SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)

7.12.2018 - (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawczyni: Maria Arena


Procedura : 2018/0202(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0445/2018

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0380),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 175 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0231/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ... [1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia … [2],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Rozwoju Regionalnego, a także stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0445/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG).

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Transformacji (EFT).

Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna, ma zastosowanie w całym tekście, konieczne zmiany do wprowadzenia przez DLA (prawników lingwistów), gdy zostanie włączona do ostatecznego tekstu rozporządzenia. W związku z tym związane z tym zmiany nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu końcowym.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Zasady horyzontalne określone w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasady pomocniczości i proporcjonalności określone w art. 5 TUE, powinny być przestrzegane przy wdrażaniu funduszy, z uwzględnieniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Cele funduszy powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.

(1)  Zasady horyzontalne określone w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) oraz w art. 9 i 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w tym zasady pomocniczości i proporcjonalności określone w art. 5 TUE, powinny być przestrzegane przy wdrażaniu funduszy, z uwzględnieniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 8 TFUE państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Cele funduszy powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W lutym 2018 r. Komisja przyjęła komunikat „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”18. W komunikacie tym podkreśla się, że budżet Unii służy wyjątkowemu europejskiemu modelowi społecznej gospodarki rynkowej. W związku z tym niezwykle ważne będzie ulepszenie możliwości zatrudniania i sprostanie wyzwaniom związanym z umiejętnościami, w szczególności związanymi z cyfryzacją. Elastyczność budżetowa stanowi podstawową zasadę w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. Mechanizmy elastyczności pozostają w mocy, aby umożliwić Unii reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia oraz zapewnienie wykorzystywania środków budżetowych tam, gdzie są najpilniej potrzebne.

(4)  W lutym 2018 r. Komisja przyjęła komunikat „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”18. W komunikacie tym podkreśla się, że budżet Unii służy wyjątkowemu europejskiemu modelowi społecznej gospodarki rynkowej. W związku z tym niezwykle ważne będzie ulepszenie możliwości zatrudniania i sprostanie wyzwaniom związanym z umiejętnościami, w szczególności związanymi z cyfryzacją, automatyzacją i przejściem na zasobooszczędną gospodarkę, przy pełnym poszanowaniu porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 r. w następstwie 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Elastyczność budżetowa stanowi podstawową zasadę w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. Mechanizmy elastyczności pozostają w mocy, aby umożliwić Unii szybsze reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia oraz zapewnienie wykorzystywania środków budżetowych tam, gdzie są najpilniej potrzebne.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W swoim dokumencie otwierającym debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji20 Komisja wskazała połączenie powiązanej z handlem globalizacji i zmian technologicznych jako elementy stanowiące główną siłę napędową zwiększonego zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz zmniejszającego się zapotrzebowania na słabiej wykwalifikowaną siłę roboczą. Przy ogromnych korzyściach płynących z bardziej otwartego handlu i dalszej integracji światowych gospodarek należy zająć się również wspomnianymi negatywnymi efektami ubocznymi. Jako że obecne korzyści z globalizacji są już nierówno rozdzielone pomiędzy ludzi i regiony, wywierając znaczny wpływ na tych, którzy odnoszą mniej korzyści, istnieje ryzyko, iż coraz szybciej rozwijająca się technologia dodatkowo pogłębi te różnice. W związku z tym, zgodnie z zasadami solidarności i zrównoważonego rozwoju, konieczne będzie zapewnienie sprawiedliwszego podziału korzyści wynikających z globalizacji przez pogodzenie otwarcia gospodarczego i postępu technologicznego z ochroną socjalną.

(6)  W swoim dokumencie otwierającym debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji20 Komisja wskazała połączenie powiązanej z handlem globalizacji i zmian technologicznych jako elementy stanowiące główną siłę napędową zwiększonego zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz zmniejszającego się zapotrzebowania na słabiej wykwalifikowaną siłę roboczą. Uznając zalety bardziej otwartego handlu, konieczne są odpowiednie środki w celu przeciwdziałania związanym z nim negatywnym efektom ubocznym. Jako że obecne korzyści z globalizacji są już nierówno rozdzielone pomiędzy ludzi i regiony, wywierając znaczny wpływ na tych, którzy odnoszą mniej korzyści, istnieje ryzyko, iż zmiany technologiczne i środowiskowe dodatkowo pogłębią te różnice. W związku z tym, zgodnie z zasadami solidarności i zrównoważonego rozwoju, konieczne będzie zapewnienie sprawiedliwszego podziału korzyści wynikających z globalizacji. Wszelkie równoczesne negatywne skutki globalizacji oraz zmian technologicznych i środowiskowych powinny być szerzej przewidywane przez odpowiednie unijne fundusze strukturalne, takie jak Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), w celu lepszego dostosowania świata biznesu i siły roboczej poprzez pogodzenie wzrostu gospodarczego i postępu technologicznego z odpowiednią ochroną socjalną i aktywnym wspieraniem dostępu do zatrudnienia i możliwości pracy na własny rachunek.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_pl

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_pl

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W swoim Dokumencie dotyczącym przyszłości finansów UE21 Komisja podkreśla potrzebę zmniejszenia rozbieżności gospodarczych i społecznych między państwami członkowskimi i wewnątrz nich. W związku z tym kluczowym priorytetem jest inwestowanie w równość, włączenie społeczne, kształcenie i szkolenie, a także w zdrowie.

(7)  W swoim Dokumencie dotyczącym przyszłości finansów UE21 Komisja podkreśla potrzebę zmniejszenia rozbieżności gospodarczych i społecznych między państwami członkowskimi i wewnątrz nich. W związku z tym kluczowym priorytetem jest inwestowanie w zrównoważony rozwój, równość, włączenie społeczne, kształcenie i szkolenie, a także w zdrowie.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_pl.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_pl.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Globalizacja i rozwój technologii prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą wzajemne powiązania i współzależność między gospodarkami światowymi. Realokacja siły roboczej jest integralną i nieuniknioną częścią takiej zmiany gospodarczej. Jeżeli korzyści płynące ze zmiany mają być sprawiedliwie rozdzielone, oferowanie pomocy zwolnionym pracownikom i osobom zagrożonym zwolnieniem ma bardzo duże znaczenie. „Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji”22 to instrument polityki Unii, który określa ramy najlepszych praktyk dotyczących przewidywania restrukturyzacji przedsiębiorstw i postępowania w takich przypadkach. Zapewniają one kompleksowe ramy dotyczące sposobu, w jaki, poprzez odpowiednie środki polityki, należy sprostać wyzwaniom dostosowania gospodarczego i restrukturyzacji gospodarczej oraz ich skutków społecznych i wpływu na zatrudnienie. Wezwano w nich również państwa członkowskie do korzystania z funduszy unijnych i krajowych w taki sposób, aby zapewnić skuteczne złagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji, zwłaszcza negatywnego wpływu na zatrudnienie. Główne instrumenty Unii mające na celu pomoc pracownikom dotkniętym tymi skutkami to Europejski Fundusz Socjalny Plus (ESF+), który opracowano w celu zapewnienia pomocy w sposób wyprzedzający, oraz EFG, który opracowano w celu oferowania pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji w sposób zaradczy.

(8)  Zmiana klimatu, globalizacja i rozwój technologii prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą wzajemne powiązania i współzależność między gospodarkami światowymi. Realokacja siły roboczej jest integralną i nieuniknioną częścią takiej zmiany gospodarczej. Jeżeli korzyści płynące ze zmiany mają być sprawiedliwie rozdzielone, oferowanie pomocy zwolnionym pracownikom i osobom zagrożonym zwolnieniem ma bardzo duże znaczenie. Główne instrumenty Unii mające na celu pomoc pracownikom dotkniętym tymi skutkami to Europejski Fundusz Socjalny Plus (ESF+), który opracowano w celu zapewnienia pomocy w sposób wyprzedzający, oraz EFT, który opracowano w celu oferowania pomocy w przypadku poważnych przypadków restrukturyzacji w sposób zaradczy. „Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji”22 to instrument polityki Unii, który określa ramy najlepszych praktyk dotyczących przewidywania restrukturyzacji przedsiębiorstw i postępowania w takich przypadkach. Zapewniają one kompleksowe ramy dotyczące sposobu, w jaki, poprzez odpowiednie środki polityki, należy sprostać wyzwaniom dostosowania gospodarczego i restrukturyzacji gospodarczej oraz ich skutków społecznych i wpływu na zatrudnienie. Wezwano w nich również państwa członkowskie do korzystania z funduszy unijnych i krajowych w taki sposób, aby zapewnić skuteczne złagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji, zwłaszcza negatywnego wpływu na zatrudnienie.

__________________

__________________

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji, (COM(2013) 882 final z 13.12.2013).

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji, (COM(2013) 882 final z 13.12.2013).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11a) Program EFT powinien być widoczny i wymagać większej ilości danych lepszej jakości, aby umożliwić odpowiednią ocenę naukową EFT i uniknąć administracyjnych ograniczeń w funkcjonowaniu programu pomocy w dostosowaniu do rynku.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Komisja podkreśla, że w dalszym ciągu duże znaczenie ma rola EFG jako elastycznego funduszu udzielającego pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku poważnych przypadków restrukturyzacji, wsparcia oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. Unia powinna dalej zapewniać konkretne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników w obszarach, sektorach, terytoriach lub na rynkach pracy przeżywających wstrząs spowodowany poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod uwagę oddziaływanie i wzajemne skutki otwartego handlu, rozwoju technologii lub innych czynników, takich jak przejście na gospodarkę niskoemisyjną, tym samym uwzględniając fakt, że wskazanie jednego czynnika, który powoduje przypadki utraty pracy jest coraz trudniejsze, uruchomienie środków z EFG w przyszłości będzie opierać się jedynie na znacznym wpływie przypadku restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę cel, jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych i niespodziewanych okolicznościach oraz w uzupełnieniu bardziej wyprzedzającej pomocy oferowanej przez EFS +, EFG powinien pozostać elastycznym i szczególnym instrumentem poza pułapami budżetowymi przewidzianymi w wieloletnich ramach finansowych, jak określono w komunikacie Komisji. Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 oraz załącznik do tego komunikatu27.

(13)  Komisja podkreśla, że w dalszym ciągu duże znaczenie ma rola EFT jako elastycznego funduszu udzielającego pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku poważnych przypadków restrukturyzacji, wsparcia oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. Unia powinna dalej zapewniać konkretne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników do trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości w obszarach, sektorach, terytoriach lub na rynkach pracy przeżywających wstrząs spowodowany poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod uwagę oddziaływanie i wzajemne skutki otwartego handlu, rozwoju technologii, cyfryzacji i automatyzacji lub innych czynników, takich jak przejście na gospodarkę niskoemisyjną, tym samym uwzględniając fakt, że wskazanie jednego czynnika, który powoduje przypadki utraty pracy jest coraz trudniejsze, uruchomienie środków z EFT w przyszłości powinno opierać się jedynie na znacznym wpływie przypadku restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę cel, jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych i niespodziewanych okolicznościach oraz w uzupełnieniu bardziej wyprzedzającej pomocy oferowanej przez EFS +, EFT powinien pozostać elastycznym i szczególnym instrumentem poza pułapami budżetowymi przewidzianymi w wieloletnich ramach finansowych, jak określono w komunikacie Komisji.

__________________

__________________

27 Dokument roboczy służb Komisji SWD(2018) 171 final oraz załącznik do tego dokumentu COM(2018) 321 final.

27 Dokument roboczy służb Komisji SWD(2018) 171 final oraz załącznik do tego dokumentu COM(2018) 321 final.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  W rezolucji z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i zasobów własnych Parlament Europejski ponownie potwierdził swoje stanowisko w sprawie niezbędnego poziomu finansowania kluczowych strategii politycznych UE w WRF na lata 2021-2027, aby umożliwić im realizację ich zadań i celów. Podkreślił w szczególności apel o podwojenie specjalnych środków finansowych WRF dla MŚP i na rzecz walki z bezrobociem ludzi młodych; z zadowoleniem przyjął kilka wniosków, które ulepszają obecne przepisy, w szczególności zwiększenie przydziałów środków na instrumenty specjalne; oraz wyraził zamiar negocjowania dodatkowych ulepszeń tam, gdzie będzie to konieczne.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Jak stwierdzono powyżej, aby zachować europejski charakter EFG, wniosek o wsparcie powinien być składany w przypadkach, gdy poważny przypadek restrukturyzacji spowoduje znaczny wpływ na lokalną lub regionalną gospodarkę. Wpływ taki powinna określać minimalna liczba zwolnionych pracowników w określonym okresie odniesienia. Uwzględniając ustalenia wynikające z oceny śródokresowej, próg należy określić jako 250 przypadków utraty pracy w okresie odniesienia wynoszącym cztery miesiące (lub 6 miesięcy w przypadkach sektorowych). Biorąc pod uwagę, że fale zwolnień w różnych sektorach, ale w tym samym regionie mają równie znaczący wpływ na lokalny rynek pracy, składanie wniosków regionalnych również powinno być możliwe. W odniesieniu do niewielkich rynków pracy, takich jak małe państwa członkowskie czy regiony peryferyjne, w tym regiony najbardziej oddalone, o których mowa w art. 349 TFUE, lub w wyjątkowych okolicznościach wnioski mogą być składane w przypadku mniejszej liczby zwalnianych pracowników.

(14)  Jak stwierdzono powyżej, aby zachować europejski charakter EFT, wniosek o wsparcie powinien być składany w przypadkach, gdy poważny przypadek restrukturyzacji spowoduje znaczny wpływ na lokalną lub regionalną gospodarkę. Wpływ taki powinna określać minimalna liczba zwolnionych pracowników w określonym okresie odniesienia. Uwzględniając ustalenia wynikające z oceny śródokresowej, próg należy określić jako 200 przypadków utraty pracy w odpowiednich okresach odniesienia. Biorąc pod uwagę, że fale zwolnień w różnych sektorach, ale w tym samym regionie mają równie znaczący wpływ na lokalny rynek pracy, składanie wniosków regionalnych również powinno być możliwe. W odniesieniu do niewielkich rynków pracy, takich jak małe państwa członkowskie czy regiony peryferyjne, w tym regiony najbardziej oddalone, o których mowa w art. 349 TFUE, lub w wyjątkowych okolicznościach powinno być możliwe składanie wniosków w przypadku mniejszej liczby zwalnianych pracowników.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  EFT powinien dążyć do wyrażania solidarności ze zwolnionymi pracownikami ze wszystkich typów przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości i uwzględnieniu, że znaczny wpływ przypadku restrukturyzacji powinien stanowić próg zastosowania EFT.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b)  EFT powinien pozostać szczególnym instrumentem Unii stosowanym w sposób zaradczy w sytuacjach wywołujących poważne przypadki restrukturyzacji na europejskim rynku pracy. Unia powinna jednak nadal dążyć do opracowania bardziej zrównoważonych sposobów przeciwdziałania zmianom i wyzwaniom strukturalnym, które wywierają wpływ na rynki pracy i prowadzą do takich zdarzeń w państwach członkowskich.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Europejskie Centrum Monitorowania Zmian, mające siedzibę w Europejskiej Fundacji na rzecz poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w Dublinie, dostarcza Komisji oraz zainteresowanemu państwu członkowskiemu analiz jakościowych i ilościowych, pomagając w ocenianiu tendencji w globalizacji, restrukturyzacji oraz wykorzystaniu EFG.

(17)  Europejskie Centrum Monitorowania Zmian, mające siedzibę w Europejskiej Fundacji na rzecz poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w Dublinie, dostarcza Komisji oraz zainteresowanemu państwu członkowskiemu analiz jakościowych i ilościowych, pomagając w ocenianiu tendencji, takich jak trendy w globalizacji, zmianach technologicznych i środowiskowych, restrukturyzacji oraz w wykorzystaniu EFT. Analizy takie powinny zawierać wystarczające dane zdezagregowane, szczególnie z perspektywy płci, w celu skuteczniejszego zwalczania nierówności płci.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Europejskie Obserwatorium Restrukturyzacji należące do Eurofoundu monitoruje w czasie rzeczywistym sprawozdania dotyczące przypadków restrukturyzacji na dużą skalę w całej Unii w oparciu o sieć korespondentów krajowych. Obserwatorium ma zasadnicze znaczenie dla EFT i powinno wspierać jego działanie, w szczególności pomagając identyfikować ewentualne przypadki do interwencji na ich wczesnym etapie.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, powinien przysługiwać równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia zwolnionych pracowników oraz osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, należy zatem traktować jak możliwych beneficjentów EFG.

(18)  Pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, powinien przysługiwać równy dostęp do EFT niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia zwolnionych pracowników, bez względu na rodzaj i czas trwania stosunku pracy, oraz osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, należy zatem traktować jak możliwych beneficjentów EFT.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką trwałą reintegrację zawodową beneficjentów, tak w obrębie ich pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim. Środki powinny odzwierciedlać przyszłe potrzeby lokalnego lub regionalnego rynku pracy. W stosownych przypadkach jednak należy również wspierać mobilność zwolnionych pracowników, aby pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia w innym miejscu. Należy w szczególny sposób skoncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej. Włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone. Można zachęcać przedsiębiorstwa do uczestnictwa w krajowym współfinansowaniu środków wspieranych z EFG.

(19)  Wkłady finansowe z EFT powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy i usługi spersonalizowane, mające na celu szybką trwałą reintegrację zawodową beneficjentów w sposób zapewniający wysoką jakość w sektorze przyszłościowym, tak w obrębie ich pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim, ale również mające wspierać samozatrudnienie i samodzielne tworzenie miejsc pracy, w tym przez zakładanie spółdzielni. Środki powinny odzwierciedlać rozwój potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy. W stosownych przypadkach jednak należy również wspierać mobilność zwolnionych pracowników, aby pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia w innym miejscu. Należy w szczególny sposób skoncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej oraz, w razie potrzeby, pokonywaniu stereotypów płci w zatrudnieniu. Włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone. Wkłady finansowe nie powinny zastępować, lecz stanowić uzupełnienie wszelkich środków, za które odpowiedzialne są państwa członkowskie lub przedsiębiorstwa i które wynikają z prawa krajowego lub z układów zbiorowych. Należy zachęcać przedsiębiorstwa do uczestnictwa w krajowym współfinansowaniu środków wspieranych z EFT.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Podczas wdrażania i opracowywania skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mającego na celu ułatwienie reintegracji zawodowej beneficjentów objętych pomocą, państwa członkowskie powinny wykorzystywać cele Europejskiej agendy cyfrowej i strategii jednolitego rynku cyfrowego i lepiej się do nich dostosowywać, by zmierzyć się z poważną różnicą w zatrudnieniu między kobietami a mężczyznami w sektorach ICT i STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka) przez promowanie nabywania nowych kwalifikacji zawodowych w sektorach ICT i STEM przez kobiety. Podczas wdrażania i opracowywania skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług państwa członkowskie powinny również unikać utrwalania dominacji jednej płci w tych branżach i sektorach, w których tradycyjnie występowała. Zwiększenie reprezentacji mniej licznie reprezentowanej płci w różnych sektorach, takich jak finanse, ICT i STEM, przyczyniłoby się do zmniejszenia zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować te środki, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia szans beneficjentów na zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny dążyć do trwałej reintegracji zawodowej jak największej liczby beneficjentów objętych tymi środkami, jak najszybciej w ciągu sześciu miesięcy przed terminem sprawozdania końcowego z wykonania wkładów finansowych.

(20)  Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować te środki, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia szans beneficjentów na zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny dążyć do trwałej reintegracji zawodowej o wysokiej jakości wszystkich beneficjentów objętych tymi środkami, jak najszybciej w ciągu siedmiu miesięcy przed terminem sprawozdania końcowego z wykonania wkładów finansowych. Podczas opracowywania skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług powinno się w stosownych przypadkach brać pod uwagę przyczyny zwolnień oraz przewiduje perspektywy na rynku pracy oraz wymagane w przyszłości umiejętności. Skoordynowany pakiet powinien być zgodny z przejściem w kierunku gospodarki przyjaznej dla klimatu i zasobooszczędnej.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode i starsze osoby bezrobotne oraz osoby w większym stopniu zagrożone ubóstwem, zważywszy, że grupy te mają szczególne trudności z ponownym wejściem na rynek pracy. Niezależnie od powyższego przy wdrażaniu EFG powinno się respektować i promować zasady równości płci i niedyskryminacji, które należą do podstawowych wartości Unii i są zapisane w Europejskim filarze praw socjalnych.

(21)  Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym na osoby niepełnosprawne, posiadające bliskich na utrzymaniu, młode i starsze osoby bezrobotne, osoby o niskim poziomie kwalifikacji oraz z tłem migracyjnym i osoby w większym stopniu zagrożone ubóstwem, zważywszy, że grupy te mają szczególne trudności z ponownym wejściem na rynek pracy. Niezależnie od powyższego przy wdrażaniu EFT powinno się respektować i promować zasady równości płci i niedyskryminacji, które należą do podstawowych wartości Unii i są zapisane w Europejskim filarze praw socjalnych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  W okresie od marca 2007 r. do marca 2017 r. Komisja otrzymała 148 wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) z 21 państw członkowskich na łączną sumę prawie 600 mln EUR przeznaczonych na pomoc dla 138 888 zwolnionych pracowników i 2944 osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych beneficjentów państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski o przyznanie wkładu finansowego z EFG. W przypadku gdy Komisja zażąda dalszych informacji do przeprowadzenia oceny wniosku, dostarczanie dodatkowych informacji powinno być ograniczone w czasie.

(22)  W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych beneficjentów państwa członkowskie powinny w trybie pilnym dołożyć wszelkich starań, aby w trybie pilnym przedstawiać kompletne wnioski o przyznanie wkładu finansowego z EFT, a instytucje UE powinny dołożyć wszelkich starań, by je szybko ocenić. W przypadku gdy Komisja zażąda dalszych informacji do przeprowadzenia oceny wniosku, dostarczanie dodatkowych informacji powinno być ograniczone w czasie.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Należy bardziej promować EFT, by ułatwić wdrożenie niniejszego rozporządzenia i osiąganie jego celów. W poprzednich okresach nie wykorzystywano znacznej części środków z tego funduszu, przede wszystkim dlatego, że wiele osób nie wiedziało o istnieniu EFG. Problem ten można rozwiązać za pomocą intensywniejszej promocji i udzielania większej ilości informacji na temat EFG i oferowanych przez niego możliwości, szczególnie we właściwych organach państw członkowskich.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b)  Komisja powinna ułatwić dostęp do organów krajowych i regionalnych za pośrednictwem specjalnego punktu informacyjnego, który zapewniałby ogólne informacje i wyjaśnienia na temat procedur i sposobu składania wniosków. Punkt ten powinien udostępniać standardowe formularze do celów statystyk i dalszej analizy.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W interesie beneficjentów i organów odpowiedzialnych za wdrażanie rzeczonych środków państwo członkowskie składające wniosek powinno na bieżąco informować wszystkie podmioty uczestniczące w procesie rozpatrywania wniosku o postępach dotyczących tego wniosku.

(23)  W interesie beneficjentów i organów odpowiedzialnych za wdrażanie rzeczonych środków państwo członkowskie składające wniosek powinno na bieżąco informować wszystkie podmioty uczestniczące w procesie rozpatrywania wniosku o postępach dotyczących tego wniosku i zaangażować te podmioty podczas procesu wdrażania.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami wkłady finansowe z EFG nie powinny zastępować środków wsparcia, które są dostępne dla beneficjentów w ramach unijnych funduszy lub innych strategii czy programów unijnych, lecz w miarę możliwości powinny te środki uzupełniać.

(24)  Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami wkłady finansowe z EFG nie mogą zastępować środków wsparcia, które są dostępne dla beneficjentów w ramach unijnych funduszy lub innych strategii czy programów unijnych, lecz w miarę możliwości powinny raczej te środki uzupełniać. Wkład finansowy z EFT nie może też zastępować środków krajowych ani środków, za które odpowiedzialne są zwalniające przedsiębiorstwa i które wynikają z prawa krajowego lub układów zbiorowych, lecz powinien w zamian budować rzeczywistą europejską wartość dodaną.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Należy przewidzieć szczegółowe przepisy w zakresie działań informacyjnych i komunikacyjnych na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników.

(25)  W świetle zasady równości państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczny dostęp do informacji na temat EFT na całym swoim terytorium, również na terenach wiejskich. Komisja powinna przede wszystkim wspierać upowszechnianie istniejących dobrych praktyk, zwiększać widoczność kryteriów kwalifikowalności EFT i procedur składania wniosków oraz w większym stopniu zapoznać obywateli i pracowników w UE z tym funduszem. Należy przewidzieć szczegółowe przepisy w zakresie działań informacyjnych i komunikacyjnych na temat przypadków wsparcia z EFT i jego wyników.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Aby pokryć potrzeby powstałe przede wszystkim w pierwszych miesiącach każdego roku, kiedy to możliwości dokonania przesunięć środków z innych pozycji budżetowych są szczególnie ograniczone, w rocznej procedurze budżetowej należy udostępnić odpowiednią kwotę środków na płatności w linii budżetowej EFT.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  W interesie beneficjentów pomoc powinna być udostępniana możliwie szybko i skutecznie. Państwa członkowskie oraz instytucje unijne zaangażowane w proces podejmowania decyzji dotyczących EFG powinny dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia czasu trwania procedur oraz ich uproszczenia, aby zapewnić sprawne i szybkie przyjmowanie decyzji w sprawie uruchomienia EFG. W związku z tym w przyszłości władza budżetowa będzie podejmować decyzję w sprawie wniosków złożonych przez Komisję dotyczących przesunięcia środków bez konieczności przedstawiania przez Komisję wniosku w sprawie uruchomienia środków z EFG.

(29)  W interesie beneficjentów pomoc powinna być świadczona szybko i skutecznie. Państwa członkowskie oraz instytucje unijne zaangażowane w proces podejmowania decyzji dotyczących EFT powinny dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia czasu trwania procedur oraz ich uproszczenia i dostosowania do konkretnych potrzeb, aby zapewnić sprawne i szybkie przyjmowanie decyzji w sprawie uruchomienia EFT. W związku z tym w przyszłości władza budżetowa powinna podejmować decyzję w sprawie wniosków złożonych przez Komisję dotyczących przesunięcia środków bez konieczności przedstawiania przez Komisję wniosku w sprawie uruchomienia środków z EFT.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W razie zamknięcia przedsiębiorstwa zwolnieni pracownicy mogą otrzymać pomoc na przejęcie części lub całości działalności swojego byłego pracodawcy.

(30)  W razie zamknięcia przedsiębiorstwa zwolnieni pracownicy mogą otrzymać pomoc na przejęcie części lub całości działalności swojego byłego pracodawcy, a państwo członkowskie, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę, może wypłacić środki, które są pilnie potrzebne, by to umożliwić.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  W celu umożliwienia sprawowania kontroli politycznej przez Parlament Europejski oraz stałego monitorowania przez Komisję wyników uzyskanych dzięki pomocy EFG państwa członkowskie powinny złożyć sprawozdanie końcowe z wdrażania EFG.

(31)  W celu umożliwienia sprawowania kontroli politycznej przez Parlament Europejski oraz stałego monitorowania przez Komisję wyników uzyskanych dzięki pomocy EFT państwa członkowskie powinny złożyć sprawozdanie końcowe z wdrażania EFT, które powinno odpowiadać jasnym wymogom dotyczącym monitorowania oraz obejmować dalsze losy beneficjentów i ocenę skutków w zakresie równouprawnienia płci.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a)  Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne działania komunikacyjne w celu propagowania wkładów finansowych z EFT, przedstawiania pochodzenia unijnego finansowania i zwiększania widoczności działań finansowych przez Unię w ramach tego funduszu.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, program ten przyczyni się do włączenia działań w dziedzinie klimatu do głównego nurtu polityki Unii i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Podczas przygotowania i wdrażania funduszu zostaną określone odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście jej oceny.

(37)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, program ten przyczyni się do włączenia działań w dziedzinie klimatu do głównego nurtu polityki Unii i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE obejmującym WRF na lata 2021-2027 mają sięgnąć 25 %, oraz rocznego celu na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. Podczas przygotowania i wdrażania funduszu zostaną określone odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście jej oceny.

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2017/2052 (INI)) Parlament Europejski zaapelował o jak najszybsze, najpóźniej do 2027 r., osiągnięcie celu na poziomie 30 % w odniesieniu do wydatków budżetowych UE na wsparcie celów w zakresie klimatu.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Biorąc pod uwagę fakt, że cyfrowa transformacja gospodarki wymaga pewnego poziomu kompetencji cyfrowych wśród pracowników, upowszechnianie umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej powinno być obowiązkowym elementem przekrojowym każdego oferowanego skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług,

(39)  Biorąc pod uwagę fakt, że cyfrowa transformacja gospodarki wymaga pewnego poziomu kompetencji cyfrowych wśród pracowników, upowszechnianie umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej powinno być obowiązkowym elementem przekrojowym każdego oferowanego skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług oraz obejmować cel zwiększenia udziału kobiet w zawodach w dziedzinach STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka).

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Określono w nim cele EFG, formy finansowania unijnego, a także zasady dotyczące jego zapewniania, m.in. w odniesieniu do wniosków państw członkowskich o wkład finansowy z EFG na środki skierowane do beneficjentów, o których mowa w art. 7.

Określono w nim cele EFT, formy finansowania unijnego, a także zasady i kryteria dotyczące jego zapewniania, m.in. w odniesieniu do wniosków państw członkowskich o wkład finansowy z EFT na środki skierowane do beneficjentów, o których mowa w art. 7.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EFG przyczynia się do lepszego podziału korzyści płynących z globalizacji i postępu technologicznego poprzez pomoc zwolnionym pracownikom w dostosowaniu się do zmian strukturalnych. W związku z powyższym EFG przyczynia się do wdrożenia zasad określonych w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych oraz wzmacnia spójność społeczną i gospodarczą między regionami i państwami członkowskimi.

Celem EFT jest wspieranie przemian społeczno-gospodarczych będących wynikiem globalizacji oraz zmian technologicznych i środowiskowych poprzez pomoc zwolnionym pracownikom w postaci promowania alternatywnych, trwałych miejsc pracy. EFT jest funduszem nadzwyczajnym, który działa reaktywnie i przyczynia się do sprawiedliwej transformacji. W związku z powyższym EFT przyczynia się do wdrożenia zasad określonych w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych oraz wzmacnia spójność społeczną i gospodarczą między regionami i państwami członkowskimi.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ogólnym celem programu jest okazanie solidarności ze zwolnionymi pracownikami oraz osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek, których aktywność zawodowa została przerwana w wyniku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, o których mowa w art. 5.

1.  Ogólnym celem programu jest okazanie solidarności ze zwolnionymi pracownikami bez względu na rodzaj i czas trwania stosunku pracy oraz z osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek, których aktywność zawodowa została przerwana w wyniku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, oraz zaoferowanie wsparcia finansowego umożliwiającego ich ponowne zatrudnienie.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Szczegółowym celem EFG jest oferowanie pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany w kierunkach światowego handlu, spory handlowe, kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących efektem transformacji cyfrowej lub automatyzacji. Szczególny nacisk kładzie się na środki, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

2.  Szczegółowym celem EFT jest oferowanie pracownikom pomocy i wsparcia w celu powrotu na rynek pracy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany w kierunkach światowego handlu, spory handlowe, kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących efektem transformacji cyfrowej lub automatyzacji i zmian technologicznych. Szczególny nacisk kładzie się na środki, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, oraz promowanie równouprawnienia płci.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „zwolniony pracownik” oznacza pracownika, którego zatrudnienie zostaje przedwcześnie zakończone w wyniku zwolnienia lub którego umowa nie zostaje przedłużona z przyczyn ekonomicznych;

a)  „zwolniony pracownik” oznacza pracownika, którego zatrudnienie zostaje przedwcześnie zakończone w wyniku zwolnienia lub którego umowa nie zostaje przedłużona z przyczyn ekonomicznych, bez względu na typ i czas trwania jego stosunku pracy;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zaprzestania działalności ponad 250 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w czteromiesięcznym okresie odniesienia, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, uwzględniając przypadki, gdy to zaprzestanie działalności dotyczy dostawców lub producentów przedsiębiorstwa znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw;

a)  zaprzestania działalności co najmniej 200 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w sześciomiesięcznym okresie odniesienia, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, uwzględniając przypadki, gdy to zaprzestanie działalności dotyczy dostawców lub producentów przedsiębiorstwa znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zaprzestania działalności ponad 250 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w sześciomiesięcznym okresie odniesienia, w szczególności w MŚP działających w jednym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2, pod warunkiem że w dwóch regionach łączna liczba pracowników zwolnionych lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, przekracza 250;

b)  zaprzestania działalności co najmniej 200 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia, w szczególności w MŚP działających w jednym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2, pod warunkiem że w dwóch regionach łączna liczba pracowników zwolnionych lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, wynosi co najmniej 200;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zaprzestania działalności ponad 250 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w czteromiesięcznym okresie odniesienia, w szczególności w MŚP, działających w tych samych lub różnych sektorach gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w tym samym regionie na poziomie NUTS 2.

c)  zaprzestania działalności co najmniej 200 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia, w szczególności w MŚP, działających w tych samych lub różnych sektorach gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w tym samym regionie na poziomie NUTS 2.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w odniesieniu do wniosków dotyczących MŚP, w odpowiednio uzasadnionym przez składające wniosek państwo członkowskie przypadku wniosek o przyznanie wkładu finansowego na podstawie niniejszego artykułu może zostać uznany za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie kryteria określone w ust. 1 lit. a), b) lub c) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę lokalną lub regionalną. Państwo członkowskie składające wniosek określa, które z kryteriów interwencji określonych w ust. 1 lit. a), b) i c) nie są całkowicie spełnione. Łączna kwota wkładów w wyjątkowych okolicznościach nie może przekroczyć 15 % rocznego pułapu EFG.

3.  Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, w tym w odniesieniu do wniosków dotyczących MŚP, w odpowiednio uzasadnionym przez składające wniosek państwo członkowskie przypadku wniosek o przyznanie wkładu finansowego na podstawie niniejszego artykułu może zostać uznany za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie kryteria określone w ust. 1 lit. a), b) lub c) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę lokalną, regionalną lub krajową. Państwo członkowskie składające wniosek określa, które z kryteriów interwencji określonych w ust. 1 lit. a), b) i c) nie są całkowicie spełnione. Łączna kwota wkładów w wyjątkowych okolicznościach nie może przekroczyć 15 % rocznego pułapu EFT.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  EFG nie może być uruchomiony w przypadku zwolnień pracowników w wyniku podejmowanych przez państwo członkowskie cięć budżetowych, które mają wpływ na sektory uzależnione od finansowania publicznego.

4.  EFT nie może być uruchomiony w przypadku zwolnień pracowników w wyniku podejmowanych przez państwo członkowskie cięć budżetowych, które mają wpływ na sektory uzależnione głównie od finansowania publicznego.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie składające wniosek wskazuje sposób, w jaki do celów art. 5 obliczana jest liczba pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, zdefiniowanych w art. 4.

1.  Państwo członkowskie składające wniosek wskazuje sposób, w jaki do celów art. 5 ust. 1, 2 i 3 obliczana jest liczba zwolnionych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, zdefiniowanych w art. 4.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  pracownicy zwolnieni i osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, przy czym ich liczbę oblicza się zgodnie z art. 6, w okresie odniesienia, o którym mowa w art. 5;

a)  pracownicy zwolnieni i osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, przy czym ich liczbę oblicza się zgodnie z art. 6, w okresie odniesienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W drodze odstępstwa od art. 5 państwa członkowskie składające wniosek mogą świadczyć zindywidualizowane usługi współfinansowane przez EFT na rzecz osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się,które w dniu złożenia wniosku nie przekroczyły 25 roku życia lub, w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowi, 30 roku życia, w liczbie równej liczbie objętych pomocą beneficjentów, przy czym priorytetowo traktowane są osoby, które zostały zwolnione lub zaprzestały prowadzenia działalności, pod warunkiem że przynajmniej niektóre z tych zwolnień miały miejsce w regionach na poziomie NUTS 2.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wkład finansowy z EFG może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej beneficjentów objętych pomocą, a w szczególności zwolnionych pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek.

Wkład finansowy z EFT może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, realizowanych z udziałem organizacji związkowych lub przedstawicieli pracowników, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej beneficjentów objętych pomocą, a w szczególności zwolnionych pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, i podjęcie przez nich trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości lub takiej działalności na własny rachunek.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Upowszechnianie umiejętności wymaganych w cyfrowej epoce przemysłowej musi być obowiązkowym elementem horyzontalnym każdego pakietu zindywidualizowanych usług. Poziom szkoleń dostosowuje się do kwalifikacji i potrzeb danego beneficjenta.

Upowszechnianie umiejętności wymaganych w cyfrowej epoce przemysłowej oraz w gospodarce zasobooszczędnej musi być obowiązkowym elementem horyzontalnym każdego pakietu zindywidualizowanych szkoleń lub usług. Poziom szkoleń dostosowuje się do kwalifikacji, umiejętności i szczególnych potrzeb danego beneficjenta.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zindywidualizowane szkolenia, w tym umożliwiające zmianę kwalifikacji, dotyczące w szczególności umiejętności w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz innych umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej, poświadczanie zdobytego doświadczenia, pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, mentoring, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w zakresie prowadzenia działalności na własny rachunek, uruchamiania działalności gospodarczej i przejmowania działalności przez pracowników oraz działania w zakresie współpracy;

a)  zindywidualizowane szkolenia, w tym umożliwiające zmianę kwalifikacji, dotyczące w szczególności umiejętności w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz innych umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej, poświadczanie zdobytego doświadczenia, spersonalizowaną pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, mentoring, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w zakresie prowadzenia działalności na własny rachunek, uruchamiania działalności gospodarczej i przejmowania działalności przez pracowników oraz działania w zakresie współpracy;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia, dodatki szkoleniowe lub dodatki na koszty utrzymania (w tym świadczenia dla opiekunów).

b)  specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, dodatki na koszty przeniesienia, dodatki na opiekę nad dziećmi, dodatki szkoleniowe lub dodatki na koszty utrzymania (w tym świadczenia dla opiekunów) oraz skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, także zachęty do zapewnienia elastycznych warunków pracy zwolnionym pracownikom.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty środków, o których mowa w lit. b), nie mogą przekraczać 35 % całości kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wymienionych w niniejszym ustępie.

Koszty środków, o których mowa w lit. b), nie przekraczają 35 % całości kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wymienionych w niniejszym ustępie.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty inwestycji w przypadku działalności na własny rachunek, uruchamiania działalności gospodarczej lub przejmowania działalności przez pracowników nie mogą przekraczać 20 000 EUR na zwolnionego pracownika.

Koszty inwestycji w przypadku działalności na własny rachunek, uruchamiania działalności gospodarczej, w tym spółdzielni, lub przejmowania działalności przez pracowników nie przekraczają 25 000 EUR na zwolnionego pracownika.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności. Skoordynowany pakiet musi być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę, a także koncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w cyfrowym wieku przemysłowym oraz uwzględniać popyt na lokalnym rynku pracy.

Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności. Skoordynowany pakiet musi być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę, a także koncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w cyfrowym wieku przemysłowym oraz uwzględniać popyt na lokalnym rynku pracy, a także możliwość reintegracji zawodowej pracowników w sektorze ich poprzedniego zatrudnienia, w przypadku gdy poważny przypadek restrukturyzacji wytworzył zapotrzebowanie na nowe lub dodatkowe umiejętności, a posiadane już umiejętności można najwydajniej wykorzystać.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  środki służące w szczególności zmotywowaniu pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, bardziej zagrożonych ubóstwem lub starszych, by pozostali na rynku pracy lub na niego powrócili.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  środki, za które na mocy ustawodawstwa krajowego lub układów zbiorowych odpowiedzialne są państwa członkowskie.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki wspierane z EFG nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Środki wspierane z EFT w żadnym wypadku nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Skoordynowany pakiet usług jest sporządzany w porozumieniu z objętymi pomocą beneficjentami lub ich przedstawicielami lub też z partnerami społecznymi.

3.  Skoordynowany pakiet usług jest sporządzany w porozumieniu z objętymi pomocą beneficjentami lub ich przedstawicielami i/lub z partnerami społecznymi.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ciągu dziesięciu dni roboczych od daty złożenia wniosku albo, w odpowiednim przypadku, daty otrzymania przez Komisję tłumaczenia wniosku, w zależności od tego która z tych dat jest późniejsza, Komisja informuje państwo członkowskie o wszelkich dodatkowych informacjach koniecznych do oceny wniosku.

2.  W ciągu dziesięciu dni roboczych od daty złożenia wniosku albo, w odpowiednim przypadku, daty otrzymania przez Komisję tłumaczenia wniosku, w zależności od tego która z tych dat jest późniejsza, Komisja potwierdza otrzymanie wniosku i informuje państwo członkowskie o wszelkich dodatkowych informacjach koniecznych do oceny wniosku.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Gdy Komisja zwróci się o dodatkowe informacje, państwo członkowskie odpowiada w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty wniosku o udzielenie informacji. Na należycie uzasadniony wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego Komisja przedłuża ten termin o dziesięć dni roboczych.

3.  Na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego Komisja zapewnia pomoc techniczną na wczesnych etapach procedury. Gdy Komisja zwróci się o dodatkowe informacje, państwo członkowskie odpowiada w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty wniosku o udzielenie informacji. Na należycie uzasadniony wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego Komisja przedłuża ten termin o dziesięć dni roboczych.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie Komisja kończy ocenę zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego w terminie 60 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku lub, w odpowiednim przypadku, tłumaczenia wniosku. W przypadku gdy Komisja wyjątkowo nie jest w stanie dotrzymać tego terminu, przedstawia pisemne wyjaśnienie, podając przyczyny opóźnienia.

4.  Na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie Komisja kończy ocenę zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego w terminie 40 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku lub, w odpowiednim przypadku, tłumaczenia wniosku. W przypadku gdy Komisja wyjątkowo nie jest w stanie dotrzymać tego terminu, może on zostać przedłużony o 20 dni robocze, pod warunkiem że Komisja uprzednio przedstawi pisemne wyjaśnienie przyczyn opóźnienia i przedłoży to wyjaśnienie zainteresowanemu państwu członkowskiemu.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  potwierdzenie, że jeżeli zwalniające przedsiębiorstwo kontynuowało działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązało się ze zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień;

b)  potwierdzenie, że jeżeli zwalniające przedsiębiorstwo kontynuowało działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązało się ze wszystkich zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbało o pracowników;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wyraźne wskazanie działań już podjętych przez same państwa członkowskie w celu udzielenia pomocy zwolnionym pracownikom oraz uzupełniającego charakteru wnioskowanych środków finansowych z EFT ze względu na brak zasobów dostępnych dla organów krajowych lub regionalnych;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  przegląd funduszy unijnych, z których już skorzystało zwalniające przedsiębiorstwo w okresie pięciu lat poprzedzających zwolnienia grupowe;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  spodziewany wpływ zwolnień na gospodarkę lokalną, regionalną lub krajową oraz na zatrudnienie;

e)  spodziewany wpływ zwolnień na gospodarkę i zatrudnienie na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub, w odpowiednich przypadkach, transgranicznym;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  szczegółowy opis skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług i związanych wydatków, w tym w szczególności wszelkie środki wspierające inicjatywy dotyczące zatrudnienia podejmowane na rzecz beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, starszych lub młodych;

f)  szczegółowy opis skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług i związanych wydatków, w tym w szczególności wszelkie środki wspierające inicjatywy dotyczące zatrudnienia podejmowane na rzecz beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, o niskich kwalifikacjach, starszych lub młodych czy też beneficjentów z regionów odizolowanych;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma)  oświadczenie, że proponowane działania będą uzupełniać działania finansowane z funduszy strukturalnych oraz że będzie się zapobiegać podwójnemu finansowaniu.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wsparcie dla beneficjentów objętych pomocą uzupełnia działania państw członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym lokalnym, w tym środki współfinansowane z funduszy unijnych, zgodnie z zaleceniami określonymi w unijnych ramach jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji.

2.  Wsparcie dla beneficjentów objętych pomocą uzupełnia działania państw członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym i, w odpowiednich przypadkach, transgranicznym, w tym środki współfinansowane z funduszy i programów unijnych, zgodnie z zaleceniami określonymi w unijnych ramach jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wkład finansowy z EFG jest ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić tymczasowe, jednorazowe wsparcie dla beneficjentów objętych pomocą. Środki wspierane przez EFG są zgodne z prawem Unii i prawem krajowym, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

3.  Wkład finansowy z EFG jest ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić tymczasowe, jednorazowe wsparcie dla beneficjentów objętych pomocą oraz okazać solidarność z nimi. Środki wspierane przez EFG są zgodne z prawem Unii i prawem krajowym, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja i państwo członkowskie składające wniosek zapewniają koordynację pomocy z funduszy unijnych, zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności.

4.  Komisja i państwo członkowskie składające wniosek zapewniają koordynację pomocy z funduszy i programów unijnych, zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby zasada równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie problematyki płci stanowiły integralną część poszczególnych etapów realizacji wkładu finansowego z EFG i były w ich ramach promowane.

Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby zasada równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie problematyki płci stanowiły integralną część wszystkich odpowiednich etapów realizacji wkładu finansowego z EFT i były w ich ramach promowane.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Z inicjatywy Komisji na pomoc techniczną i administracyjną związaną z wdrożeniem można przeznaczyć maksymalnie 0,5 % rocznego pułapu EFG, m.in. na działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, audyt i ocenę, w tym systemy informatyczne dla przedsiębiorstw, działania komunikacyjne i te, które poprawiają widoczność EFG, oraz na inne środki pomocy administracyjnej i technicznej. Takie środki mogą obejmować przyszłe i poprzednie okresy programowania.

1.  Z inicjatywy Komisji na finansowanie pomocy technicznej i administracyjnej związanej z wdrożeniem można przeznaczyć maksymalnie 0,5 % rocznego pułapu EFT, m.in. na działania przygotowawcze, monitorowanie, zbieranie danych, kontrolę, audyt i ocenę, w tym systemy informatyczne dla przedsiębiorstw, działania komunikacyjne i te, które poprawiają widoczność EFT, oraz na inne środki pomocy administracyjnej i technicznej. Zwiększone zostają synergie z istniejącymi systemami monitorowania zmian strukturalnych, takimi jak Europejskie Obserwatorium Restrukturyzacji. Takie środki mogą obejmować przyszłe i poprzednie okresy programowania.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku gdy Komisja realizuje pomoc techniczną według metody zarządzania pośredniego, zapewnia przejrzystość procedury selekcji osób trzecich, które będą wykonywać powierzone jej zadania, a także informuje wszystkie zainteresowane strony związane z EFT, w tym Parlament Europejski, o podwykonawcy wybranym do tego celu.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Pomoc techniczna Komisji obejmuje dostarczanie państwom członkowskim informacji i wskazówek dotyczących wykorzystywania, monitorowania i oceny EFG. Komisja dostarcza również europejskim i krajowym partnerom społecznym informacji, wraz z jasnymi wytycznymi, na temat korzystania z EFG. Wytyczne mogą również obejmować tworzenie grup zadaniowych w przypadkach poważnych zakłóceń gospodarczych w danym państwie członkowskim.

4.  Pomoc techniczna Komisji obejmuje dostarczanie państwom członkowskim informacji i wskazówek dotyczących wykorzystywania, monitorowania i oceny EFT, w tym utworzenie punktu informacyjnego. Komisja dostarcza również europejskim i krajowym partnerom społecznym informacji, wraz z jasnymi wytycznymi, na temat korzystania z EFT. Wytyczne mogą również obejmować tworzenie grup zadaniowych w przypadkach poważnych zakłóceń gospodarczych w danym państwie członkowskim.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie uznają pochodzenie i zapewniają widoczność unijnego finansowania poprzez spójne, skuteczne i ukierunkowane informacje kierowane do różnych grup odbiorców, w tym beneficjentów objętych pomocą, władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa.

Państwa członkowskie uznają pochodzenie i zapewniają widoczność unijnego finansowania poprzez spójne, skuteczne i ukierunkowane informacje kierowane do różnych grup odbiorców, w tym beneficjentów objętych pomocą, władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa. Państwa członkowskie zapewniają podkreślenie unijnej wartości dodanej finansowania oraz pomoc w zbieraniu danych przez Komisję w celu zwiększenia przejrzystości budżetowej.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi i regularnie uaktualnia stronę internetową dostępną we wszystkich urzędowych językach instytucji Unii, zawierającą aktualne informacje na temat EFG, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także roli Parlamentu Europejskiego i Rady w procedurze budżetowej.

2.  Komisja prowadzi i regularnie uaktualnia stronę internetową dostępną we wszystkich urzędowych językach instytucji Unii, zawierającą aktualne informacje na temat EFT, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków i działań kwalifikowalnych, regularnie aktualizowaną listę kontaktów w państwach członkowskich oraz informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także roli Parlamentu Europejskiego i Rady w procedurze budżetowej.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja realizuje działania informacyjne i komunikacyjne na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników na podstawie zdobytego doświadczenia w celu poprawy skuteczności EFG, zapewniając, aby obywatele i pracownicy UE byli świadomi istnienia EFG.

Komisja wspiera upowszechnianie najlepszych praktyk stosowanych w dziedzinie komunikacji, realizuje działania informacyjne i komunikacyjne na temat przypadków wsparcia z EFT i jego wyników na podstawie zdobytego doświadczenia w celu poprawy widoczności EFT, podniesienia świadomości na temat kryteriów kwalifikowalności i procedur składania wniosków oraz zwiększenia skuteczności EFT, zapewniając, aby obywatele i pracownicy UE byli świadomi istnienia EFT, także obywatele i pracownicy z obszarów wiejskich o trudnym dostępie do informacji.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 9, uwzględniając w szczególności liczbę objętych pomocą beneficjentów, proponowane środki i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym terminie kwotę ewentualnego wkładu finansowego z EFG, który może zostać przyznany w ramach dostępnych środków.

1.  Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 9, uwzględniając w szczególności liczbę objętych pomocą beneficjentów, proponowane środki i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w terminie określonym w art. 9 ust. 4 kwotę ewentualnego wkładu finansowego z EFT, który może zostać przyznany w ramach dostępnych środków.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja uzna, że spełnione są warunki przekazania wkładu finansowego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie rozpoczyna procedurę określoną w art. 16.

3.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja uzna, że spełnione są warunki przekazania wkładu finansowego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie rozpoczyna procedurę określoną w art. 16 i zawiadamia o tym państwo członkowskie składające wniosek.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja uzna, że warunki przyznania wkładu finansowego na mocy niniejszego rozporządzenia nie zostały spełnione, niezwłocznie powiadamia o tym państwo członkowskie, które złożyło wniosek.

4.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja uzna, że warunki przyznania wkładu finansowego na mocy niniejszego rozporządzenia nie zostały spełnione, niezwłocznie powiadamia o tym państwo członkowskie, które złożyło wniosek, oraz inne zainteresowane strony, w tym Parlament Europejski.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo członkowskie realizuje kwalifikujące się środki określone w art. 8 jak najszybciej i nie później niż w ciągu 24 miesięcy od daty wejścia w życie decyzji w sprawie wkładu finansowego.

2.  Państwo członkowskie realizuje kwalifikujące się środki określone w art. 8 jak najszybciej. Środki te zostają w każdym razie wdrożone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie decyzji w sprawie wkładu finansowego i zrealizowane nie później niż w ciągu 24 miesięcy od daty wejścia w życie decyzji w sprawie wkładu finansowego.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że warunki przyznania wkładu finansowego z EFG zostały spełnione, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek o przesunięcie środków do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego.

1.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że warunki przyznania wkładu finansowego z EFT zostały spełnione, przedstawia wniosek w sprawie jego uruchomienia. Decyzja o uruchomieniu środków z EFT podejmowana jest wspólnie przez Parlament Europejski i Radę w terminie jednego miesiąca od przedstawienia im wniosku. Rada stanowi większością kwalifikowaną, a Parlament Europejski – większością głosów swoich członków i trzech piątych głosów oddanych.

 

Równocześnie z przedstawieniem wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia EFT Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek o przesunięcie środków do odpowiednich linii budżetowych. W przypadku braku porozumienia wszczęta zostaje procedura rozmów trójstronnych.

 

Przesunięcia związane z EFT dokonywane są zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do wniosku o przesunięcie środków należy dołączyć podsumowanie oceny kwalifikowalności wniosku.

skreśla się

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja przyjmuje decyzję w sprawie wkładu finansowego w drodze aktu wykonawczego, który wchodzi w życie w dniu powiadomienia Komisji o zatwierdzeniu przesunięcia budżetowego przez Parlament Europejski i Radę. Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 110 rozporządzenia finansowego.

3.  Komisja przyjmuje decyzję w sprawie wkładu finansowego w drodze aktu wykonawczego, który wchodzi w życie w dniu przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę decyzji o uruchomieniu EFT.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wniosek dotyczący decyzji o uruchomieniu EFT zgodnie z ust. 1 zawiera:

 

a)  ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 9 ust. 4 wraz ze streszczeniem informacji, na których oparta jest ta ocena;

 

b)  dowody, że spełnione zostały kryteria określone w art. 5 i 10; oraz

 

c)  uzasadnienie proponowanych kwot.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

Wyjątkowe przypadki

 

W wyjątkowych sytuacjach i jeżeli środki finansowe pozostające w funduszu w roku wystąpienia poważnych przypadków restrukturyzacji nie są wystarczające do pokrycia kwoty pomocy, którą władza budżetowa uważa za niezbędną, Komisja może zaproponować, aby różnica była sfinansowana w ramach funduszu na rok następny. W każdym razie należy przestrzegać rocznego pułapu budżetowego funduszu w roku wystąpienia poważnych przypadków restrukturyzacji i w roku następnym.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 19a

 

Model badania przeprowadzonego przez beneficjenta

 

Badanie przeprowadzone przez beneficjenta, o którym mowa w art. 20 ust. 1 lit. d), opiera się na modelu ustalonym przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Komisja przyjmuje akt wykonawczy zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 26 ust. 2, w celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego artykułu.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  rodzaj środków i najważniejsze wyniki, wyjaśnienie wyzwań, wyciągnięte wnioski, synergie i komplementarność z innymi funduszami UE oraz wskazanie, w miarę możliwości, komplementarności środków z działaniami finansowanymi w ramach innych programów unijnych lub krajowych zgodnie z unijnymi ramami jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji;

a)  rodzaj środków i uzyskane wyniki, wyjaśnienie wyzwań, wyciągnięte wnioski, synergie i komplementarność z innymi funduszami UE, szczególnie EFS+, oraz wskazanie, w miarę możliwości, komplementarności środków z działaniami finansowanymi w ramach innych programów unijnych lub krajowych zgodnie z unijnymi ramami jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wyniki badania przeprowadzonego przez beneficjenta sześć miesięcy po zakończeniu okresu realizacji, które obejmują postrzeganą zmianę szans na zatrudnienie u beneficjentów lub, w przypadku osób, które znalazły zatrudnienie, dodatkowe informacje na temat jakości zatrudnienia (m.in. zmiana godzin pracy, poziomu odpowiedzialności lub poziomu wynagrodzenia w porównaniu z poprzednim zatrudnieniem) oraz sektora, w którym dana osoba znalazła zatrudnienie; informacje te należy przedstawić w podziale według płci, grupy wiekowej i poziomu wykształcenia;

d)  wyniki badania przeprowadzonego przez beneficjenta w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia okresu realizacji, które obejmują postrzeganą zmianę szans na zatrudnienie u beneficjentów lub, w przypadku osób, które znalazły zatrudnienie, dodatkowe informacje na temat jakości i rodzaju zatrudnienia (m.in. zmiana godzin pracy, poziomu odpowiedzialności lub poziomu wynagrodzenia w porównaniu z poprzednim zatrudnieniem) oraz sektora, w którym dana osoba znalazła zatrudnienie; informacje te należy przedstawić w podziale według płci, grupy wiekowej i poziomu wykształcenia;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  czy w ciągu ostatnich pięciu lat przedsiębiorstwo zwalniające było beneficjentem pomocy państwowej lub wcześniejszych środków z unijnego Funduszu Spójności bądź funduszy strukturalnych, przy czym nie dotyczy to mikroprzedsiębiorstw i MŚP;

e)  czy w ciągu ostatnich pięciu lat przedsiębiorstwo zwalniające było beneficjentem pomocy państwowej lub wcześniejszych środków z unijnego Funduszu Spójności bądź funduszy strukturalnych, przy czym nie dotyczy to przedsiębiorstw typu start-up, mikroprzedsiębiorstw i MŚP;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Nie później niż pod koniec dziewiętnastego miesiąca po upływie okresu określonego w art. 15 ust. 3 państwo członkowskie przedkłada prosty zbiór danych, informujący o długoterminowym wskaźniku rezultatu określonym w pkt 3 załącznika.

2.  Nie później niż pod koniec dziewiętnastego miesiąca po upływie okresu określonego w art. 15 ust. 3 państwo członkowskie przedkłada kompletny i odpowiednio sprawdzony prosty zbiór danych, informujący o długoterminowym wskaźniku rezultatu określonym w pkt 3 załącznika.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 1 sierpnia 2021 r., a następnie co dwa lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie kompleksowe sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych środków, w tym statystyk dotyczących wskaźników określonych w załączniku, komplementarności tych środków ze środkami finansowanymi z innych funduszy unijnych, w szczególności z EFS +, oraz informacje dotyczące zamknięcia przyznanych wkładów finansowych; sprawozdanie dokumentuje również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

1.  Do dnia 1 sierpnia 2021 r., a następnie co dwa lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie kompleksowe sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, szybkości ich rozpatrywania i potencjalnych braków w obowiązujących przepisach, przyjętych decyzji, finansowanych środków, w tym statystyk dotyczących wskaźników określonych w załączniku, komplementarności tych środków ze środkami finansowanymi z innych funduszy unijnych, w szczególności z EFS +, oraz informacje dotyczące zamknięcia przyznanych wkładów finansowych; sprawozdanie dokumentuje również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Sprawozdanie jest przekazywane do wiadomości Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz partnerom społecznym.

2.  Sprawozdanie jest przekazywane do wiadomości państwom członkowskim, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz partnerom społecznym.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przeprowadza co cztery lata z własnej inicjatywy i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi ocenę wkładów finansowych z EFG.

1.  Komisja przeprowadza co cztery lata z własnej inicjatywy i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi ocenę wkładów finansowych z EFT, a następnie ocenę skutków jego stosowania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

 

Do celów oceny, o której mowa w akapicie pierwszym, państwa członkowskie gromadzą wszelkie dostępne dane dotyczące przypadków wsparcia z EFT i objętych pomocą pracowników.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oceny, o których mowa w ust. 1, obejmują odpowiednie statystyki dotyczące wkładów finansowych, w podziale na państwa członkowskie.

3.  Oceny, o których mowa w ust. 1, obejmują odpowiednie statystyki dotyczące wkładów finansowych, w podziale na sektory i państwa członkowskie.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – tiret 9 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  osoby z doświadczeniem zawodowym krótszym niż 2 lata;

 

osoby z doświadczeniem zawodowym o długości od 2 do 10 lat;

 

osoby z doświadczeniem zawodowym dłuższym niż 10 lat.

  • [1]  Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowaną w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]  Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowaną w Dzienniku Urzędowym.

OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego  (11.10.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Karoline Graswander-Hainz

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Ostatnimi czasy handel nie jest już tylko tożsamy z globalizacją – stał się także poważnym źródłem niepokojów społeczeństwa. Zawarte niedawno umowy handlowe nie dotyczą już ustanawiania przepisów wspierających otwarcie rynku. Zamiast nich zawierają kwestie związane z handlem, takie jak inwestycje i prawa własności intelektualnej. W związku z tym globalne otwarcie rynku stało się mocno powiązane z inwestycjami, przepływami kapitału i liberalizacją sektora finansowego, a skutki handlu rozszerzyły się na kwestie związane z zatrudnieniem, środowiskiem i zmianami technologicznymi.

Nawet jeśli z fachowej literatury ekonomicznej wynika, że ogólny wpływ liberalizacji handlu jest korzystny, niektóre sektory odczuwają jej negatywne skutki, które pociągają za sobą koszty dostosowań, zmniejszenie dochodów i utratę miejsc pracy. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że zawsze są zwycięzcy i przegrani, a zyski z handlu nie są równomiernie rozłożone między państwami członkowskimi, regionami i w obrębie społeczeństw. Nieuregulowana i nieuczciwa wymiana handlowa pogłębiła nierówności społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Aby zapobiegać negatywnym skutkom handlu i globalizacji oraz odpowiednio zrekompensować tych, którzy ucierpieli z ich powodu, niezbędne są środki wspierające na szczeblu UE i krajowym. Sprawiedliwy podział bogactwa, zwłaszcza wśród osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji, można osiągnąć jedynie dzięki wprowadzaniu środków równocześnie na szczeblu europejskim i krajowym. Jak dotąd rządy krajowe zrobiły za mało, by zapewnić korzyści z handlu dla wszystkich. Redystrybucja, wzmocnienie pozycji przez edukację, aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie związków zawodowych to zagadnienia handlowe, które wchodzą w zakres polityki krajowej.

Ponadto istnieje pole do poprawy również na szczeblu Unii Europejskiej. Uczciwe i zrównoważone porozumienia handlowe powinny służyć nie tylko stymulowaniu wzrostu gospodarczego, tworzeniu godnych miejsc pracy i faworyzowaniu zrównoważonego rozwoju, lecz także poprawie i ochronie warunków pracy i życia pracowników w całym globalnym łańcuchu dostaw. Niestety do chwili obecnej umowy handlowe UE, w szczególności rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju (TSD), nie zawierają możliwych do wyegzekwowania mechanizmów ochrony standardów pracy i środowiska. Aby wzmocnić postanowienia z tych rozdziałów oraz uwzględnić sankcje jako rozwiązanie ostateczne, potrzebna jest wola polityczna. Jeżeli UE chce mieć wyłączne kompetencje w zakresie handlu, UE powinna przejąć też odpowiedzialność za zmiany i konsekwencje wynikające z jej umów handlowych oraz zmienić swoje podejście do polityki handlowej.

Kwestią najwyższej wagi jest zapewnienie, że UE nie tylko przewiduje ewentualne negatywne skutki umów handlowych, lecz także że zapewnia sprawiedliwy podział przynoszonych przez nie zysków.

Komisja Europejska zdaje sobie z tego sprawę i w 2006 r. ustanowiła Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG). Jego celem jest wspieranie pracowników, którzy stracili pracę w związku z globalizacją, automatyzacją i rozwojem technologicznym oraz przywracanie ich do pracy. Ze względu na kryzys gospodarczy i finansowy Komisja rozszerzyła zakres tych działań, aby objąć nimi również te osoby, które ucierpiały w wyniku recesji. Mimo stosunkowo niewielkiego budżetu i złożonych procedur od początku jego istnienia EFG przyniósł wymierne rezultaty dla prawie 142 300 pracowników w całej UE.

Główne elementy sprawozdania:

Zakres, kryteria

Z analizy wynika jednak, że EFG nie osiągnął pełnego potencjału i niestety nie jest maksymalnie wykorzystywany. W związku z tym propozycje sprawozdawczyni wykraczają poza wniosek Komisji dotyczący rozszerzenia zakresu rozporządzenia. Sugeruje, że należy uelastycznić fundusz, aby wspierać również pracowników, równoważąc skutki handlu wewnątrzunijnego i offshoringu, pomagać regionom dotkniętym stopniowym i skumulowanym pogarszaniem się sytuacji gospodarczej lub wysokim wskaźnikiem bezrobocia, a także bardziej bezpośrednio powiązać EFG z niektórymi instrumentami polityki handlowej, takimi jak pomoc związana z handlem.

Procedury:

Sprawozdawczyni zgadza się z Komisją, że oprócz zakresu rozporządzenia należy również poprawić niektóre jego aspekty proceduralne, tak aby skrócić czas procesu składania wniosku i uprościć procedurę. Sprawozdawczyni proponuje utworzenie punktu informacyjnego, który pomagałby państwom członkowskim w składaniu wniosków oraz gromadził bardziej rzetelne dane, aby uprawnić proces monitorowania i oceny.

Jako że EFG powinien być instrumentem międzysektorowym, który oferuje pomoc zwolnionym pracownikom, podmioty społeczne (zainteresowane strony, organizacje pozarządowe, związki zawodowe) powinny odgrywać w nim ważną rolę i być w większym stopniu zaangażowane w jego funkcjonowanie, tak aby zapewnić lepszą koordynację procesu i lepszą koordynację między różnymi instrumentami UE.

Wniosek:

Sprawozdawczyni proponuje szereg zmian we wniosku Komisji jako punkt wyjścia do dalszej refleksji i zmian, które zostaną wprowadzone w toku procedury ustawodawczej w Parlamencie.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W dniu 17 listopada 2017 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja wspólnie ogłosiły europejski filar praw socjalnych15 jako odpowiedź na wyzwania społeczne w Europie. Biorąc pod uwagę zmieniające się realia na rynku pracy, należy przygotować Unię na obecne i przyszłe wyzwania związane z globalizacją i cyfryzacją, sprawiając, aby rozwój gospodarczy w większym stopniu sprzyjał włączeniu społecznemu oraz udoskonaleniu polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Dwadzieścia głównych zasad filaru podzielono na trzy kategorie: równe szanse i dostęp do zatrudnienia; uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna i włączenie społeczne. Europejski filar praw socjalnych funkcjonuje jako nadrzędne ramowe wytyczne Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz pozwala Unii na wprowadzenie odpowiednich zasad w życie w przypadku poważnych przypadków restrukturyzacji.

(2)  W dniu 17 listopada 2017 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja wspólnie ogłosiły europejski filar praw socjalnych15 jako odpowiedź na wyzwania społeczne w Europie. Biorąc pod uwagę zmieniające się realia w naszych społeczeństwach oraz na rynku pracy, należy przygotować Unię na obecne i przyszłe wyzwania związane ze zmianą klimatu, z globalizacją i cyfryzacją, sprawiając, aby rozwój w większym stopniu sprzyjał włączeniu społecznemu oraz udoskonaleniu polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Dwadzieścia głównych zasad filaru podzielono na trzy kategorie: równe szanse i dostęp do zatrudnienia;uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna i włączenie społeczne. Europejski filar praw socjalnych funkcjonuje jako nadrzędne ramowe wytyczne Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz pozwala Unii na wprowadzenie odpowiednich zasad w życie w przypadku poważnych przypadków restrukturyzacji.

________________

__________________

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pl

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pl

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada zatwierdziła odpowiedź Unii16 na program ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”17 – zrównoważona przyszłość Europy. Rada podkreśliła znaczenie osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach (gospodarczym, społecznym i środowiskowym) w sposób wyważony i zintegrowany. Istotne jest, aby zrównoważony rozwój został włączony do ram polityki europejskiej oraz by w polityce odpowiadającej na globalne wyzwania Unia była ambitna. Rada z zadowoleniem przyjęła komunikat Komisji „Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy” z dnia 22 listopada 2016 r. jako pierwszy krok w kierunku włączenia celów zrównoważonego rozwoju i stosowania zrównoważonego rozwoju jako podstawowej zasady przewodniej dla wszystkich polityk Unii, w tym za pośrednictwem jej instrumentów finansowych.

(3)  W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada zatwierdziła odpowiedź Unii16 na program ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”17 – zrównoważona przyszłość Europy. Rada podkreśliła znaczenie osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach (gospodarczym, społecznym i środowiskowym) w sposób wyważony i zintegrowany. Istotne jest, aby zrównoważony rozwój został włączony do ram polityki europejskiej oraz by w polityce odpowiadającej na globalne wyzwania Unia była ambitna. Umowy handlowe zawierające solidne i możliwe do wyegzekwowania rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju mogą stanowić instrumenty osiągania zrównoważonego rozwoju, tworzenia godnych miejsc pracy i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także sprawiedliwszego podziału korzyści płynących z handlu między regionami, państwami członkowskimi i w obrębie społeczeństw. Rada z zadowoleniem przyjęła komunikat Komisji „Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy” z dnia 22 listopada 2016 r. jako pierwszy krok w kierunku włączenia celów zrównoważonego rozwoju i stosowania zrównoważonego rozwoju jako podstawowej zasady przewodniej dla wszystkich polityk Unii, w tym za pośrednictwem jej instrumentów finansowych.

__________________

__________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W lutym 2018 r. Komisja przyjęła komunikat „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”18. W komunikacie tym podkreśla się, że budżet Unii służy wyjątkowemu europejskiemu modelowi społecznej gospodarki rynkowej. W związku z tym niezwykle ważne będzie ulepszenie możliwości zatrudniania i sprostanie wyzwaniom związanym z umiejętnościami, w szczególności związanymi z cyfryzacją. Elastyczność budżetowa stanowi podstawową zasadę w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. Mechanizmy elastyczności pozostają w mocy, aby umożliwić Unii reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia oraz zapewnienie wykorzystywania środków budżetowych tam, gdzie są najpilniej potrzebne.

(4)  W lutym 2018 r. Komisja przyjęła komunikat „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”18. W komunikacie tym podkreśla się, że budżet Unii służy wyjątkowemu europejskiemu modelowi społecznej gospodarki rynkowej. W związku z tym niezwykle ważna będzie poprawa szans na zatrudnienie i sprostanie wyzwaniom związanym z umiejętnościami, w szczególności związanymi z cyfryzacją, automatyzacją, rozwojem nowych technologii i przejściem na zasobooszczędną gospodarkę przyjazną dla środowiska. Elastyczność budżetowa stanowi podstawową zasadę w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. Mechanizmy elastyczności pozostają w mocy, aby umożliwić Unii reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia oraz zapewnienie wykorzystywania środków budżetowych tam, gdzie są najpilniej potrzebne.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W swoim dokumencie otwierającym debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji20 Komisja wskazała połączenie powiązanej z handlem globalizacji i zmian technologicznych jako elementy stanowiące główną siłę napędową zwiększonego zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz zmniejszającego się zapotrzebowania na słabiej wykwalifikowaną siłę roboczą. Przy ogromnych korzyściach płynących z bardziej otwartego handlu i dalszej integracji światowych gospodarek należy zająć się również wspomnianymi negatywnymi efektami ubocznymi. Jako że obecne korzyści z globalizacji są już nierówno rozdzielone pomiędzy ludzi i regiony, wywierając znaczny wpływ na tych, którzy odnoszą mniej korzyści, istnieje ryzyko, iż coraz szybciej rozwijająca się technologia dodatkowo pogłębi te różnice. W związku z tym, zgodnie z zasadami solidarności i zrównoważonego rozwoju, konieczne będzie zapewnienie sprawiedliwszego podziału korzyści wynikających z globalizacji przez pogodzenie otwarcia gospodarczego i postępu technologicznego z ochroną socjalną.

(6)  W swoim dokumencie otwierającym debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji20 Komisja wskazała połączenie powiązanej z handlem globalizacji i zmian technologicznych jako elementy stanowiące główną siłę napędową zwiększonego zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz zmniejszającego się zapotrzebowania na słabiej wykwalifikowaną siłę roboczą. Przy ogromnych korzyściach płynących z bardziej otwartego handlu i dalszej integracji światowych gospodarek należy zająć się również wspomnianymi negatywnymi efektami ubocznymi. Jako że obecne korzyści z globalizacji są już nierówno rozdzielone pomiędzy ludzi i regiony, wywierając znaczny wpływ na tych, którzy odnoszą mniej korzyści, istnieje ryzyko, iż coraz szybciej rozwijająca się technologia dodatkowo pogłębi te różnice. W związku z tym, zgodnie z zasadami solidarności i zrównoważonego rozwoju, konieczne będzie zapewnienie lepszego antycypowania skutków globalizacji oraz sprawiedliwszego podziału korzyści z niej wynikających przez pogodzenie otwarcia gospodarczego i postępu technologicznego z solidną ochroną socjalną.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_pl.

20 https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_pl.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Globalizacja i rozwój technologii prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą wzajemne powiązania i współzależność między gospodarkami światowymi. Realokacja siły roboczej jest integralną i nieuniknioną częścią takiej zmiany gospodarczej. Jeżeli korzyści płynące ze zmiany mają być sprawiedliwie rozdzielone, oferowanie pomocy zwolnionym pracownikom i osobom zagrożonym zwolnieniem ma bardzo duże znaczenie. „Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji”22 to instrument polityki Unii, który określa ramy najlepszych praktyk dotyczących przewidywania restrukturyzacji przedsiębiorstw i postępowania w takich przypadkach. Zapewniają one kompleksowe ramy dotyczące sposobu, w jaki, poprzez odpowiednie środki polityki, należy sprostać wyzwaniom dostosowania gospodarczego i restrukturyzacji gospodarczej oraz ich skutków społecznych i wpływu na zatrudnienie. Wezwano w nich również państwa członkowskie do korzystania z funduszy unijnych i krajowych w taki sposób, aby zapewnić skuteczne złagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji, zwłaszcza negatywnego wpływu na zatrudnienie. Główne instrumenty Unii mające na celu pomoc pracownikom dotkniętym tymi skutkami to Europejski Fundusz Socjalny Plus (ESF+), który opracowano w celu zapewnienia pomocy w sposób wyprzedzający, oraz EFG, który opracowano w celu oferowania pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji w sposób zaradczy.

(8)  Zmiana klimatu, globalizacja i rozwój technologii prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą wzajemne powiązania i współzależność między gospodarkami światowymi. Realokacja siły roboczej jest integralną i nieuniknioną częścią takiej zmiany gospodarczej. Jeżeli korzyści płynące ze zmiany mają być sprawiedliwie rozdzielone, oferowanie pomocy zwolnionym pracownikom i osobom zagrożonym zwolnieniem ma bardzo duże znaczenie. „Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji”22 to instrument polityki Unii, który określa ramy najlepszych praktyk dotyczących przewidywania restrukturyzacji przedsiębiorstw i postępowania w takich przypadkach. Zapewniają one kompleksowe ramy dotyczące sposobu, w jaki, poprzez odpowiednie środki polityki, należy sprostać wyzwaniom dostosowania gospodarczego i restrukturyzacji gospodarczej oraz ich skutków społecznych i wpływu na zatrudnienie. Wezwano w nich również państwa członkowskie do korzystania z funduszy unijnych i krajowych w taki sposób, aby zapewnić skuteczne złagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji, zwłaszcza negatywnego wpływu na zatrudnienie. Główne instrumenty Unii mające na celu pomoc pracownikom dotkniętym tymi skutkami to Europejski Fundusz Socjalny Plus (EFS+), który opracowano w celu zapewnienia pomocy w sposób wyprzedzający, oraz EFG, który opracowano w celu oferowania pomocy w przypadku poważnych przypadków restrukturyzacji w sposób zaradczy.

__________________

__________________

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji, (COM(2013) 882 final z 13.12.2013).

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji, (COM(2013) 882 final z 13.12.2013).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Kluczowe znaczenie ma współpraca wielostronna z globalnymi partnerami Unii, wzmocnienie i zreformowanie instytucji wielostronnych, aby stały się sprawiedliwsze i bardziej wydajne. EFG powinien oferować pomoc zwolnionym pracownikom we wszystkich sektorach, które mogą ucierpieć na skutek takich reform, oraz zapewniać im szerokie możliwości zatrudnienia. Podmioty społeczne, takie jak organizacje pozarządowe i związki zawodowe, powinny być bardziej zaangażowane w funkcjonowanie EFG, aby poprawić komunikację i koordynację między różnymi instrumentami unijnymi.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Unia powinna przywrócić ambitną politykę przemysłową opartą na nieustannej i przyszłościowej analizie zmian technologicznych, w tym skutków otwartego handlu. Partnerstwa między Unią a regionami najbardziej podatnymi na zagrożenia powinny przewidywać niezbędne inwestycje strategiczne w celu zapobiegania negatywnym skutkom umów handlowych i inwestycyjnych oraz określać programy wymagające współfinansowania ze środków UE. W związku z tym potrzebna jest lepsza integracja i finansowanie istniejącego Funduszu Spójności i Funduszu Społecznego. Tego typu programy powinny być zdecentralizowane na poziomie NUTS i budowane jako rzeczywiste partnerstwo między Unią a regionami objętymi jej polityką.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c)  Przedsiębiorstwa europejskie są kluczowymi partnerami w procesie kształtowania globalizacji i przynoszenia korzyści wszystkim. Istnieje wiele pozytywnych przykładów, w jaki sposób zapewnić trwały wzrost akcjonariuszom, pracownikom i społecznościom, w których działają przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa powinny jednak ponosić odpowiedzialność za nieprzestrzeganie swoich obowiązków społecznych lub środowiskowych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  EFG ustanowiono rozporządzeniem (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady23 na okres wieloletnich ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.EFG utworzono w celu umożliwienia Unii Europejskiej wykazanie solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją.

(9)  EFG ustanowiono rozporządzeniem (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady23 na okres wieloletnich ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.EFG utworzono w celu umożliwienia Unii Europejskiej wykazanie solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych otwarciem rynku i globalizacją.

__________________

__________________

23 Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1).

23 Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11a) Program EFG powinien być widoczny i wymagać większej ilości danych lepszej jakości, aby umożliwić odpowiednią ocenę naukową EFG i uniknąć administracyjnych ograniczeń w funkcjonowaniu programu pomocy w dostosowaniu do rynku.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Przed zawarciem nowej umowy handlowej Komisja powinna zagwarantować przeprowadzenie niezależnych i dokładnych analiz ex ante konsekwencji proponowanej umowy, w tym zmian na rynku pracy, w poszczególnych sektorach i regionach, aby przewidzieć negatywne skutki. Określenie potencjalnych negatywnych skutków przed zawarciem nowej umowy handlowej mogłoby również pomóc w odzyskaniu zaufania europejskich obywateli do polityki handlowej.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11 c)  EFG powinien być ściślej powiązany z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, które mogą mieć potencjalnie negatywne skutki społeczne i środowiskowe w Unii, a także z niektórymi nieuczciwymi strategiami handlowymi, na które nie reaguje się odpowiednio za pośrednictwem instrumentów ochrony. Unijne przedsiębiorstwa i pracownicy, których to dotknęło, powinni zgodnie z zasadami EFG kwalifikować się do objęcia aktywną polityką rynku pracy.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Komisja przeprowadziła ocenę śródokresową EFG służącą przeanalizowaniu sposobu i zakresu, w jakich realizowane są cele EFG. EFG okazał się skuteczny, ponieważ osiągnięto wyższy poziom reintegracji zwolnionych pracowników niż w poprzednim okresie programowania. W wyniku oceny wykazano również, że EFG wytworzył europejską wartość dodaną. Dotyczy to w szczególności jego efektów ilościowych, co oznacza, że wsparcie z EFG nie tylko zwiększa liczbę i różnorodność świadczonych usług, lecz również poziom ich intensywności. Co więcej, interwencje z EFG są wysoce widoczne i wykazują wartość dodaną UE wynikającą z interwencji bezpośrednio ogółowi społeczeństwa. Zidentyfikowano jednak kilka wyzwań. Z jednej strony procedurę uruchamiania środków uznano za zbyt długą. Ponadto państwa członkowskie zgłosiły problemy związane z przeprowadzeniem szeroko zakrojonej analizy okoliczności zdarzenia, które spowodowało zwolnienia. Podstawową przyczynę, dla której państwa członkowskie mogące ewentualnie wnioskować o EFG w konkretnym przypadku nie składają wniosku, stanowią problemy w zakresie możliwości finansowych i zdolności instytucjonalnych. Z jednej strony może to być po prostu brak odpowiedniej liczby pracowników – państwa członkowskie obecnie mogą poprosić o pomoc techniczną tylko w przypadkach, gdy wdrażają pomoc z EFG. Ponieważ do zwolnień może dojść niespodziewanie, ważne jest, aby państwa członkowskie były gotowe niezwłocznie zareagować i mogły złożyć wniosek bez jakichkolwiek opóźnień. Ponadto w niektórych państwach członkowskich konieczne wydaje się wzmożone budowanie zdolności instytucjonalnych w celu sprawnego i skutecznego wdrażania wsparcia EFG. Próg 500 zlikwidowanych miejsc pracy był krytykowany jako zbyt wysoki, zwłaszcza w regionach o mniejszym zaludnieniu26.

(12)  Komisja przeprowadziła ocenę śródokresową EFG służącą przeanalizowaniu sposobu i zakresu, w jakich realizowane są cele EFG. EFG okazał się skuteczny, ponieważ osiągnięto wyższy poziom reintegracji zwolnionych pracowników niż w poprzednim okresie programowania. W wyniku oceny wykazano również, że EFG wytworzył europejską wartość dodaną. Dotyczy to w szczególności jego efektów ilościowych, co oznacza, że wsparcie z EFG nie tylko zwiększa liczbę i różnorodność świadczonych usług, lecz również poziom ich intensywności. Co więcej, interwencje z EFG są wysoce widoczne i wykazują wartość dodaną UE wynikającą z interwencji bezpośrednio ogółowi społeczeństwa. Zidentyfikowano jednak kilka wyzwań. Z jednej strony procedurę uruchamiania środków uznano za zbyt długą, nadmiernie skomplikowaną i uciążliwą. Ponadto państwa członkowskie zgłosiły problemy związane z przeprowadzeniem szeroko zakrojonej analizy okoliczności zdarzenia, które spowodowało zwolnienia. Podstawową przyczynę, dla której państwa członkowskie mogące ewentualnie wnioskować o EFG w konkretnym przypadku nie składają wniosku, stanowią problemy w zakresie możliwości finansowych i zdolności instytucjonalnych. Z jednej strony może to być po prostu brak odpowiedniej liczby pracowników – państwa członkowskie obecnie mogą poprosić o pomoc techniczną tylko w przypadkach, gdy wdrażają pomoc z EFG. Ponieważ do zwolnień może dojść niespodziewanie, ważne jest, aby państwa członkowskie były gotowe niezwłocznie zareagować i mogły złożyć wniosek bez jakichkolwiek opóźnień. Ponadto w niektórych państwach członkowskich konieczne wydaje się wzmożone budowanie zdolności instytucjonalnych w celu sprawnego i skutecznego wdrażania wsparcia EFG. Próg 500 zlikwidowanych miejsc pracy był krytykowany jako zbyt wysoki, zwłaszcza w regionach o mniejszym zaludnieniu26.

__________________

__________________

26 COM(2018) 297 final oraz towarzyszący mu SWD (2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final oraz towarzyszący mu SWD (2018) 192 final.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Komisja podkreśla, że w dalszym ciągu duże znaczenie ma rola EFG jako elastycznego funduszu udzielającego pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku poważnych przypadków restrukturyzacji, wsparcia oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. Unia powinna dalej zapewniać konkretne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników w obszarach, sektorach, terytoriach lub na rynkach pracy przeżywających wstrząs spowodowany poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod uwagę oddziaływanie i wzajemne skutki otwartego handlu, rozwoju technologii lub innych czynników, takich jak przejście na gospodarkę niskoemisyjną, tym samym uwzględniając fakt, że wskazanie jednego czynnika, który powoduje przypadki utraty pracy jest coraz trudniejsze, uruchomienie środków z EFG w przyszłości będzie opierać się jedynie na znacznym wpływie przypadku restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę cel, jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych i niespodziewanych okolicznościach oraz w uzupełnieniu bardziej wyprzedzającej pomocy oferowanej przez EFS +, EFG powinien pozostać elastycznym i szczególnym instrumentem poza pułapami budżetowymi przewidzianymi w wieloletnich ramach finansowych, jak określono w komunikacie Komisji. Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 oraz załącznik do tego komunikatu27.

(13)  Komisja podkreśla, że w dalszym ciągu duże znaczenie ma rola EFG jako elastycznego funduszu udzielającego pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku poważnych przypadków restrukturyzacji, wsparcia oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. Unia powinna dalej zapewniać konkretne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników w obszarach, sektorach, terytoriach lub na rynkach pracy przeżywających wstrząs spowodowany poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod uwagę oddziaływanie i wzajemne skutki otwartego handlu, rozwoju technologii, cyfryzacji i automatyzacji lub innych czynników, takich jak przejście na gospodarkę niskoemisyjną, tym samym uwzględniając fakt, że wskazanie jednego czynnika, który powoduje przypadki utraty pracy jest coraz trudniejsze, uruchomienie środków z EFG w przyszłości będzie opierać się jedynie na znacznym wpływie przypadku restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę cel, jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych i niespodziewanych okolicznościach oraz w uzupełnieniu bardziej wyprzedzającej pomocy oferowanej przez EFS +, EFG powinien pozostać elastycznym i szczególnym instrumentem poza pułapami budżetowymi przewidzianymi w wieloletnich ramach finansowych, jak określono w komunikacie Komisji. Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 oraz załącznik do tego komunikatu27.

__________________

__________________

27 Dokument roboczy służb Komisji SWD(2018) 171 final oraz załącznik do tego dokumentu COM(2018) 321 final.

27 Dokument roboczy służb Komisji SWD(2018) 171 final oraz załącznik do tego dokumentu COM(2018) 321 final.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode i starsze osoby bezrobotne oraz osoby w większym stopniu zagrożone ubóstwem, zważywszy, że grupy te mają szczególne trudności z ponownym wejściem na rynek pracy. Niezależnie od powyższego przy wdrażaniu EFG powinno się respektować i promować zasady równości płci i niedyskryminacji, które należą do podstawowych wartości Unii i są zapisane w Europejskim filarze praw socjalnych.

(21)  Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode i starsze osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby w większym stopniu zagrożone ubóstwem, zważywszy, że grupy te mają szczególne trudności z ponownym wejściem na rynek pracy. Niezależnie od powyższego przy wdrażaniu EFG powinno się respektować i promować zasady równości płci i niedyskryminacji, które należą do podstawowych wartości Unii i są zapisane w Europejskim filarze praw socjalnych.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Unia i państwa członkowskie powinny zwracać szczególną uwagę na zmiany i wyzwania pojawiające się w kierunkach światowego handlu, globalnych łańcuchach wartości, automatyzacji i cyfryzacji oraz na zmiany strukturalne w normach pracy. Gospodarka społeczna Unii stanowi kluczowy filar europejskiego modelu społecznego i jest ważnym narzędziem pomagającym ludziom przezwyciężać negatywne skutki globalizacji i kryzysów gospodarczych. Z tego względu należy wyłączyć usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym i usługi publiczne z umów handlowych oraz zagwarantować w tych umowach prawo do regulowania, organizowania i świadczenia usług publicznych. Połączenie globalizacji i innowacji technologicznych będzie wymagać dostosowania zasad pomocy EFG do tych nowych norm w zakresie handlu, technologii i pracy, dlatego konieczne jest, aby niniejsze rozporządzenie było zgodne z tymi wyzwaniami po 2020 r.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych beneficjentów państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski o przyznanie wkładu finansowego z EFG. W przypadku gdy Komisja zażąda dalszych informacji do przeprowadzenia oceny wniosku, dostarczanie dodatkowych informacji powinno być ograniczone w czasie.

(22)  W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych beneficjentów państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski o przyznanie wkładu finansowego z EFG. W przypadku gdy Komisja zażąda dalszych informacji do przeprowadzenia oceny wniosku, dostarczanie dodatkowych informacji powinno być ograniczone w czasie. Komisja powinna też zapewnić państwom członkowskim pomoc techniczną na wczesnych etapach procedury.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Komisja powinna ułatwić dostęp do organów krajowych i regionalnych za pośrednictwem specjalnego punktu informacyjnego, który zapewniałby ogólne informacje i wyjaśnienia na temat procedur i sposobu składania wniosków. Punkt ten powinien udostępniać standardowe formularze do celów statystyk i dalszej analizy.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Należy przewidzieć szczegółowe przepisy w zakresie działań informacyjnych i komunikacyjnych na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników.

(25)  Należy przewidzieć szczegółowe przepisy w zakresie działań informacyjnych i komunikacyjnych na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników, ponieważ rzetelna wiedza na temat procedury składania wniosków może poprawić wykorzystanie środków z EFG.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Określono w nim cele EFG, formy finansowania unijnego, a także zasady dotyczące jego zapewniania, m.in. w odniesieniu do wniosków państw członkowskich o wkład finansowy z EFG na środki skierowane do beneficjentów, o których mowa w art. 7.

Określono w nim cele EFG, formy finansowania unijnego, a także zasady i kryteria dotyczące jego zapewniania, m.in. w odniesieniu do wniosków państw członkowskich o wkład finansowy z EFG na środki skierowane do beneficjentów, o których mowa w art. 7.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EFG przyczynia się do lepszego podziału korzyści płynących z globalizacji i postępu technologicznego poprzez pomoc zwolnionym pracownikom w dostosowaniu się do zmian strukturalnych. W związku z powyższym EFG przyczynia się do wdrożenia zasad określonych w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych oraz wzmacnia spójność społeczną i gospodarczą między regionami i państwami członkowskimi.

EFG przyczynia się do sprawiedliwego przejścia na zasobooszczędną gospodarkę przyjazną dla środowiska, do lepszego i sprawiedliwszego podziału korzyści płynących z globalizacji oraz do rozwoju nowych technologii w drodze pomocy zwolnionym pracownikom w dostosowaniu się do zmian strukturalnych. W związku z powyższym EFG przyczynia się do wdrożenia zasad określonych w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych oraz wzmacnia równość, spójność społeczną i gospodarczą oraz włączenie między regionami, państwami członkowskimi i w obrębie społeczeństw.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Szczegółowym celem EFG jest oferowanie pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany w kierunkach światowego handlu, spory handlowe, kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących efektem transformacji cyfrowej lub automatyzacji. Szczególny nacisk kładzie się na środki, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

2.  Szczegółowym celem EFG jest oferowanie pomocy w przypadku poważnych przypadków restrukturyzacji, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany w kierunkach światowego handlu, w tym w handlu wewnątrzunijnym, otwarcie rynków, potencjalne negatywne skutki wynikające z bezpośrednich inwestycji zagranicznych, offshoring, dumping, spory handlowe, kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących efektem transformacji cyfrowej lub automatyzacji, z myślą o uelastycznieniu pomocy i uproszczeniu procedury. Szczególny nacisk kładzie się na środki, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up do celów ich kwalifikowalności.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w odniesieniu do wniosków dotyczących MŚP, w odpowiednio uzasadnionym przez składające wniosek państwo członkowskie przypadku wniosek o przyznanie wkładu finansowego na podstawie niniejszego artykułu może zostać uznany za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie kryteria określone w ust. 1 lit. a), b) lub c) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę lokalną lub regionalną. Państwo członkowskie składające wniosek określa, które z kryteriów interwencji określonych w ust. 1 lit. a), b) i c) nie są całkowicie spełnione. Łączna kwota wkładów w wyjątkowych okolicznościach nie może przekroczyć 15 % rocznego pułapu EFG.

3.  Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w odniesieniu do wniosków dotyczących MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, w odpowiednio uzasadnionym przez składające wniosek państwo członkowskie przypadku wniosek o przyznanie wkładu finansowego na podstawie niniejszego artykułu może zostać uznany za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie kryteria określone w ust. 1 lit. a), b) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę lokalną lub regionalną. Państwo członkowskie składające wniosek określa, które z kryteriów interwencji określonych w ust. 1 lit. a) oraz b) nie są całkowicie spełnione. Łączna kwota wkładów w wyjątkowych okolicznościach nie może przekroczyć 15 % rocznego pułapu EFG.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Upowszechnianie umiejętności wymaganych w cyfrowej epoce przemysłowej musi być obowiązkowym elementem horyzontalnym każdego pakietu zindywidualizowanych usług. Poziom szkoleń dostosowuje się do kwalifikacji i potrzeb danego beneficjenta.

Upowszechnianie umiejętności wymaganych w cyfrowej epoce przemysłowej stanowi część każdego pakietu zindywidualizowanych usług. Poziom szkoleń dostosowuje się do kwalifikacji i potrzeb danego beneficjenta oraz do lokalnego rynku pracy.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Gdy Komisja zwróci się o dodatkowe informacje, państwo członkowskie odpowiada w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty wniosku o udzielenie informacji. Na należycie uzasadniony wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego Komisja przedłuża ten termin o dziesięć dni roboczych.

3.  Na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego Komisja zapewnia pomoc techniczną na wczesnych etapach procedury. Gdy Komisja zwróci się o dodatkowe informacje, państwo członkowskie odpowiada w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty wniosku o udzielenie informacji. Na należycie uzasadniony wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego Komisja przedłuża ten termin o dziesięć dni roboczych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Pomoc techniczna Komisji obejmuje dostarczanie państwom członkowskim informacji i wskazówek dotyczących wykorzystywania, monitorowania i oceny EFG. Komisja dostarcza również europejskim i krajowym partnerom społecznym informacji, wraz z jasnymi wytycznymi, na temat korzystania z EFG. Wytyczne mogą również obejmować tworzenie grup zadaniowych w przypadkach poważnych zakłóceń gospodarczych w danym państwie członkowskim.

4.  Pomoc techniczna Komisji obejmuje dostarczanie państwom członkowskim informacji i wskazówek dotyczących wykorzystywania, monitorowania i oceny EFG, w tym tworzenia punktu informacyjnego. Komisja dostarcza również europejskim i krajowym partnerom społecznym informacji, wraz z jasnymi wytycznymi, na temat korzystania z EFG. Wytyczne mogą również obejmować tworzenie grup zadaniowych w przypadkach poważnych zakłóceń gospodarczych w danym państwie członkowskim.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi i regularnie uaktualnia stronę internetową dostępną we wszystkich urzędowych językach instytucji Unii, zawierającą aktualne informacje na temat EFG, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także roli Parlamentu Europejskiego i Rady w procedurze budżetowej.

2.  Komisja prowadzi i regularnie uaktualnia stronę internetową dostępną we wszystkich urzędowych językach instytucji Unii, zawierającą aktualne informacje na temat EFG i kryteriów dostępu do niego, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także roli Parlamentu Europejskiego i Rady w procedurze budżetowej.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by na wniosek instytucji, organów lub agencji UE udostępniano na żądanie wszelkie materiały informacyjne i promocyjne oraz by udzielano Unii nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z takich materiałów oraz wszelkich wcześniej istniejących praw wynikających z takiej licencji. Licencja przyznaje Unii następujące prawa:

Państwa członkowskie dopilnowują, by na wniosek instytucji, organów lub agencji UE udostępniano na żądanie wszelkie materiały informacyjne i promocyjne we wszystkich językach urzędowych oraz by udzielano Unii nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z takich materiałów oraz wszelkich wcześniej istniejących praw wynikających z takiej licencji. Licencja przyznaje Unii następujące prawa:

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Poziom współfinansowania z EFG w odniesieniu do realizowanych środków należy zrównać z najwyższą stopą współfinansowania z EFS+ w danym państwie członkowskim.

2.  Poziom współfinansowania z EFG w odniesieniu do realizowanych środków należy zrównać z najwyższą stopą współfinansowania z EFS+ w danym państwie członkowskim, z uwzględnieniem słabo rozwiniętych instytucji aktywnego rynku pracy w niektórych państwach członkowskich.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja uzna, że spełnione są warunki przekazania wkładu finansowego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie rozpoczyna procedurę określoną w art. 16.

3.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja uzna, że spełnione są warunki przekazania wkładu finansowego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie rozpoczyna procedurę określoną w art. 16 i zawiadamia o tym składające wniosek państwo członkowskie.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  czy w ciągu ostatnich pięciu lat przedsiębiorstwo zwalniające było beneficjentem pomocy państwowej lub wcześniejszych środków z unijnego Funduszu Spójności bądź funduszy strukturalnych, przy czym nie dotyczy to mikroprzedsiębiorstw i MŚP;

e)  czy w ciągu ostatnich pięciu lat przedsiębiorstwo zwalniające było beneficjentem pomocy państwowej lub wcześniejszych środków z unijnego Funduszu Spójności bądź funduszy strukturalnych, przy czym nie dotyczy to przedsiębiorstw typu start-up, mikroprzedsiębiorstw i MŚP;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przeprowadza co cztery lata z własnej inicjatywy i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi ocenę wkładów finansowych z EFG.

1.  Komisja przeprowadza co cztery lata z własnej inicjatywy i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi ocenę wkładów finansowych z EFG, a następnie ocenę skutków jego stosowania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

 

Do celów oceny, o której mowa w akapicie pierwszym, państwa członkowskie gromadzą wszelkie dostępne dane dotyczące przypadków wsparcia z EFG i objętych pomocą pracowników.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

Odsyłacze

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Rozpatrzenie w komisji

27.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

11.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

10

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Budżetowej (7.11.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Manuel dos Santos

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  W dniach 14 marca 2018 r. i 30 maja 2018 r. w rezolucjach w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 Parlament Europejski podkreślił znaczenie zasad horyzontalnych, które powinny stanowić podstawę WRF 2021-2027 oraz wszystkich powiązanych obszarów polityki Unii. Parlament Europejski potwierdził w tym kontekście, że Unia musi wywiązać się ze swojego zobowiązania, by pełnić rolę prekursora we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, i wyraził ubolewanie z powodu faktu, że we wnioskach w sprawie WRF brak jest wyraźnego i widocznego zaangażowania w tym zakresie. Parlament Europejski wezwał w związku z tym do włączenia celów zrównoważonego rozwoju do głównego nurtu wszystkich strategii politycznych i inicjatyw Unii zawartych w kolejnych WRF. Ponadto podkreślił on, że wyeliminowanie dyskryminacji ma zasadnicze znaczenie dla wypełnienia zobowiązań Unii na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej i w związku z tym zaapelował o uwzględnienie problematyki płci i zobowiązań w zakresie równości płci we wszystkich strategiach politycznych i inicjatywach Unii w ramach kolejnych WRF. Parlament Europejski podkreślił, że w związku z porozumieniem paryskim należy znacznie zwiększyć wydatki horyzontalne związane z klimatem w porównaniu z obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi oraz że poziom 30% należy osiągnąć jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  W rezolucji z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i zasobów własnych Parlament Europejski ponownie potwierdził swoje stanowisko w sprawie niezbędnego poziomu finansowania kluczowych strategii politycznych UE w WRF na lata 2021-2027, aby umożliwić im realizację ich zadań i celów. Podkreślił w szczególności apel o podwojenie specjalnych środków finansowych WRF dla MŚP i na rzecz walki z bezrobociem ludzi młodych; z zadowoleniem przyjął kilka wniosków, które ulepszają obecne przepisy, w szczególności zwiększenie przydziałów środków na instrumenty specjalne; oraz wyraził zamiar negocjowania dodatkowych ulepszeń tam, gdzie będzie to konieczne.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, powinien przysługiwać równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia zwolnionych pracowników oraz osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, należy zatem traktować jak możliwych beneficjentów EFG.

(18)  Pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, powinien przysługiwać równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia zwolnionych pracowników oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek, w tym właścicieli mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, należy zatem traktować jak możliwych beneficjentów EFG.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych beneficjentów państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski o przyznanie wkładu finansowego z EFG. W przypadku gdy Komisja zażąda dalszych informacji do przeprowadzenia oceny wniosku, dostarczanie dodatkowych informacji powinno być ograniczone w czasie.

(22)  W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych beneficjentów państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski o przyznanie wkładu finansowego z EFG. W przypadku gdy Komisja zażąda dalszych informacji do przeprowadzenia oceny wniosku, dostarczanie dodatkowych informacji powinno być ograniczone w czasie. Ważne jest, aby państwa członkowskie i Komisja ściśle ze sobą współpracowały w celu dotrzymania terminów rozpatrywania wniosków o wkład finansowy z EFG zdefiniowanych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Aby pokryć potrzeby powstałe przede wszystkim w pierwszych miesiącach każdego roku, kiedy to możliwości dokonania przesunięć środków z innych pozycji budżetowych są szczególnie ograniczone, w rocznej procedurze budżetowej należy udostępnić odpowiednią kwotę środków na płatności w linii budżetowej EFG.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, program ten przyczyni się do włączenia działań w dziedzinie klimatu do głównego nurtu polityki Unii i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Podczas przygotowania i wdrażania funduszu zostaną określone odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście jej oceny.

(37)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, program ten przyczyni się do włączenia działań w dziedzinie klimatu do głównego nurtu polityki Unii i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE obejmującym WRF na lata 2021-2027 mają sięgnąć 25 %, oraz rocznego celu na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. Podczas przygotowania i wdrażania funduszu zostaną określone odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście jej oceny.

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2017/2052 (INI)) Parlament Europejski zaapelował o jak najszybsze, najpóźniej do 2027 r., osiągnięcie celu na poziomie 30 % w odniesieniu do wydatków budżetowych UE na wsparcie celów w zakresie klimatu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ogólnym celem programu jest okazanie solidarności ze zwolnionymi pracownikami oraz osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek, których aktywność zawodowa została przerwana w wyniku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, o których mowa w art. 5.

1.  Ogólnym celem programu jest okazanie solidarności ze zwolnionymi pracownikami oraz osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek, których aktywność zawodowa została przerwana w wyniku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, o których mowa w art. 5, oraz zaoferowanie wsparcia finansowego umożliwiającego ich ponowne zatrudnienie.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Szczegółowym celem EFG jest oferowanie pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany w kierunkach światowego handlu, spory handlowe, kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących efektem transformacji cyfrowej lub automatyzacji. Szczególny nacisk kładzie się na środki, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

2.  Szczegółowym celem EFG jest oferowanie pomocy w celu powrotu na rynek pracy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany w kierunkach światowego handlu, spory handlowe, kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących efektem transformacji cyfrowej lub automatyzacji. Szczególny nacisk kładzie się na środki, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wkład finansowy z EFG jest ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić tymczasowe, jednorazowe wsparcie dla beneficjentów objętych pomocą. Środki wspierane przez EFG są zgodne z prawem Unii i prawem krajowym, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

3.  Wkład finansowy z EFG jest ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić tymczasowe, jednorazowe wsparcie dla beneficjentów objętych pomocą oraz okazać solidarność z nimi. Środki wspierane przez EFG są zgodne z prawem Unii i prawem krajowym, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie uznają pochodzenie i zapewniają widoczność unijnego finansowania poprzez spójne, skuteczne i ukierunkowane informacje kierowane do różnych grup odbiorców, w tym beneficjentów objętych pomocą, władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa.

Państwa członkowskie uznają pochodzenie i zapewniają widoczność unijnego finansowania poprzez spójne, skuteczne i ukierunkowane informacje kierowane do różnych grup odbiorców, w tym beneficjentów objętych pomocą, władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa. Państwa członkowskie zapewniają podkreślenie unijnej wartości dodanej finansowania oraz pomoc w gromadzeniu danych przez Komisję w celu zwiększenia przejrzystości budżetowej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi i regularnie uaktualnia stronę internetową dostępną we wszystkich urzędowych językach instytucji Unii, zawierającą aktualne informacje na temat EFG, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także roli Parlamentu Europejskiego i Rady w procedurze budżetowej.

2.  Komisja prowadzi i regularnie uaktualnia, w sposób przyjazny dla użytkownika, stronę internetową dostępną we wszystkich urzędowych językach instytucji Unii, tak aby zawierała ona aktualne informacje na temat EFG oraz dane dotyczące wykorzystania EFG od momentu jego powstania, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także roli Parlamentu Europejskiego i Rady w procedurze budżetowej.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że warunki przyznania wkładu finansowego z EFG zostały spełnione, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek o przesunięcie środków do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego.

1.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że warunki przyznania wkładu finansowego z EFG zostały spełnione, przedstawia wniosek w sprawie jego uruchomienia. Decyzja o uruchomieniu środków z EFG podejmowana jest wspólnie przez Parlament Europejski i Radę w terminie jednego miesiąca od przedstawienia wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Rada stanowi większością kwalifikowaną, a Parlament Europejski – większością głosów swoich członków i trzech piątych głosów oddanych.

 

Równocześnie z przedstawieniem wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia EFG Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek o przesunięcie środków do odpowiednich linii budżetowych. W przypadku braku porozumienia wszczęta zostaje procedura rozmów trójstronnych.

 

Przesunięcia związane z EFG dokonywane są zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do wniosku o przesunięcie środków należy dołączyć podsumowanie oceny kwalifikowalności wniosku.

skreśla się

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja przyjmuje decyzję w sprawie wkładu finansowego w drodze aktu wykonawczego, który wchodzi w życie w dniu powiadomienia Komisji o zatwierdzeniu przesunięcia budżetowego przez Parlament Europejski i Radę. Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 110 rozporządzenia finansowego.

3.  Komisja przyjmuje decyzję w sprawie wkładu finansowego w drodze aktu wykonawczego, który wchodzi w życie w dniu przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę decyzji o uruchomieniu EFG.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wniosek dotyczący decyzji o uruchomieniu EFG, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

 

a)  ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 9 ust. 4 wraz ze streszczeniem informacji, na których oparta jest ta ocena;

 

b)  dowody, że spełnione zostały kryteria określone w art. 5 i 10; oraz

 

c)  uzasadnienie proponowanych kwot.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

Odsyłacze

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Manuel dos Santos

28.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

29.8.2018

 

 

 

Data przyjęcia

5.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michael Detjen

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (16.11.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Sprawozdawca: Gilles Pargneaux

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Globalizacja i rozwój technologii prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą wzajemne powiązania i współzależność między gospodarkami światowymi. Realokacja siły roboczej jest integralną i nieuniknioną częścią takiej zmiany gospodarczej. Jeżeli korzyści płynące ze zmiany mają być sprawiedliwie rozdzielone, oferowanie pomocy zwolnionym pracownikom i osobom zagrożonym zwolnieniem ma bardzo duże znaczenie. „Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji”22 to instrument polityki Unii, który określa ramy najlepszych praktyk dotyczących przewidywania restrukturyzacji przedsiębiorstw i postępowania w takich przypadkach. Zapewniają one kompleksowe ramy dotyczące sposobu, w jaki, poprzez odpowiednie środki polityki, należy sprostać wyzwaniom dostosowania gospodarczego i restrukturyzacji gospodarczej oraz ich skutków społecznych i wpływu na zatrudnienie. Wezwano w nich również państwa członkowskie do korzystania z funduszy unijnych i krajowych w taki sposób, aby zapewnić skuteczne złagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji, zwłaszcza negatywnego wpływu na zatrudnienie. Główne instrumenty Unii mające na celu pomoc pracownikom dotkniętym tymi skutkami to Europejski Fundusz Socjalny Plus (ESF+), który opracowano w celu zapewnienia pomocy w sposób wyprzedzający, oraz EFG, który opracowano w celu oferowania pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji w sposób zaradczy.

(8)  Globalizacja i rozwój technologii prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą wzajemne powiązania i współzależność między gospodarkami światowymi. Realokacja siły roboczej jest integralną częścią takiej zmiany gospodarczej. Jeżeli korzyści płynące ze zmiany mają być sprawiedliwie rozdzielone, oferowanie pomocy zwolnionym pracownikom i osobom zagrożonym zwolnieniem lub zaprzestaniem działalności ma bardzo duże znaczenie. „Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji”22 to instrument polityki Unii, który określa ramy najlepszych praktyk dotyczących przewidywania restrukturyzacji przedsiębiorstw i postępowania w takich przypadkach. Zapewniają one kompleksowe ramy dotyczące sposobu, w jaki, poprzez odpowiednie środki polityki, należy sprostać wyzwaniom dostosowania gospodarczego i restrukturyzacji gospodarczej oraz ich skutków społecznych i wpływu na zatrudnienie. Wezwano w nich również państwa członkowskie, bez uszczerbku dla odpowiedzialności społecznej środowiska biznesu, do korzystania z funduszy unijnych i krajowych w taki sposób, aby zapewnić skuteczne złagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji, zwłaszcza negatywnego wpływu na zatrudnienie. Główne instrumenty Unii mające na celu pomoc pracownikom dotkniętym tymi skutkami to Europejski Fundusz Socjalny Plus (ESF+), który opracowano w celu zapewnienia pomocy w sposób wyprzedzający, oraz EFG, który opracowano w celu oferowania pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji w sposób zaradczy.

_________________

_________________

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji, (COM(2013) 882 final z 13.12.2013).

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji, (COM(2013) 882 final z 13.12.2013).

Uzasadnienie

Zgodnie z rezolucją PE (P8_TA(2018)0363) EFG zapewnił wkład w projekt planu socjalnego dotyczącego zwolnień pracowników niderlandzkich banków. Dziwne jest, że banki nie zapewniły takiego wkładu, gdyż jest to rola zarezerwowana dla samych przedsiębiorstw. Chociaż banki w Niderlandach osiągały miliardowe zyski, nie zapewniły wkładu w plan socjalny dla zwolnionych pracowników banków.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Komisja przeprowadziła ocenę śródokresową EFG służącą przeanalizowaniu sposobu i zakresu, w jakich realizowane są cele EFG. EFG okazał się skuteczny, ponieważ osiągnięto wyższy poziom reintegracji zwolnionych pracowników niż w poprzednim okresie programowania. W wyniku oceny wykazano również, że EFG wytworzył europejską wartość dodaną. Dotyczy to w szczególności jego efektów ilościowych, co oznacza, że wsparcie z EFG nie tylko zwiększa liczbę i różnorodność świadczonych usług, lecz również poziom ich intensywności. Co więcej, interwencje z EFG są wysoce widoczne i wykazują wartość dodaną UE wynikającą z interwencji bezpośrednio ogółowi społeczeństwa. Zidentyfikowano jednak kilka wyzwań. Z jednej strony procedurę uruchamiania środków uznano za zbyt długą. Ponadto państwa członkowskie zgłosiły problemy związane z przeprowadzeniem szeroko zakrojonej analizy okoliczności zdarzenia, które spowodowało zwolnienia. Podstawową przyczynę, dla której państwa członkowskie mogące ewentualnie wnioskować o EFG w konkretnym przypadku nie składają wniosku, stanowią problemy w zakresie możliwości finansowych i zdolności instytucjonalnych. Z jednej strony może to być po prostu brak odpowiedniej liczby pracowników – państwa członkowskie obecnie mogą poprosić o pomoc techniczną tylko w przypadkach, gdy wdrażają pomoc z EFG. Ponieważ do zwolnień może dojść niespodziewanie, ważne jest, aby państwa członkowskie były gotowe niezwłocznie zareagować i mogły złożyć wniosek bez jakichkolwiek opóźnień. Ponadto w niektórych państwach członkowskich konieczne wydaje się wzmożone budowanie zdolności instytucjonalnych w celu sprawnego i skutecznego wdrażania wsparcia EFG. Próg 500 zlikwidowanych miejsc pracy był krytykowany jako zbyt wysoki, zwłaszcza w regionach o mniejszym zaludnieniu26.

(12)  Komisja przeprowadziła ocenę śródokresową EFG służącą przeanalizowaniu sposobu i zakresu, w jakich realizowane są cele EFG. EFG okazał się skuteczny, ponieważ osiągnięto wyższy poziom reintegracji zwolnionych pracowników niż w poprzednim okresie programowania. W wyniku oceny wykazano również, że EFG wytworzył unijną wartość dodaną. Dotyczy to w szczególności jego efektów ilościowych, co oznacza, że wsparcie z EFG nie tylko zwiększa liczbę i różnorodność świadczonych usług, lecz również poziom ich intensywności. Co więcej, interwencje z EFG są wysoce widoczne i wykazują wartość dodaną UE wynikającą z interwencji bezpośrednio ogółowi społeczeństwa. Zidentyfikowano jednak kilka wyzwań. Przede wszystkim należy wyjaśnić, że za opracowanie planów socjalnych mających na celu reintegrację zawodową pracowników na rynku pracy główną odpowiedzialność ponoszą odnośne przedsiębiorstwa i państwa członkowskie. EFG może ogrywać wyłącznie rolę uzupełniającą i powinien koncentrować się na tych regionach, w których ani odnośne przedsiębiorstwa, ani organy krajowe i regionalne nie dysponują zasobami w celu zapewnienia koniecznych środków. Poza tym zakwestionowana została unijna wartość dodana w przypadkach, gdy przedsiębiorstwo najpierw otrzymuje dotacje krajowe i europejskie (na przykład na działalność innowacyjną), a następnie postanawia przenieść rentowny zakład do innego państwa członkowskiego, a nawet do państw trzecich, nie biorąc na siebie odpowiedzialności za finansowanie reintegracji zawodowej pracowników dotkniętych zamknięciem zakładu, a zamiast tego dostając znowu możliwość skorzystania z dotacji w nowym miejscu, w szczególności w przypadkach przeniesienia wewnątrz UE. Ponadto procedurę uruchamiania środków uznano za zbyt długą. Wiele państw członkowskich zgłosiło problemy związane z przeprowadzeniem szeroko zakrojonej analizy okoliczności zdarzenia, które spowodowało zwolnienia. Podstawową przyczynę, dla której państwa członkowskie mogące ewentualnie wnioskować o EFG w konkretnym przypadku nie składają wniosku, stanowią problemy w zakresie możliwości finansowych i zdolności instytucjonalnych. Ponieważ do zwolnień może dojść niespodziewanie, ważne jest, aby państwa członkowskie były gotowe niezwłocznie zareagować i mogły złożyć wniosek bez jakichkolwiek opóźnień. Próg 500 zlikwidowanych miejsc pracy był krytykowany jako zbyt wysoki, zwłaszcza w regionach o mniejszym zaludnieniu26.

_________________

_________________

26 COM(2018) 297 final oraz towarzyszący mu SWD (2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final oraz towarzyszący mu SWD (2018) 192 final.

Uzasadnienie

EFG pełni funkcję w zakresie spójności, co oznacza, że wkład z tego funduszu musi trafiać do najbiedniejszych i najbardziej dotkniętych regionów. Często zdarza się, że przedsiębiorstwa otrzymują dotację trzy razy: najpierw jako przedsiębiorstwo, następnie gdy zamykają przynoszącą zyski działalność, a także w przypadku przeniesienia się do innego miejsca w UE.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby wyrazić solidarność Unii z pracownikami zwolnionymi i z osobami, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, stawka współfinansowania kosztu pakietu zindywidualizowanych usług i jego realizacji powinno być równa stawce współfinansowania z EFS+ w danym państwie członkowskim.

(15)  Aby wyrazić solidarność Unii z pracownikami zwolnionymi i z osobami, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, stawka współfinansowania kosztu pakietu zindywidualizowanych usług i jego realizacji powinna wynosić 70 % ogółu szacowanych kosztów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, powinien przysługiwać równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia zwolnionych pracowników oraz osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, należy zatem traktować jak możliwych beneficjentów EFG.

(18)  Pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, powinien przysługiwać równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia zwolnionych pracowników – zarówno tych, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy na czas określony, umowy na czas nieokreślony, jak i pracowników tymczasowych – oraz osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, w tym właścicieli mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, należy zatem traktować jak możliwych beneficjentów EFG.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką trwałą reintegrację zawodową beneficjentów, tak w obrębie ich pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim. Środki powinny odzwierciedlać przyszłe potrzeby lokalnego lub regionalnego rynku pracy. W stosownych przypadkach jednak należy również wspierać mobilność zwolnionych pracowników, aby pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia w innym miejscu. Należy w szczególny sposób skoncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej. Włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone. Można zachęcać przedsiębiorstwa do uczestnictwa w krajowym współfinansowaniu środków wspieranych z EFG.

(19)  Wkłady finansowe z EFG powinny pozostawać bez uszczerbku dla odpowiedzialności społecznej danych przedsiębiorstw oraz powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką trwałą reintegrację zawodową beneficjentów, tak w obrębie ich pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim, ale również powinny wspierać tworzenie przedsiębiorstw, w tym przez zakładanie spółdzielni. Środki powinny odzwierciedlać przyszłe potrzeby lokalnego lub regionalnego rynku pracy. W stosownych przypadkach jednak należy również wspierać mobilność zwolnionych pracowników, aby pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia w innym miejscu. Należy w szczególny sposób skoncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej. Włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone. Należy zachęcać przedsiębiorstwa do uczestnictwa w krajowym współfinansowaniu środków wspieranych z EFG.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  W okresie od marca 2007 r. do marca 2017 r. Komisja otrzymała 148 wniosków o dofinansowanie z EFG z 21 państw członkowskich na łączną sumę prawie 600 mln EUR przeznaczonych na pomoc dla 138 888 zwolnionych pracowników i 2944 osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b)  W latach 2007–2017 siedem państw członkowskich nie wykorzystało wsparcia dostępnego w ramach EFG. Należy zatem przeanalizować wszystkie przypadki, w których niedostatki regulacyjne i administracyjne lub inne przeszkody utrudniły skorzystanie z EFG, i zaproponować działania służące usunięciu takich przeszkód.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W celu skutecznegoszybkiego wspierania zwolnionych beneficjentów państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski o przyznanie wkładu finansowego z EFG. W przypadku gdy Komisja zażąda dalszych informacji do przeprowadzenia oceny wniosku, dostarczanie dodatkowych informacji powinno być ograniczone w czasie.

(22)  Skuteczneszybkie wspieranie zwolnionych beneficjentów wymaga optymalnej współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w trosce o dotrzymanie terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie wkładu finansowego z EFG. Państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski o przyznanie wkładu finansowego z EFG. W przypadku gdy Komisja zażąda dalszych informacji do przeprowadzenia oceny wniosku, dostarczanie dodatkowych informacji powinno być ograniczone w czasie.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami wkłady finansowe z EFG nie powinny zastępować środków wsparcia, które są dostępne dla beneficjentów w ramach unijnych funduszy lub innych strategii czy programów unijnych, lecz w miarę możliwości powinny te środki uzupełniać.

(24)  Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami wkłady finansowe z EFG nie powinny zastępować środków wsparcia, które dane przedsiębiorstwa są zobowiązane podjąć w kontekście planu socjalnego, środków, które mogą być finansowane przez same organy krajowe lub regionalne, oraz środków, które są dostępne dla beneficjentów w ramach unijnych funduszy lub innych strategii czy programów unijnych, lecz powinny te środki uzupełniać. Należy unikać sytuacji, w których przedsiębiorstwa najpierw otrzymują unijne dotacje na swoją działalność, na przykład na innowacje, a następnie zamykają przynoszący zyski zakład. Szczególnie w tych przypadkach wkłady z EFG należy uzależnić od współfinansowania przez dane przedsiębiorstwo.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  W celu umożliwienia sprawowania kontroli politycznej przez Parlament Europejski oraz stałego monitorowania przez Komisję wyników uzyskanych dzięki pomocy EFG państwa członkowskie powinny złożyć sprawozdanie końcowe z wdrażania EFG.

(31)  W celu umożliwienia sprawowania kontroli politycznej przez Parlament Europejski oraz stałego monitorowania przez Komisję wyników uzyskanych dzięki pomocy EFG państwa członkowskie powinny co dwa lata składać sprawozdanie końcowe z wdrażania EFG.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, program ten przyczyni się do włączenia działań w dziedzinie klimatu do głównego nurtu polityki Unii i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Podczas przygotowania i wdrażania funduszu zostaną określone odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście jej oceny.

(37)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, program ten przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie unijnym mają wynosić 30 %. Podczas przygotowania i wdrażania funduszu zostaną określone odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście jej oceny.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EFG przyczynia się do lepszego podziału korzyści płynących z globalizacji i postępu technologicznego poprzez pomoc zwolnionym pracownikom w dostosowaniu się do zmian strukturalnych. W związku z powyższym EFG przyczynia się do wdrożenia zasad określonych w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych oraz wzmacnia spójność społeczną i gospodarczą między regionami i państwami członkowskimi.

EFG przyczynia się do lepszego podziału korzyści płynących z globalizacji i postępu technologicznego poprzez pomoc zwolnionym pracownikom w dostosowaniu się do zmian strukturalnych. W związku z powyższym EFG przyczynia się do wdrożenia zasad określonych w ramach art. 151 TFUE i Europejskiego filaru praw socjalnych oraz wzmacnia spójność społeczną i gospodarczą między regionami i państwami członkowskimi.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Szczegółowym celem EFG jest oferowanie pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany w kierunkach światowego handlu, spory handlowe, kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących efektem transformacji cyfrowej lub automatyzacji. Szczególny nacisk kładzie się na środki, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

2.  Szczegółowym celem EFG jest oferowanie pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany w kierunkach światowego handlu, spory handlowe, kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących efektem zmian technologicznych. Szczególny nacisk kładzie się na środki, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, oraz na najpoważniej dotknięte państwa członkowskie i regiony, gdzie organy krajowe i regionalne nie dysponują zasobami wystarczającymi do podjęcia koniecznych środków. Pomoc z EFG pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialności społecznej danych przedsiębiorstw, w szczególności w kwestii ich wkładu w plany socjalne dla zwolnionych pracowników.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „zwolniony pracownik” oznacza pracownika, którego zatrudnienie zostaje przedwcześnie zakończone w wyniku zwolnienia lub którego umowa nie zostaje przedłużona z przyczyn ekonomicznych;

a)  „zwolniony pracownik” oznacza pracownika, którego zatrudnienie zostaje przedwcześnie zakończone w wyniku zwolnienia lub którego umowa nie zostaje przedłużona w związku z nieprzewidzianymi poważnymi przypadkami restrukturyzacji;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „beneficjent” oznacza osobę uczestniczącą w środkach współfinansowanych z EFG.

c)  „beneficjent” oznacza osobę uczestniczącą w środkach współfinansowanych z EFG;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „nieprawidłowość” oznacza każde naruszenie obowiązujących przepisów, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFG, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionymi wydatkami.

d)  „nieprawidłowość” oznacza każde naruszenie obowiązujących przepisów, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFG, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na interesy finansowe Unii poprzez obciążenie jej budżetu nieuzasadnionymi wydatkami.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zaprzestania działalności ponad 250 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w sześciomiesięcznym okresie odniesienia, w szczególności w MŚP działających w jednym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2, pod warunkiem że w dwóch regionach łączna liczba pracowników zwolnionych lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, przekracza 250;

b)  zaprzestania działalności ponad 250 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w sześciomiesięcznym okresie odniesienia, w szczególności w MŚP działających w jednym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 w tym samym lub w sąsiadujących państwach członkowskich lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2 w tym samym lub w sąsiadujących państwach członkowskich, pod warunkiem że w dwóch regionach łączna liczba pracowników zwolnionych lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, przekracza 250;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Jeżeli zaprzestanie działalności dotyczy zakładu przynoszącego zyski, dane przedsiębiorstwo zapewnia wkład w reintegrację zawodową zwolnionych pracowników, najlepiej w ramach planu socjalnego. Od tego wkładu są uzależnione wszelkie wkłady finansowe z EFG.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty inwestycji w przypadku działalności na własny rachunek, uruchamiania działalności gospodarczej lub przejmowania działalności przez pracowników nie mogą przekraczać 20 000 EUR na zwolnionego pracownika.

Koszty inwestycji w przypadku działalności na własny rachunek, uruchamiania działalności gospodarczej lub przejmowania działalności przez pracowników, szczególnie poprzez zakładanie spółdzielni, nie mogą przekraczać 20 000 EUR na zwolnionego pracownika.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności. Skoordynowany pakiet musi być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę, a także koncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w cyfrowym wieku przemysłowym oraz uwzględniać popyt na lokalnym rynku pracy.

Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności. Skoordynowany pakiet musi być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę, a także koncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w cyfrowym wieku przemysłowym.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki wspierane z EFG nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Środki wspierane z EFG nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej ani aktywnych środków rynku pracy.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  potwierdzenie, że jeżeli zwalniające przedsiębiorstwo kontynuowało działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązało się ze zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień;

b)  potwierdzenie, że jeżeli zwalniające przedsiębiorstwo kontynuowało działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązało się ze zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień, a także wynikających z układów zbiorowych lub negocjacji w sprawie planu socjalnego;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wyraźne wskazanie działań już podjętych przez państwa członkowskie w celu udzielenia pomocy zwolnionym pracownikom oraz uzupełniającego charakteru wnioskowanych środków z EFG ze względu na brak zasobów dostępnych dla organów krajowych lub regionalnych;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  przegląd unijnych środków finansowych, z których zwalniające przedsiębiorstwo już skorzystało w okresie pięciu lat poprzedzających zwolnienia grupowe;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  do celów oceny – orientacyjne, dostosowane do konkretnych przypadków cele określone przez państwo członkowskie w odniesieniu do wskaźnika ponownego zatrudnienia beneficjentów w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu okresu wdrażania;

i)  do celów oceny – orientacyjne, dostosowane do konkretnych przypadków cele i wskaźniki określone przez państwo członkowskie w odniesieniu do wskaźnika ponownego zatrudnienia beneficjentów w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu okresu wdrażania;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(l)  oświadczenie o zgodności pomocy z EFG z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa, a także oświadczenie wyjaśniające, dlaczego skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług nie zastępuje środków, za które odpowiedzialne są przedsiębiorstwa na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych;

(l)  oświadczenie o zgodności pomocy z EFG z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa, a także oświadczenie wyjaśniające, dlaczego skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług nie zastępuje środków, za które odpowiedzialne są przedsiębiorstwa na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych, ani środków, które mają być zapewnione przez właściwe organy, w odniesieniu do aktywnych środków rynku pracy i biernych środków ochrony socjalnej;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja

Równość płci oraz niedyskryminacja

Uzasadnienie

Kwestia płci nie odnosi się tylko do mężczyzn i kobiet.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby zasada równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie problematyki płci stanowiły integralną część poszczególnych etapów realizacji wkładu finansowego z EFG i były w ich ramach promowane.

Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby zasada równości płci oraz uwzględnianie problematyki płci stanowiły integralną część poszczególnych etapów realizacji wkładu finansowego z EFG i były w ich ramach promowane.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Jeżeli Komisja realizuje pomoc techniczną według metody zarządzania pośredniego, zapewnia przejrzystość procedury wyznaczania osób trzecich wykonujących powierzone jej zadania oraz informuje wszystkie strony zainteresowane EFG, w tym Parlament Europejski, o podwykonawcy, któremu powierzono to zadanie.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja realizuje działania informacyjne i komunikacyjne na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników na podstawie zdobytego doświadczenia w celu poprawy skuteczności EFG, zapewniając, aby obywatele i pracownicy UE byli świadomi istnienia EFG.

Komisja realizuje działania informacyjne i komunikacyjne na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników na podstawie zdobytego doświadczenia i ocen dostarczonych przez państwa członkowskie w celu poprawy skuteczności EFG, zapewniając, aby obywatele i pracownicy UE byli świadomi istnienia EFG.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Poziom współfinansowania z EFG w odniesieniu do realizowanych środków należy zrównać z najwyższą stopą współfinansowania z EFS+ w danym państwie członkowskim.

2.  Poziom współfinansowania z EFG w odniesieniu do realizowanych środków nie może przekroczyć 70 % ogółu szacowanych kosztów, o których mowa w art. 9.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

W wyjątkowych sytuacjach i jeżeli środki finansowe pozostające w funduszu w roku wystąpienia poważnych przypadków restrukturyzacji nie są wystarczające do pokrycia kwoty pomocy, którą władza budżetowa uważa za niezbędną, Komisja może zaproponować, aby różnica była sfinansowana w ramach funduszu na rok następny. W każdym razie należy przestrzegać rocznego pułapu budżetowego funduszu w roku wystąpienia poważnych przypadków restrukturyzacji i w roku następnym.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 19a

 

Badanie przeprowadzone przez beneficjenta, o którym mowa w art. 20 ust. 1 lit. d), opiera się na modelu ustalonym przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający model, który ma być stosowany do celów badania przeprowadzonego przez beneficjenta, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 26 ust. 2, w celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego artykułu.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d)  wyniki badania przeprowadzonego przez beneficjenta sześć miesięcy po zakończeniu okresu realizacji, które obejmują postrzeganą zmianę szans na zatrudnienie u beneficjentów lub, w przypadku osób które znalazły zatrudnienie, dodatkowe informacje na temat jakości zatrudnienia (m.in. zmiana godzin pracy, poziomu odpowiedzialności lub poziomu wynagrodzenia w porównaniu z poprzednim zatrudnieniem) oraz sektora, w którym dana osoba znalazła zatrudnienie; informacje te należy przedstawić w podziale według płci, grupy wiekowej i poziomu wykształcenia;

(d)  wyniki badania przeprowadzonego przez beneficjenta w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia okresu realizacji, które obejmują postrzeganą zmianę szans na zatrudnienie u beneficjentów lub, w przypadku osób które znalazły zatrudnienie, dodatkowe informacje na temat jakości zatrudnienia (m.in. zmiana godzin pracy, poziomu odpowiedzialności lub poziomu wynagrodzenia w porównaniu z poprzednim zatrudnieniem) oraz sektora, w którym dana osoba znalazła zatrudnienie; informacje te należy przedstawić w podziale według płci, grupy wiekowej i poziomu wykształcenia;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Nie później niż pod koniec dziewiętnastego miesiąca po upływie okresu określonego w art. 15 ust. 3 państwo członkowskie przedkłada prosty zbiór danych, informujący o długoterminowym wskaźniku rezultatu określonym w pkt 3 załącznika.

2.  Nie później niż pod koniec dziewiętnastego miesiąca po upływie okresu określonego w art. 15 ust. 3 państwo członkowskie przedkłada kompletny i należycie zweryfikowany prosty zbiór danych, informujący o długoterminowym wskaźniku rezultatu określonym w pkt 3 załącznika.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 1 sierpnia 2021 r., a następnie co dwa lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie kompleksowe sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych środków, w tym statystyk dotyczących wskaźników określonych w załączniku, komplementarności tych środków ze środkami finansowanymi z innych funduszy unijnych, w szczególności z EFS +, oraz informacje dotyczące zamknięcia przyznanych wkładów finansowych; sprawozdanie dokumentuje również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

1.  Do dnia 1 sierpnia 2021 r., a następnie co dwa lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie kompleksowe sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wykonaniu i wynikach osiągniętych przez EFG w porównaniu z wyznaczonymi celami i zawiera w szczególności informacje dotyczące należytego zarządzania finansami, złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych środków, w tym statystyk dotyczących wskaźników określonych w załączniku, komplementarności tych środków ze środkami finansowanymi z innych funduszy unijnych, w szczególności z EFS +, oraz informacje dotyczące zamknięcia przyznanych wkładów finansowych; sprawozdanie dokumentuje również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przeprowadza co cztery lata z własnej inicjatywy i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi ocenę wkładów finansowych z EFG.

1.  Komisja przeprowadza co cztery lata z własnej inicjatywy i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi ocenę wkładów finansowych z EFG. Ocena zawiera w szczególności informacje na temat wykonania, unijnej wartości dodanej i należytego zarządzania finansami w odniesieniu do wkładów finansowych z EFG.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

Odsyłacze

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Date announced in plenary

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Data przyjęcia

15.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

3

0

Members present for the final vote

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (26.10.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tamás Deutsch

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w 2007 r. w celu przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom dla najbardziej narażonych i najmniej wykwalifikowanych pracowników, dotkniętych zwolnieniami wynikającymi ze zmian w strukturze handlu światowego. Współfinansując środki aktywnej polityki rynku pracy, EFG ma na celu ułatwienie reintegracji pracowników na rynku pracy lub rynku pracy na własny rachunek – w szczególności osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, osób starszych i młodych bezrobotnych – na obszarach i w sektorach dotkniętych poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. Potwierdzona wartość dodana EFG jako instrumentu polityki społecznej UE polega na tym, że zapewnia on widoczne, ukierunkowane, finansowe wsparcie dla zindywidualizowanych programów związanych z przekwalifikowaniem i reintegracją zawodową pracowników dotkniętych zwolnieniami grupowymi.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący kontynuacji działań w ramach EFG po 2020 r. Widać w nim wolę polityczną do dalszego wzmacniania prawa obywateli do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, do szkoleń i uczenia się przez całe życie, tak aby mogli utrzymać i nabywać umiejętności, które pozwolą im w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i z powodzeniem radzić sobie ze zmianami na rynku pracy.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje w szczególności rozszerzenie zakresu interwencji EFG na inne przyczyny zakłóceń, takie jak np. automatyzacja i cyfryzacja, w celu uwzględnienia nowych wyzwań na rynku pracy. W związku z tym uważa on, że nazwa tego funduszu nie jest odpowiednia, ponieważ fundusz nie zajmuje się jedynie skutkami globalizacji i należy zastanowić się nad zmianą jego nazwy.

Sprawozdawca podkreśla również potrzebę dalszego skrócenia czasu rozpatrywania wniosków i uproszczenia procedur w celu zapewnienia podejmowania decyzji w sprawie uruchomienia EFG w sposób sprawny i szybki, tak aby wsparcie mogło trafić szybciej do tych, którzy stracili pracę.

Wreszcie, w celu zwiększenia możliwości korzystania z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji przez mniejsze grupy zwolnionych pracowników oraz zmniejszenia przeszkód administracyjnych uniemożliwiających państwu członkowskiemu złożenie wniosku, sprawozdawca sugeruje obniżenie wartości progowej dotyczącej liczby zwolnień do 150 zwolnień zamiast proponowanego progu 250 zwolnień: zwolnienia na dużą skalę są mniej częste, a znaczna część dzisiejszych miejsc pracy pochodzi z MŚP. W związku z tym zmiana ta byłaby korzystna dla potencjalnych beneficjentów i mogłaby zwiększyć możliwości ponownego zatrudnienia we wszystkich regionach Unii Europejskiej.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Zasady horyzontalne określone w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasady pomocniczości i proporcjonalności określone w art. 5 TUE, powinny być przestrzegane przy wdrażaniu funduszy, z uwzględnieniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Cele funduszy powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.

(1)  Zasady horyzontalne określone w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) oraz w art. 9 i 10 TFUE, w tym zasady niedyskryminacji, pomocniczości i proporcjonalności określone w art. 5 TUE, powinny być przestrzegane przy wdrażaniu funduszy, z uwzględnieniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Cele funduszy powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju, oenzetowskich celów zrównoważonego rozwoju oraz unijnego zobowiązania do realizacji porozumienia paryskiego dotyczącego zmiany klimatu przyjętego w 2015 r. na zakończenie 21. konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu („porozumienie paryskie”), wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada zatwierdziła odpowiedź Unii16 na program ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”17 – zrównoważona przyszłość Europy. Rada podkreśliła znaczenie osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach (gospodarczym, społecznym i środowiskowym) w sposób wyważony i zintegrowany. Istotne jest, aby zrównoważony rozwój został włączony do ram polityki europejskiej oraz by w polityce odpowiadającej na globalne wyzwania Unia była ambitna. Rada z zadowoleniem przyjęła komunikat Komisji „Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy” z dnia 22 listopada 2016 r. jako pierwszy krok w kierunku włączenia celów zrównoważonego rozwoju i stosowania zrównoważonego rozwoju jako podstawowej zasady przewodniej dla wszystkich polityk Unii, w tym za pośrednictwem jej instrumentów finansowych.

(3)  W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada zatwierdziła odpowiedź Unii16 na program ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”17 – zrównoważona przyszłość Europy. Rada podkreśliła znaczenie osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach (gospodarczym, społecznym i środowiskowym), w tym w kulturze, w sposób wyważony i zintegrowany. Istotne jest, aby zrównoważony rozwój został włączony do ram polityki europejskiej oraz by w polityce odpowiadającej na globalne wyzwania Unia była ambitna. Rada z zadowoleniem przyjęła komunikat Komisji „Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy” z dnia 22 listopada 2016 r. jako pierwszy krok w kierunku włączenia celów zrównoważonego rozwoju i stosowania zrównoważonego rozwoju jako podstawowej zasady przewodniej dla wszystkich polityk Unii, w tym za pośrednictwem jej instrumentów finansowych.

_________________

_________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W swoim dokumencie otwierającym debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji20 Komisja wskazała połączenie powiązanej z handlem globalizacji i zmian technologicznych jako elementy stanowiące główną siłę napędową zwiększonego zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz zmniejszającego się zapotrzebowania na słabiej wykwalifikowaną siłę roboczą. Przy ogromnych korzyściach płynących z bardziej otwartego handlu i dalszej integracji światowych gospodarek należy zająć się również wspomnianymi negatywnymi efektami ubocznymi. Jako że obecne korzyści z globalizacji są już nierówno rozdzielone pomiędzy ludzi i regiony, wywierając znaczny wpływ na tych, którzy odnoszą mniej korzyści, istnieje ryzyko, iż coraz szybciej rozwijająca się technologia dodatkowo pogłębi te różnice. W związku z tym, zgodnie z zasadami solidarności i zrównoważonego rozwoju, konieczne będzie zapewnienie sprawiedliwszego podziału korzyści wynikających z globalizacji przez pogodzenie otwarcia gospodarczego i postępu technologicznego ochroną socjalną.

(6)  W swoim dokumencie otwierającym debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji20 Komisja wskazała połączenie powiązanej z handlem globalizacji i zmian technologicznych jako elementy stanowiące główną siłę napędową zwiększonego zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz zmniejszającego się zapotrzebowania na słabiej wykwalifikowaną siłę roboczą. Przy ogromnych korzyściach płynących z bardziej otwartego handlu i dalszej integracji światowych gospodarek należy zająć się również wspomnianymi negatywnymi efektami ubocznymi. Jako że obecne korzyści z globalizacji są już nierówno rozdzielone pomiędzy ludzi, regiony i państwa, wywierając znaczny wpływ na tych, którzy odnoszą mniej korzyści, istnieje ryzyko, iż coraz szybciej rozwijająca się technologia dodatkowo pogłębi te różnice. W związku z tym, zgodnie z zasadami solidarności i zrównoważonego rozwoju, konieczne będzie zapewnienie lepszego przygotowania na skutki globalizacji i sprawiedliwszego podziału potencjalnych korzyści z niej wynikających przez pogodzenie otwarcia gospodarczego i postępu technologicznego ze wzmocnieniem ponownego zatrudnienia i z silną ochroną socjalną.

_________________

_________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_pl.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_pl.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W swoim Dokumencie dotyczącym przyszłości finansów UE21 Komisja podkreśla potrzebę zmniejszenia rozbieżności gospodarczych i społecznych między państwami członkowskimi i wewnątrz nich. W związku z tym kluczowym priorytetem jest inwestowanie w równość, włączenie społeczne, kształcenie i szkolenie, a także w zdrowie.

(7)  W swoim Dokumencie dotyczącym przyszłości finansów UE21 Komisja podkreśla potrzebę zmniejszenia rozbieżności gospodarczych i społecznych między państwami członkowskimi i wewnątrz nich. W związku z tym kluczowym priorytetem jest inwestowanie w zrównoważony rozwój, równość, włączenie społeczne, kształcenie i szkolenie, a także w zdrowie.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_pl.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_pl.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Globalizacja i rozwój technologii prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą wzajemne powiązania i współzależność między gospodarkami światowymi. Realokacja siły roboczej jest integralną i nieuniknioną częścią takiej zmiany gospodarczej. Jeżeli korzyści płynące ze zmiany mają być sprawiedliwie rozdzielone, oferowanie pomocy zwolnionym pracownikom i osobom zagrożonym zwolnieniem ma bardzo duże znaczenie. „Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji”22 to instrument polityki Unii, który określa ramy najlepszych praktyk dotyczących przewidywania restrukturyzacji przedsiębiorstw i postępowania w takich przypadkach. Zapewniają one kompleksowe ramy dotyczące sposobu, w jaki, poprzez odpowiednie środki polityki, należy sprostać wyzwaniom dostosowania gospodarczego i restrukturyzacji gospodarczej oraz ich skutków społecznych i wpływu na zatrudnienie. Wezwano w nich również państwa członkowskie do korzystania z funduszy unijnych i krajowych w taki sposób, aby zapewnić skuteczne złagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji, zwłaszcza negatywnego wpływu na zatrudnienie. Główne instrumenty Unii mające na celu pomoc pracownikom dotkniętym tymi skutkami to Europejski Fundusz Socjalny Plus (ESF+), który opracowano w celu zapewnienia pomocy w sposób wyprzedzający, oraz EFG, który opracowano w celu oferowania pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji w sposób zaradczy.

(8)  Globalizacja i rozwój technologii, a także zmiana klimatu, prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą wzajemne powiązania i współzależność między gospodarkami światowymi. Realokacja siły roboczej jest integralną i nieuniknioną częścią takiej zmiany gospodarczej. Jeżeli korzyści płynące ze zmiany mają być sprawiedliwie rozdzielone, oferowanie pomocy zwolnionym pracownikom i osobom zagrożonym zwolnieniem ma bardzo duże znaczenie. „Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji”22 to instrument polityki Unii, który określa ramy najlepszych praktyk dotyczących przewidywania restrukturyzacji przedsiębiorstw i postępowania w takich przypadkach. Zapewniają one kompleksowe ramy dotyczące sposobu, w jaki, poprzez odpowiednie środki polityki, należy sprostać wyzwaniom dostosowania gospodarczego i restrukturyzacji gospodarczej oraz ich skutków społecznych i wpływu na zatrudnienie. Wezwano w nich również państwa członkowskie do korzystania z funduszy unijnych i krajowych w taki sposób, aby zapewnić skuteczne złagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji, zwłaszcza negatywnego wpływu na zatrudnienie i skutków dla zainteresowanych regionów. Główne instrumenty Unii mające na celu pomoc pracownikom dotkniętym tymi skutkami to Europejski Fundusz Socjalny Plus (ESF+), który opracowano w celu zapewnienia pomocy w sposób wyprzedzający, oraz EFG, który opracowano w celu oferowania pomocy w przypadku poważnych przypadków restrukturyzacji w sposób zaradczy. W ramach bardziej aktywnego podejścia EFG można wykorzystywać w celu udzielania pomocy pracownikom, którzy nadal są zatrudnieni, ale w przeciągu pewnego czasu zostaną zwolnieni.

_________________

_________________

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji, (COM(2013) 882 final z 13.12.2013).

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ramy jakości UE na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji, (COM(2013) 882 final z 13.12.2013).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Komisja podkreśla, że w dalszym ciągu duże znaczenie ma rola EFG jako elastycznego funduszu udzielającego pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku poważnych przypadków restrukturyzacji, wsparcia oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. Unia powinna dalej zapewniać konkretne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników w obszarach, sektorach, terytoriach lub na rynkach pracy przeżywających wstrząs spowodowany poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod uwagę oddziaływanie i wzajemne skutki otwartego handlu, rozwoju technologii lub innych czynników, takich jak przejście na gospodarkę niskoemisyjną, tym samym uwzględniając fakt, że wskazanie jednego czynnika, który powoduje przypadki utraty pracy jest coraz trudniejsze, uruchomienie środków z EFG w przyszłości będzie opierać się jedynie na znacznym wpływie przypadku restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę cel, jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych i niespodziewanych okolicznościach oraz w uzupełnieniu bardziej wyprzedzającej pomocy oferowanej przez EFS +, EFG powinien pozostać elastycznym i szczególnym instrumentem poza pułapami budżetowymi przewidzianymi w wieloletnich ramach finansowych, jak określono w komunikacie Komisji. Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 oraz załącznik do tego komunikatu27.

(13)  Komisja podkreśla, że w dalszym ciągu duże znaczenie ma rola EFG jako elastycznego funduszu udzielającego pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku poważnych przypadków restrukturyzacji, wsparcia oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. Unia powinna dalej zapewniać konkretne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia trwałej reintegracji zawodowej o wysokiej jakości zwolnionych pracowników, np. na zielonych stanowiskach pracy, w obszarach, sektorach, terytoriach lub na rynkach pracy przeżywających wstrząs spowodowany poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod uwagę oddziaływanie i wzajemne skutki otwartego handlu, rozwoju technologii lub innych czynników, takich jak planowane przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zwłaszcza w regionach, które ucierpią wskutek zaprzestania wydobycia węgla, tym samym uwzględniając fakt, że wskazanie jednego czynnika, który powoduje przypadki utraty pracy jest coraz trudniejsze, uruchomienie środków z EFG w przyszłości będzie opierać się jedynie na znacznym wpływie przypadku restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę cel, jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych i niespodziewanych okolicznościach oraz w uzupełnieniu bardziej wyprzedzającej pomocy oferowanej przez EFS +, EFG powinien pozostać elastycznym i szczególnym instrumentem poza pułapami budżetowymi przewidzianymi w wieloletnich ramach finansowych, jak określono w komunikacie Komisji. Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 oraz załącznik do tego komunikatu27.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Ograniczenie wydobycia węgla i przejście na alternatywne źródła energii, częściowo wymagane przez europejską politykę przeciwdziałania zmianie klimatu, stanowi poważne wyzwanie w niektórych regionach, w których dotychczas wydobywano węgiel. Zwłaszcza w regionach górniczych zaprzestanie wydobycia węgla będzie wiązać się z obciążeniem ekonomicznym i groźbą utraty miejsc pracy. Ta zmiana strukturalna powinna zostać przeprowadzona w sposób kontrolowany i odpowiedzialny pod względem społecznym, z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Jak stwierdzono powyżej, aby zachować europejski charakter EFG, wniosek o wsparcie powinien być składany w przypadkach, gdy poważny przypadek restrukturyzacji spowoduje znaczny wpływ na lokalną lub regionalną gospodarkę. Wpływ taki powinna określać minimalna liczba zwolnionych pracowników w określonym okresie odniesienia. Uwzględniając ustalenia wynikające z oceny śródokresowej, próg należy określić jako 250 przypadków utraty pracy w okresie odniesienia wynoszącym cztery miesiące (lub 6 miesięcy w przypadkach sektorowych). Biorąc pod uwagę, że fale zwolnień w różnych sektorach, ale w tym samym regionie mają równie znaczący wpływ na lokalny rynek pracy, składanie wniosków regionalnych również powinno być możliwe. W odniesieniu do niewielkich rynków pracy, takich jak małe państwa członkowskie czy regiony peryferyjne, w tym regiony najbardziej oddalone, o których mowa w art. 349 TFUE, lub w wyjątkowych okolicznościach wnioski mogą być składane w przypadku mniejszej liczby zwalnianych pracowników.

(14)  Jak stwierdzono powyżej, aby zachować europejski charakter EFG, wniosek o wsparcie powinien być składany wówczas, gdy poważny przypadek restrukturyzacji wywrze znaczny wpływ na lokalną lub regionalną gospodarkę, w szczególności na obszarach monoprzemysłowych. Wpływ taki powinna określać minimalna liczba zwolnionych pracowników w określonym okresie odniesienia. Uwzględniając ustalenia wynikające z oceny śródokresowej, próg należy określić jako minimalnie 150 przypadków utraty pracy w okresie odniesienia wynoszącym sześć miesięcy. Biorąc pod uwagę, że fale zwolnień w różnych sektorach, ale w tym samym regionie bądź w regionach ze sobą graniczących lub regionach transgranicznych mają równie znaczący wpływ na lokalny rynek pracy, składanie wniosków regionalnych również powinno być możliwe, aby zapewnić pracownikom rzeczywiste wsparcie, należy też wziąć pod uwagę specyfikę sektora usług. W odniesieniu do niewielkich rynków pracy, takich jak małe państwa członkowskie czy regiony peryferyjne, w tym regiony najbardziej oddalone, o których mowa w art. 349 TFUE, lub w wyjątkowych okolicznościach, na przykład w odniesieniu do regionów, w których stopa bezrobocia jest już szczególnie wysoka, wnioski mogą być składane w przypadku mniejszej liczby zwalnianych pracowników.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, powinien przysługiwać równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia zwolnionych pracowników oraz osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, należy zatem traktować jak możliwych beneficjentów EFG.

(18)  Pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, powinien przysługiwać równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia zwolnionych pracowników – zarówno tych, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy na czas określony, umowy na czas nieokreślony, jak i pracowników tymczasowych – oraz osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, w tym właścicieli mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, należy zatem traktować jak możliwych beneficjentów EFG.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką trwałą reintegrację zawodową beneficjentów, tak w obrębie ich pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim. Środki powinny odzwierciedlać przyszłe potrzeby lokalnego lub regionalnego rynku pracy. W stosownych przypadkach jednak należy również wspierać mobilność zwolnionych pracowników, aby pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia w innym miejscu. Należy w szczególny sposób skoncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej. Włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone. Można zachęcać przedsiębiorstwa do uczestnictwa w krajowym współfinansowaniu środków wspieranych z EFG.

(19)  Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy i zindywidualizowane usługi, mające na celu szybką i trwałą reintegrację zawodową o wysokiej jakości beneficjentów, tak w obrębie ich pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim, przez włączenie ich w programy reorientacji zawodowej i zdobywania nowych umiejętności. Środki powinny odzwierciedlać przyszłe potrzeby lokalnego, regionalnego lub krajowego rynku pracy. W stosownych przypadkach jednak należy również wspierać dobrowolną i sprawiedliwą mobilność zwolnionych pracowników, aby pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia w innym miejscu lub w innych regionach. Należy w szczególny sposób skoncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej, a także na dostępie do technologii cyfrowych. Włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być zdecydowanie ograniczone. Wkłady finansowe powinny stanowić wartość dodaną w stosunku do zobowiązań finansowych, za które odpowiedzialne są państwa członkowskie lub przedsiębiorstwa i które wynikają z prawa lub z układów zbiorowych, a nie je zastępować. Należy zachęcać przedsiębiorstwa do zaangażowania we współfinansowanie środków na szczeblu krajowym.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować te środki, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia szans beneficjentów na zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny dążyć do trwałej reintegracji zawodowej jak największej liczby beneficjentów objętych tymi środkami, jak najszybciej w ciągu sześciu miesięcy przed terminem sprawozdania końcowego z wykonania wkładów finansowych.

(20)  Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować te środki, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia szans beneficjentów na zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny dążyć do trwałej reintegracji zawodowej na wysokiej jakości stanowiskach jak największej liczby beneficjentów objętych tymi środkami, jak najszybciej w ciągu sześciu miesięcy przed terminem sprawozdania końcowego z wykonania wkładów finansowych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode i starsze osoby bezrobotne oraz osoby w większym stopniu zagrożone ubóstwem, zważywszy, że grupy te mają szczególne trudności z ponownym wejściem na rynek pracy. Niezależnie od powyższego przy wdrażaniu EFG powinno się respektować i promować zasady równości płci i niedyskryminacji, które należą do podstawowych wartości Unii i są zapisane w Europejskim filarze praw socjalnych.

(21)  Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, gorzej wykształconych lub nieposiadających wystarczających umiejętności, w tym na młode i starsze osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone ubóstwem i mieszkające na obszarach odizolowanych lub trudno dostępnych, zważywszy, że grupy te mają szczególne trudności z ponownym wejściem na rynek pracy. Niezależnie od powyższego przy wdrażaniu EFG powinno się respektować i promować zasady równości płci i niedyskryminacji, które należą do podstawowych wartości Unii i są zapisane w Europejskim filarze praw socjalnych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych beneficjentów państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski o przyznanie wkładu finansowego z EFG. W przypadku gdy Komisja zażąda dalszych informacji do przeprowadzenia oceny wniosku, dostarczanie dodatkowych informacji powinno być ograniczone w czasie.

(22)  W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych beneficjentów państwa członkowskie powinny w trybie pilnym dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski o przyznanie wkładu finansowego z EFG, a instytucje UE powinny dołożyć wszelkich starań, by je szybko ocenić. W przypadku gdy Komisja zażąda dalszych informacji do przeprowadzenia oceny wniosku, dostarczanie dodatkowych informacji powinno być ograniczone w czasie.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Należy przewidzieć szczegółowe przepisy w zakresie działań informacyjnych i komunikacyjnych na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników.

(25)  Należy przewidzieć szczegółowe przepisy w zakresie działań informacyjnych i komunikacyjnych na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników. Sprawozdania dotyczące poszczególnych spraw EFG powinny być udostępniane i powinny być znormalizowane pod względem podjętych środków i wyników. Przyniosłoby to dodatkową korzyść, zapewniając porównywalność spraw, tak by państwa członkowskie mogły dzielić się dobrymi praktykami.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  W interesie beneficjentów pomoc powinna być udostępniana możliwie szybko i skutecznie. Państwa członkowskie oraz instytucje unijne zaangażowane w proces podejmowania decyzji dotyczących EFG powinny dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia czasu trwania procedur oraz ich uproszczenia, aby zapewnić sprawne i szybkie przyjmowanie decyzji w sprawie uruchomienia EFG. W związku z tym w przyszłości władza budżetowa będzie podejmować decyzję w sprawie wniosków złożonych przez Komisję dotyczących przesunięcia środków bez konieczności przedstawiania przez Komisję wniosku w sprawie uruchomienia środków z EFG.

(29)  W interesie beneficjentów pomoc powinna być świadczona szybko i skutecznie. Państwa członkowskie oraz instytucje unijne zaangażowane w proces podejmowania decyzji dotyczących EFG powinny dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia czasu trwania procedur oraz ich uproszczenia i dostosowania do konkretnych potrzeb, aby zapewnić sprawne i szybkie przyjmowanie decyzji w sprawie uruchomienia EFG. W związku z tym w przyszłości władza budżetowa będzie podejmować decyzję w sprawie wniosków złożonych przez Komisję dotyczących przesunięcia środków bez konieczności przedstawiania przez Komisję wniosku w sprawie uruchomienia środków z EFG.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EFG przyczynia się do lepszego podziału korzyści płynących z globalizacji i postępu technologicznego poprzez pomoc zwolnionym pracownikom w dostosowaniu się do zmian strukturalnych. W związku z powyższym EFG przyczynia się do wdrożenia zasad określonych w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych oraz wzmacnia spójność społeczną i gospodarczą między regionami i państwami członkowskimi.

EFG przyczynia się do lepszego podziału korzyści płynących z globalizacji i postępu technologicznego poprzez pomoc zwolnionym pracownikom w dostosowaniu się do zmian strukturalnych, zapoczątkowanych w związku z globalizacją i postępem technologicznym, a także w przejściu na przyjazną dla środowiska, energo- i zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu znalezienia nowej pracy. W związku z powyższym EFG przyczynia się do wdrożenia zasad określonych w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych oraz wzmacnia spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną między wszystkimi regionami i państwami członkowskimi, a także uzupełnia działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ogólnym celem programu jest okazanie solidarności ze zwolnionymi pracownikami oraz osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek, których aktywność zawodowa została przerwana w wyniku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, o których mowa w art. 5.

1.  Ogólnym celem programu jest okazanie solidarności ze zwolnionymi pracownikami – zatrudnionymi na podstawie umowy na czas określony, umowy na czas nieokreślony, jak i pracownikami tymczasowymi oraz osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek, których aktywność zawodowa została przerwana w wyniku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, o których mowa w art. 5 oraz finansowe wsparcie tych osób w jak najszybszym powrocie na rynek pracy.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Szczegółowym celem EFG jest oferowanie pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany w kierunkach światowego handlu, spory handlowe, kryzysy finansowe gospodarcze, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących efektem transformacji cyfrowej lub automatyzacji. Szczególny nacisk kładzie się na środki, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

2.  Szczegółowym celem EFG jest oferowanie pomocy w przypadku poważnych przypadków restrukturyzacji, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany w kierunkach światowego handlu, restrukturyzacja i zanikanie sektorów gospodarki, rywalizacja z konkurentami spoza UE, którzy znajdują się w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do reguł konkurencji UE, spory handlowe pomiędzy UE i krajami trzecimi, kryzysy finansowe lub gospodarcze, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zwłaszcza w regionach, które ucierpią wskutek zaprzestania wydobycia węgla, bądź będących efektem transformacji cyfrowej lub automatyzacji. Szczególny nacisk kładzie się na środki, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Działania, na które udzielono wkładu finansowego z funduszu, mają na celu zapewnienie, by wszyscy pracownicy biorący w nich udział znaleźli trwałe zatrudnienie o wysokiej jakości w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „zwolniony pracownik” oznacza pracownika, którego zatrudnienie zostaje przedwcześnie zakończone w wyniku zwolnienia lub którego umowa nie zostaje przedłużona z przyczyn ekonomicznych;

a)  „zwolniony pracownik” oznacza pracownika, w tym pracownika tymczasowego, którego zatrudnienie zostaje przedwcześnie zakończone w wyniku zwolnienia lub którego umowa nie zostaje przedłużona z przyczyn ekonomicznych;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „osoba prowadząca działalność na własny rachunek” oznacza osobę, która zatrudniała mniej niż dziesięciu pracowników;

b)  „osoba prowadząca działalność na własny rachunek” oznacza osobę, która zatrudniała mniej niż piętnastu pracowników, w tym także właściciela firmy;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  „restrukturyzacja” oznacza wszelkie zjawiska rynku pracy, które prowadzą do zwolnień wywierających istotny wpływ na gospodarkę danego obszaru;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zaprzestania działalności ponad 250 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w czteromiesięcznym okresie odniesienia, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, uwzględniając przypadki, gdy to zaprzestanie działalności dotyczy dostawców lub producentów przedsiębiorstwa znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw;

a)  zaprzestania działalności co najmniej 150 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w sześciomiesięcznym okresie odniesienia, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim bądź w regionach transgranicznych sąsiadujących ze sobą państw członkowskich, uwzględniając przypadki, gdy to zaprzestanie działalności dotyczy dostawców lub producentów przedsiębiorstwa znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zaprzestania działalności ponad 250 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w sześciomiesięcznym okresie odniesienia, w szczególności w MŚP działających w jednym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2, pod warunkiem że w dwóch regionach łączna liczba pracowników zwolnionych lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, przekracza 250;

b)  zaprzestania działalności co najmniej 150 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w sześciomiesięcznym okresie odniesienia, w szczególności w MŚP działających w jednym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 lub zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2, pod warunkiem że w dwóch regionach łączna liczba pracowników zwolnionych lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, przekracza 150;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zaprzestania działalności ponad 250 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w czteromiesięcznym okresie odniesienia, w szczególności w MŚP, działających w tych samych lub różnych sektorach gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w tym samym regionie na poziomie NUTS 2.

c)  zaprzestania działalności co najmniej 150 zwolnionych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w sześciomiesięcznym okresie odniesienia, w szczególności w MŚP, działających w tych samych lub różnych sektorach gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w tym samym regionie na poziomie NUTS 2.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w odniesieniu do wniosków dotyczących MŚP, w odpowiednio uzasadnionym przez składające wniosek państwo członkowskie przypadku wniosek o przyznanie wkładu finansowego na podstawie niniejszego artykułu może zostać uznany za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie kryteria określone w ust. 1 lit. a), b) lub c) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę lokalną lub regionalną. Państwo członkowskie składające wniosek określa, które z kryteriów interwencji określonych w ust. 1 lit. a), b) i c) nie są całkowicie spełnione. Łączna kwota wkładów w wyjątkowych okolicznościach nie może przekroczyć 15 % rocznego pułapu EFG.

3.  Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w odniesieniu do wniosków dotyczących MŚP, w odpowiednio uzasadnionym przez składające wniosek państwo członkowskie przypadku wniosek o przyznanie wkładu finansowego na podstawie niniejszego artykułu może zostać uznany za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie kryteria określone w ust. 2 lit. a), b) lub c) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę lokalną lub regionalną, w szczególności wówczas, gdy występują one na obszarach monoprzemysłowych. Państwo członkowskie składające wniosek określa, które z kryteriów interwencji określonych w ust. 2 lit. a), b) i c) nie są całkowicie spełnione. Łączna kwota wkładów w wyjątkowych okolicznościach nie może przekroczyć 15 % rocznego pułapu EFG.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wkład finansowy z EFG może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej beneficjentów objętych pomocą, a w szczególności zwolnionych pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek.

Wkład finansowy z EFG może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej beneficjentów objętych pomocą, a w szczególności zwolnionych pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, i podjęcie przez nich trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości lub takiej działalności na własny rachunek.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Upowszechnianie umiejętności wymaganych w cyfrowej epoce przemysłowej musi być obowiązkowym elementem horyzontalnym każdego pakietu zindywidualizowanych usług. Poziom szkoleń dostosowuje się do kwalifikacji i potrzeb danego beneficjenta.

Upowszechnianie umiejętności wymaganych w cyfrowej epoce przemysłowej i w efektywnej energetycznie, zasobooszczędnej gospodarce o obiegu zamkniętym musi być obowiązkowym elementem horyzontalnym każdego pakietu zindywidualizowanych usług. Poziom szkoleń dostosowuje się do kwalifikacji i potrzeb danego beneficjenta.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia, dodatki szkoleniowe lub dodatki na koszty utrzymania (w tym świadczenia dla opiekunów).

b)  specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia i posiłki, dodatki szkoleniowe lub dodatki na koszty utrzymania (w tym świadczenia dla opiekunów). Działania te są uzależnione od czynnego zaangażowania się objętych pomocą beneficjentów w poszukiwanie pracy lub szkolenia.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności. Skoordynowany pakiet musi być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę, a także koncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w cyfrowym wieku przemysłowym oraz uwzględniać popyt na lokalnym rynku pracy.

Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności. Skoordynowany pakiet musi być zgodny z przejściem na przyjazną dla klimatu, zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym, odejściem od regionów węglowych, a także koncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w cyfrowym wieku przemysłowym oraz uwzględniać popyt na lokalnym rynku pracy.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Skoordynowany pakiet usług jest sporządzany w porozumieniu z objętymi pomocą beneficjentami lub ich przedstawicielami lub też z partnerami społecznymi.

3.  Skoordynowany pakiet usług jest sporządzany w porozumieniu z objętymi pomocą beneficjentami lub ich przedstawicielami i z partnerami społecznymi.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ciągu dziesięciu dni roboczych od daty złożenia wniosku albo, w odpowiednim przypadku, daty otrzymania przez Komisję tłumaczenia wniosku, w zależności od tego która z tych dat jest późniejsza, Komisja informuje państwo członkowskie o wszelkich dodatkowych informacjach koniecznych do oceny wniosku.

2.  W ciągu dziesięciu dni roboczych od daty złożenia wniosku albo, w odpowiednim przypadku, daty otrzymania przez Komisję tłumaczenia wniosku, w zależności od tego która z tych dat jest późniejsza, Komisja potwierdza otrzymanie wniosku i informuje państwo członkowskie o wszelkich dodatkowych informacjach koniecznych do oceny wniosku.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie Komisja kończy ocenę zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego w terminie 60 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku lub, w odpowiednim przypadku, tłumaczenia wniosku. W przypadku gdy Komisja wyjątkowo nie jest w stanie dotrzymać tego terminu, przedstawia pisemne wyjaśnienie, podając przyczyny opóźnienia.

4.  Na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie Komisja kończy ocenę zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego w terminie 45 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku lub, w odpowiednim przypadku, tłumaczenia wniosku. W przypadku gdy Komisja wyjątkowo nie jest w stanie dotrzymać tego terminu, przedstawia pisemne wyjaśnienie, podając przyczyny opóźnienia, oraz wypełnia swój obowiązek z dochowaniem przedłużonego terminu wynoszącego 20 dni.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w stosownych przypadkach dane identyfikacyjne zwalniających przedsiębiorstw, dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, sektorów oraz kategorie beneficjentów, którzy mają być objęci pomocą, w rozbiciu na płeć, grupę wiekową i poziom wykształcenia;

d)  w stosownych przypadkach dane identyfikacyjne zwalniających przedsiębiorstw, dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, sektorów oraz kategorie beneficjentów, którzy mają być objęci pomocą, w rozbiciu na płeć, wiek i poziom wykształcenia;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  spodziewany wpływ zwolnień na gospodarkę lokalną, regionalną lub krajową oraz na zatrudnienie;

e)  spodziewany wpływ zwolnień na gospodarkę lokalną, regionalną lub krajową lub, w odpowiednich przypadkach, transgraniczną oraz na zatrudnienie;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  szczegółowy opis skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług i związanych wydatków, w tym w szczególności wszelkie środki wspierające inicjatywy dotyczące zatrudnienia podejmowane na rzecz beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, starszych lub młodych;

f)  szczegółowy opis skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług i związanych wydatków, w tym w szczególności wszelkie środki wspierające inicjatywy dotyczące zatrudnienia podejmowane na rzecz beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, o niskich umiejętnościach, starszych lub młodych, lub beneficjentów z regionów odizolowanych;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma)  oświadczenie, że proponowane działania będą komplementarne z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych oraz że będzie się zapobiegać podwójnemu finansowaniu.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wsparcie dla beneficjentów objętych pomocą uzupełnia działania państw członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym środki współfinansowane z funduszy unijnych, zgodnie z zaleceniami określonymi w unijnych ramach jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji.

2.  Wsparcie dla beneficjentów objętych pomocą uzupełnia działania państw członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym i, w odpowiednich przypadkach, transgranicznym, w tym środki współfinansowane z funduszy unijnych i programów, zgodnie z zaleceniami określonymi w unijnych ramach jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja i państwo członkowskie składające wniosek zapewniają koordynację pomocy z funduszy unijnych, zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności.

4.  Komisja i państwo członkowskie składające wniosek zapewniają koordynację pomocy z funduszy i programów unijnych, zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi i regularnie uaktualnia stronę internetową dostępną we wszystkich urzędowych językach instytucji Unii, zawierającą aktualne informacje na temat EFG, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także roli Parlamentu Europejskiego i Rady w procedurze budżetowej.

2.  Komisja prowadzi i regularnie uaktualnia stronę internetową dostępną we wszystkich urzędowych językach instytucji Unii, zawierającą aktualne informacje na temat EFG, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem, a także roli Parlamentu Europejskiego i Rady w procedurze budżetowej.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a)  Beneficjenci wsparcia z EFG i organy zarządzające mają obowiązek przekazywania informacji w celu zwiększenia widoczności funduszu.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 9, uwzględniając w szczególności liczbę objętych pomocą beneficjentów, proponowane środki i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym terminie kwotę ewentualnego wkładu finansowego z EFG, który może zostać przyznany w ramach dostępnych środków.

1.  Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 9, uwzględniając w szczególności liczbę objętych pomocą beneficjentów, proponowane środki i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w terminie 15 dni roboczych po zakończeniu oceny zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego kwotę ewentualnego wkładu finansowego z EFG, który może zostać przyznany w ramach dostępnych środków.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja uzna, że warunki przyznania wkładu finansowego na mocy niniejszego rozporządzenia nie zostały spełnione, niezwłocznie powiadamia o tym państwo członkowskie, które złożyło wniosek.

4.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja uzna, że warunki przyznania wkładu finansowego na mocy niniejszego rozporządzenia nie zostały spełnione, niezwłocznie powiadamia o tym państwo członkowskie, które złożyło wniosek, wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli beneficjent korzysta z kształcenia lub szkolenia trwającego dwa lata lub dłużej, wydatki związane z takim kursem kwalifikują się do objęcia współfinansowaniem z EFG do chwili upływu terminu na złożenie sprawozdania końcowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1, pod warunkiem że dane wydatki zostały poniesione przed tym terminem.

4.  Jeżeli beneficjent korzysta z kształcenia lub szkolenia trwającego dwa lata lub dłużej, w celu reorientacji zawodowej lub podjęcia własnej działalności gospodarczej, wydatki związane z takim kursem kwalifikują się do objęcia współfinansowaniem z EFG do chwili upływu terminu na złożenie sprawozdania końcowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1, pod warunkiem że dane wydatki zostały poniesione przed tym terminem.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wyniki badania przeprowadzonego przez beneficjenta sześć miesięcy po zakończeniu okresu realizacji, które obejmują postrzeganą zmianę szans na zatrudnienie u beneficjentów lub, w przypadku osób które znalazły zatrudnienie, dodatkowe informacje na temat jakości zatrudnienia (m.in. zmiana godzin pracy, poziomu odpowiedzialności lub poziomu wynagrodzenia w porównaniu z poprzednim zatrudnieniem) oraz sektora, w którym dana osoba znalazła zatrudnienie; informacje te należy przedstawić w podziale według płci, grupy wiekowej i poziomu wykształcenia;

d)  wyniki badania przeprowadzonego przez beneficjenta sześć miesięcy po zakończeniu okresu realizacji, które obejmują postrzeganą zmianę szans na zatrudnienie u beneficjentów lub, w przypadku osób które znalazły zatrudnienie, dodatkowe informacje na temat jakości zatrudnienia (m.in. zmiana godzin pracy, poziomu odpowiedzialności lub poziomu wynagrodzenia w porównaniu z poprzednim zatrudnieniem) oraz sektora, w którym dana osoba znalazła zatrudnienie;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 1 sierpnia 2021 r., a następnie co dwa lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie kompleksowe sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych środków, w tym statystyk dotyczących wskaźników określonych w załączniku, komplementarności tych środków ze środkami finansowanymi z innych funduszy unijnych, w szczególności z EFS +, oraz informacje dotyczące zamknięcia przyznanych wkładów finansowych; sprawozdanie dokumentuje również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

1.  Do dnia 1 sierpnia 2021 r., a następnie co dwa lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie kompleksowe sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, szybkości ich rozpatrywania i potencjalnych braków w istniejących przepisach, przyjętych decyzji, finansowanych środków, w tym statystyk dotyczących wskaźników określonych w załączniku, komplementarności tych środków ze środkami finansowanymi z innych funduszy unijnych, w szczególności z EFS +, oraz informacje dotyczące zamknięcia przyznanych wkładów finansowych; sprawozdanie dokumentuje również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Sprawozdanie jest przekazywane do wiadomości Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz partnerom społecznym.

2.  Sprawozdanie jest przekazywane do wiadomości państwom członkowskim, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz partnerom społecznym.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – tiret 9 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  osoby z doświadczeniem zawodowym krótszym niż 2 lata;

 

- osoby z doświadczeniem zawodowym o długości pomiędzy 2 lata i 10 lat;

 

- osoby z doświadczeniem zawodowym dłuższym niż 10 lat;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

Odsyłacze

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Tamás Deutsch

20.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

27.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

25.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

10.9.2018

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 -2018/0202(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Vilija Blinkevičiūtė

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przedstawia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, następujące poprawki:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Zasady horyzontalne określone w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasady pomocniczości i proporcjonalności określone w art. 5 TUE, powinny być przestrzegane przy wdrażaniu funduszy, z uwzględnieniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Cele funduszy powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.

(1)  Zasady horyzontalne określone w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasady pomocniczości i proporcjonalności określone w art. 5 TUE, powinny być przestrzegane przy wdrażaniu funduszy, z uwzględnieniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 8 TFUE państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci przez gwarantowanie, że wdrażanie priorytetów finansowanych z EFG przyczynia się do propagowania równouprawnienia płci , a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Cele funduszy powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Europejskie Centrum Monitorowania Zmian, mające siedzibę w Europejskiej Fundacji na rzecz poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w Dublinie, dostarcza Komisji oraz zainteresowanemu państwu członkowskiemu analiz jakościowych i ilościowych, pomagając w ocenianiu tendencji w globalizacji, restrukturyzacji oraz wykorzystaniu EFG.

(17)  Europejskie Centrum Monitorowania Zmian, mające siedzibę w Europejskiej Fundacji na rzecz poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w Dublinie, dostarcza Komisji oraz zainteresowanemu państwu członkowskiemu analiz jakościowych i ilościowych, pomagając w ocenianiu tendencji w globalizacji, restrukturyzacji oraz wykorzystaniu EFG. Rzeczone analizy powinny, w stosownych przypadkach, obejmować ocenę tych tendencji pod kątem płci, tak aby EFG, jak również inne istotne narzędzia mogły skuteczniej zwalczać nierówność płci.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką trwałą reintegrację zawodową beneficjentów, tak w obrębie ich pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim. Środki powinny odzwierciedlać przyszłe potrzeby lokalnego lub regionalnego rynku pracy. W stosownych przypadkach jednak należy również wspierać mobilność zwolnionych pracowników, aby pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia w innym miejscu. Należy w szczególny sposób skoncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej. Włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone. Można zachęcać przedsiębiorstwa do uczestnictwa w krajowym współfinansowaniu środków wspieranych z EFG.

(19)  Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką trwałą reintegrację zawodową beneficjentów, przy jednoczesnym promowaniu nowych sposobów utrzymywania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, tak aby wspierać pracujących rodziców i opiekunów oraz propagować równouprawnienie płci w zatrudnieniu, tak w obrębie pierwotnego sektora działalności beneficjentów, jak i poza nim. Środki powinny odzwierciedlać przyszłe potrzeby lokalnego lub regionalnego rynku pracy. W stosownych przypadkach jednak należy również wspierać mobilność zwolnionych pracowników, aby pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia w innym miejscu. Należy w szczególny sposób skoncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej. Włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone. Można zachęcać przedsiębiorstwa do uczestnictwa w krajowym współfinansowaniu środków wspieranych z EFG.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby doprecyzować, że stabilne formy zatrudnienia, do których beneficjenci będą ponownie integrowani, powinny zapewniać również pełny zakres możliwości sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym zgodnie z przepisami krajowymi i przyszłą dyrektywą UE, przyczyniając się w ten sposób do równouprawnienia płci w zatrudnieniu i w życiu prywatnym.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką trwałą reintegrację zawodową beneficjentów, tak w obrębie ich pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim. Środki powinny odzwierciedlać przyszłe potrzeby lokalnego lub regionalnego rynku pracy. W stosownych przypadkach jednak należy również wspierać mobilność zwolnionych pracowników, aby pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia w innym miejscu. Należy w szczególny sposób skoncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej. Włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone. Można zachęcać przedsiębiorstwa do uczestnictwa w krajowym współfinansowaniu środków wspieranych z EFG.

(19)  Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką trwałą reintegrację zawodową beneficjentów, tak w obrębie ich pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim. Środki powinny odzwierciedlać przyszłe potrzeby lokalnego lub regionalnego rynku pracy. W stosownych przypadkach jednak należy również wspierać mobilność zwolnionych pracowników, aby pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia w innym miejscu. Należy w szczególny sposób skoncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej oraz, w stosownych przypadkach, na zwalczaniu stereotypów płci w zatrudnieniu. Włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone. Można zachęcać przedsiębiorstwa do uczestnictwa w krajowym współfinansowaniu środków wspieranych z EFG.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Przy wdrażaniu i projektowaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, którego celem jest ułatwienie reintegracji beneficjentów objętych pomocą, państwa członkowskie powinny wykorzystywać i lepiej ukierunkowywać założenia agendy cyfrowej i strategii jednolitego rynku cyfrowego w celu zaradzenia znaczącemu zróżnicowaniu w sytuacji kobiet i mężczyzn w sektorach ICT oraz nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) przez promowanie przekwalifikowania kobiet do pracy w sektorach ICT i STEM. Przy wdrażaniu i projektowaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług państwa członkowskie powinny również unikać utrwalania dominacji jednej płci w tych sektorach oraz w sektorach, w których tradycyjnie dominuje jedna płeć. Zwiększanie obecności mniej reprezentowanej płci w różnych sektorach, takich jak finanse, ICT i STEM przyczyniłoby się do zmniejszenia nierówności płacowych i emerytalnych między kobietami a mężczyznami.

Uzasadnienie

Dotychczasowe doświadczenia z wdrażania EFG wykazały, że kobiety z reguły przekwalifikowują się do pracy w sektorach tradycyjnie zdominowanych przez kobiety, w których są gorzej wynagradzane, co utrwala zróżnicowanie płacowe i emerytalne między kobietami a mężczyznami.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode i starsze osoby bezrobotne oraz osoby w większym stopniu zagrożone ubóstwem, zważywszy, że grupy te mają szczególne trudności z ponownym wejściem na rynek pracy. Niezależnie od powyższego przy wdrażaniu EFG powinno się respektować i promować zasady równości płci i niedyskryminacji, które należą do podstawowych wartości Unii i są zapisane w Europejskim filarze praw socjalnych.

(21)  Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode i starsze osoby bezrobotne oraz osoby w większym stopniu zagrożone ubóstwem, oraz uwzględnić konieczność zwalczania dyskryminacji kobiet w zatrudnieniu, zważywszy, że grupy te mają szczególne trudności z ponownym wejściem na rynek pracy. Niezależnie od powyższego przy wdrażaniu EFG powinno się respektować i promować zasady równości płci i niedyskryminacji, które należą do podstawowych wartości Unii i są zapisane w Europejskim filarze praw socjalnych. Wdrażanie EFG powinno mieć na celu wspieranie zrównoważonego zatrudnienia, w którym gwarantuje się równe szanse, przestrzega zasady równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości i wspiera rozwiązania na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, które sprzyjają równouprawnieniu płci.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode i starsze osoby bezrobotne oraz osoby w większym stopniu zagrożone ubóstwem, zważywszy, że grupy te mają szczególne trudności z ponownym wejściem na rynek pracy. Niezależnie od powyższego przy wdrażaniu EFG powinno się respektować i promować zasady równości płci i niedyskryminacji, które należą do podstawowych wartości Unii i są zapisane w Europejskim filarze praw socjalnych.

(21)  Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode i starsze osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby opiekujące się niesamodzielnymi krewnymi oraz osoby w większym stopniu zagrożone ubóstwem, zważywszy, że grupy te mają szczególne trudności z ponownym wejściem na rynek pracy. Niezależnie od powyższego przy wdrażaniu EFG powinno się respektować i promować zasady równości płci i niedyskryminacji, które należą do podstawowych wartości Unii i są zapisane w Europejskim filarze praw socjalnych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  W świetle zasady równości państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczny dostęp do informacji na temat EFG na całym swoim terytorium, w tym na obszarach wiejskich.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  W celu umożliwienia sprawowania kontroli politycznej przez Parlament Europejski oraz stałego monitorowania przez Komisję wyników uzyskanych dzięki pomocy EFG państwa członkowskie powinny złożyć sprawozdanie końcowe z wdrażania EFG.

(31)  W celu umożliwienia sprawowania kontroli politycznej przez Parlament Europejski oraz stałego monitorowania przez Komisję wyników uzyskanych dzięki pomocy EFG państwa członkowskie powinny złożyć sprawozdanie końcowe z wdrażania EFG, które powinno spełniać jasne wymogi monitorowania oraz zawierać informacje na temat dalszego losu beneficjentów, a także ocenę wpływu na równouprawnienie płci.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Biorąc pod uwagę fakt, że cyfrowa transformacja gospodarki wymaga pewnego poziomu kompetencji cyfrowych wśród pracowników, upowszechnianie umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej powinno być obowiązkowym elementem przekrojowym każdego oferowanego skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług,

(39)  Biorąc pod uwagę fakt, że cyfrowa transformacja gospodarki wymaga pewnego poziomu kompetencji cyfrowych wśród pracowników, upowszechnianie umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej powinno być obowiązkowym elementem przekrojowym każdego oferowanego skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług oraz powinno uwzględniać cel dotyczący zwiększania udziału kobiet w zawodach STEM.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Szczegółowym celem EFG jest oferowanie pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany w kierunkach światowego handlu, spory handlowe, kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących efektem transformacji cyfrowej lub automatyzacji. Szczególny nacisk kładzie się na środki, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

2.  Szczegółowym celem EFG jest oferowanie pomocy w przypadku nieprzewidzianych poważnych przypadków restrukturyzacji, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany w kierunkach światowego handlu, spory handlowe, kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących efektem transformacji cyfrowej lub automatyzacji. Szczególny nacisk kładzie się na środki, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji i promowanie równouprawnienia płci.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  „zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn” oznacza brak wszelkiej bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć na różnych etapach realizacji wkładu finansowego, w szczególności przy wyborze grup docelowych, ustalaniu kryteriów oraz wskaźników i beneficjentów;

Uzasadnienie

W celu wzmocnienia wymiaru płci rozporządzenia należy dodać do niego definicję zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn. Ponadto należy wyraźnie zaznaczyć dyskryminację pośrednią, ponieważ zazwyczaj jest to rodzaj (niezamierzonej) dyskryminacji, która występuje przy realizacji różnych programów.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wkład finansowy z EFG może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej beneficjentów objętych pomocą, a w szczególności zwolnionych pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek.

Wkład finansowy z EFG może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej beneficjentów objętych pomocą, a w szczególności zwolnionych kobiet i zwolnionych pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zindywidualizowane szkolenia, w tym umożliwiające zmianę kwalifikacji, dotyczące w szczególności umiejętności w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz innych umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej, poświadczanie zdobytego doświadczenia, pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, mentoring, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w zakresie prowadzenia działalności na własny rachunek, uruchamiania działalności gospodarczej i przejmowania działalności przez pracowników oraz działania w zakresie współpracy;

a)  zindywidualizowane szkolenia, w tym umożliwiające zmianę kwalifikacji, dotyczące w szczególności umiejętności w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz innych umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej, informacje na temat uczenia się przez całe życie, poświadczanie zdobytego doświadczenia, pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, mentoring, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w zakresie prowadzenia działalności na własny rachunek, uruchamiania działalności gospodarczej i przejmowania działalności przez pracowników oraz działania w zakresie współpracy; Działania te realizowane są w oparciu o zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn, ze szczególnym naciskiem na utrzymanie aktywności kobiet na rynku pracy;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zindywidualizowane szkolenia, w tym umożliwiające zmianę kwalifikacji, dotyczące w szczególności umiejętności w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz innych umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej, poświadczanie zdobytego doświadczenia, pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, mentoring, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w zakresie prowadzenia działalności na własny rachunek, uruchamiania działalności gospodarczej i przejmowania działalności przez pracowników oraz działania w zakresie współpracy;

a)  zindywidualizowane szkolenia, w tym umożliwiające zmianę kwalifikacji, dotyczące w szczególności umiejętności w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz innych umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej, poświadczanie zdobytego doświadczenia, pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, mentoring, wzmacnianie pozycji kobiet, moduły poświęcone pewności siebie i motywacji, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w zakresie prowadzenia działalności na własny rachunek, uruchamiania działalności gospodarczej i przejmowania działalności przez pracowników oraz działania w zakresie współpracy;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia, dodatki szkoleniowe lub dodatki na koszty utrzymania (w tym świadczenia dla opiekunów).

b)  specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia, dodatki szkoleniowe lub dodatki na koszty utrzymania, w tym świadczenia na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym dla pracujących rodziców i opiekunów.

Uzasadnienie

Zakres beneficjentów należy doprecyzować, ponieważ odpowiada on przyszłemu aktowi ustawodawczemu. Ponadto z uwagi na fakt, że prawie UE brak definicji opiekuna, istnieje ryzyko, że pracujący rodzice nie zostaną uwzględnieni, jeśli w przepisie wymienieni zostaną wyłącznie opiekunowie.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  środki motywujące zwłaszcza pracowników w niekorzystnej sytuacji, bardziej zagrożonych ubóstwem lub starszych do pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty środków, o których mowa w lit. b), nie mogą przekraczać 35% całości kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wymienionych w niniejszym ustępie.

Koszty środków, o których mowa w lit. b), nie mogą przekraczać 50% całości kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wymienionych w niniejszym ustępie.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności. Skoordynowany pakiet musi być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę, a także koncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w cyfrowym wieku przemysłowym oraz uwzględniać popyt na lokalnym rynku pracy.

Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe i zrównoważone perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności. Skoordynowany pakiet musi być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę, a także koncentrować się na upowszechnianiu umiejętności wymaganych w cyfrowym wieku przemysłowym oraz w zrównoważonych zielonych sektorach i miejscach pracy, a także uwzględniać popyt na lokalnym rynku pracy i potrzebę usunięcie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług mających na celu ułatwienie reintegracji beneficjentów objętych pomocą na rynek pracy państwa członkowskie dążą do rozwiązania problemu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w sektorach informacji, komunikacji, nauki, matematyki i technologii przez promowanie przekwalifikowywania kobiet do pracy w sektorach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, takich jak finanse, ICT oraz STEM.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby zasada równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie problematyki płci stanowiły integralną część poszczególnych etapów realizacji wkładu finansowego z EFG i były w ich ramach promowane.

Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby zasada równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie problematyki płci stanowiły integralną część poszczególnych etapów realizacji wkładu finansowego z EFG i były w ich ramach promowane, zwłaszcza przy wybieraniu grup docelowych, ustalaniu kryteriów i wskaźników oraz opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług dla beneficjentów.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby zasada równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie problematyki płci stanowiły integralną część poszczególnych etapów realizacji wkładu finansowego z EFG i były w ich ramach promowane.

Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby zasada równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie problematyki płci stanowiły integralną część wszystkich odpowiednich etapów realizacji wkładu finansowego z EFG i były w ich ramach promowane.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja realizuje działania informacyjne i komunikacyjne na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników na podstawie zdobytego doświadczenia w celu poprawy skuteczności EFG, zapewniając, aby obywatele i pracownicy UE byli świadomi istnienia EFG.

Komisja realizuje działania informacyjne i komunikacyjne na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników na podstawie zdobytego doświadczenia w celu poprawy skuteczności EFG, zapewniając, aby obywatele i pracownicy w UE, w tym obywatele i pracownicy na obszarach wiejskich z trudnym dostępem do informacji, byli świadomi istnienia EFG.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż pod koniec siódmego miesiąca po upływie okresu określonego w art. 15 ust. 3 dane państwo członkowskie przedstawia Komisji sprawozdanie końcowe dotyczące realizacji wkładu finansowego, obejmujące następujące informacje:

1.  Nie później niż pod koniec siódmego miesiąca po upływie okresu określonego w art. 15 ust. 3 dane państwo członkowskie przedstawia Komisji sprawozdanie końcowe z dostępnymi publicznie i posegregowanymi według kryterium płci danymi dotyczące realizacji wkładu finansowego, obejmujące następujące informacje:

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  odrębną ocenę wpływu na równouprawnienie płci w odniesieniu do opisywanych spraw;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przeprowadza co cztery lata z własnej inicjatywy i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi ocenę wkładów finansowych z EFG.

1.  Komisja przeprowadza co cztery lata z własnej inicjatywy i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi ocenę wkładów finansowych z EFG, w których uwzględnia aspekt płci;

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

3.9.2018

 

 

 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

Odsyłacze

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Data przedstawienia w PE

30.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Data przyjęcia

27.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Data złożenia

7.12.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

-

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności