Διαδικασία : 2018/2010(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0446/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0446/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0031

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 679kWORD 60k
7.12.2018
PE 627.561v02-00 A8-0446/2018

σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου

2018/2010(INI)

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου

(2018/2010(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας που συμφωνήθηκε το 2012 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κυβερνήσεων της Κολομβίας και του Περού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Κολομβία και το Περού(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την προσχώρηση του Ισημερινού στην εμπορική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου(3),

  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(4),

–  έχοντας υπόψη τις εμπορικές στατιστικές και τα δεδομένα που παρείχαν, μεταξύ άλλων, η Eurostat(5), ο δείκτης παγκοσμίων δικαιωμάτων 2018 της ITUC(6) και οι εκθέσεις της Εθνικής Συνδικαλιστικής Σχολής της Κολομβίας (ENS)(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0446/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Κολομβία και το Περού («η συμφωνία») είναι σχέση βάσει κανόνων, ερειδόμενη σε κοινές αξίες και διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία μπορεί να έχει ισχυρό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας, στην οικονομική ολοκλήρωση, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην περαιτέρω συνεργασία σε περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα και στην προσέγγιση των χωρών και των πολιτών τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Περού είναι μία από τις πιο ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο ανοικτές οικονομίες στην περιοχή, με το εμπόριο να αποτελεί το 44 % του ΑΕγχΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στη Λατινική Αμερική και αναμένεται να παρουσιάσει επιταχυνόμενη οικονομική ανάπτυξη το 2019-2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, αποτελεί βασικό πυλώνα της δραστηριότητας παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της σοβαρής οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη Βενεζουέλα, η οποία οδηγεί σε μετανάστευση μεγάλης κλίμακας στην Κολομβία και το Περού· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο χώρες έχουν δεχθεί μεγάλο αριθμό μεταναστών από τη Βενεζουέλα·

1.  τονίζει ότι οι στρατηγικές αξίες της συμφωνίας εκτείνονται πέραν του τομέα του εμπορίου, καθώς η συμφωνία αυτή θέτει στέρεες βάσεις για μια βαθύτερη σχέση με μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και των αγροτών και της προστασίας του περιβάλλοντος και συμβάλλει στην εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής·

2.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, ως βασικού πυλώνα για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και για τη διασφάλιση μιας οικονομικής διακυβέρνησης βασισμένης σε κανόνες και ενός πιο δίκαιου, συμμετοχικού και βιώσιμου εμπορίου· συγκεκριμένα, υπενθυμίζει την υποστήριξή του στον ΠΟΕ, τονίζοντας τον ρόλο που αυτός διαδραματίζει στην επίτευξη οικονομικής σταθερότητας και στην υποστήριξη της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης, και καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να χρησιμοποιήσουν τον διάλογο που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό του ΠΟΕ·

3.  υπογραμμίζει την ευκαιρία που προσφέρει η συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας και του εμπορίου όχι μόνο σε διαπεριφερειακό αλλά και ενδοπεριφερειακό επίπεδο μεταξύ Κολομβίας, Περού και Ισημερινού·

4.  επικροτεί την ενσωμάτωση του Ισημερινού στη συμφωνία, ως επιπρόσθετο στοιχείο για την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, και υπογραμμίζει τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισαν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ώστε να καταστεί αυτή η διαδικασία επιτυχής· επισημαίνει ότι η συμφωνία εξακολουθεί να είναι ανοικτή σε περαιτέρω προσχωρήσεις·

5.  υποστηρίζει σθεναρά την ειρηνευτική συμφωνία της Κολομβίας και υπενθυμίζει τα πιθανά οφέλη και την ανάγκη για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της συμφωνίας προκειμένου να εφαρμοστεί η ειρηνευτική συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων μιας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης της γης και της διαδικασίας συμφιλίωσης στην Κολομβία· θεωρεί ότι η συμφωνία παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης συγκεκριμένων προκλήσεων όπως η διαφοροποίηση της οικονομίας, η παραγωγική ανάπτυξη και η εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού, ιδίως στις φτωχότερες περιοχές που πλήττονται βαθύτατα από τη μακροχρόνια εσωτερική σύγκρουση· επιμένει στην προώθηση της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία με την αξιοποίηση ολόκληρου του δυναμικού της συμφωνίας και πιστεύει ότι σύντομα θα γίνει αισθητή η επίδρασή της υπέρ της ειρήνης υπό μορφή οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σύμφωνα με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030· υπενθυμίζει ότι η παροχή συνεχούς και δομημένης στήριξης στην κοινωνία των πολιτών και ο διάλογος με αυτή αποτελούν βασικούς παράγοντες για να αναπτυχθεί η βιωσιμότητα της ειρήνης από τη βάση προς τα πάνω, ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι με τη συμφωνία ανοίγουν αγορές, μεταξύ άλλων για αγαθά, υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις και επενδύσεις, οι οποίες, όταν βασίζονται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες τυπικής και ποιοτικής απασχόλησης και να συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του επιπέδου διαβίωσης με την ελευθέρωση και τη διεύρυνση του εμπορίου και των επενδύσεων·

7.  σημειώνει ότι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΕΕ, Κολομβίας και Περού μειώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας· φρονεί, ωστόσο, ότι η συμφωνία έχει αντισταθμίσει εν μέρει τις αρνητικές τάσεις όσον αφορά τις διεθνείς εμπορικές ροές, τη μείωση των τιμών των βασικών προϊόντων και την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στη Λατινική Αμερική και έχει αναμφίβολα επιφέρει σταθεροποιητικά αποτελέσματα·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στην Κολομβία και στο Περού έχουν αυξηθεί και επισημαίνει ότι οι περισσότερες ξένες επενδύσεις και στις δύο χώρες προέρχονται από την ΕΕ·

9.  επικροτεί το γεγονός ότι η συμφωνία βοηθά, μεταξύ άλλων, εταιρείες του τομέα των υπηρεσιών, μέσω της προώθησης ορθών κανονιστικών πρακτικών, της βελτίωσης των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων και της διαφάνειας, καθώς και της ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου, ενώ μπορεί να χρησιμεύσει ως εκκολαπτήριο για την προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην περιοχή, συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

10.  στηρίζει τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 109 της συμφωνίας, για τη συζήτηση κανονιστικών ζητημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές με αντικείμενο τις υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προώθηση ενός ισορροπημένου και δίκαιου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο ψηφιακό οικοσύστημα·

11.  επισημαίνει ότι η συμφωνία έχει συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των εξαγωγών από την Κολομβία και το Περού και ότι είχε θετικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ της Κολομβίας και του Περού· επισημαίνει ότι η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να συμβάλει περισσότερο στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων στην Κολομβία και το Περού, ιδίως αναφορικά με τις επιχειρηματικές κοινότητες της περιοχής σε αστικούς κόμβους όπως η Μπογκοτά, το Μεντεγίν και η Λίμα· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες όσον αφορά τη διαφοροποίηση των εξαγωγών, ώστε να μην εξάγονται μόνον τα παραδοσιακά ορυκτά προϊόντα, προϊόντα πετρελαίου και γεωργικά προϊόντα, τα οποία συνιστούν έως και το 70 % του όγκου των εξαγωγών, αλλά να προωθηθούν οι εξαγωγές μεταποιημένων αγαθών και προϊόντων με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, προκειμένου να στηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας, με πλήρη σεβασμό των περιβαλλοντικών προτύπων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.  τονίζει ότι μετά την προσωρινή έναρξη ισχύος της συμφωνίας, 1 155 κολομβιανές εταιρείες, εκ των οποίων οι 328 είναι ΜΜΕ, και 2 328 νέες περουβιανές εταιρείες, εκ των οποίων το 90 % είναι ΜΜΕ, άρχισαν να εξάγουν στην ΕΕ· καλεί τα μέρη να ενισχύσουν περαιτέρω τη διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ και την αμοιβαία πρόσβαση τους στην αγορά και να παρέχουν τακτικά και ακριβή στοιχεία για τους τομείς δραστηριότητας και τον βαθμό εδραίωσης των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ προς τον σκοπό αυτό·

13.  καλεί επιμόνως και τις δύο πλευρές να αυξήσουν το ποσοστό εφαρμογής της συμφωνίας και την ευαισθητοποίηση έναντι αυτής· εκτιμά ότι πολλές ΜΜΕ στην ΕΕ, στην Κολομβία και στο Περού δεν έχουν επίγνωση των ευκαιριών που προσφέρει η συμφωνία· καλεί, ως εκ τούτου, τα μέρη να εξετάσουν ιδίως το ποσοστό αξιοποίησης των προτιμήσεων των ΜΜΕ και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να βελτιώσουν την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη που προσφέρει η συμφωνία, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας σημείων επαφής και ενός εξειδικευμένου ιστοτόπου για τις ΜΜΕ·

14.  επικροτεί το γεγονός ότι οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ και στις δύο χώρες αυξήθηκαν σημαντικά μετά την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιπτώσεις της συμφωνίας στην παραγωγή τροφίμων για την τοπική αγορά· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διαρθρωθεί το εμπόριο με πιο συμμετοχικό τρόπο και να διευκολυνθεί η κατάλληλη ενσωμάτωση των μικροκαλλιεργητών σε αλυσίδες αξίας τόσο στην Κολομβία όσο και στο Περού, αλλά και στον Ισημερινό·

15.  υπενθυμίζει ότι έχουν τεθεί ρήτρες διασφάλισης για ευαίσθητους γεωργικούς τομείς και ότι, εν προκειμένω, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει πιο ενδελεχή και τακτική πληροφόρηση για τις εξελίξεις της αγοράς, τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στους ενδιαφερόμενους βιομηχανικούς τομείς·

16.  αναγνωρίζει ότι τα μέρη έχουν πραγματοποιήσει πρόοδο στην αντιμετώπιση των φραγμών στο εμπόριο και στην υλοποίηση των περισσότερων από τις διατάξεις της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τους κανόνες καταγωγής και τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι υποθέσεις αντιντάμπινγκ δεν θα πρέπει να παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες της συμφωνίας αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ·

17.  επισημαίνει ότι απαιτείται να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τους ακόλουθους τομείς:

α) τις απαιτήσεις πιστοποίησης για το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα,

β) την καταπολέμηση της παραποίησης, της πειρατείας, του σφετερισμού των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ και των γεωγραφικών ενδείξεων εν αναμονή καταχώρισης,

γ) τους φόρους σε εισαγόμενα οινοπνευματώδη ποτά που εισάγουν διακρίσεις,

δ) την αποτελεσματική εφαρμογή των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων,

ε) την έλλειψη διαφάνειας στις διοικητικές διαδικασίες·

18.  θεωρεί ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να κάνουν χρήση της ρήτρας αναθεώρησης της συμφωνίας για να συμπεριλάβουν, μεταξύ άλλων: 

α) ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, το οποίο να προβλέπει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου, την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών και τον περιττό διοικητικό φόρτο·

β) ένα ειδικό κεφάλαιο με αντικείμενο το φύλο, σύμφωνα με την υποχρέωση της ΕΕ, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), να προωθεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΕ, το Περού και η Κολομβία έχουν υπογράψει την κοινή δήλωση για το εμπόριο και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών·

γ) ένα κεφάλαιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής·

δ) έναν κατάλληλο μηχανισμό επίλυσης διαφορών για το κεφάλαιο σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο οποίος θα περιλαμβάνει, μεταξύ διαφόρων μεθόδων επιβολής, τη δυνατότητα να εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων ως αποτρεπτικό μέτρο που θα χρησιμοποιείται, ως έσχατη λύση, σε περίπτωση σοβαρών και διαρκών παραβάσεων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης και αντιπροσωπευτικής κοινωνίας των πολιτών·

ε) ειδικές σχετικές με το εμπόριο διατάξεις για τη συμμετοχή σε διεθνείς πράξεις με σκοπό την προώθηση της εφαρμογής πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, ιδίως της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·

19.  επιμένει ότι η διαφθορά αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φραγμούς μη εμπορικής φύσεως που εμποδίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον και αυξάνει τις λειτουργικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη συμφωνία για να παρακολουθεί τις εγχώριες μεταρρυθμίσεις στις χώρες εταίρους της Ένωσης σε σχέση με το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση και να προτείνει αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

20.  σημειώνει τη θετική στάση που έχουν επιδείξει οι αρχές των δύο χωρών, συνεργαζόμενες για την ταχεία αντιμετώπιση των εκκρεμών εμπορικών φραγμών·

21.  σημειώνει ότι και οι δύο χώρες έχουν εκφράσει συγκεκριμένες επιφυλάξεις για την ικανότητά τους να πληρούν ορισμένα πρότυπα για την ασφάλεια τροφίμων που απαιτούνται για την αγορά της ΕΕ, ιδίως σε συνάρτηση με τις πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ σχετικά με τα επίπεδα καδμίου στο κακάο, τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, τα νέα τρόφιμα και το φοινικέλαιο, γεγονός που ενδέχεται να έχει κοινωνικό αντίκτυπο σε ορισμένες από τις περισσότερο ευάλωτες περιοχές των χωρών, στις οποίες τείνει να επικεντρώνεται η παραγωγή των επίμαχων προϊόντων· καλεί τα μέρη να ενισχύσουν και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονομική και τεχνική συνεργασία και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης, τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εσωτερική νομοθεσία και τις διαδικασίες, έτσι ώστε να προβλέπουν τις εναλλασσόμενες συνθήκες και να προσαρμόζονται σε αυτές και να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις· καλεί την Επιτροπή να προβλέψει συνοδευτικά μέτρα και μέτρα στήριξης προκειμένου να βοηθήσει τους ντόπιους παραγωγούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ΕΕ για την υγεία, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης·

22.  επιμένει ότι είναι ανάγκη να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και μέσω συγκεκριμένων σχεδίων δράσης οι ειδικές διατάξεις που αφορούν τον χάρτη πορείας για τα ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και εργασιακά δικαιώματα, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Κολομβία και το Περού· υπενθυμίζει, ιδίως, τη δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών να εφαρμόζουν τα πρότυπα για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις αυστηρές και αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας, τη βία κατά των ηγετών κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω των κατάλληλων μηχανισμών πρόληψης, ελέγχου και επιβολής· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κολομβία για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας σε περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των ερευνών, αλλά επιμένει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ανάληψη αποτελεσματικότερης δράσης με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών ακτιβιστών, των συνδικαλιστών, των ηγετών εθνοτικών και κοινοτικών ομάδων, καθώς και για την εξάλειψη των μόνιμων σοβαρών αδικημάτων εις βάρος των γυναικών·

23.  αναγνωρίζει ότι η συμφωνία που συνήφθη το 2017 μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημόσιου τομέα επέφερε βελτιώσεις για περισσότερους από ένα εκατομμύριο εργαζομένους· εκφράζει την ανησυχία του για το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και για την αύξηση της χρήσης μονομερώς καθορισμένων συστημάτων μισθών και παροχών («pactos colectivos») αντί για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας·

24.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Συμβουλευτική Επιτροπή των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του ΟΟΣΑ, σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των επιθεωρητών στην Κολομβία· τονίζει ότι είναι αναγκαία η αύξηση των πόρων για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποστηρίξουν την Κολομβία στις προσπάθειές της να ενισχύσει τις επιθεωρήσεις εργασίας, κάτι που είναι μεν προφανές ότι συνιστά τεράστια πρόκληση για την κυβέρνηση της Κολομβίας, δεδομένου ότι το κράτος απώλεσε τον έλεγχο τμημάτων της χώρας κατά τη διάρκεια της μακράς ένοπλης σύγκρουσης, αλλά πρέπει παρόλα αυτά να πραγματοποιηθεί, και αναμένει ότι θα διεξαχθούν πρόσθετοι και αποτελεσματικοί έλεγχοι, ιδίως στις αγροτικές περιοχές· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τον αριθμό των επιθεωρητών και των επιθεωρήσεων καθώς και σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες· υπενθυμίζει τις συστάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με την ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των επιθεωρητών εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

25.  επικροτεί τις προσπάθειες και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Περού για να ενισχύσει την εφαρμογή των δεσμεύσεών του στο πλαίσιο του κεφαλαίου της συμφωνίας για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά επιμένει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την καταπολέμηση της βίας κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ηγετών κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων και, ιδίως, κατά των γυναικών· επικροτεί τα τελευταία μέτρα που έλαβε το Περού για τη βελτίωση των επιθεωρήσεων εργασίας και προτρέπει τη χώρα να εξακολουθήσει να ενισχύει τις προσπάθειές της, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Περού άσκησε την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΕ το 2018, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση του Περού να δώσει το παράδειγμα όσον αφορά την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας· τονίζει, εξίσου, ότι στις 6 Αυγούστου 2018 το Περού επικύρωσε τη συμφωνία πλαίσιο με τη ΔΟΕ σχετικά με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για την περίοδο 2018-2021· τονίζει, ωστόσο, την έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής των συμβάσεων 87 και 98 της ΔΟΕ, και εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που ενδέχεται να οδηγήσουν στην αποδυνάμωση της προστασίας του περιβάλλοντος· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει δεόντως το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να επεξεργαστεί ανεξάρτητα την επίσημη καταγγελία της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών του Περού κατά της περουβιανής κυβέρνησης, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

26.  εκτιμά ότι ο διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων της κοινωνίας πολιτών της ΕΕ, της Κολομβίας και του Περού σχετικά με τις διατάξεις της συμφωνίας που αφορούν το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί χρήσιμο μέσο για τον εντοπισμό των εκκρεμών προβλημάτων και την ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο, προκειμένου να τηρούνται σημαντικά διεθνή κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

27.  τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς μηχανισμοί διαβούλευσης συνιστούν καίρια μέσα για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη τηρούν τα αναγνωρισμένα πρότυπα στον τομέα της προστασίας της εργασίας και του περιβάλλοντος·

28.  υπενθυμίζει ότι το κεφάλαιο της συμφωνίας για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος συγκροτεί εθνικές συμβουλευτικές ομάδες ή επιτροπές αρμόδιες για ζητήματα που αφορούν την εργασία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες απαρτίζονται από εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με ισορροπημένη εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών από τους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος· επιδοκιμάζει τη συγκρότηση μιας ανεξάρτητης από την κυβέρνηση ομάδας διαβούλευσης στην Κολομβία· κρίνει ότι το Περού θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Κολομβίας, προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερη ανεξαρτησία και διαφάνεια· επικροτεί την απόφαση των εκπροσώπων των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων της ΕΕ και των χωρών των Άνδεων περί διεξαγωγής ετήσιων κοινών συνεδριάσεων, οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθοπραξίας και την προετοιμασία κοινών συστάσεων προς παρουσίαση στα συμβαλλόμενα μέρη·

29.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου 15 σημείων, προκειμένου τα δεσμευτικά κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη να καταστούν πιο αποτελεσματικά, και υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσει τον διάλογό της με τους διάφορους συμμετέχοντες φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών δεσμεύσεων και των δεσμεύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος·

30.  επισημαίνει ότι νομοθετικές αλλαγές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας με στόχο την προώθηση των άμεσων ξένων επενδύσεων δεν συνάδουν με τη συμφωνία·

31.  σημειώνει με ανησυχία το σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνται στην άτυπη οικονομία, τόσο στο Περού όσο και στην Κολομβία, ιδίως δε των γυναικών· τονίζει ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθούν αποτελεσματικές πολιτικές για τη μείωση του ποσοστού αυτού και θεωρεί ότι η συμφωνία θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας στην επίσημη οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των μέτρων για τη διευκόλυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ·

32.  υπενθυμίζει ότι τα όρια που τέθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες, ο οποίος προσαρτάται στη συμφωνία και ισχύει έως το 2020, θα πρέπει να τηρούνται, και υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η παρακολούθηση των εισαγωγών μπανάνας μετά τη λήξη ισχύος του μηχανισμού και ότι τα μέρη θα πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με το θέμα αυτό· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Περού υπερέβη το όριο που ετέθη στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες που προβλέπεται στη συμφωνία και ζητεί την ανάλυση των σχετικών επιπτώσεων στις αγορές της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αξιολογήσει την κατάσταση των παραγωγών μπανάνας της ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2019 και ότι, εάν διαπιστώσει ότι έχει επέλθει σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της αγοράς ή της κατάστασης των παραγωγών μπανάνας της ΕΕ, μπορεί να εξεταστεί παράταση της περιόδου ισχύος του μηχανισμού με τη συναίνεση των μερών της συμφωνίας·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσχώρηση της Κολομβίας στον ΟΟΣΑ στις 30 Μαΐου 2018, γεγονός που συνιστά αναγνώριση των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα, όπως η μεταρρύθμιση του δικαστικού της συστήματος, η βελτίωση της διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις της και η συμμόρφωσή της με τη σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας· υπενθυμίζει ότι, όπως αποφασίστηκε από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ, μετά την προσχώρησή της η Κολομβία πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις προόδου στα όργανα του ΟΟΣΑ, όπως η αξιολόγηση του απολογισμού των συστάσεων που παρατίθενται στην επίσημη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εμπορίου· προτρέπει το Περού να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας για το εθνικό πρόγραμμα που έχει συναφθεί με τον ΟΟΣΑ·

34.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η διεθνής συνεργασία σε πολυμερές, πλειονομερές και περιφερειακό διεθνές πλαίσιο, εντός του ΠΟΕ, όπως σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά (EGA) και τη Συμφωνία για Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (TiSA)·

35.  αναγνωρίζει το σημαντικό έργο των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας και τους ζητεί να την εφαρμόσουν· καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να ξεκινήσουν τη διαδικασία εξέτασης της κύρωσης της προσχώρησης του Ισημερινού στη συμφωνία·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην ΕΥΕΔ, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις της Κολομβίας και του Περού και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ.

(1)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf

(2)

ΕΕ C 332E της 15.11.2013, σ. 52.

(3)

ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 144.

(4)

ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 132.

(5)

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/

(6)

‘2018 ITUC Global Rights Index – the world’s worst countries for workers’ («Δείκτης παγκοσμίων δικαιωμάτων 2018 της ITUC – οι χειρότερες χώρες του κόσμου για τους εργαζομένους»), Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (International Trade Union Confederation), 2018, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018

(7)

http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

4

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Ralph Packet, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Jonás Fernández, Alojz Peterle, Kosma Złotowski


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

PPE

Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Alojz Peterle, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

4

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur

5

0

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Kosma Złotowski

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου