RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

7.12.2018 - (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) - ***I

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportoare: Maria Arena


Procedură : 2018/0202(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0445/2018

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0380),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0231/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ... [1],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ... [2],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru dezvoltare regională, precum și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0445/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG).

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru tranziție (FET).

Justificare

Amendament transversal, se aplică în tot textul, modificările necesare urmează să fie operate de DLA (juriștii lingviști) la includerea în textul final al regulamentului. Prin urmare, amendamentele conexe nu sunt incluse în raportul final.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Principiile orizontale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din TUE, ar trebui să fie respectate la punerea în aplicare a fondurilor, ținând seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, astfel cum este prevăzut la articolul 11 și la articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând seama de principiul „poluatorul plătește”.

(1)  Principiile orizontale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolele 9 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din TUE, ar trebui să fie respectate la punerea în aplicare a fondurilor, ținând seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 8 din TFUE, statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, astfel cum este prevăzut la articolul 11 și la articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând seama de principiul „poluatorul plătește”.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În februarie 2018, Comisia a adoptat comunicarea sa privind „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”18. Comunicarea subliniază faptul că bugetul Uniunii trebuie să sprijine economia socială de piață unică a Europei. Prin urmare, va fi extrem de important să se îmbunătățească șansele de angajare și să se abordeze provocările în materie de competențe, în special cele legate de digitalizare. Flexibilitatea bugetară trebuie să fie un principiu-cheie în următorul cadru financiar multianual. Mecanismele de flexibilitate trebuie să rămână în vigoare pentru ca Uniunea să poată reacționa la evenimente neprevăzute și pentru a se asigura faptul că resursele bugetare sunt utilizate acolo unde sunt necesare cel mai urgent.

(4)  În februarie 2018, Comisia a adoptat comunicarea sa privind „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”18. Comunicarea subliniază faptul că bugetul Uniunii trebuie să sprijine economia socială de piață unică a Europei. Prin urmare, va fi extrem de important să se îmbunătățească șansele de angajare și să se abordeze provocările în materie de competențe, în special cele legate de digitalizare, automatizare și tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu respectarea deplină a Acordului de la Paris din 2015 privind combaterea schimbărilor climatice, adoptat în cadrul celei de a 21-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Flexibilitatea bugetară trebuie să fie un principiu-cheie în următorul cadru financiar multianual. Mecanismele de flexibilitate trebuie să rămână în vigoare pentru ca Uniunea să poată reacționa mai prompt la evenimente neprevăzute și pentru a se asigura faptul că resursele bugetare sunt utilizate acolo unde sunt necesare cel mai urgent.

__________________

__________________

18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1527593308105&uri=CELEX:52018DC0098

18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1527593308105&uri=CELEX:52018DC0098

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În „Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare”20 , Comisia identifică globalizarea comerțului și evoluția tehnologică drept factorii principali ai cererii sporite de specialiști și ai scăderii numărului de locuri de muncă ce necesită un nivel mai scăzut de calificare. În pofida avantajelor globale enorme ale unui comerț mai deschis și ale unei integrări sporite a economiilor mondiale, aceste efecte secundare negative trebuie combătute. Întrucât beneficiile actuale ale globalizării sunt deja distribuite în mod inegal în rândul cetățenilor și al regiunilor, având un impact puternic asupra celor expuși efectelor sale negative, există pericolul ca evoluțiile tehnologice din ce în ce mai rapide să adâncească în continuare aceste efecte. Prin urmare, în conformitate cu principiile solidarității și sustenabilității, va fi necesar să se asigure faptul că beneficiile globalizării vor fi împărțite mai echitabil prin concilierea deschiderii economice și a progresului tehnologic cu protecția socială.

(6)  În „Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare”20, Comisia identifică globalizarea comerțului și evoluția tehnologică drept factorii principali ai cererii sporite de specialiști și ai scăderii numărului de locuri de muncă ce necesită un nivel mai scăzut de calificare. Deși se recunosc avantajele unui comerț mai deschis, sunt necesare mijloace corespunzătoare pentru tratarea efectelor secundare conexe. Întrucât beneficiile actuale ale globalizării sunt deja distribuite în mod inegal în rândul cetățenilor și al regiunilor, având un impact puternic asupra celor expuși efectelor sale negative, există pericolul ca schimbările din domeniul tehnologiei și al mediului să adâncească în continuare aceste efecte. Prin urmare, în conformitate cu principiile solidarității și sustenabilității, va fi necesar să se asigure împărțirea mai echitabilă a beneficiilor globalizării. Fondurile structurale competente ale Uniunii, cum ar fi Fondul social european Plus (FSE+), trebuie să anticipeze mai pe larg eventualele efecte negative produse simultan de globalizare și de tranziția tehnologică și cea de mediu, pentru a adapta mai bine mediul de afaceri și forța de muncă prin îmbinarea creșterii economice și a progreselor tehnologice cu o protecție socială adecvată și cu acordarea activă de sprijin în inserția profesională și în desfășurarea de activități profesionale independente.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_ro.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_ro.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În „Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor Uniunii”21, Comisia subliniază necesitatea de a reduce divergențele economice și sociale dintre statele membre și din interiorul acestora. Prin urmare, o prioritate-cheie o reprezintă investițiile în egalitate, incluziune socială, educație și formare, precum și în sănătate.

(7)  În „Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor Uniunii”21, Comisia subliniază necesitatea de a reduce divergențele economice și sociale dintre statele membre și din interiorul acestora. Prin urmare, o prioritate-cheie o reprezintă investițiile în dezvoltarea durabilă, egalitate, incluziune socială, educație și formare, precum și în sănătate.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_ro.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_ro.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Este probabil ca globalizarea și evoluția tehnologică să sporească și mai mult gradul de interconectare și interdependență a economiilor mondiale. Realocarea forței de muncă reprezintă o componentă integrantă și inevitabilă a acestor schimbări economice. Dacă se dorește ca beneficiile schimbării să fie distribuite în mod echitabil, este extrem de important să se acorde asistență lucrătorilor disponibilizați și persoanelor amenințate de disponibilizare. „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării”22 este instrumentul de politică al Uniunii care stabilește cadrul pentru bunele practici în materie de anticipare și gestionare a restructurării întreprinderilor. Acesta oferă un cadru cuprinzător cu privire la modul în care provocările aferente ajustării și restructurării economice și impactul social și în domeniul ocupării forței de muncă generat de respectivele provocări ar trebui să fie abordate cu ajutorul unor mijloace adecvate în materie de politici. De asemenea, acesta invită statele membre să utilizeze fondurile UE și fondurile naționale într-un mod care să permită atenuarea cu mai multă eficacitate a impactului social al restructurării, în special a efectelor negative asupra ocupării forței de muncă. Principalele instrumente ale Uniunii prin care se acordă asistență lucrătorilor afectați sunt Fondul social european Plus (FSE+), care este conceput să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și FEG, care este menit să ofere sprijin într-un mod reactiv în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare.

(8)  Este probabil ca schimbările climatice, globalizarea și evoluția tehnologică să sporească și mai mult gradul de interconectare și de interdependență al economiilor mondiale. Realocarea forței de muncă reprezintă o componentă integrantă și inevitabilă a acestor schimbări economice. Dacă se dorește ca beneficiile schimbării să fie distribuite în mod echitabil, este extrem de important să se acorde asistență lucrătorilor disponibilizați și persoanelor amenințate de disponibilizare. Principalele instrumente ale Uniunii prin care se acordă asistență lucrătorilor afectați sunt FSE+, care este conceput să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și FET, care este menit să ofere sprijin reacționând la eventuale evenimente majore de restructurare. „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării”22 este instrumentul de politică al Uniunii care stabilește cadrul pentru bunele practici în materie de anticipare și gestionare a restructurării întreprinderilor. Acesta oferă un cadru cuprinzător cu privire la modul în care provocările aferente ajustării și restructurării economice și impactul social și în domeniul ocupării forței de muncă generat de respectivele provocări ar trebui să fie abordate cu ajutorul unor mijloace adecvate în materie de politici. De asemenea, acesta invită statele membre să utilizeze fondurile UE și fondurile naționale într-un mod care să permită atenuarea cu mai multă eficacitate a impactului social al restructurării, în special a efectelor negative asupra ocupării forței de muncă.

__________________

__________________

22 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării” [COM(2013) 882 final, 13.12.2013].

22 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării” [COM(2013)0882, 13.12.2013].

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11a) Programul FET ar trebui să fie vizibil și să dispună de date mai multe și de o mai bună calitate, pentru a permite o evaluare științifică adecvată a FET și a evita constrângerile administrative în funcționarea programului de asistență pentru ajustările din domeniul comerțului.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Comisia subliniază importanța pe care o are în continuare rolul FEG în calitate de fond flexibil menit să-i sprijine pe lucrătorii care își pierd locul de muncă în cursul unor evenimente de restructurare de mare amploare și să-i ajute să revină în câmpul muncii cât mai repede posibil. Uniunea ar trebui să continue să furnizeze un sprijin specific și unic pentru a facilita reintegrarea profesională a lucrătorilor disponibilizați în domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care sunt afectate de șocul unei perturbări economice grave. Având în vedere interdependența și efectele reciproce ale comerțului deschis, ale evoluției tehnologice sau ale altor factori, cum ar fi tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și, prin urmare, având în vedere faptul că este din ce în ce mai dificil să se identifice un factor specific care cauzează disponibilizările, mobilizarea FEG ar trebui să se bazeze în viitor doar pe impactul puternic al unui eveniment de restructurare. Având în vedere obiectivul său de a furniza sprijin în situații de urgență și în circumstanțe neașteptate, care completează asistența cu un caracter anticipativ mai pronunțat oferită de FSE+, FEG ar trebui să rămână un instrument flexibil și special în afara plafoanelor bugetare ale cadrului financiar multianual, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027” și în anexa la aceasta27.

(13)  Comisia subliniază importanța pe care o are în continuare rolul FET în calitate de fond flexibil menit să-i sprijine pe lucrătorii care își pierd locul de muncă în cursul unor evenimente de restructurare de mare amploare și să-i ajute să revină în câmpul muncii cât mai repede posibil. Uniunea ar trebui să continue să furnizeze un sprijin specific și unic pentru a facilita reintegrarea profesională de calitate și durabilă a lucrătorilor disponibilizați în domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care sunt afectate de șocul unei perturbări economice grave. Având în vedere interdependența și efectele reciproce ale comerțului deschis, ale evoluției tehnologice, ale digitalizării și automatizării sau ale altor factori, cum ar fi tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și, prin urmare, având în vedere faptul că este din ce în ce mai dificil să se identifice un factor specific care cauzează disponibilizările, mobilizarea FET ar trebui să se bazeze în viitor doar pe impactul puternic al unui eveniment de restructurare. Având în vedere obiectivul său de a furniza sprijin în situații de urgență și în circumstanțe neașteptate, care completează asistența cu un caracter anticipativ mai pronunțat oferită de FSE+, FET ar trebui să rămână un instrument flexibil și special în afara plafoanelor bugetare ale cadrului financiar multianual, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027” și în anexa la aceasta27.

__________________

__________________

27 COM (2018)0321 și documentul însoțitor SWD (2018)0171.

27 COM (2018)0321 și documentul însoțitor SWD (2018)0171.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  În rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual pentru 2021-2027 și la resursele proprii, Parlamentul European și-a confirmat poziția fermă privind nivelul necesar de finanțare a politicilor principale ale UE în cadrul CFM 2021-2027, pentru a le permite să-și îndeplinească misiunea și obiectivele. În special, Parlamentul a solicitat insistent să fie dublată finanțarea specifică din CFM destinată IMM-urilor și combaterii șomajului în rândul tinerilor, a salutat o serie de propuneri care aduc îmbunătățiri dispozițiilor actuale, îndeosebi majorarea alocărilor pentru instrumentele speciale, și a declarat că este pregătit să negocieze noi îmbunătățiri, ori de câte ori va fi necesar.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  După cum s-a menționat, pentru a menține dimensiunea europeană a FEG, o cerere de sprijin ar trebui să fie prezentată în cazul în care un eveniment major de restructurare are un impact puternic asupra economiei locale sau regionale. Un astfel de impact ar trebui definit printr-un număr minim de locuri de muncă desființate într-o anumită perioadă de referință. Luând în considerare constatările evaluării la jumătatea perioadei, pragul ar trebui fixat la 250 de locuri de muncă desființate într-o perioadă de referință de patru luni (sau de 6 luni în cazuri sectoriale). Ținând seama de faptul că valurile de disponibilizări din sectoare diferite, dar din aceeași regiune au în egală măsură un impact puternic asupra pieței locale a forței de muncă, este posibil să se înainteze și cereri regionale. În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse, cum ar fi statele membre mici sau regiunile îndepărtate, inclusiv regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE, ori în circumstanțe excepționale, s-ar putea înainta cereri în cazul desființării unui număr mai mic de locuri de muncă.

(14)  După cum s-a menționat, pentru a menține dimensiunea europeană a FET, o cerere de sprijin ar trebui să fie prezentată în cazul în care un eveniment major de restructurare are un impact puternic asupra economiei locale sau regionale. Un astfel de impact ar trebui definit printr-un număr minim de locuri de muncă desființate într-o anumită perioadă de referință. Luând în considerare constatările evaluării la jumătatea perioadei, pragul ar trebui fixat la 200 de locuri de muncă desființate în perioada de referință respectivă. Ținând seama de faptul că valurile de disponibilizări din sectoare diferite, dar din aceeași regiune au în egală măsură un impact puternic asupra pieței locale a forței de muncă, este posibil să se înainteze și cereri regionale. În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse, cum ar fi statele membre mici sau regiunile îndepărtate, inclusiv regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE, ori în circumstanțe excepționale, ar trebui să poată fi înaintate cereri în cazul desființării unui număr mai mic de locuri de muncă.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Deși trebuie să se respecte principiul subsidiarității, iar evenimentul de restructurare trebuie să aibă un impact puternic pentru ca o cerere de asistență să poată fi depusă, FET ar trebui să manifeste solidaritate cu lucrătorii disponibilizați din toate tipurile de întreprinderi, indiferent de dimensiunea acestora.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b)  FET ar trebui să rămână un instrument special al UE care să reacționeze la situații ce produc evenimente majore de restructurare pe piața europeană a forței de muncă. Totuși, Uniunea ar trebui să-și continue eforturile de a găsi modalități mai sustenabile de abordare a schimbărilor structurale și a provocărilor care afectează piețele muncii și duc la astfel de evenimente în statele membre.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor, cu sediul în cadrul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) din Dublin, acordă asistență Comisiei și statelor membre prin intermediul unor analize calitative și cantitative pentru a le ajuta să evalueze tendințele în materie de globalizare, restructurare și utilizare a FEG.

(17)  Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor, cu sediul în cadrul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) din Dublin, acordă asistență Comisiei și statelor membre prin intermediul unor analize calitative și cantitative pentru a le ajuta să evalueze tendințele, cum ar fi cele în materie de globalizare, schimbările tehnologice și de mediu, tendințele de restructurare și cele legate de utilizarea FET. Aceste analize ar trebui să conțină suficiente date defalcate, mai ales din perspectiva genurilor, pentru a combate mai eficient inegalitățile dintre genuri.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Observatorul european al restructurărilor (ERM) din cadrul Eurofound monitorizează în timp real raportarea restructurărilor ample din întreaga Uniune, pe baza unei rețele de corespondenți naționali. ERM este foarte important pentru FET și ar trebui să sprijine activitatea acestuia, în special ajutându-l să identifice posibile cazuri de intervenție într-un stadiu incipient.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Lucrătorii disponibilizați și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să beneficieze de un acces egal la FEG, indiferent de tipul contractului lor de muncă sau al raportului lor de muncă. Prin urmare, lucrătorii disponibilizați, precum și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să fie considerate ca posibili beneficiari ai FEG în sensul prezentului regulament.

(18)  Lucrătorii disponibilizați și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să beneficieze de un acces egal la FET, indiferent de tipul contractului lor de muncă sau al raportului lor de muncă. Prin urmare, lucrătorii disponibilizați, indiferent de tipul și durata raporturilor lor de muncă, precum și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să fie considerate ca posibili beneficiari ai FET în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Contribuțiile financiare din partea FEG ar trebui să fie direcționate în primul rând către măsuri active de ocupare a forței de muncă ce vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă durabil, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței forței de muncă de la nivel local sau regional. Cu toate acestea, ori de câte ori este relevant, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte. Trebuie să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală. Includerea alocațiilor bănești într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie restricționată. Întreprinderile ar putea fi încurajate să participe la cofinanțarea națională a măsurilor sprijinite de FEG.

(19)  Contribuțiile financiare din partea FET ar trebui să fie destinate în primul rând măsurilor active pe piața forței de muncă și serviciilor personalizate ce vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă durabil și de calitate într-un sector orientat către viitor, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate, și ar trebui să fie destinate totodată inițierii de activități profesionale independente sau creării de întreprinderi, inclusiv prin înființarea de cooperative. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței forței de muncă de la nivel local sau regional. Cu toate acestea, dacă este cazul, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte. Trebuie să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală și depășirii stereotipurilor de gen la locul de muncă, dacă este cazul. Includerea alocațiilor bănești într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie limitată. Contribuțiile financiare ar trebui să suplimenteze, dar nu să înlocuiască măsurile ce se află în răspunderea statelor membre și/sau a întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al acordurilor colective. Întreprinderile ar trebui să fie încurajate să participe la cofinanțarea națională a măsurilor sprijinite de FET.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Atunci când concep și pun în practică pachete coordonate de servicii personalizate, al căror scop este facilitarea reintegrării beneficiarilor vizați, statele membre ar trebui să valorifice și să se axeze într-o măsură mai mare pe obiectivele Agendei digitale și ale Strategiei privind piața unică digitală, pentru a soluționa puternica disparitate de gen din domeniul TIC și din domeniile științelor, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), promovând reconversia și recalificarea femeilor în sectoarele TIC și STIM. Atunci când concep și pun în practică pachete coordonate de servicii personalizate, statele membre ar trebui, de asemenea, să evite perpetuarea prezenței dominante a unui singur gen în industriile și sectoarele în care această preponderență există în virtutea tradiției. Majorarea proporției genului mai puțin reprezentat în diverse sectoare, cum ar fi în sectoarele financiar, TIC și STIM, poate contribui la reducerea diferențelor de remunerare și de pensii între femei și bărbați.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  La conceperea pachetului coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde prioritate măsurilor care vor spori în mod semnificativ capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru reintegrarea în locuri de muncă durabile a unui număr cât mai mare de beneficiari care participă la aceste măsuri, cât mai curând posibil, în perioada de șase luni care precedă prezentarea raportului final privind execuția contribuției financiare.

(20)  La conceperea pachetului coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde prioritate măsurilor care vor spori în mod semnificativ capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru reintegrarea în locuri de muncă de calitate și durabile a tuturor beneficiarilor care participă la aceste măsuri, cât mai curând posibil, în perioada de șase luni care precedă prezentarea raportului final privind execuția contribuției financiare. Structura pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să ia în considerare, dacă este cazul, motivele care stau la baza concedierilor și să anticipeze perspectivele viitoare ale pieței muncii și competențele necesare. Pachetul coordonat trebuie să fie pe deplin compatibil cu trecerea la o economie inofensivă pentru climă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială beneficiarilor defavorizați, inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, precum și celor expuși riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri se confruntă cu probleme speciale în ceea ce privește reintegrarea pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul punerii în aplicare a FEG.

(21)  Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri politice active pe piața forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială beneficiarilor defavorizați, inclusiv persoanelor cu handicap, persoanelor care au rude în întreținere, tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, persoanelor cu un nivel scăzut de calificare, migranților, precum și persoanelor expuse riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri se confruntă cu probleme deosebite în ceea ce privește reintegrarea pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul punerii în aplicare a FET.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  În perioada cuprinsă între martie 2007 și martie 2017, Comisia a primit 148 de cereri de cofinanțare din partea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) din 21 de state membre, suma totală solicitată fiind de aproape 600 de milioane EUR pentru a acorda asistență unui număr de 138 888 de lucrători disponibilizați și 2 944 de persoane care nu sunt încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a înainta cereri complete privind acordarea unei contribuții financiare din partea FEG. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să stabilească un termen pentru furnizarea informațiilor suplimentare.

(22)  În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a înainta de urgență cereri complete privind acordarea unei contribuții financiare din partea FET, iar instituțiile Uniunii ar trebui să facă tot posibilul pentru a le evalua rapid. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să stabilească un termen pentru furnizarea informațiilor suplimentare.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Pentru a facilita punerea în aplicare și obiectivele prezentului regulament, ar trebui ca FET să beneficieze de mai multă publicitate. În trecut, s-a înregistrat o subutilizare masivă a fondului, în primul rând deoarece nu se știa de existența FEG. Acest lucru ar putea fi remediat prin mai multe activități de promovare și informare despre FET și posibilitățile pe care le oferă, desfășurate în special la nivelul autorităților responsabile din statele membre.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b)  Comisia ar trebui să faciliteze accesul la autoritățile naționale și regionale prin intermediul unui serviciu de asistență specific, care să ofere informații generale și explicații privind procedurile și modul de depunere a unei cereri. Serviciul de asistență trebuie să pună la dispoziție formulare standard în scop statistic și analitic.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În interesul beneficiarilor și al organismelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor, statul membru solicitant ar trebui să-i informeze pe toți actorii implicați în procedura de depunere a cererii cu privire la evoluția acesteia.

(23)  În interesul beneficiarilor și al organismelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor, statul membru solicitant ar trebui să-i informeze pe toți actorii implicați în procedura de depunere a cererii cu privire la evoluția acesteia și să asigure implicarea lor pe parcursul procesului de punere în aplicare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, contribuțiile financiare din FEG nu ar trebui să înlocuiască, ci să completeze, atunci când este posibil, măsurile de sprijin care sunt disponibile pentru beneficiari în cadrul fondurilor Uniunii sau al altor politici ori programe ale Uniunii.

(24)  În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, contribuțiile financiare din FEG nu pot să înlocuiască, ci ar trebui mai degrabă să completeze, atunci când este posibil, măsurile de sprijin care sunt disponibile pentru beneficiari în cadrul fondurilor Uniunii sau al altor politici ori programe ale Uniunii. Contribuția financiară din partea FEG nu se poate substitui nici măsurilor naționale sau măsurilor care, în conformitate cu legislația națională sau cu contractele colective de muncă, țin de responsabilitatea întreprinderilor care au efectuat disponibilizările, și ar trebui să creeze o valoare adăugată europeană reală.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Ar trebui să se includă dispoziții speciale pentru activități de informare și comunicare privind cazuri și rezultate ale FEG.

(25)  Având în vedere principiul egalității, statele membre ar trebui să asigure un acces efectiv la informațiile privind FET pe întreg teritoriul lor, inclusiv în zonele rurale. Comisia ar trebui, în special, să promoveze difuzarea bunelor practici existente, să îmbunătățească cunoașterea criteriilor de eligibilitate și a procedurilor de depunere a cererilor pentru asistență din partea FET și să depună mai multe eforturi pentru a sensibiliza cetățenii Uniunii, și mai ales lucrătorii din Uniune, cu privire la FET. Ar trebui să se includă dispoziții speciale pentru activități de informare și comunicare privind cazurile și rezultatele FET.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Pentru a acoperi necesitățile apărute în special în primele luni ale fiecărui an, atunci când posibilitățile de transfer de la alte linii bugetare sunt foarte reduse, ar trebui să se prevadă, în cadrul procedurii bugetare anuale, la linia bugetară aferentă FET, un cuantum adecvat de credite de plată.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  În interesul beneficiarilor, asistența ar trebui să fie pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil. Statele membre și instituțiile Uniunii implicate în procesul decizional privind FEG ar trebui să facă tot posibilul pentru a reduce timpul de prelucrare și pentru a simplifica procedurile, astfel încât să se asigure adoptarea fără sincope și rapidă a deciziilor privind mobilizarea FEG. Prin urmare, în viitor, autoritatea bugetară ar trebui să decidă cu privire la cererile de transfer transmise de Comisie fără să mai fie necesară o propunere a Comisiei de mobilizare a FEG.

(29)  În interesul beneficiarilor, asistența ar trebui să fie realizată cât mai rapid și mai eficient. Statele membre și instituțiile Uniunii implicate în procesul decizional privind FET ar trebui să facă tot posibilul pentru a reduce timpul de prelucrare și pentru a simplifica și adapta procedurile la nevoi specifice, astfel încât să se asigure adoptarea fără sincope și rapidă a deciziilor privind mobilizarea FET. Prin urmare, în viitor, autoritatea bugetară ar trebui să decidă cu privire la cererile de transfer transmise de Comisie fără să mai fie necesară o propunere a Comisiei de mobilizare a FET.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  În cazul în care se închide o întreprindere, lucrătorii disponibilizați pot fi ajutați să preia integral sau parțial activitățile fostului angajator.

(30)  În cazul în care se închide o întreprindere, lucrătorii disponibilizați pot fi ajutați să preia integral sau parțial activitățile fostului angajator, iar statul membru în care este situată întreprinderea poate avansa fondurile de care este nevoie în mod urgent pentru ca acest lucru să fie posibil.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Pentru a permite exercitarea controlului politic de către Parlamentul European și monitorizarea continuă de către Comisie a rezultatelor obținute cu ajutorul asistenței din partea FEG, statele membre ar trebui să înainteze un raport final privind punerea în aplicare a FEG.

(31)  Pentru a permite exercitarea controlului politic de către Parlamentul European și monitorizarea continuă de către Comisie a rezultatelor obținute cu ajutorul asistenței din partea FET, statele membre ar trebui să înainteze un raport final privind punerea în aplicare a FET, care ar trebui să respecte cerințe stricte de monitorizare și să conțină concluzii referitoare la evoluția beneficiarilor și o evaluare a impactului asupra egalității de gen.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Statele membre ar trebui să desfășoare activități de comunicare eficace pentru a promova contribuțiile financiare ale FET, să sublinieze faptul că finanțarea este din partea Uniunii și să îmbunătățească vizibilitatea activităților finanțate de Uniune în cadrul FET.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior acestea vor fi reexaminate în contextul evaluării sale.

(37)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte globale privind utilizarea a 25% din cheltuielile bugetului UE pentru îndeplinirea obiectivelor climatice în perioada de programare 2021-2027 și a unei ținte anuale de 30% cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior acestea vor fi reexaminate în contextul evaluării sale.

Justificare

În Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: cu ocazia pregătirii poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI)), Parlamentul European a solicitat atingerea, cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027, a obiectivului ca 30 % din cheltuielile bugetare ale UE să fie utilizate pentru sprijinirea obiectivelor climatice.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Având în vedere faptul că transformarea digitală a economiei necesită un anumit nivel al competențelor digitale ale forței de muncă, diseminarea competențele necesare în era digitală ar trebui să fie un element orizontal obligatoriu al oricărui pachet coordonat de servicii personalizate oferite,

(39)  Având în vedere faptul că transformarea digitală a economiei necesită un anumit nivel de competențe digitale în rândul forței de muncă, diseminarea competențelor necesare în era digitală ar trebui să fie un element transversal obligatoriu al oricărui pachet coordonat de servicii personalizate oferite și ar trebui să aibă ca obiectiv majorarea proporției femeilor în profesiile din domeniile STIM.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acesta stabilește obiectivele FEG, formele finanțării din partea Uniunii și normele privind acordarea unei astfel de finanțări, inclusiv privind cererile depuse de statele membre pentru obținerea de contribuții financiare din partea FEG în vederea unor măsuri care îi vizează pe beneficiarii menționați la articolul 7.

Acesta stabilește obiectivele FET, formele finanțării din partea Uniunii și normele și criteriile privind acordarea unei astfel de finanțări, inclusiv privind cererile depuse de statele membre pentru obținerea de contribuții financiare din partea FET în vederea unor măsuri care îi vizează pe beneficiarii menționați la articolul 7.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FEG contribuie la o distribuție mai bună a beneficiilor globalizării și ale progresului tehnologic, ajutându-i pe lucrătorii disponibilizați să se adapteze la schimbările structurale. În acest sens, FEG contribuie la punerea în aplicare a principiilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale și consolidează coeziunea socială și economică între regiuni și între statele membre.

Obiectivele FET sunt acelea de a sprijini transformările socio-economice care sunt determinate de globalizare și de schimbările tehnologice și de mediu, acordând asistență lucrătorilor disponibilizați prin promovarea unor locuri de muncă alternative și durabile. FET este un fond de urgență care funcționează prin reacție și contribuie la o tranziție echitabilă. În acest sens, FET contribuie la punerea în aplicare a principiilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale și consolidează coeziunea socială și economică între regiuni și între statele membre.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al programului este de a demonstra solidaritatea cu lucrătorii disponibilizați și cu persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat în cursul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare de tipul celor menționate la articolul 5 și de a le acorda sprijin.

1.  Obiectivul general al programului este de a demonstra solidaritatea cu lucrătorii disponibilizați și cu persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat în cursul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare de tipul celor menționate la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3) și de a acorda sprijin financiar pentru măsuri de reinserție profesională, indiferent de tipul sau de durata contractului de muncă.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul specific al FEG este de a acorda asistență în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ori care constituie o consecință a digitalizării sau a automatizării. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate.

2.  Obiectivul specific al FET este de a acorda asistență și sprijin lucrătorilor pentru reintegrarea pe piața muncii în cazul unor evenimente majore de restructurare, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ori care constituie o consecință a digitalizării, a automatizării și a schimbărilor tehnologice. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate și care promovează egalitatea de gen.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „lucrător disponibilizat” înseamnă un lucrător al cărui contract de muncă încetează anticipat prin concediere sau al cărui contract nu este reînnoit, din cauza condițiilor economice;

(a)  „lucrător disponibilizat” înseamnă un lucrător, indiferent de tipul sau de durata raportului de muncă, al cărui contract de muncă încetează anticipat prin concediere sau al cărui contract nu este reînnoit, din cauza condițiilor economice;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  încetarea activității a peste 250 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de patru luni, într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv în cazul în care respectiva încetare are loc la furnizorii sau producătorii din aval ai întreprinderii în cauză;

(a)  încetarea activității a cel puțin 200 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de șase luni, într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv în cazul în care respectiva încetare are loc la furnizorii sau producătorii din aval ai întreprinderii în cauză;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  încetarea activității a peste 250 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de șase luni, în special în IMM-uri, în cazul în care toate operează în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2 ori în mai mult de două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2, cu condiția să existe peste 250 de lucrători afectați sau persoane care desfășoară o activitate independentă afectate în două dintre regiunile combinate;

(b)  încetarea activității a cel puțin 200 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de nouă luni, în special în IMM-uri, în cazul în care toate operează în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2 ori în mai mult de două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2, cu condiția să existe cel puțin 200 de lucrători afectați sau persoane care desfășoară o activitate independentă afectate în două dintre regiunile combinate;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  încetarea activității a peste 250 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de patru luni, în special în IMM-uri, care operează în același sector economic sau în sectoare economice diferite definite la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și care sunt situate în aceeași regiune definită la nivelul NUTS 2.

(c)  încetarea activității a cel puțin 200 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de nouă luni, în special în IMM-uri, care operează în același sector economic sau în sectoare economice diferite definite la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și care sunt situate în aceeași regiune definită la nivelul NUTS 2.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse sau în circumstanțe excepționale, în special în ceea ce privește cererile care implică IMM-uri, justificate în mod corespunzător de către statul membru solicitant, o cerere pentru a beneficia de o contribuție financiară în temeiul prezentului articol poate fi considerată admisibilă, chiar dacă criteriile prevăzute la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate, atunci când concedierile au un impact puternic asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale sau regionale. Statul membru solicitant precizează care dintre criteriile de intervenție prevăzute la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate. Cuantumul agregat al contribuțiilor în circumstanțe excepționale nu poate depăși 15 % din plafonul anual al FEG.

3.  În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse sau în circumstanțe excepționale, inclusiv cereri privind IMM-uri, justificate în mod corespunzător de către statul membru solicitant, o cerere pentru a beneficia de o contribuție financiară în temeiul prezentului articol poate fi considerată admisibilă, chiar dacă criteriile prevăzute la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate, atunci când concedierile au un impact puternic asupra nivelului ocupării forței de muncă și asupra economiei regionale sau naționale. Statul membru solicitant precizează care dintre criteriile de intervenție prevăzute la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate. Cuantumul agregat al contribuțiilor în circumstanțe excepționale nu poate depăși 15 % din plafonul anual al FET.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  FEG nu poate fi mobilizat atunci când lucrătorii sunt disponibilizați ca urmare a reducerilor bugetare adoptate de un stat membru, care afectează sectoare ce depind de finanțarea publică.

4.  FET nu poate fi mobilizat atunci când lucrătorii sunt disponibilizați ca urmare a reducerilor bugetare adoptate de un stat membru, care afectează sectoare ce depind preponderent de finanțarea publică.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statul membru solicitant precizează metoda utilizată pentru calcularea numărului de lucrători și de persoane care desfășoară o activitate independentă definite la articolul 4 în sensul articolului 5.

1.  Statul membru solicitant precizează metoda utilizată pentru calcularea numărului de lucrători disponibilizați și de persoane care desfășoară o activitate independentă definite la articolul 4 în sensul articolului 5 alineatele (1), (2) și (3).

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  lucrători disponibilizați și persoane care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat, calculate în conformitate cu articolul 6, în perioada de referință prevăzută la articolul 5;

(a)  lucrători disponibilizați și persoane care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat, calculate în conformitate cu articolul 6, în perioada de referință prevăzută la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3);

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la articolul 5, statele membre solicitante pot furniza servicii personalizate cofinanțate prin FET unor tineri „NEET” (tânăr care nu este încadrat profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) cu vârsta sub 25 de ani sau, dacă statele membre decid astfel, cu vârsta sub 30 de ani, la data depunerii cererii, egal cu numărul beneficiarilor vizați, cu prioritate persoanelor disponibilizate sau a căror activitate a încetat, cu condiția ca cel puțin o parte din disponibilizări în sensul articolului 4 să se regăsească în regiuni de nivel NUTS 2.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se poate acorda o contribuție financiară din partea FEG pentru măsurile active de ocupare a forței de muncă ce fac parte dintr-un pachet coordonat de servicii personalizate, concepute să faciliteze reintegrarea beneficiarilor vizați și, în special, a persoanelor celor mai defavorizate din rândul lucrătorilor disponibilizați, într-un loc de muncă sau într-o activitate independentă.

Se poate acorda o contribuție financiară din partea FET pentru măsurile active de ocupare a forței de muncă ce fac parte dintr-un pachet coordonat de servicii personalizate, cu implicarea sindicatelor și/sau a reprezentanților lucrătorilor, concepute să faciliteze reintegrarea beneficiarilor vizați și, în special, a persoanelor celor mai defavorizate din rândul lucrătorilor disponibilizați, într-un loc de muncă sau într-o activitate independentă de calitate și durabilă.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală este un element orizontal obligatoriu al oricărui pachet de servicii personalizate oferite. Nivelul de formare este adaptat calificărilor și nevoilor fiecărui beneficiar.

Diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală precum și într-o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor este un element orizontal obligatoriu al oricărui pachet de formare dedicată și/sau de servicii personalizate oferite. Nivelul de formare este adaptat calificărilor, competențelor și nevoilor specifice ale fiecărui beneficiar.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  formare și reconversie profesională individualizată, inclusiv privind competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și alte competențe necesare în era digitală, atestarea experienței dobândite, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, servicii de consiliere, mentorat, asistență pentru plasarea personalului disponibilizat, promovarea spiritului antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea de activități independente, înființarea de întreprinderi și preluarea întreprinderilor de către angajați, precum și activități de cooperare;

(a)  formare și reconversie profesională individualizată, inclusiv privind competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și alte competențe necesare în era digitală, atestarea experienței dobândite, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, servicii de consiliere, mentorat, asistență personalizată pentru plasarea personalului disponibilizat, promovarea spiritului antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea de activități independente, înființarea de întreprinderi și preluarea întreprinderilor de către angajați, precum și activități de cooperare;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  măsuri speciale cu durată limitată, cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc de muncă, stimulente de recrutare pentru angajatori, alocații de mobilitate, alocații de formare sau de subzistență, inclusiv alocații pentru îngrijitori.

(b)  măsuri speciale cu durată limitată, cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc de muncă, alocații de mobilitate, alocații pentru îngrijirea copiilor, alocații de formare sau de subzistență, inclusiv alocații pentru îngrijitori și stimulente de recrutare pentru angajatori, inclusiv stimulente pentru a oferi formule flexibile de lucru pentru lucrătorii disponibilizați.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Costurile măsurilor menționate la litera (b) nu pot depăși 35 % din costurile totale ale pachetului coordonat de servicii personalizate enumerate la prezentul alineat.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Investițiile pentru desfășurarea de activități independente, înființarea propriei întreprinderi sau preluarea întreprinderilor de către angajați nu pot depăși 20 000 EUR pentru fiecare lucrător disponibilizat.

Investițiile pentru desfășurarea de activități independente, înființarea propriei întreprinderi, cooperative sau preluarea întreprinderilor de către angajați nu pot depăși 25 000 EUR pentru fiecare lucrător disponibilizat.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Structura pachetului coordonat de servicii personalizate anticipează perspectivele pieței de muncă și competențele necesare pe această piață. Pachetul coordonat este compatibil cu trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă și, de asemenea, se axează pe diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală și ține seama de cererea de pe piața forței de muncă de la nivel local.

Structura pachetului coordonat de servicii personalizate anticipează perspectivele pieței de muncă și competențele necesare pe această piață. Pachetul coordonat este compatibil cu trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă și, de asemenea, se axează pe diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală și ține seama de cererea de pe piața forței de muncă de la nivel local, precum și de posibilitatea reintegrării lucrătorilor în sectorul profesional al locului de muncă anterior, dacă sunt necesare competențe noi sau suplimentare în urma unei restructurări majore, iar competențele existente pot fi utilizate în modul cel mai eficient.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  măsuri specifice de stimulare a lucrătorilor dezavantajați, a celor care se supun unui risc de sărăcie mai mare sau a lucrătorilor în vârstă să rămână sau să se întoarcă pe piața forței de muncă.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  măsuri care sunt de responsabilitatea statelor membre în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FET nu înlocuiesc în niciun caz măsurile pasive de protecție socială.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pachetul coordonat de servicii se elaborează în consultare cu beneficiarii vizați sau cu reprezentanții acestora ori cu partenerii sociali.

3.  Pachetul coordonat de servicii se elaborează în consultare cu beneficiarii vizați sau cu reprezentanții acestora și/ori cu partenerii sociali.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În termen de zece zile lucrătoare de la data înaintării cererii sau, după caz, de la data la care Comisia intră în posesia traducerii cererii, în funcție de data cea mai recentă, Comisia aduce la cunoștința statului membru dacă are nevoie de eventuale informații suplimentare pentru a analiza cererea.

2.  În termen de zece zile lucrătoare de la data înaintării cererii sau, după caz, de la data la care Comisia intră în posesia traducerii cererii, în funcție de data cea mai recentă, Comisia confirmă primirea cererii și aduce la cunoștința statului membru dacă are nevoie de eventuale informații suplimentare pentru a analiza cererea.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare, statul membru trimite un răspuns în termen de zece zile lucrătoare de la data solicitării. Acest termen este prelungit de către Comisie cu zece zile lucrătoare la solicitarea justificată în mod corespunzător a statului membru în cauză.

3.  Dacă un stat membru o solicită, Comisia îi acordă asistență tehnică în primele etape ale procedurii. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare, statul membru trimite un răspuns în termen de zece zile lucrătoare de la data solicitării. Acest termen este prelungit de către Comisie cu zece zile lucrătoare la solicitarea justificată în mod corespunzător a statului membru în cauză.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pe baza informațiilor furnizate de statul membru, Comisia își încheie evaluarea privind măsura în care cererea îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii cererii complete sau, dacă este cazul, a traducerii cererii. În cazul în care Comisia, în mod excepțional, nu poate respecta respectivul termen, aceasta transmite o explicație scrisă în care prezintă motivele întârzierii.

4.  Pe baza informațiilor furnizate de statul membru, Comisia își încheie evaluarea privind măsura în care cererea îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare în termen de 40 de zile lucrătoare de la data primirii cererii complete sau, dacă este cazul, a traducerii cererii. În cazul în care Comisia, în mod excepțional, nu poate respecta respectivul termen, acesta poate fi prelungit încă 20 de zile lucrătoare, printr-o motivare scrisă prealabilă în care Comisia își justifică motivele întârzierii și o notifică statului membru în cauză.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care întreprinderea și-a continuat activitatea după efectuarea disponibilizărilor, confirmarea faptului că respectiva întreprindere și-a respectat obligațiile legale aplicabile în cazul disponibilizărilor;

(b)  în cazul în care întreprinderea și-a continuat activitatea după efectuarea disponibilizărilor, confirmarea faptului că respectiva întreprindere și-a respectat toate obligațiile legale aplicabile în cazul disponibilizărilor și a luat măsurile adecvate pentru lucrătorii săi;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  dovezi clare privind activitățile întreprinse deja de statele membre pentru a le acorda asistență lucrătorilor disponibilizați și caracterul complementar al fondurilor solicitate de la FET din cauza insuficienței resurselor pe care le au la dispoziție autoritățile naționale sau regionale;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  o examinare a fondurilor primite din partea UE de către întreprinderea care operează disponibilizările în ultimii cinci ani care preced disponibilizările colective;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  impactul preconizat al disponibilizărilor asupra economiei și a ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național;

(e)  impactul preconizat al disponibilizărilor asupra economiei și a ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național și eventual transfrontalier, acolo unde este cazul;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  o descriere detaliată a pachetului coordonat de servicii personalizate și a cheltuielilor aferente, inclusiv, în special, a oricărei măsuri în sprijinul inițiativelor de încadrare în muncă a beneficiarilor defavorizați, a celor în vârstă și a celor tineri;

(f)  o descriere detaliată a pachetului coordonat de servicii personalizate și a cheltuielilor aferente, inclusiv, în special, a oricărei măsuri în sprijinul inițiativelor de încadrare în muncă a beneficiarilor defavorizați, celor slab calificați, a celor în vârstă, a celor tineri și a celor din regiuni dezavantajate;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ma)  o declarație conform căreia acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate din fondurile structurale și orice fel de dublă finanțare va fi evitată.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sprijinul pentru beneficiarii vizați completează măsurile luate de statele membre la nivel național, regional și local, inclusiv pe cele cofinanțate din fondurile Uniunii, în conformitate cu recomandările prevăzute în Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării.

2.  Sprijinul pentru beneficiarii vizați completează măsurile luate de statele membre la nivel național, regional, local și transfrontalier acolo unde este cazul, inclusiv pe cele cofinanțate din fondurile și programele Uniunii, în conformitate cu recomandările prevăzute în Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Contribuția financiară din partea FEG se limitează la ceea ce este necesar pentru a acorda beneficiarilor vizați un sprijin temporar și unic. Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu legislația națională, inclusiv cu normele privind ajutoarele de stat.

3.  Contribuția financiară din partea FEG se limitează la ceea ce este necesar pentru a demonstra solidaritatea cu beneficiarii vizați și pentru a le acorda un sprijin temporar și unic. Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu legislația națională, inclusiv cu normele privind ajutoarele de stat.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În conformitate cu responsabilitățile care le revin, Comisia și statul membru solicitant asigură coordonarea asistenței din fondurile Uniunii.

4.  În conformitate cu responsabilitățile care le revin, Comisia și statul membru solicitant asigură coordonarea asistenței din fondurile și programele Uniunii.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din diversele etape ale execuției contribuției financiare din partea FEG și sunt promovate în cursul acestor etape.

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din toate etapele pertinente ale execuției contribuției financiare din partea FET și sunt promovate în cursul acestor etape.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La inițiativa Comisiei, un procent maxim de 0,5 % din plafonul anual al FEG poate fi utilizat pentru asistență tehnică și administrativă în vederea punerii în aplicare a fondului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme de tehnologie a informațiilor, activități de comunicare și activități care sporesc vizibilitatea FEG și alte măsuri de asistență administrativă și tehnică. Aceste măsuri pot viza perioade de programare viitoare și anterioare.

1.  La inițiativa Comisiei, un procent maxim de 0,5 % din plafonul anual al FET poate fi utilizat pentru a finanța asistența tehnică și administrativă în vederea punerii în aplicare a fondului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, colectare a datelor, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme de tehnologie a informațiilor, activități de comunicare și activități care sporesc vizibilitatea FET și alte măsuri de asistență administrativă și tehnică. Vor fi consolidate sinergiile cu sistemele existente de monitorizare a schimbărilor structurale, precum ERM. Aceste măsuri pot viza perioade de programare viitoare și anterioare.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care Comisia execută bugetul aferent asistenței tehnice în cadrul gestiunii indirecte, aceasta asigură transparența procedurii de desemnare a părții terțe care îndeplinește sarcina care îi revine și informează toate părțile interesate în raport cu FET, inclusiv Parlamentul European, cu privire la subcontractantul stabilit în acest scop.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Asistența tehnică oferită de Comisie include furnizarea de informații și orientări statelor membre cu privire la utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG. De asemenea, Comisia furnizează partenerilor sociali europeni și naționali informații și orientări clare cu privire la utilizarea FEG. Măsurile de orientare pot include și crearea de grupuri operative în cazul în care un stat membru se confruntă cu perturbări economice grave.

4.  Asistența tehnică oferită de Comisie include furnizarea de informații și orientări statelor membre cu privire la utilizarea, monitorizarea și evaluarea FET, inclusiv crearea unui serviciu de asistență. De asemenea, Comisia furnizează partenerilor sociali europeni și naționali informații și orientări clare cu privire la utilizarea FET. Măsurile de orientare pot include și crearea de grupuri operative în cazul în care un stat membru se confruntă cu perturbări economice grave.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării acordate de Uniune, oferind informații coerente, eficace și specifice unor categorii de public diverse, inclusiv informații specifice destinate beneficiarilor vizați, autorităților locale și regionale, partenerilor sociali, mass-mediei și publicului.

Statele membre recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării acordate de Uniune, oferind informații coerente, eficace și specifice unor categorii de public diverse, inclusiv informații specifice destinate beneficiarilor vizați, autorităților locale și regionale, partenerilor sociali, mass-mediei și publicului. Statele membre asigură vizibilitatea valorii adăugate a Uniunii pe care o generează finanțarea și ajută Comisia în efortul acesteia de colectare a datelor, pentru a spori transparența bugetară.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia menține și actualizează cu regularitate o prezență online, accesibilă în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, pentru a oferi informații actualizate referitoare la FEG, orientări în materie de depunere a cererilor, precum și informații privind cererile acceptate și cererile respinse și privind rolul Parlamentului European și al Consiliului în cadrul procedurii bugetare.

2.  Comisia menține și actualizează cu regularitate o prezență online, accesibilă în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, pentru a oferi informații actualizate referitoare la FET, orientări în materie de depunere a cererilor și privind acțiunile eligibile, lista actualizată în mod regulat a contactelor din statele membre, precum și informații privind cererile acceptate și cererile respinse și privind rolul Parlamentului European și al Consiliului în cadrul procedurii bugetare.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia pune în aplicare activități de informare și comunicare referitoare la cazuri și rezultate ale FEG pe baza experienței acumulate, cu scopul de a îmbunătăți eficacitatea FEG și de a asigura faptul că cetățenii și lucrătorii din Uniune sunt informați cu privire la FEG.

Comisia promovează difuzarea bunelor practici existente în materie de comunicare, pune în aplicare activități de informare și comunicare referitoare la cazuri și rezultate ale FET pe baza experienței acumulate, cu scopul de a îmbunătăți vizibilitatea FET, de a prezenta informații despre criteriile sale de eligibilitate și procedurile de depunere a cererilor, de a îmbunătăți eficacitatea sa și de a asigura faptul că cetățenii și lucrătorii din Uniune sunt informați cu privire la FET, incluzând aici cetățenii și lucrătorii din zonele rurale cu acces dificil la informații.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9 și luând în considerare în special numărul de beneficiari vizați, măsurile propuse și costurile estimate, evaluează și propune în cel mai scurt timp posibil cuantumul unei contribuții financiare din partea FEG care poate fi acordată, după caz, în limita resurselor disponibile.

1.  Comisia, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9 și luând în considerare în special numărul de beneficiari vizați, măsurile propuse și costurile estimate, la expirarea termenului prevăzut la articolul 9 alineatul (4), evaluează și propune în cel mai scurt timp posibil cuantumul unei contribuții financiare din partea FET care poate fi acordată, după caz, în limita resurselor disponibile.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9, Comisia ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, aceasta inițiază imediat procedura prevăzută la articolul 16.

3.  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9, Comisia ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, aceasta inițiază imediat procedura prevăzută la articolul 16 și notifică statul membru care depune cererea.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9, Comisia ajunge la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, Comisia notifică imediat acest lucru statului membru solicitant.

4.  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9, Comisia ajunge la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, Comisia notifică imediat acest lucru statului membru solicitant și altor părți interesate, inclusiv Parlamentul European.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statul membru pune în aplicare măsurile eligibile prevăzute la articolul 8 cât mai curând posibil, și nu mai târziu de 24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind acordarea contribuției financiare.

2.  Statul membru pune în aplicare măsurile eligibile prevăzute la articolul 8 cât mai curând posibil. Măsurile sunt, în orice caz, puse în practică cel târziu la 6 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind contribuția financiară și realizate nu mai târziu de 24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind acordarea contribuției financiare.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care Comisia a ajuns la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, Comisia înaintează o cerere de transfer la liniile bugetare relevante în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar.

1.  În cazul în care ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FET, Comisia prezintă o propunere de mobilizare a acestuia. Decizia de mobilizare a FET se ia de comun acord de către Parlamentul European și Consiliu în termen de o lună din data în care propunerea a fost prezentată celor două instituții. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, iar Parlamentul European hotărăște cu majoritatea membrilor săi și trei cincimi din voturile exprimate.

 

În același timp cu prezentarea propunerii sale de decizie pentru mobilizarea FET, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer către liniile bugetare corespunzătoare. În cazul unui dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

 

Transferurile aferente FET se execută în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cererea de transfer trebuie să fie însoțită de un rezumat al analizei eligibilității cererii.

eliminat

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie privind acordarea unei contribuții financiare care intră în vigoare la data la care Comisiei i se notifică aprobarea transferului bugetar de către Parlamentul European și Consiliu. Decizia constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 110 din Regulamentul financiar.

3.  Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie privind acordarea unei contribuții financiare, care intră în vigoare la data la care Parlamentul European și Consiliul adoptă decizia de mobilizare a FET.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Propunerile de decizie de mobilizare a FET întocmite în temeiul alineatului (1) conțin următoarele elemente:

 

(a)  evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 9 alineatul (4), însoțită de un rezumat al informațiilor pe care se bazează această evaluare,

 

(b)  dovezi privind îndeplinirea criteriilor enunțate la articolele 5 și 10; și

 

(c)  motivele care justifică sumele propuse.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

Cazuri excepționale

 

În cazuri excepționale și în cazul în care resursele financiare rămase de care dispune fondul în anul în care survine evenimentul de restructurare majoră nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea intervenției considerată necesară de către autoritatea bugetară, Comisia poate propune ca diferența să fie finanțată din contul fondului pentru anul următor. Plafonul bugetar anual al fondului pentru anul în care survine evenimentul de restructurare majoră și pentru anul următor trebuie respectat în toate cazurile.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 19a

 

Model pentru sondajul efectuat în rândul beneficiarilor

 

Sondajul efectuat în rândul beneficiarilor, menționat la articolul 20 alineatul (1) litera (d), se bazează pe un model stabilit de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare. Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 26 alineatul (2), în vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  tipul de măsuri și principalele rezultate, explicând provocările, lecțiile învățate, sinergiile și complementaritățile cu alte fonduri ale UE și indicând, oricând este posibil, complementaritatea măsurilor cu cele finanțate de alte programe ale Uniunii sau programe naționale, în conformitate cu Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării;

(a)  tipul de măsuri și rezultatele obținute, explicând provocările, lecțiile învățate, sinergiile și complementaritățile cu alte fonduri ale UE, îndeosebi FSE+, și indicând, oricând este posibil, complementaritatea măsurilor cu cele finanțate de alte programe ale Uniunii sau programe naționale, în conformitate cu Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  rezultatele unui sondaj realizat în rândul beneficiarilor la șase luni de la încheierea perioadei de punere în aplicare, ce includ modificarea percepută a capacității de inserție profesională a beneficiarilor sau, în cazul celor care și-au găsit deja un loc de muncă, mai multe informații cu privire la calitatea locului de muncă găsit, cum ar fi modificarea programului de lucru, a nivelului de responsabilitate sau modificarea nivelului salariului în comparație cu locul de muncă anterior și sectorul în care persoana și-a găsit locul de muncă, și defalcarea acestor informații în funcție de sex, grupă de vârstă și nivel de instruire;

(d)  rezultatele unui sondaj realizat în rândul beneficiarilor într-un interval de șase luni după încheierea perioadei de punere în aplicare, ce includ modificarea percepută a capacității de inserție profesională a beneficiarilor sau, în cazul celor care și-au găsit deja un loc de muncă, mai multe informații cu privire la calitatea și tipul locului de muncă găsit, cum ar fi modificarea programului de lucru, a nivelului de responsabilitate sau modificarea nivelului salariului în comparație cu locul de muncă anterior și sectorul în care persoana și-a găsit locul de muncă, și defalcarea acestor informații în funcție de sex, grupă de vârstă și nivel de instruire;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  măsura în care întreprinderea care a efectuat disponibilizări, cu excepția microîntreprinderilor și a IMM-urilor, a beneficiat de ajutoare de stat sau de finanțare anterioară din partea Fondului de coeziune sau a fondurilor structurale ale Uniunii în ultimii cinci ani;

(e)  măsura în care întreprinderea care a efectuat disponibilizări, cu excepția întreprinderilor nou-lansate, a microîntreprinderilor și a IMM-urilor, a beneficiat de ajutoare de stat sau de finanțare anterioară din partea Fondului de coeziune sau a fondurilor structurale ale Uniunii în ultimii cinci ani;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cel târziu la sfârșitul celei de a nouăsprezecea luni de la expirarea perioadei prevăzute la articolul 15 alineatul (3), statul membru în cauză transmite setul simplu de date care prezintă informații privind indicatorul de rezultat pe termen mai lung prevăzut la punctul 3 din anexă.

2.  Cel târziu la sfârșitul celei de a nouăsprezecea luni de la expirarea perioadei prevăzute la articolul 15 alineatul (3), statul membru în cauză transmite setul simplu de date, complet și verificat în mod corespunzător, care prezintă informații privind indicatorul de rezultat pe termen mai lung prevăzut la punctul 3 din anexă.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 1 august 2021 și ulterior o dată la doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cantitativ și calitativ cuprinzător privind activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 în cursul celor doi ani precedenți. Raportul se axează în principal pe rezultatele obținute de FEG și conține, în special, informații referitoare la cererile înaintate, deciziile adoptate, măsurile finanțate, inclusiv statistici privind indicatorii prevăzuți în anexă, și complementaritatea acestor măsuri cu măsurile finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în special de FSE+, informații referitoare la lichidarea contribuțiilor financiare furnizate, precum și informații privind cererile care au fost respinse sau al căror cuantum a fost redus din cauza volumului insuficient de credite sau a neeligibilității.

1.  Până la 1 august 2021 și ulterior o dată la doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cantitativ și calitativ cuprinzător privind activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 în cursul celor doi ani precedenți. Raportul se axează în principal pe rezultatele obținute de FEG și conține, în special, informații referitoare la cererile înaintate, rapiditatea prelucrării acestora și eventualele deficiențe ale normelor existente, deciziile adoptate, măsurile finanțate, inclusiv statistici privind indicatorii prevăzuți în anexă, și complementaritatea acestor măsuri cu măsurile finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în special de FSE+, informații referitoare la lichidarea contribuțiilor financiare furnizate, precum și informații privind cererile care au fost respinse sau al căror cuantum a fost redus din cauza volumului insuficient de credite sau a neeligibilității.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Raportul se trimite spre informare Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali.

2.  Raportul se trimite spre informare statelor membre, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La fiecare patru ani, Comisia efectuează, din proprie inițiativă și în strânsă cooperare cu statele membre, o evaluare a contribuțiilor financiare din partea FEG.

1.  O dată la patru ani, Comisia efectuează, din proprie inițiativă și în strânsă cooperare cu statele membre, o evaluare a contribuțiilor financiare din partea FET, inclusiv un studiu ulterior de impact al aplicării sale la nivel național, regional și local.

 

În scopul evaluării menționate la primul paragraf, statele membre colectează toate datele disponibile privind cazurile FET și lucrătorii care beneficiază de asistență.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Evaluările menționate la alineatul (1) includ statistici relevante privind contribuțiile financiare, defalcate pe state membre.

3.  Evaluările menționate la alineatul (1) includ statistici relevante privind contribuțiile financiare, defalcate pe sectoare și state membre.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – liniuța 9 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  persoane care au mai puțin de 2 ani de experiență profesională;

 

- persoane care au între 2 și 10 ani de experiență profesională;

 

- persoane care au peste 10 ani de experiență profesională.

  • [1]  JO C … /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [2]  JO C … /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional  (11.10.2018)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Raportoare pentru aviz: Karoline Graswander-Hainz

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Introducere

Comerțul a devenit recent nu doar sinonim cu globalizarea, ci și o sursă majoră de îngrijorare pentru public. Obiectivul principal al acordurilor comerciale recente a deviat de la a crea norme de stimulare a deschiderii piețelor. În schimb, acestea au integrat aspecte legate de comerț, cum ar fi investițiile și drepturile de proprietate intelectuală. Prin urmare, deschiderea pieței mondiale a devenit foarte strâns legată de investiții, de fluxurile de capital și de liberalizarea sectorului financiar, iar efectele comerciale s-au repercutat asupra chestiunilor legate de muncă, mediu și schimbările tehnologice.

Chiar dacă literatura economică concluzionează că rezultatele generale ale liberalizării comerțului sunt pozitive, unele sectoare sunt afectate negativ, ceea ce conduce la costuri de ajustare, la degradarea veniturilor și la pierderea locurilor de muncă. Realitatea arată că există întotdeauna învingători și învinși, iar beneficiile obținute din comerț nu sunt distribuite în mod egal între statele membre, regiuni și societăți. Practicile comerciale nereglementate și inechitabile au exacerbat inegalitățile sociale, economice și de mediu.

Sunt necesare măsuri complementare la nivelul UE și la nivel național pentru a preveni efectele negative și pentru a compensa în mod corespunzător efectele negative ale comerțului sau ale globalizării. O distribuție echitabilă a bogăției, în special în rândul grupurilor celor mai precare, poate fi realizată numai dacă se instituie măsuri atât la nivel european, cât și național. Guvernele naționale nu au reușit, până în prezent, să asigure avantaje comerciale pentru toți. Redistribuirea, emanciparea prin educație, politicile proactive pe piața forței de muncă și consolidarea sindicatelor sunt teme legate de comerț care se încadrează în domeniul de aplicare al politicilor naționale.

În plus, se pot aduce, de asemenea, îmbunătățiri în ceea ce privește Uniunea Europeană (UE). Acordurile comerciale echitabile și echilibrate ar trebui nu numai să reprezinte instrumentele necesare pentru a crea creștere economică, locuri de muncă decente și dezvoltare durabilă, ci și pentru a îmbunătăți și proteja condițiile de muncă și viețile lucrătorilor de-a lungul lanțurilor de aprovizionare globale. Din păcate, până în prezent, acordurile comerciale încheiate de UE, în special capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă, nu dispun de mecanisme executorii pentru a apăra standardele în domeniul muncii și al mediului. Este nevoie de voință politică pentru ca aceste capitole să fie mai puternice și să includă sancțiuni în ultimă instanță. În cazul în care UE dorește să aibă competență exclusivă în domeniul comerțului, UE ar trebui totodată să își asume responsabilitatea pentru modificările și consecințele care decurg din acordurile sale comerciale și ar trebui să își modifice abordarea față de politica comercială.

Este extrem de important ca UE nu doar să anticipeze efectele negative posibile ce decurg din acordurile comerciale, dar și să se asigure că beneficiile sunt distribuite în mod echitabil.

Comisia Europeană a recunoscut acest fapt și a înființat în 2006 Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru a sprijini lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă din cauza globalizării, a automatizării și a dezvoltării tehnologice să revină în câmpul muncii. Din cauza crizei economice și financiare, Comisia a extins domeniul de aplicare pentru a include și persoanele prejudiciate în urma crizei. În pofida bugetelor relativ mici și a procedurilor complexe, FEG a adus rezultate concrete pentru aproape 142 300 de lucrători din întreaga UE, de la înființarea sa.

Principalele elemente ale raportului:

Domeniu de aplicare, criterii

Cu toate acestea, analiza arată că FEG nu și-a atins potențialul maxim și că, din păcate, a fost subutilizat. Prin urmare, raportoarea nu se limitează la propunerea Comisiei de extindere a domeniului de aplicare al regulamentului. Asigurarea unui grad mai ridicat de flexibilitate în acordarea de asistență lucrătorilor, compensată de schimburile comerciale din interiorul UE și de delocalizare, în regiunile care suferă de o deteriorare economică treptată și cumulativă sau de o rată ridicată a șomajului și, de asemenea, corelarea mai directă a FEG cu anumite instrumente ale politicii comerciale, cum ar fi asistența comercială.

Proceduri:

În plus față de domeniul de aplicare, raportoarea este de acord cu opinia Comisiei potrivit căreia trebuie îmbunătățite unele elemente procedurale pentru a scurta durata procesului de depunere a cererilor și pentru a simplifica procedura. Raportoarea propune crearea unui serviciu de asistență care să sprijine statele membre în cererile lor și, de asemenea, să colecteze date mai bune, pentru a îmbunătăți procesul de monitorizare și evaluare.

Având în vedere că FEG ar trebui să contribuie ca un instrument transsectorial, oferind de asistență lucrătorilor reinserați profesional în alte sectoare, actorii sociali (părți interesate, ONG-uri, sindicate) ar trebui să joace un rol important și ar trebui să fie mai implicați în funcționarea FEG pentru o mai bună coordonare a procesului și o mai bună coordonare între diferitele instrumente existente ale UE.

Concluzie:

Raportoarea propune o serie de modificări ale propunerii Comisiei ca punct de plecare pentru continuarea reflecției și pentru modificări suplimentare care urmează a fi făcute de-a lungul procesului legislativ în Parlament.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  La 17 noiembrie 2017, ca răspuns la provocările sociale din Europa, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat în comun Pilonul european al drepturilor sociale15. Ținând seama de realitățile în schimbare de pe piața forței de muncă, Uniunea trebuie să fie pregătită pentru provocările actuale și viitoare generate de globalizare și digitalizare, luând măsuri pentru ca de creștere să beneficieze cât mai multe segmente ale societății și îmbunătățind politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale. Cele douăzeci de principii-cheie ale pilonului sunt structurate în jurul a trei categorii: egalitate de șanse și de acces pe piața muncii; condiții de lucru echitabile; protecție și incluziune socială. Pilonul european al drepturilor sociale acționează ca un cadru director general al Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), permițând Uniunii să pună în practică principiile relevante în cazul evenimentelor majore de restructurare.

(2)  La 17 noiembrie 2017, ca răspuns la provocările sociale din Europa, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat în comun Pilonul european al drepturilor sociale15. Ținând seama de realitățile în schimbare din societățile noastre și de pe piața forței de muncă, Uniunea trebuie să fie pregătită pentru provocările actuale și viitoare generate de schimbările climatice, globalizare și digitalizare, luând măsuri pentru ca de dezvoltare să beneficieze cât mai multe segmente ale societății și îmbunătățind politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale. Cele douăzeci de principii-cheie ale pilonului sunt structurate în jurul a trei categorii: egalitate de șanse și de acces pe piața muncii; condiții de lucru echitabile; protecție și incluziune socială. Pilonul european al drepturilor sociale acționează ca un cadru director general al Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), permițând Uniunii să pună în practică principiile relevante în cazul evenimentelor majore de restructurare.

________________

__________________

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro.

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  La 20 iunie 2017, Consiliul a aprobat răspunsul Uniunii16 la „Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă”17 – un viitor european durabil. Consiliul a subliniat importanța realizării dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni (economică, socială și de mediu) într-un mod echilibrat și integrat. Este esențial ca dezvoltarea durabilă să fie integrată în cadrul european de politici și ca Uniunea să fie ambițioasă în politicile pe care le aplică pentru a aborda provocările mondiale. Consiliul a salutat Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2016, intitulată „Următorii pași către un viitor european durabil”, ca o primă etapă în integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și în aplicarea dezvoltării durabile ca principiu călăuzitor esențial pentru toate politicile Uniunii, inclusiv prin instrumentele sale de finanțare.

(3)  La 20 iunie 2017, Consiliul a aprobat răspunsul Uniunii16 la „Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă”17 – un viitor european durabil. Consiliul a subliniat importanța realizării dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni (economică, socială și de mediu) într-un mod echilibrat și integrat. Este esențial ca dezvoltarea durabilă să fie integrată în cadrul european de politici și ca Uniunea să fie ambițioasă în politicile pe care le aplică pentru a aborda provocările mondiale. Acordurile comerciale cu dispoziții solide și executorii pentru comerț și dezvoltare durabilă pot reprezenta instrumente pentru realizarea unei dezvoltări durabile, pentru crearea de locuri de muncă decente și pentru o creștere favorabilă incluziunii, precum și pentru distribuirea mai echitabilă a beneficiilor comerciale între regiuni, între statele membre și în cadrul societăților. Consiliul a salutat Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2016, intitulată „Următorii pași către un viitor european durabil”, ca o primă etapă în integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și în aplicarea dezvoltării durabile ca principiu călăuzitor esențial pentru toate politicile Uniunii, inclusiv prin instrumentele sale de finanțare.

__________________

__________________

16 http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/20/agenda-sustainable-development/

16 http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/20/agenda-sustainable-development/

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În februarie 2018, Comisia a adoptat comunicarea sa privind „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”18. Comunicarea subliniază faptul că bugetul Uniunii trebuie să sprijine economia socială de piață unică a Europei. Prin urmare, va fi extrem de important să se îmbunătățească șansele de angajare și să se abordeze provocările în materie de competențe, în special cele legate de digitalizare. Flexibilitatea bugetară trebuie să fie un principiu-cheie în următorul cadru financiar multianual. Mecanismele de flexibilitate trebuie să rămână în vigoare pentru ca Uniunea să poată reacționa la evenimente neprevăzute și pentru a se asigura faptul că resursele bugetare sunt utilizate acolo unde sunt necesare cel mai urgent.

(4)  În februarie 2018, Comisia a adoptat comunicarea sa privind „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”18. Comunicarea subliniază faptul că bugetul Uniunii trebuie să sprijine economia socială de piață unică a Europei. Prin urmare, va fi extrem de important să se îmbunătățească șansele de angajare și să se abordeze provocările în materie de competențe, în special cele legate de digitalizare, automatizare, dezvoltarea de noi tehnologii și tranziția către o economie ecologică și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Flexibilitatea bugetară trebuie să fie un principiu-cheie în următorul cadru financiar multianual. Mecanismele de flexibilitate trebuie să rămână în vigoare pentru ca Uniunea să poată reacționa la evenimente neprevăzute și pentru a se asigura faptul că resursele bugetare sunt utilizate acolo unde sunt necesare cel mai urgent.

__________________

__________________

18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1527593308105&uri=CELEX:52018DC0098

18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1527593308105&uri=CELEX:52018DC0098

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În „Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare”20, Comisia identifică globalizarea comerțului și evoluția tehnologică drept factorii principali ai cererii sporite de specialiști și ai scăderii numărului de locuri de muncă ce necesită un nivel mai scăzut de calificare. În pofida avantajelor globale enorme ale unui comerț mai deschis și ale unei integrări sporite a economiilor mondiale, aceste efecte secundare negative trebuie combătute. Întrucât beneficiile actuale ale globalizării sunt deja distribuite în mod inegal în rândul cetățenilor și al regiunilor, având un impact puternic asupra celor expuși efectelor sale negative, există pericolul ca evoluțiile tehnologice din ce în ce mai rapide să adâncească în continuare aceste efecte. Prin urmare, în conformitate cu principiile solidarității și sustenabilității, va fi necesar să se asigure faptul că beneficiile globalizării vor fi împărțite mai echitabil prin concilierea deschiderii economice și a progresului tehnologic cu protecția socială.

(6)  În „Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare”20, Comisia identifică globalizarea comerțului și evoluția tehnologică drept factorii principali ai cererii sporite de specialiști și ai scăderii numărului de locuri de muncă ce necesită un nivel mai scăzut de calificare. În pofida avantajelor globale enorme ale unui comerț mai deschis și ale unei integrări sporite a economiilor mondiale, aceste efecte secundare negative trebuie combătute. Întrucât beneficiile actuale ale globalizării sunt deja distribuite în mod inegal în rândul cetățenilor și al regiunilor, având un impact puternic asupra celor expuși efectelor sale negative, există pericolul ca evoluțiile tehnologice din ce în ce mai rapide să adâncească în continuare aceste efecte. Prin urmare, în conformitate cu principiile solidarității și sustenabilității, va fi necesar să se asigure faptul că efectele globalizării sunt mai bine anticipate, iar beneficiile sale potențiale sunt împărțite mai echitabil prin concilierea deschiderii economice și a progresului tehnologic cu o solidă protecție socială.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_ro.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_ro.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Este probabil ca globalizarea și evoluția tehnologică să sporească și mai mult gradul de interconectare și interdependență a economiilor mondiale. Realocarea forței de muncă reprezintă o componentă integrantă și inevitabilă a acestor schimbări economice. Dacă se dorește ca beneficiile schimbării să fie distribuite în mod echitabil, este extrem de important să se acorde asistență lucrătorilor disponibilizați și persoanelor amenințate de disponibilizare. „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării”22 este instrumentul de politică al Uniunii care stabilește cadrul pentru bunele practici în materie de anticipare și gestionare a restructurării întreprinderilor. Acesta oferă un cadru cuprinzător cu privire la modul în care provocările aferente ajustării și restructurării economice și impactul social și în domeniul ocupării forței de muncă generat de respectivele provocări ar trebui să fie abordate cu ajutorul unor mijloace adecvate în materie de politici. De asemenea, acesta invită statele membre să utilizeze fondurile UE și fondurile naționale într-un mod care să permită atenuarea cu mai multă eficacitate a impactului social al restructurării, în special a efectelor negative asupra ocupării forței de muncă. Principalele instrumente ale Uniunii prin care se acordă asistență lucrătorilor afectați sunt Fondul social european Plus (FSE+), care este conceput să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și FEG, care este menit să ofere sprijin într-un mod reactiv în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare.

(8)  Este probabil ca schimbările climatice, globalizarea și evoluția tehnologică să sporească și mai mult gradul de interconectare și interdependență a economiilor mondiale. Realocarea forței de muncă reprezintă o componentă integrantă și inevitabilă a acestor schimbări economice. Dacă se dorește ca beneficiile schimbării să fie distribuite în mod echitabil, este extrem de important să se acorde asistență lucrătorilor disponibilizați și persoanelor amenințate de disponibilizare. „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării”22 este instrumentul de politică al Uniunii care stabilește cadrul pentru bunele practici în materie de anticipare și gestionare a restructurării întreprinderilor. Acesta oferă un cadru cuprinzător cu privire la modul în care provocările aferente ajustării și restructurării economice și impactul social și în domeniul ocupării forței de muncă generat de respectivele provocări ar trebui să fie abordate cu ajutorul unor mijloace adecvate în materie de politici. De asemenea, acesta invită statele membre să utilizeze fondurile UE și fondurile naționale într-un mod care să permită atenuarea cu mai multă eficacitate a impactului social al restructurării, în special a efectelor negative asupra ocupării forței de muncă. Principalele instrumente ale Uniunii prin care se acordă asistență lucrătorilor afectați sunt Fondul social european Plus (FSE+), care este conceput să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și FEG, care este menit să ofere sprijin într-un mod reactiv în cazul unor evenimente majore de restructurare.

__________________

__________________

22 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării” (COM(2013)0882, 13.12.2013).

22 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării” (COM(2013)0882, 13.12.2013).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Cooperarea multilaterală cu partenerii noștri mondiali, consolidarea și reformarea instituțiilor multilaterale pentru ca acestea să devină mai echitabile și mai eficace sunt aspecte esențiale. FEG ar trebui să ofere asistență pentru lucrătorii disponibilizați din toate sectoarele care ar putea fi afectați de astfel de schimbări, oferindu-le o gamă largă de oportunități de angajare. Actorii sociali, cum ar fi ONG-urile și sindicatele, ar trebui să fie mai implicați în funcționarea FEG în vederea îmbunătățirii comunicării și coordonării între diferitele instrumente ale Uniunii.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Uniunea ar trebui să reintroducă o politică industrială ambițioasă, bazată pe o analiză permanentă și prospectivă a schimbărilor tehnologice, inclusiv a efectelor comerțului deschis. Parteneriatele dintre Uniune și regiunile cele mai vulnerabile ar trebui să prevadă investițiile strategice necesare pentru a preveni consecințele negative ale tratatelor comerciale și de investiții și ar trebui să definească programele care necesită cofinanțare din partea UE. Prin urmare, este necesară o mai bună integrare și finanțare a actualului Fond de coeziune și a Fondului social. Aceste programe ar trebui să fie descentralizate la nivel NUTS și ar trebui să fie gândite ca un parteneriat real între Uniune și regiunile afectate de politicile sale.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c)  Întreprinderile europene sunt parteneri-cheie în modelarea globalizării și obținerea unor rezultate pozitive pentru toți. Există multe exemple pozitive privind modul de realizare a creșterii durabile pentru acționari, angajați și comunitățile în care își desfășoară activitatea întreprinderile. Cu toate acestea, ele ar trebui trase la răspundere atunci când nu își respectă responsabilitățile sociale sau cele de mediu.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  FEG a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului23 pentru cadrul financiar multianual aferent perioadei 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013. FEG a fost instituit pentru a permite Uniunii să își exprime solidaritatea cu lucrătorii care au fost disponibilizați ca urmare a modificărilor structurale majore ale configurației comerțului mondial generate de globalizare.

(9)  FEG a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului23 pentru cadrul financiar multianual aferent perioadei 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013. FEG a fost instituit pentru a permite Uniunii să își exprime solidaritatea cu lucrătorii care au fost disponibilizați ca urmare a modificărilor structurale majore ale configurației comerțului mondial generate de liberalizarea piețelor sau de globalizare.

__________________

__________________

23 Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 406, 30.12.2006, p. 1).

23 Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 406, 30.12.2006, p. 1).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11a) Programul FEG ar trebui să fie vizibil și să dispună de date mai multe și de o mai bună calitate, pentru a permite o evaluare științifică adecvată a FEG și a evita constrângerile administrative în funcționarea programului de asistență pentru ajustările din domeniul comerțului.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Comisia ar trebui să garanteze, înainte de încheierea unui nou acord comercial, efectuarea unei analize prealabile independente și exacte a consecințelor acordului propus, inclusiv a unor eventuale modificări pe piața forței de muncă, defalcată pe sectoare și regiuni, pentru a anticipa efectele negative. Identificarea potențialelor efecte negative înainte de încheierea unui nou acord comercial ar putea, totodată, să recâștige încrederea cetățenilor europeni în politica comercială.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11c)  FEG ar trebui să fie legat mai direct de investițiile străine directe care pot avea un potențial impact social și de mediu negativ în Uniune, dar și de anumite politici comerciale neloiale care nu primesc reacții adecvate prin instrumente de apărare. Întreprinderile și lucrătorii din UE afectați ar trebui să fie considerați eligibili pentru normele FEG aplicabile pentru politicile active în domeniul pieței forței de muncă.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Comisia a efectuat o evaluare la jumătatea perioadei a FEG pentru a analiza cum și în ce măsură FEG își atinge obiectivele. FEG s-a dovedit a fi eficace, atingând o rată mai ridicată de reintegrare a lucrătorilor disponibilizați decât în perioada de programare anterioară. Evaluarea a constatat, de asemenea, că FEG a generat valoare adăugată europeană. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește efectele sale în materie de volum, ceea ce înseamnă că asistența FEG nu sporește doar numărul și diversitatea serviciilor oferite, ci și nivelul lor de intensitate. În plus, intervențiile FEG au o vizibilitate ridicată și demonstrează în mod direct publicului larg valoarea adăugată a intervenției UE. Cu toate acestea, au fost identificate o serie de provocări. Pe de o parte, procedura de mobilizare a fost considerată prea lungă. În plus, multe state membre au raportat probleme privind elaborarea analizei ample a contextului în care a avut loc evenimentul care a declanșat disponibilizările. Motivul principal pentru care, deși se confruntă cu un caz care ar putea intra în domeniul de aplicare al FEG, statele membre nu înaintează o cerere de asistență din partea acestuia îl reprezintă problemele în materie de capacitate financiară și instituțională. Pe de o parte, ar putea fi vorba doar de o lipsă a personalului necesar – în prezent, statele membre pot solicita asistență tehnică doar dacă pun în aplicare o intervenție a FEG. Ținând seama de faptul că disponibilizările pot interveni în mod neașteptat, ar fi important ca statele membre să fie pregătite să reacționeze imediat și să poată înainta o cerere fără întârziere. În plus, în anumite state membre sunt necesare eforturi mai susținute de consolidare a capacităților instituționale pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și eficace a intervențiilor FEG. Pragul de 500 de locuri de muncă desființate a fost criticat ca fiind prea ridicat, în special în regiunile mai puțin populate26.

(12)  Comisia a efectuat o evaluare la jumătatea perioadei a FEG pentru a analiza cum și în ce măsură FEG își atinge obiectivele. FEG s-a dovedit a fi eficace, atingând o rată mai ridicată de reintegrare a lucrătorilor disponibilizați decât în perioada de programare anterioară. Evaluarea a constatat, de asemenea, că FEG a generat valoare adăugată europeană. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește efectele sale în materie de volum, ceea ce înseamnă că asistența FEG nu sporește doar numărul și diversitatea serviciilor oferite, ci și nivelul lor de intensitate. În plus, intervențiile FEG au o vizibilitate ridicată și demonstrează în mod direct publicului larg valoarea adăugată a intervenției UE. Cu toate acestea, au fost identificate o serie de provocări. Pe de o parte, procedura de mobilizare a fost considerată prea lungă, prea complicată și prea împovărătoare. În plus, multe state membre au raportat probleme privind elaborarea analizei ample a contextului în care a avut loc evenimentul care a declanșat disponibilizările. Motivul principal pentru care, deși se confruntă cu un caz care ar putea intra în domeniul de aplicare al FEG, statele membre nu înaintează o cerere de asistență din partea acestuia îl reprezintă problemele în materie de capacitate financiară și instituțională. Pe de o parte, ar putea fi vorba doar de o lipsă a personalului necesar – în prezent, statele membre pot solicita asistență tehnică doar dacă pun în aplicare o intervenție a FEG. Ținând seama de faptul că disponibilizările pot interveni în mod neașteptat, ar fi important ca statele membre să fie pregătite să reacționeze imediat și să poată înainta o cerere fără întârziere. În plus, în anumite state membre sunt necesare eforturi mai susținute de consolidare a capacităților instituționale pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și eficace a intervențiilor FEG. Pragul de 500 de locuri de muncă desființate a fost criticat ca fiind prea ridicat, în special în regiunile mai puțin populate26.

__________________

__________________

26 COM(2018) 297 final și documentul însoțitor SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018)0297 și documentul însoțitor SWD(2018)0192.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Comisia subliniază importanța pe care o are în continuare rolul FEG în calitate de fond flexibil menit să-i sprijine pe lucrătorii care își pierd locul de muncă în cursul unor evenimente de restructurare de mare amploare și să-i ajute să revină în câmpul muncii cât mai repede posibil. Uniunea ar trebui să continue să furnizeze un sprijin specific și unic pentru a facilita reintegrarea profesională a lucrătorilor disponibilizați în domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care sunt afectate de șocul unei perturbări economice grave. Având în vedere interdependența și efectele reciproce ale comerțului deschis, ale evoluției tehnologice sau ale altor factori, cum ar fi tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și, prin urmare, având în vedere faptul că este din ce în ce mai dificil să se identifice un factor specific care cauzează disponibilizările, mobilizarea FEG ar trebui să se bazeze în viitor doar pe impactul puternic al unui eveniment de restructurare. Având în vedere obiectivul său de a furniza sprijin în situații de urgență și în circumstanțe neașteptate, care completează asistența cu un caracter anticipativ mai pronunțat oferită de FSE+, FEG ar trebui să rămână un instrument flexibil și special în afara plafoanelor bugetare ale cadrului financiar multianual, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027” și în anexa la aceasta27.

(13)  Comisia subliniază importanța pe care o are în continuare rolul FEG în calitate de fond flexibil menit să-i sprijine pe lucrătorii care își pierd locul de muncă în cursul unor evenimente de restructurare de mare amploare și să-i ajute să revină în câmpul muncii cât mai repede posibil. Uniunea ar trebui să continue să furnizeze un sprijin specific și unic pentru a facilita reintegrarea profesională a lucrătorilor disponibilizați în domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care sunt afectate de șocul unei perturbări economice grave. Având în vedere interdependența și efectele reciproce ale comerțului deschis, ale evoluției tehnologice, digitalizării și automatizării sau ale altor factori, cum ar fi tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și, prin urmare, având în vedere faptul că este din ce în ce mai dificil să se identifice un factor specific care cauzează disponibilizările, mobilizarea FEG ar trebui să se bazeze în viitor doar pe impactul puternic al unui eveniment de restructurare. Având în vedere obiectivul său de a furniza sprijin în situații de urgență, care completează asistența cu un caracter anticipativ mai pronunțat oferită de FSE+, FEG ar trebui să rămână un instrument flexibil și special în afara plafoanelor bugetare ale cadrului financiar multianual, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027” și în anexa la aceasta27.

__________________

__________________

27 COM (2018) 321 final și documentul însoțitor SWD (2018) 171 final.

27 COM (2018)0321 și documentul însoțitor SWD (2018)0171.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială beneficiarilor defavorizați, inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, precum și celor expuși riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri se confruntă cu probleme speciale în ceea ce privește reintegrarea pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul punerii în aplicare a FEG.

(21)  Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială beneficiarilor defavorizați, inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, persoanelor cu handicap precum și celor expuși riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri se confruntă cu probleme speciale în ceea ce privește reintegrarea pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul punerii în aplicare a FEG.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Uniunea și statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită schimbărilor și provocărilor care apar în configurația comerțului mondial, în lanțurile valorice globale, în automatizare și digitalizare, precum și schimbărilor structurale ale standardelor de muncă. Economia socială a Uniunii este un pilon esențial al modelului social european și reprezintă un instrument important care permite populației să depășească efectele negative cauzate de globalizare și de crizele economice. Din acest motiv, serviciile sociale de interes general și serviciile publice ar trebui să fie excluse din acordurile comerciale, iar dreptul de a reglementa, de a organiza și de a furniza serviciile publice trebuie protejat în cadrul acestor acorduri. Combinația dintre globalizare și inovarea tehnologică va necesita ca FEG să își adapteze normele de asistență la aceste noi standarde în materie de comerț, tehnologie și muncă și, prin urmare, este esențial ca regulamentul să fie în concordanță cu această problematică după 2020.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a înainta cereri complete privind acordarea unei contribuții financiare din partea FEG. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să stabilească un termen pentru furnizarea informațiilor suplimentare.

(22)  În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a înainta cereri complete privind acordarea unei contribuții financiare din partea FEG. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să stabilească un termen pentru furnizarea informațiilor suplimentare. De asemenea, Comisia ar trebui să acorde asistență tehnică statelor membre în primele etape ale procedurii.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Comisia ar trebui să faciliteze accesul la autoritățile naționale și regionale prin intermediul unui serviciu de asistență specific care oferă informații generale și explicații privind procedurile și modul de depunere a unei cereri. Serviciul de asistență trebuie să pună la dispoziție formulare standard în scop statistic și analitic.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Ar trebui să se includă dispoziții speciale pentru activități de informare și comunicare privind cazuri și rezultate ale FEG.

(25)  Ar trebui să se includă dispoziții speciale pentru activități de informare și comunicare privind cazuri și rezultate ale FEG, deoarece o cunoaștere adecvată a procedurii de depunere a cererilor ar putea îmbunătăți utilizarea FEG.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acesta stabilește obiectivele FEG, formele finanțării din partea Uniunii și normele privind acordarea unei astfel de finanțări, inclusiv privind cererile depuse de statele membre pentru obținerea de contribuții financiare din partea FEG în vederea unor măsuri care îi vizează pe beneficiarii menționați la articolul 7.

Acesta stabilește obiectivele FEG, formele finanțării din partea Uniunii și normele și criteriile privind acordarea unei astfel de finanțări, inclusiv privind cererile depuse de statele membre pentru obținerea de contribuții financiare din partea FEG în vederea unor măsuri care îi vizează pe beneficiarii menționați la articolul 7.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FEG contribuie la o distribuție mai bună a beneficiilor globalizării și ale progresului tehnologic, ajutându-i pe lucrătorii disponibilizați să se adapteze la schimbările structurale. În acest sens, FEG contribuie la punerea în aplicare a principiilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale și consolidează coeziunea socială și economică între regiuni și între statele membre.

FEG contribuie la o tranziție corectă către o economie ecologică și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, precum și la o distribuție mai bună și mai justă a beneficiilor globalizării și ale progresului tehnologic, ajutându-i pe lucrătorii disponibilizați să se adapteze la schimbările structurale. În acest sens, FEG contribuie la punerea în aplicare a principiilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale și consolidează egalitatea, coeziunea socială și economică și incluziunea între regiuni și între statele membre, precum și în cadrul societăților lor.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul specific al FEG este de a acorda asistență în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ori care constituie o consecință a digitalizării sau a automatizării. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate.

2.  Obiectivul specific al FEG este de a acorda asistență în cazul unor evenimente majore de restructurare, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, inclusiv în comerțul intracomunitar, liberalizarea piețelor, efecte negative ale investițiilor străine directe, delocalizări, dumping, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ori care constituie o consecință a digitalizării sau a automatizării, prin flexibilizare și totodată prin simplificarea procedurii. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate, IMM-urilor și întreprinderilor nou-lansate, în scopuri de eligibilitate.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse sau în circumstanțe excepționale, în special în ceea ce privește cererile care implică IMM-uri, justificate în mod corespunzător de către statul membru solicitant, o cerere pentru a beneficia de o contribuție financiară în temeiul prezentului articol poate fi considerată admisibilă, chiar dacă criteriile prevăzute la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate, atunci când concedierile au un impact puternic asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale sau regionale. Statul membru solicitant precizează care dintre criteriile de intervenție prevăzute la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate. Cuantumul agregat al contribuțiilor în circumstanțe excepționale nu poate depăși 15 % din plafonul anual al FEG.

3.  În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse sau în circumstanțe excepționale, în special în ceea ce privește cererile care implică IMM-uri și întreprinderi nou-lansate, justificate în mod corespunzător de către statul membru solicitant, o cerere pentru a beneficia de o contribuție financiară în temeiul prezentului articol poate fi considerată admisibilă, chiar dacă criteriile prevăzute la alineatul (1) litera (a) sau (b) nu sunt îndeplinite în totalitate, atunci când concedierile au un impact puternic asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale sau regionale. Statul membru solicitant precizează care dintre criteriile de intervenție prevăzute la alineatul (1) litera (a) și (b) nu sunt îndeplinite în totalitate. Cuantumul agregat al contribuțiilor în circumstanțe excepționale nu poate depăși 15 % din plafonul anual al FEG.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală este un element orizontal obligatoriu al oricărui pachet de servicii personalizate oferite. Nivelul de formare este adaptat calificărilor și nevoilor fiecărui beneficiar.

Diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală este un element prezent în orice pachet de servicii personalizate oferite. Nivelul de formare este adaptat calificărilor și nevoilor fiecărui beneficiar și pieței locale a forței de muncă.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare, statul membru trimite un răspuns în termen de zece zile lucrătoare de la data solicitării. Acest termen este prelungit de către Comisie cu zece zile lucrătoare la solicitarea justificată în mod corespunzător a statului membru în cauză.

3.  Dacă un stat membru o solicită, Comisia îi acordă asistență tehnică în primele etape ale procedurii. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare, statul membru trimite un răspuns în termen de zece zile lucrătoare de la data solicitării. Acest termen este prelungit de către Comisie cu zece zile lucrătoare la solicitarea justificată în mod corespunzător a statului membru în cauză.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Asistența tehnică oferită de Comisie include furnizarea de informații și orientări statelor membre cu privire la utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG. De asemenea, Comisia furnizează partenerilor sociali europeni și naționali informații și orientări clare cu privire la utilizarea FEG. Măsurile de orientare pot include și crearea de grupuri operative în cazul în care un stat membru se confruntă cu perturbări economice grave.

4.  Asistența tehnică oferită de Comisie include furnizarea de informații și orientări statelor membre cu privire la utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG, inclusiv crearea unui serviciu de asistență. De asemenea, Comisia furnizează partenerilor sociali europeni și naționali informații și orientări clare cu privire la utilizarea FEG. Măsurile de orientare pot include și crearea de grupuri operative în cazul în care un stat membru se confruntă cu perturbări economice grave.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia menține și actualizează cu regularitate o prezență online, accesibilă în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, pentru a oferi informații actualizate referitoare la FEG, orientări în materie de depunere a cererilor, precum și informații privind cererile acceptate și cererile respinse și privind rolul Parlamentului European și al Consiliului în cadrul procedurii bugetare.

2.  Comisia menține și actualizează cu regularitate o prezență online, accesibilă în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, pentru a oferi informații actualizate referitoare la FEG, criteriile pentru accesarea fondului, orientări în materie de depunere a cererilor, precum și informații privind cererile acceptate și cererile respinse și privind rolul Parlamentului European și al Consiliului în cadrul procedurii bugetare.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că toate materialele în materie de comunicare și vizibilitate se pun, la cerere, la dispoziția instituțiilor, organismelor sau agențiilor Uniunii și că Uniunii i se acordă o licență scutită de redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea materialelor respective și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora. Licența acordă Uniunii următoarele drepturi:

Statele membre se asigură că toate materialele în materie de comunicare și vizibilitate se pun, la cerere, la dispoziția instituțiilor, organismelor sau agențiilor Uniunii în toate limbile oficiale și că Uniunii i se acordă o licență scutită de redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea materialelor respective și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora. Licența acordă Uniunii următoarele drepturi:

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Rata de cofinanțare a FEG pentru măsurile propuse se aliniază cu cea mai ridicată rată de cofinanțare a FSE+ din respectivul stat membru.

2.  Rata de cofinanțare a FEG pentru măsurile propuse se aliniază cu cea mai ridicată rată de cofinanțare a FSE+ din respectivul stat membru, ținând seama de caracterul mai puțin dezvoltat al oficiilor pentru ocuparea forțelor de muncă din unele state membre.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9, Comisia ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, aceasta inițiază imediat procedura prevăzută la articolul 16.

3.  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9, Comisia ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, aceasta inițiază imediat procedura prevăzută la articolul 16 și notifică statul membru care depune cererea.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  măsura în care întreprinderea care a efectuat disponibilizări, cu excepția microîntreprinderilor și a IMM-urilor, a beneficiat de ajutoare de stat sau de finanțare anterioară din partea Fondului de coeziune sau a fondurilor structurale ale Uniunii în ultimii cinci ani;

(e)  măsura în care întreprinderea care a efectuat disponibilizări, cu excepția întreprinderilor nou-lansate, a microîntreprinderilor și a IMM-urilor, a beneficiat de ajutoare de stat sau de finanțare anterioară din partea Fondului de coeziune sau a fondurilor structurale ale Uniunii în ultimii cinci ani;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La fiecare patru ani, Comisia efectuează, din proprie inițiativă și în strânsă cooperare cu statele membre, o evaluare a contribuțiilor financiare din partea FEG.

1.  O dată la patru ani, Comisia efectuează, din proprie inițiativă și în strânsă cooperare cu statele membre, o evaluare a contribuțiilor financiare din partea FEG, inclusiv un studiu ulterior de impact al aplicării sale la nivel național, regional și local.

 

În scopul evaluării menționate la primul paragraf, statele membre colectează toate datele disponibile privind cazurile FEG și lucrătorii care beneficiază de asistență.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

Referințe

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

INTA

11.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Examinare în comisie

27.9.2018

 

 

 

Data adoptării

11.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

10

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (Conte de) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru bugete (7.11.2018)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Raportor pentru aviz:: Manuel dos Santos

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  În rezoluțiile sale din 14 martie 2018 și 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2021-2027, Parlamentul European a subliniat importanța principiilor transversale care ar trebui să se afle la baza CFM 2021-2027 și la baza tuturor politicilor conexe ale Uniunii. Parlamentul European și-a reafirmat, în acest context, poziția potrivit căreia UE trebuie să își îndeplinească angajamentul de a fi precursor în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și și-a exprimat regretul cu privire la lipsa unui angajament clar și vizibil în acest sens în propunerile referitoare la CFM. Prin urmare, Parlamentul European a solicitat ca ODD să fie generalizate în toate politicile și inițiativele Uniunii din următorul CFM. Parlamentul a subliniat, de asemenea, că eliminarea discriminării este o măsură determinantă pentru îndeplinirea angajamentelor UE privind realizarea unei Europe favorabile incluziunii și a solicitat, așadar, ca generalizarea aspectelor de gen și angajamentele privind egalitatea genurilor să facă parte din toate politicile și inițiativele Uniunii pentru următorul CFM. Parlamentul European a subliniat în poziția sa că, în urma adoptării Acordului de la Paris, cheltuielile transversale legate de schimbările climatice ar trebui să fie majorate în mod semnificativ în comparație cu actualul CFM și ar trebui să ajungă la 30% cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2027.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  În rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual pentru 2021-2027 și la resursele proprii, Parlamentul European și-a confirmat poziția fermă privind nivelul necesar de finanțare a politicilor principale ale UE în cadrul CFM 2021-2027, pentru a le permite să-și îndeplinească misiunea și obiectivele. În special, Parlamentul a solicitat insistent să fie dublată finanțarea specifică din CFM destinată IMM-urilor și combaterii șomajului în rândul tinerilor, a salutat o serie de propuneri care aduc îmbunătățiri dispozițiilor actuale, îndeosebi majorarea alocărilor pentru instrumentele speciale, și a declarat că este pregătit să negocieze noi îmbunătățiri, ori de câte ori va fi necesar.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Lucrătorii disponibilizați și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să beneficieze de un acces egal la FEG, indiferent de tipul contractului lor de muncă sau al raportului lor de muncă. Prin urmare, lucrătorii disponibilizați, precum și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să fie considerate ca posibili beneficiari ai FEG în sensul prezentului regulament.

(18)  Lucrătorii disponibilizați și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să beneficieze de un acces egal la FEG, indiferent de tipul contractului lor de muncă sau al raportului lor de muncă. Prin urmare, lucrătorii disponibilizați, precum și persoanele care desfășoară o activitate independentă, inclusiv proprietarii de microîntreprinderi și întreprinderi mici care își administrează singuri afacerea și a căror activitate a încetat, ar trebui să fie considerate ca posibili beneficiari ai FEG în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a înainta cereri complete privind acordarea unei contribuții financiare din partea FEG. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să stabilească un termen pentru furnizarea informațiilor suplimentare.

(22)  În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a înainta cereri complete privind acordarea unei contribuții financiare din partea FEG. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să stabilească un termen pentru furnizarea informațiilor suplimentare. Este important ca statele membre și Comisia să colaboreze strâns pentru a nu depăși termenele prevăzute pentru examinarea cererilor de contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede în prezentul regulament.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Pentru a acoperi necesitățile apărute în special în primele luni ale fiecărui an, atunci când posibilitățile de transfer de la alte linii bugetare sunt foarte reduse, ar trebui să se prevadă, în cadrul procedurii bugetare anuale, la linia bugetară aferentă FEG, un cuantum adecvat de credite de plată.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior acestea vor fi reexaminate în contextul evaluării sale.

(37)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte globale ca, în perioada de programare 2021-2027, 25 % din cheltuielile bugetului UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor climatice și a unei ținte anuale de 30 % cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior acestea vor fi reexaminate în contextul evaluării sale.

Justificare

În Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: cu ocazia pregătirii poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI)), Parlamentul European a solicitat atingerea, cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027, a obiectivului de 30 % din cheltuielile bugetare ale UE pentru sprijinirea obiectivelor climatice.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al programului este de a demonstra solidaritatea cu lucrătorii disponibilizați și cu persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat în cursul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare de tipul celor menționate la articolul 5 și de a le acorda sprijin.

1.  Obiectivul general al programului este de a demonstra solidaritatea cu lucrătorii disponibilizați și cu persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat în cursul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare de tipul celor menționate la articolul 5 și de a acorda sprijin financiar pentru măsuri de reinserție profesională.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul specific al FEG este de a acorda asistență în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ori care constituie o consecință a digitalizării sau a automatizării. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate.

2.  Obiectivul specific al FEG este de a acorda asistență pentru reintegrarea pe piața muncii în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ori care constituie o consecință a digitalizării sau a automatizării. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Contribuția financiară din partea FEG se limitează la ceea ce este necesar pentru a acorda beneficiarilor vizați un sprijin temporar și unic. Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu legislația națională, inclusiv cu normele privind ajutoarele de stat.

3.  Contribuția financiară din partea FEG se limitează la ceea ce este necesar pentru a demonstra solidaritatea cu beneficiarii vizați și pentru a le acorda un sprijin temporar și unic. Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu legislația națională, inclusiv cu normele privind ajutoarele de stat.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării acordate de Uniune, oferind informații coerente, eficace și specifice unor categorii de public diverse, inclusiv informații specifice destinate beneficiarilor vizați, autorităților locale și regionale, partenerilor sociali, mass-mediei și publicului.

Statele membre recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării acordate de Uniune, oferind informații coerente, eficace și specifice unor categorii de public diverse, inclusiv informații specifice destinate beneficiarilor vizați, autorităților locale și regionale, partenerilor sociali, mass-mediei și publicului. Statele membre asigură vizibilitatea valorii adăugate a Uniunii pe care o generează finanțarea și ajută Comisia în efortul acesteia de colectare a datelor, pentru a spori transparența bugetară.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia menține și actualizează cu regularitate o prezență online, accesibilă în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, pentru a oferi informații actualizate referitoare la FEG, orientări în materie de depunere a cererilor, precum și informații privind cererile acceptate și cererile respinse și privind rolul Parlamentului European și al Consiliului în cadrul procedurii bugetare.

2.  Comisia menține și actualizează cu regularitate o prezență online care este ușor de utilizat, accesibilă în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, pentru a oferi informații actualizate referitoare la FEG și date privind implementarea FEG, începând de la crearea acestuia, orientări în materie de depunere a cererilor, precum și informații privind cererile acceptate și cererile respinse și privind rolul Parlamentului European și al Consiliului în cadrul procedurii bugetare.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care Comisia a ajuns la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, Comisia înaintează o cerere de transfer la liniile bugetare relevante în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar.

1.  În cazul în care ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, Comisia prezintă o propunere de mobilizare a acestuia. Decizia de mobilizare a FEG se ia de comun acord de către Parlamentul European și Consiliu în termen de o lună din data în care propunerea a fost prezentată Parlamentului European și Consiliului. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, iar Parlamentul European hotărăște cu majoritatea membrilor săi și trei cincimi din voturile exprimate.

 

În același timp cu prezentarea propunerii sale de decizie pentru mobilizarea FEG, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer către liniile bugetare corespunzătoare. În cazul unui dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

 

Transferurile aferente FEG se execută în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cererea de transfer trebuie să fie însoțită de un rezumat al analizei eligibilității cererii.

eliminat

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie privind acordarea unei contribuții financiare care intră în vigoare la data la care Comisiei i se notifică aprobarea transferului bugetar de către Parlamentul European și Consiliu. Decizia constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 110 din Regulamentul financiar.

3.  Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie privind acordarea unei contribuții financiare, care intră în vigoare la data la care Parlamentul European și Consiliul adoptă decizia de mobilizare a FEG.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Propunerile de decizie de mobilizare a FEG întocmite în temeiul alineatului (1) conțin următoarele elemente:

 

(a)  evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 9 alineatul (4), însoțită de un rezumat al informațiilor pe care se bazează această evaluare,

 

(b)  dovezi privind îndeplinirea criteriilor stabilite la articolele 5 și 10 și

 

(c)  motivele care justifică sumele propuse.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

Referințe

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

11.6.2018

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Manuel dos Santos

28.6.2018

Examinare în comisie

29.8.2018

 

 

 

Data adoptării

5.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Michael Detjen

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (16.11.2018)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Raportor pentru aviz: Gilles Pargneaux

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Este probabil ca globalizarea și evoluția tehnologică să sporească și mai mult gradul de interconectare și interdependență a economiilor mondiale. Realocarea forței de muncă reprezintă o componentă integrantă și inevitabilă a acestor schimbări economice. Dacă se dorește ca beneficiile schimbării să fie distribuite în mod echitabil, este extrem de important să se acorde asistență lucrătorilor disponibilizați și persoanelor amenințate de disponibilizare. „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării”22 este instrumentul de politică al Uniunii care stabilește cadrul pentru bunele practici în materie de anticipare și gestionare a restructurării întreprinderilor. Acesta oferă un cadru cuprinzător cu privire la modul în care provocările aferente ajustării și restructurării economice și impactul social și în domeniul ocupării forței de muncă generat de respectivele provocări ar trebui să fie abordate cu ajutorul unor mijloace adecvate în materie de politici. De asemenea, acesta invită statele membre să utilizeze fondurile UE și fondurile naționale într-un mod care să permită atenuarea cu mai multă eficacitate a impactului social al restructurării, în special a efectelor negative asupra ocupării forței de muncă. Principalele instrumente ale Uniunii prin care se acordă asistență lucrătorilor afectați sunt Fondul social european Plus (FSE+), care este conceput să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și FEG, care este menit să ofere sprijin într-un mod reactiv în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare.

(8)  Este probabil ca globalizarea și evoluția tehnologică să sporească și mai mult gradul de interconectare și interdependență a economiilor mondiale. Realocarea forței de muncă reprezintă o componentă integrantă a acestor schimbări economice. Dacă se dorește ca beneficiile schimbării să fie distribuite în mod echitabil, este extrem de important să se acorde asistență lucrătorilor disponibilizați și persoanelor amenințate de disponibilizare sau de încetarea activității. „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării”22 este instrumentul de politică al Uniunii care stabilește cadrul pentru bunele practici în materie de anticipare și gestionare a restructurării întreprinderilor. Acesta oferă un cadru cuprinzător cu privire la modul în care provocările aferente ajustării și restructurării economice și impactul social și în domeniul ocupării forței de muncă generat de respectivele provocări ar trebui să fie abordate cu ajutorul unor mijloace adecvate în materie de politici. Fără a aduce atingere responsabilității sociale a comunității de afaceri, Cadrul de calitate al UE invită, de asemenea, statele membre să utilizeze fondurile UE și fondurile naționale într-un mod care să permită atenuarea cu mai multă eficacitate a impactului social al restructurării, în special a efectelor negative asupra ocupării forței de muncă. Principalele instrumente ale Uniunii prin care se acordă asistență lucrătorilor afectați sunt Fondul social european Plus (FSE+), care este conceput să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și FEG, care este menit să ofere sprijin într-un mod reactiv în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare.

_________________

_________________

22 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării” [COM(2013) 882 final, 13.12.2013].

22 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării” [COM(2013)0882, 13.12.2013].

Justificare

După adoptarea rezoluției Parlamentului P8_TA(2018)0363, FEG a contribuit la proiectul unui plan social legat de disponibilizarea lucrătorilor de la o serie de bănci neerlandeze. Este neobișnuit faptul că băncile nu au contribuit la acest plan, având în vedere faptul că și întreprinderile sunt puse la contribuție în astfel de cazuri. Deși băncile din Țările de Jos au înregistrat profituri de miliarde, ele nu au contribuit la un plan social pentru angajații disponibilizați din bănci.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Comisia a efectuat o evaluare la jumătatea perioadei a FEG pentru a analiza cum și în ce măsură FEG își atinge obiectivele. FEG s-a dovedit a fi eficace, atingând o rată mai ridicată de reintegrare a lucrătorilor disponibilizați decât în perioada de programare anterioară. Evaluarea a constatat, de asemenea, că FEG a generat valoare adăugată europeană. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește efectele sale în materie de volum, ceea ce înseamnă că asistența FEG nu sporește doar numărul și diversitatea serviciilor oferite, ci și nivelul lor de intensitate. În plus, intervențiile FEG au o vizibilitate ridicată și demonstrează în mod direct publicului larg valoarea adăugată a intervenției UE. Cu toate acestea, au fost identificate o serie de provocări. Pe de o parte, procedura de mobilizare a fost considerată prea lungă. În plus, multe state membre au raportat probleme privind elaborarea analizei ample a contextului în care a avut loc evenimentul care a declanșat disponibilizările. Motivul principal pentru care, deși se confruntă cu un caz care ar putea intra în domeniul de aplicare al FEG, statele membre nu înaintează o cerere de asistență din partea acestuia îl reprezintă problemele în materie de capacitate financiară și instituțională. Pe de o parte, ar putea fi vorba doar de o lipsă a personalului necesar – în prezent, statele membre pot solicita asistență tehnică doar dacă pun în aplicare o intervenție a FEG. Ținând seama de faptul că disponibilizările pot interveni în mod neașteptat, ar fi important ca statele membre să fie pregătite să reacționeze imediat și să poată înainta o cerere fără întârziere. În plus, în anumite state membre sunt necesare eforturi mai susținute de consolidare a capacităților instituționale pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și eficace a intervențiilor FEG. Pragul de 500 de locuri de muncă desființate a fost criticat ca fiind prea ridicat, în special în regiunile mai puțin populate26.

(12)  Comisia a efectuat o evaluare la jumătatea perioadei a FEG pentru a analiza cum și în ce măsură FEG își atinge obiectivele. FEG s-a dovedit a fi eficace, atingând o rată mai ridicată de reintegrare a lucrătorilor disponibilizați decât în perioada de programare anterioară. Evaluarea a constatat, de asemenea, că FEG a generat valoare adăugată europeană. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește efectele sale în materie de volum, ceea ce înseamnă că asistența FEG nu sporește doar numărul și diversitatea serviciilor oferite, ci și nivelul lor de intensitate. În plus, intervențiile FEG au o vizibilitate ridicată și demonstrează în mod direct publicului larg valoarea adăugată a intervenției UE. Cu toate acestea, au fost identificate o serie de provocări. Pe de o parte, trebuie enunțat clar faptul că anume întreprinderile vizate și statele membre sunt responsabile pentru elaborarea planurilor sociale privind reintegrarea pe piața forței de muncă a lucrătorilor vizați. FEG poate îndeplini doar un rol complementar și ar trebui să se axeze pe regiunile în care nici întreprinderile în cauză, nici autoritățile naționale și regionale nu dispun de resursele necesare pentru asigurarea măsurilor ce se impun. De asemenea, a fost pusă sub semnul întrebării existența unei valori adăugate europene în cazurile în care o întreprindere primește mai întâi subvenții de la autoritățile naționale și europene (de exemplu pentru activitățile sale de inovare), iar apoi decide să mute o unitate profitabilă în alt stat membru sau chiar într-o țară terță, fără a-și îndeplini responsabilitatea privind finanțarea reintegrării lucrătorilor afectați de închiderea unități respective, ci profită încă o dată de subvenții, la noul amplasament, mai ales atunci când mutarea are loc pe teritoriul UE. În plus, procedura de mobilizare a fost considerată prea lungă. Multe state membre au consemnat probleme privind elaborarea analizei ample a contextului în care a avut loc evenimentul care a declanșat disponibilizările. Motivul principal pentru care, deși se confruntă cu un caz care ar putea intra în domeniul de aplicare al FEG, statele membre nu înaintează o cerere de asistență din partea acestuia îl reprezintă problemele în materie de capacitate financiară și instituțională. Ținând seama de faptul că disponibilizările pot interveni în mod neașteptat, ar fi important ca statele membre să fie pregătite să reacționeze imediat și să poată înainta o cerere fără întârziere. Pragul de 500 de locuri de muncă desființate a fost criticat ca fiind prea ridicat, în special în regiunile mai puțin populate26.

_________________

_________________

26 COM(2018) 297 final și documentul însoțitor SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018)0297 și documentul însoțitor SWD(2018)0192.

Justificare

- Funcția FEG este aceea de a asigura coeziunea, ceea ce înseamnă că orice contribuție din partea fondului trebuie să vizeze regiunile cele mai sărace și afectate cel mai puternic. - În multe cazuri întreprinderile beneficiază de subvenții de trei ori: o dată ca întreprindere, a doua oară atunci când închid o unitate profitabilă, precum și atunci când are loc o relocare pe teritoriul UE.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a exprima solidaritatea Uniunii cu lucrătorii disponibilizați și cu persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat, rata de cofinanțare a costului pachetului de servicii personalizate și punerii în aplicare a acestuia ar trebui să fie egală cu cea aferentă FSE+ din respectivul stat membru în cauză.

(15)  Pentru a exprima solidaritatea Uniunii cu lucrătorii disponibilizați și cu persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat, rata de cofinanțare a costului pachetului de servicii personalizate și punerii în aplicare a acestuia ar trebui să fie egală cu 70 % din totalul costurilor estimate.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Lucrătorii disponibilizați și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să beneficieze de un acces egal la FEG, indiferent de tipul contractului lor de muncă sau al raportului lor de muncă. Prin urmare, lucrătorii disponibilizați, precum și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să fie considerate ca posibili beneficiari ai FEG în sensul prezentului regulament.

(18)  Lucrătorii disponibilizați și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să beneficieze de un acces egal la FEG, indiferent de tipul contractului lor de muncă sau al raportului lor de muncă. Prin urmare, lucrătorii disponibilizați, indiferent dacă sunt lucrători cu contracte de muncă încheiate pe durată determinată sau nedeterminată ori sunt lucrători interimari, precum și persoanele care desfășoară o activitate independentă, inclusiv proprietarii de microîntreprinderi și de întreprinderi mici, a căror activitate a încetat, ar trebui să fie considerate ca posibili beneficiari ai FEG în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Contribuțiile financiare din partea FEG ar trebui să fie direcționate în primul rând către măsuri active de ocupare a forței de muncă ce vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă durabil, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței forței de muncă de la nivel local sau regional. Cu toate acestea, ori de câte ori este relevant, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte. Trebuie să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală. Includerea alocațiilor bănești într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie restricționată. Întreprinderile ar putea fi încurajate să participe la cofinanțarea națională a măsurilor sprijinite de FEG.

(19)  Contribuțiile financiare din partea FEG nu ar trebui să aducă atingere responsabilității sociale a întreprinderilor vizate și ar trebui să fie direcționate în primul rând către măsuri active de ocupare a forței de muncă ce vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă durabil, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate, dar și către măsuri care vizează promovarea creării de întreprinderi, inclusiv prin înființarea de cooperative. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței forței de muncă de la nivel local sau regional. Cu toate acestea, ori de câte ori este relevant, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte. Trebuie să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală. Includerea alocațiilor bănești într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie restricționată. Întreprinderile ar trebui să fie încurajate să participe la cofinanțarea națională a măsurilor sprijinite de FEG.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  În perioada cuprinsă între martie 2007 și martie 2017, Comisia a primit 148 de cereri de cofinanțare din partea FEG din 21 de state membre, suma totală solicitată fiind de aproape 600 de milioane EUR, pentru a acorda asistență unui număr de 138 888 de lucrători disponibilizați și 2 944 de persoane care nu sunt încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  În perioada 2007-2017, șapte state membre nu au utilizat sprijinul FEG disponibil. Prin urmare, este necesar să se examineze toate cazurile în care capacitatea de reglementare sau administrativă, ori alte obstacole au obstrucționat participarea FEG și să se propună măsuri pentru eliminarea unor astfel de obstacole.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a înainta cereri complete privind acordarea unei contribuții financiare din partea FEG. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să stabilească un termen pentru furnizarea informațiilor suplimentare.

(22)  În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, este important să existe o cooperare optimă între statele membre și Comisie pentru a se respecta termenele prevăzute pentru examinarea cererilor de contribuții financiare din partea FEG. Statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a înainta cereri complete privind acordarea unei contribuții financiare din partea FEG. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să stabilească un termen pentru furnizarea informațiilor suplimentare.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, contribuțiile financiare din FEG nu ar trebui să înlocuiască, ci să completeze, atunci când este posibil, măsurile de sprijin care sunt disponibile pentru beneficiari în cadrul fondurilor Uniunii sau al altor politici ori programe ale Uniunii.

(24)  În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, contribuțiile financiare din partea FEG nu ar trebui să înlocuiască, ci să completeze măsurile de sprijin pe care trebuie să le adopte întreprinderile în cauză în cadrul unui plan social și măsurile pe care le pot finanța autoritățile naționale sau regionale, precum și măsurile care sunt disponibile pentru beneficiari în cadrul fondurilor Uniunii sau al altor politici ori programe ale Uniunii. Trebuie evitate situațiile în care întreprinderile primesc subvenții din partea Uniunii pentru activitățile lor, cum ar fi pentru inovare, iar apoi închid unități profitabile. Îndeosebi în aceste cazuri, contribuțiile din partea FEG ar trebui condiționate de participarea întreprinderii în cauză la finanțarea lor.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Pentru a permite exercitarea controlului politic de către Parlamentul European și monitorizarea continuă de către Comisie a rezultatelor obținute cu ajutorul asistenței din partea FEG, statele membre ar trebui să înainteze un raport final privind punerea în aplicare a FEG.

(31)  Pentru a permite exercitarea controlului politic de către Parlamentul European și monitorizarea continuă de către Comisie a rezultatelor obținute cu ajutorul asistenței din partea FEG, statele membre ar trebui să înainteze o dată la doi ani un raport final privind punerea în aplicare a FEG.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior acestea vor fi reexaminate în contextul evaluării sale.

(37)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 30 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior acestea vor fi reexaminate în contextul evaluării sale.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FEG contribuie la o distribuție mai bună a beneficiilor globalizării și ale progresului tehnologic, ajutându-i pe lucrătorii disponibilizați să se adapteze la schimbările structurale. În acest sens, FEG contribuie la punerea în aplicare a principiilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale și consolidează coeziunea socială și economică între regiuni și între statele membre.

FEG contribuie la o distribuție mai bună a beneficiilor globalizării și ale progresului tehnologic, ajutându-i pe lucrătorii disponibilizați să se adapteze la schimbările structurale. În acest sens, FEG contribuie la punerea în aplicare a principiilor definite la articolul 151 din TFUE și în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale și consolidează coeziunea socială și economică între regiuni și între statele membre.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul specific al FEG este de a acorda asistență în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ori care constituie o consecință a digitalizării sau a automatizării. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate.

2.  Obiectivul specific al FEG este de a acorda asistență în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, ori drept urmare a schimbărilor tehnologice. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate, precum și statelor membre și regiunilor afectate cel mai puternic în care autoritățile naționale și regionale nu dispun de resursele necesare pentru a adopta măsurile ce se impun. FEG nu aduce atingere responsabilității sociale a întreprinderilor în cauză, mai ales atunci când este vorba despre contribuția lor la planurile sociale destinate lucrătorilor disponibilizați.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „lucrător disponibilizat” înseamnă un lucrător al cărui contract de muncă încetează anticipat prin concediere sau al cărui contract nu este reînnoit, din cauza condițiilor economice;

(a)  „lucrător disponibilizat” înseamnă un lucrător al cărui contract de muncă încetează anticipat prin concediere sau al cărui contract nu este reînnoit, din cauza unui eveniment major și neașteptat de restructurare;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „beneficiar” înseamnă o persoană care participă la măsurile cofinanțate de FEG;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „neregulă” înseamnă orice încălcare a dreptului aplicabil, care rezultă dintr-o acțiune sau dintr-o omisiune a unui agent economic implicat în punerea în aplicare a FEG, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului Uniunii prin imputarea unei cheltuieli nejustificate.

(d)  „neregulă” înseamnă orice încălcare a dreptului aplicabil, care rezultă dintr-o acțiune sau dintr-o omisiune a unui agent economic implicat în punerea în aplicare a FEG, care are sau ar avea ca efect prejudicierea intereselor financiare ale Uniunii prin imputarea unei cheltuieli nejustificate bugetului Uniunii.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  încetarea activității a peste 250 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de șase luni, în special în IMM-uri, în cazul în care toate operează în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2 ori în mai mult de două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2, cu condiția să existe peste 250 de lucrători afectați sau persoane care desfășoară o activitate independentă afectate în două dintre regiunile combinate;

(b)  încetarea activității a peste 250 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de șase luni, în special în IMM-uri, în cazul în care toate operează în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2 într-un stat membru sau în state membre învecinate ori în mai mult de două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2 într-un stat membru sau în state membre învecinate, cu condiția să existe peste 250 de lucrători afectați sau persoane care desfășoară o activitate independentă afectate în două dintre regiunile combinate;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În toate cazurile în care încetarea activității are loc la o întreprindere profitabilă, întreprinderea în cauză contribuie la reintegrarea lucrătorilor disponibilizați, preferabil în cadrul unui plan social. O eventuală contribuție financiară din partea FEG este condiționată de această contribuție.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Investițiile pentru desfășurarea de activități independente, înființarea propriei întreprinderi sau preluarea întreprinderilor de către angajați nu pot depăși 20 000 EUR pentru fiecare lucrător disponibilizat.

Investițiile pentru desfășurarea de activități independente, înființarea propriei întreprinderi sau preluarea întreprinderilor de către angajați, în special prin înființarea de cooperative, nu pot depăși 20 000 EUR pentru fiecare lucrător disponibilizat.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Structura pachetului coordonat de servicii personalizate anticipează perspectivele pieței de muncă și competențele necesare pe această piață. Pachetul coordonat este compatibil cu trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă și, de asemenea, se axează pe diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală și ține seama de cererea de pe piața forței de muncă de la nivel local.

Structura pachetului coordonat de servicii personalizate anticipează perspectivele pieței de muncă și competențele necesare pe această piață. Pachetul coordonat este compatibil cu trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă și se axează pe diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială și nici măsurile active de pe piața forței de muncă.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care întreprinderea și-a continuat activitatea după efectuarea disponibilizărilor, confirmarea faptului că respectiva întreprindere și-a respectat obligațiile legale aplicabile în cazul disponibilizărilor;

(b)  în cazul în care întreprinderea și-a continuat activitatea după efectuarea disponibilizărilor, confirmarea faptului că respectiva întreprindere și-a respectat obligațiile legale aplicabile în cazul disponibilizărilor, precum și cele ce decurg din contractele sau negocierile colective privind un plan social;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  dovezi clare privind activitățile întreprinse deja de statele membre pentru a le acorda asistență lucrătorilor disponibilizați și caracterul complementar al fondurilor solicitate de la FEG din cauza insuficienței resurselor pe care le au la dispoziție autoritățile naționale sau regionale;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  o examinare a fondurilor primite din partea UE de către întreprinderea care operează disponibilizările în ultimii cinci ani care preced disponibilizările colective;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  în scopul evaluării, obiective indicative specifice fiecărui caz definite de statul membru privind rata de reangajare a beneficiarilor la 6 luni de la încheierea perioadei de punere în aplicare;

(i)  în scopul evaluării, obiective indicative specifice fiecărui caz și indicatori definiți de statul membru privind rata de reangajare a beneficiarilor la 6 luni de la încheierea perioadei de punere în aplicare;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  o declarație de conformitate a sprijinului solicitat din partea FEG cu normele procedurale și de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat, precum și o declarație în care să se sublinieze motivul pentru care pachetul coordonat de servicii personalizate nu înlocuiește măsuri care, în conformitate cu legislația națională sau cu contractele colective de muncă, sunt de responsabilitatea întreprinderilor;

(l)  o declarație de conformitate a sprijinului solicitat din partea FEG cu normele procedurale și de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat, precum și o declarație în care să se sublinieze motivul pentru care pachetul coordonat de servicii personalizate nu înlocuiește măsurile care, în conformitate cu legislația națională sau cu contractele colective de muncă, sunt de responsabilitatea întreprinderilor și măsurile care urmează să fie asigurate de autoritățile competente în sensul măsurilor active pe piața forței de muncă și al măsurilor pasive de protecție socială;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Egalitatea dintre femei și bărbați și nediscriminarea

Egalitatea dintre genuri și nediscriminarea

Justificare

Genurile reprezintă o noțiune mai largă decât categoriile „femei” și „bărbați”.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din diversele etape ale execuției contribuției financiare din partea FEG și sunt promovate în cursul acestor etape.

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea dintre genuri și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din diversele etape ale execuției contribuției financiare din partea FEG și sunt promovate în cursul acestor etape.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul în care Comisia execută bugetul aferent asistenței tehnice în cadrul gestiunii indirecte, aceasta asigură transparența procedurii de desemnare a părții terțe care îndeplinește sarcina care îi revine și informează toate părțile interesate în raport cu FEG, inclusiv Parlamentul European, cu privire la subcontractantul stabilit în acest scop.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia pune în aplicare activități de informare și comunicare referitoare la cazuri și rezultate ale FEG pe baza experienței acumulate, cu scopul de a îmbunătăți eficacitatea FEG și de a asigura faptul că cetățenii și lucrătorii din Uniune sunt informați cu privire la FEG.

Comisia pune în aplicare activități de informare și comunicare referitoare la cazuri și rezultate ale FEG pe baza experienței acumulate și a evaluărilor transmise de statele membre, cu scopul de a îmbunătăți eficacitatea FEG și de a asigura faptul că cetățenii și lucrătorii din Uniune sunt informați cu privire la FEG.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Rata de cofinanțare a FEG pentru măsurile propuse se aliniază cu cea mai ridicată rată de cofinanțare a FSE+ din respectivul stat membru.

2.  Rata de cofinanțare a FEG pentru măsurile propuse nu depășește 70 % din totalul costurilor estimate menționate la articolul 9.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

În cazuri excepționale și în cazul în care resursele financiare rămase de care dispune fondul în anul în care survine evenimentul de restructurare majoră nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea intervenției considerată necesară de către autoritatea bugetară, Comisia poate propune ca diferența să fie finanțată din contul fondului pentru anul următor. Plafonul bugetar anual al fondului pentru anul în care survine evenimentul de restructurare majoră și pentru anul următor trebuie respectat în toate cazurile.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 19a

 

Sondajul efectuat în rândul beneficiarilor, menționat la articolul 20 alineatul (1) litera (d), se bazează pe un model stabilit de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare. Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește modelul care trebuie utilizat pentru sondajul în rândul beneficiarilor, în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 26 alineatul (2), în vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  rezultatele unui sondaj realizat în rândul beneficiarilor la șase luni de la încheierea perioadei de punere în aplicare, ce includ modificarea percepută a capacității de inserție profesională a beneficiarilor sau, în cazul celor care și-au găsit deja un loc de muncă, mai multe informații cu privire la calitatea locului de muncă găsit, cum ar fi modificarea programului de lucru, a nivelului de responsabilitate sau modificarea nivelului salariului în comparație cu locul de muncă anterior și sectorul în care persoana și-a găsit locul de muncă, și defalcarea acestor informații în funcție de sex, grupă de vârstă și nivel de instruire;

(d)  rezultatele unui sondaj realizat în rândul beneficiarilor într-un interval de șase luni după încheierea perioadei de punere în aplicare, ce includ modificarea percepută a capacității de inserție profesională a beneficiarilor sau, în cazul celor care și-au găsit deja un loc de muncă, mai multe informații cu privire la calitatea locului de muncă găsit, cum ar fi modificarea programului de lucru, a nivelului de responsabilitate sau modificarea nivelului salariului în comparație cu locul de muncă anterior și sectorul în care persoana și-a găsit locul de muncă, și defalcarea acestor informații în funcție de sex, grupă de vârstă și nivel de instruire;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cel târziu la sfârșitul celei de a nouăsprezecea luni de la expirarea perioadei prevăzute la articolul 15 alineatul (3), statul membru în cauză transmite setul simplu de date care prezintă informații privind indicatorul de rezultat pe termen mai lung prevăzut la punctul 3 din anexă.

2.  Cel târziu la sfârșitul celei de a nouăsprezecea luni de la expirarea perioadei prevăzute la articolul 15 alineatul (3), statul membru în cauză transmite setul simplu de date, complet și verificat în mod corespunzător, care prezintă informații privind indicatorul de rezultat pe termen mai lung prevăzut la punctul 3 din anexă.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 1 august 2021 și ulterior o dată la doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cantitativ și calitativ cuprinzător privind activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 în cursul celor doi ani precedenți. Raportul se axează în principal pe rezultatele obținute de FEG și conține, în special, informații referitoare la cererile înaintate, deciziile adoptate, măsurile finanțate, inclusiv statistici privind indicatorii prevăzuți în anexă, și complementaritatea acestor măsuri cu măsurile finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în special de FSE+, informații referitoare la lichidarea contribuțiilor financiare furnizate, precum și informații privind cererile care au fost respinse sau al căror cuantum a fost redus din cauza volumului insuficient de credite sau a neeligibilității.

1.  Până la 1 august 2021 și ulterior o dată la doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cantitativ și calitativ cuprinzător privind activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 în cursul celor doi ani precedenți. Raportul se axează în principal pe performanțele și rezultatele obținute de FEG în comparație cu obiectivele stabilite și conține, în special, informații referitoare la buna gestiune financiară, cererile înaintate, deciziile adoptate, măsurile finanțate, inclusiv statistici privind indicatorii prevăzuți în anexă, și complementaritatea acestor măsuri cu măsurile finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în special de FSE+, informații referitoare la lichidarea contribuțiilor financiare furnizate, precum și informații privind cererile care au fost respinse sau al căror cuantum a fost redus din cauza volumului insuficient de credite sau a neeligibilității.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La fiecare patru ani, Comisia efectuează, din proprie inițiativă și în strânsă cooperare cu statele membre, o evaluare a contribuțiilor financiare din partea FEG.

1.  O dată la patru ani, Comisia efectuează, din proprie inițiativă și în strânsă cooperare cu statele membre, o evaluare a contribuțiilor financiare din partea FEG. Această evaluare conține, în special, informații cu privire la performanța, valoarea adăugată europeană și buna gestiune financiară a contribuțiilor financiare din partea FEG.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

Referințe

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CONT

11.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Data adoptării

15.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  împotrivă

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (26.10.2018)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Raportor pentru aviz: Tamás Deutsch

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat inițial în 2007 pentru a contracara consecințele negative pentru lucrătorii cei mai vulnerabili și cel mai puțin calificați, afectați de concedieri ca urmare a schimbărilor intervenite în structura comerțului mondial. Prin cofinanțarea unor măsuri active de politică pentru piața forței de muncă, FEG urmărește să faciliteze reintegrarea pe piața forței de muncă sau într-o activitate independentă a lucrătorilor - în special a șomerilor defavorizați, mai în vârstă și tineri - în zone și în sectoare care suferă de perturbări economice grave. Valoarea adăugată demonstrată a FEG ca instrument al politicii sociale a UE constă în faptul că acesta oferă un sprijin financiar vizibil și specific pentru programe personalizate de recalificare și reintegrare în muncă a lucrătorilor afectați de concedieri colective.

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei de a continua măsurile FEG după 2020. Aceasta demonstrează că există o voință politică de a consolida în continuare dreptul cetățenilor la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții favorabile incluziunii și de înaltă calitate, pentru a dobândi și a menține competențe care să le permită să participe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața muncii.

El salută în special extinderea domeniului de aplicare al FEG la alte cauze ale perturbărilor, cum ar fi, de exemplu, automatizarea și digitalizarea, pentru a lua în considerare noile provocări de pe piața forței de muncă. Prin urmare, raportorul pentru aviz consideră că denumirea fondului nu este adecvată, întrucât acesta nu abordează numai efectele globalizării, motiv pentru care ar trebui redenumit.

Raportorul pentru aviz subliniază, de asemenea, necesitatea de a reduce mai mult timpul de prelucrare a cererilor și de a simplifica procedurile pentru a se asigura o adoptare rapidă și fără probleme a deciziilor de mobilizare a FEG, astfel încât sprijinul să poată ajunge mai rapid la cei care și-au pierdut locul de muncă.

În cele din urmă, pentru a crește posibilitatea ca grupurile mai mici de lucrători concediați să beneficieze de Fondul european de ajustare la globalizare și pentru a reduce obstacolele administrative care împiedică statele membre să solicite finanțare din FEG, raportorul pentru aviz propune o scădere a pragului de depunere a cererilor la 150 de concedieri în loc de 250: concedierile pe scară largă sunt mai puțin frecvente, iar IMM-urile asigură o parte importantă din locurile de muncă actuale. Această modificare ar putea avea un efect pozitiv asupra potențialilor beneficiari și ar putea crește posibilitățile de reangajare în toate regiunile Uniunii Europene.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Principiile orizontale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din TUE, ar trebui să fie respectate la punerea în aplicare a fondurilor, ținând seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, astfel cum este prevăzut la articolul 11 și la articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând seama de principiul „poluatorul plătește”.

(1)  Principiile orizontale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolele 9 și 10 din TFUE, inclusiv principiile nediscriminării, subsidiarității și proporționalității astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din TUE, ar trebui să fie respectate la punerea în aplicare a fondurilor, ținând seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile, al obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD), al angajamentului Uniunii în raport cu obiectivele Acordului de la Paris din 2015 privind schimbările climatice, asumat cu ocazia celei de a 21-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice („Acordul de la Paris”), precum și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, astfel cum este prevăzut la articolul 11 și la articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând seama de principiul „poluatorul plătește”.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  La 20 iunie 2017, Consiliul a aprobat răspunsul Uniunii16 la „Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă”17 – un viitor european durabil. Consiliul a subliniat importanța realizării dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni (economică, socială și de mediu) într-un mod echilibrat și integrat. Este esențial ca dezvoltarea durabilă să fie integrată în cadrul european de politici și ca Uniunea să fie ambițioasă în politicile pe care le aplică pentru a aborda provocările mondiale. Consiliul a salutat Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2016, intitulată „Următorii pași către un viitor european durabil”, ca o primă etapă în integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și în aplicarea dezvoltării durabile ca principiu călăuzitor esențial pentru toate politicile Uniunii, inclusiv prin instrumentele sale de finanțare.

(3)  La 20 iunie 2017, Consiliul a aprobat răspunsul Uniunii16 la „Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă”17 – un viitor european durabil. Consiliul a subliniat importanța realizării dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni (economică, socială și de mediu), inclusiv în domeniul culturii, într-un mod echilibrat și integrat. Este esențial ca dezvoltarea durabilă să fie integrată în cadrul european de politici și ca Uniunea să fie ambițioasă în politicile pe care le aplică pentru a aborda provocările mondiale. Consiliul a salutat Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2016, intitulată „Următorii pași către un viitor european durabil”, ca o primă etapă în integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și în aplicarea dezvoltării durabile ca principiu călăuzitor esențial pentru toate politicile Uniunii, inclusiv prin instrumentele sale de finanțare.

_________________

_________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În „Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare”20, Comisia identifică globalizarea comerțului și evoluția tehnologică drept factorii principali ai cererii sporite de specialiști și ai scăderii numărului de locuri de muncă ce necesită un nivel mai scăzut de calificare. În pofida avantajelor globale enorme ale unui comerț mai deschis și ale unei integrări sporite a economiilor mondiale, aceste efecte secundare negative trebuie combătute. Întrucât beneficiile actuale ale globalizării sunt deja distribuite în mod inegal în rândul cetățenilor și al regiunilor, având un impact puternic asupra celor expuși efectelor sale negative, există pericolul ca evoluțiile tehnologice din ce în ce mai rapide să adâncească în continuare aceste efecte. Prin urmare, în conformitate cu principiile solidarității și sustenabilității, va fi necesar să se asigure faptul că beneficiile globalizării vor fi împărțite mai echitabil prin concilierea deschiderii economice și a progresului tehnologic cu protecția socială.

(6)  În „Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare”20 , Comisia identifică globalizarea comerțului și evoluția tehnologică drept factorii principali ai cererii sporite de specialiști și ai scăderii numărului de locuri de muncă ce necesită un nivel mai scăzut de calificare. În pofida avantajelor globale enorme ale unui comerț mai deschis și ale unei integrări sporite a economiilor mondiale, aceste efecte secundare negative trebuie combătute. Întrucât beneficiile actuale ale globalizării sunt deja distribuite în mod inegal în rândul cetățenilor, al regiunilor și al statelor, având un impact puternic asupra celor expuși efectelor sale negative, există pericolul ca evoluțiile tehnologice din ce în ce mai rapide să adâncească în continuare aceste efecte. Prin urmare, în conformitate cu principiile solidarității și sustenabilității, va fi necesar să se asigure faptul că efectele globalizării sunt mai bine anticipate, iar beneficiile sale preconizate sunt împărțite mai echitabil prin concilierea deschiderii economice și a progresului tehnologic cu o reinserție profesională semnificativă și o protecție socială solidă.

_________________

_________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În „Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor Uniunii”21 , Comisia subliniază necesitatea de a reduce divergențele economice și sociale dintre statele membre și din interiorul acestora. Prin urmare, o prioritate-cheie o reprezintă investițiile în egalitate, incluziune socială, educație și formare, precum și în sănătate.

(7)  În „Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor Uniunii”21 , Comisia subliniază necesitatea de a reduce divergențele economice și sociale dintre statele membre și din interiorul acestora. Prin urmare, o prioritate-cheie o reprezintă investițiile în dezvoltarea durabilă, egalitate, incluziune socială, educație și formare, precum și în sănătate.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Este probabil ca globalizarea și evoluția tehnologică să sporească și mai mult gradul de interconectare și interdependență a economiilor mondiale. Realocarea forței de muncă reprezintă o componentă integrantă și inevitabilă a acestor schimbări economice. Dacă se dorește ca beneficiile schimbării să fie distribuite în mod echitabil, este extrem de important să se acorde asistență lucrătorilor disponibilizați și persoanelor amenințate de disponibilizare. „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării”22 este instrumentul de politică al Uniunii care stabilește cadrul pentru bunele practici în materie de anticipare și gestionare a restructurării întreprinderilor. Acesta oferă un cadru cuprinzător cu privire la modul în care provocările aferente ajustării și restructurării economice și impactul social și în domeniul ocupării forței de muncă generat de respectivele provocări ar trebui să fie abordate cu ajutorul unor mijloace adecvate în materie de politici. De asemenea, acesta invită statele membre să utilizeze fondurile UE și fondurile naționale într-un mod care să permită atenuarea cu mai multă eficacitate a impactului social al restructurării, în special a efectelor negative asupra ocupării forței de muncă. Principalele instrumente ale Uniunii prin care se acordă asistență lucrătorilor afectați sunt Fondul social european Plus (FSE+), care este conceput să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și FEG, care este menit să ofere sprijin într-un mod reactiv în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare.

(8)  Este probabil ca globalizarea și evoluția tehnologică, precum și schimbările climatice, să sporească și mai mult gradul de interconectare și interdependență a economiilor mondiale. Realocarea forței de muncă reprezintă o componentă integrantă și inevitabilă a acestor schimbări economice. Dacă se dorește ca beneficiile schimbării să fie distribuite în mod echitabil, este extrem de important să se acorde asistență lucrătorilor disponibilizați și persoanelor amenințate de disponibilizare. „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării”22 este instrumentul de politică al Uniunii care stabilește cadrul pentru bunele practici în materie de anticipare și gestionare a restructurării întreprinderilor. Acesta oferă un cadru cuprinzător cu privire la modul în care provocările aferente ajustării și restructurării economice și impactul social și în domeniul ocupării forței de muncă generat de respectivele provocări ar trebui să fie abordate cu ajutorul unor mijloace adecvate în materie de politici. De asemenea, acesta invită statele membre să utilizeze fondurile UE și fondurile naționale într-un mod care să permită atenuarea cu mai multă eficacitate a impactului social al restructurării, în special a efectelor negative asupra ocupării forței de muncă, precum și a impactului asupra regiunilor în cauză. Principalele instrumente ale Uniunii prin care se acordă asistență lucrătorilor afectați sunt Fondul social european Plus (FSE+), care este conceput să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și FEG, care este menit să ofere sprijin într-un mod reactiv în cazul unor evenimente majore de restructurare. Ca parte a unei abordări mai proactive, FEG poate fi utilizat pentru a ajuta lucrătorii care sunt încă angajați, dar care vor fi disponibilizați într-o anumită perioadă de timp.

_________________

_________________

22 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării” [COM(2013) 882 final, 13.12.2013].

22 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării” [COM(2013) 882 final, 13.12.2013].

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Comisia subliniază importanța pe care o are în continuare rolul FEG în calitate de fond flexibil menit să-i sprijine pe lucrătorii care își pierd locul de muncă în cursul unor evenimente de restructurare de mare amploare și să-i ajute să revină în câmpul muncii cât mai repede posibil. Uniunea ar trebui să continue să furnizeze un sprijin specific și unic pentru a facilita reintegrarea profesională a lucrătorilor disponibilizați în domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care sunt afectate de șocul unei perturbări economice grave. Având în vedere interdependența și efectele reciproce ale comerțului deschis, ale evoluției tehnologice sau ale altor factori, cum ar fi tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și, prin urmare, având în vedere faptul că este din ce în ce mai dificil să se identifice un factor specific care cauzează disponibilizările, mobilizarea FEG ar trebui să se bazeze în viitor doar pe impactul puternic al unui eveniment de restructurare. Având în vedere obiectivul său de a furniza sprijin în situații de urgență și în circumstanțe neașteptate, care completează asistența cu un caracter anticipativ mai pronunțat oferită de FSE+, FEG ar trebui să rămână un instrument flexibil și special în afara plafoanelor bugetare ale cadrului financiar multianual, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027” și în anexa la aceasta27.

(13)  Comisia subliniază importanța pe care o are în continuare rolul FEG în calitate de fond flexibil menit să-i sprijine pe lucrătorii care își pierd locul de muncă în cursul unor evenimente de restructurare de mare amploare și să-i ajute să revină în câmpul muncii cât mai repede posibil. Uniunea ar trebui să continue să furnizeze un sprijin specific și unic pentru a facilita reintegrarea profesională de calitate și sustenabilă (cum ar fi locurile de muncă ecologice), a lucrătorilor disponibilizați în domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care sunt afectate de șocul unei perturbări economice grave. Având în vedere interdependența și efectele reciproce ale comerțului deschis, ale evoluției tehnologice sau ale altor factori, cum ar fi tranziția planificată către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în special în regiunile afectate de eliminarea treptată a cărbunelui, și, prin urmare, având în vedere faptul că este din ce în ce mai dificil să se identifice un factor specific care cauzează disponibilizările, mobilizarea FEG ar trebui să se bazeze în viitor doar pe impactul puternic al unui eveniment de restructurare. Având în vedere obiectivul său de a furniza sprijin în situații de urgență și în circumstanțe neașteptate, care completează asistența cu un caracter anticipativ mai pronunțat oferită de FSE+, FEG ar trebui să rămână un instrument flexibil și special în afara plafoanelor bugetare ale cadrului financiar multianual, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027” și în anexa la aceasta27 .

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Reducerea extracției de cărbune și trecerea la surse alternative de energie, care sunt determinate și de politicile climatice europene, determină provocări majore pentru anumite regiuni în care a fost exploatat până în prezent cărbunele. Tocmai pentru regiunile de exploatare a cărbunelui, eliminarea treptată a cărbunelui va reprezenta o povară economică și o amenințare pentru locurile de muncă. Această schimbare structurală trebuie să fie atenuată, sprijinită prin măsuri de însoțire, asigurându-se că efectele sale asupra ocupării forței de muncă sunt tolerabile.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  După cum s-a menționat, pentru a menține dimensiunea europeană a FEG, o cerere de sprijin ar trebui să fie prezentată în cazul în care un eveniment major de restructurare are un impact puternic asupra economiei locale sau regionale. Un astfel de impact ar trebui definit printr-un număr minim de locuri de muncă desființate într-o anumită perioadă de referință. Luând în considerare constatările evaluării la jumătatea perioadei, pragul ar trebui fixat la 250 de locuri de muncă desființate într-o perioadă de referință de patru luni (sau de 6 luni în cazuri sectoriale). Ținând seama de faptul că valurile de disponibilizări din sectoare diferite, dar din aceeași regiune au în egală măsură un impact puternic asupra pieței locale a forței de muncă, este posibil să se înainteze și cereri regionale. În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse, cum ar fi statele membre mici sau regiunile îndepărtate, inclusiv regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE, ori în circumstanțe excepționale, s-ar putea înainta cereri în cazul desființării unui număr mai mic de locuri de muncă.

(14)  După cum s-a menționat, pentru a menține dimensiunea europeană a FEG, o cerere de sprijin ar trebui să fie prezentată în cazul în care un eveniment major de restructurare are un impact puternic asupra economiei locale sau regionale, mai ales în zonele monoindustriale. Un astfel de impact ar trebui definit printr-un număr minim de locuri de muncă desființate într-o anumită perioadă de referință. Luând în considerare constatările evaluării la jumătatea perioadei, pragul ar trebui fixat la minimum 150 de locuri de muncă desființate într-o perioadă de referință de șase luni. Ținând seama de faptul că valurile de disponibilizări din sectoare diferite, dar din aceeași regiune sau din regiuni învecinate sau transfrontaliere au în egală măsură un impact puternic asupra pieței locale a forței de muncă, este posibil să se înainteze și cereri regionale și, pentru a se asigura un sprijin eficace pentru lucrători, ar trebui să se țină seama și de particularitățile sectorului terțiar. În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse, cum ar fi statele membre mici sau regiunile îndepărtate, inclusiv regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE, ori în circumstanțe excepționale, precum în cazul regiunilor care sunt deja grav afectate de o rată ridicată a șomajului, s-ar putea înainta cereri în cazul desființării unui număr mai mic de locuri de muncă.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Lucrătorii disponibilizați și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să beneficieze de un acces egal la FEG, indiferent de tipul contractului lor de muncă sau al raportului lor de muncă. Prin urmare, lucrătorii disponibilizați, precum și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să fie considerate ca posibili beneficiari ai FEG în sensul prezentului regulament.

(18)  Lucrătorii disponibilizați și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să beneficieze de un acces egal la FEG, indiferent de tipul contractului lor de muncă sau al raportului lor de muncă. Prin urmare, lucrătorii disponibilizați, indiferent dacă sunt lucrători cu contracte de muncă încheiate pe durată determinată sau nedeterminată ori sunt lucrători interimari, precum și persoanele care desfășoară o activitate independentă, inclusiv proprietarii de microîntreprinderi și de întreprinderi mici, a căror activitate a încetat, ar trebui să fie considerate ca posibili beneficiari ai FEG în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Contribuțiile financiare din partea FEG ar trebui să fie direcționate în primul rând către măsuri active de ocupare a forței de muncă ce vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă durabil, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței forței de muncă de la nivel local sau regional. Cu toate acestea, ori de câte ori este relevant, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte. Trebuie să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală. Includerea alocațiilor bănești într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie restricționată. Întreprinderile ar putea fi încurajate să participe la cofinanțarea națională a măsurilor sprijinite de FEG.

(19)  Contribuțiile financiare din partea FEG ar trebui să fie direcționate în primul rând către măsuri active de ocupare a forței de muncă și servicii personalizate ce vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă de calitate și durabil, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate, prin implicarea în programe de reconversie profesională și căpătarea de noi competențe. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței forței de muncă de la nivel local, regional și național. Cu toate acestea, ori de câte ori este relevant, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea voluntară și echitabilă a lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte, sau în alte regiuni. Trebuie să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală și accesului la tehnologia digitală. Includerea alocațiilor bănești într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie puternic restricționată. Contribuțiile financiare ar trebui să reprezinte un mijloc de a oferi valoare adăugată și nu un substitut al obligațiilor financiare ce revin statelor membre sau întreprinderilor în temeiul legislației sau al contractelor colective de muncă. Întreprinderile ar trebui să fie încurajate să contribuie la cofinanțarea națională a măsurilor.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  La conceperea pachetului coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde prioritate măsurilor care vor spori în mod semnificativ capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru reintegrarea în locuri de muncă durabile a unui număr cât mai mare de beneficiari care participă la aceste măsuri, cât mai curând posibil, în perioada de șase luni care precedă prezentarea raportului final privind execuția contribuției financiare.

(20)  La conceperea pachetului coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde prioritate măsurilor care vor spori în mod semnificativ capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru reintegrarea în locuri de muncă durabile și de înaltă calitate a unui număr cât mai mare de beneficiari care participă la aceste măsuri, cât mai curând posibil, în perioada de șase luni care precedă prezentarea raportului final privind execuția contribuției financiare.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială beneficiarilor defavorizați, inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, precum și celor expuși riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri se confruntă cu probleme speciale în ceea ce privește reintegrarea pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul punerii în aplicare a FEG.

(21)  Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială beneficiarilor defavorizați, cu un nivel de educație mai scăzut sau cu competențe insuficiente, inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, persoanelor cu dizabilități, precum și celor expuse riscului de sărăcie sau care locuiesc în zone izolate sau inaccesibile, deoarece aceste grupuri se confruntă cu probleme speciale în ceea ce privește reintegrarea pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul punerii în aplicare a FEG.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a înainta cereri complete privind acordarea unei contribuții financiare din partea FEG. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să stabilească un termen pentru furnizarea informațiilor suplimentare.

(22)  În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a înainta de urgență cereri complete privind acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, iar instituțiile UE ar trebui să facă tot posibilul pentru a le evalua rapid. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să stabilească un termen pentru furnizarea informațiilor suplimentare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Ar trebui să se includă dispoziții speciale pentru activități de informare și comunicare privind cazuri și rezultate ale FEG.

(25)  Ar trebui să se includă dispoziții speciale pentru activități de informare și comunicare privind cazuri și rezultate ale FEG. Ar trebui să fie făcute publice rapoarte privind fiecare caz FEG, iar acestea ar trebui standardizate în ceea ce privește măsurile luate și rezultatele. Acest lucru ar avea avantajul suplimentar de a face cazurile comparabile, astfel încât statele membre să poată face schimb de bune practici.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  În interesul beneficiarilor, asistența ar trebui să fie pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil. Statele membre și instituțiile Uniunii implicate în procesul decizional privind FEG ar trebui să facă tot posibilul pentru a reduce timpul de prelucrare și pentru a simplifica procedurile, astfel încât să se asigure adoptarea fără sincope și rapidă a deciziilor privind mobilizarea FEG. Prin urmare, în viitor, autoritatea bugetară ar trebui să decidă cu privire la cererile de transfer transmise de Comisie fără să mai fie necesară o propunere a Comisiei de mobilizare a FEG.

(29)  În interesul beneficiarilor, asistența ar trebui să fie furnizată cât mai rapid și mai eficient. Statele membre și instituțiile Uniunii implicate în procesul decizional privind FEG ar trebui să facă tot posibilul pentru a reduce timpul de prelucrare și pentru a simplifica și adapta procedurile la nevoile specifice, astfel încât să se asigure adoptarea fără sincope și rapidă a deciziilor privind mobilizarea FEG. Prin urmare, în viitor, autoritatea bugetară ar trebui să decidă cu privire la cererile de transfer transmise de Comisie fără să mai fie necesară o propunere a Comisiei de mobilizare a FEG.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FEG contribuie la o distribuție mai bună a beneficiilor globalizării și ale progresului tehnologic, ajutându-i pe lucrătorii disponibilizați să se adapteze la schimbările structurale. În acest sens, FEG contribuie la punerea în aplicare a principiilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale și consolidează coeziunea socială și economică între regiuni și între statele membre.

FEG contribuie la o distribuție mai bună a beneficiilor globalizării și ale progresului tehnologic, ajutându-i pe lucrătorii disponibilizați să se adapteze la schimbările structurale aduse de globalizare și schimbările tehnologice, precum și tranziția la o economie ecologică, circulară, eficientă din punct de vedere energetic și a resurselor, pentru a găsi/și un nou loc de muncă. În acest sens, FEG contribuie la punerea în aplicare a principiilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale și consolidează coeziunea socială, economică și teritorială între toate regiunile și statele membre și este complementar măsurilor finanțate de Fondul social european.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al programului este de a demonstra solidaritatea cu lucrătorii disponibilizați și cu persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat în cursul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare de tipul celor menționate la articolul 5 și de a le acorda sprijin.

1.  Obiectivul general al programului este de a demonstra solidaritatea și de a le oferi sprijin financiar pentru măsuri menite a asigura o întoarcere cât mai rapidă de piața muncii a lucrătorilor disponibilizați care au contracte de muncă pe durată determinată sau nedeterminată ori sunt lucrători interimari, precum și cu persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat în cursul unor evenimente de restructurare majoră de tipul celor menționate la articolul 5.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul specific al FEG este de a acorda asistență în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ori care constituie o consecință a digitalizării sau a automatizării. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate.

2.  Obiectivul specific al FEG este de a acorda asistență în cazul unor evenimente neprevăzute de restructurare majoră, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, restructurarea sau dispariția sectoarelor economice, concurența cu competitorii din afara UE care se află în poziție privilegiată în raport cu normele de concurență ale UE, litigiile comerciale dintre UE și țările terțe, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, mai ales în regiunile afectate de regiunile afectate de eliminarea treptată a cărbunelui , sau care constituie o consecință a digitalizării sau a automatizării. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate. Acțiunile care beneficiază de contribuții financiare din partea fondului urmăresc să asigure faptul că toți lucrătorii care participă la aceste acțiuni își găsesc locuri de muncă de calitate și durabile în termen de șase luni de la data depunerii cererii.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „lucrător disponibilizat” înseamnă un lucrător al cărui contract de muncă încetează anticipat prin concediere sau al cărui contract nu este reînnoit, din cauza condițiilor economice;

(a)  „lucrător disponibilizat” înseamnă un lucrător, chiar interimar, al cărui contract de muncă încetează anticipat prin concediere sau al cărui contract nu este reînnoit, din cauza condițiilor economice;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „persoană care desfășoară o activitate independentă” înseamnă o persoană care avea mai puțin de 10 angajați;

(b)  „persoană care desfășoară o activitate independentă” înseamnă o persoană, chiar un proprietar al unei întreprinderi, care avea mai puțin de 15 angajați;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  „restructurare” înseamnă orice fenomen de pe piața forței de muncă care produce disponibilizări cu un impact semnificativ asupra economiei unui anumit teritoriu.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  încetarea activității a peste 250 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de patru luni, într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv în cazul în care respectiva încetare are loc la furnizorii sau producătorii din aval ai întreprinderii în cauză;

(a)  încetarea activității a cel puțin 150 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de șase luni, într-o întreprindere dintr-un stat membru, sau în regiuni transfronteliere din state membre învecinate, inclusiv în cazul în care respectiva încetare are loc la furnizorii sau producătorii din aval ai întreprinderii în cauză;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  încetarea activității a peste 250 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de șase luni, în special în IMM-uri, în cazul în care toate operează în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2 ori în mai mult de două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2, cu condiția să existe peste 250 de lucrători afectați sau persoane care desfășoară o activitate independentă afectate în două dintre regiunile combinate;

(b)  încetarea activității a cel puțin 150 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de șase luni, în special în IMM-uri, în cazul în care toate operează în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2 ori în mai mult de două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2, cu condiția să existe peste 150 de lucrători afectați sau persoane care desfășoară o activitate independentă afectate în două dintre regiunile combinate;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  încetarea activității a peste 250 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de patru luni, în special în IMM-uri, care operează în același sector economic sau în sectoare economice diferite definite la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și care sunt situate în aceeași regiune definită la nivelul NUTS 2.

(c)  încetarea activității a cel puțin 150 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de patru luni, în special în IMM-uri, care operează în același sector economic sau în sectoare economice diferite definite la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și care sunt situate în aceeași regiune definită la nivelul NUTS 2.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse sau în circumstanțe excepționale, în special în ceea ce privește cererile care implică IMM-uri, justificate în mod corespunzător de către statul membru solicitant, o cerere pentru a beneficia de o contribuție financiară în temeiul prezentului articol poate fi considerată admisibilă, chiar dacă criteriile prevăzute la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate, atunci când concedierile au un impact puternic asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale sau regionale. Statul membru solicitant precizează care dintre criteriile de intervenție prevăzute la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate. Cuantumul agregat al contribuțiilor în circumstanțe excepționale nu poate depăși 15 % din plafonul anual al FEG.

3.  În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse sau în circumstanțe excepționale, în special în ceea ce privește cererile care implică IMM-uri, justificate în mod corespunzător de către statul membru solicitant, o cerere pentru a beneficia de o contribuție financiară în temeiul prezentului articol poate fi considerată admisibilă, chiar dacă criteriile prevăzute la alineatul (2) litera (a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate, atunci când concedierile au un impact puternic asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale sau regionale, mai ales în zonele monoindustriale. Statul membru solicitant precizează care dintre criteriile de intervenție prevăzute la alineatul (2) litera (a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate. Cuantumul agregat al contribuțiilor în circumstanțe excepționale nu poate depăși 15 % din plafonul anual al FEG.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se poate acorda o contribuție financiară din partea FEG pentru măsurile active de ocupare a forței de muncă ce fac parte dintr-un pachet coordonat de servicii personalizate, concepute să faciliteze reintegrarea beneficiarilor vizați și, în special, a persoanelor celor mai defavorizate din rândul lucrătorilor disponibilizați, într-un loc de muncă sau într-o activitate independentă.

Se poate acorda o contribuție financiară din partea FEG pentru măsurile active de ocupare a forței de muncă ce fac parte dintr-un pachet coordonat de servicii personalizate, concepute să faciliteze reintegrarea beneficiarilor vizați și, în special, a persoanelor celor mai defavorizate din rândul lucrătorilor disponibilizați, într-un loc de muncă sau într-o activitate independentă de calitate și durabilă.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală este un element orizontal obligatoriu al oricărui pachet de servicii personalizate oferite. Nivelul de formare este adaptat calificărilor și nevoilor fiecărui beneficiar.

Diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală este un element orizontal obligatoriu al oricărui pachet de servicii personalizate oferite într-o economie circulară și eficientă din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor. Nivelul de formare este adaptat calificărilor și nevoilor fiecărui beneficiar.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  măsuri speciale cu durată limitată, cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc de muncă, stimulente de recrutare pentru angajatori, alocații de mobilitate, alocații de formare sau de subzistență, inclusiv alocații pentru îngrijitori.

(b)  măsuri speciale cu durată limitată, cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc de muncă, stimulente de recrutare pentru angajatori, alocații de mobilitate și de hrană, alocații de formare sau de subzistență, inclusiv alocații pentru îngrijitori. Aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Structura pachetului coordonat de servicii personalizate anticipează perspectivele pieței de muncă și competențele necesare pe această piață. Pachetul coordonat este compatibil cu trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă și, de asemenea, se axează pe diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală și ține seama de cererea de pe piața forței de muncă de la nivel local.

Structura pachetului coordonat de servicii personalizate anticipează perspectivele pieței de muncă și competențele necesare pe această piață. Pachetul coordonat este compatibil cu trecerea la o economie ecologică, circulară, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă, la eliminarea treptată a regiunilor producătoare de cărbune și, de asemenea, se axează pe diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală și ține seama de cererea de pe piața forței de muncă de la nivel local.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pachetul coordonat de servicii se elaborează în consultare cu beneficiarii vizați sau cu reprezentanții acestora ori cu partenerii sociali.

3.  Pachetul coordonat de servicii se elaborează în consultare cu beneficiarii vizați sau cu reprezentanții acestora și cu partenerii sociali.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În termen de zece zile lucrătoare de la data înaintării cererii sau, după caz, de la data la care Comisia intră în posesia traducerii cererii, în funcție de data cea mai recentă, Comisia aduce la cunoștința statului membru dacă are nevoie de eventuale informații suplimentare pentru a analiza cererea.

2.  În termen de zece zile lucrătoare de la data înaintării cererii sau, după caz, de la data la care Comisia intră în posesia traducerii cererii, în funcție de data cea mai recentă, Comisia confirmă primirea cererii și aduce la cunoștința statului membru dacă are nevoie de eventuale informații suplimentare pentru a analiza cererea.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pe baza informațiilor furnizate de statul membru, Comisia își încheie evaluarea privind măsura în care cererea îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii cererii complete sau, dacă este cazul, a traducerii cererii. În cazul în care Comisia, în mod excepțional, nu poate respecta respectivul termen, aceasta transmite o explicație scrisă în care prezintă motivele întârzierii.

4.  Pe baza informațiilor furnizate de statul membru, Comisia își încheie evaluarea privind măsura în care cererea îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare în termen de 45 de zile lucrătoare de la data primirii cererii complete sau, dacă este cazul, a traducerii cererii. În cazul în care Comisia, în mod excepțional, nu poate respecta respectivul termen, aceasta transmite o explicație scrisă în care prezintă motivele întârzierii și se conformează unei prelungiri de 20 de zile a termenului respectiv.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  identificarea, după caz, a întreprinderilor, a furnizorilor sau a producătorilor din aval și a sectoarelor care au efectuat disponibilizări, precum și a categoriilor de beneficiari vizați, în funcție de sex, grupă de vârstă și nivel de instruire;

(d)  identificarea, după caz, a întreprinderilor, a furnizorilor sau a producătorilor din aval și a sectoarelor care au efectuat disponibilizări, precum și a categoriilor de beneficiari vizați, în funcție de sex, vârstă și nivel de instruire;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  impactul preconizat al disponibilizărilor asupra economiei și a ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național;

(e)  impactul preconizat al disponibilizărilor asupra economiei și a ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național și eventual transfrontalier, acolo unde este cazul;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  o descriere detaliată a pachetului coordonat de servicii personalizate și a cheltuielilor aferente, inclusiv, în special, a oricărei măsuri în sprijinul inițiativelor de încadrare în muncă a beneficiarilor defavorizați, a celor în vârstă și a celor tineri;

(f)  o descriere detaliată a pachetului coordonat de servicii personalizate și a cheltuielilor aferente, inclusiv, în special, a oricărei măsuri în sprijinul inițiativelor de încadrare în muncă a beneficiarilor defavorizați, celor slab calificați, a celor în vârstă, a celor tineri și a celor din regiuni dezavantajate;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ma)  o declarație conform căreia acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate din fondurile structurale și orice fel de dublă finanțare va fi evitată.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sprijinul pentru beneficiarii vizați completează măsurile luate de statele membre la nivel național, regional și local, inclusiv pe cele cofinanțate din fondurile Uniunii, în conformitate cu recomandările prevăzute în Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării.

2.  Sprijinul pentru beneficiarii vizați completează măsurile luate de statele membre la nivel național, regional, local și transfrontalier acolo unde este cazul, inclusiv pe cele cofinanțate din fondurile și programele Uniunii, în conformitate cu recomandările prevăzute în Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În conformitate cu responsabilitățile care le revin, Comisia și statul membru solicitant asigură coordonarea asistenței din fondurile Uniunii.

4.  În conformitate cu responsabilitățile care le revin, Comisia și statul membru solicitant asigură coordonarea asistenței din fondurile și programele Uniunii.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia menține și actualizează cu regularitate o prezență online, accesibilă în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, pentru a oferi informații actualizate referitoare la FEG, orientări în materie de depunere a cererilor, precum și informații privind cererile acceptate și cererile respinse și privind rolul Parlamentului European și al Consiliului în cadrul procedurii bugetare.

2.  Comisia menține și actualizează cu regularitate o prezență online, accesibilă în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, pentru a oferi informații actualizate referitoare la FEG, orientări în materie de depunere a cererilor, precum și informații privind cererile acceptate și cererile respinse, însoțite de justificare, precum și informații privind rolul Parlamentului European și al Consiliului în cadrul procedurii bugetare.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Beneficiarii sprijinului FEG și autoritățile de gestionare au obligația de a comunica informații cu scopul creșterii vizibilității fondului.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9 și luând în considerare în special numărul de beneficiari vizați, măsurile propuse și costurile estimate, evaluează și propune în cel mai scurt timp posibil cuantumul unei contribuții financiare din partea FEG care poate fi acordată, după caz, în limita resurselor disponibile.

1.  Comisia, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9 și luând în considerare în special numărul de beneficiari vizați, măsurile propuse și costurile estimate, evaluează și propune, în termen de 15 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării conformității cererii cu condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare, cuantumul unei contribuții financiare din partea FEG care poate fi acordată, după caz, în limita resurselor disponibile.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9, Comisia ajunge la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, Comisia notifică imediat acest lucru statului membru solicitant.

4.  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9, Comisia ajunge la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, aceasta notifică imediat statul membru în cauză, împreună cu justificarea corespunzătoare.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care un beneficiar participă la un curs de învățământ sau de formare cu o durată de doi ani sau mai mult, cheltuielile aferente respectivului curs sunt eligibile pentru cofinanțare din partea FEG până la data la care trebuie înaintat raportul final menționat la articolul 20 alineatul (1), cu condiția ca cheltuielile relevante să fi fost suportate înainte de această dată.

4.  În cazul în care un beneficiar participă la un curs de învățământ sau de formare cu o durată de doi ani sau mai mult pentru reconversie profesională sau lansarea unei activități de antreprenoriat, cheltuielile aferente respectivului curs sunt eligibile pentru cofinanțare din partea FEG până la data la care trebuie înaintat raportul final menționat la articolul 20 alineatul (1), cu condiția ca cheltuielile relevante să fi fost suportate înainte de această dată.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  rezultatele unui sondaj realizat în rândul beneficiarilor la șase luni de la încheierea perioadei de punere în aplicare, ce includ modificarea percepută a capacității de inserție profesională a beneficiarilor sau, în cazul celor care și-au găsit deja un loc de muncă, mai multe informații cu privire la calitatea locului de muncă găsit, cum ar fi modificarea programului de lucru, a nivelului de responsabilitate sau modificarea nivelului salariului în comparație cu locul de muncă anterior și sectorul în care persoana și-a găsit locul de muncă, și defalcarea acestor informații în funcție de sex, grupă de vârstă și nivel de instruire;

(d)  rezultatele unui sondaj realizat în rândul beneficiarilor la șase luni de la încheierea perioadei de punere în aplicare, ce includ modificarea percepută a capacității de inserție profesională a beneficiarilor sau, în cazul celor care și-au găsit deja un loc de muncă, mai multe informații cu privire la calitatea locului de muncă găsit, cum ar fi modificarea programului de lucru, a nivelului de responsabilitate sau modificarea nivelului salariului în comparație cu locul de muncă anterior și sectorul în care persoana și-a găsit locul de muncă;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 1 august 2021 și ulterior o dată la doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cantitativ și calitativ cuprinzător privind activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 în cursul celor doi ani precedenți. Raportul se axează în principal pe rezultatele obținute de FEG și conține, în special, informații referitoare la cererile înaintate, deciziile adoptate, măsurile finanțate, inclusiv statistici privind indicatorii prevăzuți în anexă, și complementaritatea acestor măsuri cu măsurile finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în special de FSE+, informații referitoare la lichidarea contribuțiilor financiare furnizate, precum și informații privind cererile care au fost respinse sau al căror cuantum a fost redus din cauza volumului insuficient de credite sau a neeligibilității.

1.  Până la 1 august 2021 și ulterior o dată la doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cantitativ și calitativ cuprinzător privind activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 în cursul celor doi ani precedenți. Raportul se axează în principal pe rezultatele obținute de FEG și conține, în special, informații referitoare la cererile înaintate, rapiditatea prelucrării acestora și eventualele deficiențe ale normelor existente, deciziile adoptate, măsurile finanțate, inclusiv statistici privind indicatorii prevăzuți în anexă, și complementaritatea acestor măsuri cu măsurile finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în special de FSE+, informații referitoare la lichidarea contribuțiilor financiare furnizate, precum și informații privind cererile care au fost respinse sau al căror cuantum a fost redus din cauza volumului insuficient de credite sau a neeligibilității.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Raportul se trimite spre informare Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali.

2.  Raportul se trimite spre informare statelor membre, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Anexă – punctul 1 – paragraful 1 – liniuța 9 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  persoane care au mai puțin de 2 ani de experiență profesională;

 

- persoane care au între 2 și 10 ani de experiență profesională;

 

- persoane care au peste 10 ani de experiență profesională.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

Referințe

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

REGI

11.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Tamás Deutsch

20.6.2018

Examinare în comisie

27.9.2018

 

 

 

Data adoptării

25.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

10.9.2018

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE

a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

destinată Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 -2018/0202(COD))

Raportoare pentru aviz: Vilija Blinkevičiūtė

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen îi prezintă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Principiile orizontale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din TUE, ar trebui să fie respectate la punerea în aplicare a fondurilor, ținând seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, astfel cum este prevăzut la articolul 11 și la articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând seama de principiul „poluatorul plătește”.

(1)  Principiile orizontale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din TUE, ar trebui să fie respectate la punerea în aplicare a fondurilor, ținând seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 8 din TFUE, statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen, asigurând faptul că punerea în aplicare a priorităților finanțate de FEG contribuie la promovarea egalității de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, astfel cum este prevăzut la articolul 11 și la articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând seama de principiul „poluatorul plătește”.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor, cu sediul în cadrul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) din Dublin, acordă asistență Comisiei și statelor membre prin intermediul unor analize calitative și cantitative pentru a le ajuta să evalueze tendințele în materie de globalizare, restructurare și utilizare a FEG.

(17)  Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor, cu sediul în cadrul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) din Dublin, acordă asistență Comisiei și statelor membre prin intermediul unor analize calitative și cantitative, pentru a le ajuta să evalueze tendințele în materie de globalizare, restructurare și utilizare a FEG. Aceste analize ar trebui să conțină, atunci când este cazul, o evaluare a perspectivei de gen a acestor tendințe, astfel încât FEG, precum și alte instrumente pertinente, să poată combate mai eficient inegalitățile de gen.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Contribuțiile financiare din partea FEG ar trebui să fie direcționate în primul rând către măsuri active de ocupare a forței de muncă ce vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă durabil, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței forței de muncă de la nivel local sau regional. Cu toate acestea, ori de câte ori este relevant, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte. Trebuie să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală. Includerea alocațiilor bănești într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie restricționată. Întreprinderile ar putea fi încurajate să participe la cofinanțarea națională a măsurilor sprijinite de FEG.

(19)  Contribuțiile financiare din partea FEG ar trebui să fie direcționate în primul rând către măsuri active de ocupare a forței de muncă ce vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă durabil, prin care se promovează noi forme ale echilibrului dintre viața privată și cea profesională cu scopul de a sprijini părinții și îngrijitorii care au un loc de muncă, precum și egalitatea de gen la locul de muncă, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței forței de muncă de la nivel local sau regional. Cu toate acestea, ori de câte ori este relevant, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte. Trebuie să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală. Includerea alocațiilor bănești într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie restricționată. Întreprinderile ar putea fi încurajate să participe la cofinanțarea națională a măsurilor sprijinite de FEG.

Justificare

Este important să se precizeze că formele durabile ale locurilor de muncă în care sunt reintegrați beneficiarii ar trebui să conțină, de asemenea, întreaga gamă de opțiuni care asigură echilibrul dintre viața privată și cea profesională, în conformitate cu legislația națională și cu viitoarea directivă a UE, contribuind astfel la egalitatea de gen atât la locul de muncă, cât și în viața privată.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Contribuțiile financiare din partea FEG ar trebui să fie direcționate în primul rând către măsuri active de ocupare a forței de muncă ce vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă durabil, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței forței de muncă de la nivel local sau regional. Cu toate acestea, ori de câte ori este relevant, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte. Trebuie să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală. Includerea alocațiilor bănești într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie restricționată. Întreprinderile ar putea fi încurajate să participe la cofinanțarea națională a măsurilor sprijinite de FEG.

(19)  Contribuțiile financiare din partea FEG ar trebui să fie direcționate în primul rând către măsuri active de ocupare a forței de muncă ce vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă durabil, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței forței de muncă de la nivel local sau regional. Cu toate acestea, ori de câte ori este relevant, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte. Trebuie să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală și depășirii stereotipurilor de gen la locul de muncă, dacă este cazul. Includerea alocațiilor bănești într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie restricționată. Întreprinderile ar putea fi încurajate să participe la cofinanțarea națională a măsurilor sprijinite de FEG.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Atunci când concep și pun în practică pachete coordonate de servicii personalizate, al căror scop este facilitarea reintegrării beneficiarilor vizați, statele membre ar trebui să valorifice și să se axeze într-o măsură mai mare pe obiectivele Agendei digitale și ale Strategiei privind piața unică digitală, pentru a soluționa puternica disparitate de gen din domeniul TIC și din domeniile științelor, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), promovând reconversia și recalificarea femeilor în sectoarele TIC și STIM. Atunci când concep și pun în practică pachete coordonate de servicii personalizate, statele membre ar trebui, de asemenea, să evite perpetuarea prezenței dominante a unui singur gen în industriile și sectoarele în care această preponderență există în virtutea tradiției. Majorarea proporției genului mai puțin reprezentat în diverse sectoare, cum ar fi în sectoarele financiar, TIC și STIM, poate contribui la reducerea diferențelor de remunerare și de pensii între femei și bărbați.

Justificare

Experiența punerii în aplicare a FEG demonstrează că, în general, femeile sunt recalificate în sectoare dominate în mod tradițional de femei, în care remunerația este mai mică, fapt ce duce la perpetuarea diferențelor de remunerare și de pensii între femei și bărbați.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială beneficiarilor defavorizați, inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, precum și celor expuși riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri se confruntă cu probleme speciale în ceea ce privește reintegrarea pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul punerii în aplicare a FEG.

(21)  Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri de politică active pentru piața forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială beneficiarilor defavorizați, inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, precum și celor expuși riscului de sărăcie, și ar trebui, de asemenea, să țină seama de nevoia de a combate discriminarea femeilor la locul de muncă, deoarece aceste grupuri se confruntă cu probleme deosebite în ceea ce privește reintegrarea pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul punerii în aplicare a FEG. Punerea în aplicare a FEG ar trebui să aibă ca scop realizarea unei contribuții la promovarea unor locuri de muncă durabile care să garanteze oportunități egale, să respecte principiul unei remunerații egale pentru o muncă de o valoare egală și să sprijine măsurile de asigurare a echilibrului dintre viața privată și cea profesională, care promovează egalitatea dintre femei și bărbați.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială beneficiarilor defavorizați, inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, precum și celor expuși riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri se confruntă cu probleme speciale în ceea ce privește reintegrarea pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul punerii în aplicare a FEG.

(21)  Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri de politică active pentru piața forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială beneficiarilor defavorizați, inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, persoanelor cu handicap, persoanelor care au rude dependente, precum și celor expuși riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri se confruntă cu probleme deosebite în ceea ce privește reintegrarea pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul punerii în aplicare a FEG.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Având în vedere principiul egalității, statele membre ar trebui să asigure un acces efectiv la informațiile privind FEG pe întreg teritoriul lor, inclusiv în zonele rurale.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Pentru a permite exercitarea controlului politic de către Parlamentul European și monitorizarea continuă de către Comisie a rezultatelor obținute cu ajutorul asistenței din partea FEG, statele membre ar trebui să înainteze un raport final privind punerea în aplicare a FEG.

(31)  Pentru a permite exercitarea controlului politic de către Parlamentul European și monitorizarea continuă de către Comisie a rezultatelor obținute cu ajutorul asistenței din partea FEG, statele membre ar trebui să înainteze un raport final privind punerea în aplicare a FEG, care ar trebui să respecte cerințe stricte de monitorizare și să conțină concluzii cu privire la evoluția beneficiarilor și o evaluare a impactului asupra egalității de gen.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Având în vedere faptul că transformarea digitală a economiei necesită un anumit nivel al competențelor digitale ale forței de muncă, diseminarea competențele necesare în era digitală ar trebui să fie un element orizontal obligatoriu al oricărui pachet coordonat de servicii personalizate oferite,

(39)  Având în vedere faptul că transformarea digitală a economiei necesită un anumit nivel de competențe digitale în rândul forței de muncă, diseminarea competențelor necesare în era digitală ar trebui să fie un element transversal obligatoriu al oricărui pachet coordonat de servicii personalizate oferite și ar trebui să aibă ca obiectiv majorarea proporției femeilor în profesiile din domeniile STIM.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul specific al FEG este de a acorda asistență în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ori care constituie o consecință a digitalizării sau a automatizării. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate.

2.  Obiectivul specific al FEG este de a acorda asistență în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ori care constituie o consecință a digitalizării sau a automatizării. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate și care promovează egalitatea de gen.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  „principiul egalității de tratament între femei și bărbați” înseamnă că nu există nicio discriminare directă sau indirectă pe criterii de sex în cursul diferitelor etape ale punerii în aplicare a contribuției financiare, în special în cursul selectării grupurilor-țintă și al stabilirii criteriilor, a indicatorilor și a beneficiarilor;

Justificare

Trebuie adăugată definiția principiului egalității de tratament între femei și bărbați pentru a întări dimensiunea de gen a acestui regulament. De asemenea, trebuie menționată explicit discriminarea indirectă, deoarece, de obicei, la punerea în aplicare a diverselor programe are loc anume acest tip de discriminare (neintenționată).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se poate acorda o contribuție financiară din partea FEG pentru măsurile active de ocupare a forței de muncă ce fac parte dintr-un pachet coordonat de servicii personalizate, concepute să faciliteze reintegrarea beneficiarilor vizați și, în special, a persoanelor celor mai defavorizate din rândul lucrătorilor disponibilizați, într-un loc de muncă sau într-o activitate independentă.

Se poate acorda o contribuție financiară din partea FEG pentru măsurile active de ocupare a forței de muncă ce fac parte dintr-un pachet coordonat de servicii personalizate, concepute să faciliteze reintegrarea beneficiarilor vizați și, în special, a femeilor și a persoanelor celor mai defavorizate din rândul lucrătorilor disponibilizați, într-un loc de muncă sau într-o activitate independentă.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  formare și reconversie profesională individualizată, inclusiv privind competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și alte competențe necesare în era digitală, atestarea experienței dobândite, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, servicii de consiliere, mentorat, asistență pentru plasarea personalului disponibilizat, promovarea spiritului antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea de activități independente, înființarea de întreprinderi și preluarea întreprinderilor de către angajați, precum și activități de cooperare;

(a)  formare și reconversie profesională individualizată, inclusiv privind competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și alte competențe necesare în era digitală, informații privind învățarea pe tot parcursul vieții, atestarea experienței dobândite, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, servicii de consiliere, mentorat, asistență pentru plasarea personalului disponibilizat, promovarea spiritului antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea de activități independente, înființarea de întreprinderi și preluarea întreprinderilor de către angajați, precum și activități de cooperare; aceste activități se realizează pe baza principiului tratamentului egal între femei și bărbați, cu o axare deosebită pe menținerea activității femeilor pe piața forței de muncă;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  formare și reconversie profesională individualizată, inclusiv privind competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și alte competențe necesare în era digitală, atestarea experienței dobândite, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, servicii de consiliere, mentorat, asistență pentru plasarea personalului disponibilizat, promovarea spiritului antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea de activități independente, înființarea de întreprinderi și preluarea întreprinderilor de către angajați, precum și activități de cooperare;

(a)  formare și reconversie profesională individualizată, inclusiv privind competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și alte competențe necesare în era digitală, atestarea experienței dobândite, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, servicii de consiliere, mentorat, emanciparea femeilor, module de dezvoltare a încrederii în forțele proprii și de motivare, asistență pentru plasarea personalului disponibilizat, promovarea spiritului antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea de activități independente, înființarea de întreprinderi și preluarea întreprinderilor de către angajați, precum și activități de cooperare;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  măsuri speciale cu durată limitată, cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc de muncă, stimulente de recrutare pentru angajatori, alocații de mobilitate, alocații de formare sau de subzistență, inclusiv alocații pentru îngrijitori.

(b)  măsuri speciale cu durată limitată, cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc de muncă, stimulente de recrutare pentru angajatori, alocații de mobilitate, alocații de formare sau de subzistență, inclusiv alocații pentru asigurarea echilibrului dintre viața privată și cea profesională în cazul părinților și al îngrijitorilor care au un loc de muncă.

Justificare

Trebuie precizate categoriile de beneficiari, deoarece acest lucru corespunde actului legislativ examinat. De asemenea, întrucât în legislația UE nu există o definiție a noțiunii de „îngrijitor”, există riscul să nu fie incluși părinții care lucrează dacă această dispoziție ar menționa numai îngrijitorii.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  măsuri specifice de stimulare a lucrătorilor dezavantajați, a celor care se supun unui risc de sărăcie mai mare sau a lucrătorilor în vârstă să rămână sau să se întoarcă pe piața forței de muncă.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Costurile măsurilor menționate la litera (b) nu pot depăși 35 % din costurile totale ale pachetului coordonat de servicii personalizate enumerate la prezentul alineat.

Costurile măsurilor menționate la litera (b) nu pot depăși 50 % din costurile totale ale pachetului coordonat de servicii personalizate enumerate la prezentul alineat.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Structura pachetului coordonat de servicii personalizate anticipează perspectivele pieței de muncă și competențele necesare pe această piață. Pachetul coordonat este compatibil cu trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă și, de asemenea, se axează pe diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală și ține seama de cererea de pe piața forței de muncă de la nivel local.

Structura pachetului coordonat de servicii personalizate anticipează viitoarele perspective durabile ale pieței de muncă și competențele necesare. Pachetul coordonat este compatibil cu trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă și, de asemenea, se axează pe diseminarea competențelor necesare în sectoarele și la locurile de muncă ale industriei digitale, care sunt totodată durabile și ecologice, și ține seama de cererea de pe piața forței de muncă de la nivel local și de nevoia de a elimina disparitățile de gen pe piața forței de muncă.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când elaborează pachete coordonate de servicii personalizate, care au ca scop facilitarea reintegrării beneficiarilor vizați pe piața forței de muncă, statele membre tratează disparitățile de gen din sectoarele informațiilor, comunicațiilor, științelor, matematicii și tehnologiilor, promovând reconversia și recalificarea femeilor în sectoare dominate în mod tradițional de bărbați, cum ar fi sectoarele financiar, TIC și STIM.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din diversele etape ale execuției contribuției financiare din partea FEG și sunt promovate în cursul acestor etape.

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din diversele etape ale execuției contribuției financiare din partea FEG și sunt promovate în cursul acestor etape, îndeosebi la selectarea grupurilor-țintă, stabilirea criteriilor și a indicatorilor, precum și la elaborarea pachetului coordonat de servicii personalizate pentru beneficiari.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din diversele etape ale execuției contribuției financiare din partea FEG și sunt promovate în cursul acestor etape.

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din toate etapele pertinente ale execuției contribuției financiare din partea FEG și sunt promovate în cursul acestor etape.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia pune în aplicare activități de informare și comunicare referitoare la cazuri și rezultate ale FEG pe baza experienței acumulate, cu scopul de a îmbunătăți eficacitatea FEG și de a asigura faptul că cetățenii și lucrătorii din Uniune sunt informați cu privire la FEG.

Comisia pune în aplicare activități de informare și comunicare referitoare la cazuri și rezultate ale FEG pe baza experienței acumulate, cu scopul de a îmbunătăți eficacitatea FEG și de a asigura faptul că cetățenii și lucrătorii din Uniune sunt informați cu privire la FEG, inclusiv cetățenii și lucrătorii din zonele rurale, unde accesul la informații este dificil.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cel târziu la sfârșitul celei de a șaptea luni de la expirarea perioadei prevăzute la articolul 15 alineatul (3), statul membru în cauză prezintă Comisiei un raport final privind execuția contribuției financiare, inclusiv informații referitoare la:

1.  Cel târziu la sfârșitul celei de a șaptea luni de la expirarea perioadei prevăzute la articolul 15 alineatul (3), statul membru în cauză prezintă Comisiei un raport final ce conține date disponibile publicului și defalcate pe genuri privind execuția contribuției financiare, inclusiv informații referitoare la:

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  o evaluare separată privind impactul asupra egalității de gen în legătură cu cazurile raportate;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La fiecare patru ani, Comisia efectuează, din proprie inițiativă și în strânsă cooperare cu statele membre, o evaluare a contribuțiilor financiare din partea FEG.

1.  O dată la patru ani, Comisia efectuează, din proprie inițiativă și în strânsă cooperare cu statele membre, o evaluare a contribuțiilor financiare din partea FEG, în funcție de genuri.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

3.9.2018

 

 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

Referințe

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Data prezentării la PE

30.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Data adoptării

27.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Data depunerii

7.12.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

-

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate