BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

7.12.2018 - (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Maria Arena


Förfarande : 2018/0202(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0445/2018

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0380),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 175.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0231/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ... [1],

–  med beaktande av Europeiska regionkommitténs yttrande av den ... [2],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor samt yttrandena från utskottet för internationell handel, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för regional utveckling och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0445/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för övergångar

Motivering

Detta är ett övergripande ändringsförslag som berör hela texten, och de nödvändiga ändringarna ska göras av direktoratet för rättsakter (juristlingvisterna) när de antas till förordningens slutliga text. De relaterade ändringsförslagen ingår därför inte i det slutliga betänkandet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  De övergripande principer som fastställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och i artikel 10 i fördraget om Europeiska unions funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) samt principerna om subsidiaritet och proportionalitet enligt artikel 5 i EU-fördraget bör följas vid genomförandet av fonderna, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja bristande jämlikhet, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera jämställdhetsperspektivet samt efter att bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens insatser för att bevara, skydda och förbättra miljön i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar.

(1)  De övergripande principer som fastställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och i artiklarna 9 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) samt principerna om subsidiaritet och proportionalitet enligt artikel 5 i EU-fördraget bör följas vid genomförandet av fonderna, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget bör medlemsstaterna och kommissionen sträva efter att undanröja bristande jämlikhet, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera jämställdhetsperspektivet samt efter att bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens insatser för att bevara, skydda och förbättra miljön i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I februari 2018 antog kommissionen meddelandet En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202018. I meddelandet betonas att EU:s budget ska stödja Europas unika sociala marknadsekonomi. Det kommer därför att vara av största vikt att förbättra sysselsättningsmöjligheterna och att ta itu med kompetensbrister, särskilt sådana som beror på digitaliseringen. Flexibilitet i budgeten är en viktig princip i nästa fleråriga budgetram. Flexibilitetsmekanismer kommer att finnas kvar för att unionen ska kunna reagera på oförutsedda händelser och för att se till att budgetmedlen används där de behövs mest.

(4)  I februari 2018 antog kommissionen meddelandet En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202018. I meddelandet betonas att EU:s budget ska stödja Europas unika sociala marknadsekonomi. Det kommer därför att vara av största vikt att förbättra sysselsättningsmöjligheterna och att ta itu med kompetensbrister, särskilt sådana som beror på digitaliseringen, automatiseringen och övergången till en resurseffektiv ekonomi, med full respekt för Parisavtalet från 2015 om klimatförändringar, som följde på den 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Flexibilitet i budgeten är en viktig princip i nästa fleråriga budgetram. Flexibilitetsmekanismer kommer att finnas kvar för att unionen ska kunna reagera snabbare på oförutsedda händelser och för att se till att budgetmedlen används där de behövs mest.

__________________

__________________

18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1528100082998&from=EN

18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1528100082998&from=EN

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  I diskussionsunderlaget om hur vi bemöter globaliseringen konstaterar kommissionen att kombinationen av handelsrelaterad globalisering och teknisk förändring är en viktig orsak till att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar medan antalet arbetstillfällen för personer med lägre kvalifikationsnivå minskar. Trots att en mer öppen handel och djupare integration av världsekonomierna på det hela taget har stora fördelar måste man ta itu med de negativa sidoeffekterna. Eftersom de nuvarande fördelarna med globalisering redan är ojämnt fördelade mellan människor och regioner, vilket får betydande konsekvenser för dem som drabbas, finns det risk för att de allt snabbare tekniska framstegen kommer att framhäva dessa effekter ytterligare. I linje med principerna om solidaritet och hållbarhet kommer det därför att vara nödvändigt att se till att fördelarna med globaliseringen fördelas mer rättvist, genom att en mer öppen ekonomi och tekniska framsteg kombineras med socialt skydd.

(6)  I diskussionsunderlaget om hur vi bemöter globaliseringen20 konstaterar kommissionen att kombinationen av handelsrelaterad globalisering och teknisk förändring är en viktig orsak till att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar medan antalet arbetstillfällen för personer med lägre kvalifikationsnivå minskar. Samtidigt som det finns fördelar med en mer öppen handel måste lämpliga åtgärder vidtas för att motverka de relaterade negativa sidoeffekterna. Då de nuvarande fördelarna med globalisering är ojämnt fördelade mellan människor och regioner, vilket får betydande konsekvenser för dem som drabbas, finns det risk för att de tekniska och miljömässiga förändringarna kommer att framhäva dessa effekter ytterligare. I linje med principerna om solidaritet och hållbarhet kommer det därför att vara nödvändigt att se till att fördelarna med globaliseringen fördelas mer rättvist. Eventuella samtidiga negativa effekter av globaliseringen och de tekniska och miljömässiga övergångarna bör i större utsträckning förutses i EU:s relevanta strukturfonder, till exempel Europeiska socialfonden+ (ESF+), för att näringslivet och arbetskraften bättre ska kunna anpassas genom att ekonomisk tillväxt och tekniska framsteg kombineras med tillräckligt socialt skydd och aktivt stöd till tillträde till anställning och möjligheter till egenföretagande.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sv

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sv

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser21 understryker kommissionen vikten av att minska de ekonomiska och sociala klyftorna mellan och inom medlemsstaterna. En central prioritering är därför att investera i jämlikhet, social inkludering, utbildning och hälsa

(7)  I diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser21 understryker kommissionen vikten av att minska de ekonomiska och sociala klyftorna mellan och inom medlemsstaterna. En central prioritering är därför att investera i hållbar utveckling, jämlikhet, social inkludering, utbildning och hälsa.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sv

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sv

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Globalisering och teknisk utveckling kommer sannolikt att leda till att de globala ekonomierna i allt högre grad flätas samman och blir beroende av varandra. Denna ekonomiska förändring leder oundvikligen till en omfördelning av arbetskraften. Om fördelarna med förändringen ska komma alla till del är det av största vikt att arbetstagare som har sagts upp eller som hotas av uppsägning erbjuds stöd. I meddelandet EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar22 redogörs för bästa praxis när det gäller att förutse och hantera företagsomstruktureringar. Kvalitetskriterierna bör vara utgångspunkten när man överväger lämpliga politiska medel för hantering av utmaningarna med ekonomisk anpassning och omstrukturering samt de sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser detta får. Medlemsstaterna uppmanas också att använda EU-finansiering och nationell finansiering på ett sådant sätt att de sociala konsekvenserna av omstruktureringar, särskilt de negativa effekterna för sysselsättningen, så långt som möjligt mildras. Unionens viktigaste instrument för att hjälpa drabbade arbetstagare är Europeiska socialfonden (ESF+) som har utformats för att ge stöd i förebyggande syfte och globaliseringsfonden som har utformats för att ge stöd när en oförutsedd omfattande omstrukturering redan har inträffat.

(8)  Klimatförändringar, globalisering och teknisk utveckling kommer sannolikt att leda till att de globala ekonomierna i allt högre grad flätas samman och blir beroende av varandra. Denna ekonomiska förändring leder oundvikligen till en omfördelning av arbetskraften. Om fördelarna med förändringen ska komma alla till del är det av största vikt att arbetstagare som har sagts upp eller som hotas av uppsägning erbjuds stöd. Unionens viktigaste instrument för att hjälpa drabbade arbetstagare är ESF+, som har utformats för att ge stöd i förebyggande syfte, och övergångsfonden, som har utformats för att ge stöd när en omfattande omstrukturering redan har inträffat. I meddelandet EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar22 redogörs för bästa praxis när det gäller att förutse och hantera företagsomstruktureringar. Kvalitetskriterierna bör vara utgångspunkten när man överväger lämpliga politiska medel för hantering av utmaningarna med ekonomisk anpassning och omstrukturering samt de sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser detta får. Medlemsstaterna uppmanas också att använda EU-finansiering och nationell finansiering på ett sådant sätt att de sociala konsekvenserna av omstruktureringar, särskilt de negativa effekterna för sysselsättningen, så långt som möjligt mildras.

__________________

__________________

22 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

22 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11a) Övergångsfondens program bör vara synligt och kräva fler och bättre uppgifter för att möjliggöra en korrekt vetenskaplig utvärdering av övergångsfonden och motverka administrativa begränsningar i genomförandet av programmet för stöd till handelsanpassning.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Kommissionen betonar att globaliseringsfonden fortfarande är ett viktigt och flexibelt verktyg för att ge stöd till arbetstagare som förlorat sitt arbete i samband med omfattande omstruktureringar och hjälpa dem att så fort som möjligt hitta ett nytt arbete. Unionen bör fortsätta att tillhandahålla särskilt engångsstöd för att hjälpa uppsagda arbetstagare att återintegreras i arbetslivet i områden, sektorer, territorier eller på arbetsmarknader som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Mot bakgrund av samspelet mellan och de ömsesidiga effekterna av öppen handel, tekniska förändringar eller andra faktorer som övergången till en koldioxidsnål ekonomi och av att det därmed blir allt svårare att peka ut en specifik faktor som orsakar uppsägningar bör medel från globaliseringsfonden i framtiden endast beviljas på grundval av omstruktureringar som får betydande konsekvenser. Eftersom syftet med globaliseringsfonden är att tillhandahålla stöd i akuta situationer där händelserna inte har kunnat förutses, och att komplettera det stöd som ges i mer förebyggande syfte genom ESF+, ska fonden även i fortsättningen utgöra ett flexibelt, särskilt instrument som är utanför den fleråriga budgetramens tak, såsom konstateras i kommissionens meddelande En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021–2027 och dess bilaga27.

(13)  Kommissionen betonar att övergångsfonden fortfarande är ett viktigt och flexibelt verktyg för att ge stöd till arbetstagare som förlorat sitt arbete i samband med omfattande omstruktureringar och hjälpa dem att så fort som möjligt hitta ett nytt arbete. Unionen bör fortsätta att tillhandahålla särskilt engångsstöd för att hjälpa uppsagda arbetstagare att återintegreras i varaktig sysselsättning av god kvalitet i områden, sektorer, territorier eller på arbetsmarknader som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Mot bakgrund av samspelet mellan och de ömsesidiga effekterna av öppen handel, tekniska förändringar, digitalisering och automatisering eller andra faktorer som övergången till en koldioxidsnål ekonomi och av att det därmed blir allt svårare att peka ut en specifik faktor som orsakar uppsägningar bör medel från övergångsfonden i framtiden endast beviljas på grundval av omstruktureringar som får betydande konsekvenser. Eftersom syftet med övergångsfonden är att tillhandahålla stöd i akuta situationer där händelserna inte har kunnat förutses, och att komplettera det stöd som ges i mer förebyggande syfte genom ESF+, bör fonden även i fortsättningen utgöra ett flexibelt, särskilt instrument som är utanför den fleråriga budgetramens tak, såsom konstateras i kommissionens meddelande En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021–2027 och dess bilaga27.

__________________

__________________

27 SWD (2018) 171 final och bilagan COM (2018) 321 final.

27 SWD (2018) 171 final och bilagan COM (2018) 321 final.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  I sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel bekräftade Europaparlamentet sin bestämda ståndpunkt i fråga om den anslagsnivå som behövs för viktiga unionspolitikområden i den fleråriga budgetramen 2021–2027 för att uppdragen och målen för dessa politikområden ska kunna uppfyllas. Parlamentet betonade i synnerhet att den särskilda finansieringen för små och medelstora företag och för bekämpning av ungdomsarbetslösheten i den fleråriga budgetramen måste fördubblas, och välkomnade flera förslag som förbättrar de nuvarande bestämmelserna, inte minst de ökade anslagen till särskilda instrument. Parlamentet meddelade även sin avsikt att vid behov förhandla om ytterligare förbättringar.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att bevara globaliseringsfondens europeiska karaktär bör det vara möjligt att lämna in en ansökan om stöd när en omfattande omstrukturering får betydande konsekvenser för den lokala eller regionala ekonomin. Konsekvenserna bör mätas i form av minimiantalet uppsägningar under en viss referensperiod. Med hänsyn till resultaten av halvtidsutvärderingen bör minimiantalet vara 250 uppsägningar inom en referensperiod på fyra månader (eller sex månader i ansökningar som gäller en hel sektor). Med hänsyn till att uppsägningar som sker i olika omgånger i olika sektorer men i samma region får lika stora konsekvenser för den lokala arbetsmarknaden bör regionala ansökningar också vara möjliga. På små arbetsmarknader, till exempel i små medlemsstater eller i avlägset belägna regioner, som de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget, eller vid särskilda omständigheter, bör det vara möjligt att lämna in en ansökan även om antalet uppsagda arbetstagare är lägre.

(14)  För att bevara övergångsfondens europeiska karaktär bör det vara möjligt att lämna in en ansökan om stöd när en omfattande omstrukturering får betydande konsekvenser för den lokala eller regionala ekonomin. Konsekvenserna bör mätas i form av minimiantalet uppsägningar under en viss referensperiod. Med hänsyn till resultaten av halvtidsutvärderingen bör minimiantalet vara 200 uppsägningar inom respektive referensperiod. Med hänsyn till att uppsägningar som sker i olika omgångar i olika sektorer men i samma region får lika stora konsekvenser för den lokala arbetsmarknaden bör regionala ansökningar också vara möjliga. På små arbetsmarknader, till exempel i små medlemsstater eller i avlägset belägna regioner, som de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget, eller vid särskilda omständigheter, bör det vara möjligt att lämna in en ansökan även om antalet uppsagda arbetstagare är lägre.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Övergångsfonden bör sträva efter att visa solidaritet med uppsagda arbetstagare från alla typer av företag, oavsett storlek, samtidigt som man respekterar subsidiaritetsprincipen och tar hänsyn till att kravet för en ansökan till övergångsfonden är att omstruktureringen får betydande konsekvenser.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  Övergångsfonden bör förbli ett särskilt unionsinstrument som reagerar på situationer som orsakar stora omstruktureringar på den europeiska arbetsmarknaden. Unionen bör dock fortsätta sina ansträngningar att hitta mer hållbara sätt att möta strukturförändringar och utmaningar som påverkar arbetsmarknaderna och leder till sådana omstruktureringar i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Europeiskt centrum för övervakning av förändringar, som finns inom Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin, hjälper kommissionen och medlemsstaterna med kvalitativa och kvantitativa analyser som bidrar till bedömningen av globaliseringstrender, omstrukturering och utnyttjandet av stöd från globaliseringsfonden.

(17)  Europeiskt centrum för övervakning av förändringar, som finns inom Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin, hjälper kommissionen och medlemsstaterna med kvalitativa och kvantitativa analyser som bidrar till bedömningen av trender, till exempel inom globalisering, tekniska och miljömässiga förändringar, omstrukturering och utnyttjandet av stöd från globaliseringsfonden. Sådana analyser bör innehålla data som är tillräckligt uppdelad, särskilt ur ett jämställdhetsperspektiv, i syfte att kunna bekämpa bristande jämställdhet på ett mer effektivt sätt.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Eurofounds European Restructuring Monitor (ERM) övervakar i realtid rapporteringen om stora omstruktureringar i hela EU, som bygger på ett nätverk av nationella kontaktpersoner. ERM är mycket viktigt för övergångsfonden, och bör underlätta driften av fonden i synnerhet genom att bidra till att identifiera potentiella fall för ingripande i ett tidigt skede.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör ha tillgång till globaliseringsfonden på lika villkor, oavsett deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör därför i den här förordningen betraktas som potentiella mottagare för stöd från globaliseringsfonden.

(18)  Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör ha tillgång till övergångsfonden på lika villkor, oavsett deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. Arbetstagare som blivit uppsagda, oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet, och egenföretagare vars verksamhet upphört bör därför i den här förordningen betraktas som potentiella mottagare för stöd från övergångsfonden.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden bör i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala eller regionala arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarnas även få stöd till rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör begränsas. Företag skulle kunna uppmuntras att delta i medfinansieringen av de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden.

(19)  Det ekonomiska stödet från övergångsfonden bör i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder och individanpassade tjänster som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden genom sysselsättning av god kvalitet inom en framtidsinriktad sektor, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor, men det bör även syfta till att främja företagande och företagsskapande, bland annat genom inrättandet av kooperativ. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala eller regionala arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarna även få stöd till rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, och på att i förekommande fall motverka könsstereotyper i arbetslivet. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör begränsas. Det ekonomiska stödet bör ges som komplement till, inte som ersättning för, eventuella åtgärder som enligt nationell lag eller kollektivavtal ligger inom medlemsstaternas och/eller företagens ansvarsområde. Företag bör uppmuntras att delta i medfinansieringen av de åtgärder som stöds genom övergångsfonden.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  När medlemsstaterna genomför och utformar ett samordnat paket med individanpassade tjänster, som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna att återintegreras, bör de utnyttja och fokusera mer på målen för den digitala agendan och strategin för den digitala inre marknaden i syfte att åtgärda den stora klyftan mellan könen inom IKT-sektorn och inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM-sektorerna) genom att främja omskolning av kvinnor för IKT- och STEM-sektorerna. När medlemsstaterna genomför och utformar ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör de dessutom undvika att upprätthålla dominans av någotdera kön i de branscher och sektorer där så traditionellt har varit fallet. En ökad representation av det underrepresenterade könet inom vissa sektorer, såsom finans, IKT och STEM, skulle bidra till att lönegapet och pensionsklyftan mellan kvinnor och män minskade.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  När medlemsstaterna utformar de samordnade paketen med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera åtgärder som avsevärt förbättrar stödmottagarnas anställbarhet. Medlemsstaterna bör sträva efter att varaktigt återintegrera så många som möjligt av de stödmottagare som deltar i dessa åtgärder på arbetsmarknaden, så snart som möjligt inom den sexmånadersperiod som föregår den tidpunkt då slutrapporten om genomförandet av det ekonomiska stödet ska lämnas in.

(20)  När medlemsstaterna utformar de samordnade paketen med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera åtgärder som avsevärt förbättrar stödmottagarnas anställbarhet. Medlemsstaterna bör sträva efter att varaktigt återintegrera alla stödmottagare som deltar i dessa åtgärder på arbetsmarknaden genom sysselsättning av god kvalitet, så snart som möjligt inom den sjumånadersperiod som föregår den tidpunkt då slutrapporten om genomförandet av det ekonomiska stödet ska lämnas in. Vid utformningen av det samordnade paketet med individanpassade tjänster bör det i förekommande fall tas hänsyn till de bakomliggande skälen till uppsägningen, och framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens bör förutses. Det samordnade paketet ska vara fullt förenligt med övergången till en klimatvänlig och resurseffektiv ekonomi.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet unga och äldre arbetslösa samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av globaliseringsfonden.

(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet personer med funktionsnedsättning, personer med vårdberoende anhöriga, unga och äldre arbetslösa, lågkvalificerade personer, personer med invandrarbakgrund samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av övergångsfonden.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Under perioden mellan mars 2007 och mars 2017 mottog kommissionen 148 ansökningar om medfinansiering från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter från 21 medlemsstater för sammanlagt nästan 600 miljoner euro för att hjälpa 138 888 uppsagda arbetstagare och 2 944 personer som varken arbetar eller studerar.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är fullständiga när de lämnas in. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid.

(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från övergångsfonden är fullständiga när de lämnas in och lämna in dem skyndsamt, och EU-institutionerna bör göra sitt yttersta för att bedöma dem snabbt. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  För att underlätta genomförandet av och målen för denna förordning bör övergångsfonden marknadsföras mer. Under tidigare perioder har fonden väsentligt underutnyttjats, framför allt på grund av ovetskap om att globaliseringsfonden finns. Detta kan lösas genom att ytterligare marknadsföra och tillhandahålla information om övergångsfonden och dess möjligheter, särskilt för de berörda myndigheterna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b)  Kommissionen bör underlätta tillgången till nationella och regionala myndigheter genom en helpdesk som tillhandahåller allmän information och förklaringar om förfaranden och om hur man lämnar in en ansökan. Helpdesken bör tillhandahålla standardformulär för statistik och vidare analyser.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Med tanke på stödmottagarna och de organ som ansvarar för genomförandet av åtgärderna bör de ansökande medlemsstaterna hålla alla parter som berörs av ansökan informerade om hur ansökningsförfarandet fortskrider.

(23)  Med tanke på stödmottagarna och de organ som ansvarar för genomförandet av åtgärderna bör de ansökande medlemsstaterna hålla alla parter som berörs av ansökan informerade om hur ansökningsförfarandet fortskrider och hålla dem engagerade under genomförandeprocessen.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden inte ersätta sådana stödåtgärder som erbjuds stödmottagare inom ramen för unionens fonder eller unionens övriga politikområden eller program, utan om möjligt komplettera dem.

(24)  I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning får det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden inte ersätta sådana stödåtgärder som erbjuds stödmottagare inom ramen för unionens fonder eller unionens övriga politikområden eller program, utan bör snarare om möjligt komplettera dem. Inte heller får övergångsfondens ekonomiska stöd ersätta nationella åtgärder eller åtgärder som företag som säger upp arbetstagare är skyldiga att tillhandahålla enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, utan det bör i stället skapa ett verkligt europeiskt mervärde.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Det bör införas särskilda bestämmelser om kommunikationsinsatser för att sprida information om de åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden och om de resultat som uppnåtts.

(25)  Mot bakgrund av principen om jämlikhet bör medlemsstaterna säkerställa en effektiv tillgång till information om övergångsfonden över hela sitt territorium, inbegripet på landsbygden. Kommissionen bör i synnerhet främja spridningen av befintlig bästa praxis, höja medvetenheten om övergångsfondens kriterier för stödberättigande och ansökningsförfaranden samt göra mer för att höja medvetenheten om fonden bland unionens invånare, särskilt arbetstagare. Det bör införas särskilda bestämmelser om kommunikationsinsatser för att sprida information om de åtgärder som får stöd genom övergångsfonden och om de resultat som uppnåtts.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  För att täcka behov som uppstår, särskilt under årets första månader då möjligheterna till överföring från andra budgetrubriker är särskilt begränsade, bör ett lämpligt antal betalningsbemyndiganden göras tillgängliga för övergångsfondens budgetrubrik vid det årliga budgetförfarandet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Med tanke på stödmottagarna bör stödet göras tillgängligt så snabbt och effektivt som möjligt. Medlemsstaterna och de unionsinstitutioner som antar besluten om stöd från globaliseringsfonden bör göra sitt yttersta för att minska handläggningstiderna och förenkla förfarandena så att besluten om utnyttjande av globaliseringsfonden kan antas snabbt och smidigt. När kommissionen begär en överföring bör beslutet därför i framtiden antas av budgetmyndigheten och ett förslag från kommissionen om utnyttjande av globaliseringsfonden bör inte längre vara nödvändigt.

(29)  Med tanke på stödmottagarna bör stödet beviljas snabbt och effektivt. Medlemsstaterna och de unionsinstitutioner som antar besluten om stöd från övergångsfonden bör göra sitt yttersta för att minska handläggningstiderna och förenkla och anpassa förfarandena för särskilda behov så att besluten om utnyttjande av övergångsfonden kan antas snabbt och smidigt. När kommissionen begär en överföring bör beslutet därför i framtiden antas av budgetmyndigheten och ett förslag från kommissionen om utnyttjande av övergångsfonden bör inte längre vara nödvändigt.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Om ett företag lägger ner sin verksamhet kan de uppsagda arbetstagarna få hjälp att ta över företagets hela verksamhet eller delar av den.

(30)  Om ett företag lägger ner sin verksamhet kan de uppsagda arbetstagarna få hjälp att ta över företagets hela verksamhet eller delar av den, och medlemsstaten där företaget är beläget kan i förskott betala ut det stöd som snabbt krävs för att möjliggöra detta.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att Europaparlamentet ska kunna utöva politisk kontroll och kommissionen ska kunna följa upp de resultat som uppnås med hjälp av stödet från globaliseringsfonden bör medlemsstaterna lämna in en slutrapport om genomförandet av åtgärderna.

(31)  För att Europaparlamentet ska kunna utöva politisk kontroll och kommissionen ska kunna följa upp de resultat som uppnås med hjälp av stödet från övergångsfonden bör medlemsstaterna lämna in en slutrapport om genomförandet av åtgärderna, som bör uppfylla tydliga krav på övervakning och innehålla en uppföljning av stödmottagarna och en konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Medlemsstaterna bör genomföra effektiva kommunikationsinsatser för att främja övergångsfondens ekonomiska stöd, framhålla att finansieringen kommer från unionen och förbättra synligheten för åtgärder som finansieras av unionen inom ramen för denna fond.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Detta program kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av globaliseringsfonden och omprövas i samband med utvärderingen av den.

(37)  Detta program kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten bidrar till klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och det årliga målet på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av globaliseringsfonden och omprövas i samband med utvärderingen av den.

Motivering

I Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (2017/2052(INI)) efterlystes ett mål som ska uppnås så snart som möjligt, men senast 2027, om att 30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Med beaktande av att den digitala omvandlingen inom ekonomin kräver att arbetskraften har digital kompetens på en viss nivå bör förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassade tjänster som erbjuds.

(39)  Med beaktande av att den digitala omvandlingen inom ekonomin kräver att arbetskraften har digital kompetens på en viss nivå bör förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassade tjänster som erbjuds, och bör inbegripa målet att öka antalet kvinnor i STEM-yrken.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Här fastställs målen för globaliseringsfonden, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering, inbegripet reglerna för medlemsstaternas ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden för åtgärder som riktar sig till de mottagare som avses i artikel 7.

Här fastställs målen för övergångsfonden, formerna för unionsfinansiering och reglerna och kriterierna för tillhandahållande av sådan finansiering, inbegripet reglerna för medlemsstaternas ansökningar om ekonomiskt stöd från övergångsfonden för åtgärder som riktar sig till de mottagare som avses i artikel 7.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Globaliseringsfonden ska bidra till att fördelarna med globaliseringen och de tekniska framstegen fördelas jämnare genom att uppsagda arbetstagare får hjälp med att anpassa sig till strukturförändringar. Globaliseringsfonden ska bidra till genomförandet av de principer som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen i såväl enskilda regioner som i medlemsstaterna.

Övergångsfondens mål ska vara att stödja de socioekonomiska omvandlingar som följer av globaliseringen och av de tekniska och miljömässiga förändringarna genom att uppsagda arbetstagare får hjälp i form av att alternativ och varaktig sysselsättning främjas. Övergångsfonden ska vara en nödfond som fungerar reaktivt och bidrar till en rättvis övergång. Övergångsfonden ska bidra till genomförandet av de principer som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen i såväl enskilda regioner som i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det allmänna målet för globaliseringsfonden är att visa solidaritet med och stödja arbetstagare som har sagts upp och egenföretagare vars verksamhet har upphört i samband med sådana oförutsedda omfattande omstruktureringar som avses i artikel 5.

1.  Det allmänna målet för programmet är att visa solidaritet med och ekonomiskt stödja återanställningsåtgärder för arbetstagare som har sagts upp, oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet, och egenföretagare vars verksamhet har upphört i samband med sådana oförutsedda omfattande omstruktureringar som avses i artikel 5.1, 5.2 och 5.3.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden är att ge stöd vid oförutsedda omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering eller automatisering. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna.

2.  Det särskilda målet för övergångsfonden är att ge hjälp och stöd till arbetstagare att återintegreras på arbetsmarknaden vid omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering, automatisering och tekniska förändringar. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna och vid främjande av jämställdhet.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  uppsagd arbetstagare: arbetstagare vars anställning avslutas i förtid genom uppsägning eller vars avtal inte förnyas av ekonomiska skäl.

(a)  uppsagd arbetstagare: arbetstagare, oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet, vars anställning avslutas i förtid genom uppsägning eller vars avtal inte förnyas av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Att fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat, eller hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled.

(a)  Att minst 200 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på sex månader i ett företag i en medlemsstat, eller hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Att fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på sex månader, särskilt i små och medelstora företag, om alla verkar inom samma näringsgren enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en region eller två angränsande regioner på Nuts 2-nivå eller i fler än två angränsande regioner på Nuts 2-nivå, förutsatt att sammanlagt fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare berörs i två av regionerna.

(b)  Att minst 200 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på nio månader, särskilt i små och medelstora företag, om alla verkar inom samma näringsgren enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en region eller två angränsande regioner på Nuts 2-nivå eller i fler än två angränsande regioner på Nuts 2-nivå, förutsatt att sammanlagt minst 200 arbetstagare eller egenföretagare berörs i två av regionerna.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Att fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader, särskilt i små och medelstora företag som verkar i samma eller olika näringsgrenar enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en och samma region på Nuts 2-nivå.

(c)  Att minst 200 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på nio månader, särskilt i små och medelstora företag som verkar i samma eller olika näringsgrenar enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en och samma region på Nuts 2-nivå.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  På mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, särskilt när det gäller ansökningar som omfattar små och medelstora företag, kan en ansökan om ekonomiskt stöd på grundval av denna artikel godtas även om kriterierna i punkt 1 a, b eller c inte till alla delar uppfylls, om den ansökande medlemsstaten vederbörligen kan motivera ansökan och om uppsägningarna får allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och den lokala eller regionala ekonomin. Den ansökande medlemsstaten ska ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a, b eller c som inte till alla delar uppfylls. Det totala stödbelopp som beviljas vid särskilda omständigheter får inte överstiga 15 % av globaliseringsfondens högsta årliga belopp.

3.  På mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, inbegripet ansökningar som omfattar små och medelstora företag, kan en ansökan om ekonomiskt stöd på grundval av denna artikel godtas även om kriterierna i punkt 1 a, b eller c inte till alla delar uppfylls, om den ansökande medlemsstaten vederbörligen kan motivera ansökan och om uppsägningarna får allvarliga konsekvenser för sysselsättningsnivån och den lokala, regionala eller nationella ekonomin. Den ansökande medlemsstaten ska ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a, b eller c som inte till alla delar uppfylls. Det totala stödbelopp som beviljas vid särskilda omständigheter får inte överstiga 15 % av övergångsfondens högsta årliga belopp.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Globaliseringsfonden kan inte utnyttjas om arbetstagare sägs upp till följd av budgetnedskärningar som gjorts i en medlemsstat och som påverkar sektorer som är beroende av offentlig finansiering.

4.  Övergångsfonden kan inte utnyttjas om arbetstagare sägs upp till följd av budgetnedskärningar som gjorts i en medlemsstat och som påverkar sektorer som främst är beroende av offentlig finansiering.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den ansökande medlemsstaten ska närmare ange vilken metod som använts för att beräkna antalet arbetstagare och egenföretagare enligt artikel 4 vid tillämpning av artikel 5.

1.  Den ansökande medlemsstaten ska närmare ange vilken metod som använts för att beräkna antalet uppsagda arbetstagare och egenföretagare enligt artikel 4 vid tillämpning av artikel 5.1, 5.2 och 5.3.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Uppsagda arbetstagare och egenföretagare vars verksamhet har upphört, beräknat i enlighet med artikel 6, inom de referensperioder som anges i artikel 5.

(a)  Uppsagda arbetstagare och egenföretagare vars verksamhet har upphört, beräknat i enlighet med artikel 6, inom de referensperioder som anges i artikel 5.1, 5.2 och 5.3.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Genom undantag från artikel 5 får ansökande medlemsstater tillhandahålla individanpassade tjänster som medfinansieras genom övergångsfonden till ett antal unga, motsvarande antalet berörda stödmottagare, som varken arbetar eller studerar och som på ansökningsdagen är yngre än 25 år, eller, där medlemsstaterna så beslutar, yngre än 30 år, i första hand till personer som sagts upp eller vars verksamhet upphört, under förutsättning att åtminstone några av uppsägningarna ägt rum i regioner på Nuts 2-nivå.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden får beviljas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett samordnat paket med individanpassade tjänster som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna, särskilt de mest utsatta uppsagda arbetstagarna, att återintegreras på arbetsmarknaden eller att etablera sig som egenföretagare.

Ekonomiskt stöd från övergångsfonden får beviljas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett samordnat paket med individanpassade tjänster, med deltagande av fackföreningar och/eller arbetstagarföreträdare, som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna, särskilt de mest utsatta uppsagda arbetstagarna, att återintegreras på arbetsmarknaden eller att etablera sig som egenföretagare genom varaktig sysselsättning av god kvalitet.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern ska utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassade tjänster. Utbildningens nivå ska anpassas till de enskilda stödmottagarnas kvalifikationer och behov.

Förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern och i en resurseffektiv ekonomi ska utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassad utbildning och/eller individanpassade tjänster. Utbildningens nivå ska anpassas till de enskilda stödmottagarnas kvalifikationer, färdigheter och särskilda behov.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Skräddarsydd utbildning och omskolning, bland annat i informations- och kommunikationsteknik och andra färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, validering av arbetslivserfarenhet, jobbcoachning, yrkesvägledning, rådgivning, mentorprogram, omställningstjänster, åtgärder som främjar företagande, stöd till egenföretagande, etablering av nya företag och anställdas övertagande av företag samt samarbetsprojekt.

(a)  Skräddarsydd utbildning och omskolning, bland annat i informations- och kommunikationsteknik och andra färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, validering av arbetslivserfarenhet, individanpassad jobbcoachning, yrkesvägledning, rådgivning, mentorprogram, omställningstjänster, åtgärder som främjar företagande, stöd till egenföretagande, etablering av nya företag och anställdas övertagande av företag samt samarbetsprojekt.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som till exempel arbetssökarbidrag, rekryteringsincitament för arbetsgivare, flyttbidrag, utbildningsbidrag eller traktamenten, inbegripet bidrag till vårdare.

(b)  Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som till exempel arbetssökarbidrag, flyttbidrag, bidrag för barnomsorg, utbildningsbidrag eller traktamenten, inbegripet bidrag till vårdare och rekryteringsincitament för arbetsgivare, bland annat incitament för att tillhandahålla flexibla arbetsformer för uppsagda arbetstagare.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kostnaderna för de åtgärder som avses i led b får uppgå till högst 35 % av de sammanlagda kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster som anges i denna punkt.

Kostnaderna för de åtgärder som avses i led b ska uppgå till högst 35 % av de sammanlagda kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster som anges i denna punkt.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Investeringar i egenföretagande, företagsetablering eller anställdas övertagande av företag får uppgå till högst 20 000 euro per uppsagd arbetstagare.

Investeringar i egenföretagande, företagsetablering, inbegripet etablering av kooperativ, eller anställdas övertagande av företag ska uppgå till högst 25 000 euro per uppsagd arbetstagare.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas med beaktande av de framtida utsikterna på arbetsmarknaden och kompetensbehoven. Det samordnade paketet ska vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi och ska även inriktas på förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern samt beakta efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden.

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas med beaktande av de framtida utsikterna på arbetsmarknaden och kompetensbehoven. Det samordnade paketet ska vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi och ska även inriktas på förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern samt beakta efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden, liksom möjligheten att återintegrera arbetstagare i den yrkessektor där de hade sin tidigare anställning, där en omfattande omstrukturering har skapat ett behov av ny eller kompletterande kompetens och där befintliga kunskaper kan utnyttjas mest effektivt.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Åtgärder för att motivera framför allt mindre gynnade arbetstagare, personer som i större utsträckning riskerar att hamna i fattigdom eller äldre arbetstagare att stanna kvar eller återvända till arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Sådana åtgärder som enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal faller inom medlemsstaternas ansvarsområde.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden ska inte ersätta passiva socialskyddsåtgärder.

De åtgärder som får stöd genom övergångsfonden ska inte under några omständigheter ersätta passiva socialskyddsåtgärder.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det samordnade paketet med tjänster ska utarbetas i samråd med de berörda stödmottagarna eller deras företrädare, eller med arbetsmarknadens parter.

3.  Det samordnade paketet med tjänster ska utarbetas i samråd med de berörda stödmottagarna eller deras företrädare och/eller med arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom tio arbetsdagar från ansökningsdagen, eller i tillämpliga fall från den dag då kommissionen förfogar över översättningen av ansökan, beroende på vilket som infaller senare, ska kommissionen informera medlemsstaten om eventuella ytterligare uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna bedömas.

2.  Inom tio arbetsdagar från ansökningsdagen, eller i tillämpliga fall från den dag då kommissionen förfogar över översättningen av ansökan, beroende på vilket som infaller senare, ska kommissionen bekräfta att den mottagit ansökan och informera medlemsstaten om eventuella ytterligare uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna bedömas.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I de fall där kommissionen begär ytterligare uppgifter ska medlemsstaten svara inom tio arbetsdagar från den dag då begäran görs. Kommissionen ska förlänga denna tidsfrist med tio arbetsdagar på vederbörligen motiverad begäran av den berörda medlemsstaten.

3.  Om medlemsstaten begär det ska kommissionen tillhandahålla teknisk assistans i början av förfarandet. I de fall där kommissionen begär ytterligare uppgifter ska medlemsstaten svara inom tio arbetsdagar från den dag då begäran görs. Kommissionen ska förlänga denna tidsfrist med tio arbetsdagar på vederbörligen motiverad begäran av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  På grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaten ska kommissionen slutföra sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd inom sextio arbetsdagar från det att den har mottagit den fullständiga ansökan eller översättningen av ansökan om så är tillämpligt. Om kommissionen i undantagsfall inte kan respektera den tidsfristen ska den lämna en skriftlig förklaring och ange orsakerna till förseningen.

4.  På grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaten ska kommissionen slutföra sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd inom fyrtio arbetsdagar från det att den har mottagit den fullständiga ansökan eller översättningen av ansökan om så är tillämpligt. Om kommissionen i undantagsfall inte kan respektera den tidsfristen kan den förlängas med ytterligare tjugo dagar, under förutsättning att kommissionen på förhand lämnar en skriftlig förklaring och anger orsakerna till förseningen, och meddelar denna förklaring till den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En bekräftelse av att ett företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna.

(b)  En bekräftelse av att ett företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt alla sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder med tanke på sina anställda.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  En tydlig angivelse av de insatser som redan genomförts av medlemsstaterna till stöd för uppsagda arbetstagare och den kompletterande karaktären hos de medel som begärs från övergångsfonden på grund av bristande resurser för nationella eller regionala myndigheter.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  En översikt över de unionsmedel som det företag som sagt upp personal redan har tilldelats under de fem år som föregick de kollektiva uppsägningarna.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  De väntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella ekonomin och sysselsättningen.

(e)  De väntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala, nationella eller i förekommande fall gränsöverskridande ekonomin och sysselsättningen.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  En ingående beskrivning av det samordnade paketet med individanpassade tjänster och utgifterna för dem, särskilt eventuella åtgärder till stöd för sysselsättningsinitiativ för mindre gynnade, äldre och unga stödmottagare.

(f)  En ingående beskrivning av det samordnade paketet med individanpassade tjänster och utgifterna för dem, särskilt eventuella åtgärder till stöd för sysselsättningsinitiativ för mindre gynnade, lågutbildade, äldre och unga stödmottagare och personer som bor i mindre gynnade områden.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ma)  En försäkran om att de föreslagna åtgärderna kommer att fungera som ett komplement till åtgärder som finansieras genom strukturfonderna och att all dubbelfinansiering förhindras.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Stödet till berörda stödmottagare ska komplettera de nationella, regionala och lokala åtgärder som medlemsstaterna tillhandahåller, inklusive åtgärder som medfinansieras genom unionens fonder, i enlighet med rekommendationerna i EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar.

2.  Stödet till berörda stödmottagare ska komplettera de nationella, regionala, lokala och i förekommande fall gränsöverskridande åtgärder som medlemsstaterna tillhandahåller, inklusive åtgärder som medfinansieras genom unionens fonder och program, i enlighet med rekommendationerna i EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden ska begränsas till vad som är nödvändigt för att tillhandahålla de berörda stödmottagarna ett tillfälligt engångsstöd. De åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden ska vara förenliga med både unionsrätten och nationell rätt, inbegripet med reglerna om statligt stöd.

3.  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden ska begränsas till vad som är nödvändigt för att visa solidaritet med de berörda stödmottagarna och tillhandahålla dem ett tillfälligt engångsstöd. De åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden ska vara förenliga med både unionsrätten och nationell rätt, inbegripet med reglerna om statligt stöd.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen och den ansökande medlemsstaten ska i enlighet med sina respektive skyldigheter säkerställa samordningen av stödet från unionens fonder.

4.  Kommissionen och den ansökande medlemsstaten ska i enlighet med sina respektive skyldigheter säkerställa samordningen av stödet från unionens fonder och program.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen är en del av det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden och främjas i alla led av genomförandet.

Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen är en del av det ekonomiska stödet från övergångsfonden och främjas i alla lämpliga led av genomförandet.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  På initiativ av kommissionen får högst 0,5 % av globaliseringsfondens högsta årliga belopp användas till administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av fonden, såsom förberedande åtgärder, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, däribland centrala it-system för strategisk kommunikation, informationsinsatser och insatser för att ge globaliseringsfonden större synlighet samt andra administrativa och tekniska stödåtgärder. Dessa åtgärder får omfatta framtida och tidigare programperioder.

1.  På initiativ av kommissionen får högst 0,5 % av övergångsfondens högsta årliga belopp användas till att finansiera administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av fonden, såsom förberedande åtgärder, övervakning, datainsamling, kontroll, revision och utvärdering, däribland centrala it-system för strategisk kommunikation, informationsinsatser och insatser för att ge övergångsfonden större synlighet samt andra administrativa och tekniska stödåtgärder. Synergierna med etablerade system för övervakning av strukturella förändringar, såsom ERM, ska förstärkas. Dessa åtgärder får omfatta framtida och tidigare programperioder.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om kommissionen genomför tekniskt stöd genom indirekt förvaltning ska kommissionen säkerställa insyn i förfarandet för att utse den tredje part som genomför det uppdrag som åligger kommissionen samt informera alla parter som berörs av övergångsfonden, däribland Europaparlamentet, om den underleverantör som valts ut för detta syfte.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionens tekniska stöd ska omfatta information och vägledning till medlemsstaterna om användning, övervakning och utvärdering av globaliseringsfonden. Kommissionen ska även ge europeiska och nationella arbetsmarknadsparter information och tydlig vägledning om hur globaliseringsfonden ska användas. Vägledningsåtgärderna kan inbegripa inrättande av arbetsgrupper vid allvarliga ekonomiska störningar i en medlemsstat.

4.  Kommissionens tekniska stöd ska omfatta information och vägledning till medlemsstaterna om användning, övervakning och utvärdering av övergångsfonden, inklusive inrättandet av en helpdesk. Kommissionen ska även ge europeiska och nationella arbetsmarknadsparter information och tydlig vägledning om hur övergångsfonden ska användas. Vägledningsåtgärderna kan inbegripa inrättande av arbetsgrupper vid allvarliga ekonomiska störningar i en medlemsstat.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa dess synlighet genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och riktad information till olika målgrupper, däribland stödmottagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten.

Medlemsstaterna ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa dess synlighet genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och riktad information till olika målgrupper, däribland stödmottagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten. Medlemsstaterna ska säkerställa att mervärdet för unionen av finansieringen lyfts fram, och ska bidra till kommissionens insatser för uppgiftsinsamling för att öka insynen i budgetförvaltningen.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska tillhandahålla och regelbundet uppdatera information på internet, på unionsinstitutionernas alla officiella språk, för att förmedla aktuella uppgifter om globaliseringsfonden, ge vägledning för ansökningsförfarandet samt informera om godkända och avslagna ansökningar och om Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet.

2.  Kommissionen ska tillhandahålla och regelbundet uppdatera information på internet, på unionsinstitutionernas alla officiella språk, för att förmedla aktuella uppgifter om övergångsfonden, ge vägledning för ansökningsförfarandet och stödberättigade åtgärder, tillhandahålla en regelbundet uppdaterad förteckning över kontakter i medlemsstaterna samt informera om godkända och avslagna ansökningar och om Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska genom olika informations- och kommunikationsinsatser sprida information om de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden och om de resultat som uppnåtts, i syfte att öka globaliseringsfondens effektivitet och säkerställa att unionens invånare och arbetstagare känner till den.

Kommissionen ska främja spridningen av befintlig bästa praxis på kommunikationsområdet och genom olika informations- och kommunikationsinsatser sprida information om de åtgärder som stöds genom övergångsfonden och om de resultat som uppnåtts, i syfte att öka övergångsfondens synlighet, informera om dess kriterier för stödberättigande och ansökningsförfaranden, förbättra dess effektivitet och säkerställa att unionens invånare och arbetstagare känner till den, inbegripet medborgare och arbetstagare på landsbygden med dålig tillgång till information.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska, på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 och med särskilt beaktande av antalet berörda stödmottagare, de föreslagna åtgärderna och de beräknade kostnaderna, så snart som möjligt utvärdera och föreslå det stödbelopp från globaliseringsfonden som eventuellt kan beviljas inom ramen för de tillgängliga resurserna.

1.  Kommissionen ska, på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 och med särskilt beaktande av antalet berörda stödmottagare, de föreslagna åtgärderna och de beräknade kostnaderna, inom den tidsfrist som fastställs i artikel 9.4, utvärdera och föreslå det stödbelopp från övergångsfonden som eventuellt kan beviljas inom ramen för de tillgängliga resurserna.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning är uppfyllda, ska förfarandet i artikel 16 omedelbart inledas.

3.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning är uppfyllda, ska förfarandet i artikel 16 omedelbart inledas och den ansökande medlemsstaten ska meddelas.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning inte är uppfyllda, ska den ansökande medlemsstaten omedelbart underrättas om detta.

4.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning inte är uppfyllda, ska den ansökande medlemsstaten samt varje annan part som berörs av övergångsfonden, däribland Europaparlamentet, omedelbart underrättas om detta.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaten ska genomföra de stödberättigande åtgärder som anges i artikel 8 så fort som möjligt, och senast 24 månader efter den dag då beslutet om ekonomiskt stöd träder i kraft.

2.  Medlemsstaten ska genomföra de stödberättigande åtgärder som anges i artikel 8 så fort som möjligt. De ska i alla händelser genomföras senast sex månader efter den dag då beslutet om ekonomiskt stöd träder i kraft och utföras senast 24 månader efter den dag då beslutet om ekonomiskt stöd träder i kraft.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om kommissionen har fastställt att villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är uppfyllda ska den lägga fram en begäran om överföring till de relevanta budgetrubrikerna i enlighet med artikel 31 i budgetförordningen.

1.  Om kommissionen har fastställt att villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd från övergångsfonden är uppfyllda ska den lägga fram ett förslag om att fonden bör utnyttjas. Beslutet om utnyttjande av övergångsfonden ska fattas gemensamt av Europaparlamentet och rådet inom en månad från det att förslaget lämnats till dem. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med en majoritet av sina ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna.

 

Samtidigt med förslaget till beslut om utnyttjande av övergångsfonden ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag om överföring till de relevanta budgetrubrikerna. Vid eventuell oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

 

Överföringar som avser globaliseringsfonden ska göras i enlighet med artikel 31 i budgetförordningen.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Begäran om överföring ska åtföljas av en sammanfattning av granskningen av huruvida ansökan är stödberättigande.

utgår

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska anta ett beslut om ekonomiskt stöd i form av en genomförandeakt som ska träda i kraft den dag då kommissionen underrättas om att Europaparlamentet och rådet har godkänt överföringen. Beslutet ska utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen.

3.  Kommissionen ska anta ett beslut om ekonomiskt stöd i form av en genomförandeakt som ska träda i kraft den dag då Europaparlamentet och rådet antar beslutet om utnyttjande av övergångsfonden.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Ett förslag till beslut om utnyttjande av övergångsfonden enligt punkt 1 ska innehålla

 

(a)  den bedömning som gjorts i enlighet med artikel 9.4 samt en sammanfattning av de uppgifter som ligger till grund för bedömningen,

 

(b)  underlag som styrker att villkoren i artiklarna 5 och 10 är uppfyllda, och

 

(c)  de skäl som motiverar de föreslagna beloppen.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

Undantagsfall

 

I undantagsfall och om de återstående medel som finns tillgängliga i fonden det år när den omfattande omstruktureringen skedde inte är tillräckliga för att täcka det stödbelopp som bedöms som nödvändigt av budgetmyndigheten, får kommissionen föreslå att mellanskillnaden finansieras med medel ur påföljande års fond. Det årliga budgettaket för fonden det år när den omfattande omstruktureringen skedde och följande år ska under alla omständigheter respekteras.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 19a

 

Mall för undersökningen bland stödmottagarna

 

Den undersökning bland stödmottagarna som avses i artikel 20.1 d ska grundas på den mall som ska fastställas av kommissionen genom en genomförandeakt. Kommissionen ska anta genomförandeakten i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 26.2, i syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av den här artikeln.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Typen av åtgärder och de viktigaste resultaten, med en beskrivning av problem, lärdomar, synergieffekter och komplementaritet med andra EU-fonder och om möjligt med angivande av huruvida åtgärderna är förenliga med åtgärder som finansieras genom andra unionsprogram eller nationella program i linje med EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar.

(a)  Typen av åtgärder och de uppnådda resultaten, med en beskrivning av problem, lärdomar, synergieffekter och komplementaritet med andra EU-fonder, särskilt ESF+, och om möjligt med angivande av huruvida åtgärderna är förenliga med åtgärder som finansieras genom andra unionsprogram eller nationella program i linje med EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Resultaten av en undersökning som utförts bland stödmottagarna sex månader efter genomförandeperiodens slut och som ska omfatta stödmottagarnas bedömning av hur deras anställbarhet har ändrats eller, för de stödmottagare som har hittat ett arbete, närmare uppgifter om kvaliteten på detta arbete, till exempel huruvida antalet arbetstimmar, ansvarsnivån eller lönenivån har förändrats jämfört med den tidigare anställningen, samt om den sektor inom vilken den berörda personen har hittat arbete, och dessa uppgifter ska delas upp efter kön, åldersgrupp och utbildningsnivå.

(d)  Resultaten av en undersökning som utförts bland stödmottagarna inom sex månader efter genomförandeperiodens slut och som ska omfatta stödmottagarnas bedömning av hur deras anställbarhet har ändrats eller, för de stödmottagare som har hittat ett arbete, närmare uppgifter om kvaliteten på detta arbete och typen av anställning, till exempel huruvida antalet arbetstimmar, ansvarsnivån eller lönenivån har förändrats jämfört med den tidigare anställningen, samt om den sektor inom vilken den berörda personen har hittat arbete, och dessa uppgifter ska delas upp efter kön, åldersgrupp och utbildningsnivå.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Huruvida det företag som sagt upp arbetstagare, med undantag för mikroföretag och små och medelstora företag, har erhållit statligt stöd eller tidigare har fått finansiering från unionens sammanhållnings- eller strukturfonder under de senaste fem åren.

(e)  Huruvida det företag som sagt upp arbetstagare, med undantag för nystartade företag, mikroföretag och små och medelstora företag, har erhållit statligt stöd eller tidigare har fått finansiering från unionens sammanhållnings- eller strukturfonder under de senaste fem åren.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast i slutet av den nittonde månaden efter utgången av den period som avses i artikel 15.3 ska den berörda medlemsstaten lämna in de uppgifter som behövs som underlag för den långsiktigare resultatindikator som anges i punkt 3 i bilagan.

2.  Senast i slutet av den nittonde månaden efter utgången av den period som avses i artikel 15.3 ska den berörda medlemsstaten lämna in de fullständigt och vederbörligen kontrollerade uppgifter som behövs som underlag för den långsiktigare resultatindikator som anges i punkt 3 i bilagan.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast den 1 augusti 2021 och därefter vartannat år, lägga fram en utförlig kvantitativ och kvalitativ rapport för Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivits inom ramen för den här förordningen och förordning (EU) nr 1309/2013 under de föregående två åren. Rapporten ska främst inriktas på de resultat som uppnåtts genom globaliseringsfonden och ska innehålla uppgifter om inlämnade ansökningar, antagna beslut, finansierade åtgärder, inbegripet statistik om de indikatorer som anges i bilagan, och om huruvida dessa åtgärder kompletterat de åtgärder som finansierats genom någon annan av unionens fonder, särskilt ESF+, samt uppgifter om avslutade stödärenden och även om de ansökningar som avslagits eller ansökningar för vilka hela det ansökta beloppet inte beviljats på grund av att det saknats tillräckliga anslag eller på grund av att de inte varit stödberättigande.

1.  Kommissionen ska senast den 1 augusti 2021 och därefter vartannat år, lägga fram en utförlig kvantitativ och kvalitativ rapport för Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivits inom ramen för den här förordningen och förordning (EU) nr 1309/2013 under de föregående två åren. Rapporten ska främst inriktas på de resultat som uppnåtts genom globaliseringsfonden och ska innehålla uppgifter om inlämnade ansökningar, hur snabbt de behandlats och potentiella brister i gällande regler, antagna beslut, finansierade åtgärder, inbegripet statistik om de indikatorer som anges i bilagan, och om huruvida dessa åtgärder kompletterat de åtgärder som finansierats genom någon annan av unionens fonder, särskilt ESF+, samt uppgifter om avslutade stödärenden och även om de ansökningar som avslagits eller ansökningar för vilka hela det ansökta beloppet inte beviljats på grund av att det saknats tillräckliga anslag eller på grund av att de inte varit stödberättigande.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Rapporten ska överlämnas till revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information.

2.  Rapporten ska överlämnas till medlemsstaterna, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vart fjärde år ska kommissionen på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden.

1.  Vart fjärde år ska kommissionen på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska stödet från övergångsfonden, inbegripet en efterföljande konsekvensbedömning av programmets genomförande på nationell, regional och lokal nivå.

 

Medlemsstaterna ska, för den utvärdering som avses i första stycket, samla in alla tillgängliga uppgifter om åtgärder som stöds genom övergångsfonden och om arbetstagare som uppburit stöd.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De utvärderingar som avses i punkt 1 ska omfatta relevant statistik om det ekonomiska stödet, uppdelat efter medlemsstat.

3.  De utvärderingar som avses i punkt 1 ska omfatta relevant statistik om det ekonomiska stödet, uppdelat efter sektor och medlemsstat.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – stycke 1 – strecksats 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Med mindre än 2 års yrkeserfarenhet.

 

  Med mellan 2 och 10 års yrkeserfarenhet.

 

  Med mer än 10 års yrkeserfarenhet.

  • [1]  EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

YTTRANDE från utskottet för internationell handel  (11.10.2018)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(COM(2018)0380 – C8‑0231/2018 – 2018/0202(COD))

Föredragande av yttrande: Karoline Graswander‑Hainz

KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

På senare tid har handel inte bara blivit synonymt med globalisering, utan har även kommit att utgöra en stor källa till oro bland allmänheten. De senaste handelsavtalens inriktning har glidit iväg från uppgiften att skapa regler som stöder marknadsöppnande. Istället har de tagit upp handelsrelaterade frågor, som investeringar och immateriella rättigheter. Som en följd av detta har det globala öppnandet av marknaderna blivit nära sammanbundet med investeringar, kapitalflöden och finansiell liberalisering, och handelseffekterna har spridit sig till frågor som rör arbetskraft, miljö och tekniska förändringar.

Även om man i den ekonomiska litteraturen drar slutsatsen att handelsliberaliseringen har övergripande positiva resultat, påverkas vissa sektorer negativt, vilket leder till anpassningskostnader, minskad inkomst och förlorade arbetstillfällen. Verkligheten visar att det alltid finns vinnare och förlorare, och att vinsterna från handeln inte är jämnt fördelade bland medlemsstaterna och regionerna eller inom samhällena. Oreglerad och orättvis handel har förvärrat den sociala, ekonomiska och miljömässiga ojämlikheten.

Det krävs kompletterande åtgärder på EU-nivå och nationell nivå för att förhindra de negativa effekterna och för att i tillräcklig utsträckning kompensera dem som tagit skada av handel eller globalisering. En rättvis fördelning av välståndet, särskilt bland de som har det sämre ställt, kan bara uppnås om åtgärder vidtas på både europeisk och nationell nivå. De nationella regeringarna har hittills gjort alldeles för lite för att säkerställa att alla gynnas av fördelarna med handel. Omfördelning, egenmakt genom utbildning, en proaktiv arbetsmarknadspolitik och stärkta fackföreningar är handelsrelaterade frågor som faller inom de nationella regeringarnas politiska område.

Det finns dessutom utrymme för förbättringar även för Europeiska unionen. Rättvisa och balanserade handelsavtal bör inte bara vara ett instrument för att skapa ekonomisk tillväxt, anständiga arbetstillfällen och hållbar utveckling, utan även för att förbättra och värna om arbetstagares arbetsförhållanden och liv längs hela de globala leveranskedjorna. EU:s handelsavtal, särskilt kapitlen om handel och hållbar utveckling, saknar tyvärr än så länge verkställbara mekanismer för att försvara arbets- och miljönormer. Det krävs politisk vilja för att stärka kapitlen om handel och hållbar utveckling och införa sanktioner som sista utväg. Om EU vill ha exklusiv behörighet i handelsfrågor, bör EU också ta på sig ansvaret för de förändringar och konsekvenser som uppstår till följd av dess handelsavtal, och bör förändra sitt förhållningssätt till handelspolitiken.

Det är av yttersta vikt att EU inte bara förutser eventuella negativa effekter av handelsavtal, utan även ser till att fördelarna distribueras rättvist.

Kommissionen erkände detta då den 2006 inrättade Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter för att stödja arbetstagare som har förlorat sitt arbete på grund av globaliseringen, automatiseringen och den tekniska utvecklingen och för att få dem i arbete igen. På grund av den ekonomiska och finansiella krisen har kommissionen utökat tillämpningsområdet till att också omfatta de människor som drabbats av krisen. Trots en relativt liten budget och komplicerade förfaranden har globaliseringsfonden sedan den inrättades gett påtagliga resultat för nästan 142 300 arbetstagare i hela EU.

Betänkandets viktigaste delar:

Tillämpningsområde, kriterier

Analyser visar dock att globaliseringsfonden inte nådde sin fulla potential, och att den tyvärr fortfarande är underutnyttjad. Föredraganden går därför längre än kommissionens förslag när det gäller att utvidga förordningens tillämpningsområde, genom att göra den mer flexibel och även bistå arbetstagare som påverkats av handel som bedrivs inom EU och utlokalisering samt regioner som lider av gradvis och kumulativ ekonomisk nedgång eller hög arbetslöshet, och att även sammankoppla globaliseringsfonden mer direkt med vissa handelspolitiska instrument, till exempel handelsrelaterat bistånd.

Förfaranden

Utöver tillämpningsområdet håller föredraganden med kommissionen om att vissa delar av förfarandet måste förbättras för att korta ned tiden för ansökningsprocessen och förenkla förfarandet. Föredraganden föreslår att en helpdesk inrättas för att stötta medlemsstaterna i deras ansökningar och även för att samla in bättre data, i syfte att förbättra uppföljningen och utvärderingsprocessen.

Eftersom globaliseringsfonden bör fungera som ett tvärsektoriellt instrument, och erbjuda stöd till uppsagda arbetstagare, bör sociala aktörer (berörda parter, icke-statliga organisationer, fackföreningar) spela en viktig roll, och bör vara mer involverade i globaliseringsfondens verksamhet för att processen ska kunna samordnas bättre och för bättre samordning mellan de olika befintliga EU-instrumenten.

Slutsats

Föredraganden föreslår ett antal ändringar till kommissionens förslag som en startpunkt för ytterligare reflektion och ändringar som kan göras under lagstiftningsprocessen i parlamentet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den 17 november 2017 proklamerade Europaparlamentet, rådet och kommissionen den europeiska pelaren för sociala rättigheter15 som svar på de sociala utmaningarna i Europa. Med beaktande av förändringarna i arbetslivet måste unionen ha beredskap att hantera de nuvarande och framtida utmaningar som globaliseringen och digitaliseringen innebär, genom att se till att tillväxten gynnar alla och genom att förbättra sysselsättnings- och socialpolitiken. Pelarens tjugo principer är indelade i tre kategorier: lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt socialt skydd och social delaktighet. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör fungera som en övergripande vägledande ram för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallade globaliseringsfonden) så att unionen kan omsätta de relevanta principerna i praktiken i händelse av omfattande omstruktureringar.

(2)  Den 17 november 2017 proklamerade Europaparlamentet, rådet och kommissionen den europeiska pelaren för sociala rättigheter15 som svar på de sociala utmaningarna i Europa. Med beaktande av förändringarna i våra samhällen och i arbetslivet måste unionen ha beredskap att hantera de nuvarande och framtida utmaningar som klimatförändringarna, globaliseringen och digitaliseringen innebär, genom att se till att utvecklingen gynnar alla och genom att förbättra sysselsättnings- och socialpolitiken. Pelarens tjugo principer är indelade i tre kategorier: lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt socialt skydd och social delaktighet. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör fungera som en övergripande vägledande ram för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallade globaliseringsfonden) så att unionen kan omsätta de relevanta principerna i praktiken i händelse av omfattande omstruktureringar.

________________

__________________

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sv

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sv

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Den 20 juni 2017 godkände rådet unionens svar16 EU:s svar på Agenda 2030 för hållbar utveckling17 – en hållbar europeisk framtid. Rådet betonade vikten av att hållbar utveckling uppnås inom alla tre dimensioner (den ekonomiska, sociala och miljömässiga) på ett balanserat och integrerat sätt. Det är ytterst viktigt att hållbar utveckling integreras i Europeiska unionens alla politikområden och att EU har höga ambitioner för den politik som används för att bemöta de globala utmaningarna. Rådet välkomnade kommissionens meddelande Nästa steg för en hållbar europeisk framtid som lades fram den 22 november 2016 i en första konkret strävan att integrera målen för hållbar utveckling och låta hållbar utveckling utgöra den vägledande principen för all EU-politik, inte minst när det gäller unionens finansieringsinstrument.

(3)  Den 20 juni 2017 godkände rådet unionens svar16 på Agenda 2030 för hållbar utveckling17 – en hållbar europeisk framtid. Rådet betonade vikten av att hållbar utveckling uppnås inom alla tre dimensioner (den ekonomiska, sociala och miljömässiga) på ett balanserat och integrerat sätt. Det är ytterst viktigt att hållbar utveckling integreras i Europeiska unionens alla politikområden och att EU har höga ambitioner för den politik som används för att bemöta de globala utmaningarna. Handelsavtal med starka och genomförbara kapitel om handel och hållbar utveckling kan fungera som instrument för att uppnå hållbar utveckling och skapa anständiga arbetstillfällen samt tillväxt för alla, men också för att fördelarna med handel ska fördelas på ett mer rättvist sätt mellan regioner och medlemsstater och inom samhällen. Rådet välkomnade kommissionens meddelande Nästa steg för en hållbar europeisk framtid som lades fram den 22 november 2016 i en första konkret strävan att integrera målen för hållbar utveckling och låta hållbar utveckling utgöra den vägledande principen för all EU-politik, inte minst när det gäller unionens finansieringsinstrument.

__________________

__________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I februari 2018 antog kommissionen meddelandet En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202018. I meddelandet betonas att EU:s budget ska stödja Europas unika sociala marknadsekonomi. Det kommer därför att vara av största vikt att förbättra sysselsättningsmöjligheterna och att ta itu med kompetensbrister, särskilt sådana som beror på digitaliseringen. Flexibilitet i budgeten är en viktig princip i nästa fleråriga budgetram. Flexibilitetsmekanismer kommer att finnas kvar för att unionen ska kunna reagera på oförutsedda händelser och för att se till att budgetmedlen används där de behövs mest.

(4)  I februari 2018 antog kommissionen meddelandet En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202018. I meddelandet betonas att EU:s budget ska stödja Europas unika sociala marknadsekonomi. Det kommer därför att vara av största vikt att förbättra sysselsättningsmöjligheterna och att ta itu med kompetensbrister, särskilt sådana som beror på digitaliseringen, automatiseringen, utvecklingen av ny teknik och övergången till en klimatvänlig och resurseffektiv ekonomi. Flexibilitet i budgeten är en viktig princip i nästa fleråriga budgetram. Flexibilitetsmekanismer kommer att finnas kvar för att unionen ska kunna reagera på oförutsedda händelser och för att se till att budgetmedlen används där de behövs mest.

__________________

__________________

18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1528100082998&from=EN

18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1528100082998&from=EN

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  I diskussionsunderlaget om hur vi bemöter globaliseringen20 konstaterar kommissionen att kombinationen av handelsrelaterad globalisering och teknisk förändring är en viktig orsak till att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar medan antalet arbetstillfällen för personer med lägre kvalifikationsnivå minskar. Trots att en mer öppen handel och djupare integration av världsekonomierna på det hela taget har stora fördelar måste man ta itu med de negativa sidoeffekterna. Eftersom de nuvarande fördelarna med globalisering redan är ojämnt fördelade mellan människor och regioner, vilket får betydande konsekvenser för dem som drabbas, finns det risk för att de allt snabbare tekniska framstegen kommer att framhäva dessa effekter ytterligare. I linje med principerna om solidaritet och hållbarhet kommer det därför att vara nödvändigt att se till att fördelarna med globaliseringen fördelas mer rättvist, genom att en mer öppen ekonomi och tekniska framsteg kombineras med socialt skydd.

(6)  I diskussionsunderlaget om hur vi bemöter globaliseringen20 konstaterar kommissionen att kombinationen av handelsrelaterad globalisering och teknisk förändring är en viktig orsak till att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar medan antalet arbetstillfällen för personer med lägre kvalifikationsnivå minskar. Trots att en mer öppen handel och djupare integration av världsekonomierna på det hela taget har stora fördelar måste man ta itu med de negativa sidoeffekterna. Eftersom de nuvarande fördelarna med globalisering redan är ojämnt fördelade mellan människor och regioner, vilket får betydande konsekvenser för dem som drabbas, finns det risk för att de allt snabbare tekniska framstegen kommer att framhäva dessa effekter ytterligare. I linje med principerna om solidaritet och hållbarhet kommer det därför att vara nödvändigt att se till att man bättre förutser effekterna av globaliseringen och att dess potentiella fördelar fördelas mer rättvist, genom att en mer öppen ekonomi och tekniska framsteg kombineras med ett starkt socialt skydd.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sv

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sv

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Globalisering och teknisk utveckling kommer sannolikt att leda till att de globala ekonomierna i allt högre grad flätas samman och blir beroende av varandra. Denna ekonomiska förändring leder oundvikligen till en omfördelning av arbetskraften. Om fördelarna med förändringen ska komma alla till del är det av största vikt att arbetstagare som har sagts upp eller som hotas av uppsägning erbjuds stöd. I meddelandet EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar redogörs för bästa praxis när det gäller att förutse och hantera företagsomstruktureringar22. Kvalitetskriterierna bör vara utgångspunkten när man överväger lämpliga politiska medel för hantering av utmaningarna med ekonomisk anpassning och omstrukturering samt de sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser detta får. Medlemsstaterna uppmanas också att använda EU-finansiering och nationell finansiering på ett sådant sätt att de sociala konsekvenserna av omstruktureringar, särskilt de negativa effekterna för sysselsättningen, så långt som möjligt mildras. Unionens viktigaste instrument för att hjälpa drabbade arbetstagare är Europeiska socialfonden (ESF+) som har utformats för att ge stöd i förebyggande syfte och globaliseringsfonden som har utformats för att ge stöd när en oförutsedd omfattande omstrukturering redan har inträffat.

(8)  Klimatförändringar, globalisering och teknisk utveckling kommer sannolikt att leda till att de globala ekonomierna i allt högre grad flätas samman och blir beroende av varandra. Denna ekonomiska förändring leder oundvikligen till en omfördelning av arbetskraften. Om fördelarna med förändringen ska komma alla till del är det av största vikt att arbetstagare som har sagts upp eller som hotas av uppsägning erbjuds stöd. I meddelandet EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar redogörs för bästa praxis när det gäller att förutse och hantera företagsomstruktureringar22. Kvalitetskriterierna bör vara utgångspunkten när man överväger lämpliga politiska medel för hantering av utmaningarna med ekonomisk anpassning och omstrukturering samt de sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser detta får. Medlemsstaterna uppmanas också att använda EU-finansiering och nationell finansiering på ett sådant sätt att de sociala konsekvenserna av omstruktureringar, särskilt de negativa effekterna för sysselsättningen, så långt som möjligt mildras. Unionens viktigaste instrument för att hjälpa drabbade arbetstagare är Europeiska socialfonden (ESF+) som har utformats för att ge stöd i förebyggande syfte och övergångsfonden som har utformats för att ge stöd när en omfattande omstrukturering redan har inträffat.

__________________

__________________

22 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

22 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Det är mycket viktigt att samarbeta multilateralt med unionens globala partner och att stärka och reformera de multilaterala institutionerna för att göra dem rättvisare och effektivare. Globaliseringsfonden bör erbjuda stöd till uppsagda arbetstagare i olika sektorer som kan påverkas av sådana reformer genom att erbjuda dem en rad olika arbetstillfällen. Sociala aktörer såsom icke-statliga organisationer och fackföreningar bör vara mer involverade i globaliseringsfondens verksamhet för att förbättra kommunikationen och samordningen mellan olika unionsinstrument.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  Unionen bör återupprätta en ambitiös industripolitik baserad på en kontinuerlig framtidsanalys av tekniska förändringar, inklusive effekterna av öppen handel. Partnerskap mellan unionen och de mest sårbara regionerna bör ta hänsyn till de nödvändiga strategiska investeringarna för att förhindra negativa konsekvenser av handels- och investeringsavtal, och de bör fastställa de program som kräver medfinansiering från EU. Det krävs därför bättre integration av och finansiering för den befintliga Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden. Sådana program bör decentraliseras på Nuts-nivå och utformas som ett verkligt partnerskap mellan unionen och de regioner som påverkas av dess politik.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c)  Europas företag är viktiga partner i arbetet med att forma globaliseringen och leverera positiva resultat för alla. Det finns många positiva exempel på hur hållbar tillväxt kan skapas för aktieägare och anställda och för de samhällen där företagen är verksamma. Företagen bör dock ställas till svars när de inte respekterar sitt sociala eller miljömässiga ansvar.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Globaliseringsfonden upprättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/200623 för den budgetram som gällde från den 1 januari 2007 till den 31 december 2013 för att unionen skulle kunna visa solidaritet med arbetstagare som förlorat sitt arbete till följd av sådana genomgripande strukturförändringar inom världshandeln som beror på globaliseringen.

(9)  Globaliseringsfonden upprättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/200623 för den budgetram som gällde från den 1 januari 2007 till den 31 december 2013 för att unionen skulle kunna visa solidaritet med arbetstagare som förlorat sitt arbete till följd av sådana genomgripande strukturförändringar inom världshandeln som beror på öppnandet av marknaderna och globaliseringen.

__________________

__________________

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 406, 30.12.2006, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 406, 30.12.2006, s. 1).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11a) Globaliseringsfondens program bör vara synligt och kräva fler och bättre uppgifter för att möjliggöra en korrekt vetenskaplig utvärdering av globaliseringsfonden och motverka administrativa begränsningar i genomförandet av programmet för stöd till handelsanpassning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  Innan ett nytt handelsavtal ingås bör kommissionen garantera en oberoende och korrekt förhandsanalys av det föreslagna avtalets konsekvenser, inbegripet förändringar på arbetsmarknaden, för varje sektor och för varje region för att förutse negativa effekter. Genom att identifiera eventuella negativa effekter innan ett nytt handelsavtal ingås skulle man också kunna återställa de europeiska medborgarnas förtroende för handelspolitiken.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c)  Globaliseringsfonden bör ha en mer direkt koppling till utländska direktinvesteringar som kan ha potentiella negativa sociala och miljömässiga konsekvenser i unionen, men också till vissa orättvisa handelspolitiska strategier för vilka skyddsinstrumenten inte ger lämpliga lösningar. De berörda företagarna och arbetstagarna i unionen bör omfattas av globaliseringsfondens regler för aktiv arbetsmarknadspolitik.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Kommissionen har gjort en halvtidsutvärdering av globaliseringsfonden för att bedöma hur och i vilken utsträckning dess mål uppnås. Det visade sig att globaliseringsfonden är ändamålsenlig och att fler uppsagda arbetstagare har återintegrerats på arbetsmarknaden än under de tidigare programperioderna. Utvärderingen visade även att globaliseringsfonden skapade ett europeiskt mervärde. Detta gäller i synnerhet dess volymeffekter, dvs. att stöd från globaliseringsfonden inte bara ökar antalet och utbudet av tjänster som erbjuds utan även deras intensitet. De åtgärder som vidtagits med stöd av globaliseringsfonden har dessutom fått stor synlighet och deras EU-mervärde har varit tydligt för allmänheten. Utvärderingen visade dock på flera problem. Ett av dem var att det tar för lång tid innan stödet från globaliseringsfonden beviljas. Många medlemsstater menade också att de hade svårigheter att sammanställa den omfattande bakgrundanalysen av den händelse som föranlett uppsägningarna. Den viktigaste anledningen till att medlemsstater som potentiellt hade kunnat söka stöd från globaliseringsfonden inte lämnar in en ansökan är bristande finansiell och institutionell kapacitet. Det kan helt enkelt röra sig om brist på personalresurser – medlemsstaterna kan för närvarande endast begära tekniskt stöd om de genomför en åtgärd som stöds genom globaliseringsfonden. Eftersom uppsägningarna kan ske oväntat är det viktigt att medlemsstaterna är redo att agera direkt och att de kan lämna in en ansökan utan fördröjningar. Det verkar också som om det i vissa medlemsstater skulle krävas mer omfattande insatser för uppbyggnad av institutionell kapacitet för att man ska säkerställa att de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden genomförs på ett effektivt sätt. Miniminantalet 500 uppsagda arbetstagare ansågs också vara för högt, särskilt i mer glesbefolkade regioner26 .

(12)  Kommissionen har gjort en halvtidsutvärdering av globaliseringsfonden för att bedöma hur och i vilken utsträckning dess mål uppnås. Det visade sig att globaliseringsfonden är ändamålsenlig och att fler uppsagda arbetstagare har återintegrerats på arbetsmarknaden än under de tidigare programperioderna. Utvärderingen visade även att globaliseringsfonden skapade ett europeiskt mervärde. Detta gäller i synnerhet dess volymeffekter, dvs. att stöd från globaliseringsfonden inte bara ökar antalet och utbudet av tjänster som erbjuds utan även deras intensitet. De åtgärder som vidtagits med stöd av globaliseringsfonden har dessutom fått stor synlighet och deras EU-mervärde har varit tydligt för allmänheten. Utvärderingen visade dock på flera problem. Ett av dem var att det tar för lång tid innan stödet från globaliseringsfonden beviljas och att förfarandet är för komplicerat och betungande. Många medlemsstater menade också att de hade svårigheter att sammanställa den omfattande bakgrundanalysen av den händelse som föranlett uppsägningarna. Den viktigaste anledningen till att medlemsstater som potentiellt hade kunnat söka stöd från globaliseringsfonden inte lämnar in en ansökan är bristande finansiell och institutionell kapacitet. Det kan helt enkelt röra sig om brist på personalresurser – medlemsstaterna kan för närvarande endast begära tekniskt stöd om de genomför en åtgärd som stöds genom globaliseringsfonden. Eftersom uppsägningarna kan ske oväntat är det viktigt att medlemsstaterna är redo att agera direkt och att de kan lämna in en ansökan utan fördröjningar. Det verkar också som om det i vissa medlemsstater skulle krävas mer omfattande insatser för uppbyggnad av institutionell kapacitet för att man ska säkerställa att de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden genomförs på ett effektivt sätt. Minimiantalet 500 uppsagda arbetstagare ansågs också vara för högt, särskilt i mer glesbefolkade regioner26 .

__________________

__________________

26 COM (2018) 297 final och det medföljande arbetsdokumentet SWD (2018) 192 final.

26 COM (2018) 297 final och det medföljande arbetsdokumentet SWD (2018) 192 final.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Kommissionen betonar att globaliseringsfonden fortfarande är ett viktigt och flexibelt verktyg för att ge stöd till arbetstagare som förlorat sitt arbete i samband med omfattande omstruktureringar och hjälpa dem att så fort som möjligt hitta ett nytt arbete. Unionen bör fortsätta att tillhandahålla särskilt engångsstöd för att hjälpa uppsagda arbetstagare att återintegreras i arbetslivet i områden, sektorer, territorier eller på arbetsmarknader som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Mot bakgrund av samspelet mellan och de ömsesidiga effekterna av öppen handel, tekniska förändringar eller andra faktorer som övergången till en koldioxidsnål ekonomi och av att det därmed blir allt svårare att peka ut en specifik faktor som orsakar uppsägningar bör medel från globaliseringsfonden i framtiden endast beviljas på grundval av omstruktureringar som får betydande konsekvenser. Eftersom syftet med globaliseringsfonden är att tillhandahålla stöd i akuta situationer där händelserna inte har kunnat förutses, och att komplettera det stöd som ges i mer förebyggande syfte genom ESF+, ska fonden även i fortsättningen utgöra ett flexibelt, särskilt instrument som är utanför den fleråriga budgetramens tak, såsom konstateras i kommissionens meddelande En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021–2027 och dess bilaga27.

(13)  Kommissionen betonar att globaliseringsfonden fortfarande är ett viktigt och flexibelt verktyg för att ge stöd till arbetstagare som förlorat sitt arbete i samband med omfattande omstruktureringar och hjälpa dem att så fort som möjligt hitta ett nytt arbete. Unionen bör fortsätta att tillhandahålla särskilt engångsstöd för att hjälpa uppsagda arbetstagare att återintegreras i arbetslivet i områden, sektorer, territorier eller på arbetsmarknader som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Mot bakgrund av samspelet mellan och de ömsesidiga effekterna av öppen handel, tekniska förändringar, digitalisering och automatisering eller andra faktorer som övergången till en koldioxidsnål ekonomi och av att det därmed blir allt svårare att peka ut en specifik faktor som orsakar uppsägningar bör medel från globaliseringsfonden i framtiden endast beviljas på grundval av omstruktureringar som får betydande konsekvenser. Eftersom syftet med globaliseringsfonden är att tillhandahålla stöd i akuta situationer där händelserna inte har kunnat förutses, och att komplettera det stöd som ges i mer förebyggande syfte genom ESF+, ska fonden även i fortsättningen utgöra ett flexibelt, särskilt instrument som är utanför den fleråriga budgetramens tak, såsom konstateras i kommissionens meddelande En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021–2027 och dess bilaga27.

__________________

__________________

27 SWD (2018) 171 final och bilagan COM (2018) 321 final.

27 SWD (2018) 171 final och bilagan COM (2018) 321 final.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet unga och äldre arbetslösa samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av globaliseringsfonden.

(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet unga och äldre arbetslösa, personer med funktionsnedsättning samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av globaliseringsfonden.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Unionen och medlemsstaterna bör ägna särskild uppmärksamhet åt förändringarna och utmaningarna inom världshandeln, de globala värdekedjorna, automatiseringen och digitaliseringen samt den strukturella förändringen av arbetsnormerna. Unionens sociala ekonomi är en grundpelare i den europeiska sociala modellen och ett viktigt verktyg för att ge människor egenmakt att övervinna globaliseringens och den ekonomiska krisens negativa effekter. Sociala tjänster av allmänt intresse och offentliga tjänster bör därför uteslutas från handelsavtal, och rätten att reglera, organisera och tillhandahålla offentliga tjänster måste garanteras i handelsavtal. Kombinationen av globalisering och teknisk innovation gör att globaliseringsfondens regler om stöd måste anpassas till dessa nya handels-, teknik- och arbetsnormer, och det är därför viktigt att förordningen är anpassad till dessa utmaningar efter 2020.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är fullständiga när de lämnas in. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid.

(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är fullständiga när de lämnas in. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid. Kommissionen bör även tillhandahålla teknisk assistans till medlemsstaterna i början av förfarandet.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Kommissionen bör underlätta tillgången till nationella och regionala myndigheter genom en helpdesk som tillhandahåller allmän information och förklaringar om förfaranden och om hur man lämnar in en ansökan. Helpdesken bör tillhandahålla standardformulär för statistik och vidare analyser.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Det bör införas särskilda bestämmelser om kommunikationsinsatser för att sprida information om de åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden och om de resultat som uppnåtts.

(25)  Det bör införas särskilda bestämmelser om kommunikationsinsatser för att sprida information om de åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden och om de resultat som uppnåtts, eftersom god kännedom om ansökningsförfarandet kan öka användningen av globaliseringsfonden.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Här fastställs målen för globaliseringsfonden, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering, inbegripet reglerna för medlemsstaternas ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden för åtgärder som riktar sig till de mottagare som avses i artikel 7.

Här fastställs målen för globaliseringsfonden, formerna för unionsfinansiering och reglerna och kriterierna för tillhandahållande av sådan finansiering, inbegripet reglerna för medlemsstaternas ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden för åtgärder som riktar sig till de mottagare som avses i artikel 7.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Globaliseringsfonden ska bidra till att fördelarna med globaliseringen och de tekniska framstegen fördelas jämnare genom att uppsagda arbetstagare får hjälp med att anpassa sig till strukturförändringar. Globaliseringsfonden ska bidra till genomförandet av de principer som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen i såväl enskilda regioner som i medlemsstaterna.

Globaliseringsfonden ska bidra till en rättvis övergång till en klimatvänlig och resurseffektiv ekonomi, till att fördelarna med globaliseringen fördelas jämnare och rättvisare och till utvecklingen av ny teknik genom att uppsagda arbetstagare får hjälp med att anpassa sig till strukturförändringar. Globaliseringsfonden ska bidra till genomförandet av de principer som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stärka rättvisan, den sociala och ekonomiska sammanhållningen och delaktigheten i såväl enskilda regioner som i medlemsstaterna och inom samhällen.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden är att ge stöd vid oförutsedda omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering eller automatisering. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna.

2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden är att ge stöd vid omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, inbegripet handel inom EU, marknadsöppnande, potentiella negativa effekter till följd av utländska direktinvesteringar, utlokalisering, dumpning, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering eller automatisering, så att den blir mer flexibel och förfarandet blir enklare.. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna, små och medelstora företag och nystartade företag att bli stödberättigade.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  På mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, särskilt när det gäller ansökningar som omfattar små och medelstora företag, kan en ansökan om ekonomiskt stöd på grundval av denna artikel godtas även om kriterierna i punkt 1 a, b eller c inte till alla delar uppfylls, om den ansökande medlemsstaten vederbörligen kan motivera ansökan och om uppsägningarna får allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och den lokala eller regionala ekonomin. Den ansökande medlemsstaten ska ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a, b eller c som inte till alla delar uppfylls. Det totala stödbelopp som beviljas vid särskilda omständigheter får inte överstiga 15 % av globaliseringsfondens högsta årliga belopp.

3.  På mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, särskilt när det gäller ansökningar som omfattar små och medelstora företag och nystartade företag, kan en ansökan om ekonomiskt stöd på grundval av denna artikel godtas även om kriterierna i punkt 1 a eller b inte till alla delar uppfylls, om den ansökande medlemsstaten vederbörligen kan motivera ansökan och om uppsägningarna får allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och den lokala eller regionala ekonomin. Den ansökande medlemsstaten ska ange vilket av insatskriterierna i punkt 2 a och b som inte till alla delar uppfylls. Det totala stödbelopp som beviljas vid särskilda omständigheter får inte överstiga 15 % av globaliseringsfondens högsta årliga belopp.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern ska utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassade tjänster. Utbildningens nivå ska anpassas till de enskilda stödmottagarnas kvalifikationer och behov.

Förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern ska utgöra en del av alla paket med individanpassade tjänster. Utbildningens nivå ska anpassas till de enskilda stödmottagarnas kvalifikationer och behov och till den lokala arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I de fall där kommissionen begär ytterligare uppgifter ska medlemsstaten svara inom tio arbetsdagar från den dag då begäran görs. Kommissionen ska förlänga denna tidsfrist med tio arbetsdagar på vederbörligen motiverad begäran av den berörda medlemsstaten.

3.  Om medlemsstaten begär det ska kommissionen tillhandahålla teknisk assistans i början av förfarandet. I de fall där kommissionen begär ytterligare uppgifter ska medlemsstaten svara inom tio arbetsdagar från den dag då begäran görs. Kommissionen ska förlänga denna tidsfrist med tio arbetsdagar på vederbörligen motiverad begäran av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionens tekniska stöd ska omfatta information och vägledning till medlemsstaterna om användning, övervakning och utvärdering av globaliseringsfonden. Kommissionen ska även ge europeiska och nationella arbetsmarknadsparter information och tydlig vägledning om hur globaliseringsfonden ska användas. Vägledningsåtgärderna kan inbegripa inrättande av arbetsgrupper vid allvarliga ekonomiska störningar i en medlemsstat.

4.  Kommissionens tekniska stöd ska omfatta information och vägledning till medlemsstaterna om användning, övervakning och utvärdering av globaliseringsfonden, inklusive inrättandet av en helpdesk. Kommissionen ska även ge europeiska och nationella arbetsmarknadsparter information och tydlig vägledning om hur globaliseringsfonden ska användas. Vägledningsåtgärderna kan inbegripa inrättande av arbetsgrupper vid allvarliga ekonomiska störningar i en medlemsstat.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska tillhandahålla och regelbundet uppdatera information på internet, på unionsinstitutionernas alla officiella språk, för att förmedla aktuella uppgifter om globaliseringsfonden, ge vägledning för ansökningsförfarandet samt informera om godkända och avslagna ansökningar och om Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet.

2.  Kommissionen ska tillhandahålla och regelbundet uppdatera information på internet, på unionsinstitutionernas alla officiella språk, för att förmedla aktuella uppgifter om globaliseringsfonden och kriterierna för att få tillgång till den, ge vägledning för ansökningsförfarandet samt informera om godkända och avslagna ansökningar och om Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att unionens institutioner, organ eller byråer på begäran får tillgång till allt kommunikationsmaterial och att unionen avgiftsfritt beviljas en icke exklusiv oåterkallelig licens för användning av detta material och eventuella befintliga rättigheter till detta. Genom licensen beviljas unionen följande rättigheter:

Medlemsstaterna ska se till att unionens institutioner, organ eller byråer på begäran får tillgång till allt kommunikationsmaterial på alla officiella språk och att unionen avgiftsfritt beviljas en icke exklusiv oåterkallelig licens för användning av detta material och eventuella befintliga rättigheter till detta. Genom licensen beviljas unionen följande rättigheter:

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Globaliseringsfondens medfinansieringssats ska anpassas till den högsta medfinansieringssatsen inom ESF+ i den berörda medlemsstaten.

2.  Globaliseringsfondens medfinansieringssats ska anpassas till den högsta medfinansieringssatsen inom ESF+ i den berörda medlemsstaten, med hänsyn till vissa medlemsstaters underutvecklade verksamma arbetsmarknadsinstitutioner.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning är uppfyllda, ska förfarandet i artikel 16 omedelbart inledas.

3.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning är uppfyllda, ska förfarandet i artikel 16 omedelbart inledas och den ansökande medlemsstaten ska meddelas.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Huruvida det företag som sagt upp arbetstagare, med undantag för mikroföretag och små och medelstora företag, har erhållit statligt stöd eller tidigare har fått finansiering från unionens sammanhållnings- eller strukturfonder under de senaste fem åren.

(e)  Huruvida det företag som sagt upp arbetstagare, med undantag för nystartade företag, mikroföretag och små och medelstora företag, har erhållit statligt stöd eller tidigare har fått finansiering från unionens sammanhållnings- eller strukturfonder under de senaste fem åren.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vart fjärde år ska kommissionen på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden.

1.  Vart fjärde år ska kommissionen på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden, inbegripet en efterföljande konsekvensbedömning av programmets genomförande på nationell, regional och lokal nivå.

 

Medlemsstaterna ska, för den utvärdering som avses i första stycket, samla in alla tillgängliga uppgifter om åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden och om arbetstagare som uppburit stöd .

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Referensnummer

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Behandling i utskott

27.9.2018

 

 

 

Antagande

11.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från budgetutskottet (7.11.2018)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Föredragande av yttrande: Manuel dos Santos

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I sina resolutioner av den 14 mars 2018 och den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 betonade Europaparlamentet betydelsen av horisontella principer som bör ligga till grund för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och alla därtill relaterade unionspolitikområden. Europaparlamentet bekräftade i detta sammanhang sin ståndpunkt att unionen bör infria sitt löfte om att vara en föregångare i genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling, och beklagade djupt avsaknaden av ett tydligt och synligt åtagande i denna riktning i de förslag som rör den fleråriga budgetramen. Europaparlamentet begärde därför att målen för hållbar utveckling skulle integreras i unionens samtliga politikområden och initiativ i nästa fleråriga budgetram. Parlamentet betonade vidare att det är av avgörande betydelse att eliminera diskriminering för att unionen ska kunna fullgöra sina åtaganden för ett inkluderande Europa, och begärde därför att ett jämställdhetsperspektiv och åtaganden för jämställdhet skulle införlivas i unionens samtliga politikområden och initiativ i nästa fleråriga budgetram. Europaparlamentet betonade i sin ståndpunkt att de klimatrelaterade horisontella utgifterna i enlighet med Parisavtalet bör ökas avsevärt i förhållande till den nuvarande fleråriga budgetramen, och så snart som möjligt, men senast 2027, utgöra 30 %.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  I sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel bekräftade Europaparlamentet sin bestämda ståndpunkt i fråga om den anslagsnivå som behövs för viktiga unionspolitikområden i den fleråriga budgetramen 2021–2027 för att uppdragen och målen för dessa politikområden ska kunna uppfyllas. Parlamentet betonade i synnerhet att den särskilda finansieringen för små och medelstora företag och för bekämpning av ungdomsarbetslösheten i den fleråriga budgetramen måste fördubblas, och välkomnade flera förslag som förbättrar de nuvarande bestämmelserna, inte minst de ökade anslagen till särskilda instrument. Parlamentet meddelade även sin avsikt att vid behov förhandla om ytterligare förbättringar.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör ha tillgång till globaliseringsfonden på lika villkor, oavsett deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör därför i den här förordningen betraktas som potentiella mottagare för stöd från globaliseringsfonden.

(18)  Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör ha tillgång till globaliseringsfonden på lika villkor, oavsett deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört, inbegripet ägare/chefer i mikroföretag och små företag, bör därför i den här förordningen betraktas som potentiella mottagare för stöd från globaliseringsfonden.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är fullständiga när de lämnas in. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid.

(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är fullständiga när de lämnas in. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid. Det är viktigt att medlemsstaterna och kommissionen har ett nära samarbete för att hålla tidsfristerna för bedömningen av ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden, enligt definitionen i denna förordning.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  För att täcka behov som uppstår, särskilt under årets första månader då möjligheterna till överföring från andra budgetrubriker är särskilt begränsade, bör ett lämpligt antal betalningsbemyndiganden göras tillgängliga för globaliseringsfondens budgetrubrik vid det årliga budgetförfarandet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Detta program kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av globaliseringsfonden och omprövas i samband med utvärderingen av den.

(37)  Detta program kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten bidrar till klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av globaliseringsfonden och omprövas i samband med utvärderingen av den.

Motivering

Europaparlamentet efterlyste i sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (2017/2052(INI)) ett mål som ska uppnås så snart som möjligt, men senast 2027, om att 30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det allmänna målet för globaliseringsfonden är att visa solidaritet med och stödja arbetstagare som har sagts upp och egenföretagare vars verksamhet har upphört i samband med sådana oförutsedda omfattande omstruktureringar som avses i artikel 5.

1.  Det allmänna målet för globaliseringsfonden är att visa solidaritet med och finansiellt stödja återanställningsåtgärder för arbetstagare som har sagts upp och egenföretagare vars verksamhet har upphört i samband med sådana oförutsedda omfattande omstruktureringar som avses i artikel 5.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden är att ge stöd vid oförutsedda omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering eller automatisering. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna.

2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden är att ge stöd till återinträde på arbetsmarknaden vid oförutsedda omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering eller automatisering. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden ska begränsas till vad som är nödvändigt för att tillhandahålla de berörda stödmottagarna ett tillfälligt engångsstöd. De åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden ska vara förenliga med både unionsrätten och nationell rätt, inbegripet med reglerna om statligt stöd.

3.  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden ska begränsas till vad som är nödvändigt för att visa solidaritet med de berörda stödmottagarna och tillhandahålla dem ett tillfälligt engångsstöd. De åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden ska vara förenliga med både unionsrätten och nationell rätt, inbegripet med reglerna om statligt stöd.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa dess synlighet genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och riktad information till olika målgrupper, däribland stödmottagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten.

Medlemsstaterna ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa dess synlighet genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och riktad information till olika målgrupper, däribland stödmottagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten. Medlemsstaterna ska säkerställa att mervärdet för unionen av finansieringen lyfts fram, och ska bidra till kommissionens insatser för uppgiftsinsamling för att öka insynen i budgetförvaltningen.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska tillhandahålla och regelbundet uppdatera information på internet, på unionsinstitutionernas alla officiella språk, för att förmedla aktuella uppgifter om globaliseringsfonden, ge vägledning för ansökningsförfarandet samt informera om godkända och avslagna ansökningar och om Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet.

2.  Kommissionen ska tillhandahålla och regelbundet uppdatera information på internet, på ett användarvänligt sätt och på unionsinstitutionernas alla officiella språk, för att förmedla aktuella uppgifter och genomförandedata om globaliseringsfonden sedan den grundades, ge vägledning för ansökningsförfarandet samt informera om godkända och avslagna ansökningar och om Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om kommissionen har fastställt att villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är uppfyllda ska den lägga fram en begäran om överföring till de relevanta budgetrubrikerna i enlighet med artikel 31 i budgetförordningen.

1.  Om kommissionen har fastställt att villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är uppfyllda ska den lägga fram ett förslag om att fonden bör utnyttjas. Beslutet om utnyttjande av globaliseringsfonden ska fattas gemensamt av Europaparlamentet och rådet inom en månad från det att förslaget lämnats till Europaparlamentet och till rådet. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med en majoritet av sina ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna.

 

Samtidigt med förslaget till beslut om utnyttjande av globaliseringsfonden ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag om överföring till de relevanta budgetrubrikerna. Vid eventuell oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

 

Överföringar som avser globaliseringsfonden ska göras i enlighet med artikel 31 i budgetförordningen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Begäran om överföring ska åtföljas av en sammanfattning av granskningen av huruvida ansökan är stödberättigande.

utgår

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska anta ett beslut om ekonomiskt stöd i form av en genomförandeakt som ska träda i kraft den dag då kommissionen underrättas om att Europaparlamentet och rådet har godkänt överföringen. Beslutet ska utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen.

3.  Kommissionen ska anta ett beslut om ekonomiskt stöd i form av en genomförandeakt som ska träda i kraft den dag då Europaparlamentet och rådet antar beslutet om utnyttjande av globaliseringsfonden.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Ett förslag till beslut om utnyttjande av globaliseringsfonden enligt punkt 1 ska innehålla

 

(a)  den bedömning som gjorts i enlighet med artikel 9.4 samt en sammanfattning av de uppgifter som ligger till grund för bedömningen,

 

(b)  underlag som styrker att villkoren i artiklarna 5 och 10 är uppfyllda, och

 

(c)  de skäl som motiverar de föreslagna beloppen.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Referensnummer

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

  Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.6.2018

Föredragande av yttrande

  Utnämning

Manuel dos Santos

28.6.2018

Behandling i utskott

29.8.2018

 

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning : närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michael Detjen

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (16.11.2018)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Föredragande av yttrande: Gilles Pargneaux

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Globalisering och teknisk utveckling kommer sannolikt att leda till att de globala ekonomierna i allt högre grad flätas samman och blir beroende av varandra. Denna ekonomiska förändring leder oundvikligen till en omfördelning av arbetskraften. Om fördelarna med förändringen ska komma alla till del är det av största vikt att arbetstagare som har sagts upp eller som hotas av uppsägning erbjuds stöd. I meddelandet EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar22 redogörs för bästa praxis när det gäller att förutse och hantera företagsomstruktureringar. Kvalitetskriterierna bör vara utgångspunkten när man överväger lämpliga politiska medel för hantering av utmaningarna med ekonomisk anpassning och omstrukturering samt de sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser detta får. Medlemsstaterna uppmanas också att använda EU-finansiering och nationell finansiering på ett sådant sätt att de sociala konsekvenserna av omstruktureringar, särskilt de negativa effekterna för sysselsättningen, så långt som möjligt mildras. Unionens viktigaste instrument för att hjälpa drabbade arbetstagare är Europeiska socialfonden (ESF+) som har utformats för att ge stöd i förebyggande syfte och globaliseringsfonden som har utformats för att ge stöd när en oförutsedd omfattande omstrukturering redan har inträffat.

(8)  Globalisering och teknisk utveckling kommer sannolikt att leda till att de globala ekonomierna i allt högre grad flätas samman och blir beroende av varandra. Denna ekonomiska förändring leder till en omfördelning av arbetskraften. Om fördelarna med förändringen ska komma alla till del är det av största vikt att arbetstagare som har sagts upp eller som hotas av uppsägning eller upphörande av verksamhet erbjuds stöd. I meddelandet EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar22 redogörs för bästa praxis när det gäller att förutse och hantera företagsomstruktureringar. Kvalitetskriterierna bör vara utgångspunkten när man överväger lämpliga politiska medel för hantering av utmaningarna med ekonomisk anpassning och omstrukturering samt de sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser detta får. Utan att det påverkar näringslivets sociala ansvar uppmanas också medlemsstaterna att använda EU-finansiering och nationell finansiering på ett sådant sätt att de sociala konsekvenserna av omstruktureringar, särskilt de negativa effekterna för sysselsättningen, så långt som möjligt mildras. Unionens viktigaste instrument för att hjälpa drabbade arbetstagare är Europeiska socialfonden (ESF+) som har utformats för att ge stöd i förebyggande syfte och globaliseringsfonden som har utformats för att ge stöd när en oförutsedd omfattande omstrukturering redan har inträffat.

_________________

_________________

22 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

22 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

Motivering

Efter Europaparlamentets resolution (P8_TA(2018)0363) bidrog Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till projektet med en social plan för uppsägningar av nederländska bankers anställda. Det är märkligt att bankerna inte bidrog till detta, eftersom företagen själva hade en roll. Även om bankerna i Nederländerna gjorde miljardvinster bidrog de inte till någon social plan för övertalig bankpersonal.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Kommissionen har gjort en halvtidsutvärdering av globaliseringsfonden för att bedöma hur och i vilken utsträckning dess mål uppnås. Det visade sig att globaliseringsfonden är ändamålsenlig och att fler uppsagda arbetstagare har återintegrerats på arbetsmarknaden än under de tidigare programperioderna. Utvärderingen visade även att globaliseringsfonden skapade ett europeiskt mervärde. Detta gäller i synnerhet dess volymeffekter, dvs. att stöd från globaliseringsfonden inte bara ökar antalet och utbudet av tjänster som erbjuds utan även deras intensitet. De åtgärder som vidtagits med stöd av globaliseringsfonden har dessutom fått stor synlighet och deras EU-mervärde har varit tydligt för allmänheten. Utvärderingen visade dock på flera problem. Ett av dem var att det tar för lång tid innan stödet från globaliseringsfonden beviljas. Många medlemsstater menade också att de hade svårigheter att sammanställa den omfattande bakgrundanalysen av den händelse som föranlett uppsägningarna. Den viktigaste anledningen till att medlemsstater som potentiellt hade kunnat söka stöd från globaliseringsfonden inte lämnar in en ansökan är bristande finansiell och institutionell kapacitet. Det kan helt enkelt röra sig om brist på personalresurser – medlemsstaterna kan för närvarande endast begära tekniskt stöd om de genomför en åtgärd som stöds genom globaliseringsfonden. Eftersom uppsägningarna kan ske oväntat är det viktigt att medlemsstaterna är redo att agera direkt och att de kan lämna in en ansökan utan fördröjningar. Det verkar också som om det i vissa medlemsstater skulle krävas mer omfattande insatser för uppbyggnad av institutionell kapacitet för att man ska säkerställa att de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden genomförs på ett effektivt sätt. Miniminantalet 500 uppsagda arbetstagare ansågs också vara för högt, särskilt i mer glesbefolkade regioner26.

(12)  Kommissionen har gjort en halvtidsutvärdering av globaliseringsfonden för att bedöma hur och i vilken utsträckning dess mål uppnås. Det visade sig att globaliseringsfonden är ändamålsenlig och att fler uppsagda arbetstagare har återintegrerats på arbetsmarknaden än under de tidigare programperioderna. Utvärderingen visade även att globaliseringsfonden skapade ett europeiskt mervärde. Detta gäller i synnerhet dess volymeffekter, dvs. att stöd från globaliseringsfonden inte bara ökar antalet och utbudet av tjänster som erbjuds utan även deras intensitet. De åtgärder som vidtagits med stöd av globaliseringsfonden har dessutom fått stor synlighet och deras EU-mervärde har varit tydligt för allmänheten. Utvärderingen visade dock på flera problem. För det första bör det stå klart att de berörda företagen och medlemsstaterna har huvudansvaret för att utveckla de sociala planer som syftar till att återintegrera de berörda arbetstagarna på arbetsmarknaden. Globaliseringsfonden kan endast spela en kompletterande roll och bör inriktas på de regioner där varken de berörda företagen eller de nationella och regionala myndigheterna har resurser att vidta de åtgärder som krävs. Dessutom har det europeiska mervärdet ifrågasatts i de fall där ett företag först får nationella och unionella bidrag (till exempel för dess innovationsverksamhet) och sedan beslutar att flytta en vinstdrivande inrättning till en annan medlemsstat eller till och med till tredjeländer, utan att ta sitt ansvar för att finansiera återintegreringen av de arbetstagare som påverkats av nedläggningen, utan i stället, särskilt när det gäller omlokalisering inom unionen, ytterligare en gång utnyttjar unionsbidragen på den nya platsen. Dessutom ansåg man att det tar för lång tid innan stödet från globaliseringsfonden beviljas. Många medlemsstater menade att de hade svårigheter att sammanställa den omfattande bakgrundanalysen av den händelse som föranlett uppsägningarna. Den viktigaste anledningen till att medlemsstater som potentiellt hade kunnat söka stöd från globaliseringsfonden inte lämnar in en ansökan är bristande finansiell och institutionell kapacitet. Eftersom uppsägningarna kan ske oväntat är det viktigt att medlemsstaterna är redo att agera direkt och att de kan lämna in en ansökan utan fördröjningar. Minimiantalet 500 uppsagda arbetstagare ansågs också vara för högt, särskilt i mer glesbefolkade regioner26.

_________________

_________________

26 COM (2018) 297 final och det medföljande arbetsdokumentet SWD (2018) 192 final.

26 COM (2018) 297 final och det medföljande arbetsdokumentet SWD (2018) 192 final.

Motivering

– Globaliseringsfonden har en sammanhållande funktion, vilket innebär att ett bidrag från fonden måste gå till de fattigaste och mest drabbade regionerna. – Det händer ofta att företag får stöd tre gånger: en gång som företag, för det andra när de avslutar en lönsam verksamhet, och även när det sker en omlokalisering någon annanstans i EU.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att visa unionens solidaritet med arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör medfinansieringssatsen för kostnaderna för genomförandet av paketet med individanpassade åtgärder vara densamma som för ESF+ i den berörda medlemsstaten.

(15)  För att visa unionens solidaritet med arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör medfinansieringssatsen för kostnaderna för genomförandet av paketet med individanpassade åtgärder uppgå till 70 % av de sammanlagda beräknade kostnaderna.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör ha tillgång till globaliseringsfonden på lika villkor, oavsett deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör därför i den här förordningen betraktas som potentiella mottagare för stöd från globaliseringsfonden.

(18)  Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör ha tillgång till globaliseringsfonden på lika villkor, oavsett deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. Arbetstagare som blivit uppsagda – oavsett om de är visstidsanställda, tillsvidareanställda eller arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag – och egenföretagare, inbegripet ägare/chefer i mikroföretag och små företag, vars verksamhet upphört bör därför i den här förordningen betraktas som potentiella mottagare för stöd från globaliseringsfonden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden bör i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala eller regionala arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarnas även få stöd till rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör begränsas. Företag skulle kunna uppmuntras att delta i medfinansieringen av de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden.

(19)  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden bör, utan att det påverkar de berörda företagens sociala ansvar, i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor, men även i syfte att främja skapandet av egna arbetstillfällen bland annat genom etablering av kooperativ. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala eller regionala arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarnas även få stöd till rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör begränsas. Företag ska uppmuntras att delta i medfinansieringen av de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Under perioden mellan mars 2007 och mars 2017 mottog kommissionen 148 ansökningar om medfinansiering från globaliseringsfonden från 21 medlemsstater för sammanlagt nästan 600 miljoner euro för att hjälpa 138 888 uppsagda arbetstagare och 2 944 personer som varken arbetar eller studerar.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  Under perioden 2007–2014 var det sju medlemsstater som inte utnyttjade det stöd som globaliseringsfonden erbjuder. Det är därför nödvändigt att granska alla fall där bristande reglerings- eller förvaltningskapacitet eller andra hinder stått i vägen för användning av globaliseringsfonden och att föreslå åtgärder för att undanröja dessa hinder.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är fullständiga när de lämnas in. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid.

(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare är det viktigt att samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen är optimalt för att hålla tidsfristerna för bedömningen av ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden. Medlemsstaterna bör bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är fullständiga när de lämnas in. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden inte ersätta sådana stödåtgärder som erbjuds stödmottagare inom ramen för unionens fonder eller unionens övriga politikområden eller program, utan om möjligt komplettera dem.

(24)  I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden inte ersätta utan komplettera sådana stödåtgärder som berörda företag åläggs vidta inom ramen för en social plan, åtgärder som nationella eller regionala myndigheter kan finansiera själva och åtgärder som erbjuds stödmottagare inom ramen för unionens fonder eller unionens övriga politikområden eller program. Situationer där företag först får unionsstöd för sin verksamhet, t.ex. innovationsstöd, och sedan stänger de vinstgivande inrättningarna bör undvikas. I synnerhet i dessa fall bör bidrag från globaliseringsfonden beviljas på villkor om medfinansiering från de berörda företagens sida.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att Europaparlamentet ska kunna utöva politisk kontroll och kommissionen ska kunna följa upp de resultat som uppnås med hjälp av stödet från globaliseringsfonden bör medlemsstaterna lämna in en slutrapport om genomförandet av åtgärderna.

(31)  För att Europaparlamentet ska kunna utöva politisk kontroll och kommissionen ska kunna följa upp de resultat som uppnås med hjälp av stödet från globaliseringsfonden bör medlemsstaterna vartannat år lämna in en slutrapport om genomförandet av åtgärderna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Detta program kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av globaliseringsfonden och omprövas i samband med utvärderingen av den.

(37)  Detta program kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 30 % av utgifterna i unionsbudgeten bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av globaliseringsfonden och omprövas i samband med utvärderingen av den.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Globaliseringsfonden ska bidra till att fördelarna med globaliseringen och de tekniska framstegen fördelas jämnare genom att uppsagda arbetstagare får hjälp med att anpassa sig till strukturförändringar. Globaliseringsfonden ska bidra till genomförandet av de principer som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen i såväl enskilda regioner som i medlemsstaterna.

Globaliseringsfonden ska bidra till att fördelarna med globaliseringen och de tekniska framstegen fördelas jämnare genom att uppsagda arbetstagare får hjälp med att anpassa sig till strukturförändringar. Globaliseringsfonden ska bidra till genomförandet av de principer som fastställs i artikel 151 i EUF-fördraget och i den europeiska pelaren för sociala rättigheter samt stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen i såväl enskilda regioner som i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden är att ge stöd vid oförutsedda omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering eller automatisering. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna.

2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden är att ge stöd vid oförutsedda omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av de tekniska förändringarna. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna och de medlemsstater och regioner som har drabbats hårdast och där de nationella och regionala myndigheterna saknar tillräckliga resurser för att vidta de åtgärder som krävs. Stödet från globaliseringsfonden påverkar inte de berörda företagens sociala ansvar, särskilt deras bidrag till de sociala planerna för uppsagda arbetstagare.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  uppsagd arbetstagare: arbetstagare vars anställning avslutas i förtid genom uppsägning eller vars avtal inte förnyas av ekonomiska skäl.

(a)  uppsagd arbetstagare: arbetstagare vars anställning avslutas i förtid genom uppsägning eller vars avtal inte förnyas av ekonomiska skäl på grund av en oförutsedd och omfattande omstrukturering.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  stödmottagare: person som deltar i åtgärder som medfinansieras av globaliseringsfonden.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  oriktighet: överträdelse av tillämplig lagstiftning, genom handling eller underlåtenhet av en ekonomisk operatör som deltar i genomförandet av globaliseringsfonden, vilket har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för unionens budget genom att den belastas med en felaktig utgift.

(d)  oriktighet: överträdelse av tillämplig lagstiftning, genom handling eller underlåtenhet av en ekonomisk operatör som deltar i genomförandet av globaliseringsfonden, vilket har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för unionens finansiella intressen genom att unionsbudgeten belastas med en felaktig utgift.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Att fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på sex månader, särskilt i små och medelstora företag, om alla verkar inom samma näringsgren enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en region eller två angränsande regioner på Nuts 2-nivå eller i fler än två angränsande regioner på Nuts 2-nivå, förutsatt att sammanlagt fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare berörs i två av regionerna.

(b)  Att fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på sex månader, särskilt i små och medelstora företag, om alla verkar inom samma näringsgren enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en region eller två angränsande regioner på Nuts 2-nivå i samma eller angränsande medlemsstater eller i fler än två angränsande regioner på Nuts 2-nivå i samma eller angränsande medlemsstater, förutsatt att sammanlagt fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare berörs i två av regionerna.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  När verksamheten upphör inom vinstdrivande företag ska det berörda företaget bidra till att återintegrera uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden, helst inom ramen för en social plan. Varje ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden ska vara villkorat av ett sådant bidrag.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Investeringar i egenföretagande, företagsetablering eller anställdas övertagande av företag får uppgå till högst 20 000 euro per uppsagd arbetstagare.

Investeringar i egenföretagande, företagsetablering eller anställdas övertagande av företag, bland annat genom att inrätta kooperativ, får uppgå till högst 20 000 euro per uppsagd arbetstagare.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas med beaktande av de framtida utsikterna på arbetsmarknaden och kompetensbehoven. Det samordnade paketet ska vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi och ska även inriktas på förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern samt beakta efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden.

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas med beaktande av de framtida utsikterna på arbetsmarknaden och kompetensbehoven. Det samordnade paketet ska vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi och ska inriktas på förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden ska inte ersätta passiva socialskyddsåtgärder.

De åtgärder som får stöd genom samt de skyldigheter som följer av kollektivavtal eller förhandlingar om en social plan ska varken ersätta passiva socialskyddsåtgärder eller aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En bekräftelse av att ett företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna.

(b)  En bekräftelse av att ett företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna samt de skyldigheter som följer av kollektivavtal eller förhandlingar om en social plan.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  En tydlig angivelse av de insatser som redan genomförts av medlemsstaterna för stöd till uppsagda arbetstagare och den kompletterande karaktären hos de medel som begärs från globaliseringsfonden på grund av bristande resurser för nationella eller regionala myndigheter.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  En översikt över de unionsmedel som det företag som sagt upp personal redan har åtnjutit under de fem år som föregick de kollektiva uppsägningarna.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  För utvärdering, de preliminära mål som medlemsstaten fastställt i varje enskilt fall för andelen återanställda stödmottagare sex månader efter genomförandeperiodens slut.

(i)  För utvärdering, de preliminära mål och indikatorer som medlemsstaten fastställt i varje enskilt fall för andelen återanställda stödmottagare sex månader efter genomförandeperiodens slut.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  En försäkran om att det stöd som begärs från globaliseringsfonden är förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd samt en redogörelse för varför det samordnade paketet med individanpassade tjänsterna inte ersätter sådana åtgärder som företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla arbetstagarna.

(l)  En försäkran om att det stöd som begärs från globaliseringsfonden är förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd samt en redogörelse för varför det samordnade paketet med individanpassade tjänster inte ersätter sådana åtgärder som företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla arbetstagarna samt de aktiva arbetsmarknadsåtgärder och passiva socialskyddsåtgärder som ska tillhandahållas av berörda myndigheter.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Jämställdhet och icke-diskriminering

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen är en del av det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden och främjas i alla led av genomförandet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I händelse av att kommissionen genomför tekniskt stöd genom indirekt förvaltning ska kommissionen säkerställa insyn i förfarandet för att utse den tredje part som genomför det uppdrag som åligger kommissionen samt informera alla parter som berörs av globaliseringsfonden, däribland Europaparlamentet, om den underleverantör som valts ut för detta syfte.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska genom olika informations- och kommunikationsinsatser sprida information om de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden och om de resultat som uppnåtts, i syfte att öka globaliseringsfondens effektivitet och säkerställa att unionens invånare och arbetstagare känner till den.

Kommissionen ska genom olika informations- och kommunikationsinsatser sprida information om de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden och om de resultat som uppnåtts baserat på kommissionens erfarenheter och utvärderingar som inhämtas från medlemsstaterna, i syfte att öka globaliseringsfondens effektivitet och säkerställa att unionens invånare och arbetstagare känner till den.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Globaliseringsfondens medfinansieringssats ska anpassas till den högsta medfinansieringssatsen inom ESF+ i den berörda medlemsstaten.

2.  Globaliseringsfondens medfinansieringssats ska inte överstiga 70 % av de sammanlagda beräknade kostnader som avses i artikel 9.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

I undantagsfall och om de återstående medel som finns tillgängliga i fonden det år när den omfattande omstruktureringen skedde inte är tillräckliga för att täcka det stödbelopp som bedöms nödvändigt av budgetmyndigheten, får kommissionen föreslå att mellanskillnaden finansieras med medel ur påföljande års fond. Det årliga budgettaket för fonden det år när den omfattande omstruktureringen skedde och följande år ska under alla omständigheter respekteras.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 19a

 

Den undersökning bland stödmottagarna som det hänvisas till i artikel 20.1 d ska grundas på den mall som ska fastställas av kommissionen genom en genomförandeakt. Kommissionen ska anta en genomförandeakt som fastställer den mall som ska användas för undersökningen bland stödmottagarna i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 26.2, i syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av den här artikeln.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Resultaten av en undersökning som utförts bland stödmottagarna sex månader efter genomförandeperiodens slut och som ska omfatta stödmottagarnas bedömning av hur deras anställbarhet har ändrats eller, för de stödmottagare som har hittat ett arbete, närmare uppgifter om kvaliteten på detta arbete, till exempel huruvida antalet arbetstimmar, ansvarsnivån eller lönenivån har förändrats jämfört med den tidigare anställningen, samt om den sektor inom vilken den berörda personen har hittat arbete, och dessa uppgifter ska delas upp efter kön, åldersgrupp och utbildningsnivå.

(d)  Resultaten av en undersökning som utförts bland stödmottagarna inom sex månader efter genomförandeperiodens slut och som ska omfatta stödmottagarnas bedömning av hur deras anställbarhet har ändrats eller, för de stödmottagare som har hittat ett arbete, närmare uppgifter om kvaliteten på detta arbete, till exempel huruvida antalet arbetstimmar, ansvarsnivån eller lönenivån har förändrats jämfört med den tidigare anställningen, samt om den sektor inom vilken den berörda personen har hittat arbete, och dessa uppgifter ska delas upp efter kön, åldersgrupp och utbildningsnivå.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast i slutet av den nittonde månaden efter utgången av den period som avses i artikel 15.3 ska den berörda medlemsstaten lämna in de uppgifter som behövs som underlag för den långsiktigare resultatindikator som anges i punkt 3 i bilagan.

2.  Senast i slutet av den nittonde månaden efter utgången av den period som avses i artikel 15.3 ska den berörda medlemsstaten lämna in de fullständigt och vederbörligen kontrollerade uppgifter som behövs som underlag för den långsiktigare resultatindikator som anges i punkt 3 i bilagan.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast den 1 augusti 2021 och därefter vartannat år, lägga fram en utförlig kvantitativ och kvalitativ rapport för Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivits inom ramen för den här förordningen och förordning (EU) nr 1309/2013 under de föregående två åren. Rapporten ska främst inriktas på de resultat som uppnåtts genom globaliseringsfonden och ska innehålla uppgifter om inlämnade ansökningar, antagna beslut, finansierade åtgärder, inbegripet statistik om de indikatorer som anges i bilagan, och om huruvida dessa åtgärder kompletterat de åtgärder som finansierats genom någon annan av unionens fonder, särskilt ESF+, samt uppgifter om avslutade stödärenden och även om de ansökningar som avslagits eller ansökningar för vilka hela det ansökta beloppet inte beviljats på grund av att det saknats tillräckliga anslag eller på grund av att de inte varit stödberättigande.

1.  Kommissionen ska senast den 1 augusti 2021 och därefter vartannat år, lägga fram en utförlig kvantitativ och kvalitativ rapport för Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivits inom ramen för den här förordningen och förordning (EU) nr 1309/2013 under de föregående två åren. Rapporten ska främst inriktas på hur globaliseringsfonden klarat sig och vilka resultat den uppnått i förhållande till de uppsatta målen, och ska innehålla uppgifter om sund ekonomisk förvaltning, inlämnade ansökningar, antagna beslut, finansierade åtgärder, inbegripet statistik om de indikatorer som anges i bilagan, och om huruvida dessa åtgärder kompletterat de åtgärder som finansierats genom någon annan av unionens fonder, särskilt ESF+, samt uppgifter om avslutade stödärenden och även om de ansökningar som avslagits eller ansökningar för vilka hela det ansökta beloppet inte beviljats på grund av att det saknats tillräckliga anslag eller på grund av att de inte varit stödberättigande.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vart fjärde år ska kommissionen på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden.

1.  Vart fjärde år ska kommissionen på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden. Denna utvärdering ska särskilt innehålla information om insatser, europeiskt mervärde och sund ekonomisk förvaltning i samband med ekonomiska bidrag från globaliseringsfonden.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Referensnummer

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Antagande

15.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (26.10.2018)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(COM(2018)0380 – C8‑0231/2018 – 2018/0202(COD))

Föredragande av yttrande: Tamás Deutsch

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades ursprungligen 2007 för att motverka de negativa konsekvenserna för de mest sårbara och minst kvalificerade arbetstagarna, som drabbas av uppsägningar till följd av förändrade handelsmönster i världen. Genom medfinansiering av aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder syftar globaliseringsfonden till att hjälpa arbetstagare – särskilt missgynnade, äldre och unga arbetslösa personer – att återintegreras i arbetslivet som anställd eller egenföretagare i områden och sektorer som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Globaliseringsfondens bevisade mervärde som ett socialpolitiskt instrument för EU ligger i att den tillhandahåller ett synligt, riktat finansiellt stöd till individanpassade program för omskolning och återintegrering i arbetslivet av arbetstagare som drabbats av kollektiva uppsägningar.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att fortsätta med globaliseringsfondens åtgärder efter 2020. Det visar på en politisk vilja att ytterligare stärka människors rätt till högkvalitativ och inkluderande utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande så att de kan behålla och förvärva kompetens som gör det möjligt för dem att delta fullt ut i samhället och hantera övergångar på arbetsmarknaden.

Han välkomnar särskilt utvidgningen av globaliseringsfondens tillämpningsområde till att omfatta andra orsaker till störningar, till exempel automatisering och digitalisering, för att ta hänsyn till nya utmaningar på arbetsmarknaden. Han anser därför att fonden har ett opassande namn, eftersom den inte enbart är inriktad på globaliseringseffekterna, och att man bör överväga att döpa om den.

Föredraganden belyser också behovet av att ytterligare korta ned handläggningstiden för ansökningarna och förenkla förfarandena för att säkerställa att beslut om att utnyttja globaliseringsfonden kan fattas snabbt och smidigt, så att stödet snabbare kan nå dem som har blivit av med sina jobb.

För att öka möjligheterna för mindre grupper av uppsagda arbetstagare att dra nytta av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och minska de administrativa hindren som gör det svårt för medlemsstater att ansöka om stöd, föreslår slutligen föredraganden att minimiantalet uppsägningar sänks till 150, istället för de föreslagna 250; storskaliga uppsägningar är mindre vanligt förekommande och små och medelstora företag står för en betydande del av dagens arbetstillfällen. Denna ändring skulle därför kunna ha en positiv inverkan på de eventuella stödmottagarna och kunna öka möjligheterna till återinträde på arbetsmarknaden i EU:s samtliga regioner.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  De övergripande principer som fastställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU‑fördraget) och i artikel 10 i fördraget om Europeiska unions funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) samt principerna om subsidiaritet och proportionalitet enligt artikel 5 i EU-fördraget bör följas vid genomförandet av fonderna, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja bristande jämlikhet, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera jämställdhetsperspektivet samt efter att bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens insatser för att bevara, skydda och förbättra miljön i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar.

(1)  De övergripande principer som fastställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU‑fördraget) och i artiklarna 9 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) samt principerna om icke-diskriminering, subsidiaritet och proportionalitet enligt artikel 5 i EU-fördraget bör följas vid genomförandet av fonderna, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja bristande jämlikhet, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera jämställdhetsperspektivet samt efter att bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling, FN:s mål för hållbar utveckling och unionens åtaganden enligt Parisavtalet från 2015 om klimatförändringar, som följde på den 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (nedan kallat Parisavtalet), och dess insatser för att bevara, skydda och förbättra miljön i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Den 20 juni 2017 godkände rådet unionens svar EU:s svar16 på Agenda 2030 för hållbar utveckling – en hållbar europeisk framtid17. Rådet betonade vikten av att hållbar utveckling uppnås inom alla tre dimensioner (den ekonomiska, sociala och miljömässiga) på ett balanserat och integrerat sätt. Det är ytterst viktigt att hållbar utveckling integreras i Europeiska unionens alla politikområden och att EU har höga ambitioner för den politik som används för att bemöta de globala utmaningarna. Rådet välkomnade kommissionens meddelande Nästa steg för en hållbar europeisk framtid som lades fram den 22 november 2016 i en första konkret strävan att integrera målen för hållbar utveckling och låta hållbar utveckling utgöra den vägledande principen för all EU-politik, inte minst när det gäller unionens finansieringsinstrument.

(3)  Den 20 juni 2017 godkände rådet unionens svar16 på Agenda 2030 för hållbar utveckling – en hållbar europeisk framtid17. Rådet betonade att det är viktigt att hållbar utveckling uppnås i alla tre dimensioner (den ekonomiska, sociala och miljömässiga), inklusive kultur, på ett balanserat och integrerat sätt. Det är ytterst viktigt att hållbar utveckling integreras i Europeiska unionens alla politikområden och att EU har höga ambitioner för den politik som används för att bemöta de globala utmaningarna. Rådet välkomnade kommissionens meddelande Nästa steg för en hållbar europeisk framtid som lades fram den 22 november 2016 i en första konkret strävan att integrera målen för hållbar utveckling och låta hållbar utveckling utgöra den vägledande principen för all EU-politik, inte minst när det gäller unionens finansieringsinstrument.

_________________

_________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  I diskussionsunderlaget om hur vi bemöter globaliseringen20 konstaterar kommissionen att kombinationen av handelsrelaterad globalisering och teknisk förändring är en viktig orsak till att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar medan antalet arbetstillfällen för personer med lägre kvalifikationsnivå minskar. Trots att en mer öppen handel och djupare integration av världsekonomierna på det hela taget har stora fördelar måste man ta itu med de negativa sidoeffekterna. Eftersom de nuvarande fördelarna med globalisering redan är ojämnt fördelade mellan människor och regioner, vilket får betydande konsekvenser för dem som drabbas, finns det risk för att de allt snabbare tekniska framstegen kommer att framhäva dessa effekter ytterligare. I linje med principerna om solidaritet och hållbarhet kommer det därför att vara nödvändigt att se till att fördelarna med globaliseringen fördelas mer rättvist, genom att en mer öppen ekonomi och tekniska framsteg kombineras med socialt skydd.

(6)  I diskussionsunderlaget om hur vi bemöter globaliseringen20 konstaterar kommissionen att kombinationen av handelsrelaterad globalisering och teknisk förändring är en viktig orsak till att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar medan antalet arbetstillfällen för personer med lägre kvalifikationsnivå minskar. Trots att en mer öppen handel och djupare integration av världsekonomierna på det hela taget har stora fördelar måste man ta itu med de negativa sidoeffekterna. Eftersom de nuvarande fördelarna med globalisering redan är ojämnt fördelade mellan människor, regioner och stater, vilket får betydande konsekvenser för dem som drabbas, finns det risk för att de allt snabbare tekniska framstegen kommer att framhäva dessa effekter ytterligare. I linje med principerna om solidaritet och hållbarhet kommer det därför att vara nödvändigt att se till att effekterna av globaliseringen förutses på ett bättre sätt och att eventuella fördelar med globaliseringen fördelas mer rättvist, genom att en mer öppen ekonomi och tekniska framsteg kombineras med en hög återanställningsgrad och ett starkt socialt skydd.

_________________

_________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sv

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sv

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser21 understryker kommissionen vikten av att minska de ekonomiska och sociala klyftorna mellan och inom medlemsstaterna. En central prioritering är därför att investera i jämlikhet, social inkludering, utbildning och hälsa

(7)  I diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser21 understryker kommissionen vikten av att minska de ekonomiska och sociala klyftorna mellan och inom medlemsstaterna. En central prioritering är därför att investera i hållbar utveckling, jämlikhet, social inkludering, utbildning och hälsa.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sv

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sv

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Globalisering och teknisk utveckling kommer sannolikt att leda till att de globala ekonomierna i allt högre grad flätas samman och blir beroende av varandra. Denna ekonomiska förändring leder oundvikligen till en omfördelning av arbetskraften. Om fördelarna med förändringen ska komma alla till del är det av största vikt att arbetstagare som har sagts upp eller som hotas av uppsägning erbjuds stöd. I meddelandet EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar22 redogörs för bästa praxis när det gäller att förutse och hantera företagsomstruktureringar. Kvalitetskriterierna bör vara utgångspunkten när man överväger lämpliga politiska medel för hantering av utmaningarna med ekonomisk anpassning och omstrukturering samt de sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser detta får. Medlemsstaterna uppmanas också att använda EU‑finansiering och nationell finansiering på ett sådant sätt att de sociala konsekvenserna av omstruktureringar, särskilt de negativa effekterna för sysselsättningen, så långt som möjligt mildras. Unionens viktigaste instrument för att hjälpa drabbade arbetstagare är Europeiska socialfonden (ESF+) som har utformats för att ge stöd i förebyggande syfte och globaliseringsfonden som har utformats för att ge stöd när en oförutsedd omfattande omstrukturering redan har inträffat.

(8)  Globalisering, teknisk utveckling och klimatförändringar kommer sannolikt att leda till att de globala ekonomierna i allt högre grad flätas samman och blir beroende av varandra. Denna ekonomiska förändring leder oundvikligen till en omfördelning av arbetskraften. Om fördelarna med förändringen ska komma alla till del är det av största vikt att arbetstagare som har sagts upp eller som hotas av uppsägning erbjuds stöd. I meddelandet EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar22 redogörs för bästa praxis när det gäller att förutse och hantera företagsomstruktureringar. Kvalitetskriterierna bör vara utgångspunkten när man överväger lämpliga politiska medel för hantering av utmaningarna med ekonomisk anpassning och omstrukturering samt de sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser detta får. Medlemsstaterna uppmanas också att använda EU‑finansiering och nationell finansiering på ett sådant sätt att de sociala konsekvenserna av omstruktureringar, särskilt de negativa effekterna för sysselsättningen och konsekvenserna för de berörda regionerna, så långt som möjligt mildras. Unionens viktigaste instrument för att hjälpa drabbade arbetstagare är Europeiska socialfonden (ESF+) som har utformats för att ge stöd i förebyggande syfte och globaliseringsfonden som har utformats för att ge stöd när en omfattande omstrukturering redan har inträffat. Som ett led i en mer proaktiv strategi kan globaliseringsfonden användas för att hjälpa arbetstagare som fortfarande är anställda men som kommer att sägas upp inom en viss tidsperiod.

_________________

_________________

22 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

22 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Kommissionen betonar att globaliseringsfonden fortfarande är ett viktigt och flexibelt verktyg för att ge stöd till arbetstagare som förlorat sitt arbete i samband med omfattande omstruktureringar och hjälpa dem att så fort som möjligt hitta ett nytt arbete. Unionen bör fortsätta att tillhandahålla särskilt engångsstöd för att hjälpa uppsagda arbetstagare att återintegreras i arbetslivet i områden, sektorer, territorier eller på arbetsmarknader som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Mot bakgrund av samspelet mellan och de ömsesidiga effekterna av öppen handel, tekniska förändringar eller andra faktorer som övergången till en koldioxidsnål ekonomi och av att det därmed blir allt svårare att peka ut en specifik faktor som orsakar uppsägningar bör medel från globaliseringsfonden i framtiden endast beviljas på grundval av omstruktureringar som får betydande konsekvenser. Eftersom syftet med globaliseringsfonden är att tillhandahålla stöd i akuta situationer där händelserna inte har kunnat förutses, och att komplettera det stöd som ges i mer förebyggande syfte genom ESF+, ska fonden även i fortsättningen utgöra ett flexibelt, särskilt instrument som är utanför den fleråriga budgetramens tak, såsom konstateras i kommissionens meddelande En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021–2027 och dess bilaga27.

(13)  Kommissionen betonar att globaliseringsfonden fortfarande är ett viktigt och flexibelt verktyg för att ge stöd till arbetstagare som förlorat sitt arbete i samband med omfattande omstruktureringar och hjälpa dem att så fort som möjligt hitta ett nytt arbete. Unionen bör fortsätta att tillhandahålla särskilt engångsstöd för att hjälpa uppsagda arbetstagare att återintegreras i hållbar sysselsättning av god kvalitet (såsom gröna jobb) i områden, sektorer, territorier eller på arbetsmarknader som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Mot bakgrund av samspelet mellan och de ömsesidiga effekterna av öppen handel, tekniska förändringar eller andra faktorer som den planerade övergången till en koldioxidsnål ekonomi, särskilt i regioner som berörs av utfasningen av kol, och av att det därmed blir allt svårare att peka ut en specifik faktor som orsakar uppsägningar bör medel från globaliseringsfonden i framtiden endast beviljas på grundval av omstruktureringar som får betydande konsekvenser. Eftersom syftet med globaliseringsfonden är att tillhandahålla stöd i akuta situationer där händelserna inte har kunnat förutses, och att komplettera det stöd som ges i mer förebyggande syfte genom ESF+, ska fonden även i fortsättningen utgöra ett flexibelt, särskilt instrument som är utanför den fleråriga budgetramens tak, såsom konstateras i kommissionens meddelande En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021–2027 och dess bilaga27.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Den minskade kolbrytningen och övergången till alternativa energikällor, som till viss del beror på den europeiska klimatpolitiken, innebär stora utmaningar i vissa områden där kol tidigare brutits. I synnerhet för kolbrytningsregionerna innebär utfasningen av kol ekonomiska bördor och en risk för att arbetstillfällen försvinner. Denna strukturomvandling måste ledsagas, stödjas och utformas på ett socialt ansvarsfullt sätt.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att bevara globaliseringsfondens europeiska karaktär bör det vara möjligt att lämna in en ansökan om stöd när en omfattande omstrukturering får betydande konsekvenser för den lokala eller regionala ekonomin. Konsekvenserna bör mätas i form av minimiantalet uppsägningar under en viss referensperiod. Med hänsyn till resultaten av halvtidsutvärderingen bör minimiantalet vara 250 uppsägningar inom en referensperiod på fyra månader (eller sex månader i ansökningar som gäller en hel sektor). Med hänsyn till att uppsägningar som sker i olika omgånger i olika sektorer men i samma region får lika stora konsekvenser för den lokala arbetsmarknaden bör regionala ansökningar också vara möjliga. På små arbetsmarknader, till exempel i små medlemsstater eller i avlägset belägna regioner, som de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget, eller vid särskilda omständigheter, bör det vara möjligt att lämna in en ansökan även om antalet uppsagda arbetstagare är lägre.

(14)  För att bevara globaliseringsfondens europeiska karaktär bör det vara möjligt att lämna in en ansökan om stöd när en omfattande omstrukturering får betydande konsekvenser för den lokala eller regionala ekonomin, särskilt i områden som är beroende av en enda industri. Konsekvenserna bör mätas i form av minimiantalet uppsägningar under en viss referensperiod. Med hänsyn till resultaten av halvtidsutvärderingen bör minimiantalet vara 150 uppsägningar inom en referensperiod på sex månader. Med hänsyn till att uppsägningar som sker i olika omgångar i olika sektorer men i samma region, i angränsande regioner eller gränsregioner får lika stora konsekvenser för den lokala arbetsmarknaden bör regionala ansökningar också vara möjliga, och för att åstadkomma ett verkligt stöd för arbetstagare måste hänsyn även tas till särdragen inom tjänstesektorn. På små arbetsmarknader, till exempel i små medlemsstater eller i avlägset belägna regioner, som de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget, eller vid särskilda omständigheter, som till exempel i fallet med regioner som redan drabbats särskilt av hög arbetslöshet, bör det vara möjligt att lämna in en ansökan även om antalet uppsagda arbetstagare är lägre.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör ha tillgång till globaliseringsfonden på lika villkor, oavsett deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör därför i den här förordningen betraktas som potentiella mottagare för stöd från globaliseringsfonden.

(18)  Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör ha tillgång till globaliseringsfonden på lika villkor, oavsett deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. Arbetstagare som blivit uppsagda – oavsett om de är visstidsanställda, tillsvidareanställda eller arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag – och egenföretagare, inbegripet ägare till mikroföretag och små företag, vars verksamhet upphört bör därför i den här förordningen betraktas som potentiella mottagare för stöd från globaliseringsfonden.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden bör i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala eller regionala arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarnas även få stöd till rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör begränsas. Företag skulle kunna uppmuntras att delta i medfinansieringen av de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden.

(19)  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden bör i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder och individanpassade tjänster som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden genom kvalitativ sysselsättning, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor, genom deltagande i omskolningsprogram och förvärvande av ny kompetens. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala, regionala eller nationella arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarna även få stöd till frivillig och rättvis rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans eller i andra regioner. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern samt på tillgång till digital teknik. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör vara strikt begränsad. Det ekonomiska stödet ska ges som ett mervärde, inte som ersättning för eventuella finansiella åtaganden som enligt lag eller kollektivavtal ligger inom medlemsstaternas eller företagens ansvarsområde. Företag bör uppmuntras att bidra till den nationella medfinansieringen av åtgärderna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  När medlemsstaterna utformar de samordnade paketen med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera åtgärder som avsevärt förbättrar stödmottagarnas anställbarhet. Medlemsstaterna bör sträva efter att varaktigt återintegrera så många som möjligt av de stödmottagare som deltar i dessa åtgärder på arbetsmarknaden, så snart som möjligt inom den sexmånadersperiod som föregår den tidpunkt då slutrapporten om genomförandet av det ekonomiska stödet ska lämnas in.

(20)  När medlemsstaterna utformar de samordnade paketen med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera åtgärder som avsevärt förbättrar stödmottagarnas anställbarhet. Medlemsstaterna bör sträva efter att återintegrera så många som möjligt av de stödmottagare som deltar i dessa åtgärder så snart som möjligt på arbetsmarknaden genom varaktig sysselsättning av god kvalitet, inom den sexmånadersperiod som föregår den tidpunkt då slutrapporten om genomförandet av det finansiella bidraget ska lämnas in.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet unga och äldre arbetslösa samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av globaliseringsfonden.

(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, personer med lägre utbildning eller otillräcklig kompetens, inbegripet unga och äldre arbetslösa, personer med funktionsnedsättning, personer som riskerar att hamna i fattigdom och personer som bor i isolerade eller svårtillgängliga områden, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av globaliseringsfonden.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är fullständiga när de lämnas in. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid.

(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är fullständiga när de lämnas in och lämna in dem skyndsamt, och EU-institutionerna bör göra sitt yttersta för att bedöma dem snabbt. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Det bör införas särskilda bestämmelser om kommunikationsinsatser för att sprida information om de åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden och om de resultat som uppnåtts.

(25)  Det bör införas särskilda bestämmelser om kommunikationsinsatser för att sprida information om de åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden och om de resultat som uppnåtts. Rapporterna om varje åtgärd som stöds genom globaliseringsfonden bör göras tillgängliga och bör vara standardiserade vad gäller vidtagna åtgärder och resultat. En ytterligare fördel skulle vara att åtgärderna blir jämförbara så att medlemsstaterna kan dela med sig av god praxis.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Med tanke på stödmottagarna bör stödet göras tillgängligt snabbt och effektivt som möjligt. Medlemsstaterna och de unionsinstitutioner som antar besluten om stöd från globaliseringsfonden bör göra sitt yttersta för att minska handläggningstiderna och förenkla förfarandena så att besluten om utnyttjande av globaliseringsfonden kan antas snabbt och smidigt. När kommissionen begär en överföring bör beslutet därför i framtiden antas av budgetmyndigheten och ett förslag från kommissionen om utnyttjande av globaliseringsfonden bör inte längre vara nödvändigt.

(29)  Med tanke på stödmottagarna bör stödet beviljas snabbt och effektivt. Medlemsstaterna och de unionsinstitutioner som antar besluten om stöd från globaliseringsfonden bör göra sitt yttersta för att minska handläggningstiderna och förenkla och anta förfaranden för särskilda behov så att besluten om utnyttjande av globaliseringsfonden kan antas snabbt och smidigt. När kommissionen begär en överföring bör beslutet därför i framtiden antas av budgetmyndigheten och ett förslag från kommissionen om utnyttjande av globaliseringsfonden bör inte längre vara nödvändigt.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Globaliseringsfonden ska bidra till att fördelarna med globaliseringen och de tekniska framstegen fördelas jämnare genom att uppsagda arbetstagare får hjälp med att anpassa sig till strukturförändringar. Globaliseringsfonden ska bidra till genomförandet av de principer som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen i såväl enskilda regioner som i medlemsstaterna.

Globaliseringsfonden ska bidra till att fördelarna med globaliseringen och de tekniska framstegen fördelas jämnare genom att uppsagda arbetstagare får hjälp med att anpassa sig till de strukturförändringar som följer av globaliseringen och de tekniska förändringarna samt övergången till en klimatvänlig, cirkulär och energi- och resurseffektiv ekonomi, för att hitta ett nytt arbete. Globaliseringsfonden ska bidra till genomförandet av de principer som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, stärka den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen i alla regioner och medlemsstater och komplettera de åtgärder som finansieras genom Europeiska socialfonden.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det allmänna målet för globaliseringsfonden är att visa solidaritet med och stödja arbetstagare som har sagts upp och egenföretagare vars verksamhet har upphört i samband med sådana oförutsedda omfattande omstruktureringar som avses i artikel 5.

1.  Det allmänna målet för globaliseringsfonden är att visa solidaritet med och finansiellt stödja åtgärder som syftar till att arbetstagare som har sagts upp – oavsett om de är visstidsanställda, tillsvidareanställda eller arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag – och egenföretagare vars verksamhet har upphört i samband med sådana oförutsedda omfattande omstruktureringar som avses i artikel 5 så snart som möjligt ska kunna återintegreras på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 3– punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden är att ge stöd vid oförutsedda omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering eller automatisering. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna.

2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden är att ge stöd vid omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, omstruktureringar eller upphörande av ekonomiska sektorer, konkurrens med konkurrenter utanför EU som har en privilegierad ställning i förhållande till EU:s konkurrensregler, handelstvister mellan EU och tredjeländer, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, i synnerhet i regioner som påverkas av utfasningen av kol, eller som är en följd av digitalisering eller automatisering. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna. Åtgärder som får ekonomiskt bidrag från fonden ska sträva efter att se till att alla arbetstagare som deltar i dessa åtgärder hittar varaktig sysselsättning av god kvalitet inom sex månader från ansökningsdagen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  uppsagd arbetstagare: arbetstagare vars anställning avslutas i förtid genom uppsägning eller vars avtal inte förnyas av ekonomiska skäl.

(a)  uppsagd arbetstagare: arbetstagare, även arbetstagare som hyrs ut av bemanningspersonal, vars anställning avslutas i förtid genom uppsägning eller vars avtal inte förnyas av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  egenföretagare: person med färre än 10 anställda.

(b)  egenföretagare: person, även företagsägare/företagsledare, med färre än 15 anställda.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  omstrukturering: händelse på arbetsmarknaden som medför uppsägningar med stora konsekvenser för ekonomin inom ett visst territorium.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Att fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat, eller hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled.

(a)  Att minst 150 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på sex månader i ett företag i en medlemsstat eller i gränsregioner i en grannmedlemsstat, eller hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Att fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på sex månader, särskilt i små och medelstora företag, om alla verkar inom samma näringsgren enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en region eller två angränsande regioner på Nuts 2-nivå eller i fler än två angränsande regioner på Nuts 2-nivå, förutsatt att sammanlagt fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare berörs i två av regionerna.

(b)  Att minst 150 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på sex månader, särskilt i små och medelstora företag, om alla verkar inom samma näringsgren enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 eller är belägna i en region eller två angränsande regioner på Nuts 2-nivå eller i fler än två angränsande regioner på Nuts 2-nivå, förutsatt att sammanlagt fler än 150 arbetstagare eller egenföretagare berörs i två av regionerna.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Att fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader, särskilt i små och medelstora företag som verkar i samma eller olika näringsgrenar enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en och samma region på Nuts 2-nivå.

(c)  Att minst 150 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på sex månader, särskilt i små och medelstora företag som verkar i samma eller olika näringsgrenar enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en och samma region på Nuts 2-nivå.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  På mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, särskilt när det gäller ansökningar som omfattar små och medelstora företag, kan en ansökan om ekonomiskt stöd på grundval av denna artikel godtas även om kriterierna i punkt 1 a, b eller c inte till alla delar uppfylls, om den ansökande medlemsstaten vederbörligen kan motivera ansökan och om uppsägningarna får allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och den lokala eller regionala ekonomin. Den ansökande medlemsstaten ska ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a, b eller c som inte till alla delar uppfylls. Det totala stödbelopp som beviljas vid särskilda omständigheter får inte överstiga 15 % av globaliseringsfondens högsta årliga belopp.

3.  På mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, särskilt när det gäller ansökningar som omfattar små och medelstora företag, kan en ansökan om ekonomiskt stöd på grundval av denna artikel godtas även om kriterierna i punkt 2 a, b eller c inte till alla delar uppfylls, om den ansökande medlemsstaten vederbörligen kan motivera ansökan och om uppsägningarna får allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och den lokala eller regionala ekonomin, särskilt i regioner som är beroende av en enda industri. Den ansökande medlemsstaten ska ange vilket av insatskriterierna i punkt 2 a, b eller c som inte till alla delar uppfylls. Det totala stödbelopp som beviljas vid särskilda omständigheter får inte överstiga 15 % av globaliseringsfondens högsta årliga belopp.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden får beviljas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett samordnat paket med individanpassade tjänster som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna, särskilt de mest utsatta uppsagda arbetstagarna, att återintegreras på arbetsmarknaden eller att etablera sig som egenföretagare.

Ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden får beviljas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett samordnat paket med individanpassade tjänster som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna, särskilt de mest utsatta uppsagda arbetstagarna, att återintegreras på arbetsmarknaden eller att etablera sig som egenföretagare genom varaktig sysselsättning av god kvalitet.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern ska utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassade tjänster. Utbildningens nivå ska anpassas till de enskilda stödmottagarnas kvalifikationer och behov.

Förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern i en cirkulär och energi- och resurseffektiv ekonomi ska utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassade tjänster. Utbildningens nivå ska anpassas till de enskilda stödmottagarnas kvalifikationer och behov.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som till exempel arbetssökarbidrag, rekryteringsincitament för arbetsgivare, flyttbidrag, utbildningsbidrag eller traktamenten, inbegripet bidrag till vårdare.

(b)  Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som till exempel arbetssökarbidrag, rekryteringsincitament för arbetsgivare, flyttbidrag, måltidsbidrag, utbildningsbidrag eller traktamenten, inbegripet bidrag till vårdare. Ett villkor för åtgärderna är att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas med beaktande av de framtida utsikterna på arbetsmarknaden och kompetensbehoven. Det samordnade paketet ska vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi och ska även inriktas på förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern samt beakta efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden.

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas med beaktande av de framtida utsikterna på arbetsmarknaden och kompetensbehoven. Det samordnade paketet ska vara förenligt med övergången till en klimatvänlig, cirkulär, resurseffektiv och hållbar ekonomi, med utfasning av kolregioner, och ska även inriktas på förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern samt beakta efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det samordnade paketet med tjänster ska utarbetas i samråd med de berörda stödmottagarna eller deras företrädare, eller med arbetsmarknadens parter.

3.  Det samordnade paketet med tjänster ska utarbetas i samråd med de berörda stödmottagarna eller deras företrädare och med arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom tio arbetsdagar från ansökningsdagen, eller i tillämpliga fall från den dag då kommissionen förfogar över översättningen av ansökan, beroende på vilket som infaller senare, ska kommissionen informera medlemsstaten om eventuella ytterligare uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna bedömas.

2.  Inom tio arbetsdagar från ansökningsdagen, eller i tillämpliga fall från den dag då kommissionen förfogar över översättningen av ansökan, beroende på vilket som infaller senare, ska kommissionen bekräfta att den mottagit ansökan och informera medlemsstaten om eventuella ytterligare uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna bedömas.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  På grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaten ska kommissionen slutföra sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd inom sextio arbetsdagar från det att den har mottagit den fullständiga ansökan eller översättningen av ansökan om så är tillämpligt. Om kommissionen i undantagsfall inte kan respektera den tidsfristen ska den lämna en skriftlig förklaring och ange orsakerna till förseningen.

4.  På grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaten ska kommissionen slutföra sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd inom fyrtiofem arbetsdagar från det att den har mottagit den fullständiga ansökan eller översättningen av ansökan om så är tillämpligt. Om kommissionen i undantagsfall inte kan respektera den tidsfristen ska den lämna en skriftlig förklaring och ange orsakerna till förseningen, och slutföra bedömningen inom en 20-dagars förlängning av tidsfristen.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  I tillämpliga fall uppgifter om de företag, underleverantörer eller producenter i efterföljande led som sagt upp arbetstagare samt om berörda sektorer och kategorier av berörda stödmottagare uppdelade efter kön, åldersgrupp och utbildningsnivå.

(d)  I tillämpliga fall uppgifter om de företag, underleverantörer eller producenter i efterföljande led som sagt upp arbetstagare samt om berörda sektorer och kategorier av berörda stödmottagare uppdelade efter kön, ålder och utbildningsnivå.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  De väntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella ekonomin och sysselsättningen.

(e)  De väntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala, nationella eller i förekommande fall gränsöverskridande ekonomin och sysselsättningen.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  En ingående beskrivning av det samordnade paketet med individanpassade tjänster och utgifterna för dem, särskilt eventuella åtgärder till stöd för sysselsättningsinitiativ för mindre gynnade, äldre och unga stödmottagare.

(f)  En ingående beskrivning av det samordnade paketet med individanpassade tjänster och utgifterna för dem, särskilt eventuella åtgärder till stöd för sysselsättningsinitiativ för mindre gynnade, lågutbildade, äldre och unga stödmottagare och personer som bor i isolerade regioner.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ma)  En försäkran om att de föreslagna åtgärderna kommer att fungera som ett komplement till åtgärder som finansieras genom strukturfonderna och att all dubbelfinansiering förhindras.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Stödet till berörda stödmottagare ska komplettera de nationella, regionala och lokala åtgärder som medlemsstaterna tillhandahåller, inklusive åtgärder som medfinansieras genom unionens fonder, i enlighet med rekommendationerna i EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar.

2.  Stödet till berörda stödmottagare ska komplettera de nationella, regionala, lokala och i förekommande fall gränsöverskridande åtgärder som medlemsstaterna tillhandahåller, inklusive åtgärder som medfinansieras genom unionens fonder och program, i enlighet med rekommendationerna i EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen och den ansökande medlemsstaten ska i enlighet med sina respektive skyldigheter säkerställa samordningen av stödet från unionens fonder.

4.  Kommissionen och den ansökande medlemsstaten ska i enlighet med sina respektive skyldigheter säkerställa samordningen av stödet från unionens fonder och program.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska tillhandahålla och regelbundet uppdatera information på internet, på unionsinstitutionernas alla officiella språk, för att förmedla aktuella uppgifter om globaliseringsfonden, ge vägledning för ansökningsförfarandet samt informera om godkända och avslagna ansökningar och om Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet.

2.  Kommissionen ska tillhandahålla och regelbundet uppdatera information på internet, på unionsinstitutionernas alla officiella språk, för att förmedla aktuella uppgifter om globaliseringsfonden, ge vägledning för ansökningsförfarandet samt ge information om godkända och avslagna ansökningar, åtföljd av en motivering, och om Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Stödmottagare och förvaltningsmyndigheter ska vara skyldiga att lämna ut information för att öka fondens synlighet.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska, på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 och med särskilt beaktande av antalet berörda stödmottagare, de föreslagna åtgärderna och de beräknade kostnaderna, så snart som möjligt utvärdera och föreslå det stödbelopp från globaliseringsfonden som eventuellt kan beviljas inom ramen för de tillgängliga resurserna.

1.  Kommissionen ska, på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 och med särskilt beaktande av antalet berörda stödmottagare, de föreslagna åtgärderna och de beräknade kostnaderna, utvärdera och, inom 15 arbetsdagar efter slutförandet av bedömningen av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd, föreslå det stödbelopp från globaliseringsfonden som eventuellt kan beviljas inom ramen för de tillgängliga resurserna.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning inte är uppfyllda, ska den ansökande medlemsstaten omedelbart underrättas om detta.

4.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning inte är uppfyllda, ska den ansökande medlemsstaten omedelbart underrättas om detta, tillsammans med en vederbörlig motivering.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en stödmottagare blir antagen till en utbildning eller kurs som varar i minst två år ska utgifterna för en sådan utbildning eller kurs berättiga till medfinansiering från globaliseringsfonden fram till den dag då den slutrapport som avses i artikel 20.1 ska lämnas in, under förutsättning att de berörda utgifterna har uppstått före den dagen.

4.  Om en stödmottagare blir antagen till en utbildning eller kurs för omskolning eller för att starta eget företag som varar i minst två år ska utgifterna för en sådan utbildning eller kurs berättiga till medfinansiering från globaliseringsfonden fram till den dag då den slutrapport som avses i artikel 20.1 ska lämnas in, under förutsättning att de berörda utgifterna har uppstått före den dagen.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Resultaten av en undersökning som utförts bland stödmottagarna sex månader efter genomförandeperiodens slut och som ska omfatta stödmottagarnas bedömning av hur deras anställbarhet har ändrats eller, för de stödmottagare som har hittat ett arbete, närmare uppgifter om kvaliteten på detta arbete, till exempel huruvida antalet arbetstimmar, ansvarsnivån eller lönenivån har förändrats jämfört med den tidigare anställningen, samt om den sektor inom vilken den berörda personen har hittat arbete, och dessa uppgifter ska delas upp efter kön, åldersgrupp och utbildningsnivå.

(d)  Resultaten av en undersökning som utförts bland stödmottagarna sex månader efter genomförandeperiodens slut och som ska omfatta stödmottagarnas bedömning av hur deras anställbarhet har ändrats eller, för de stödmottagare som har hittat ett arbete, närmare uppgifter om kvaliteten på detta arbete, till exempel huruvida antalet arbetstimmar, ansvarsnivån eller lönenivån har förändrats jämfört med den tidigare anställningen, samt om den sektor inom vilken den berörda personen har hittat arbete.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast den 1 augusti 2021 och därefter vartannat år, lägga fram en utförlig kvantitativ och kvalitativ rapport för Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivits inom ramen för den här förordningen och förordning (EU) nr 1309/2013 under de föregående två åren. Rapporten ska främst inriktas på de resultat som uppnåtts genom globaliseringsfonden och ska innehålla uppgifter om inlämnade ansökningar, antagna beslut, finansierade åtgärder, inbegripet statistik om de indikatorer som anges i bilagan, och om huruvida dessa åtgärder kompletterat de åtgärder som finansierats genom någon annan av unionens fonder, särskilt ESF+, samt uppgifter om avslutade stödärenden och även om de ansökningar som avslagits eller ansökningar för vilka hela det ansökta beloppet inte beviljats på grund av att det saknats tillräckliga anslag eller på grund av att de inte varit stödberättigande.

1.  Kommissionen ska senast den 1 augusti 2021 och därefter vartannat år, lägga fram en utförlig kvantitativ och kvalitativ rapport för Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivits inom ramen för den här förordningen och förordning (EU) nr 1309/2013 under de föregående två åren. Rapporten ska främst inriktas på de resultat som uppnåtts genom globaliseringsfonden och ska innehålla uppgifter om inlämnade ansökningar, hur snabbt de behandlas och potentiella brister i gällande regler, antagna beslut, finansierade åtgärder, inbegripet statistik om de indikatorer som anges i bilagan, och om huruvida dessa åtgärder kompletterat de åtgärder som finansierats genom någon annan av unionens fonder, särskilt ESF+, samt uppgifter om avslutade stödärenden och även om de ansökningar som avslagits eller ansökningar för vilka hela det ansökta beloppet inte beviljats på grund av att det saknats tillräckliga anslag eller på grund av att de inte varit stödberättigande.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Rapporten ska överlämnas till revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information.

2.  Rapporten ska överlämnas till medlemsstaterna, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Bilagan – led 1 – strecksats 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Med mindre än 2 års yrkeserfarenhet.

 

  Med mellan 2 och 10 års yrkeserfarenhet.

 

  Med mer än 10 års yrkeserfarenhet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Referensnummer

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Tamás Deutsch

20.6.2018

Behandling i utskott

27.9.2018

 

 

 

Antagande

25.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis‑Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

10.9.2018

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG

från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 -2018/0202(COD))

Föredragande: Vilija Blinkevičiūtė

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män lägger fram följande ändringsförslag för utskottet för sysselsättning och sociala frågor som ansvarigt utskott:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  De övergripande principer som fastställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och i artikel 10 i fördraget om Europeiska unions funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) samt principerna om subsidiaritet och proportionalitet enligt artikel 5 i EU-fördraget bör följas vid genomförandet av fonderna, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja bristande jämlikhet, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera jämställdhetsperspektivet samt efter att bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens insatser för att bevara, skydda och förbättra miljön i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar.

(1)  De övergripande principer som fastställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och i artikel 10 i fördraget om Europeiska unions funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) samt principerna om subsidiaritet och proportionalitet enligt artikel 5 i EU-fördraget bör följas vid genomförandet av fonderna, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget bör medlemsstaterna och kommissionen sträva efter att undanröja bristande jämlikhet, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera jämställdhetsperspektivet genom att säkerställa att genomförandet av de prioriteringar som finansieras av globaliseringsfonden bidrar till att främja jämställdhet, och att bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens insatser för att bevara, skydda och förbättra miljön i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Europeiskt centrum för övervakning av förändringar, som finns inom Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin, hjälper kommissionen och medlemsstaterna med kvalitativa och kvantitativa analyser som bidrar till bedömningen av globaliseringstrender, omstrukturering och utnyttjandet av stöd från globaliseringsfonden.

(17)  Europeiskt centrum för övervakning av förändringar, som finns inom Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin, hjälper kommissionen och medlemsstaterna med kvalitativa och kvantitativa analyser som bidrar till bedömningen av globaliseringstrender, omstrukturering och utnyttjandet av stöd från globaliseringsfonden. Sådana analyser bör, i tillämpliga fall, inbegripa en bedömning av jämställdhetsperspektivet i dessa trender, för att globaliseringsfonden och andra relevanta verktyg effektivare ska kunna bekämpa bristande jämställdhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden bör i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala eller regionala arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarnas även få stöd till rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör begränsas. Företag skulle kunna uppmuntras att delta i medfinansieringen av de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden.

(19)  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden bör i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden, där nya former av balans mellan arbetsliv och privatliv främjas för att stödja förvärvsarbetande föräldrar och anhörigvårdare samt jämställdhet i arbetslivet, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala eller regionala arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarnas även få stöd till rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör begränsas. Företag skulle kunna uppmuntras att delta i medfinansieringen av de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden.

Motivering

Det är viktigt att specificera att de varaktiga anställningsformerna i vilka stödmottagarna kommer att återintegreras, också bör erbjuda alla de olika alternativ som finns när det gäller att förena arbetsliv och privatliv enligt nationell lagstiftning och det kommande EU-direktivet, och därmed bidra till jämställdhet i arbetslivet och privatlivet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden bör i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala eller regionala arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarnas även få stöd till rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör begränsas. Företag skulle kunna uppmuntras att delta i medfinansieringen av de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden.

(19)  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden bör i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala eller regionala arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarnas även få stöd till rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, och på att i tillämpliga fall överbrygga könsstereotyper i arbetslivet. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör begränsas. Företag skulle kunna uppmuntras att delta i medfinansieringen av de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  När medlemsstaterna genomför och utformar ett samordnat paket med individanpassade tjänster, som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna att återintegreras, bör de utnyttja och fokusera mer på målen för den digitala agendan och strategin för den digitala inre marknaden i syfte att åtgärda den stora klyftan mellan könen inom IKT-sektorn och inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM-sektorerna) genom att främja omskolning av kvinnor för IKT- och STEM-sektorerna. När medlemsstaterna genomför och utformar ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör de dessutom undvika att i förekommande fall upprätthålla traditionellt enkönade branscher och sektorer. En ökad representation av det mindre företrädda könet inom vissa sektorer, såsom finans, IKT och STEM, skulle bidra till att könslönegapet och pensionsklyftan mellan kvinnor och män minskade.

Motivering

Tidigare erfarenhet av fondens genomförande har visat att kvinnor i allmänhet omskolas för traditionellt kvinnodominerade sektorer med lägre löner, vilket gör att både könslönegapet och pensionsklyftan mellan kvinnor och män består.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet unga och äldre arbetslösa samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av globaliseringsfonden.

(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet unga och äldre arbetslösa samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, och beakta behovet av att bekämpa diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av globaliseringsfonden. Genomförandet av globaliseringsfonden bör syfta till att främja varaktig sysselsättning som garanterar lika möjligheter, respekterar principen om lika lön för likvärdigt arbete och stöder åtgärder för en balans mellan arbetsliv och privatliv som skapar jämställdhet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet unga och äldre arbetslösa samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av globaliseringsfonden.

(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet unga och äldre arbetslösa, personer med funktionsnedsättning, personer med omsorgsbehövande anhöriga samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av globaliseringsfonden.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Mot bakgrund av jämlikhetsprincipen bör medlemsstaterna säkerställa effektiv tillgång till information om globaliseringsfonden på hela sitt territorium, inbegripet på landsbygden.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att Europaparlamentet ska kunna utöva politisk kontroll och kommissionen ska kunna följa upp de resultat som uppnås med hjälp av stödet från globaliseringsfonden bör medlemsstaterna lämna in en slutrapport om genomförandet av åtgärderna.

(31)  För att Europaparlamentet ska kunna utöva politisk kontroll och kommissionen ska kunna följa upp de resultat som uppnås med hjälp av stödet från globaliseringsfonden bör medlemsstaterna lämna in en slutrapport om genomförandet av åtgärderna, som bör uppfylla tydliga krav på övervakning och omfatta en uppföljning av stödmottagarna och en konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Med beaktande av att den digitala omvandlingen inom ekonomin kräver att arbetskraften har digital kompetens på en viss nivå bör förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassade tjänster som erbjuds.

(39)  Med beaktande av att den digitala omvandlingen inom ekonomin kräver att arbetskraften har digital kompetens på en viss nivå bör förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassade tjänster som erbjuds, och bör inbegripa målet att öka antalet kvinnor i STEM-yrken.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden är att ge stöd vid oförutsedda omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering eller automatisering. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna.

2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden är att ge stöd vid oförutsedda omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering eller automatisering. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna och främja jämställdhet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  principen om likabehandling av kvinnor och män: förbud mot direkt eller indirekt könsdiskriminering i alla led av genomförandet av det ekonomiska stödet, framför allt då målgrupperna väljs ut och då kriterier, indikatorer och stödmottagare fastställs.

Motivering

Definitionen av principen om likabehandling av kvinnor och män bör läggas till för att stärka jämställdhetsdimensionen i förordningen. Indirekt diskriminering bör dessutom uttryckligen nämnas, eftersom det vanligtvis är denna typ (oavsiktlig) av diskriminering som förekommer i samband med genomförandet av olika program.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden får beviljas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett samordnat paket med individanpassade tjänster som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna, särskilt de mest utsatta uppsagda arbetstagarna, att återintegreras på arbetsmarknaden eller att etablera sig som egenföretagare.

Ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden får beviljas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett samordnat paket med individanpassade tjänster som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna, särskilt kvinnor och de mest utsatta uppsagda arbetstagarna, att återintegreras på arbetsmarknaden eller att etablera sig som egenföretagare.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Skräddarsydd utbildning och omskolning, bland annat i informations- och kommunikationsteknik och andra färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, validering av arbetslivserfarenhet, jobbcoachning, yrkesvägledning, rådgivning, mentorprogram, omställningstjänster, åtgärder som främjar företagande, stöd till egenföretagande, etablering av nya företag och anställdas övertagande av företag samt samarbetsprojekt.

(a)  Skräddarsydd utbildning och omskolning, bland annat i informations- och kommunikationsteknik och andra färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, information om livslångt lärande, validering av arbetslivserfarenhet, jobbcoachning, yrkesvägledning, rådgivning, mentorprogram, omställningstjänster, åtgärder som främjar företagande, stöd till egenföretagande, etablering av nya företag och anställdas övertagande av företag samt samarbetsprojekt. Denna verksamhet ska genomföras på grundval av principen om likabehandling av kvinnor och män, med särskild inriktning på att kvinnor ska vara fortsatt aktiva på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Skräddarsydd utbildning och omskolning, bland annat i informations- och kommunikationsteknik och andra färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, validering av arbetslivserfarenhet, jobbcoachning, yrkesvägledning, rådgivning, mentorprogram, omställningstjänster, åtgärder som främjar företagande, stöd till egenföretagande, etablering av nya företag och anställdas övertagande av företag samt samarbetsprojekt.

(a)  Skräddarsydd utbildning och omskolning, bland annat i informations- och kommunikationsteknik och andra färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, validering av arbetslivserfarenhet, jobbcoachning, yrkesvägledning, rådgivning, mentorprogram, kvinnors egenmakt, motiverande kurser som bygger upp självförtroendet, omställningstjänster, åtgärder som främjar företagande, stöd till egenföretagande, etablering av nya företag och anställdas övertagande av företag samt samarbetsprojekt.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som till exempel arbetssökarbidrag, rekryteringsincitament för arbetsgivare, flyttbidrag, utbildningsbidrag eller traktamenten, inbegripet bidrag till vårdare.

(b)  Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som till exempel arbetssökarbidrag, rekryteringsincitament för arbetsgivare, flyttbidrag, utbildningsbidrag eller traktamenten, inbegripet bidrag för en balans mellan arbetsliv och privatliv till förvärvsarbetande föräldrar och vårdare.

Motivering

Gruppen av stödmottagarna bör klargöras eftersom det motsvarar den kommande lagstiftningsakten. Med tanke på att definitionen av vårdare inte finns i EU-lagstiftningen riskerar förvärvsarbetande föräldrar att inte omfattas av bestämmelsen om den endast hänvisar till vårdare.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Åtgärder för att särskilt motivera mindre gynnade arbetstagare, personer som i större utsträckning riskerar fattigdom eller äldre arbetstagare, att stanna kvar på eller återvända till arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kostnaderna för de åtgärder som avses i led b får uppgå till högst 35% av de sammanlagda kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster som anges i denna punkt.

Kostnaderna för de åtgärder som avses i led b får uppgå till högst 50 % av de sammanlagda kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster som anges i denna punkt.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas med beaktande av de framtida utsikterna på arbetsmarknaden och kompetensbehoven. Det samordnade paketet ska vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi och ska även inriktas på förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern samt beakta efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden.

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas med beaktande av de framtida och varaktiga utsikterna på arbetsmarknaden och kompetensbehoven. Det samordnade paketet ska vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi och ska även inriktas på förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern och i hållbara gröna sektorer och jobb samt beakta efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden och behovet av att undanröja klyftan mellan könen i arbetslivet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med individanpassade tjänster, som syftar till att hjälpa de berörda arbetstagarna att återintegreras på arbetsmarknaden, ska de sträva efter att åtgärda klyftan mellan könen i sektorer som omfattar information, kommunikation, vetenskap, matematik och teknik genom att främja omskolning av kvinnor för traditionellt mansdominerade sektorer, såsom finans, IKT och STEM.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen är en del av det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden och främjas i alla led av genomförandet.

Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen är en del av det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden och främjas i alla led av genomförandet, framför allt då målgrupper väljs ut och kriterier och indikatorer fastställs, och då det samordnade paketet med individanpassade tjänster för stödmottagare utformas.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen är en del av det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden och främjas i alla led av genomförandet.

Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen är en del av det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden och främjas i alla lämpliga skeden av genomförandet.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska genom olika informations- och kommunikationsinsatser sprida information om de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden och om de resultat som uppnåtts, i syfte att öka globaliseringsfondens effektivitet och säkerställa att unionens invånare och arbetstagare känner till den.

Kommissionen ska genom olika informations- och kommunikationsinsatser sprida information om de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden och om de resultat som uppnåtts, i syfte att öka globaliseringsfondens effektivitet och säkerställa att unionens invånare och arbetstagare känner till den, inbegripet medborgare och arbetstagare på landsbygden med dålig tillgång till information.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast i slutet av den sjunde månaden efter utgången av den period som avses i artikel 15.3 ska den berörda medlemsstaten lägga fram en slutrapport för kommissionen om hur det ekonomiska stödet har använts, med bland annat följande uppgifter:

1.  Senast i slutet av den sjunde månaden efter utgången av den period som avses i artikel 15.3 ska den berörda medlemsstaten lägga fram en slutrapport med könsuppdelade uppgifter som är allmänt tillgängliga för kommissionen om hur det ekonomiska stödet har använts, med bland annat följande uppgifter:

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  En separat konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv om de rapporterade fallen.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vart fjärde år ska kommissionen på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden.

1.  Vart fjärde år ska kommissionen på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden ur ett jämställdhetsperspektiv.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

3.9.2018

 

 

 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Referensnummer

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Framläggande för parlamentet

30.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Antagande

27.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Ingivande

7.12.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

-

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 10 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy