Postup : 2018/0202(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0445/2018

Predkladané texty :

A8-0445/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0019

SPRÁVA     ***I
PDF 1428kWORD 222k
7.12.2018
PE 625.202v02-00 A8-0445/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Maria Arena

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0380),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 175 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0231/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ... (1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ... (2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre regionálny rozvoj a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0445/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre transformáciu (EFT).

Odôvodnenie

Horizontálny pozmeňujúci návrh, ktorý sa uplatňuje v celom texte; keď sa zahrnie do konečného znenia nariadenia, DLA (právnici lingvisti) vykoná potrebné zmeny. Súvisiace pozmeňujúce návrhy preto nie sú zahrnuté v záverečnej správe.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásady subsidiarity a zásady proporcionality, ako sa stanovujú v článku 5 ZEÚ, by sa mali dodržiavať pri implementácii fondov, s ohľadom na Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, ako sa stanovuje v článkoch 11 a 191 ods. 1 ZFEÚ, pričom sa zohľadňuje zásada „znečisťovateľ platí“.

(1)  Horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článkoch 9 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) vrátane zásady subsidiarity a zásady proporcionality, ako sa stanovujú v článku 5 ZEÚ, by sa mali dodržiavať pri implementácii fondov, s ohľadom na Chartu základných práv Európskej únie. V súlade s článkom 8 ZFEÚ by sa členské štáty a Komisia mali zamerať na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, ako sa stanovuje v článkoch 11 a 191 ods. 1 ZFEÚ, pričom sa zohľadňuje zásada „znečisťovateľ platí“.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Vo februári 2018 prijala Komisia oznámenie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“18. V oznámení sa zdôrazňuje, že rozpočet Únie podporuje jedinečné sociálne trhové hospodárstvo Európy. Bude preto nanajvýš dôležité zlepšiť pracovné príležitosti a riešiť výzvy súvisiace so zručnosťami, predovšetkým tie, ktoré sú spojené s digitalizáciou. Rozpočtová flexibilita je kľúčovou zásadou v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Mechanizmy flexibility sa zachovávajú, aby Únia mohla reagovať na nepredvídané udalosti a aby sa zabezpečilo, že rozpočtové prostriedky sa použijú tam, kde je ich použitie najnaliehavejšie.

(4)  Vo februári 2018 prijala Komisia oznámenie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“18. V oznámení sa zdôrazňuje, že rozpočet Únie podporuje jedinečné sociálne trhové hospodárstvo Európy. Bude preto nanajvýš dôležité zlepšiť pracovné príležitosti a riešiť výzvy súvisiace so zručnosťami, predovšetkým tie, ktoré sú spojené s digitalizáciou, automatizáciou a prechodom na hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, a v plnej miere rešpektovať Parížsku dohodu o zmene klímy z roku 2015 v nadväznosti na 21. konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy. Rozpočtová flexibilita je kľúčovou zásadou v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Mechanizmy flexibility sa zachovávajú, aby Únia mohla včasnejšie reagovať na nepredvídané udalosti a aby sa zabezpečilo, že rozpočtové prostriedky sa použijú tam, kde je ich použitie najnaliehavejšie.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf.

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Komisia vo svojom „Diskusnom dokumente o využívaní globalizácie“20 identifikuje kombináciu globalizácie súvisiacej s obchodom a technologickej zmeny ako hlavnú hnaciu silu zvýšeného dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile a nižšieho počtu pracovných miest, ktoré si vyžadujú nižšiu kvalifikáciu. Napriek celkovým obrovským výhodám otvorenejšieho obchodu a ďalšej integrácie svetových hospodárstiev treba vyriešiť tieto negatívne vedľajšie účinky. Keďže súčasné prínosy globalizácie sú už teraz rozložené nerovnomerne medzi ľuďmi a regiónmi a majú výrazný dosah na nepriaznivo dotknuté osoby, existuje nebezpečenstvo, že stále rýchlejšie sa rozvíjajúci technologický pokrok ešte viac napomôže týmto účinkom. Preto v súlade so zásadou solidarity a zásadou udržateľnosti bude nevyhnutné zabezpečiť, aby sa prínosy globalizácie rozdeľovali spravodlivejšie, a to zosúladením hospodárskej otvorenosti a technologického pokroku so sociálnou ochranou.

(6)  Komisia vo svojom „Diskusnom dokumente o využívaní globalizácie“20 identifikuje kombináciu globalizácie súvisiacej s obchodom a technologickej zmeny ako hlavnú hnaciu silu zvýšeného dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile a nižšieho počtu pracovných miest, ktoré si vyžadujú nižšiu kvalifikáciu. Hoci uznáva výhody otvorenejšieho obchodu, na riešenie súvisiacich negatívnych vedľajších účinkov sú nutné primerané prostriedky. Keďže súčasné prínosy globalizácie sú rozložené nerovnomerne medzi ľuďmi a regiónmi a majú výrazný dosah na nepriaznivo dotknuté osoby, existuje nebezpečenstvo, že technologické a environmentálne zmeny tieto účinky ešte prehĺbia. Preto v súlade so zásadou solidarity a zásadou udržateľnosti bude nevyhnutné zabezpečiť, aby sa prínosy globalizácie rozdeľovali spravodlivejšie. V rámci príslušných štrukturálnych fondov Únie, ako je Európsky sociálny fond plus (ESF+), by sa mali vo väčšej miere predvídavým spôsobom riešiť súbežné nepriaznivé účinky globalizácie a technologických a environmentálnych prechodov, s cieľom lepšie prispôsobiť podnikateľskú sféru a pracovnú silu zosúladením hospodárskeho rastu a technologického pokroku s primeranou sociálnou ochranou a aktívnou podporou v oblasti prístupu k zamestnaniu a samostatnej zárobkovej činnosti.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sk

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sk

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vo svojom „diskusnom dokumente o budúcnosti financií Únie“21 Komisia zdôrazňuje potrebu znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi členskými štátmi a v rámci nich. Hlavnou prioritou je preto investovať do rovnosti, sociálneho začlenenia, vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj do zdravia.

(7)  Vo svojom „diskusnom dokumente o budúcnosti financií Únie“21 Komisia zdôrazňuje potrebu znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi členskými štátmi a v rámci nich. Hlavnou prioritou je preto investovať do trvalo udržateľného rozvoja, rovnosti, sociálneho začlenenia, vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj do zdravia.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sk

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sk

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Globalizácia a technologické zmeny budú pravdepodobne ďalej zvyšovať vzájomnú prepojenosť a závislosť svetových hospodárstiev. Prerozdelenie pracovnej sily je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou takejto hospodárskej zmeny. Ak sa majú výhody vyplývajúce zo zmien spravodlivo rozdeľovať, poskytovanie pomoci prepusteným pracovníkom a tým, ktorým prepustenie hrozí, je mimoriadne dôležité. „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“22 je politickým nástrojom Únie, ktorý stanovuje rámec najlepších postupov pre predvídanie a zvládanie reštrukturalizácie podnikov. Ponúka komplexný rámec na riešenie výziev súvisiacich s ekonomickými úpravami a reštrukturalizáciou a ich dosahu na zamestnanosť a sociálnu oblasť primeranými politickými prostriedkami. Takisto vyzýva členské štáty, aby využívali finančné prostriedky EÚ a jednotlivých štátov spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že sociálne dôsledky reštrukturalizácie, najmä jej nepriaznivé účinky na zamestnanosť, sa budú môcť účinnejšie zmierniť. Hlavnými nástrojmi Únie na podporu nepriaznivo zasiahnutých pracovníkov sú Európsky sociálny fond plus (ESF+), ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc predvídavým spôsobom, a EGF, ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí reaktívnym spôsobom.

(8)  Zmena klímy, globalizácia a technologické zmeny budú pravdepodobne ďalej zvyšovať vzájomnú prepojenosť a závislosť svetových hospodárstiev. Prerozdelenie pracovnej sily je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou takejto hospodárskej zmeny. Ak sa majú výhody vyplývajúce zo zmien spravodlivo rozdeľovať, poskytovanie pomoci prepusteným pracovníkom a tým, ktorým prepustenie hrozí, je mimoriadne dôležité. Hlavnými nástrojmi Únie na podporu nepriaznivo zasiahnutých pracovníkov je ESF+, ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc predvídavým spôsobom, a EFT, ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí reaktívnym spôsobom. „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“22 je politickým nástrojom Únie, ktorý stanovuje rámec najlepších postupov pre predvídanie a zvládanie reštrukturalizácie podnikov. Ponúka komplexný rámec na riešenie výziev súvisiacich s ekonomickými úpravami a reštrukturalizáciou a ich dosahu na zamestnanosť a sociálnu oblasť primeranými politickými prostriedkami. Takisto vyzýva členské štáty, aby využívali finančné prostriedky EÚ a jednotlivých štátov spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že sociálne dôsledky reštrukturalizácie, najmä jej nepriaznivé účinky na zamestnanosť, sa budú môcť účinnejšie zmierniť.

__________________

__________________

22 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“, COM(2013) 882 final, 13. 12. 2013.

22 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“, COM(2013) 882 final, 13. 12. 2013.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11a) Program EFT by mal byť viditeľný a vyžadovať viac údajov a kvalitnejšie údaje s cieľom umožniť riadne vedecké hodnotenie EFT a vyhnúť sa administratívnym obmedzeniam pri uplatňovaní programu pre pomoc na prispôsobenie obchodu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Komisia zdôrazňuje, aká dôležitá je naďalej úloha EGF ako flexibilného fondu na podporu pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie v kontexte rozsiahlych reštrukturalizačných udalostí, a na poskytnutie pomoci týmto pracovníkom, aby si čo najskôr našli novú prácu. Únia by mala naďalej poskytovať špecifickú jednorazovú podporu na uľahčenie opätovného vstupu prepustených pracovníkov do zamestnania v oblastiach, odvetviach, na územiach alebo trhoch práce, ktoré utrpeli šok vyvolaný závažným narušením hospodárstva. Vzhľadom na vzájomné pôsobenie a vzájomné účinky otvoreného obchodu, technologických zmien alebo ďalších faktorov, ako je prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, a preto vzhľadom na to, že je čoraz ťažšie vyčleniť konkrétny faktor, ktorý spôsobuje presuny pracovných miest, mobilizácia EGF v budúcnosti bude založená iba na výraznom dosahu reštrukturalizačnej udalosti. Vzhľadom na účel EGF, ktorým je poskytovať podporu v naliehavých situáciách a za nečakaných okolností, a to ako doplňujúcu podporu k predvídavejšej pomoci poskytovanej z EFS+, EGF by mal byť aj naďalej flexibilným a osobitným nástrojom mimo rozpočtových stropov viacročného finančného rámca, ako sa stanovuje v oznámení Komisie s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027“ a jeho prílohe27.

(13)  Komisia zdôrazňuje, aká dôležitá je naďalej úloha EFT ako flexibilného fondu na podporu pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie v kontexte rozsiahlych reštrukturalizačných udalostí, a na poskytnutie pomoci týmto pracovníkom, aby si čo najskôr našli novú prácu. Únia by mala naďalej poskytovať špecifickú jednorazovú podporu na uľahčenie opätovného vstupu prepustených pracovníkov do kvalitného a udržateľného zamestnania v oblastiach, odvetviach, na územiach alebo trhoch práce, ktoré utrpeli šok vyvolaný závažným narušením hospodárstva. Vzhľadom na vzájomné pôsobenie a vzájomné účinky otvoreného obchodu, technologických zmien, digitalizácie a automatizácie alebo ďalších faktorov, ako je prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, a preto vzhľadom na to, že je čoraz ťažšie vyčleniť konkrétny faktor, ktorý spôsobuje presuny pracovných miest, mobilizácia EFT by v budúcnosti mala byť založená iba na výraznom dosahu reštrukturalizačnej udalosti. Vzhľadom na účel EGF, ktorým je poskytovať podporu v naliehavých situáciách a za nečakaných okolností, a to ako doplňujúcu podporu k predvídavejšej pomoci poskytovanej z EFS+, EFT by mal byť aj naďalej flexibilným a osobitným nástrojom mimo rozpočtových stropov viacročného finančného rámca, ako sa stanovuje v oznámení Komisie s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027“ a jeho prílohe27.

__________________

__________________

27 Pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2018)0171 final a jeho príloha COM(2018)0321 final.

27 Pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2018)0171 final a jeho príloha COM(2018)0321 final.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch opätovne potvrdil svoje pevné stanovisko k potrebnej úrovni financovania kľúčových politík Únie vo VFR na roky 2021 – 2027, aby mohli plniť svoje poslanie a ciele. Zdôraznil najmä potrebu zdvojnásobiť konkrétne financovanie VFR pre MSP a boj proti nezamestnanosti mladých ľudí; uvítal niekoľko návrhov, ktoré zlepšujú súčasné ustanovenia, najmä zvýšené prideľovanie špeciálnych nástrojov a konštatoval, že má v úmysle rokovať o ďalších zlepšeniach, a to vždy, keď to bude potrebné.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Ako už bolo uvedené, s cieľom zachovať európsky charakter EGF by sa žiadosť o podporu mala podať vtedy, keď má veľká reštrukturalizačná udalosť výrazný dosah na hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej úrovni. Takýto dosah by sa mal vymedziť minimálnym počtom zrušených pracovných miest v konkrétnom referenčnom období. So zreteľom na výsledky tohto hodnotenia v polovici obdobia sa prahová hodnota stanovuje na 250 zrušených pracovných miest v referenčnom období štyroch mesiacov (alebo 6 mesiacov v prípadoch týkajúcich sa určitých odvetví). So zreteľom na to, že vlny prepúšťania v rôznych odvetviach, ale v tom istom regióne, majú rovnako výrazný dosah na miestny trh práce, bude možné predkladať aj žiadosti na úrovni regiónu. Na malých trhoch práce, ako sú malé členské štáty alebo vzdialené regióny vrátane najvzdialenejších regiónov, ako sa uvádza v článku 349 ZFEÚ, alebo za výnimočných okolností by sa žiadosti mohli predkladať v prípade nižšieho počtu zrušených pracovných miest.

(14)  Ako už bolo uvedené, s cieľom zachovať európsky charakter EFT by sa žiadosť o podporu mala podať vtedy, keď má veľká reštrukturalizačná udalosť výrazný dosah na hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej úrovni. Takýto dosah by sa mal vymedziť minimálnym počtom zrušených pracovných miest v konkrétnom referenčnom období. So zreteľom na výsledky tohto hodnotenia v polovici obdobia sa prahová hodnota stanovuje na 200 zrušených pracovných miest v zodpovedajúcich referenčných obdobiach. So zreteľom na to, že vlny prepúšťania v rôznych odvetviach, ale v tom istom regióne, majú rovnako výrazný dosah na miestny trh práce, bude možné predkladať aj žiadosti na úrovni regiónu. Na malých trhoch práce, ako sú malé členské štáty alebo vzdialené regióny vrátane najvzdialenejších regiónov, ako sa uvádza v článku 349 ZFEÚ, alebo za výnimočných okolností by malo byť možné predkladať žiadosti v prípade nižšieho počtu zrušených pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Pri rešpektovaní zásady subsidiarity a pri zohľadnení významného vplyvu reštrukturalizačnej udalosti ako požiadavky na predloženie žiadosti EFT by sa EFT mal snažiť prejaviť solidaritu s prepustenými pracovníkmi zo všetkých typov podnikov bez ohľadu na ich veľkosť.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)  EFT by mal zostať osobitným nástrojom Únie reagujúcim na situácie, ktoré spôsobujú veľké reštrukturalizačné udalosti na európskom trhu práce. Únia by však mala pokračovať v úsilí o nájdenie udržateľnejších spôsobov riešenia štrukturálnych zmien a výziev, ktoré ovplyvňujú trhy práce a vedú k takýmto udalostiam v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Európske stredisko pre sledovanie zmien, ktoré má sídlo v Európskej nadácii na zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline, poskytuje Komisii a členským štátom podporu pri vypracúvaní kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz s cieľom pomáhať pri posudzovaní trendov globalizácie, reštrukturalizácie a využívania EGF.

(17)  Európske stredisko pre sledovanie zmien, ktoré má sídlo v Európskej nadácii na zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline, poskytuje Komisii a členským štátom podporu pri vypracúvaní kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz s cieľom pomáhať pri posudzovaní trendov, napríklad v oblasti globalizácie, technologických a environmentálnych zmien, reštrukturalizácie a využívania EFT. Takéto analýzy by mali obsahovať dostatok rozčlenených údajov, najmä z rodového hľadiska, s cieľom účinnejšie bojovať proti rodovým rozdielom.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a.  Európsky nástroj na monitorovanie reštrukturalizácie podnikov (ERM) v rámci nadácie Eurofound monitoruje v reálnom čase podávanie správ o rozsiahlych reštrukturalizačných udalostiach v celej Únii na základe siete národných spravodajcov. ERM je veľmi dôležitý pre EFT a mal by napomáhať jeho fungovanie najmä tým, že pomôže v počiatočnom štádiu identifikovať potenciálne prípady, v ktorých je potrebná intervencia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, by mali mať rovnaký prístup k EGF bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu. Preto by sa za možných prijímateľov EGF na účely tohto nariadenia mali považovať prepustení pracovníci, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila.

(18)  Prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, by mali mať rovnaký prístup k EFT bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu. Preto by sa za možných prijímateľov EFT na účely tohto nariadenia mali považovať prepustení pracovníci – bez ohľadu na druh alebo trvanie pracovnoprávneho vzťahu –, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Finančné príspevky z EGF by mali byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do udržateľného zamestnania, a to buď v rámci, alebo mimo ich pôvodného odvetvia činnosti. Opatrenia by mali zohľadňovať očakávané potreby na miestnom alebo regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to relevantné, by sa však mala podporovať aj mobilita prepustených pracovníkov s cieľom pomôcť im pri hľadaní nového zamestnania na inom mieste. Osobitný dôraz sa kladie na zabezpečovanie zručností potrebných v digitálnom veku. Zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa malo obmedziť. Spoločnosti by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v súvislosti s opatreniami podporovanými v rámci EGF zúčastňovali na vnútroštátnom spolufinancovaní.

(19)  Finančné príspevky z EFT by mali byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce a personalizované služby, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do kvalitného a udržateľného zamestnania v odvetví orientovanom na budúcnosť, a to buď v rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia činnosti, ich cieľom by však mala byť aj podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania nových podnikov, a to aj zriaďovaním družstiev. Opatrenia by mali zohľadňovať potenciálne potreby na miestnom alebo regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to relevantné, by sa však mala podporovať aj mobilita prepustených pracovníkov s cieľom pomôcť im pri hľadaní nového zamestnania na inom mieste. Osobitný dôraz by sa mal klásť na zabezpečovanie zručností potrebných v digitálnom veku a na prípadné prekonávanie rodových stereotypov v zamestnaní. Zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa malo obmedziť. Finančné príspevky by mali dopĺňať, a nie nahrádzať všetky opatrenia, ktoré patria do právomoci členských štátov a/alebo spoločností podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv. Spoločnosti by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v súvislosti s opatreniami podporovanými v rámci EFT zúčastňovali na vnútroštátnom spolufinancovaní.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Pri zavádzaní a navrhovaní koordinovaného balíka personalizovaných služieb s cieľom uľahčiť opätovnú integráciu cieľových prijímateľov by členské štáty mali využiť a lepšie zamerať ciele digitálnej agendy a stratégie jednotného digitálneho trhu s cieľom riešiť závažnú rodovú nerovnosť v odvetviach IKT a vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) podporou ďalšej odbornej prípravy a rekvalifikácie žien v rámci odvetví IKT a STEM. Pri zavádzaní a navrhovaní koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa členské štáty mali vyhýbať aj pretrvávajúcej dominancii jedného rodu v tých odvetviach a sektoroch, ktorých sa to tradične týka. Zvýšenie zastúpenia menej zastúpeného rodu v rôznych odvetviach, ako sú financie, IKT a STEM, by prispelo k zníženiu rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali uprednostniť opatrenia, ktoré významnou mierou prispejú k zamestnateľnosti prijímateľov. Členské štáty by sa mali usilovať o to, aby bol čo najväčší počet prijímateľov zúčastňujúcich sa na týchto opatreniach čo najskôr v priebehu šesťmesačného obdobia predchádzajúceho dňu, keď sa má predložiť záverečná správa o implementácii finančného príspevku, opätovne začlenený do udržateľného zamestnania.

(20)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali uprednostniť opatrenia, ktoré významnou mierou prispejú k zamestnateľnosti prijímateľov. Členské štáty by sa mali usilovať o to, aby boli všetci prijímatelia zúčastňujúci sa na týchto opatreniach čo najskôr v priebehu sedemmesačného obdobia predchádzajúceho dňu, keď sa má predložiť záverečná správa o implementácii finančného príspevku, opätovne začlenení do kvalitného a udržateľného zamestnania. Návrh harmonizovaného balíka personalizovaných služieb by mal prípadne zohľadňovať základné dôvody prepúšťania a predpokladať budúce perspektívy trhu práce a požadované zručnosti. Koordinovaný balík by mal byť v súlade s prechodom na hospodárstvo šetrné ku klíme a efektívne využívajúce zdroje.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali klásť osobitný dôraz na znevýhodnených prijímateľov vrátane mladých a starších nezamestnaných osôbosôb, ktoré sú ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny čelia pri opätovnom zaradení na trh práce osobitným problémom. Bez ohľadu na to by sa pri implementácii EGF mali dodržiavať a presadzovať zásada rodovej rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré patria medzi základné hodnoty Únie a ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv.

(21)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali klásť osobitný dôraz na znevýhodnených prijímateľov vrátane osôb so zdravotným postihnutím, osôb s odkázanými rodinnými príslušníkmi, mladých a starších nezamestnaných osôb, osôb s nízkou kvalifikáciou, osôb, ktoré majú migrantský pôvod alebo sú ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny čelia pri opätovnom zaradení na trh práce osobitným problémom. Bez ohľadu na to by sa pri implementácii EFT mali dodržiavať a presadzovať zásada rodovej rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré patria medzi základné hodnoty Únie a ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  V období od marca 2007 do marca 2017 Komisia dostala 148 žiadostí o spolufinancovanie z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) z 21 členských štátov v celkovej výške takmer 600 miliónov EUR na pomoc 138 888 prepusteným pracovníkom a 2 944 ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom účinne a rýchlo podporiť prijímateľov by mali členské štáty vynaložiť maximálne úsilie na predloženie úplných žiadostí na finančný príspevok z EGF. V prípade, že Komisia požaduje ďalšie informácie na účely posúdenia žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na poskytnutie dodatočných informácií.

(22)  S cieľom účinne a rýchlo podporiť prijímateľov by mali členské štáty vynaložiť maximálne úsilie na urýchlené predloženie úplných žiadostí na finančný príspevok z EFT a inštitúcie Únie by mali urobiť všetko, čo je v ich silách, na ich rýchle preskúmanie. V prípade, že Komisia požaduje ďalšie informácie na účely posúdenia žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na poskytnutie dodatočných informácií.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  S cieľom uľahčiť vykonávanie tohto nariadenia a dosiahnutie jeho cieľov je potrebná väčšia informovanosť o EFT. V minulosti došlo k výrazne nedostatočnému čerpaniu finančných prostriedkov z fondu, a to predovšetkým z dôvodu nedostatočného povedomia o existencii EGF. Toto by sa dalo vyriešiť lepšou propagáciou a informovanosťou o EFT a jeho možnostiach, najmä v prípade príslušných orgánov v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22b)  Komisia by mala uľahčovať prístup pre vnútroštátne a regionálne orgány prostredníctvom špecializovaného asistenčného pracoviska, ktoré by poskytovalo všeobecné informácie a vysvetlenia o postupoch a o tom, ako podať žiadosť. Asistenčné pracovisko by malo sprístupniť štandardné formuláre na účely štatistiky a ďalšej analýzy.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  V záujme prijímateľov a orgánov zodpovedných za vykonávanie opatrení by žiadajúce členské štáty mali všetkých aktérov zapojených do procesu predkladania žiadosti informovať o stave spracovania žiadosti.

(23)  V záujme prijímateľov a orgánov zodpovedných za vykonávanie opatrení by žiadajúce členské štáty mali všetkých aktérov zapojených do procesu predkladania žiadosti informovať o stave spracovania žiadosti a zapájať ich aj počas procesu vykonávania.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  V súlade so zásadou správneho finančného riadenia by finančné príspevky z EGF nemali nahrádzať, ale podľa možnosti dopĺňať podporné opatrenia, ktoré sú pre prijímateľov dostupné z fondov Únie alebo iných politík alebo programov Únie.

(24)  V súlade so zásadou správneho finančného riadenia finančné príspevky z EGF nemôžu nahrádzať podporné opatrenia, ktoré sú pre prijímateľov dostupné z fondov Únie alebo iných politík alebo programov Únie, ale mali by ich podľa možnosti dopĺňať. Finančné príspevky z EFT nemôžu nahrádzať vnútroštátne opatrenia ani opatrenia, za ktoré sú zodpovedné prepúšťajúce spoločnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, a mali by namiesto toho vytvárať skutočnú európsku pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Pri informačných a komunikačných činnostiach by sa mali zahrnúť osobitné ustanovenia o prípadoch využitia EGF a ich výsledkoch.

(25)  Vzhľadom na zásadu rovnosti by členské štáty mali zabezpečiť účinný prístup k informáciám o EFT na celom ich území vrátane vidieckych oblastí. Komisia by mala najmä podporovať šírenie existujúcich najlepších postupov, zlepšovať informovanosť o kritériách oprávnenosti čerpania prostriedkov z EGF a o postupoch predkladania žiadostí a vyvíjať väčšie úsilie s cieľom zlepšovať informovanosť o EFT medzi občanmi Únie, a najmä medzi pracovníkmi. Pri informačných a komunikačných činnostiach by sa mali zahrnúť osobitné ustanovenia o prípadoch využitia EFT a ich výsledkoch.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  S cieľom pokryť potreby, ktoré vznikajú najmä počas prvých mesiacov každého roka, keď sú možnosti presunov z iných rozpočtových riadkov mimoriadne obmedzené, by sa v rámci ročného rozpočtového postupu mala v rozpočtovom riadku EFT uvoľniť primeraná suma platobných rozpočtových prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  V záujme prijímateľov by mala byť pomoc poskytovaná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie. Členské štáty a inštitúcie Únie zapojené do procesu rozhodovania o EGF by mali vynaložiť maximálne úsilie na skrátenie obdobia spracovania žiadostí a zjednodušenie postupov, a zabezpečiť tak hladké a rýchle prijímanie rozhodnutí o mobilizácii EGF. Preto bude rozpočtový orgán v budúcnosti rozhodovať o žiadostiach o prevod predkladaných Komisiou, ktoré si už nevyžadujú návrh Komisie na mobilizáciu EGF.

(29)  V záujme prijímateľov by mala byť pomoc poskytnutá rýchlo a účinne. Členské štáty a inštitúcie Únie zapojené do procesu rozhodovania o EFT by mali vynaložiť maximálne úsilie na skrátenie obdobia spracovania žiadostí a zjednodušenie postupov a ich prispôsobenie osobitným potrebám, a zabezpečiť tak hladké a rýchle prijímanie rozhodnutí o mobilizácii EFT. Preto by mal rozpočtový orgán v budúcnosti rozhodovať o žiadostiach o prevod predkladaných Komisiou, ktoré si už nevyžadujú návrh Komisie na mobilizáciu EFT.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  V prípade podniku, ktorý ukončuje činnosť, sa prepusteným pracovníkom môže poskytnúť pomoc na prevzatie určitých alebo všetkých činností bývalého zamestnávateľa.

(30)  V prípade podniku, ktorý ukončuje činnosť, sa prepusteným pracovníkom môže poskytnúť pomoc na prevzatie určitých alebo všetkých činností bývalého zamestnávateľa a členský štát, v ktorom sa podnik nachádza, môže vopred poskytnúť prostriedky potrebné na to, aby sa to umožnilo.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Aby mohol Európsky parlament vykonávať politickú kontrolu a aby Komisia mohla nepretržite monitorovať výsledky dosiahnuté s pomocou EGF, mali by členské štáty predložiť záverečnú správu o implementácii EGF.

(31)  Aby mohol Európsky parlament vykonávať politickú kontrolu a aby Komisia mohla nepretržite monitorovať výsledky dosiahnuté s pomocou EFT, mali by členské štáty predložiť záverečnú správu o implementácii EFT, ktorá by mala reagovať na jasné požiadavky na monitorovanie a mala by obsahovať následné opatrenia pre prijímateľov a hodnotenie vplyvu rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a)  Členské štáty by mali vykonávať účinné komunikačné činnosti s cieľom propagovať finančné príspevky z EFT, zdôrazňovať, že finančné prostriedky pochádzajú z Únie a zviditeľniť činnosti financované Úniou v rámci EFT.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie na vykonávanie Parížskej dohody a cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN tento program prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy. Príslušné opatrenia sa identifikujú počas prípravy a implementácie fondu a prehodnotia sa v rámci jeho hodnotenia.

(37)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja tento program prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25% rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy v období VFR na roky 2021 – 2027 a ročného cieľa 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Príslušné opatrenia sa identifikujú počas prípravy a implementácie fondu a prehodnotia sa v rámci jeho hodnotenia.

Odôvodnenie

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (2017/2052(INI)) žiadal dosiahnutie 30 % cieľa pre rozpočtové výdavky EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy, ktoré sa majú dosiahnuť čo najskôr, najneskôr však do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Vzhľadom na to, že digitálna transformácia hospodárstva si vyžaduje určitú úroveň digitálnych kompetencií pracovnej sily, poskytovanie zručnosti potrebných v digitálnom veku by malo byť povinným horizontálnym prvkom každého koordinovaného balíka personalizovaných služieb,

(39)  Vzhľadom na to, že digitálna transformácia hospodárstva si vyžaduje určitú úroveň digitálnych kompetencií pracovnej sily, poskytovanie zručnosti potrebných v digitálnom veku by malo byť povinným horizontálnym prvkom každého koordinovaného balíka personalizovaných služieb a malo by zahŕňať cieľ zvýšenia účasti žien na vykonávaní povolaní v odvetví STEM.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Stanovujú sa v ňom ciele EGF, formy financovania zo strany Únie a pravidlá poskytovania finančnej pomoci, vrátane žiadostí členských štátov o finančné príspevky z EGF na opatrenia zamerané na prijímateľov uvedených v článku 7.

Stanovujú sa v ňom ciele EFT, formy financovania zo strany Únie a pravidlá a kritériá poskytovania finančnej pomoci, vrátane žiadostí členských štátov o finančné príspevky z EFT na opatrenia zamerané na prijímateľov uvedených v článku 7.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EGF prispieva k lepšiemu rozdeleniu prínosov globalizácie a technologického pokroku tým, že pomáha prepusteným pracovníkom prispôsobiť sa štrukturálnej zmene. EGF ako taký prispieva k vykonávaniu zásad vymedzených v rámci Európskeho piliera sociálnych práv a posilňuje sociálnu a hospodársku súdržnosť medzi regiónmi a členskými štátmi.

Cieľom EFT je podpora sociálno-ekonomickej transformácie, ktorá je výsledkom globalizácie a technologických a environmentálnych zmien, a to pomáhaním prepusteným pracovníkom presadzovaním alternatívnych, udržateľných pracovných miest. EFT je núdzový fond, ktorý funguje reaktívne a prispieva k spravodlivému prechodu. EFT ako taký prispieva k vykonávaniu zásad vymedzených v rámci Európskeho piliera sociálnych práv a posilňuje sociálnu a hospodársku súdržnosť medzi regiónmi a členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu je preukázať solidaritu s prepustenými pracovníkmi a so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorých činnosť sa skončila, a poskytnúť im podporu počas neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, ako sa uvádza v článku 5.

1.  Všeobecným cieľom programu je preukázať solidaritu s prepustenými pracovníkmi – bez ohľadu na druh alebo trvanie pracovnoprávneho vzťahu – a so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorých činnosť sa skončila, a poskytnúť finančnú podporu na opatrenia na ich opätovné začlenenie do zamestnania počas neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1, 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Špecifickým cieľom EGF je ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. zmeny v štruktúre svetového obchodu, obchodné spory, finančná alebo hospodárska kríza, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú dôsledkom digitalizácie alebo automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám.

2.  Špecifickým cieľom EFT je ponúknuť pomoc a podporu pracovníkom, pokiaľ ide o ich opätovné začlenenie do trhu práce v prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú zmeny v štruktúre svetového obchodu, obchodné spory, finančná alebo hospodárska kríza, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú dôsledkom digitalizácie, automatizácie a technologických zmien. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám, a na podporu rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „prepustený pracovník“ je pracovník, ktorého pracovný pomer sa skončil predčasne alebo ktorého zmluva sa neobnovuje z ekonomických dôvodov;

a)  „prepustený pracovník“ je pracovník – bez ohľadu na druh alebo trvanie pracovnoprávneho vzťahu –, ktorého pracovný pomer sa skončil predčasne alebo ktorého zmluva sa neobnovuje z ekonomických dôvodov;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  skončenie činnosti viac ako 250 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období štyroch mesiacov v podniku v členskom štáte vrátane prípadov, keď sa ukončenie činnosti týka jeho dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov;

a)  skončenie činnosti najmenej 200 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období šiestich mesiacov v podniku v členskom štáte vrátane prípadov, keď sa ukončenie činnosti týka jeho dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  skončenie činnosti viac ako 250 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období šiestich mesiacov, najmä v MSP, ktoré všetky pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2, alebo vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 za predpokladu, že v oboch regiónoch spolu je počet dotknutých pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb vyšší ako 250;

b)  skončenie činnosti najmenej 200 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období deviatich mesiacov, najmä v MSP, ktoré všetky pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2, alebo vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 za predpokladu, že v oboch regiónoch spolu je počet dotknutých pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb najmenej 200;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ukončenie činnosti viac ako 250 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období štyroch mesiacov, najmä v MSP, ktoré pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví alebo v rozdielnych ekonomických odvetviach vymedzených na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v rovnakom regióne vymedzenom ako región úrovne NUTS 2.

c)  ukončenie činnosti najmenej 200 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období deviatich mesiacov, najmä v MSP, ktoré pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví alebo v rozdielnych ekonomických odvetviach vymedzených na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v rovnakom regióne vymedzenom ako región úrovne NUTS 2.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na malých trhoch práce alebo za výnimočných okolností, najmä pokiaľ ide o žiadosti, ktoré zahŕňajú MSP a ktoré sú riadne zdôvodnené žiadajúcim členským štátom, sa žiadosť o finančný príspevok podľa tohto článku môže považovať za prijateľnú, aj keď kritériá stanovené v odseku 1 písm. a), b) alebo c) nie sú v plnej miere splnené, pokiaľ má prepúšťanie vážny dosah na zamestnanosť a na hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej úrovni. Žiadajúci členský štát určí, ktoré z intervenčných kritérií stanovených v odseku 1 písm. a), b) alebo c), nie sú v plnej miere splnené. Celková suma príspevkov v prípade výnimočných okolností nesmie presiahnuť 15 % ročného stropu EGF.

3.  Na malých trhoch práce alebo za výnimočných okolností, a to aj pokiaľ ide o žiadosti, ktoré zahŕňajú MSP a ktoré sú riadne zdôvodnené žiadajúcim členským štátom, sa žiadosť o finančný príspevok podľa tohto článku môže považovať za prijateľnú, aj keď kritériá stanovené v odseku 1 písm. a), b) alebo c) nie sú v plnej miere splnené, pokiaľ má prepúšťanie vážny dosah na úrovne zamestnanosti a na hospodárstvo na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni. Žiadajúci členský štát určí, ktoré z intervenčných kritérií stanovených v odseku 1 písm. a) alebo b) alebo c), nie sú v plnej miere splnené. Celková suma príspevkov v prípade výnimočných okolností nesmie presiahnuť 15 % ročného stropu EFT.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  EGF sa nemôže mobilizovať v prípadoch, keď sú pracovníci prepustení v dôsledku rozpočtových škrtov prijatých členským štátom, ktoré majú vplyv na odvetvia závislé od verejného financovania.

4.  EFT sa nemôže mobilizovať v prípadoch, keď sú pracovníci prepustení v dôsledku rozpočtových škrtov prijatých členským štátom, ktoré majú vplyv na odvetvia závislé najmä od verejného financovania.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Žiadajúci členský štát opíše metódu použitú na výpočet počtu pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb vymedzených v článku 4 na účely článku 5.

1.  Žiadajúci členský štát opíše metódu použitú na výpočet počtu prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb vymedzených v článku 4 na účely článku 5 ods. 1, 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, na základe výpočtu počtu v súlade s článkom 6 počas referenčných období stanovených v článku 5;

a)  prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, na základe výpočtu počtu v súlade s článkom 6 počas referenčných období stanovených v článku 5 ods. 1, 2 a 3;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od ustanovení článku 5 môžu žiadajúce členské štáty poskytovať personalizované služby spolufinancované z EFT až do určitého počtu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), a ktorí ku dňu podania žiadosti sú vo veku do 25 rokov, alebo do 30 rokov, ak tak členský štát rozhodne, v počte zodpovedajúcom počtu dotknutých prijímateľov, prioritne osobám bez zamestnania alebo s ukončenou činnosťou, ak sa aspoň niektoré prípady prepúšťania odohrávajú v regiónoch úrovne NUTS 2.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančný príspevok z EGF sa môže poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré tvoria súčasť koordinovaného balíka personalizovaných služieb určených na uľahčenie opätovného začlenenia dotknutých prijímateľov, a najmä najviac znevýhodnených, starších alebo mladých nezamestnaných ľudí, do zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Finančný príspevok z EFT sa môže poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré tvoria súčasť koordinovaného balíka personalizovaných služieb – so zapojením odborových organizácií a/alebo zástupcov pracovníkov – určených na uľahčenie opätovného začlenenia dotknutých prijímateľov, a najmä najviac znevýhodnených, starších alebo mladých nezamestnaných ľudí, do kvalitného a udržateľného zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku je povinným horizontálnym prvkom každého ponúkaného balíka personalizovaných služieb. Úroveň odbornej prípravy sa prispôsobí kvalifikáciám a potrebám príslušného prijímateľa.

Poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku, ako aj v hospodárstve efektívne využívajúcom zdroje je povinným horizontálnym prvkom každého ponúkaného balíka personalizovanej odbornej prípravy a/alebo služieb. Úroveň odbornej prípravy sa prispôsobí kvalifikáciám, zručnostiam a špecifickým potrebám príslušného prijímateľa.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  individualizovanú odbornú prípravu a rekvalifikáciu vrátane zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií a ďalších zručností, ktoré sa požadujú v digitálnom veku, osvedčovanie nadobudnutých skúseností, pomoc pri hľadaní práce, kariérové poradenstvo, poradenské služby, inštruktáž, pomoc pri preradení, podporu pri podnikaní, pomoc na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, zakladanie podnikov a prevzatie podniku zamestnancami a činnosti zamerané na spoluprácu;

a)  individualizovanú odbornú prípravu a rekvalifikáciu vrátane zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií a ďalších zručností, ktoré sa požadujú v digitálnom veku, osvedčovanie nadobudnutých skúseností, personalizovaná pomoc pri hľadaní práce, kariérové poradenstvo, poradenské služby, inštruktáž, pomoc pri preradení, podporu pri podnikaní, pomoc na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, zakladanie podnikov a prevzatie podniku zamestnancami a činnosti zamerané na spoluprácu;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  osobitné časovo obmedzené opatrenia, ako sú príspevky na hľadanie si zamestnania, stimuly pre zamestnávateľov k náboru pracovníkov, príspevky na mobilitu, príspevky na odbornú prípravu alebo diéty, vrátane príspevkov pre osoby poskytujúce starostlivosť.

b)  osobitné časovo obmedzené opatrenia, ako sú príspevky na hľadanie zamestnania, príspevky na mobilitu, príspevky na starostlivosť o dieťa, príspevky na odbornú prípravu alebo diéty, vrátane príspevkov pre osoby poskytujúce starostlivosť, a stimuly pre zamestnávateľov k náboru pracovníkov vrátane stimulov na zabezpečenie pružných foriem organizácie práce pre prepustených pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Náklady na opatrenia uvedené v písmene b) nesmú presiahnuť 35 % celkových nákladov na koordinovaný balík personalizovaných služieb uvedených v tomto odseku.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Investície na samostatnú zárobkovú činnosť, založenie vlastného podniku alebo prevzatie podniku zamestnancami nesmú presiahnuť 20 000 EUR na prepusteného pracovníka.

Investície na samostatnú zárobkovú činnosť, založenie vlastného podniku vrátane družstva alebo prevzatie podniku zamestnancami nesmú presiahnuť 25 000 EUR na prepusteného pracovníka.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb sa zohľadňujú budúce očakávané vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti. Koordinovaný balík je kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, a takisto je zameraný na poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku a zohľadňuje sa v ňom dopyt na miestnom trhu práce.

V návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb sa zohľadňujú budúce očakávané vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti. Koordinovaný balík je kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, a takisto je zameraný na poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku a zohľadňuje sa v ňom dopyt na miestnom trhu práce, ako aj možnosť opätovného začlenenia pracovníkov do odvetvia ich bývalého zamestnania, keď veľká reštrukturalizačná udalosť vyvolala potrebu nových alebo doplnkových zručností a keď je možné čo najefektívnejšie využiť existujúce zručnosti.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  opatrenia zamerané najmä na znevýhodnených pracovníkov, pracovníkov ohrozených chudobou alebo starších pracovníkov s cieľom podporiť ich, aby zostali na pracovnom trhu alebo sa naň vrátili.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  opatrenia, za ktoré sú zodpovedné členské štáty na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia podporované z EGF nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Opatrenia podporované z EFT za žiadnych okolností nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Koordinovaný balík služieb sa navrhne po porade s dotknutými prijímateľmi alebo ich zástupcami alebo so sociálnymi partnermi.

3.  Koordinovaný balík služieb sa navrhne po porade s dotknutými prijímateľmi alebo ich zástupcami a/alebo so sociálnymi partnermi.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Do desiatich pracovných dní od dátumu predloženia žiadosti alebo prípadne od dátumu, ku ktorému bol Komisii poskytnutý preklad žiadosti, podľa toho, čo nastane neskôr, Komisia informuje členský štát o akýchkoľvek dodatočných informáciách, ktoré potrebuje na posúdenie žiadosti.

2.  Do desiatich pracovných dní od dátumu predloženia žiadosti alebo prípadne od dátumu, ku ktorému bol Komisii poskytnutý preklad žiadosti, podľa toho, čo nastane neskôr, Komisia potvrdí prijatie žiadosti a informuje členský štát o akýchkoľvek dodatočných informáciách, ktoré potrebuje na posúdenie žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak Komisia požaduje dodatočné informácie, členský štát odpovie do desiatich pracovných dní od dátumu oznámenia tejto požiadavky. Komisia túto lehotu predĺži o desať pracovných dní na základe riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu.

3.  Na žiadosť členského štátu mu Komisia poskytne technickú pomoc v počiatočných fázach postupu. Ak Komisia požaduje dodatočné informácie, členský štát odpovie do desiatich pracovných dní od dátumu oznámenia tejto požiadavky. Komisia túto lehotu predĺži o desať pracovných dní na základe riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia na základe informácií, ktoré poskytne členský štát, dokončí posúdenie, či sú v prípade žiadosti splnené podmienky poskytnutia finančného príspevku, do 60 pracovných dní od prijatia úplnej žiadosti alebo prípadne prekladu žiadosti. Ak Komisia nemôže vo výnimočných prípadoch dodržať túto lehotu, poskytne písomné odôvodnenie, v ktorom vysvetlí dôvody omeškania.

4.  Komisia na základe informácií, ktoré poskytne členský štát, dokončí posúdenie, či sú v prípade žiadosti splnené podmienky poskytnutia finančného príspevku, do 40 pracovných dní od prijatia úplnej žiadosti alebo prípadne prekladu žiadosti. Ak Komisia nemôže vo výnimočných prípadoch dodržať túto lehotu, lehota sa môže predĺžiť o ďalších 20 pracovných dní, ak Komisia vopred poskytne písomné odôvodnenie, v ktorom vysvetlí dôvody svojho omeškania a toto odôvodnenie predloží dotknutému členskému štátu.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  potvrdenie o tom, že prepúšťajúci podnik, ak po prepúšťaní v činnostiach pokračuje, si splnil právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie;

b)  potvrdenie o tom, že prepúšťajúci podnik, ak po prepúšťaní v činnostiach pokračuje, si splnil všetky právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie a primerane zabezpečil svojich pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  jasné uvedenie činností, ktoré už členské štáty vykonali v záujme pomoci prepusteným pracovníkom, a doplnkového charakteru požadovaných finančných prostriedkov z EFT v dôsledku nedostatku zdrojov dostupných pre vnútroštátne alebo regionálne orgány;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  prehľad finančných prostriedkov Únie, ktoré prepúšťajúci podnik už dostal počas piatich rokov predchádzajúcich hromadnému prepúšťaniu;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  očakávaný účinok prepúšťania na hospodárstvo a zamestnanosť na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni;

e)  očakávaný účinok prepúšťania na hospodárstvo a zamestnanosť na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo prípadne na cezhraničnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podrobný opis koordinovaného balíka personalizovaných služieb a súvisiacich výdavkov vrátane predovšetkým akýchkoľvek opatrení, ktorými sa podporujú iniciatívy v oblasti zamestnanosti zamerané na znevýhodnených, starších a mladých prijímateľov;

f)  podrobný opis koordinovaného balíka personalizovaných služieb a súvisiacich výdavkov vrátane predovšetkým akýchkoľvek opatrení, ktorými sa podporujú iniciatívy v oblasti zamestnanosti zamerané na znevýhodnených prijímateľov, prijímateľov s nízkou úrovňou zručností, starších a mladých prijímateľov a prijímateľov zo znevýhodnených oblastí;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ma)  vyhlásenie, že navrhované akcie budú dopĺňať akcie financované zo štrukturálnych fondov a že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Podpora pre dotknutých prijímateľov dopĺňa opatrenia členských štátov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane opatrení spolufinancovaných z prostriedkov Únie v súlade s odporúčaniami uvedenými v Rámci kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie.

2.  Podpora pre dotknutých prijímateľov dopĺňa opatrenia členských štátov na vnútroštátnej, regionálnej, miestnej a prípadne na cezhraničnej úrovni vrátane opatrení spolufinancovaných z prostriedkov a programov Únie v súlade s odporúčaniami uvedenými v Rámci kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Finančný príspevok z EGF je obmedzený na to, čo treba na poskytnutie dočasnej, jednorazovej podpory dotknutým prijímateľom. Opatrenia podporované prostredníctvom EGF sú v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane pravidiel o štátnej pomoci.

3.  Finančný príspevok z EGF je obmedzený na to, čo je potrebné na preukázanie solidarity a poskytnutie dočasnej jednorazovej a cielenej podpory jednotlivým prijímateľom. Opatrenia podporované prostredníctvom EGF sú v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane pravidiel o štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia a žiadajúci členský štát zabezpečujú v súlade so svojimi príslušnými právomocami koordináciu pomoci z fondov Únie.

4.  Komisia a žiadajúci členský štát zabezpečujú v súlade so svojimi príslušnými právomocami koordináciu pomoci z fondov a programov Únie.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa rovnosť medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby sa podporovali počas rôznych fáz implementácie finančného príspevku z EGF.

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa rovnosť medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby sa podporovali počas všetkých príslušných fáz implementácie finančného príspevku z EFT.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na podnet Komisie sa maximálne 0,5 % ročného stropu EGF môže použiť na technickú a administratívnu pomoc na jeho implementáciu, ako sú napríklad prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane podnikových systémov informačných technológií, komunikačných činností a činností, ktoré zlepšujú viditeľnosť EGF, a iné administratívne opatrenia a opatrenia technickej pomoci. Takéto opatrenia sa môžu uplatňovať na budúce i predchádzajúce programové obdobia.

1.  Na podnet Komisie sa maximálne 0,5 % ročného stropu EFT môže použiť na financovanie technickej a administratívnej pomoci na jeho implementáciu, ako sú napríklad prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti a činnosti získavania údajov vrátane podnikových systémov informačných technológií, komunikačných činností a činností, ktoré zlepšujú viditeľnosť EFT, a iné administratívne opatrenia a opatrenia technickej pomoci. Musia sa posilniť synergie so zavedenými systémami monitorovania štrukturálnych zmien, ako je ERM. Takéto opatrenia sa môžu uplatňovať na budúce i predchádzajúce programové obdobia.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak Komisia vykonáva technickú pomoc v rámci nepriameho riadenia, dbá o zaistenie transparentnosti postupu určovania tretej osoby vykonávajúcej úlohu Komisie, ako aj o to, aby všetky zainteresované strany EFT vrátane Európskeho parlamentu boli na tento účel informované o subdodávateľovi.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Technická pomoc Komisie zahŕňa poskytovanie informácií a usmernení členským štátom na využívanie, monitorovanie a hodnotenie EGF. Komisia poskytuje informácie a jasné usmernenia týkajúce sa využívania EGF aj sociálnym partnerom na európskej a vnútroštátnej úrovni. Usmerňujúce opatrenia môžu zahŕňať aj vytvorenie pracovných skupín v prípadoch vážneho narušenia hospodárstva členského štátu.

4.  Technická pomoc Komisie zahŕňa poskytovanie informácií a usmernení členským štátom na využívanie, monitorovanie a hodnotenie EFT, ako aj zriadenie asistenčného pracoviska. Komisia poskytuje informácie a jasné usmernenia týkajúce sa využívania EFT aj sociálnym partnerom na európskej a vnútroštátnej úrovni. Usmerňujúce opatrenia môžu zahŕňať aj vytvorenie pracovných skupín v prípadoch vážneho narušenia hospodárstva členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť financovania zo strany Únie tým, že poskytujú súdržné, účinné a cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane dotknutých prijímateľov, miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, médií a verejnosti.

Členské štáty uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť financovania zo strany Únie tým, že poskytujú súdržné, účinné a cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane dotknutých prijímateľov, miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, médií a verejnosti. Členské štáty zabezpečia, aby sa zdôraznila pridaná hodnota financovania Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia udržiava a pravidelne aktualizuje webovú stránku prístupnú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie, na ktorej sa poskytujú aktualizované informácie o EGF, usmernenia týkajúce sa predkladania žiadostí, ako aj informácie o prijatých a zamietnutých žiadostiach a o úlohe Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe.

2.  Komisia udržiava a pravidelne aktualizuje webovú stránku prístupnú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie, na ktorej sa poskytujú aktualizované informácie o EFT, usmernenia týkajúce sa predkladania žiadostí a oprávnených opatrení, pravidelne aktualizovaný zoznam kontaktov v členských štátoch, ako aj informácie o prijatých a zamietnutých žiadostiach a o úlohe Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s prípadmi využívania EGF a ich výsledkami na základe získaných skúseností s cieľom zlepšiť účinnosť EGF a zabezpečiť, aby boli občania Únie a pracovníci informovaní o EGF.

Komisia podporuje šírenie existujúcich najlepších postupov v oblasti komunikácie a vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s prípadmi využívania EFT a ich výsledkami na základe získaných skúseností s cieľom zlepšiť viditeľnosť EFT, zvýšiť informovanosť o kritériách oprávnenosti EFT a postupoch predkladania žiadostí, zlepšiť účinnosť EFT a zabezpečiť, aby boli občania Únie a pracovníci – vrátane občanov a pracovníkov vo vidieckych oblastiach s ťažkým prístupom k informáciám – informovaní o EFT.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9, a najmä vzhľadom na počet dotknutých prijímateľov, na navrhované opatrenia a odhadované náklady zhodnotí a čo najrýchlejšie navrhne výšku finančného príspevku z EGF (ak sa príspevok poskytne), ktorý možno poskytnúť v rámci dostupných zdrojov.

1.  Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9, a najmä vzhľadom na počet dotknutých prijímateľov, na navrhované opatrenia a odhadované náklady zhodnotí a po uplynutí lehoty stanovenej v článku 9 ods. 4 čo najrýchlejšie navrhne výšku finančného príspevku z EFT (ak sa príspevok poskytne), ktorý možno poskytnúť v rámci dostupných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje k záveru, že podmienky na poskytnutie finančného príspevku podľa tohto nariadenia sú splnené, bezodkladne začne postup stanovený v článku 16.

3.  Keď Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje k záveru, že podmienky na poskytnutie finančného príspevku podľa tohto nariadenia sú splnené, bezodkladne začne postup stanovený v článku 16 a informuje žiadajúci členský štát.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Keď Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje k záveru, že podmienky na udelenie finančného príspevku podľa tohto nariadenia nie sú splnené, bezodkladne to oznámi žiadajúcemu členskému štátu.

4.  Keď Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje k záveru, že podmienky na udelenie finančného príspevku podľa tohto nariadenia nie sú splnené, bezodkladne to oznámi žiadajúcemu členskému štátu, ako aj všetkým ostatným zainteresovaným stranám vrátane Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát vykoná oprávnené opatrenia stanovené v článku 8 čo najskôr, a najneskôr do 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o finančnom príspevku.

2.  Členský štát vykoná oprávnené opatrenia stanovené v článku 8 čo najskôr. Opatrenia sa v každom prípade musia implementovať do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o finančnom príspevku a musia sa vykonať najneskôr do 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o finančnom príspevku.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď Komisia dospela k záveru, že podmienky na poskytnutie finančného príspevku z EGF sú splnené, predloží žiadosť o presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov v súlade s článkom 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  Ak Komisia dospeje k záveru, že sú splnené podmienky na poskytnutie finančného príspevku z EFT, predloží návrh na ich mobilizáciu. Rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov EFT prijmú spoločne Európsky parlament a Rada do jedného mesiaca od predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

 

Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov EFT Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

 

Presuny týkajúce sa EFT sa vykonajú v súlade s článkom 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  K žiadosti o presun musí byť pripojené zhrnutie preskúmania oprávnenosti žiadosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia prijme rozhodnutie o finančnom príspevku prostredníctvom vykonávacieho aktu, ktorý nadobudne účinnosť v deň, keď sa Komisii oznámi, že Európsky parlament a Rada schválili rozpočtový presun. Uvedené rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  Komisia prijme rozhodnutie o finančnom príspevku prostredníctvom vykonávacieho aktu, ktorý nadobudne účinnosť v deň, keď Európsky parlament a Rada prijmú rozhodnutie o mobilizácii EFT.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Návrh na rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov EFT podľa odseku 1 obsahuje:

 

a)  posúdenie vykonané v súlade s článkom 9 ods. 4 spolu s prehľadom informácií, na ktorých sa posúdenie zakladá;

 

b)  dôkaz o tom, že kritériá stanovené v článkoch 5 a 10 sú splnené; a

 

c)  odôvodnenie navrhovaných súm.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Výnimočné prípady

 

Vo výnimočných prípadoch a ak zostatok finančných zdrojov, ktoré sú vo fonde k dispozícii v roku, v ktorom došlo k významnej reštrukturalizácii, nie je dostatočný na poskytnutie pomoci, ktorú považuje rozpočtový orgán za potrebnú, Komisia môže navrhnúť, aby sa rozdiel financoval z rozpočtu fondu na nasledujúci rok. Ročný rozpočtový strop fondu na rok, v ktorom došlo k významnej reštrukturalizácii, a na nasledujúci rok sa dodrží za každých okolností.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 19a

 

Vzor pre prieskum u prijímateľov

 

Prieskum u prijímateľov uvedený v článku 20 ods. 1 písm. d) vychádza zo vzoru, ktorý stanoví Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Komisia prijme tento vykonávací akt v súlade s konzultačným postupom podľa článku 26 ods. 2, aby sa zabezpečili jednotné podmienky vykonávania tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  druhu opatrení a hlavných výsledkov, pričom sa vysvetlia výzvy, získané poznatky, súčinnosť a komplementárnosť s inými fondmi EÚ a vždy, keď je to možné, sa uvedie komplementarita opatrení s opatreniami, ktoré sa financujú z iných programov Únie alebo vnútroštátnych programov v súlade s Rámcom kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie;

a)  druhu opatrení a dosiahnutých výsledkov, pričom sa vysvetlia výzvy, získané poznatky, súčinnosť a komplementárnosť s inými fondmi EÚ najmä s ESF+ a vždy, keď je to možné, sa uvedie komplementarita opatrení s opatreniami, ktoré sa financujú z iných programov Únie alebo vnútroštátnych programov v súlade s Rámcom kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  výsledkov prieskumu u prijímateľov šesť mesiacov po skončení obdobia implementácie, ktoré sa týkajú vnímanej zmeny v súvislosti so zamestnateľnosťou prijímateľov, alebo v prípade osôb, ktoré už našli zamestnanie, rozsiahlejších informácií o kvalite nájdeného zamestnania, napríklad pokiaľ ide o zmenu pracovného času, úroveň zodpovednosti alebo zmenu vo výške odmeny v porovnaní s predchádzajúcim zamestnaním, a odvetvie, v ktorom si daná osoba našla zamestnanie, a tieto informácie sa rozdelia podľa pohlavia, vekovej skupiny a úrovne vzdelania;

d)  výsledkov prieskumu u prijímateľov do šiestich mesiacov po skončení obdobia implementácie, ktoré sa týkajú vnímanej zmeny v súvislosti so zamestnateľnosťou prijímateľov, alebo v prípade osôb, ktoré už našli zamestnanie, rozsiahlejších informácií o kvalite a druhu nájdeného zamestnania, napríklad pokiaľ ide o zmenu pracovného času, úroveň zodpovednosti alebo zmenu vo výške odmeny v porovnaní s predchádzajúcim zamestnaním, a odvetvie, v ktorom si daná osoba našla zamestnanie, a tieto informácie sa rozdelia podľa pohlavia, vekovej skupiny a úrovne vzdelania;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  toho, či bol prepúšťajúci podnik, s výnimkou mikropodnikov a MSP, v predchádzajúcich piatich rokoch prijímateľom štátnej pomoci alebo predchádzajúceho financovania z Kohézneho fondu alebo zo štrukturálnych fondov Únie;

e)  toho, či bol prepúšťajúci podnik, s výnimkou startupov, mikropodnikov a MSP, v predchádzajúcich piatich rokoch prijímateľom štátnej pomoci alebo predchádzajúceho financovania z Kohézneho fondu alebo zo štrukturálnych fondov Únie;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Najneskôr na konci devätnásteho mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v článku 15 ods. 3 predloží dotknutý členský štát jednoduchý súbor údajov týkajúcich sa ukazovateľa o dlhodobejších výsledkoch uvedeného v bode 3 prílohy.

2.  Najneskôr na konci devätnásteho mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v článku 15 ods. 3 predloží dotknutý členský štát úplný a riadne overený jednoduchý súbor údajov týkajúcich sa ukazovateľa o dlhodobejších výsledkoch uvedeného v bode 3 prílohy.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do 1. augusta 2021 a potom každé dva roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o kvalite a kvantite činností v rámci tohto nariadenia a v rámci nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 v predchádzajúcich dvoch rokoch. Správa sa zameriava hlavne na výsledky, ktoré EGF dosiahol, a obsahuje najmä informácie o predložených žiadostiach, prijatých rozhodnutiach, financovaných opatreniach vrátane štatistických údajov o ukazovateľoch stanovených v prílohe a o komplementarite takýchto opatrení s opatreniami financovanými prostredníctvom iných fondov Únie, najmä prostredníctvom ESF+, a informácie o ukončení poskytovania finančných príspevkov, a zdokumentujú sa v nej aj žiadosti, ktoré boli zamietnuté alebo v prípade ktorých sa finančný príspevok musel znížiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo neoprávnenosti.

1.  Do 1. augusta 2021 a potom každé dva roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o kvalite a kvantite činností v rámci tohto nariadenia a v rámci nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 v predchádzajúcich dvoch rokoch. Správa sa zameriava hlavne na výsledky, ktoré EGF dosiahol, a obsahuje najmä informácie o predložených žiadostiach, rýchlosti ich spracovania a prípadných nedostatkoch existujúcich pravidiel, prijatých rozhodnutiach, financovaných opatreniach vrátane štatistických údajov o ukazovateľoch stanovených v prílohe a o komplementarite takýchto opatrení s opatreniami financovanými prostredníctvom iných fondov Únie, najmä prostredníctvom ESF+, a informácie o ukončení poskytovania finančných príspevkov, a zdokumentujú sa v nej aj žiadosti, ktoré boli zamietnuté alebo v prípade ktorých sa finančný príspevok musel znížiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo neoprávnenosti.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Správa sa pre informáciu zasiela Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a sociálnym partnerom.

2.  Správa sa pre informáciu zasiela členským štátom, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a sociálnym partnerom.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia každé štyri roky vykoná na vlastný podnet a v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotenie finančných príspevkov z EGF.

1.  Komisia každé štyri roky vykoná na vlastný podnet a v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotenie finančných príspevkov z EFT vrátane následného posúdenia vplyvu jeho žiadosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

 

Na účely hodnotenia uvedeného v prvom pododseku členské štáty zbierajú všetky dostupné údaje o prípadoch EFT a pracovníkoch, ktorým sa poskytla pomoc.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Hodnotenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú relevantné štatistické údaje o finančných príspevkoch, rozdelené podľa jednotlivých členských štátov.

3.  Hodnotenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú relevantné štatistické údaje o finančných príspevkoch, rozdelené podľa jednotlivých odvetví a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – zarážka 9 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  s odbornou praxou kratšou než 2 roky,

 

– s odbornou praxou od 2 do 10 rokov,

 

– s odbornou praxou dlhšou než 10 rokov.

(1)

Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (11.10.2018)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Karoline Graswander-Hainz

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Obchod sa nedávno stal nielen synonymom globalizácie, ale aj hlavným zdrojom obáv verejnosti. Zameranie nedávnych obchodných dohôd sa odchýlilo od vytvárania pravidiel podporujúcich otvorenie trhu. Namiesto toho sa do nich začlenili otázky týkajúce sa obchodu, ako sú investície a práva duševného vlastníctva. V dôsledku toho sa otvorenie svetového trhu stalo hlboko prepletené s investíciami, kapitálovými tokmi a finančnou liberalizáciou a účinky obchodu sa prejavili aj v otázkach týkajúcich sa práce, životného prostredia a technologických zmien.

Aj keby ekonomická literatúra dospela k záveru, že celkové výsledky liberalizácie obchodu sú pozitívne, niektoré sektory sú ovplyvnené negatívne, čo vedie k nákladom na prispôsobenie sa, znižovaniu príjmov a strate pracovných miest. Skutočnosť ukazuje, že vždy existujú víťazi a porazení a že zisky z obchodu nie sú rovnomerne rozdelené medzi členské štáty, regióny a v rámci spoločností. Neregulovaný a nekalý obchod prehĺbil sociálne, hospodárske a environmentálne nerovnosti.

Sprievodné opatrenia na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni sú potrebné na to, aby sa zabránilo negatívnym účinkom a aby sa primerane kompenzovali škody spôsobené obchodom alebo globalizáciou. Spravodlivé rozdelenie bohatstva, najmä medzi najchudobnejších, sa môže dosiahnuť, len ak sa zavedú opatrenia na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Vlády štátov doteraz urobili príliš málo pre to, aby zabezpečili výhody obchodu pre všetkých. Redistribúcia, posilnenie postavenia prostredníctvom vzdelávania, aktívne politiky na trhu práce a posilňovanie odborových zväzov sú témy súvisiace s obchodom, ktoré patria do pôsobnosti národných vlád.

Okrem toho existuje priestor na zlepšenie aj na úrovni Európskej únie (EÚ). Spravodlivé a vyvážené obchodné dohody by nemali byť len nástrojmi na vytváranie hospodárskeho rastu, dôstojných pracovných miest a trvalo udržateľného rozvoja, ale aj na zlepšenie a zabezpečenie pracovných podmienok a života pracovníkov v celom globálnom dodávateľskom reťazci. Nanešťastie v doterajších obchodných dohodách EÚ, najmä kapitolách o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, chýbajú vynútiteľné mechanizmy na ochranu pracovných a environmentálnych noriem. Je potrebná politická vôľa na to, aby sa kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji sprísnili a aby zahŕňali sankcie ako poslednú možnosť. Ak chce mať EÚ výlučnú právomoc v oblasti obchodu, mala by prevziať zodpovednosť aj za zmeny a dôsledky vyplývajúce z jej obchodných dohôd a mala by zmeniť prístup k obchodnej politike.

Je mimoriadne dôležité, aby EÚ nielen predvídala možné negatívne účinky obchodných dohôd, ale aby zároveň zabezpečila, aby sa ich prínosy rozdeľovali spravodlivo.

Európska komisia túto skutočnosť uznala a v roku 2006 zriadila Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) určený na podporu pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku globalizácie, automatizácie a technologického vývoja, s cieľom vrátiť ich späť do práce. V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy Komisia rozšírila rozsah pôsobnosti tak, aby sa vzťahoval aj na ľudí, ktorí utrpeli ujmu v dôsledku krízy. Napriek relatívne malému rozpočtu a zložitým postupom priniesol EGF počas svojej existencie hmatateľné výsledky v prípade takmer 142 300 pracovníkov v celej EÚ.

Hlavné prvky správy:

Rozsah pôsobnosti, kritériá

Z analýzy však vyplýva, že EGF nevyužil svoj plný potenciál a nanešťastie sa naďalej nevyužíva dostatočne. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko preto prekračuje rámec návrhu Komisie, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti nariadenia. Požaduje zvýšiť jeho flexibilitu s cieľom pomôcť aj pracovníkom prepusteným v dôsledku obchodu v rámci EÚ a offshoringu, regiónom trpiacim postupným a kumulatívnym hospodárskym úpadkom alebo vysokou mierou nezamestnanosti a tiež priamejšie prepojiť EGF s určitými nástrojmi obchodnej politiky, ako je napríklad pomoc obchodu.

Postupy:

Okrem rozsahu pôsobnosti spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s Komisiou, že niektoré procedurálne prvky treba zlepšiť, aby sa skrátil čas postupu podania žiadosti a zjednodušil sa postup. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby sa zriadilo asistenčné pracovisko na podporu členských štátov pri podávaní žiadosti, ako aj na zber lepších údajov s cieľom zlepšiť monitorovanie a proces hodnotenia.

Keďže EGF by mal pomáhať vo všetkých sektoroch ako nástroj poskytujúci pomoc prepusteným pracovníkom, sociálni aktéri (zainteresované strany, MVO, odbory) by mali zohrávať dôležitú úlohu a mali by byť viac zapojení do fungovania EGF s cieľom dosiahnuť lepšiu koordináciu procesu a väčšiu koordináciu medzi rôznymi existujúcimi nástrojmi EÚ.

Záver:

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje viaceré zmeny k návrhu Komisie ako východiskový bod pre ďalšie úvahy a zmeny, ktoré treba urobiť v rámci legislatívneho procesu v Parlamente.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 201715 spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, ktorý predstavuje reakciu na sociálne výzvy v Európe. Vzhľadom na meniacu sa realitu vo svete práce bude Únia pripravená na súčasné a budúce výzvy spojené s globalizáciou a digitalizáciou tým, že sa bude snažiť o inkluzívnejší rast a zlepšovaním politiky zamestnanosti a sociálnej politiky. Dvadsať základných zásad piliera je rozdelených do troch kategórií: rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; spravodlivé pracovné podmienky; sociálna ochrana a začlenenie. Európsky pilier sociálnych práv bude predstavovať zastrešujúci usmerňujúci rámec pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), čím sa Únii umožní, aby príslušné zásady zavádzala v praxi v prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí.

(2)  Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 201715 spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, ktorý predstavuje reakciu na sociálne výzvy v Európe. Vzhľadom na meniacu sa realitu našich spoločností a realitu vo svete práce bude Únia pripravená na súčasné a budúce výzvy spojené so zmenou klímy, globalizáciou a digitalizáciou tým, že sa bude snažiť o inkluzívnejší rozvoj a zlepšovaním politiky zamestnanosti a sociálnej politiky. Dvadsať základných zásad piliera je rozdelených do troch kategórií: rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; spravodlivé pracovné podmienky; sociálna ochrana a začlenenie. Európsky pilier sociálnych práv bude predstavovať zastrešujúci usmerňujúci rámec pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), čím sa Únii umožní, aby príslušné zásady zavádzala v praxi v prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí.

________________

__________________

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sk.

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sk.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Dňa 20. júna 2017 Rada schválila odpoveď Únie 16na „Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj“17 – udržateľná budúcnosť Európy. Rada zdôraznila význam dosiahnutia udržateľného rozvoja v rámci troch rozmerov (hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho), a to vyváženým a integrovaným spôsobom. Je nesmierne dôležité, aby sa udržateľný rozvoj začleňoval do európskeho politického rámca a aby bola Únia ambiciózna pri uplatňovaní politík zacielených na riešenie globálnych výziev. Rada privítala oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý krok pri začleňovaní cieľov udržateľného rozvoja a uplatňovaní udržateľného rozvoja ako hlavnej usmerňujúcej zásady pre všetky politiky Únie vrátane finančných nástrojov, ktoré sa v ňom uvádzajú.

(3)  Dňa 20. júna 2017 Rada schválila odpoveď Únie 16na „Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj“17 – udržateľná budúcnosť Európy. Rada zdôraznila význam dosiahnutia udržateľného rozvoja v rámci troch rozmerov (hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho), a to vyváženým a integrovaným spôsobom. Je nesmierne dôležité, aby sa udržateľný rozvoj začleňoval do európskeho politického rámca a aby bola Únia ambiciózna pri uplatňovaní politík zacielených na riešenie globálnych výziev. Obchodné dohody s prísnymi a vymožiteľnými kapitolami o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji môžu byť nástrojmi na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja, vytváranie dôstojných pracovných miest a inkluzívneho rastu, ale aj na spravodlivejšie rozdelenie prínosov obchodu medzi regióny, členské štáty a v rámci spoločností. Rada privítala oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý krok pri začleňovaní cieľov udržateľného rozvoja a uplatňovaní udržateľného rozvoja ako hlavnej usmerňujúcej zásady pre všetky politiky Únie vrátane finančných nástrojov, ktoré sa v ňom uvádzajú.

__________________

__________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Vo februári 2018 prijala Komisia oznámenie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“18. V oznámení sa zdôrazňuje, že rozpočet Únie podporuje jedinečné sociálne trhové hospodárstvo Európy. Bude preto nanajvýš dôležité zlepšiť pracovné príležitosti a riešiť výzvy súvisiace so zručnosťami, predovšetkým tie, ktoré sú spojené s digitalizáciou. Rozpočtová flexibilita je kľúčovou zásadou v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Mechanizmy flexibility sa zachovávajú, aby Únia mohla reagovať na nepredvídané udalosti a aby sa zabezpečilo, že rozpočtové prostriedky sa použijú tam, kde je ich použitie najnaliehavejšie.

(4)  Vo februári 2018 prijala Komisia oznámenie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“18. V oznámení sa zdôrazňuje, že rozpočet Únie podporuje jedinečné sociálne trhové hospodárstvo Európy. Bude preto nanajvýš dôležité zlepšiť pracovné príležitosti a riešiť výzvy súvisiace so zručnosťami, predovšetkým tie, ktoré sú spojené s digitalizáciou, automatizáciou, rozvojom nových technológií a prechodom na hospodárstvo šetrné ku klíme a efektívne využívajúce zdroje. Rozpočtová flexibilita je kľúčovou zásadou v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Mechanizmy flexibility sa zachovávajú, aby Únia mohla reagovať na nepredvídané udalosti a aby sa zabezpečilo, že rozpočtové prostriedky sa použijú tam, kde je ich použitie najnaliehavejšie.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf.

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Komisia vo svojom „Diskusnom dokumente o využívaní globalizácie“20 identifikuje kombináciu globalizácie súvisiacej s obchodom a technologickej zmeny ako hlavnú hnaciu silu zvýšeného dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile a nižšieho počtu pracovných miest, ktoré si vyžadujú nižšiu kvalifikáciu. Napriek celkovým obrovským výhodám otvorenejšieho obchodu a ďalšej integrácie svetových hospodárstiev treba vyriešiť tieto negatívne vedľajšie účinky. Keďže súčasné prínosy globalizácie sú už teraz rozložené nerovnomerne medzi ľuďmi a regiónmi a majú výrazný dosah na nepriaznivo dotknuté osoby, existuje nebezpečenstvo, že stále rýchlejšie sa rozvíjajúci technologický pokrok ešte viac napomôže týmto účinkom. Preto v súlade so zásadou solidarity a zásadou udržateľnosti bude nevyhnutné zabezpečiť, aby sa prínosy globalizácie rozdeľovali spravodlivejšie, a to zosúladením hospodárskej otvorenosti a technologického pokroku so sociálnou ochranou.

(6)  Komisia vo svojom „Diskusnom dokumente o využívaní globalizácie“20 identifikuje kombináciu globalizácie súvisiacej s obchodom a technologickej zmeny ako hlavnú hnaciu silu zvýšeného dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile a nižšieho počtu pracovných miest, ktoré si vyžadujú nižšiu kvalifikáciu. Napriek celkovým obrovským výhodám otvorenejšieho obchodu a ďalšej integrácie svetových hospodárstiev treba vyriešiť tieto negatívne vedľajšie účinky. Keďže súčasné prínosy globalizácie sú už teraz rozložené nerovnomerne medzi ľuďmi a regiónmi a majú výrazný dosah na nepriaznivo dotknuté osoby, existuje nebezpečenstvo, že stále rýchlejšie sa rozvíjajúci technologický pokrok ešte viac napomôže týmto účinkom. Preto v súlade so zásadou solidarity a zásadou udržateľnosti bude nevyhnutné zabezpečiť, aby sa mohli účinky globalizácie lepšie predvídať a aby sa jej potenciálne prínosy rozdeľovali spravodlivejšie, a to zosúladením hospodárskej otvorenosti a technologického pokroku so silnou sociálnou ochranou.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sk.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sk.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Globalizácia a technologické zmeny budú pravdepodobne ďalej zvyšovať vzájomnú prepojenosť a závislosť svetových hospodárstiev. Prerozdelenie pracovnej sily je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou takejto hospodárskej zmeny. Ak sa majú výhody vyplývajúce zo zmien spravodlivo rozdeľovať, poskytovanie pomoci prepusteným pracovníkom a tým, ktorým prepustenie hrozí, je mimoriadne dôležité. „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“22je politickým nástrojom Únie, ktorý stanovuje rámec najlepších postupov pre predvídanie a zvládanie reštrukturalizácie podnikov. Ponúka komplexný rámec na riešenie výziev súvisiacich s ekonomickými úpravami a reštrukturalizáciou a ich dosahu na zamestnanosť a sociálnu oblasť primeranými politickými prostriedkami. Takisto vyzýva členské štáty, aby využívali finančné prostriedky EÚ a jednotlivých štátov spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že sociálne dôsledky reštrukturalizácie, najmä jej nepriaznivé účinky na zamestnanosť, sa budú môcť účinnejšie zmierniť. Hlavnými nástrojmi Únie na podporu nepriaznivo zasiahnutých pracovníkov sú Európsky sociálny fond plus (ESF+), ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc predvídavým spôsobom, a EGF, ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí reaktívnym spôsobom.

(8)  Zmena klímy, globalizácia a technologické zmeny budú pravdepodobne ďalej zvyšovať vzájomnú prepojenosť a závislosť svetových hospodárstiev. Prerozdelenie pracovnej sily je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou takejto hospodárskej zmeny. Ak sa majú výhody vyplývajúce zo zmien spravodlivo rozdeľovať, poskytovanie pomoci prepusteným pracovníkom a tým, ktorým prepustenie hrozí, je mimoriadne dôležité. „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“22je politickým nástrojom Únie, ktorý stanovuje rámec najlepších postupov pre predvídanie a zvládanie reštrukturalizácie podnikov. Ponúka komplexný rámec na riešenie výziev súvisiacich s ekonomickými úpravami a reštrukturalizáciou a ich dosahu na zamestnanosť a sociálnu oblasť primeranými politickými prostriedkami. Takisto vyzýva členské štáty, aby využívali finančné prostriedky EÚ a jednotlivých štátov spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že sociálne dôsledky reštrukturalizácie, najmä jej nepriaznivé účinky na zamestnanosť, sa budú môcť účinnejšie zmierniť. Hlavnými nástrojmi Únie na podporu nepriaznivo zasiahnutých pracovníkov sú Európsky sociálny fond Plus (ESF+), ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc predvídavým spôsobom, a EGF, ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí reaktívnym spôsobom.

__________________

__________________

22OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV S NÁZVOM RÁMEC KVALITY EÚ PRE PREDVÍDANIE ZMIEN A REŠTRUKTURALIZÁCIE, COM(2013)0882 final, 13.12.2013.

22OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV S NÁZVOM RÁMEC KVALITY EÚ PRE PREDVÍDANIE ZMIEN A REŠTRUKTURALIZÁCIE, COM(2013)0882 final, 13.12.2013.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Mnohostranná spolupráca s globálnymi partnermi Únie, posilnenie a reforma multilaterálnych inštitúcií, aby sa stali spravodlivejšími a efektívnejšími. EGF by mal ponúkať pomoc prepusteným pracovníkom vo všetkých odvetviach, na ktorých by takéto reformy mohli mať dosah, tým, že im ponúkne širokú škálu pracovných príležitostí. Sociálni aktéri, ako sú MVO a odbory, by sa mali viac zapájať do fungovania EGF s cieľom zlepšiť komunikáciu a koordináciu medzi rôznymi nástrojmi Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Únia by mala obnoviť ambicióznu priemyselnú politiku na základe stálej a výhľadovej analýzy technologických zmien vrátane účinkov otvoreného obchodu. Partnerstvá medzi Úniou a najzraniteľnejšími regiónmi by mali navrhovať potrebné strategické investície s cieľom zabrániť negatívnym dôsledkom obchodných a investičných zmlúv a mali by vymedziť programy, ktoré si vyžadujú spolufinancovanie z EÚ. Preto je potrebná lepšia integrácia a financovanie existujúceho Kohézneho fondu a sociálneho fondu. Takéto programy by mali byť decentralizované na úrovni NUTS a mali by byť vytvorené ako skutočné partnerstvo medzi Úniou a regiónmi, ktoré jej politiky postihujú.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8c)  Európske spoločnosti sú kľúčovými partnermi pri formovaní globalizácie a dosahovaní pozitívnych výsledkov pre všetkých. Existuje mnoho pozitívnych príkladov, ako dosiahnuť udržateľný rast pre akcionárov, zamestnancov a komunity, v ktorých spoločnosti pôsobia. Spoločnosti by však mali niesť zodpovednosť, ak nedodržiavajú svoje sociálne alebo environmentálne povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  EGF bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 pre viacročný finančný rámec od 1. januára 2007 do 31. decembra 201323. EGF bol zriadený s cieľom umožniť Únii prejaviť solidaritu s pracovníkmi, ktorí prišli o prácu z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie.

(9)  EGF bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 pre viacročný finančný rámec od 1. januára 2007 do 31. decembra 201323. EGF bol zriadený s cieľom umožniť Únii prejaviť solidaritu s pracovníkmi, ktorí prišli o prácu z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku otvorenia trhu a globalizácie.

__________________

__________________

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1).

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11a) Program EGF by mal byť viditeľný a vyžadovať viac a kvalitnejších údajov s cieľom umožniť riadne vedecké hodnotenie EGF a vyhnúť sa administratívnym obmedzeniam pri uplatňovaní programu pre pomoc na prispôsobenie obchodu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Komisia by mala pred uzavretím novej obchodnej dohody zaručiť, aby sa vykonala nezávislá a presná ex ante analýza dôsledkov navrhovanej dohody vrátane zmien na trhu práce podľa jednotlivých sektorov a regiónov s cieľom predvídať negatívne účinky. Identifikovaním potenciálnych negatívnych účinkov pred uzavretím novej obchodnej dohody by sa takisto mohla obnoviť dôvera európskych občanov v obchodnú politiku.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11 c)  EGF by sa mal priamejšie viazať na priame zahraničné investície, ktoré môžu mať potenciálny negatívny sociálny a environmentálny vplyv v Únii, ale aj na určité nekalé obchodné politiky, na ktoré sa primerane nereaguje prostredníctvom ochranných nástrojov. Dotknuté spoločnosti a pracovníci v Únii by sa mali posudzovať podľa pravidiel EGF pre aktívne politiky na trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Komisia vykonala hodnotenie EGF v polovici obdobia s cieľom posúdiť, ako a do akej miery EGF dosahuje svoje ciele. EGF sa ukázal byť účinný, keďže umožnil vyššiu mieru opätovného začlenenia prepustených pracovníkov než v predchádzajúcom programovom období. Pri hodnotení sa takisto zistilo, že EGF vytvára európsku pridanú hodnotu. Platí to najmä z hľadiska vplyvu na objem, čo znamená, že pomoc z EGF nielen zvyšuje počet a rozmanitosť ponúkaných služieb, ale aj ich intenzitu. Okrem toho intervencie v rámci EGF majú vysokú viditeľnosť a širokej verejnosti priamo preukazujú pridanú hodnotu intervencie na úrovni EÚ. Napriek tomu sa identifikovali viaceré výzvy. Na jednej strane sa postup mobilizácie fondu považoval za príliš zdĺhavý. Okrem toho mnohé členské štáty nahlasovali problémy, pokiaľ ide o vypracovanie rozsiahlej analýzy súvislostí, za ktorých došlo k udalosti vedúcej k prepúšťaniu. Hlavným dôvodom, prečo členské štáty, ktoré by mohli žiadať o pomoc z EGF, nepodávajú žiadosti, sú problémy týkajúce sa finančnej a inštitucionálnej kapacity. Na jednej strane by dôvodom mohol byť jednoducho nedostatok pracovných síl, keďže členské štáty môžu v súčasnosti požiadať o technickú pomoc len vtedy, ak implementujú pomoc poskytovanú z EGF. Keďže k prepúšťaniam môže dôjsť nečakane, mohlo by byť dôležité, aby boli členské štáty pripravené okamžite reagovať a mohli podať žiadosť bez akýchkoľvek oneskorení. Okrem toho sa v niektorých členských štátoch javí ako nevyhnutné vynaložiť intenzívnejšie úsilie o vybudovanie inštitucionálnej kapacity, aby sa zabezpečila účinná a efektívna implementácia pomoci poskytovanej z EGF. Prahová hodnota 500 zrušených pracovných miest sa kritizovala ako príliš vysoká, najmä v menej obývaných regiónoch26.

(12)  Komisia vykonala hodnotenie EGF v polovici obdobia s cieľom posúdiť, ako a do akej miery EGF dosahuje svoje ciele. EGF sa ukázal byť účinný, keďže umožnil vyššiu mieru opätovného začlenenia prepustených pracovníkov než v predchádzajúcom programovom období. Pri hodnotení sa takisto zistilo, že EGF vytvára európsku pridanú hodnotu. Platí to najmä z hľadiska vplyvu na objem, čo znamená, že pomoc z EGF nielen zvyšuje počet a rozmanitosť ponúkaných služieb, ale aj ich intenzitu. Okrem toho intervencie v rámci EGF majú vysokú viditeľnosť a širokej verejnosti priamo preukazujú pridanú hodnotu intervencie na úrovni EÚ. Napriek tomu sa identifikovali viaceré výzvy. Na jednej strane sa postup mobilizácie fondu považoval za príliš zdĺhavý, príliš komplikovaný a zaťažujúci. Okrem toho mnohé členské štáty nahlasovali problémy, pokiaľ ide o vypracovanie rozsiahlej analýzy súvislostí, za ktorých došlo k udalosti vedúcej k prepúšťaniu. Hlavným dôvodom, prečo členské štáty, ktoré by mohli žiadať o pomoc z EGF, nepodávajú žiadosti, sú problémy týkajúce sa finančnej a inštitucionálnej kapacity. Na jednej strane by dôvodom mohol byť jednoducho nedostatok pracovných síl, keďže členské štáty môžu v súčasnosti požiadať o technickú pomoc len vtedy, ak implementujú pomoc poskytovanú z EGF. Keďže k prepúšťaniam môže dôjsť nečakane, mohlo by byť dôležité, aby boli členské štáty pripravené okamžite reagovať a mohli podať žiadosť bez akýchkoľvek oneskorení. Okrem toho sa v niektorých členských štátoch javí ako nevyhnutné vynaložiť intenzívnejšie úsilie o vybudovanie inštitucionálnej kapacity, aby sa zabezpečila účinná a efektívna implementácia pomoci poskytovanej z EGF. Prahová hodnota 500 zrušených pracovných miest sa kritizovala ako príliš vysoká, najmä v menej obývaných regiónoch26.

__________________

__________________

26 COM(2018)0297 final a sprievodný dokument SWD(2018)0192 final.

26 COM(2018)0297 final a sprievodný dokument SWD(2018)0192 final.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Komisia zdôrazňuje, aká dôležitá je naďalej úloha EGF ako flexibilného fondu na podporu pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie v kontexte rozsiahlych reštrukturalizačných udalostí, a na poskytnutie pomoci týmto pracovníkom, aby si čo najskôr našli novú prácu. Únia by mala naďalej poskytovať špecifickú jednorazovú podporu na uľahčenie opätovného vstupu prepustených pracovníkov do zamestnania v oblastiach, odvetviach, na územiach alebo trhoch práce, ktoré utrpeli šok vyvolaný závažným narušením hospodárstva. Vzhľadom na vzájomné pôsobenie a vzájomné účinky otvoreného obchodu, technologických zmien alebo ďalších faktorov, ako je prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, a preto vzhľadom na to, že je čoraz ťažšie vyčleniť konkrétny faktor, ktorý spôsobuje presuny pracovných miest, mobilizácia EGF v budúcnosti bude založená iba na výraznom dosahu reštrukturalizačnej udalosti. Vzhľadom na účel EGF, ktorým je poskytovať podporu v naliehavých situáciách a za nečakaných okolností, a to ako doplňujúcu podporu k predvídavejšej pomoci poskytovanej z EFS+, EGF by mal byť aj naďalej flexibilným a osobitným nástrojom mimo rozpočtových stropov viacročného finančného rámca, ako sa stanovuje v oznámení Komisie s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje Viacročný finančný rámec na roky 2021 - 2027“a jeho prílohe27.

(13)  Komisia zdôrazňuje, aká dôležitá je naďalej úloha EGF ako flexibilného fondu na podporu pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie v kontexte rozsiahlych reštrukturalizačných udalostí, a na poskytnutie pomoci týmto pracovníkom, aby si čo najskôr našli novú prácu. Únia by mala naďalej poskytovať špecifickú jednorazovú podporu na uľahčenie opätovného vstupu prepustených pracovníkov do zamestnania v oblastiach, odvetviach, na územiach alebo trhoch práce, ktoré utrpeli šok vyvolaný závažným narušením hospodárstva. Vzhľadom na vzájomné pôsobenie a vzájomné účinky otvoreného obchodu, technologických zmien, digitalizácie a automatizácie alebo ďalších faktorov, ako je prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, a preto vzhľadom na to, že je čoraz ťažšie vyčleniť konkrétny faktor, ktorý spôsobuje presuny pracovných miest, mobilizácia EGF v budúcnosti bude založená iba na výraznom dosahu reštrukturalizačnej udalosti. Vzhľadom na účel EGF, ktorým je poskytovať podporu v naliehavých situáciách a za nečakaných okolností, a to ako doplňujúcu podporu k predvídavejšej pomoci poskytovanej z EFS+, EGF by mal byť aj naďalej flexibilným a osobitným nástrojom mimo rozpočtových stropov viacročného finančného rámca, ako sa stanovuje v oznámení Komisie s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje Viacročný finančný rámec na roky 2021 - 2027“a jeho prílohe27.

__________________

__________________

27 Pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2018)0171 final a jeho príloha COM(2018)0321 final.

27 Pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2018)0171 final a jeho príloha COM(2018)0321 final.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali klásť osobitný dôraz na znevýhodnených prijímateľov vrátane mladých a starších nezamestnaných osôb a osôb, ktoré sú ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny čelia pri opätovnom zaradení na trh práce osobitným problémom. Bez ohľadu na to by sa pri implementácii EGF mali dodržiavať a presadzovať zásada rodovej rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré patria medzi základné hodnoty Únie a ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv.

(21)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali klásť osobitný dôraz na znevýhodnených prijímateľov vrátane mladých a starších nezamestnaných osôb, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré sú ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny čelia pri opätovnom zaradení na trh práce osobitným problémom. Bez ohľadu na to by sa pri implementácii EGF mali dodržiavať a presadzovať zásada rodovej rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré patria medzi základné hodnoty Únie a ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Únia a členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť zmenám a výzvam, ktoré sa vyskytujú v oblasti svetového obchodu, globálnych hodnotových reťazcov, automatizácie a digitalizácie, a štrukturálnej zmene pracovných noriem. Sociálne hospodárstvo Únie je základným pilierom európskeho sociálneho modelu a je dôležitým nástrojom na posilnenie postavenia ľudí s cieľom prekonať negatívne účinky spôsobené globalizáciou a hospodárskymi krízami. Z tohto dôvodu by sa sociálne služby všeobecného záujmu a verejné služby mali vylúčiť z obchodných dohôd a právo regulovať, organizovať a poskytovať verejné služby sa musí zaručiť v obchodných dohodách. Kombinácia globalizácie a technologických inovácií si bude vyžadovať, aby EGF prispôsobil svoje pravidlá pomoci týmto novým normám v oblasti obchodu, technológií a práce, a preto je nevyhnutné, aby sa toto nariadenie zosúladilo s týmito výzvami po roku 2020.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom účinne a rýchlo podporiť prijímateľov by mali členské štáty vynaložiť maximálne úsilie na predloženie úplných žiadostí na finančný príspevok z EGF. V prípade, že Komisia požaduje ďalšie informácie na účely posúdenia žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na poskytnutie dodatočných informácií.

(22)  S cieľom účinne a rýchlo podporiť prijímateľov by mali členské štáty vynaložiť maximálne úsilie na predloženie úplných žiadostí na finančný príspevok z EGF. V prípade, že Komisia požaduje ďalšie informácie na účely posúdenia žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na poskytnutie dodatočných informácií. Komisia by mala členským štátom poskytnúť aj technickú pomoc v počiatočných fázach postupu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  Komisia by mala uľahčovať prístup pre vnútroštátne a regionálne orgány prostredníctvom špecializovaného asistenčného pracoviska, ktoré by poskytovalo všeobecné informácie a vysvetlenia o postupoch a o tom, ako podať žiadosť. Asistenčné pracovisko by malo sprístupniť štandardné formuláre na účely štatistiky a ďalšej analýzy.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Pri informačných a komunikačných činnostiach by sa mali zahrnúť osobitné ustanovenia o prípadoch využitia EGF a ich výsledkoch.

(25)  Pri informačných a komunikačných činnostiach by sa mali zahrnúť osobitné ustanovenia o prípadoch využitia EGF a ich výsledkoch, keďže primerané znalosti postupu podávania žiadostí by mohli zlepšiť využívanie EGF.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Stanovujú sa v ňom ciele EGF, formy financovania zo strany Únie a pravidlá poskytovania finančnej pomoci, vrátane žiadostí členských štátov o finančné príspevky z EGF na opatrenia zamerané na prijímateľov uvedených v článku 7.

Stanovujú sa v ňom ciele EGF, formy financovania zo strany Únie a pravidlá a kritériá poskytovania finančnej pomoci, vrátane žiadostí členských štátov o finančné príspevky z EGF na opatrenia zamerané na prijímateľov uvedených v článku 7.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EGF prispieva k lepšiemu rozdeleniu prínosov globalizácie a technologického pokroku tým, že pomáha prepusteným pracovníkom prispôsobiť sa štrukturálnej zmene. EGF ako taký prispieva k vykonávaniu zásad vymedzených v rámci Európskeho piliera sociálnych práv a posilňuje sociálnu a hospodársku súdržnosť medzi regiónmi a členskými štátmi.

EGF prispieva k spravodlivému prechodu na hospodárstvo šetrné ku klíme a lepšiemu a spravodlivejšiemu rozdeleniu prínosov globalizácie a vývoju nových technológií tým, že pomáha prepusteným pracovníkom prispôsobiť sa štrukturálnej zmene. EGF ako taký prispieva k vykonávaniu zásad vymedzených v rámci Európskeho piliera sociálnych práv a posilňuje rovnosť, sociálnu a hospodársku súdržnosť a inklúziu medzi regiónmi a členskými štátmi a v rámci spoločností.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Špecifickým cieľom EGF je ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. zmeny v štruktúre svetového obchodu, obchodné spory, finančná alebo hospodárska kríza, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú dôsledkom digitalizácie alebo automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám.

2.  Špecifickým cieľom EGF je ponúknuť pomoc v prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. zmeny v štruktúre svetového obchodu vrátane obchodu v rámci EÚ, otvorenie trhov, možné negatívne účinky priamych zahraničných investícií, offshoring, dumping, obchodné spory, finančná alebo hospodárska kríza, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú dôsledkom digitalizácie alebo automatizácie, tým, že zvýši flexibilitu a zjednoduší postup. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám, MSP a začínajúcim podnikom na účely spôsobilosti.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na malých trhoch práce alebo za výnimočných okolností, najmä pokiaľ ide o žiadosti, ktoré zahŕňajú MSP a ktoré sú riadne zdôvodnené žiadajúcim členským štátom, sa žiadosť o finančný príspevok podľa tohto článku môže považovať za prijateľnú, aj keď kritériá stanovené v odseku 1 písm. a), b) alebo c) nie sú v plnej miere splnené, pokiaľ má prepúšťanie vážny dosah na zamestnanosť a na hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej úrovni. Žiadajúci členský štát určí, ktoré z intervenčných kritérií stanovených v odseku 1 písm. a), b) nie sú v plnej miere splnené. c) Celková suma príspevkov v prípade výnimočných okolností nesmie presiahnuť 15 % ročného stropu EGF.

3.  Na malých trhoch práce alebo za výnimočných okolností, najmä pokiaľ ide o žiadosti, ktoré zahŕňajú MSP a začínajúce podniky a ktoré sú riadne zdôvodnené žiadajúcim členským štátom, sa žiadosť o finančný príspevok podľa tohto článku môže považovať za prijateľnú, aj keď kritériá stanovené v odseku 1 písm. a), b) nie sú v plnej miere splnené, pokiaľ má prepúšťanie vážny dosah na zamestnanosť a na hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej úrovni. Žiadajúci členský štát určí, ktoré z intervenčných kritérií stanovených v odseku 1 písm. a) a b) nie sú v plnej miere splnené. Celková suma príspevkov v prípade výnimočných okolností nesmie presiahnuť 15 % ročného stropu EGF.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku je povinným horizontálnym prvkom každého ponúkaného balíka personalizovaných služieb. Úroveň odbornej prípravy sa prispôsobí kvalifikáciám a potrebám príslušného prijímateľa.

Poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku je súčasťou každého ponúkaného balíka personalizovaných služieb. Úroveň odbornej prípravy sa prispôsobí kvalifikáciám a potrebám príslušného prijímateľa a miestneho trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak Komisia požaduje dodatočné informácie, členský štát odpovie do desiatich pracovných dní od dátumu oznámenia tejto požiadavky. Komisia túto lehotu predĺži o desať pracovných dní na základe riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu.

3.  Na žiadosť členského štátu mu Komisia poskytne technickú pomoc v počiatočných fázach postupu pred predložením žiadostí. Ak Komisia požaduje dodatočné informácie, členský štát odpovie do desiatich pracovných dní od dátumu oznámenia tejto požiadavky. Komisia túto lehotu predĺži o desať pracovných dní na základe riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Technická pomoc Komisie zahŕňa poskytovanie informácií a usmernení členským štátom na využívanie, monitorovanie a hodnotenie EGF. Komisia poskytuje informácie a jasné usmernenia týkajúce sa využívania EGF aj sociálnym partnerom na európskej a vnútroštátnej úrovni. Usmerňujúce opatrenia môžu zahŕňať aj vytvorenie pracovných skupín v prípadoch vážneho narušenia hospodárstva členského štátu.

4.  Technická pomoc Komisie zahŕňa poskytovanie informácií a usmernení členským štátom na využívanie, monitorovanie a hodnotenie EGF, ako aj zriadenie asistenčného pracoviska. Komisia poskytuje informácie a jasné usmernenia týkajúce sa využívania EGF aj sociálnym partnerom na európskej a vnútroštátnej úrovni. Usmerňujúce opatrenia môžu zahŕňať aj vytvorenie pracovných skupín v prípadoch vážneho narušenia hospodárstva členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia udržiava a pravidelne aktualizuje webovú stránku prístupnú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie, na ktorej sa poskytujú aktualizované informácie o EGF, usmernenia týkajúce sa predkladania žiadostí, ako aj informácie o prijatých a zamietnutých žiadostiach a o úlohe Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe.

2.  Komisia udržiava a pravidelne aktualizuje webovú stránku prístupnú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie, na ktorej sa poskytujú aktualizované informácie o EGF, kritériá prístupu k fondu, usmernenia týkajúce sa predkladania žiadostí, ako aj informácie o prijatých a zamietnutých žiadostiach a o úlohe Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky informačné a zviditeľňujúce materiály na požiadanie dostupné inštitúciám, orgánom alebo agentúram Únie, a aby bola Únii bez licenčných poplatkov, nevýhradne a neodvolateľne udelená licencia na používanie týchto materiálov spolu so všetkými pridruženými právami. Licencia zabezpečuje Únii tieto práva:

Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky informačné a zviditeľňujúce materiály na požiadanie dostupné inštitúciám, orgánom alebo agentúram Únie vo všetkých úradných jazykoch a aby bola Únii bez licenčných poplatkov, nevýhradne a neodvolateľne udelená licencia na používanie týchto materiálov spolu so všetkými pridruženými právami. Licencia zabezpečuje Únii tieto práva:

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Miera spolufinancovania z EGF na ponúkané opatrenia sa zosúladí s najvyššou mierou spolufinancovania z ESF+ v príslušnom členskom štáte.

2.  Miera spolufinancovania z EGF na ponúkané opatrenia sa zosúladí s najvyššou mierou spolufinancovania z ESF+ v príslušnom členskom štáte, pričom sa zohľadnia nedostatočne rozvinuté inštitúcie aktívneho trhu práce v niektorých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje k záveru, že podmienky na poskytnutie finančného príspevku podľa tohto nariadenia sú splnené, bezodkladne začne postup stanovený v článku 16.

3.  Keď Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje k záveru, že podmienky na poskytnutie finančného príspevku podľa tohto nariadenia sú splnené, bezodkladne začne postup stanovený v článku 16 a informuje žiadajúci členský štát.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  toho, či bol prepúšťajúci podnik, s výnimkou mikropodnikov a MSP, v predchádzajúcich piatich rokoch prijímateľom štátnej pomoci alebo predchádzajúceho financovania z Kohézneho fondu alebo zo štrukturálnych fondov Únie;

e)  toho, či bol prepúšťajúci podnik, s výnimkou začínajúcich podnikov, mikropodnikov a MSP, v predchádzajúcich piatich rokoch prijímateľom štátnej pomoci alebo predchádzajúceho financovania z Kohézneho fondu alebo zo štrukturálnych fondov Únie;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia každé štyri roky vykoná na vlastný podnet a v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotenie finančných príspevkov z EGF.

1.  Komisia každé štyri roky vykoná na vlastný podnet a v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotenie finančných príspevkov z EGF vrátane následného posúdenia vplyvu jeho žiadosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

 

Na účely hodnotenia uvedeného v prvom pododseku členské štáty zbierajú všetky dostupné údaje o prípadoch EGF a pracovníkoch, ktorým sa poskytla pomoc.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

Referenčné čísla

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

11.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Prerokovanie vo výbore

27.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

11.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (7.11.2018)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Manuel dos Santos

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Európsky parlament 14. marca a 30. mája 2018 vo svojich uzneseniach o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2 027 zdôraznil dôležitosť horizontálnych zásad, z ktorých by mal vychádzať viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a všetky súvisiace politiky Únie. Európsky parlament v tejto súvislosti znovu potvrdil svoje stanovisko, že Únia musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, a vyjadril poľutovanie nad tým, že v návrhoch o VFR chýba na tento účel jednoznačné a viditeľné odhodlanie. Európsky parlament preto vyzval na začlenenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja do všetkých politík a iniciatív Únie v rámci nasledujúceho VFR. Ďalej zdôraznil, že odstránenie diskriminácie má pre Úniu zásadný význam pri rešpektovaní jej záväzkov voči inkluzívnej Európe, a preto požiadal, aby sa záväzky týkajúce sa uplatňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti zapracovali do všetkých politík a iniciatív Únie v nasledujúcom VFR. Európsky parlament zdôraznil svojej stanovisko, že na základe Parížskej dohody by sa horizontálne výdavky súvisiace s klímou v porovnaní so súčasným VFR mali výrazne zvýšiť a mali by čo najskôr, najneskôr však do roku 2027, dosiahnuť 30 %.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch opätovne potvrdil svoje pevné stanovisko k potrebnej úrovni financovania kľúčových politík Únie vo VFR na roky 2021 – 2027, aby mohli plniť svoje poslanie a ciele. Zdôraznil najmä potrebu zdvojnásobiť konkrétne financovanie VFR pre MSP a boj proti nezamestnanosti mladých ľudí; uvítal niekoľko návrhov, ktoré zlepšujú súčasné ustanovenia, najmä zvýšené prideľovanie špeciálnych nástrojov a konštatoval, že má v úmysle rokovať o ďalších zlepšeniach, a to vždy, keď to bude potrebné.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, by mali mať rovnaký prístup k EGF bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu. Preto by sa za možných prijímateľov EGF na účely tohto nariadenia mali považovať prepustení pracovníci, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila.

(18)  Prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, by mali mať rovnaký prístup k EGF bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu. Preto by sa za možných prijímateľov EGF na účely tohto nariadenia mali považovať prepustení pracovníci, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby vrátane vlastníkov prevádzkovateľov mikropodnikov a malých podnikov, ktorých činnosť sa skončila.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom účinne a rýchlo podporiť prijímateľov by mali členské štáty vynaložiť maximálne úsilie na predloženie úplných žiadostí na finančný príspevok z EGF. V prípade, že Komisia požaduje ďalšie informácie na účely posúdenia žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na poskytnutie dodatočných informácií.

(22)  S cieľom účinne a rýchlo podporiť prijímateľov by mali členské štáty vynaložiť maximálne úsilie na predloženie úplných žiadostí na finančný príspevok z EGF. V prípade, že Komisia požaduje ďalšie informácie na účely posúdenia žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na poskytnutie dodatočných informácií. Je dôležité, aby členské štáty a Komisia úzko spolupracovali v záujme dodržania termínov na preskúmanie žiadostí o finančný príspevok z EGF, ako sú vymedzené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  S cieľom pokryť potreby, ktoré vznikajú najmä počas prvých mesiacov každého roka, keď sú možnosti presunov z iných rozpočtových riadkov mimoriadne obmedzené, by sa v rámci ročného rozpočtového postupu mala v rozpočtovom riadku EGF uvoľniť primeraná suma platobných rozpočtových prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie na vykonávanie Parížskej dohody a cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN tento program prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy. Príslušné opatrenia sa identifikujú počas prípravy a implementácie fondu a prehodnotia sa v rámci jeho hodnotenia.

(37)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja tento program prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy v období VFR na roky 2021 – 2027 a ročného cieľa 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Príslušné opatrenia sa identifikujú počas prípravy a implementácie fondu a prehodnotia sa v rámci jeho hodnotenia.

Odôvodnenie

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (2017/2052 (INI)) si vyžiadala 30 % cieľ pre rozpočtové výdavky EÚ na podporu klimatických cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť čo najskôr, najneskôr však do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu je preukázať solidaritu s prepustenými pracovníkmi a so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorých činnosť sa skončila, a poskytnúť im podporu počas neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, ako sa uvádza v článku 5.

1.  Všeobecným cieľom programu je preukázať solidaritu s prepustenými pracovníkmi a so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorých činnosť sa skončila, a poskytnúť finančnú podporu na opatrenia na ich opätovné začlenenie do zamestnania počas neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, ako sa uvádza v článku 5.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Špecifickým cieľom EGF je ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. zmeny v štruktúre svetového obchodu, obchodné spory, finančná alebo hospodárska kríza, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú dôsledkom digitalizácie alebo automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám.

2.  Špecifickým cieľom EGF je ponúknuť pomoc na opätovné začlenenie do trhu práce v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú zmeny v štruktúre svetového obchodu, obchodné spory, finančná alebo hospodárska kríza, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú dôsledkom digitalizácie alebo automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Finančný príspevok z EGF je obmedzený na to, čo treba na poskytnutie dočasnej, jednorazovej podpory dotknutým prijímateľom. Opatrenia podporované prostredníctvom EGF sú v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane pravidiel o štátnej pomoci.

3.  Finančný príspevok z EGF je obmedzený na to, čo je potrebné na preukázanie solidarity a poskytnutie dočasnej jednorazovej a cielenej podpory jednotlivým prijímateľom. Opatrenia podporované prostredníctvom EGF sú v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane pravidiel o štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť financovania zo strany Únie tým, že poskytujú súdržné, účinné a cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane dotknutých prijímateľov, miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, médií a verejnosti.

Členské štáty uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť financovania zo strany Únie tým, že poskytujú súdržné, účinné a cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane dotknutých prijímateľov, miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, médií a verejnosti. Členské štáty zabezpečia, aby sa zdôraznila pridaná hodnota financovania Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia udržiava a pravidelne aktualizuje webovú stránku prístupnú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie, na ktorej sa poskytujú aktualizované informácie o EGF, usmernenia týkajúce sa predkladania žiadostí, ako aj informácie o prijatých a zamietnutých žiadostiach a o úlohe Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe.

2.  Komisia udržiava a pravidelne aktualizuje webovú stránku používateľsky ústretovým spôsobom, prístupnú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie, na ktorej sa poskytujú aktualizované informácie a implementačné údaje o EGF od jeho začiatku, usmernenia týkajúce sa predkladania žiadostí, ako aj informácie o prijatých a zamietnutých žiadostiach a o úlohe Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď Komisia dospela k záveru, že podmienky na poskytnutie finančného príspevku z EGF sú splnené, predloží žiadosť o presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov v súlade s článkom 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  Ak Komisia dospeje k záveru, že sú splnené podmienky na poskytnutie finančného príspevku z EGF, predloží návrh na ich mobilizáciu. Rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov EGF prijmú spoločne Európsky parlament a Rada do jedného mesiaca od predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

 

Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov EGF Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

 

Presuny týkajúce sa EGF sa vykonajú v súlade s článkom 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  K žiadosti o presun musí byť pripojené zhrnutie preskúmania oprávnenosti žiadosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia prijme rozhodnutie o finančnom príspevku prostredníctvom vykonávacieho aktu, ktorý nadobudne účinnosť v deň, keď sa Komisii oznámi, že Európsky parlament a Rada schválili rozpočtový presun. Uvedené rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  Komisia prijme rozhodnutie o finančnom príspevku prostredníctvom vykonávacieho aktu, ktorý nadobudne účinnosť v deň, keď Európsky parlament a Rada prijmú rozhodnutie o mobilizácii EGF.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Návrh na rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov EGF podľa odseku 1 obsahuje:

 

a)  posúdenie vykonané v súlade s článkom 9 ods. 4 spolu s prehľadom informácií, na ktorých sa posúdenie zakladá;

 

b)  dôkaz o tom, že kritériá stanovené v článkoch 5 a 10 sú splnené; a

 

c)  odôvodnenie navrhovaných súm.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

Referenčné čísla

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Manuel dos Santos

28.6.2018

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

 

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (16.11.2018)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gilles Pargneaux

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Globalizácia a technologické zmeny budú pravdepodobne ďalej zvyšovať vzájomnú prepojenosť a závislosť svetových hospodárstiev. Prerozdelenie pracovnej sily je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou takejto hospodárskej zmeny. Ak sa majú výhody vyplývajúce zo zmien spravodlivo rozdeľovať, poskytovanie pomoci prepusteným pracovníkom a tým, ktorým prepustenie hrozí, je mimoriadne dôležité. „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“22 je politickým nástrojom Únie, ktorý stanovuje rámec najlepších postupov pre predvídanie a zvládanie reštrukturalizácie podnikov. Ponúka komplexný rámec na riešenie výziev súvisiacich s ekonomickými úpravami a reštrukturalizáciou a ich dosahu na zamestnanosť a sociálnu oblasť primeranými politickými prostriedkami. Takisto vyzýva členské štáty, aby využívali finančné prostriedky EÚ a jednotlivých štátov spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že sociálne dôsledky reštrukturalizácie, najmä jej nepriaznivé účinky na zamestnanosť, sa budú môcť účinnejšie zmierniť. Hlavnými nástrojmi Únie na podporu nepriaznivo zasiahnutých pracovníkov sú Európsky sociálny fond Plus (ESF+), ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc predvídavým spôsobom, a EGF, ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí reaktívnym spôsobom.

(8)  Globalizácia a technologické zmeny budú pravdepodobne ďalej zvyšovať vzájomnú prepojenosť a závislosť svetových hospodárstiev. Prerozdelenie pracovnej sily je neoddeliteľnou súčasťou takejto hospodárskej zmeny. Ak sa majú výhody vyplývajúce zo zmien spravodlivo rozdeľovať, poskytovanie pomoci prepusteným pracovníkom a tým, ktorým prepustenie alebo   skončenie činnosti hrozí, je mimoriadne dôležité. „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“22 je politickým nástrojom Únie, ktorý stanovuje rámec najlepších postupov pre predvídanie a zvládanie reštrukturalizácie podnikov. Ponúka komplexný rámec na riešenie výziev súvisiacich s ekonomickými úpravami a reštrukturalizáciou a ich dosahu na zamestnanosť a sociálnu oblasť primeranými politickými prostriedkami. Bez toho, aby bola dotknutá sociálna zodpovednosť podnikateľskej komunity, takisto vyzýva členské štáty, aby využívali finančné prostriedky EÚ a jednotlivých štátov spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že sociálne dôsledky reštrukturalizácie, najmä jej nepriaznivé účinky na zamestnanosť, sa budú môcť účinnejšie zmierniť. Hlavnými nástrojmi Únie na podporu nepriaznivo zasiahnutých pracovníkov sú Európsky sociálny fond Plus (ESF+), ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc predvídavým spôsobom, a EGF, ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí reaktívnym spôsobom.

_________________

_________________

22 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“, COM(2013) 882 final, 13. 12. 2013.

22 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“, COM(2013)0882 final, 13. 12. 2013.

Odôvodnenie

V nadväznosti na uznesenie EP (P8_TA (2018)0363) EGF prispel k projektu sociálneho plánu pre prepustených zamestnancov holandských bánk. Je zvláštne, že banky k tomu neprispeli, keďže v tejto súvislosti je vyhradená úloha pre samotné podniky. Hoci banky v Holandsku dosiahli miliardové zisky, neprispeli k sociálnemu plánu pre prepustených bankových zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Komisia vykonala hodnotenie EGF v polovici obdobia s cieľom posúdiť, ako a do akej miery EGF dosahuje svoje ciele. EGF sa ukázal byť účinný, keďže umožnil vyššiu mieru opätovného začlenenia prepustených pracovníkov než v predchádzajúcom programovom období. Pri hodnotení sa takisto zistilo, že EGF vytvára európsku pridanú hodnotu. Platí to najmä z hľadiska vplyvu na objem, čo znamená, že pomoc z EGF nielen zvyšuje počet a rozmanitosť ponúkaných služieb, ale aj ich intenzitu. Okrem toho intervencie v rámci EGF majú vysokú viditeľnosť a širokej verejnosti priamo preukazujú pridanú hodnotu intervencie na úrovni EÚ. Napriek tomu sa identifikovali viaceré výzvy. Na jednej strane sa postup mobilizácie fondu považoval za príliš zdĺhavý. Okrem toho mnohé členské štáty nahlasovali problémy, pokiaľ ide o vypracovanie rozsiahlej analýzy súvislostí, za ktorých došlo k udalosti vedúcej k prepúšťaniu. Hlavným dôvodom, prečo členské štáty, ktoré by mohli žiadať o pomoc z EGF, nepodávajú žiadosti, sú problémy týkajúce sa finančnej a inštitucionálnej kapacity. Na jednej strane by dôvodom mohol byť jednoducho nedostatok pracovných síl, keďže členské štáty môžu v súčasnosti požiadať o technickú pomoc len vtedy, ak implementujú pomoc poskytovanú z EGF. Keďže k prepúšťaniam môže dôjsť nečakane, mohlo by byť dôležité, aby boli členské štáty pripravené okamžite reagovať a mohli podať žiadosť bez akýchkoľvek oneskorení. Okrem toho sa v niektorých členských štátoch javí ako nevyhnutné vynaložiť intenzívnejšie úsilie o vybudovanie inštitucionálnej kapacity, aby sa zabezpečila účinná a efektívna implementácia pomoci poskytovanej z EGF. Prahová hodnota 500 zrušených pracovných miest sa kritizovala ako príliš vysoká, najmä v menej obývaných regiónoch26.

(12)  Komisia vykonala hodnotenie EGF v polovici obdobia s cieľom posúdiť, ako a do akej miery EGF dosahuje svoje ciele. EGF sa ukázal byť účinný, keďže umožnil vyššiu mieru opätovného začlenenia prepustených pracovníkov než v predchádzajúcom programovom období. Pri hodnotení sa takisto zistilo, že EGF vytvára pridanú hodnotu. Platí to najmä z hľadiska vplyvu na objem, čo znamená, že pomoc z EGF nielen zvyšuje počet a rozmanitosť ponúkaných služieb, ale aj ich intenzitu. Okrem toho intervencie v rámci EGF majú vysokú viditeľnosť a širokej verejnosti priamo preukazujú pridanú hodnotu intervencie na úrovni EÚ. Napriek tomu sa identifikovali viaceré výzvy. Predovšetkým by malo byť jasné, že za vypracovanie sociálnych plánov zameraných na opätovné začlenenie príslušných pracovníkov do trhu práce nesú hlavnú zodpovednosť dotknuté podniky a členské štáty. EGF môže plniť len doplnkovú úlohu a mal by sa zameriavať na tie regióny, v ktorých ani dotknuté podniky, ani vnútroštátne a regionálne orgány nemajú zdroje na zabezpečenie potrebných opatrení. Pridaná hodnota EÚ bola takisto spochybnená v tých prípadoch, keď spoločnosť po najprv dostávala štátne dotácie a dotácie Únie (napríklad na svoje inovačné činnosti), potom sa rozhodla premiestniť ziskové sídlo do iného členského štátu alebo dokonca do tretích krajín bez toho, aby prevzala zodpovednosť za financovanie opätovného začlenenia pracovníkov, ktorých sa ukončenie činnosti dotklo, a namiesto toho, najmä v prípade premiestnenia v rámci Únie, môže opäť získať dotácie Únie na novom mieste. Okrem toho sa postup mobilizácie fondu považoval za príliš zdĺhavý. Mnohé členské štáty nahlasovali problémy, pokiaľ ide o vypracovanie rozsiahlej analýzy súvislostí, za ktorých došlo k udalosti vedúcej k prepúšťaniu. Hlavným dôvodom, prečo členské štáty, ktoré by mohli žiadať o pomoc z EGF, nepodávajú žiadosti, sú problémy týkajúce sa finančnej a inštitucionálnej kapacity. Keďže k prepúšťaniam môže dôjsť nečakane, mohlo by byť dôležité, aby boli členské štáty pripravené okamžite reagovať a mohli podať žiadosť bez akýchkoľvek oneskorení. Prahová hodnota 500 zrušených pracovných miest sa kritizovala ako príliš vysoká, najmä v menej obývaných regiónoch26.

_________________

_________________

26 COM(2018) 297 final a sprievodný dokument SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018)0297 final a sprievodný dokument SWD(2018)0192 final.

Odôvodnenie

– EGF má funkciu súdržnosti, čo znamená, že príspevok z fondu musí smerovať do najchudobnejších a najpostihnutejších regiónov. – Často sa stáva, že podniky dostanú dotáciu trikrát: raz ako podniky, druhý raz, keď uzatvárajú ziskovú činnosť, a takisto aj v prípade presídlenia na iné miesto v EÚ.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom vyjadriť solidaritu Únie s prepustenými pracovníkmi a samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorých činnosť sa skončila, miera spolufinancovania nákladov na balík personalizovaných služieb a jeho implementáciu by sa mala rovnať výdavkom v rámci ESF+ v dotknutom členskom štáte.

(15)  S cieľom vyjadriť solidaritu Únie s prepustenými pracovníkmi a samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorých činnosť sa skončila, miera spolufinancovania nákladov na balík personalizovaných služieb a jeho implementáciu by mala predstavovať 70 % celkových odhadovaných nákladov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, by mali mať rovnaký prístup k EGF bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu. Preto by sa za možných prijímateľov EGF na účely tohto nariadenia mali považovať prepustení pracovníci, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila.

(18)  Prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, by mali mať rovnaký prístup k EGF bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu. Preto by sa za možných prijímateľov EGF na účely tohto nariadenia mali považovať prepustení pracovníci, či už pracovali na základe pracovných zmlúv na dobu určitú alebo na neurčitý čas, alebo ako dočasní agentúrni zamestnanci, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby vrátane vlastníkov-manažérov mikropodnikov a malých podnikov, ktorých činnosť sa skončila.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Finančné príspevky z EGF by mali byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do udržateľného zamestnania, a to buď v rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia činnosti. Opatrenia by mali zohľadňovať očakávané potreby na miestnom alebo regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to relevantné, by sa však mala podporovať aj mobilita prepustených pracovníkov s cieľom pomôcť im pri hľadaní nového zamestnania na inom mieste. Osobitný dôraz sa kladie na zabezpečovanie zručností potrebných v digitálnom veku. Zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa malo obmedziť. Spoločnosti by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v súvislosti s opatreniami podporovanými v rámci EGF zúčastňovali na vnútroštátnom spolufinancovaní.

(19)  Finančnými príspevkami z EGF by nemala byť dotknutá sociálna zodpovednosť daného podniku a mali by byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do udržateľného zamestnania, a to buď v rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia činnosti, ich cieľom by však mala byť aj podpora zakladania podnikov, a to aj zriaďovaním družstiev. Opatrenia by mali zohľadňovať očakávané potreby na miestnom alebo regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to relevantné, by sa však mala podporovať aj mobilita prepustených pracovníkov s cieľom pomôcť im pri hľadaní nového zamestnania na inom mieste. Osobitný dôraz sa kladie na zabezpečovanie zručností potrebných v digitálnom veku. Zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa malo obmedziť. Spoločnosti by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v súvislosti s opatreniami podporovanými v rámci EGF zúčastňovali na vnútroštátnom spolufinancovaní.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  V období od marca 2007 do marca 2017 Komisia dostala 148 žiadostí o spolufinancovanie z EGF z 21 členských štátov v celkovej výške takmer 600 miliónov EUR na pomoc 138 888 prepusteným pracovníkom a 2 944 ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21b)  V rokoch 2007 až 2017 sedem členských štátov nevyužilo dostupnú podporu z EGF. Treba preto preskúmať všetky prípady, keď regulačná či administratívna kapacita alebo iné prekážky bránili účasti na EGF, a navrhnúť opatrenia na odstránenie týchto prekážok.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom účinne a rýchlo podporiť prijímateľov by mali členské štáty vynaložiť maximálne úsilie na predloženie úplných žiadostí na finančný príspevok z EGF. V prípade, že Komisia požaduje ďalšie informácie na účely posúdenia žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na poskytnutie dodatočných informácií.

(22)  S cieľom účinne a rýchlo podporiť prijímateľov je dôležité, aby spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou bola optimálna tak, aby sa dodržiavali lehoty na preskúmanie žiadostí o finančný príspevok z EGF. Členské štáty by mali vynaložiť maximálne úsilie na predloženie úplných žiadostí na finančný príspevok z EGF. V prípade, že Komisia požaduje ďalšie informácie na účely posúdenia žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na poskytnutie dodatočných informácií.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  V súlade so zásadou správneho finančného riadenia by finančné príspevky z EGF nemali nahrádzať, ale podľa možnosti dopĺňať podporné opatrenia, ktoré sú pre prijímateľov dostupné z fondov Únie alebo iných politík alebo programov Únie.

(24)  V súlade so zásadou správneho finančného riadenia by finančné príspevky z EGF nemali nahrádzať, ale podľa možnosti dopĺňať podporné opatrenia, ktoré musia podniky prijať v rámci sociálneho plánu, a opatrenia, ktoré môžu národné alebo regionálne orgány financovať samy, ako aj opatrenia, ktoré sú pre prijímateľov dostupné z fondov Únie alebo iných politík alebo programov Únie. Malo by sa zabrániť situáciám, keď podniky po prvýkrát dostávajú dotácie Únie na svoju činnosť, napríklad na inovácie, a potom zatvoria ziskové sídla. Najmä v týchto prípadoch by príspevky z EGF mali byť podmienené spolufinancovaním zo strany dotknutých podnikov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Aby mohol Európsky parlament vykonávať politickú kontrolu a aby Komisia mohla nepretržite monitorovať výsledky dosiahnuté s pomocou EGF, mali by členské štáty predložiť záverečnú správu o implementácii EGF.

(31)  Aby mohol Európsky parlament vykonávať politickú kontrolu a aby Komisia mohla nepretržite monitorovať výsledky dosiahnuté s pomocou EGF, mali by členské štáty predložiť záverečnú správu o implementácii EGF každé dva roky.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie na vykonávanie Parížskej dohody a cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN tento program prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy. Príslušné opatrenia sa identifikujú počas prípravy a implementácie fondu a prehodnotia sa v rámci jeho hodnotenia.

(37)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie na vykonávanie Parížskej dohody a cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN tento program prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 30 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy. Príslušné opatrenia sa identifikujú počas prípravy a implementácie fondu a prehodnotia sa v rámci jeho hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EGF prispieva k lepšiemu rozdeleniu prínosov globalizácie a technologického pokroku tým, že pomáha prepusteným pracovníkom prispôsobiť sa štrukturálnej zmene. EGF ako taký prispieva k vykonávaniu zásad vymedzených v rámci Európskeho piliera sociálnych práv a posilňuje sociálnu a hospodársku súdržnosť medzi regiónmi a členskými štátmi.

EGF prispieva k lepšiemu rozdeleniu prínosov globalizácie a technologického pokroku tým, že pomáha prepusteným pracovníkom prispôsobiť sa štrukturálnej zmene. EGF ako taký prispieva k vykonávaniu zásad vymedzených v článku 151 ZFEÚ v rámci Európskeho piliera sociálnych práv a posilňuje sociálnu a hospodársku súdržnosť medzi regiónmi a členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Špecifickým cieľom EGF je ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. zmeny v štruktúre svetového obchodu, obchodné spory, finančná alebo hospodárska kríza, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú dôsledkom digitalizácie alebo automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám.

2.  Špecifickým cieľom EGF je ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. zmeny v štruktúre svetového obchodu, obchodné spory, finančná alebo hospodárska kríza, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú dôsledkom technologickej zmeny. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám, a na členské štáty a regióny, ktoré boli najviac postihnuté a v ktorých vnútroštátne a regionálne orgány nemajú dostatok zdrojov na prijatie potrebných opatrení. Pomocou z EGF nie je dotknutá sociálna zodpovednosť príslušných spoločností, najmä pokiaľ ide o ich príspevok k sociálnym plánom pre prepustených pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „prepustený pracovník“ je pracovník, ktorého pracovný pomer sa skončil predčasne alebo ktorého zmluva sa neobnovuje z ekonomických dôvodov;

a)  „prepustený pracovník“ je pracovník, ktorého pracovný pomer sa skončil predčasne alebo ktorého zmluva sa neobnovuje z dôvodov významnej a neočakávanej reštrukturalizácie;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „prijímateľ“ je osoba, ktorá sa zúčastňuje na opatreniach spolufinancovaných z EGF;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „nezrovnalosť“ je akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii EGF, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu Únie tým, že by bol zaťažený neoprávneným výdavkom.

d)  „nezrovnalosť“ je akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii EGF, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie finančných záujmov Únie tým, že by bol rozpočet Únie zaťažený neoprávneným výdavkom.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  skončenie činnosti viac ako 250 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období šiestich mesiacov, najmä v MSP, ktoré všetky pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2, alebo vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 za predpokladu, že v oboch regiónoch spolu je počet dotknutých pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb vyšší ako 250;

b)  skončenie činnosti viac ako 250 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období šiestich mesiacov, najmä v MSP, ktoré všetky pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 v rovnakom členskom štáte alebo v susedných členských štátoch, alebo vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 v rovnakom členskom štáte alebo v susedných členských štátoch za predpokladu, že v oboch regiónoch spolu je počet dotknutých pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb vyšší ako 250;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ak sa skončenie činnosti týka ziskového podniku, dotknutá spoločnosť prispeje k opätovnému začleneniu prepustených pracovníkov, prednostne v rámci sociálneho plánu. Každý finančný príspevok z EGF je podmienený takýmto príspevkom.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Investície na samostatnú zárobkovú činnosť, založenie vlastného podniku alebo prevzatie podniku zamestnancami nesmú presiahnuť 20 000 EUR na prepusteného pracovníka.

Investície na samostatnú zárobkovú činnosť, založenie vlastného podniku alebo prevzatie podniku zamestnancami, najmä prostredníctvom založenia družstiev, nesmú presiahnuť 20 000 EUR na prepusteného pracovníka.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb sa zohľadňujú budúce očakávané vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti. Koordinovaný balík je kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, a takisto je zameraný na poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku a zohľadňuje sa v ňom dopyt na miestnom trhu práce.

V návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb sa zohľadňujú budúce očakávané vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti. Koordinovaný balík je kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, a je zameraný na poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia podporované z EGF nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Opatrenia podporované z EGF nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany ani aktívne opatrenia na trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  potvrdenie o tom, že prepúšťajúci podnik, ak po prepúšťaní v činnostiach pokračuje, si splnil právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie;

b)  potvrdenie o tom, že prepúšťajúci podnik, ak po prepúšťaní v činnostiach pokračuje, si splnil právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, ako aj právne záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv alebo rokovaní o sociálnom pláne;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  jasné uvedenie činností, ktoré už členské štáty vykonali v záujme pomoci prepusteným prepusteným pracovníkom, a doplnkového charakteru požadovaných finančných prostriedkov z EGF v dôsledku nedostatku zdrojov dostupných pre vnútroštátne alebo regionálne orgány;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  prehľad finančných prostriedkov Únie, ktoré prepúšťajúci podnik už dostal počas piatich rokov predchádzajúcich hromadnému prepúšťaniu;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  na účely hodnotenia, indikatívne špecifické ciele konkrétneho prípadu definované členským štátom, pokiaľ ide o mieru opätovného začlenenia prijímateľov 6 mesiacov po skončení obdobia implementácie;

i)  na účely hodnotenia, indikatívne špecifické ciele a ukazovatele konkrétneho prípadu definované členským štátom, pokiaľ ide o mieru opätovného začlenenia prijímateľov šesť mesiacov po skončení obdobia implementácie;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  vyhlásenie o zhode podpory požadovanej z EGF s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie týkajúcimi sa štátnej pomoci, ako aj vyhlásenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo koordinovaný balík personalizovaných služieb nenahrádza opatrenia, za ktoré sú zodpovedné spoločnosti na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv;

l)  vyhlásenie o zhode podpory požadovanej z EGF s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie týkajúcimi sa štátnej pomoci, ako aj vyhlásenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo koordinovaný balík personalizovaných služieb nenahrádza opatrenia, za ktoré sú zodpovedné spoločnosti na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, a opatrenia, ktoré majú prijať príslušné orgány v súvislosti s aktívnymi opatreniami na trhu práce a pasívnymi opatreniami sociálnej ochrany;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 11 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rovnosť medzi ženami a mužmi a nediskriminácia

Rodová rovnosť a nediskriminácia

Odôvodnenie

Rodové hľadisko zahŕňa viac ako iba mužov a ženy.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa rovnosť medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby sa podporovali počas rôznych fáz implementácie finančného príspevku z EGF.

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa rodová rovnosť a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby sa podporovali počas rôznych fáz implementácie finančného príspevku z EGF.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak Komisia vykonáva technickú pomoc v rámci nepriameho riadenia, dbá o zaistenie transparentnosti postupu určovania tretej osoby vykonávajúcej úlohu Komisie, ako aj o to, aby všetky zainteresované strany EGF vrátane Európskeho parlamentu boli na tento účel informované o subdodávateľovi.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s prípadmi využívania EGF a ich výsledkami na základe získaných skúseností s cieľom zlepšiť účinnosť EGF a zabezpečiť, aby boli občania Únie a pracovníci informovaní o EGF.

Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s prípadmi využívania EGF a ich výsledkami na základe získaných skúseností a hodnotení poskytnutých členskými štátmi, s cieľom zlepšiť účinnosť EGF a zabezpečiť, aby boli občania Únie a pracovníci informovaní o EGF.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Miera spolufinancovania z EGF na ponúkané opatrenia sa zosúladí s najvyššou mierou spolufinancovania z ESF+ v príslušnom členskom štáte.

2.  Miera spolufinancovania navrhovaných opatrení z EGF nesmie presiahnuť 70 % celkových odhadovaných nákladov podľa článku 9.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Vo výnimočných prípadoch a ak zostatok finančných zdrojov, ktoré sú vo fonde k dispozícii v roku, v ktorom došlo k významnej reštrukturalizácii, nie je dostatočný na poskytnutie pomoci, ktorú považuje rozpočtový orgán za potrebnú, Komisia môže navrhnúť, aby sa rozdiel financoval z rozpočtu fondu na nasledujúci rok. Ročný rozpočtový strop fondu na rok, v ktorom sa došlo k významnej reštrukturalizácii, a na nasledujúci rok sa dodrží za každých okolností.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 19a

 

Prieskum u prijímateľov uvedený v článku 20 ods. 1 písm. d) vychádza z modelu, ktorý stanoví Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Komisia prijme vykonávací akt, ktorým sa stanoví vzor pre prieskum u prijímateľov, v súlade s konzultačným postupom podľa článku 26 ods. 2, aby sa zabezpečili jednotné podmienky vykonávania tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  výsledkov prieskumu u prijímateľov šesť mesiacov po skončení obdobia implementácie, ktoré sa týkajú vnímanej zmeny v súvislosti so zamestnateľnosťou prijímateľov, alebo v prípade osôb, ktoré už našli zamestnanie, rozsiahlejších informácií o kvalite nájdeného zamestnania, napríklad pokiaľ ide o zmenu pracovného času, úroveň zodpovednosti alebo zmenu vo výške odmeny v porovnaní s predchádzajúcim zamestnaním, a odvetvie, v ktorom si daná osoba našla zamestnanie, a tieto informácie sa rozdelia podľa pohlavia, vekovej skupiny a úrovne vzdelania;

d)  výsledkov prieskumu u prijímateľov do šiestich mesiacov po skončení obdobia implementácie, ktoré sa týkajú vnímanej zmeny v súvislosti so zamestnateľnosťou prijímateľov, alebo v prípade osôb, ktoré už našli zamestnanie, rozsiahlejších informácií o kvalite nájdeného zamestnania, napríklad pokiaľ ide o zmenu pracovného času, úroveň zodpovednosti alebo zmenu vo výške odmeny v porovnaní s predchádzajúcim zamestnaním, a odvetvie, v ktorom si daná osoba našla zamestnanie, a tieto informácie sa rozdelia podľa pohlavia, vekovej skupiny a úrovne vzdelania;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Najneskôr na konci devätnásteho mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v článku 15 ods. 3 predloží dotknutý členský štát jednoduchý súbor údajov týkajúcich sa ukazovateľa o dlhodobejších výsledkoch uvedeného v bode 3 prílohy.

2.  Najneskôr na konci devätnásteho mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v článku 15 ods. 3 predloží dotknutý členský štát úplný a riadne overený jednoduchý súbor údajov týkajúcich sa ukazovateľa o dlhodobejších výsledkoch uvedeného v bode 3 prílohy.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do 1. augusta 2021 a potom každé dva roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o kvalite a kvantite činností v rámci tohto nariadenia a v rámci nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 v predchádzajúcich dvoch rokoch. Správa sa zameriava hlavne na výsledky, ktoré EGF dosiahol, a obsahuje najmä informácie o predložených žiadostiach, prijatých rozhodnutiach, financovaných opatreniach vrátane štatistických údajov o ukazovateľoch stanovených v prílohe a o komplementarite takýchto opatrení s opatreniami financovanými prostredníctvom iných fondov Únie, najmä prostredníctvom ESF+, a informácie o ukončení poskytovania finančných príspevkov, a zdokumentujú sa v nej aj žiadosti, ktoré boli zamietnuté alebo v prípade ktorých sa finančný príspevok musel znížiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo neoprávnenosti.

1.  Do 1. augusta 2021 a potom každé dva roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o kvalite a kvantite činností v rámci tohto nariadenia a v rámci nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 v predchádzajúcich dvoch rokoch. Správa sa zameriava hlavne na výkonnosť a výsledky, ktoré EGF dosiahol z hľadiska stanovených cieľov, a obsahuje najmä informácie o správnom finančnom riadení, predložených žiadostiach, prijatých rozhodnutiach, financovaných opatreniach vrátane štatistických údajov o ukazovateľoch stanovených v prílohe a o komplementarite takýchto opatrení s opatreniami financovanými prostredníctvom iných fondov Únie, najmä prostredníctvom ESF+, a informácie o ukončení poskytovania finančných príspevkov, a zdokumentujú sa v nej aj žiadosti, ktoré boli zamietnuté alebo v prípade ktorých sa finančný príspevok musel znížiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo neoprávnenosti.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia každé štyri roky vykoná na vlastný podnet a v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotenie finančných príspevkov z EGF.

1.  Komisia každé štyri roky vykoná na vlastný podnet a v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotenie finančných príspevkov z EGF. Toto hodnotenie obsahuje najmä informácie o výkonnosti, pridanej hodnote EÚ a správnom finančnom riadení v súvislosti s finančnými príspevkami z EGF.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

Referenčné čísla

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

11.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Dátum prijatia

15.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (26.10.2018)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tamás Deutsch

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol pôvodne zriadený v roku 2007 s cieľom zabrániť negatívnym dôsledkom pre najzraniteľnejších a najmenej kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú postihnutí prepúšťaním v dôsledku zmien v štruktúre svetového obchodu. Prostredníctvom spolufinancovania opatrení aktívnej politiky trhu práce sa EGF zameriava na uľahčenie opätovného začlenenia pracovníkov do zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, a to najmä znevýhodnených, starších a mladých nezamestnaných v oblastiach a odvetviach, ktoré trpia vážnym narušením hospodárstva. Preukázaná pridaná hodnota EGF ako nástroja sociálnej politiky EÚ spočíva v tom, že poskytuje viditeľnú a cielenú finančnú podporu pre personalizované programy na rekvalifikáciu a opätovné začlenenie pracovníkov, ktorých sa týka hromadné prepúšťanie, do zamestnania.

Spravodajca víta návrh Komisie pokračovať v opatreniach EGF po roku 2020. Je to výrazom politickej vôle ďalej posilniť právo ľudí na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si mohli udržať a získať zručnosti, ktoré im umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny na trhu práce.

Víta najmä rozšírenie rozsahu pôsobnosti EGF na iné motívy narušení, ako je automatizácia a digitalizácia, s cieľom zohľadniť nové výzvy na trhu práce. Domnieva sa preto, že názov tohto fondu nie je primeraný, keďže sa nezaoberá len účinkami globalizácie, a preto by sa malo zvážiť jeho premenovanie.

Spravodajca tiež zdôrazňuje potrebu ďalej znížiť čas potrebný na spracovanie žiadostí a zjednodušiť postupov, aby sa zabezpečilo hladké a rýchle prijímanie rozhodnutí o mobilizácii EGF a aby sa podpora dostala rýchlejšie k tým, ktorí prišli o prácu.

Nakoniec, s cieľom zvýšiť možnosť menších skupín prepustených pracovníkov využiť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a znížiť administratívne prekážky, ktoré bránia členskému štátu podať žiadosť, spravodajca navrhuje znížiť prahovú hodnotu pre podanie žiadosti na 150 zrušených pracovných miest namiesto navrhovaných 250: hromadné prepúšťania sú menej časté a malé a stredné podniky vytvárajú významnú časť súčasných pracovných miest. Preto by táto zmena mohla mať priaznivý účinok pre potenciálnych prijímateľov a zvýšiť možnosti opätovného zamestnania vo všetkých regiónoch Európskej únie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásady subsidiarity a zásady proporcionality, ako sa stanovujú v článku 5 ZEÚ, by sa mali dodržiavať pri implementácii fondov, s ohľadom na Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty a Komisia by sa mali zameriavať na odstraňovanie nerovností a na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi a začleňovanie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, ako sa stanovuje v článkoch 11 a 191 ods. 1 ZFEÚ, pričom sa zohľadňuje zásada „znečisťovateľ platí“.

(1)  Horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článkoch 9 a 10 ZFEÚ vrátane zásady nediskriminácie, zásady subsidiarity a zásady proporcionality, ako sa stanovujú v článku 5 ZEÚ, by sa mali dodržiavať pri implementácii fondov, s ohľadom na Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty a Komisia by sa mali zameriavať na odstraňovanie nerovností a na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi a začleňovanie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja, cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a záväzku Únie vykonávať Parížsku dohodu o zmene klímy z roku 2015, ktorá nadväzuje na 21. konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „Parížska dohoda“), a snahy o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, ako sa stanovuje v článkoch 11 a 191 ods. 1 ZFEÚ, pričom sa zohľadňuje zásada „znečisťovateľ platí“.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Dňa 20. júna 2017 Rada schválila odpoveď Únie16 na „Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj“17 – udržateľná budúcnosť Európy. Rada zdôraznila význam dosiahnutia udržateľného rozvoja v rámci troch rozmerov (hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho), a to vyváženým a integrovaným spôsobom. Je nesmierne dôležité, aby sa udržateľný rozvoj začleňoval do európskeho politického rámca a aby bola Únia ambiciózna pri uplatňovaní politík zacielených na riešenie globálnych výziev. Rada privítala oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý krok pri začleňovaní cieľov udržateľného rozvoja a uplatňovaní udržateľného rozvoja ako hlavnej usmerňujúcej zásady pre všetky politiky Únie vrátane finančných nástrojov, ktoré sa v ňom uvádzajú.

(3)  Dňa 20. júna 2017 Rada schválila odpoveď Únie16 na „Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj“17 – udržateľná budúcnosť Európy. Rada zdôraznila význam dosiahnutia udržateľného rozvoja v rámci troch rozmerov (hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho) vrátane kultúry, a to vyváženým a integrovaným spôsobom. Je nesmierne dôležité, aby sa udržateľný rozvoj začleňoval do európskeho politického rámca a aby bola Únia ambiciózna pri uplatňovaní politík zacielených na riešenie globálnych výziev. Rada privítala oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý krok pri začleňovaní cieľov udržateľného rozvoja a uplatňovaní udržateľného rozvoja ako hlavnej usmerňujúcej zásady pre všetky politiky Únie vrátane finančných nástrojov, ktoré sa v ňom uvádzajú.

_________________

_________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Komisia vo svojom „Diskusnom dokumente o využívaní globalizácie“20 identifikuje kombináciu globalizácie súvisiacej s obchodom a technologickej zmeny ako hlavnú hnaciu silu zvýšeného dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile a nižšieho počtu pracovných miest, ktoré si vyžadujú nižšiu kvalifikáciu. Napriek celkovým obrovským výhodám otvorenejšieho obchodu a ďalšej integrácie svetových hospodárstiev treba vyriešiť tieto negatívne vedľajšie účinky. Keďže súčasné prínosy globalizácie sú už teraz rozložené nerovnomerne medzi ľuďmi a regiónmi a majú výrazný dosah na nepriaznivo dotknuté osoby, existuje nebezpečenstvo, že stále rýchlejšie sa rozvíjajúci technologický pokrok ešte viac napomôže týmto účinkom. Preto v súlade so zásadou solidarity a zásadou udržateľnosti bude nevyhnutné zabezpečiť, aby sa prínosy globalizácie rozdeľovali spravodlivejšie, a to zosúladením hospodárskej otvorenosti a technologického pokroku so sociálnou ochranou.

(6)  Komisia vo svojom „Diskusnom dokumente o využívaní globalizácie“20 identifikuje kombináciu globalizácie súvisiacej s obchodom a technologickej zmeny ako hlavnú hnaciu silu zvýšeného dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile a nižšieho počtu pracovných miest, ktoré si vyžadujú nižšiu kvalifikáciu. Napriek celkovým obrovským výhodám otvorenejšieho obchodu a ďalšej integrácie svetových hospodárstiev treba vyriešiť tieto negatívne vedľajšie účinky. Keďže súčasné prínosy globalizácie sú už teraz rozložené nerovnomerne medzi ľuďmi, regiónmi a štátmi a majú výrazný dosah na nepriaznivo dotknuté osoby, existuje nebezpečenstvo, že stále rýchlejšie sa rozvíjajúci technologický pokrok ešte viac napomôže týmto účinkom. Preto v súlade so zásadou solidarity a zásadou udržateľnosti bude nevyhnutné zabezpečiť, aby sa účinky globalizácie lepšie predvídali a aby sa jej budúce prínosy rozdeľovali spravodlivejšie, a to zosúladením hospodárskej otvorenosti a technologického pokroku so silným opätovným zamestnaním a sociálnou ochranou.

_________________

_________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sk

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sk

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vo svojom „diskusnom dokumente o budúcnosti financií Únie“21 Komisia zdôrazňuje potrebu znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi členskými štátmi a v rámci nich. Hlavnou prioritou je preto investovať do rovnosti, sociálneho začlenenia, vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj do zdravia.

(7)  Vo svojom „diskusnom dokumente o budúcnosti financií Únie“21 Komisia zdôrazňuje potrebu znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi členskými štátmi a v rámci nich. Hlavnou prioritou je preto investovať do trvalo udržateľného rozvoja, rovnosti, sociálneho začlenenia, vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj do zdravia.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sk

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sk

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Globalizácia a technologické zmeny budú pravdepodobne ďalej zvyšovať vzájomnú prepojenosť a závislosť svetových hospodárstiev. Prerozdelenie pracovnej sily je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou takejto hospodárskej zmeny. Ak sa majú výhody vyplývajúce zo zmien spravodlivo rozdeľovať, poskytovanie pomoci prepusteným pracovníkom a tým, ktorým prepustenie hrozí, je mimoriadne dôležité. „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“22 je politickým nástrojom Únie, ktorý stanovuje rámec najlepších postupov pre predvídanie a zvládanie reštrukturalizácie podnikov. Ponúka komplexný rámec na riešenie výziev súvisiacich s ekonomickými úpravami a reštrukturalizáciou a ich dosahu na zamestnanosť a sociálnu oblasť primeranými politickými prostriedkami. Takisto vyzýva členské štáty, aby využívali finančné prostriedky EÚ a jednotlivých štátov spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že sociálne dôsledky reštrukturalizácie, najmä jej nepriaznivé účinky na zamestnanosť, sa budú môcť účinnejšie zmierniť. Hlavnými nástrojmi Únie na podporu nepriaznivo zasiahnutých pracovníkov sú Európsky sociálny fond Plus (ESF+), ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc predvídavým spôsobom, a EGF, ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí reaktívnym spôsobom.

(8)  Globalizácia a technologické zmeny, ako aj zmena klímy, budú pravdepodobne ďalej zvyšovať vzájomnú prepojenosť a závislosť svetových hospodárstiev. Prerozdelenie pracovnej sily je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou takejto hospodárskej zmeny. Ak sa majú výhody vyplývajúce zo zmien spravodlivo rozdeľovať, poskytovanie pomoci prepusteným pracovníkom a tým, ktorým prepustenie hrozí, je mimoriadne dôležité. „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“22 je politickým nástrojom Únie, ktorý stanovuje rámec najlepších postupov pre predvídanie a zvládanie reštrukturalizácie podnikov. Ponúka komplexný rámec na riešenie výziev súvisiacich s ekonomickými úpravami a reštrukturalizáciou a ich dosahu na zamestnanosť a sociálnu oblasť primeranými politickými prostriedkami. Takisto vyzýva členské štáty, aby využívali finančné prostriedky EÚ a jednotlivých štátov spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že sociálne dôsledky reštrukturalizácie, najmä jej nepriaznivé účinky na zamestnanosť, a vplyv na príslušné regióny sa môžu účinnejšie zmierniť. Hlavnými nástrojmi Únie na podporu nepriaznivo zasiahnutých pracovníkov sú Európsky sociálny fond Plus (ESF+), ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc predvídavým spôsobom, a EGF, ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí reaktívnym spôsobom. V rámci proaktívnejšieho prístupu sa EGF môže použiť na pomoc pracovníkom, ktorí sú stále zamestnaní, ale budú v rámci určitej lehoty prepustení.

_________________

_________________

22 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“, COM(2013) 882 final, 13. 12. 2013.

22 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“, COM(2013) 882 final, 13. 12. 2013.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Komisia zdôrazňuje, aká dôležitá je naďalej úloha EGF ako flexibilného fondu na podporu pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie v kontexte rozsiahlych reštrukturalizačných udalostí, a na poskytnutie pomoci týmto pracovníkom, aby si čo najskôr našli novú prácu. Únia by mala naďalej poskytovať špecifickú jednorazovú podporu na uľahčenie opätovného vstupu prepustených pracovníkov do zamestnania v oblastiach, odvetviach, na územiach alebo trhoch práce, ktoré utrpeli šok vyvolaný závažným narušením hospodárstva. Vzhľadom na vzájomné pôsobenie a vzájomné účinky otvoreného obchodu, technologických zmien alebo ďalších faktorov, ako je prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, a preto vzhľadom na to, že je čoraz ťažšie vyčleniť konkrétny faktor, ktorý spôsobuje presuny pracovných miest, mobilizácia EGF v budúcnosti bude založená iba na výraznom dosahu reštrukturalizačnej udalosti. Vzhľadom na účel EGF, ktorým je poskytovať podporu v naliehavých situáciách a za nečakaných okolností, a to ako doplňujúcu podporu k predvídavejšej pomoci poskytovanej z EFS+, EGF by mal byť aj naďalej flexibilným a osobitným nástrojom mimo rozpočtových stropov viacročného finančného rámca, ako sa stanovuje v oznámení Komisie s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027“ a jeho prílohe27.

(13)  Komisia zdôrazňuje, aká dôležitá je naďalej úloha EGF ako flexibilného fondu na podporu pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie v kontexte rozsiahlych reštrukturalizačných udalostí, a na poskytnutie pomoci týmto pracovníkom, aby si čo najskôr našli novú prácu. Únia by mala naďalej poskytovať špecifickú jednorazovú podporu na uľahčenie opätovného vstupu prepustených pracovníkov do kvalitného a udržateľného zamestnania (ako sú ekologické pracovné miesta) v oblastiach, odvetviach, na územiach alebo trhoch práce, ktoré utrpeli šok vyvolaný závažným narušením hospodárstva. Vzhľadom na vzájomné pôsobenie a vzájomné účinky otvoreného obchodu, technologických zmien alebo ďalších faktorov, ako je plánovaný prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, najmä v regiónoch postihnutých postupným ukončením ťažby uhlia, a preto vzhľadom na to, že je čoraz ťažšie vyčleniť konkrétny faktor, ktorý spôsobuje presuny pracovných miest, mobilizácia EGF v budúcnosti bude založená iba na výraznom dosahu reštrukturalizačnej udalosti. Vzhľadom na účel EGF, ktorým je poskytovať podporu v naliehavých situáciách a za nečakaných okolností, a to ako doplňujúcu podporu k predvídavejšej pomoci poskytovanej z EFS+, EGF by mal byť aj naďalej flexibilným a osobitným nástrojom mimo rozpočtových stropov viacročného finančného rámca, ako sa stanovuje v oznámení Komisie s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027“ a jeho prílohe27.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Pokles v ťažbe uhlia a prechod k alternatívnym zdrojom energie, ktoré sa čiastočne vyžadujú v rámci európskej politiky v oblasti zmeny klímy, predstavujú v niektorých regiónoch, v ktorých sa doteraz ťažilo uhlie, veľké výzvy. Najmä pre regióny, v ktorých sa ťaží uhlie, bude postupné ukončenie ťažby uhlia predstavovať hospodársku záťaž a ohrozenie pracovných miest. Táto štrukturálna zmena musí byť zmiernená, podporovaná a prijateľná z hľadiska zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Ako už bolo uvedené, s cieľom zachovať európsky charakter EGF by sa žiadosť o podporu mala podať vtedy, keď má veľká reštrukturalizačná udalosť výrazný dosah na hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej úrovni. Takýto dosah by sa mal vymedziť minimálnym počtom zrušených pracovných miest v konkrétnom referenčnom období. So zreteľom na výsledky tohto hodnotenia v polovici obdobia sa prahová hodnota stanovuje na 250 zrušených pracovných miest v referenčnom období štyroch mesiacov (alebo 6 mesiacov v prípadoch týkajúcich sa určitých odvetví). So zreteľom na to, že vlny prepúšťania v rôznych odvetviach, ale v tom istom regióne, majú rovnako výrazný dosah na miestny trh práce, bude možné predkladať aj žiadosti na úrovni regiónu. Na malých trhoch práce, ako sú malé členské štáty alebo vzdialené regióny vrátane najvzdialenejších regiónov, ako sa uvádza v článku 349 ZFEÚ, alebo za výnimočných okolností by sa žiadosti mohli predkladať v prípade nižšieho počtu zrušených pracovných miest.

(14)  Ako už bolo uvedené, s cieľom zachovať európsky charakter EGF by sa žiadosť o podporu mala podať vtedy, keď má veľká reštrukturalizačná udalosť výrazný dosah na hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej úrovni, najmä v oblastiach s jediným priemyselným odvetvím. Takýto dosah by sa mal vymedziť minimálnym počtom zrušených pracovných miest v konkrétnom referenčnom období. So zreteľom na výsledky tohto hodnotenia v polovici obdobia sa prahová hodnota stanovuje na minimálne 150 zrušených pracovných miest v referenčnom období šiestich mesiacov. So zreteľom na to, že vlny prepúšťania v rôznych odvetviach, ale v tom istom regióne alebo v susedných či cezhraničných regiónoch, majú rovnako výrazný dosah na miestny trh práce, bude možné predkladať aj žiadosti na úrovni regiónu, a do úvahy by sa mali vziať aj špecifiká odvetvia služieb, aby bola pracovníkom poskytnutá účinná podpora. Na malých trhoch práce, ako sú malé členské štáty alebo vzdialené regióny vrátane najvzdialenejších regiónov, ako sa uvádza v článku 349 ZFEÚ, alebo za výnimočných okolností, ako napríklad v prípade regiónov, ktoré už boli vážne postihnuté vysokou mierou nezamestnanosti, by sa žiadosti mohli predkladať v prípade nižšieho počtu zrušených pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, by mali mať rovnaký prístup k EGF bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu. Preto by sa za možných prijímateľov EGF na účely tohto nariadenia mali považovať prepustení pracovníci, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila.

(18)  Prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, by mali mať rovnaký prístup k EGF bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu. Preto by sa za možných prijímateľov EGF na účely tohto nariadenia mali považovať prepustení pracovníci, či už pracovali na základe pracovných zmlúv na dobu určitú alebo na dobu neurčitú, alebo ako dočasní agentúrni zamestnanci, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby vrátane vlastníkov-manažérov mikropodnikov a malých podnikov, ktorých činnosť sa skončila.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Finančné príspevky z EGF by mali byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do udržateľného zamestnania, a to buď v rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia činnosti. Opatrenia by mali zohľadňovať očakávané potreby na miestnom alebo regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to relevantné, by sa však mala podporovať aj mobilita prepustených pracovníkov s cieľom pomôcť im pri hľadaní nového zamestnania na inom mieste. Osobitný dôraz sa kladie na zabezpečovanie zručností potrebných v digitálnom veku. Zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa malo obmedziť. Spoločnosti by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v súvislosti s opatreniami podporovanými v rámci EGF zúčastňovali na vnútroštátnom spolufinancovaní.

(19)  Finančné príspevky z EGF by mali byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce a personalizované služby, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do kvalitného a udržateľného zamestnania, a to buď v rámci, alebo mimo ich pôvodného odvetvia činnosti prostredníctvom začlenenia do programov rekvalifikácie a získavania zručností. Opatrenia by mali zohľadňovať očakávané potreby na miestnom, regionálnom alebo vnútroštátnom trhu práce. Vždy, keď je to relevantné, by sa však mala podporovať aj dobrovoľná a spravodlivá mobilita prepustených pracovníkov s cieľom pomôcť im pri hľadaní nového zamestnania na inom mieste alebo v iných regiónoch. Osobitný dôraz sa kladie na zabezpečovanie zručností potrebných v digitálnom veku a na prístup k digitálnym technológiám. Zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa malo výrazne obmedziť. Finančné príspevky by mali mať pridanú hodnotu a nemali by nahrádzať žiadne finančné záväzky, za ktoré sú zodpovedné členské štáty alebo spoločnosti podľa právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd. Spoločnosti by sa mali podnecovať k tomu, aby prispievali k vnútroštátnemu spolufinancovaniu opatrení.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali uprednostniť opatrenia, ktoré významnou mierou prispejú k zamestnateľnosti prijímateľov. Členské štáty by sa mali usilovať o to, aby bol čo najväčší počet prijímateľov zúčastňujúcich sa na týchto opatreniach čo najskôr v priebehu šesťmesačného obdobia predchádzajúceho dňu, keď sa má predložiť záverečná správa o implementácii finančného príspevku, opätovne začlenený do udržateľného zamestnania.

(20)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali uprednostniť opatrenia, ktoré významnou mierou prispejú k zamestnateľnosti prijímateľov. Členské štáty by sa mali usilovať o to, aby bol čo najväčší počet prijímateľov zúčastňujúcich sa na týchto opatreniach čo najskôr v priebehu šesťmesačného obdobia predchádzajúceho dňu, keď sa má predložiť záverečná správa o implementácii finančného príspevku, opätovne začlenený do udržateľného a kvalitného zamestnania.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali klásť osobitný dôraz na znevýhodnených prijímateľov vrátane mladých a starších nezamestnaných osôbosôb, ktoré sú ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny čelia pri opätovnom zaradení na trh práce osobitným problémom. Bez ohľadu na to by sa pri implementácii EGF mali dodržiavať a presadzovať zásada rodovej rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré patria medzi základné hodnoty Únie a ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv.

(21)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali klásť osobitný dôraz na znevýhodnených prijímateľov, ktorí dosiahli nižšiu úroveň vzdelania alebo nedisponujú dostatočnými zručnosťami, vrátane mladých a starších nezamestnaných osôb, osôb zdravotným postihnutím, osôb, ktoré sú ohrozené chudobou, a osôb z izolovaných alebo neprístupných oblastí, keďže tieto skupiny čelia pri opätovnom zaradení na trh práce osobitným problémom. Bez ohľadu na to by sa pri implementácii EGF mali dodržiavať a presadzovať zásada rodovej rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré patria medzi základné hodnoty Únie a ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom účinne a rýchlo podporiť prijímateľov by mali členské štáty vynaložiť maximálne úsilie na predloženie úplných žiadostí na finančný príspevok z EGF. V prípade, že Komisia požaduje ďalšie informácie na účely posúdenia žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na poskytnutie dodatočných informácií.

(22)  S cieľom účinne a rýchlo podporiť prijímateľov by mali členské štáty vynaložiť maximálne úsilie na urýchlené predloženie úplných žiadostí na finančný príspevok z EGF a inštitúcie EÚ by mali urobiť všetko, čo je v ich silách, na ich rýchle preskúmanie. V prípade, že Komisia požaduje ďalšie informácie na účely posúdenia žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na poskytnutie dodatočných informácií.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Pri informačných a komunikačných činnostiach by sa mali zahrnúť osobitné ustanovenia o prípadoch využitia EGF a ich výsledkoch.

(25)  Pri informačných a komunikačných činnostiach by sa mali zahrnúť osobitné ustanovenia o prípadoch využitia EGF a ich výsledkoch. Správy o každom prípade využitia EGF by mali byť k dispozícii a mali by byť štandardizované z hľadiska uskutočnených opatrení a výsledkov. Ďalšou výhodou by bola možnosť ich porovnania, aby členské štáty mohli zdieľať osvedčené postupy.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  V záujme prijímateľov by mala byť pomoc poskytovaná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie. Členské štáty a inštitúcie Únie zapojené do procesu rozhodovania o EGF by mali vynaložiť maximálne úsilie na skrátenie obdobia spracovania žiadostí a zjednodušenie postupov, a zabezpečiť tak hladké a rýchle prijímanie rozhodnutí o mobilizácii EGF. Preto bude rozpočtový orgán v budúcnosti rozhodovať o žiadostiach o prevod predkladaných Komisiou, ktoré si už nevyžadujú návrh Komisie na mobilizáciu EGF.

(29)  V záujme prijímateľov by mala byť pomoc poskytnutá rýchlo a účinne. Členské štáty a inštitúcie Únie zapojené do procesu rozhodovania o EGF by mali vynaložiť maximálne úsilie na skrátenie obdobia spracovania žiadostí a zjednodušenie postupov a ich prispôsobenie osobitným potrebám, a zabezpečiť tak hladké a rýchle prijímanie rozhodnutí o mobilizácii EGF. Preto bude rozpočtový orgán v budúcnosti rozhodovať o žiadostiach o prevod predkladaných Komisiou, ktoré si už nevyžadujú návrh Komisie na mobilizáciu EGF.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EGF prispieva k lepšiemu rozdeleniu prínosov globalizácie a technologického pokroku tým, že pomáha prepusteným pracovníkom prispôsobiť sa štrukturálnej zmene. EGF ako taký prispieva k vykonávaniu zásad vymedzených v rámci Európskeho piliera sociálnych práv a posilňuje sociálnu a hospodársku súdržnosť medzi regiónmi a členskými štátmi.

EGF prispieva k lepšiemu rozdeleniu prínosov globalizácie a technologického pokroku tým, že pomáha prepusteným pracovníkom prispôsobiť sa štrukturálnej zmene v dôsledku globalizácie a technologickej zmeny, ako aj prechodu na obehové hospodárstvo šetrné ku klíme a efektívne využívajúce energiu a zdroje, s cieľom nájsť si nové zamestnanie. EGF ako taký prispieva k vykonávaniu zásad vymedzených v rámci Európskeho piliera sociálnych práv a posilňuje sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť medzi všetkými regiónmi a členskými štátmi a dopĺňa opatrenia financované v rámci Európskeho sociálneho fondu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu je preukázať solidaritu s prepustenými pracovníkmi a so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorých činnosť sa skončila, a poskytnúť im podporu počas neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, ako sa uvádza v článku 5.

1.  Všeobecným cieľom programu je preukázať solidaritu s prepustenými pracovníkmi s pracovnými zmluvami na dobu určitú alebo na dobu neurčitú, s prepustenými dočasnými agentúrnymi zamestnancami a so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorých činnosť sa skončila počas veľkých reštrukturalizačných udalostí, ako sa uvádza v článku 5, a poskytnúť im finančnú podporu pre opatrenia prispievajúce k čo najrýchlejšiemu opätovnému vstupu na trh práce.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Špecifickým cieľom EGF je ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. zmeny v štruktúre svetového obchodu, obchodné spory, finančná alebo hospodárska kríza, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú dôsledkom digitalizácie alebo automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám.

2.  Špecifickým cieľom EGF je ponúknuť pomoc v prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. zmeny v štruktúre svetového obchodu, reštrukturalizácia alebo zmiznutie hospodárskeho odvetvia, súťaž s konkurentmi mimo EÚ, ktorí majú privilegované postavenie vo vzťahu k pravidlám hospodárskej súťaže EÚ, obchodné spory medzi EÚ a tretími krajinami, finančná alebo hospodárska kríza, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, najmä v regiónoch zasiahnutých postupným ukončením ťažby uhlia, alebo ktoré sú dôsledkom digitalizácie alebo automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám. Akcie, ktoré využívajú finančné príspevky z fondu, majú za cieľ zabezpečiť, aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú na týchto akciách, našli kvalitné a udržateľné zamestnanie do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „prepustený pracovník“ je pracovník, ktorého pracovný pomer sa skončil predčasne alebo ktorého zmluva sa neobnovuje z ekonomických dôvodov;

a)  „prepustený pracovník“ je pracovník, a to aj dočasný agentúrny zamestnanec, ktorého pracovný pomer sa skončil predčasne alebo ktorého zmluva sa neobnovuje z ekonomických dôvodov;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „samostatne zárobkovo činná osoba“ je osoba, ktorá zamestnávala menej ako 10 pracovníkov;

b)  „samostatne zárobkovo činná osoba“ je osoba, vrátane vlastníka podniku, ktorá zamestnávala menej ako 15 pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  „reštrukturalizácia“ je akýkoľvek jav na trhu práce, ktorý vedie k prepúšťaniu, ktoré má významný vplyv na ekonomiku daného územia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  skončenie činnosti viac ako 250 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období štyroch mesiacov v podniku v členskom štáte vrátane prípadov, keď sa ukončenie činnosti týka jeho dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov;

a)  skončenie činnosti najmenej 150 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období šiestich mesiacov v podniku v členskom štáte alebo v cezhraničných regiónoch susedných členských štátov vrátane prípadov, keď sa ukončenie činnosti týka jeho dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  skončenie činnosti viac ako 250 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období šiestich mesiacov, najmä v MSP, ktoré všetky pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2, alebo vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 za predpokladu, že v oboch regiónoch spolu je počet dotknutých pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb vyšší ako 250;

b)  skončenie činnosti najmenej 150 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období šiestich mesiacov, najmä v MSP, ktoré všetky pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2, alebo vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 za predpokladu, že v oboch regiónoch spolu je počet dotknutých pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb vyšší ako 150;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ukončenie činnosti viac ako 250 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období štyroch mesiacov, najmä v MSP, ktoré pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví alebo v rozdielnych ekonomických odvetviach vymedzených na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v rovnakom regióne vymedzenom ako región úrovne NUTS 2.

c)  ukončenie činnosti najmenej 150 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období šiestich mesiacov, najmä v MSP, ktoré pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví alebo v rozdielnych ekonomických odvetviach vymedzených na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v rovnakom regióne vymedzenom ako región úrovne NUTS 2.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na malých trhoch práce alebo za výnimočných okolností, najmä pokiaľ ide o žiadosti, ktoré zahŕňajú MSP a ktoré sú riadne zdôvodnené žiadajúcim členským štátom, sa žiadosť o finančný príspevok podľa tohto článku môže považovať za prijateľnú, aj keď kritériá stanovené v odseku 1 písm. a), b) alebo c) nie sú v plnej miere splnené, pokiaľ má prepúšťanie vážny dosah na zamestnanosť a na hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej úrovni. Žiadajúci členský štát určí, ktoré z intervenčných kritérií stanovených v odseku 1 písm. a), b) alebo c), nie sú v plnej miere splnené. Celková suma príspevkov v prípade výnimočných okolností nesmie presiahnuť 15 % ročného stropu EGF.

3.  Na malých trhoch práce alebo za výnimočných okolností, najmä pokiaľ ide o žiadosti, ktoré zahŕňajú MSP a ktoré sú riadne zdôvodnené žiadajúcim členským štátom, sa žiadosť o finančný príspevok podľa tohto článku môže považovať za prijateľnú, aj keď kritériá stanovené v odseku 2 písm. a), b) alebo c) nie sú v plnej miere splnené, pokiaľ má prepúšťanie vážny dosah na zamestnanosť a na hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej úrovni, najmä v oblastiach s jediným priemyselným odvetvím. Žiadajúci členský štát určí, ktoré z intervenčných kritérií stanovených v odseku 2 písm. a), b) alebo c), nie sú v plnej miere splnené. Celková suma príspevkov v prípade výnimočných okolností nesmie presiahnuť 15 % ročného stropu EGF.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančný príspevok z EGF sa môže poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré tvoria súčasť koordinovaného balíka personalizovaných služieb určených na uľahčenie opätovného začlenenia dotknutých prijímateľov, a najmä najviac znevýhodnených, starších alebo mladých nezamestnaných ľudí, do zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Finančný príspevok z EGF sa môže poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré tvoria súčasť koordinovaného balíka personalizovaných služieb určených na uľahčenie opätovného začlenenia dotknutých prijímateľov, a najmä najviac znevýhodnených, starších alebo mladých nezamestnaných ľudí, do kvalitného a udržateľného zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku je povinným horizontálnym prvkom každého ponúkaného balíka personalizovaných služieb. Úroveň odbornej prípravy sa prispôsobí kvalifikáciám a potrebám príslušného prijímateľa.

Poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku v obehovom hospodárstve efektívne využívajúcom energiu a zdroje je povinným horizontálnym prvkom každého ponúkaného balíka personalizovaných služieb. Úroveň odbornej prípravy sa prispôsobí kvalifikáciám a potrebám príslušného prijímateľa.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  osobitné časovo obmedzené opatrenia, ako sú príspevky na hľadanie si zamestnania, stimuly pre zamestnávateľov k náboru pracovníkov, príspevky na mobilitu, príspevky na odbornú prípravu alebo diéty, vrátane príspevkov pre osoby poskytujúce starostlivosť.

b)  osobitné časovo obmedzené opatrenia, ako sú príspevky na hľadanie si zamestnania, stimuly pre zamestnávateľov k náboru pracovníkov, príspevky na mobilitu a stravné, príspevky na odbornú prípravu alebo diéty, vrátane príspevkov pre osoby poskytujúce starostlivosť. Tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľových prijímateľov na činnostiach zameraných na hľadanie zamestnania alebo odbornú prípravu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb sa zohľadňujú budúce očakávané vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti. Koordinovaný balík je kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, a takisto je zameraný na poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku a zohľadňuje sa v ňom dopyt na miestnom trhu práce.

V návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb sa zohľadňujú budúce očakávané vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti. Koordinovaný balík je kompatibilný s prechodom na obehové hospodárstvo, ktoré je šetrné ku klíme, efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, ako aj s postupným ukončením ťažby uhlia v regiónoch, v ktorých sa ťaží, a takisto je zameraný na poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku a zohľadňuje sa v ňom dopyt na miestnom trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Koordinovaný balík služieb sa navrhne po porade s dotknutými prijímateľmi alebo ich zástupcami alebo so sociálnymi partnermi.

3.  Koordinovaný balík služieb sa navrhne po porade s dotknutými prijímateľmi alebo ich zástupcami a so sociálnymi partnermi.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Do desiatich pracovných dní od dátumu predloženia žiadosti alebo prípadne od dátumu, ku ktorému bol Komisii poskytnutý preklad žiadosti, podľa toho, čo nastane neskôr, Komisia informuje členský štát o akýchkoľvek dodatočných informáciách, ktoré potrebuje na posúdenie žiadosti.

2.  Do desiatich pracovných dní od dátumu predloženia žiadosti alebo prípadne od dátumu, ku ktorému bol Komisii poskytnutý preklad žiadosti, podľa toho, čo nastane neskôr, Komisia potvrdí prijatie žiadosti a informuje členský štát o akýchkoľvek dodatočných informáciách, ktoré potrebuje na posúdenie žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia na základe informácií, ktoré poskytne členský štát, dokončí posúdenie, či sú v prípade žiadosti splnené podmienky poskytnutia finančného príspevku, do 60 pracovných dní od prijatia úplnej žiadosti alebo prípadne prekladu žiadosti. Ak Komisia nemôže vo výnimočných prípadoch dodržať túto lehotu, poskytne písomné odôvodnenie, v ktorom vysvetlí dôvody omeškania.

4.  Komisia na základe informácií, ktoré poskytne členský štát, dokončí posúdenie, či sú v prípade žiadosti splnené podmienky poskytnutia finančného príspevku, do 45 pracovných dní od prijatia úplnej žiadosti alebo prípadne prekladu žiadosti. Ak Komisia nemôže vo výnimočných prípadoch dodržať túto lehotu, poskytne písomné odôvodnenie, v ktorom vysvetlí dôvody omeškania, a dodrží lehotu predĺženú o 20 dní.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v potrebných prípadoch identifikáciu prepúšťajúcich podnikov, dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov, odvetví, ako aj kategórií dotknutých prijímateľov rozdelených podľa pohlavia, veku a dosiahnutého stupňa vzdelania;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  očakávaný účinok prepúšťania na hospodárstvo a zamestnanosť na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni;

e)  očakávaný účinok prepúšťania na hospodárstvo a zamestnanosť na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo prípadne na cezhraničnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podrobný opis koordinovaného balíka personalizovaných služieb a súvisiacich výdavkov vrátane predovšetkým akýchkoľvek opatrení, ktorými sa podporujú iniciatívy v oblasti zamestnanosti zamerané na znevýhodnených, starších a mladých prijímateľov;

f)  podrobný opis koordinovaného balíka personalizovaných služieb a súvisiacich výdavkov vrátane predovšetkým akýchkoľvek opatrení, ktorými sa podporujú iniciatívy v oblasti zamestnanosti zamerané na znevýhodnených prijímateľov, prijímateľov s nízkou úrovňou zručností, starších a mladých prijímateľov a prijímateľov zo znevýhodnených oblastí;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ma)  vyhlásenie, že navrhované akcie budú dopĺňať akcie financované zo štrukturálnych fondov a že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Podpora pre dotknutých prijímateľov dopĺňa opatrenia členských štátov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane opatrení spolufinancovaných z prostriedkov Únie v súlade s odporúčaniami uvedenými v Rámci kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie.

2.  Podpora pre dotknutých prijímateľov dopĺňa opatrenia členských štátov na vnútroštátnej, regionálnej, miestnej a prípadne na cezhraničnej úrovni vrátane opatrení spolufinancovaných z prostriedkov a programov Únie v súlade s odporúčaniami uvedenými v Rámci kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia a žiadajúci členský štát zabezpečujú v súlade so svojimi príslušnými právomocami koordináciu pomoci z fondov Únie.

4.  Komisia a žiadajúci členský štát zabezpečujú v súlade so svojimi príslušnými právomocami koordináciu pomoci z fondov a programov Únie.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia udržiava a pravidelne aktualizuje webovú stránku prístupnú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie, na ktorej sa poskytujú aktualizované informácie o EGF, usmernenia týkajúce sa predkladania žiadostí, ako aj informácie o prijatých a zamietnutých žiadostiach a o úlohe Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe.

2.  Komisia udržiava a pravidelne aktualizuje webovú stránku prístupnú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie, na ktorej sa poskytujú aktualizované informácie o EGF, usmernenia týkajúce sa predkladania žiadostí, ako aj informácie o prijatých a zamietnutých žiadostiach spolu s odôvodnením a o úlohe Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Od prijímateľov EGF a riadiacich orgánov sa vyžaduje, aby poskytli informácie s cieľom zvýšiť viditeľnosť fondu.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9, a najmä vzhľadom na počet dotknutých prijímateľov, na navrhované opatrenia a odhadované náklady zhodnotí a čo najrýchlejšie navrhne výšku finančného príspevku z EGF (ak sa príspevok poskytne), ktorý možno poskytnúť v rámci dostupných zdrojov.

1.  Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9, a najmä vzhľadom na počet dotknutých prijímateľov, na navrhované opatrenia a odhadované náklady zhodnotí a do 15 pracovných dní od dokončenia posúdenia, či sú v prípade žiadosti splnené podmienky poskytnutia finančného príspevku, navrhne výšku finančného príspevku z EGF (ak sa príspevok poskytne), ktorý možno poskytnúť v rámci dostupných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Keď Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje k záveru, že podmienky na udelenie finančného príspevku podľa tohto nariadenia nie sú splnené, bezodkladne to oznámi žiadajúcemu členskému štátu.

4.  Keď Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje k záveru, že podmienky na udelenie finančného príspevku podľa tohto nariadenia nie sú splnené, bezodkladne to oznámi žiadajúcemu členskému štátu spolu s náležitým odôvodnením.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa prijímateľ zúčastňuje na vzdelávacom kurze alebo na kurze odbornej prípravy, ktorý trvá dva alebo viac rokov, poplatky za takýto kurz sú oprávnené na spolufinancovanie z EGF až do dátumu, ku ktorému sa má predložiť záverečná správa uvedená v článku 20 ods. 1, pod podmienkou, že príslušné výdavky vznikli pred týmto dátumom.

4.  Ak sa prijímateľ zúčastňuje na účely rekvalifikácie alebo založenia podniku na vzdelávacom kurze alebo na kurze odbornej prípravy, ktorý trvá dva alebo viac rokov, poplatky za takýto kurz sú oprávnené na spolufinancovanie z EGF až do dátumu, ku ktorému sa má predložiť záverečná správa uvedená v článku 20 ods. 1, pod podmienkou, že príslušné výdavky vznikli pred týmto dátumom.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  výsledkov prieskumu u prijímateľov šesť mesiacov po skončení obdobia implementácie, ktoré sa týkajú vnímanej zmeny v súvislosti so zamestnateľnosťou prijímateľov, alebo v prípade osôb, ktoré už našli zamestnanie, rozsiahlejších informácií o kvalite nájdeného zamestnania, napríklad pokiaľ ide o zmenu pracovného času, úroveň zodpovednosti alebo zmenu vo výške odmeny v porovnaní s predchádzajúcim zamestnaním, a odvetvie, v ktorom si daná osoba našla zamestnanie, a tieto informácie sa rozdelia podľa pohlavia, vekovej skupiny a úrovne vzdelania;

d)  výsledkov prieskumu u prijímateľov šesť mesiacov po skončení obdobia implementácie, ktoré sa týkajú vnímanej zmeny v súvislosti so zamestnateľnosťou prijímateľov, alebo v prípade osôb, ktoré už našli zamestnanie, rozsiahlejších informácií o kvalite nájdeného zamestnania, napríklad pokiaľ ide o zmenu pracovného času, úroveň zodpovednosti alebo zmenu vo výške odmeny v porovnaní s predchádzajúcim zamestnaním, a odvetvie, v ktorom si daná osoba našla zamestnanie;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do 1. augusta 2021 a potom každé dva roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o kvalite a kvantite činností v rámci tohto nariadenia a v rámci nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 v predchádzajúcich dvoch rokoch. Správa sa zameriava hlavne na výsledky, ktoré EGF dosiahol, a obsahuje najmä informácie o predložených žiadostiach, prijatých rozhodnutiach, financovaných opatreniach vrátane štatistických údajov o ukazovateľoch stanovených v prílohe a o komplementarite takýchto opatrení s opatreniami financovanými prostredníctvom iných fondov Únie, najmä prostredníctvom ESF+, a informácie o ukončení poskytovania finančných príspevkov, a zdokumentujú sa v nej aj žiadosti, ktoré boli zamietnuté alebo v prípade ktorých sa finančný príspevok musel znížiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo neoprávnenosti.

1.  Do 1. augusta 2021 a potom každé dva roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o kvalite a kvantite činností v rámci tohto nariadenia a v rámci nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 v predchádzajúcich dvoch rokoch. Správa sa zameriava hlavne na výsledky, ktoré EGF dosiahol, a obsahuje najmä informácie o predložených žiadostiach, rýchlosti ich spracovania a prípadných nedostatkoch existujúcich pravidiel, prijatých rozhodnutiach, financovaných opatreniach vrátane štatistických údajov o ukazovateľoch stanovených v prílohe a o komplementarite takýchto opatrení s opatreniami financovanými prostredníctvom iných fondov Únie, najmä prostredníctvom ESF+, a informácie o ukončení poskytovania finančných príspevkov, a zdokumentujú sa v nej aj žiadosti, ktoré boli zamietnuté alebo v prípade ktorých sa finančný príspevok musel znížiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo neoprávnenosti.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Správa sa pre informáciu zasiela Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a sociálnym partnerom.

2.  Správa sa pre informáciu zasiela členským štátom, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a sociálnym partnerom.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – zarážka 9 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  s odbornou praxou kratšou než 2 roky,

 

– s odbornou praxou od 2 do 10 rokov,

 

– s odbornou praxou dlhšou než 10 rokov.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

Referenčné čísla

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Tamás Deutsch

20.6.2018

Prerokovanie vo výbore

27.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

25.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

10.9.2018

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV

Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 -2018/0202(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Vilija Blinkevičiūtė

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť predkladá Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci ako gestorskému výboru tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásady subsidiarity a zásady proporcionality, ako sa stanovujú v článku 5 ZEÚ, by sa mali dodržiavať pri implementácii fondov, s ohľadom na Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty a Komisia by sa mali zameriavať na odstraňovanie nerovností a na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi a začleňovanie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, ako sa stanovuje v článkoch 11 a 191 ods. 1 ZFEÚ, pričom sa zohľadňuje zásada „znečisťovateľ platí“.

(1)  Horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásady subsidiarity a zásady proporcionality, ako sa stanovujú v článku 5 ZEÚ, by sa mali dodržiavať pri implementácii fondov, s ohľadom na Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty a Komisia by sa v súlade s článkom 8 ZFEÚ mali zameriavať na odstraňovanie nerovností, podporu rovnosti medzi ženami a mužmi a začleňovanie rodového hľadiska tým, že zabezpečia, aby vykonávanie priorít financované z EGF prispievalo k podpore rodovej rovnosti, ako aj na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, ako sa stanovuje v článkoch 11 a 191 ods. 1 ZFEÚ, pričom sa zohľadňuje zásada „znečisťovateľ platí“.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Európske stredisko pre sledovanie zmien, ktoré má sídlo v Európskej nadácii na zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline, poskytuje Komisii a členským štátom podporu pri vypracúvaní kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz s cieľom pomáhať pri posudzovaní trendov globalizácie, reštrukturalizácie a využívania EGF.

(17)  Európske stredisko pre sledovanie zmien, ktoré má sídlo v Európskej nadácii na zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline, poskytuje Komisii a členským štátom podporu pri vypracúvaní kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz s cieľom pomáhať pri posudzovaní trendov globalizácie, reštrukturalizácie a využívania EGF. Takéto analýzy by mali podľa potreby zahŕňať posúdenie rodového hľadiska týchto trendov, aby EGF, ako aj ďalšie relevantné nástroje efektívnejšie bojovali proti rodovým nerovnostiam.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Finančné príspevky z EGF by mali byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do udržateľného zamestnania, a to buď v rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia činnosti. Opatrenia by mali zohľadňovať očakávané potreby na miestnom alebo regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to relevantné, by sa však mala podporovať aj mobilita prepustených pracovníkov s cieľom pomôcť im pri hľadaní nového zamestnania na inom mieste. Osobitný dôraz sa kladie na zabezpečovanie zručností potrebných v digitálnom veku. Zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa malo obmedziť. Spoločnosti by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v súvislosti s opatreniami podporovanými v rámci EGF zúčastňovali na vnútroštátnom spolufinancovaní.

(19)  Finančné príspevky z EGF by mali byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do udržateľného zamestnania, pričom sa podporujú nové formy rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom v záujme podpory pracujúcich rodičov a osôb poskytujúcich starostlivosť, ako aj rodovej rovnosti v zamestnaní, a to buď v rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia činnosti. Opatrenia by mali zohľadňovať očakávané potreby na miestnom alebo regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to relevantné, by sa však mala podporovať aj mobilita prepustených pracovníkov s cieľom pomôcť im pri hľadaní nového zamestnania na inom mieste. Osobitný dôraz sa kladie na zabezpečovanie zručností potrebných v digitálnom veku. Zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa malo obmedziť. Spoločnosti by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v súvislosti s opatreniami podporovanými v rámci EGF zúčastňovali na vnútroštátnom spolufinancovaní.

Odôvodnenie

Je dôležité špecifikovať, že udržateľné formy zamestnania, v rámci ktorých budú príjemcovia opätovne začlenení, by mali takisto zabezpečiť celú škálu možností rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom podľa vnútroštátnych právnych predpisov a pripravovanej smernice EÚ, a tým prispieť k rodovej rovnosti v zamestnaní, ako aj súkromnom živote.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Finančné príspevky z EGF by mali byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do udržateľného zamestnania, a to buď v rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia činnosti. Opatrenia by mali zohľadňovať očakávané potreby na miestnom alebo regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to relevantné, by sa však mala podporovať aj mobilita prepustených pracovníkov s cieľom pomôcť im pri hľadaní nového zamestnania na inom mieste. Osobitný dôraz sa kladie na zabezpečovanie zručností potrebných v digitálnom veku. Zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa malo obmedziť. Spoločnosti by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v súvislosti s opatreniami podporovanými v rámci EGF zúčastňovali na vnútroštátnom spolufinancovaní.

(19)  Finančné príspevky z EGF by mali byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do udržateľného zamestnania, a to buď v rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia činnosti. Opatrenia by mali zohľadňovať očakávané potreby na miestnom alebo regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to relevantné, by sa však mala podporovať aj mobilita prepustených pracovníkov s cieľom pomôcť im pri hľadaní nového zamestnania na inom mieste. Osobitný dôraz sa kladie na zabezpečovanie zručností potrebných v digitálnom veku a podľa potreby na prekonanie rodových stereotypov v zamestnaní. Zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa malo obmedziť. Spoločnosti by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v súvislosti s opatreniami podporovanými v rámci EGF zúčastňovali na vnútroštátnom spolufinancovaní.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Pri vykonávaní a navrhovaní koordinovaného balíka personalizovaných služieb zameraného na uľahčenie opätovného začlenenia dotknutých prijímateľov by členské štáty mali využívať a lepšie zacieľovať ciele digitálnej agendy a stratégie digitálneho jednotného trhu s cieľom riešiť vážne rodové rozdiely v sektoroch IKT a vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) podporou preškoľovania a rekvalifikácie žien do sektorov IKT a STEM. Pri zavádzaní a navrhovaní koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa členské štáty mali navyše vyhnúť tomu, aby v priemyselných odvetviach a sektoroch, kde tradične dominovalo jedno pohlavie, udržiavali túto dominanciu. Zvýšenie zastúpenia menej zastúpeného pohlavia v rôznych odvetviach, ako sú financie, IKT a STEM, by prispelo k zníženiu rozdielu v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov.

Odôvodnenie

Predchádzajúce skúsenosti s vykonávaním EGF ukázali, že ženy sa vo všeobecnosti rekvalifikujú na prácu v sektoroch, kde tradične dominujú ženy a kde sú nižšie mzdy, čo udržiava rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali klásť osobitný dôraz na znevýhodnených prijímateľov vrátane mladých a starších nezamestnaných osôb a osôb, ktoré sú ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny čelia pri opätovnom zaradení na trh práce osobitným problémom. Bez ohľadu na to by sa pri implementácii EGF mali dodržiavať a presadzovať zásada rodovej rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré patria medzi základné hodnoty Únie a ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv.

(21)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali klásť osobitný dôraz na znevýhodnených prijímateľov vrátane mladých a starších nezamestnaných osôb a osôb, ktoré sú ohrozené chudobou, a zohľadňovať potrebu boja proti diskriminácii žien v zamestnaní, keďže tieto skupiny čelia pri opätovnom zaradení na trh práce osobitným problémom. Bez ohľadu na to by sa pri implementácii EGF mali dodržiavať a presadzovať zásada rodovej rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré patria medzi základné hodnoty Únie a ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv. Cieľom implementácie EGF by malo byť prispievanie k podpore udržateľnej zamestnanosti, ktorá zaručuje rovnosť príležitostí, rešpektuje zásadu rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty a podporuje opatrenia na dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktoré podporujú rodovú rovnosť.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali klásť osobitný dôraz na znevýhodnených prijímateľov vrátane mladých a starších nezamestnaných osôb a osôb, ktoré sú ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny čelia pri opätovnom zaradení na trh práce osobitným problémom. Bez ohľadu na to by sa pri implementácii EGF mali dodržiavať a presadzovať zásada rodovej rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré patria medzi základné hodnoty Únie a ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv.

(21)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali klásť osobitný dôraz na znevýhodnených prijímateľov vrátane mladých a starších nezamestnaných osôb, osôb so zdravotným postihnutím, osôb s nezaopatrenými rodinnými príslušníkmi a osôb, ktoré sú ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny čelia pri opätovnom zaradení na trh práce osobitným problémom. Bez ohľadu na to by sa pri implementácii EGF mali dodržiavať a presadzovať zásada rodovej rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré patria medzi základné hodnoty Únie a ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Vzhľadom na zásadu rovnosti by členské štáty mali zabezpečiť účinný prístup k informáciám o EGF na celom svojom území vrátane vidieckych oblastí.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Aby mohol Európsky parlament vykonávať politickú kontrolu a aby Komisia mohla nepretržite monitorovať výsledky dosiahnuté s pomocou EGF, mali by členské štáty predložiť záverečnú správu o implementácii EGF.

(31)  Aby mohol Európsky parlament vykonávať politickú kontrolu a aby Komisia mohla nepretržite monitorovať výsledky dosiahnuté s pomocou EGF, mali by členské štáty predložiť záverečnú správu o implementácii EGF, ktorá by mala zodpovedať jasným požiadavkám na monitorovanie a obsahovať informácie o ďalšom osude príjemcov a posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Vzhľadom na to, že digitálna transformácia hospodárstva si vyžaduje určitú úroveň digitálnych kompetencií pracovnej sily, poskytovanie zručnosti potrebných v digitálnom veku by malo byť povinným horizontálnym prvkom každého koordinovaného balíka personalizovaných služieb,

(39)  Vzhľadom na to, že digitálna transformácia hospodárstva si vyžaduje určitú úroveň digitálnych kompetencií pracovnej sily, poskytovanie zručnosti potrebných v digitálnom veku by malo byť povinným horizontálnym prvkom každého koordinovaného balíka personalizovaných služieb a malo by zahŕňať cieľ zvýšenia účasti žien v povolaniach patriacich do STEM.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Špecifickým cieľom EGF je ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. zmeny v štruktúre svetového obchodu, obchodné spory, finančná alebo hospodárska kríza, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú dôsledkom digitalizácie alebo automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám.

2.  Špecifickým cieľom EGF je ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. zmeny v štruktúre svetového obchodu, obchodné spory, finančná alebo hospodárska kríza, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú dôsledkom digitalizácie alebo automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám a presadzovaniu rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  „zásada rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami“ znamená, že nedochádza k žiadnej priamej ani nepriamej diskriminácii na základe pohlavia v jednotlivých fázach využívania finančného príspevku, predovšetkým pri výbere cieľových skupín, stanovovaní kritérií, ukazovateľov a príjemcov;

Odôvodnenie

S cieľom posilniť rodový rozmer nariadenia by sa mala doplniť definícia zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi. Okrem toho je potrebné výslovne uviesť nepriamu diskrimináciu, keďže ide zvyčajne o tento druh (neúmyselnej) diskriminácie, ku ktorej dochádza v rámci vykonávania rôznych programov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančný príspevok z EGF sa môže poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré tvoria súčasť koordinovaného balíka personalizovaných služieb určených na uľahčenie opätovného začlenenia dotknutých prijímateľov, a najmä najviac znevýhodnených, starších alebo mladých nezamestnaných ľudí, do zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Finančný príspevok z EGF sa môže poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré tvoria súčasť koordinovaného balíka personalizovaných služieb určených na uľahčenie opätovného začlenenia dotknutých prijímateľov, a najmä žien a najviac znevýhodnených nezamestnaných ľudí, do zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  individualizovanú odbornú prípravu a rekvalifikáciu vrátane zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií a ďalších zručností, ktoré sa požadujú v digitálnom veku, osvedčovanie nadobudnutých skúseností, pomoc pri hľadaní práce, kariérové poradenstvo, poradenské služby, inštruktáž, pomoc pri preradení, podporu pri podnikaní, pomoc na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, zakladanie podnikov a prevzatie podniku zamestnancami a činnosti zamerané na spoluprácu;

a)  individualizovanú odbornú prípravu a rekvalifikáciu vrátane zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií a ďalších zručností, ktoré sa požadujú v digitálnom veku, informácie o celoživotnom vzdelávaní, osvedčovanie nadobudnutých skúseností, pomoc pri hľadaní práce, kariérové poradenstvo, poradenské služby, inštruktáž, pomoc pri preradení, podporu pri podnikaní, pomoc na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, zakladanie podnikov a prevzatie podniku zamestnancami a činnosti zamerané na spoluprácu; tieto činnosti sa vykonávajú na základe zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi a s osobitným zameraním na udržanie aktivity žien na trhu práce;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  individualizovanú odbornú prípravu a rekvalifikáciu vrátane zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií a ďalších zručností, ktoré sa požadujú v digitálnom veku, osvedčovanie nadobudnutých skúseností, pomoc pri hľadaní práce, kariérové poradenstvo, poradenské služby, inštruktáž, pomoc pri preradení, podporu pri podnikaní, pomoc na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, zakladanie podnikov a prevzatie podniku zamestnancami a činnosti zamerané na spoluprácu;

a)  individualizovanú odbornú prípravu a rekvalifikáciu vrátane zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií a ďalších zručností, ktoré sa požadujú v digitálnom veku, osvedčovanie nadobudnutých skúseností, pomoc pri hľadaní práce, kariérové poradenstvo, poradenské služby, inštruktáž, moduly posilnenia postavenia, sebadôvery a motivácie žien, pomoc pri preradení, podporu pri podnikaní, pomoc na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, zakladanie podnikov a prevzatie podniku zamestnancami a činnosti zamerané na spoluprácu;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  osobitné časovo obmedzené opatrenia, ako sú príspevky na hľadanie si zamestnania, stimuly pre zamestnávateľov k náboru pracovníkov, príspevky na mobilitu, príspevky na odbornú prípravu alebo diéty, vrátane príspevkov pre osoby poskytujúce starostlivosť.

b)  osobitné časovo obmedzené opatrenia, ako sú príspevky na hľadanie si zamestnania, stimuly pre zamestnávateľov k náboru pracovníkov, príspevky na mobilitu, príspevky na odbornú prípravu alebo diéty, vrátane príspevkov na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pre pracujúcich rodičov a osoby poskytujúce starostlivosť.

Odôvodnenie

Rozsah príjemcov by sa mal objasniť, pretože zodpovedá pripravovanému legislatívnemu aktu. Okrem toho, keďže v právnych predpisoch EÚ neexistuje definícia osoby poskytujúcej starostlivosť, existuje riziko, že by pracujúci rodičia neboli zahrnutí v prípade, že by sa ustanovenie vzťahovalo len na osoby poskytujúce starostlivosť.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  opatrenia stimulujúce najmä znevýhodnených pracovníkov, pracovníkov vystavených vyššiemu riziku chudoby alebo starších pracovníkov, aby zostali na trhu práce alebo sa naň vrátili.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Náklady na opatrenia uvedené v písmene b) nesmú presiahnuť 35 % celkových nákladov na koordinovaný balík personalizovaných služieb uvedených v tomto odseku.

Náklady na opatrenia uvedené v písmene b) nesmú presiahnuť 50 % celkových nákladov na koordinovaný balík personalizovaných služieb uvedených v tomto odseku.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb sa zohľadňujú budúce očakávané vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti. Koordinovaný balík je kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, a takisto je zameraný na poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku a zohľadňuje sa v ňom dopyt na miestnom trhu práce.

V návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb sa zohľadňujú budúce očakávané a udržateľné vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti. Koordinovaný balík je kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, a takisto je zameraný na poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom a v udržateľnom zelenom sektore a pracovných miestach a zohľadňuje sa v ňom dopyt na miestnom trhu práce a potreba odstrániť rodové rozdielov v oblasti zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri navrhovaní koordinovaného súboru personalizovaných služieb zameraného na uľahčenie opätovného začlenenia cieľových príjemcov na trh práce sa členské štáty zamerajú na riešenie rodových rozdielov v sektoroch informácií, komunikácie, vedy, matematiky a technológií prostredníctvom podpory preškoľovania a rekvalifikácie žien na prácu v odvetviach, v ktorých tradične prevládajú muži, ako sú financie, IKT a STEM.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa rovnosť medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby sa podporovali počas rôznych fáz implementácie finančného príspevku z EGF.

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa rovnosť medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby sa podporovali počas rôznych fáz implementácie finančného príspevku z EGF, najmä pri výbere cieľových skupín, stanovovaní kritérií a ukazovateľov, ako aj pri navrhovaní koordinovaného balíka personalizovaných služieb pre prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa rovnosť medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby sa podporovali počas rôznych fáz implementácie finančného príspevku z EGF.

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa rovnosť medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby sa podporovali počas všetkých príslušných fáz implementácie finančného príspevku z EGF.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s prípadmi využívania EGF a ich výsledkami na základe získaných skúseností s cieľom zlepšiť účinnosť EGF a zabezpečiť, aby boli občania Únie a pracovníci informovaní o EGF.

Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s prípadmi využívania EGF a ich výsledkami na základe získaných skúseností s cieľom zlepšiť účinnosť EGF a zabezpečiť, aby boli občania Únie a pracovníci informovaní o EGF, a to vrátane občanov a pracovníkov vo vidieckych oblastiach so zložitým prístupom k informáciám.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr na konci siedmeho mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v článku 15 ods. 3 predloží dotknutý členský štát Komisii záverečnú správu o implementácii finančného príspevku vrátane informácií týkajúcich sa:

1.  Najneskôr na konci siedmeho mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v článku 15 ods. 3 predloží dotknutý členský štát Komisii záverečnú správu o implementácii finančného príspevku s verejne dostupnými údajmi rozčlenenými podľa pohlavia vrátane informácií týkajúcich sa:

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  Samostatného posúdenia vplyvu na rodovú rovnosť v prípadoch, ktoré sú predmetom správy;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia každé štyri roky vykoná na vlastný podnet a v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotenie finančných príspevkov z EGF.

1.  Komisia každé štyri roky vykoná na vlastný podnet a v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotenie finančných príspevkov z EGF, ktoré je rodovo citlivé.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

3.9.2018

 

 

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

Referenčné čísla

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Dátum predloženia v EP

30.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Dátum prijatia

27.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

7.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

-

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia