Postup : 2018/2010(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0446/2018

Predkladané texty :

A8-0446/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.8

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0031

SPRÁVA     
PDF 591kWORD 59k
7.12.2018
PE 627.561v02-00 A8-0446/2018

o uzatvorení Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru

(2018/2010(INI))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Santiago Fisas Ayxelà

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o uzatvorení Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru

(2018/2010(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej(1),

–  so zreteľom na plán dohodnutý v roku 2012 medzi Európskym parlamentom a vládami Kolumbie a Peru,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o dohode o obchode EÚ s Kolumbiou a Peru(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie o pristúpení Ekvádoru k dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kolumbiou a Peru(3),

  so zreteľom na svoje odporúčania Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov(4),

–  so zreteľom na obchodné štatistiky a údaje, ktoré okrem iných poskytol Eurostat(5), index globálnych práv Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov (ITUC) za rok 2018(6) a na správy Kolumbijskej národnej školy odborových zväzov (ENS)(7),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0446/2018),

A.  keďže uzavretím Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (ďalej len „dohoda“) vznikol zmluvný vzťah založený na pravidlách a ukotvený v spoločných hodnotách a medzinárodných normách pre ľudské a pracovné práva, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, ktorý môže veľmi pozitívne vplývať na sociálno-ekonomický rozvoj zmluvných strán dohody, hospodársku integráciu, trvalo udržateľný rozvoj, ľudské práva, na ďalšiu spoluprácu v regionálnych a globálnych otázkach a zbližovanie príslušných krajín a ich občanov;

B.  keďže Peru je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich a najotvorenejších hospodárstiev v regióne, pričom obchodom predstavuje 44 % HDP; keďže Kolumbia je treťou najväčšou ekonomikou Latinskej Ameriky, ktorej hospodársky rast by sa mal v rokoch 2019 – 2020 zrýchliť;

C.  keďže vykonávanie obchodných dohôd vrátane ich sociálneho a environmentálneho vplyvu je kľúčovým prvkom monitorovacej činnosti Európskeho parlamentu;

D.  keďže dohoda sa má posudzovať na pozadí vážnej hospodárskej a humanitárnej krízy vo Venezuele, ktorá vedie k rozsiahlej migrácii do Kolumbie a Peru; keďže obe krajiny prijali veľký počet venezuelských migrantov;

1.  zdôrazňuje, že strategické hodnoty dohody presahujú sféru obchodu, keďže dohoda vytvára pevný základ pre hlbšie vzťahy, s dlhodobým záväzkom v oblasti ľudských práv, sociálnych práv, práv domorodého obyvateľstva a malých poľnohospodárov a životného prostredia, a pre dlhodobú spoluprácu, a prispieva k vytvoreniu strategického partnerstva medzi EÚ a Latinskou Amerikou;

2.  pripomína význam posilnenia spolupráce s cieľom zachovať a posilniť multilaterálny obchodný systém ako základný pilier pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja, zabezpečení správy ekonomických záležitostí na základe pravidiel a spravodlivejšieho, inkluzívnejšieho a udržateľnejšieho obchodu; osobitne pripomína svoju podporu WTO, pričom zdôrazňuje jej úlohu pri vytváraní hospodárskej stability a podpore rastu a rozvoja, a vyzýva strany, aby využili dialóg podporený dohodou s cieľom určiť a vypracovať spoločné stratégie pre potrebnú modernizáciu WTO;

3.  zdôrazňuje, že dohoda je príležitosťou na upevnenie nielen medziregionálnej spolupráce, ale aj spolupráce v rámci regiónu a obchodu medzi Kolumbiou, Peru a Ekvádorom;

4.  víta začlenenie Ekvádoru do dohody ako dodatočný prvok, ktorým sa môže posilniť regionálna integrácia, a zdôrazňuje konštruktívnu úlohu všetkých strán pre to, aby bol tento proces úspešný; pripomína, že dohoda je otvorená aj ďalším stranám;

5.  dôrazne podporuje kolumbijskú mierovú dohodu a pripomína potenciálne prínosy a potrebu čo najlepšie dohodu využiť a pomôcť pri vykonávaní mierovej dohody vrátane integrovanej pozemkovej reformy a procesu zmierenia v Kolumbii; domnieva sa, že dohoda poskytuje významné príležitosti pre rast a zamestnanosť, a to aj riešením osobitných výziev, ako sú diverzifikácia hospodárstva, produktívny rozvoj a územné plánovanie, najmä v najchudobnejších regiónoch, ktoré sú hlboko zasiahnuté dlhodobým vnútorným konfliktom; trvá na podpore mierovej dohody v Kolumbii s využitím celého potenciálu dohody a domnieva sa, že čoskoro predloží svoju mierovú dividendu vo forme hospodárskeho a sociálneho rozvoja v súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030; pripomína, že neustála a štruktúrovaná podpora občianskej spoločnosti a dialóg s ňou sú takisto kľúčom k budovaniu udržateľného mieru, a to najmä vo vidieckych oblastiach;

6.  víta, že dohoda otvára trhy okrem iného pre tovar, služby, vládne obstarávanie a investície, ktoré môžu vytvoriť formálne a kvalitné pracovné príležitosti a liberalizáciou a rozširovaním obchodu a investícií prispieť k zlepšovaniu pracovných podmienok a k zvyšovaniu životnej úrovne, ak vychádzajú zo zásad trvalo udržateľného rozvoja;

7.  berie na vedomie, že od nadobudnutia platnosti dohody zaznamenal obchod medzi EÚ, Kolumbiou a Peru pokles; zastáva však názor, že dohoda čiastočne vyvažuje negatívne trendy, ktoré sa prejavujú medzinárodnými obchodnými tokmi, klesajúcimi cenami komodít a spomalením hospodárskeho rastu v Latinskej Amerike, a má nepochybne stabilizačný vplyv;

8.  víta, že investície EÚ sa v Kolumbii a Peru zvýšili, a poukazuje na to, že EÚ je najväčším zahraničným investorom v oboch krajinách;

9.  víta, že dohoda pomáha okrem iného aj spoločnostiam pôsobiacim v sektore služieb tým, že podporuje osvedčené regulačné postupy, zlepšovanie domácej regulácie a transparentnosti a posilňuje právnu istotu, a že môže slúžiť ako inkubátor na podporu digitálneho podnikania v regióne, čím prispieva k znižovaniu chudoby a vytváraniu pracovných miest;

10.  podporuje vytvorenie osobitnej pracovnej skupiny uvedenej v článku 109 dohody s cieľom diskutovať o regulačných otázkach týkajúcich sa obchodu so službami a elektronického obchodu s cieľom zabezpečiť podporu vyváženého a spravodlivého konkurenčného prostredia v digitálnom ekosystéme;

11.  poukazuje na to, že dohoda prispela k modernizácii a diverzifikácii vývozu z Kolumbie a Peru a má pozitívny vplyv na malé a stredné podniky (MSP) v týchto krajinách; poukazuje na to, že dohoda má potenciál vo väčšej miere prispievať k rozvoju kolumbijských a peruánskych startupových scén, najmä pokiaľ ide o podnikateľské spoločenstvá regiónu v mestských centrách, ako sú Bogota, Medellín a Lima; zdôrazňuje však, že treba urobiť viac, pokiaľ ide o diverzifikáciu vývozu z tradičných nerastných surovín, ropy a poľnohospodárskych výrobkov, ktoré predstavujú až 70 % objemu vývozu, a to na vývoz spracovaných výrobkov a výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, podporovať hospodársky rozvoj a tvorbu pracovných miest pri plnom rešpektovaní environmentálnych noriem a ľudských práv;

12.  zdôrazňuje, že od predbežného nadobudnutia platnosti dohody začalo 1 155 kolumbijských spoločností (z tohto 328 MSP) a 2 328 nových peruánskych spoločností (z toho 90 % MSP) vyvážať tovar do EÚ; vyzýva zúčastnené strany, aby naďalej podporovali proces internacionalizácie malých a stredných podnikov a recipročný prístup na trh a aby v tejto súvislosti poskytovali pravidelné a presné údaje o oblastiach činnosti a o stupni konsolidácie činností MSP;

13.  naliehavo vyzýva obe strany, aby zvýšili mieru plnenia a informovanosti o dohode; domnieva sa, že mnohé MSP v EÚ, Kolumbii a Peru si neuvedomujú príležitosti, ktoré táto dohoda ponúka; vyzýva preto strany, aby preskúmali najmä mieru využívania preferencií zo strany MSP a aby prijali účinné opatrenia s cieľom zlepšiť informovanosť o príležitostiach a prínosoch, ktoré dohoda ponúka, a to aj zriadením kontaktných miest a špecializovaného webového sídla pre MSP;

14.  víta, že vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ do oboch krajín sa od predbežného vykonávania dohody výrazne zvýšil, ale vyzýva Komisiu, aby situáciu pozorne sledovala a informovala Európsky parlament o účinkoch dohody na výrobu potravín pre miestny trh; pripomína, že je dôležité, aby sa obchod stal inkluzívnejším a aby sa uľahčila primeranú integrácia malých poľnohospodárov do hodnotových reťazcov v Kolumbii a Peru, a teraz aj v Ekvádore;

15.  pripomína, že pre citlivé poľnohospodárske sektory boli stanovené ochranné doložky a že Komisia by mala v tejto súvislosti poskytovať podrobnejšie a pravidelnejšie informácie o vývoji na trhu, a to tak Európskemu parlamentu, ako aj príslušným priemyselným odvetviam;

16.  uznáva, že strany dosiahli pokrok v riešení prekážok obchodu a vo vykonávaní väčšiny ustanovení dohody, najmä pokiaľ ide o sanitárne a fytosanitárne otázky, pravidlá pôvodu a technické prekážky obchodu; pripomína však, že antidumpingové konania by nemali porušovať základné pravidlá antidumpingovej dohody WTO;

17.  poukazuje na to, že ďalší pokrok treba dosiahnuť aj v týchto oblastiach:

a) certifikačné požiadavky pre mäsové a mliečne výrobky,

b) falšovanie, pirátstvo, neoprávnené používanie zemepisných označení EÚ a nevybavená registrácia zemepisných označení,

c) diskriminačné dane uplatňované na dovážané liehoviny,

d) účinné plnenie záväzkov v sociálnej a environmentálnej oblasti,

e) nedostatočná transparentnosť v administratívnych postupoch;

18.  domnieva sa, že strany by mali využiť doložku o revízii dohody, aby okrem iného zahŕňala: 

a) komplexnú kapitolu o MSP, ktorá umožňuje podstatný pokrok v oblasti uľahčovania obchodu, odstraňovania prekážok obchodu a zbytočnej administratívnej záťaže;

b) osobitnú kapitolu o rodovej rovnosti v súlade s povinnosťou EÚ zakotvenou v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) s cieľom podporovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti; v tejto súvislosti víta, že EÚ, Peru a Kolumbia podpísali spoločné vyhlásenie o obchode a hospodárskom posilnení postavenia žien;

c) kapitolu o boji proti korupcii, praniu špinavých peňazí a daňových únikov;

d) vhodný mechanizmus urovnávania sporov pre kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji vrátane rôznych metód presadzovania, možnosti zvážiť sankcie ako odstrašujúce opatrenie, ktoré sa má použiť ako posledná možnosť v prípade závažných a pretrvávajúcich porušení s náležitým zreteľom na sociálnych partnerov a organizovanú a reprezentatívnu občiansku spoločnosť;

e) osobitné ustanovenia týkajúce sa obchodu na zapojenie do medzinárodných nástrojov s cieľom podporiť vykonávanie mnohostranných dohôd v oblasti životného prostredia, najmä Parížskej dohody o zmene klímy;

19.  trvá na tom, že korupcia predstavuje jednu z najdôležitejších neobchodných prekážok, ktoré brzdia podnikateľské prostredie a zvyšujú prevádzkové ťažkosti, ktorým podniky čelia; vyzýva Komisiu, aby dohodu využila na monitorovanie domácich reforiem v partnerských krajinách v súvislosti so zásadami právneho štátu a dobrej správy vecí verejných, a aby predložila účinné protikorupčné opatrenia;

20.  berie na vedomie pozitívny postoj orgánov oboch krajín, ktorého dôkazom je to, že spolupracujú s cieľom nájsť rýchle riešenie zostávajúcich nevyriešených prekážok obchodu;

21.  konštatuje, že obidve krajiny vyjadrili konkrétne obavy, že nedokážu splniť určité normy bezpečnosti potravín požadované pre trh EÚ, najmä pokiaľ ide o najnovšie legislatívne návrhy EÚ týkajúce sa obsahu kadmia v kakau, endokrinných disruptorov, nových potravín a palmového oleja, pri ktorých hrozí, že budú mať vplyv na sociálnu situáciu v niektorých najzraniteľnejších oblastiach oboch krajín, v ktorých sa sústreďuje výroba týchto výrobkov; vyzýva strany, aby posilnili a čo najlepšie využívali finančnú a technickú spoluprácu a posilnili mechanizmy včasného varovania, transparentnosť a výmenu informácií o vnútorných právnych predpisoch a postupoch s cieľom umožniť im predvídať a prispôsobiť sa meniacim sa modelom a dodržiavať právne požiadavky; vyzýva Komisiu, aby v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti zvážila sprievodné a podporné opatrenia na pomoc miestnym výrobcom pri plnení požiadaviek EÚ v oblasti zdravia;

22.  trvá na tom, že treba konkrétnymi akčnými plánmi účinne vykonávať osobitné ustanovenia týkajúce sa plánu pre ľudské, environmentálne a pracovné práva, ako sa požaduje v uznesení z 13. júna 2012 o obchodnej dohode EÚ s Kolumbiou a Peru; pripomína najmä záväzok zmluvných strán presadzovať normy týkajúce sa slobody združovania, práva na kolektívne vyjednávanie, prísnych a účinných inšpekcií práce, násilia voči sociálnym a etnickým predstaviteľom a ochrany životného prostredia, a to vhodnými mechanizmami prevencie, kontroly a presadzovania; v tejto súvislosti víta úsilie Kolumbie o boj proti beztrestnosti trestných činov, a to aj vďaka lepšiemu vyšetrovaniu, ale trvá na tom, aby sa vynaložilo dodatočné úsilie na prijatie účinnejších opatrení zameraných na odstránenie násilia voči obhajcom ľudských práv, aktivistom pôsobiacim v oblasti životného prostredia, odborárom, etnickým a komunitným predstaviteľom, a na ukončenie pretrvávajúcich závažných trestných činov proti ženám;

23.  uznáva, že dohoda uzavretá v roku 2017 medzi vládou Kolumbie a odborovým zväzom verejnej správy priniesla zlepšenie viac než jednému miliónu pracovníkov; zdôrazňuje mimoriadne nízku úroveň členstva v odborových zväzoch a zvýšené využívanie jednostranne stanovených platových a dôchodkových systémov („pactos collectivos“) v súvislosti s dohodami o kolektívnom vyjednávaní;

24.  víta, že podľa odborového poradného výboru pri OECD sa počet inšpektorov v Kolumbii zvýšil; zdôrazňuje, že treba zvýšiť zdroje s cieľom zaručiť účinné pracovné inšpekcie; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby podporili Kolumbiu v jej úsilí o sprísnenie inšpekcií práce, ktoré sú pre kolumbijskú vládu samozrejme náročné, keďže počas dlhého ozbrojeného konfliktu stratil štát kontrolu nad časťami krajiny, ale sú potrebné, a očakáva, že sa budú vykonávať ďalšie účinné kontroly, najmä vo vidieckych oblastiach; žiada Komisiu, aby poskytla podrobné informácie o počte inšpektorov a inšpekcií, ako aj o zistených nezrovnalostiach; pripomína odporúčania poradného výboru OECD pre obchod, aby sa počet inšpektorov práce ešte zvýšil smerom k medzinárodným normám;

25.  víta úsilie a záväzky Peru zamerané na posilnenie plnenia záväzkov kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v rámci dohody, ale trvá na tom, že treba vyvinúť ďalšie úsilie na boj proti násiliu voči obhajcom ľudských práv, vedúcim sociálnym a etnickým komunitám, a najmä voči ženám; víta najnovšie opatrenia prijaté v Peru na zlepšenie pracovných inšpekcií a nabáda krajinu, aby naďalej posilňovala svoje úsilie v súlade s odporúčaniami MOP; víta tiež, že Peru v roku 2018 predsedalo správnej rade MOP, čo ďalej posilňuje záväzok Peru ísť príkladom pri dodržiavaní pracovného práva; rovnako zdôrazňuje, že Peru 6. augusta 2018 ratifikovalo rámcovú dohodu s MOP o podpore dôstojnej práce na obdobie 2018 – 2021; zdôrazňuje však nedostatočné vykonávanie dohovorov MOP 87 a 98 a vyjadruje znepokojenie nad nedávnymi legislatívnymi zmenami, ktoré môžu viesť k oslabeniu ochrany životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby náležite informovala Parlament o tom, ako nezávislým spôsobom spracuje oficiálnu sťažnosť peruánskej organizovanej občianskej spoločnosti proti peruánskej vláde, pokiaľ ide o súlad s pracovnými a environmentálnymi normami;

26.  zastáva názor, že dialóg medzi zástupcami EÚ, kolumbijskej a peruánskej občianskej spoločnosti o ustanoveniach dohody týkajúcich sa obchodu a trvalo udržateľného rozvoja je užitočnou metódou ako odhaliť nevyriešené problémy a povzbudiť vlády, aby sa pokúsili dosiahnuť ďalší pokrok v plnení významných medzinárodných sociálnych, pracovných a environmentálnych noriem;

27.  zdôrazňuje preto, že transparentné a inkluzívne konzultačné mechanizmy sú kľúčovými nástrojmi na zabezpečenie toho, aby všetky strany dodržiavali uznávané normy v oblasti práce a ochrany životného prostredia;

28.  pripomína, že v kapitole dohody o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji sa stanovuje, že každá zmluvná strana zriadi domáce poradné skupiny alebo výbory, ktoré sa týkajú záležitostí súvisiacich s prácou, životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom a ktoré zahŕňajú nezávislé reprezentatívne organizácie občianskej spoločnosti s vyváženým zastúpením hospodárskych, sociálnych a environmentálnych zainteresovaných strán; víta zriadenie konzultačnej skupiny nezávislú od vlády v Kolumbii; domnieva sa, že Peru by malo nasledovať príklad Kolumbie s cieľom zabezpečiť väčšiu nezávislosť a transparentnosť; víta rozhodnutie zástupcov EÚ a andských domácich poradných skupín usporiadať každoročné spoločné zasadnutia, ktoré umožnia lepšiu výmenu informácií a osvedčených postupov a prípravu spoločných odporúčaní, ktoré sa predložia zúčastneným stranám;

29.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie o plné vykonávanie 15-bodového plánu, ktorým sa zvýši účinnosť záväzných kapitol o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, a pripomína, že treba pokračovať v dialógu s rôznymi aktérmi vrátane Parlamentu s cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie ľudských práv, pracovných záväzkov a záväzkov v oblasti ochrany životného prostredia;

30.  pripomína, že legislatívne zmeny, ktoré by mohli v záujme podpory priamych zahraničných investícií viesť k zníženiu úrovne ochrany životného prostredia, nie sú v súlade s dohodou;

31.  so znepokojením berie na vedomie významný podiel všetkých pracovníkov zamestnaných v neformálnom hospodárstve v Peru a Kolumbii, najmä žien; zdôrazňuje potrebu vypracovať účinné politiky zamerané na zníženie tohto podielu a domnieva sa, že dohoda by v tejto súvislosti mohla pomôcť vytvoriť viac formálnych pracovných miest, napríklad posilnením opatrení na uľahčenie hospodárskej činnosti MSP;

32.  pripomína, že prahové hodnoty stanovené v rámci stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, ktoré sú pripojené k dohode a uplatniteľné do roku 2020, by sa mali dodržiavať, a zdôrazňuje, že treba naďalej monitorovať dovoz banánov aj po skončení platnosti mechanizmu, a že strany by mali naďalej poskytovať štatistiky v tejto oblasti; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Peru prekročilo prahovú hodnotu stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi v rámci dohody a vyzýva na analýzu tohto vplyvu na trhy v EÚ; pripomína, že Komisia sa zaviazala posúdiť situáciu producentov banánov v EÚ k 1. januára 2019 a že ak zistí, že došlo k vážnemu zhoršeniu situácie na trhu alebo situácii producentov banánov v EÚ, možno zvážiť predĺženie platnosti mechanizmu so súhlasom zmluvných strán dohody;

33.  víta pristúpenie Kolumbie k OECD 30. mája 2018 ako výraz ocenenia dôležitých reforiem, ktoré krajina vykonala, napríklad reformy justičného systému, kvalitnejšieho riadenia štátnych podnikov a dodržiavania Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách; pripomína, že podľa rozhodnutia rady OECD musí Kolumbia po pristúpení poskytnúť orgánom OECD správy o pokroku, ako napríklad následné hodnotenie odporúčaní uvedených vo formálnom stanovisku Výboru pre obchod; povzbudzuje Peru, aby pokračovalo v reformách na základe dohody s OECD o programe pre krajinu;

34.  zdôrazňuje význam ďalšieho posilňovania medzinárodnej spolupráce v mnohostrannom, viacstrannom a regionálnom medzinárodnom rámci v kontexte WTO, napríklad v súvislosti s rokovaniami o dohode o environmentálnych tovaroch (EGA) a dohode o obchode so službami (TiSA);

35.  uznáva dôležitú prácu národných parlamentov v procese ratifikácie dohody a vyzýva ich, aby ju presadzovali; vyzýva tiež členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby začali proces preskúmania ratifikácie pristúpenia Ekvádoru k dohode;

36.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, ESVČ, Komisii, vláde Kolumbie a vláde Peru a generálnemu tajomníkovi OECD.

(1)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf

(2)

Ú. V. EÚ C 332E, 15.11.2013, s. 52.

(3)

Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 144.

(4)

Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 132.

(5)

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/

(6)

Index globálnych práv ITUC z roku 2018 – najhoršie krajiny na svete pre pracovníkov, Medzinárodná konfederácia odborových zväzov, 2018, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018

(7)

http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

4

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Ralph Packet, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Jonás Fernández, Alojz Peterle, Kosma Złotowski


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

22

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

PPE

Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Alojz Peterle, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

4

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur

5

0

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Kosma Złotowski

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 3. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia