RAPORT referitor la punerea în aplicare a Acordului comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru

7.12.2018 - (2018/2010(INI))

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Santiago Fisas Ayxelà


Procedură : 2018/2010(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0446/2018
Texte depuse :
A8-0446/2018
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Acordului comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru

(2018/2010(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de acord comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte[1],

–  având în vedere foaia de parcurs convenită între Parlamentul European și guvernele columbian și peruan în 2012,

–  având în vedere rezoluția sa din 13 iunie 2012 referitoare la acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru[2],

–  având în vedere rezoluția sa referitoare la aderarea Ecuadorului la acordul comercial încheiat de UE și statele membre ale acesteia cu Columbia și Peru[3],

  având în vedere recomandările sale din 13 decembrie 2017 către Consiliu și Comisie în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală[4],

–  având în vedere statisticile și datele privind schimburile comerciale furnizate, printre altele, de Eurostat[5], de Indicele drepturilor globale al ITUC 2018[6] și de rapoartele Școlii naționale sindicale din Columbia (ENS)[7],

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0446/2018),

A.  întrucât acordul comercial al UE cu Columbia și Peru (denumit în continuare „acordul”) este o relație bazată pe norme, axată pe valori comune și standarde internaționale pentru drepturile omului și drepturile lucrătorilor, mediul înconjurător și dezvoltarea sustenabilă, care poate avea un impact pozitiv puternic asupra dezvoltării socioeconomice a părților la acord, asupra integrării economice, asupra dezvoltării sustenabile, asupra drepturilor omului, cooperării viitoare pe teme regionale și globale și asupra apropierii țărilor și a cetățenilor lor;

B.  întrucât Peru este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere și mai deschise din regiune, schimburile comerciale reprezentând 44 % din PIB; întrucât Columbia este a treia economie din America Latină ca mărime, cu o prognoză de creștere economică accelerată în perioada 2019-2020;

C.  întrucât punerea în aplicare a acordurilor comerciale, inclusiv impactul lor asupra societății și mediului, este un pilon esențial al activității de monitorizare a Parlamentului European;

D.  întrucât Acordul urmează să fie evaluat pe fondul crizei economice și umanitare grave din Venezuela care duce la o emigrație pe scară largă în Columbia și Peru; întrucât ambele țări au primit un număr mare de migranți venezueleni,

1.  subliniază că valorile strategice ale Acordului depășesc sfera schimburilor comerciale, întrucât acesta constituie o bază solidă pentru o relație mai profundă cu angajamente pe termen lung privind respectarea drepturilor omului, a drepturilor sociale, a drepturilor popoarelor indigene și ale fermierilor, precum și a legislației în domeniul mediului, și contribuie la stabilirea unui parteneriat strategic între UE și America Latină;

2.  reamintește importanța întăririi cooperării bi-regionale pentru a menține și a consolida sistemul comercial multilateral, ca pilon esențial pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă și pentru asigurarea unei gestiuni economice bazate pe norme și a unui comerț mai echitabil, mai favorabil includerii și mai sustenabil; în special, reamintește sprijinul pe care îl acordă Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), subliniind rolul său în ceea ce privește crearea stabilității economice și sprijinirea creșterii economice și a dezvoltării, și invită părțile să utilizeze dialogul încurajat de acord pentru a identifica și a elabora strategii comune în vederea modernizării necesare a OMC;

3.  subliniază faptul că Acordul oferă posibilitatea de a consolida cooperarea și schimburile comerciale nu numai interregionale ci și intraregionale dintre Columbia, Peru și Ecuador;

4.  salută integrarea Ecuadorului în Acord, ca element suplimentar pentru a ajuta la întărirea integrării regionale și subliniază rolul constructiv jucat de toate părțile pentru ca acest proces să fie încununat de succes; reamintește că Acordul este încă deschis altor aderări;

5.  sprijină în mod ferm acordul de pace din Columbia și reamintește beneficiile potențiale și necesitatea de a utiliza în mod optim acordul pentru a contribui la punerea în aplicare a acordului de pace, incluzând un proces integrat de reformă funciară și de reconciliere în Columbia; consideră că acordul oferă oportunități semnificative de creștere economică și de ocupare a forței de muncă, inclusiv prin abordarea unor provocări specifice, cum ar fi diversificarea economiei, dezvoltarea productivă și punerea în aplicare a planificării utilizării terenurilor, în special în regiunile cele mai sărace, grav afectate de conflictul intern de lungă durată; insistă asupra promovării acordului de pace în Columbia prin exploatarea întregului său potențial și consideră că acesta își va concretiza în curând dividendul de pace sub formă de dezvoltare economică și socială, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă; reamintește că sprijinul continuu și structurat acordat societății civile și dialogul cu aceasta sunt, de asemenea, esențiale pentru edificarea unei păci sustenabile pornind de jos în sus, în special în zonele rurale;

6.  salută faptul că acordul deschide piețele către, printre altele, bunuri, servicii, achiziții publice guvernamentale și investiții, care, dacă sunt bazate pe principiile dezvoltării sustenabile, pot crea posibilități de creare a unor locuri de muncă de calitate, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și a standardelor de viață și de amplificare a schimburilor comerciale și investițiilor;

7.  ia act de faptul că schimburile comerciale între UE, Columbia și Peru s-au redus de la intrarea în vigoare a acordului; cu toate acestea, consideră că acordul a compensat parțial tendințele negative în ceea ce privește fluxurile comerciale internaționale, scăderea prețurilor produselor de bază și încetinirea activității economice din America Latină, și a avut fără îndoială un efect stabilizator;

8.  salută faptul că stocurile de investiții ale UE au crescut în Columbia și în Peru și subliniază faptul că UE este cel mai mare investitor străin în ambele țări;

9.  salută faptul că acest acord ajută, printre altele, societățile din sectorul serviciilor, promovând bune practici de reglementare, îmbunătățind reglementarea și transparența interne și sporind securitatea juridică și că acesta poate servi drept incubator pentru promovarea antreprenoriatului digital în regiune, contribuind la reducerea sărăciei și la crearea de locuri de muncă;

10.  sprijină crearea unui grup de lucru specific, astfel cum este menționat la articolul 109 din acord, pentru a discuta chestiunile în materie de reglementare care vizează comerțul cu servicii și comerțul electronic, pentru a asigura faptul că se promovează un mediu concurențial echilibrat și echitabil în ecosistemul digital;

11.  subliniază că acordul a contribuit la modernizarea și diversificarea exporturilor din Columbia și Peru și că a avut un impact pozitiv asupra IMM-urilor columbiene și peruane; subliniază că acordul are potențialul de a contribui mai mult la dezvoltarea unui climat favorabil mediului întreprinderilor nou-înființate (start-ups) în Columbia și Peru, în special în ceea ce privește comunitățile de întreprinzători ale regiunii din centre urbane precum Bogotá, Medellín și Lima; subliniază, cu toate acestea, că trebuie depuse mai multe eforturi în ceea ce privește diversificarea exporturilor în afara produselor minerale, petroliere și agricole tradiționale, care reprezintă până la 70 % din exporturi în funcție de volum, precum și către exportul de bunuri și produse prelucrate cu o valoare adăugată mai mare, pentru a sprijini dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă, cu respectarea deplină a standardelor de mediu și a drepturilor omului;

12.  subliniază că, de la intrarea în vigoare provizorie a Acordului, 1 155 de societăți columbiene, dintre care 328 sunt IMM-uri, și 2 328 de întreprinderi peruane noi, dintre care 90 % sunt IMM-uri, au început să exporte în UE; invită părțile să sprijine în continuare procesul de internaționalizare a IMM-urilor și accesul lor reciproc la piață și să furnizeze date periodice și exacte cu privire la sectoarele de activitate și la gradul de consolidare a activităților IMM-urilor în acest sens;

13.  îndeamnă ambele părți să accelereze ritmul de punere în aplicare și să crească sensibilizarea cu privire la acord; consideră că multe dintre IMM-urile din UE, Columbia și Peru nu sunt conștiente de oportunitățile pe care le oferă acordul; solicită, prin urmare, părților să studieze rata de utilizare a preferințelor de către IMM-uri, în special, și să adopte măsuri efective pentru a comunica mai bine despre oportunitățile și avantajele oferite de acord, inclusiv prin instituirea unor puncte de contact și prin crearea unui site web specializat pentru IMM-uri;

14.  observă faptul că exporturile UE de produse agricole către ambele țări au crescut în mod semnificativ de la aplicarea provizorie a acordului, dar invită Comisia să monitorizeze îndeaproape situația și să informeze Parlamentul European cu privire la efectele acestuia asupra producției alimentare pentru piața locală; reamintește importanța promovării unui comerț mai favorabil includerii și a facilitării unei integrări adecvate a micilor fermieri în lanțuri valorice, atât în Columbia, cât și în Peru, iar în prezent în Ecuador;

15.  reamintește că au fost prevăzute clauze de salvgardare pentru sectoarele agricole sensibile și că, în această privință, Comisia ar trebui să prezinte atât Parlamentului European, cât și sectoarelor industriale vizate informații mai detaliate și mai regulate privind evoluțiile pieței;

16.  ia act de faptul că părțile la acord au înregistrat progrese în ceea ce privește soluționarea obstacolelor din calea comerțului și punerea în aplicare a majorității dispozițiilor acordului, în special în ceea ce privește aspectele sanitare și fitosanitare (SPS), regulile de origine (RoO) și barierele tehnice în calea comerțului (TBT); reamintește, cu toate acestea, că procedurile de antidumping nu ar trebui să încalce normele esențiale ale Acordului antidumping al OMC;

17.  subliniază că sunt necesare, printre altele, progrese suplimentare cu privire la următoarele aspecte:

(a) cerințele de certificare pentru carne și produse lactate;

(b) contrafacerea, pirateria, uzurparea indicației geografice (IG) a UE și înregistrarea indicațiilor geografice în curs;

(c) taxele discriminatorii aplicate băuturilor spirtoase importate;

(d) punerea în aplicare eficientă a angajamentelor sociale și de mediu.

(e) lipsa de transparență în procedurile administrative;

18.  consideră că părțile ar trebui să recurgă la clauza de revizuire a acordului pentru a include, printre altele: 

(a) un capitol cuprinzător privind microîntreprinderile și IMM-urile, care să prevadă progrese substanțiale în ceea ce privește facilitarea comerțului, eliminarea barierelor comerciale și a sarcinilor administrative inutile;

(b) un capitol dedicat genului, în conformitate cu obligația UE, astfel cum este consacrată la articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), de a promova integrarea perspectivei de gen; salută, în acest sens, faptul că UE, Peru și Columbia au semnat Declarația comună privind comerțul și capacitarea economică a femeilor;

(c) un capitol privind combaterea corupției, a spălării de bani și a evaziunii fiscale;

(d) un mecanism adecvat de soluționare a litigiilor pentru capitolul privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă (TSD), inclusiv, printre diferite metode de aplicare, posibilitatea de a lua în considerare sancțiunile ca o măsură de descurajare a fi utilizată, în ultimă instanță, în cazul unor încălcări grave și persistente, acordând atenția cuvenită partenerilor sociali și societății civile organizate și reprezentative;

(e) dispoziții specifice legate de comerț care să fie utilizate în instrumentele internaționale pentru a promova punerea în aplicare a acordurilor multilaterale de mediu, în special a Acordului de la Paris privind schimbările climatice;

19.  insistă că corupția constituie una dintre cele mai importante bariere necomerciale care reprezintă o piedică pentru mediul de afaceri și sporește dificultățile operaționale cu care se confruntă întreprinderile; invită Comisia să utilizeze acest acord pentru a monitoriza reformele interne din țările partenere în ceea ce privește statul de drept și buna guvernare și să găsească măsuri eficace de combatere a corupției;

20.  ia act de atitudinea pozitivă pe care o au autoritățile ambelor țări față de cooperarea în vederea găsirii de soluții rapide la obstacolele rămase nerezolvate în calea comerțului;

21.  ia act de faptul că ambele țări și-au exprimat preocupări specifice cu privire la capacitatea lor de a respecta anumite standarde de siguranță alimentară impuse pentru piața UE, în special în ceea ce privește propunerile legislative recente ale UE privind nivelurile de cadmiu din cacao, perturbatorii endocrini, alimentele noi și uleiul de palmier, care riscă să aibă un impact social în unele dintre zonele cele mai vulnerabile ale acestor țări, în care tinde să se concentreze producția de produse afectate; invită părțile să întărească și să utilizeze în modul cel mai bun posibil cooperarea financiară și tehnică și să consolideze sistemul de avertizare timpurie, transparența, precum și schimbul de informații cu privire la legislația și procedurile interne, pentru a le permite părților să anticipeze și să se adapteze la modele în schimbare, și să respecte cerințele legale interne; invită Comisia să ia în considerare măsuri de însoțire și de sprijin pentru a ajuta producătorii locali să respecte cerințele UE în domeniul sănătății, în concordanță cu principiul precauției;

22.  insistă asupra necesității de a pune în aplicare în mod eficace și prin intermediul unor planuri de acțiune concrete dispozițiile specifice referitoare la foaia de parcurs privind drepturile omului, drepturile de mediu și drepturile lucrătorilor, astfel cum a solicitat în rezoluția sa din 13 iunie 2012 referitoare la acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru; reamintește, în special, angajamentul părților de a asigura respectarea standardelor privind libertatea de asociere, dreptul de negociere colectivă, efectuarea unor inspecții stricte și eficiente ale muncii, violența împotriva liderilor sociali și etnici și protejarea mediului prin mecanisme adecvate de prevenire, control și aplicare a legii; salută, în acest context, eforturile depuse de Columbia pentru a combate impunitatea în cazurile de infracțiuni, inclusiv prin îmbunătățirea anchetelor, dar insistă să se depună eforturi suplimentare pentru a se lua măsuri mai eficiente în vederea eradicării violenței împotriva apărătorilor drepturilor omului, a activiștilor din domeniul mediului, a liderilor sindicali, a liderilor comunităților etnice și comunitare, precum și pentru a se pune capăt infracțiunilor grave și persistente împotriva femeilor;

23.  ia act de faptul că un acord încheiat în 2017 între guvernul columbian și sindicatele din sectorul public a adus îmbunătățiri pentru mai mult de un milion de lucrători; subliniază nivelul deosebit de scăzut de aderare la sindicate și utilizarea crescândă a sistemelor de salarizare și de beneficii stabilite în mod unilateral („pactos colectivos”) în raport cu contractele colective de muncă;

24.  salută faptul că, în conformitate cu Comisia Sindicală Consultativă pe lângă OCDE, a crescut numărul de inspectori din Columbia; subliniază că este nevoie de resurse sporite pentru a garanta inspecții eficace la locul de muncă; invită Comisia și SEAE să sprijine Columbia în eforturile sale de a întări inspecțiile la locul de muncă, lucru care reprezintă o provocare enormă pentru guvernul columbian, având în vedere că statul a pierdut controlul asupra unor părți din țară pe durata îndelungatului conflict armat, care însă trebuie efectuate, și se așteaptă să fie efectuate controale suplimentare și eficace, în special în zonele rurale; solicită Comisiei să prezinte informații detaliate privind numărul de inspectori și de inspecții, precum și de nereguli constatate; reamintește recomandările Comitetului consultativ în materie de sindicate al OCDE potrivit cărora numărul de inspectori ai muncii trebuie să crească în continuare pentru a atinge standardele internaționale;

25.  salută eforturile și angajamentele asumate de Peru pentru a întări punerea în aplicare a angajamentelor sale în temeiul capitolului privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă din acord, dar insistă asupra faptului că trebuie să se depună eforturi suplimentare pentru a combate violența împotriva apărătorilor drepturilor omului, a liderilor comunităților etnice și sociale și, în special, împotriva femeilor; salută cele mai recente măsuri luate în Peru pentru a îmbunătăți inspecțiile muncii și încurajează țara să continue să își intensifice eforturile, în concordanță cu recomandările OIM; salută, de asemenea, faptul că Peru a deținut președinția Consiliului administrativ al OIM în 2018, ceea ce întărește și mai mult angajamentul Republicii Peru de a conduce prin puterea exemplului în ceea ce privește respectarea legislației muncii; subliniază, de asemenea, că, la 6 august 2018, Peru a ratificat acordul-cadru cu OIM privind promovarea muncii decente pentru perioada 2018-2021; subliniază, cu toate acestea, că Convențiile 87 și 98 ale OIM nu au fost puse în aplicare în mod eficace și își exprimă îngrijorarea cu privire la recentele modificări legislative care ar putea duce la slăbirea protecției mediului; invită Comisia să informeze în mod corespunzător Parlamentul cu privire la modul în care va trata în mod independent plângerea oficială introdusă de societatea civilă organizată din Peru împotriva guvernului peruvian privind respectarea standardelor de muncă și de mediu;

26.  este de părere că dialogul între reprezentanții UE și societatea civilă din Columbia și Peru privind dispozițiile din capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă este un mijloc util de identificare a problemelor restante și de încurajare a guvernelor să realizeze progrese suplimentare în vederea respectării standardelor sociale, de muncă și de mediu importante la nivel internațional;

27.  subliniază, prin urmare, că mecanismele de consultare transparente și favorabile includerii sunt un instrument esențial pentru a se asigura respectarea de către toate părțile a standardelor recunoscute în domeniul muncii și al protecției mediului;

28.  reamintește că, în acord, capitolul privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă prevede că fiecare parte creează grupuri sau comitete consultative interne pertinente pentru aspectele legate de ocuparea forței de muncă, de mediu și de dezvoltare sustenabilă, incluzând organizații independente, reprezentative, ale societății civile, cu o reprezentare echilibrată a părților interesate din domeniul economic, social și al mediului; salută crearea în Columbia a unui grup consultativ independent de guvern; consideră că Peru ar trebui să urmeze exemplul Columbiei pentru a asigura un nivel mai mare de independență și transparență; salută decizia reprezentanților UE și ai grupurilor consultative interne ale țărilor andine de a organiza reuniuni comune anuale care va permite îmbunătățirea schimbului de informații și de bune practici, precum și pregătirea unor recomandări comune care să fie prezentate părților;

29.  invită Comisia să își intensifice eforturile vizând punerea în aplicare a planului în 15 puncte pentru a spori eficiența capitolelor obligatorii privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă și reamintește necesitatea de a continua dialogul cu diferiții actori implicați, inclusiv cu Parlamentul, cu scopul de a asigura un mecanism eficace de asigurare a respectării angajamentelor privind protejarea drepturilor omului, a lucrătorilor și a mediului;

30.  reamintește că modificările legislative care ar putea duce la o scădere a nivelului de protecție a mediului în scopul promovării investițiilor străine directe nu sunt în conformitate cu Acordul;

31.  observă cu îngrijorare ponderea semnificativă a lucrătorilor angajați în economia informală, atât în Peru, cât și în Columbia, în special din rândul femeilor; subliniază necesitatea de a elabora politici eficace pentru a reduce această pondere și consideră că acordul ar putea contribui în acest sens, sprijinind crearea mai multor locuri de muncă oficiale, printre altele prin întărirea măsurilor având ca scop să faciliteze activitățile economice ale IMM-urilor;

32.  reamintește că ar trebui respectate pragurile stabilite în cadrul mecanismului de stabilizare pentru banane, anexat la acord și aplicabil până în 2020, și subliniază necesitatea de a continua monitorizarea importurilor de banane după ce mecanismul expiră și că părțile ar trebui să continue să prezinte statistici în această privință; este preocupat de faptul că Peru a depășit pragul prevăzut de mecanismul de stabilizare pentru banane din cadrul acordului și solicită realizarea unei analize a efectului pe care îl are acest lucru asupra piețelor din UE; reamintește că Comisia s-a angajat să evalueze situația producătorilor de banane din UE până la 1 ianuarie 2019 și că, în cazul în care constată o deteriorare gravă a situației pieței sau a situației producătorilor de banane din UE, poate fi luată în considerare o prelungire a perioadei de valabilitate a mecanismului cu acordul părților la acord;

33.  salută aderarea Columbiei la OCDE, la 30 mai 2018, care înseamnă o recunoaștere a reformelor importante pe care țara le-a întreprins, de exemplu prin reformarea sistemului judiciar, îmbunătățirea guvernanței întreprinderilor deținute de stat și respectarea Convenției OCDE privind combaterea corupției; reamintește, de asemenea, că, potrivit deciziei Consiliului OCDE, după aderarea sa, Columbia trebuie să prezinte organismelor OCDE rapoarte privind progresele înregistrate, cum ar fi o evaluare ulterioară a recomandărilor cuprinse în avizul formal al Comitetului pentru comerț; încurajează Peru să își continue reformele în temeiul acordului privind programul de țară încheiat cu OCDE;

34.  subliniază importanța consolidării în continuare a cooperării internaționale în cadrul internațional multilateral, plurilateral și regional, în contextul OMC, de exemplu în legătură cu negocierile referitoare la Acordul privind bunurile de mediu (EGA) și Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA);

35.  recunoaște activitatea importantă desfășurată de parlamentele naționale în procesul lor de ratificare a acordului și le invită să continue aceste activități; invită, de asemenea, statele membre care nu au făcut încă acest lucru să înceapă procesul de examinare a ratificării aderării Ecuadorului la acord;

36.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, SEAE, Comisiei, guvernelor Republicii Columbia și Republicii Peru, precum și secretarului general al OCDE.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

4

5

Membri titulari prezenți la votul final

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Ralph Packet, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Jonás Fernández, Alojz Peterle, Kosma Złotowski

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

22

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

PPE

Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Alojz Peterle, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

4

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur

5

0

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Kosma Złotowski

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 8 ianuarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate