POROČILO o izvajanju trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem

  7.12.2018 - (2018/2010(INI))

  Odbor za mednarodno trgovino
  Poročevalec: Santiago Fisas Ayxelà


  Postopek : 2018/2010(INI)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0446/2018
  Predložena besedila :
  A8-0446/2018
  Sprejeta besedila :

  PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o izvajanju trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem

  (2018/2010(INI))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani[1],

  –  ob upoštevanju načrta, dogovorjenega leta 2012 med Evropskim parlamentom ter vladama Kolumbije in Peruja,

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2012 o trgovinskem sporazumu EU s Kolumbijo in Perujem[2],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije o pristopu Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU in njenimi državami članicami ter Kolumbijo in Perujem[3],

    ob upoštevanju svojih priporočil z dne 13. decembra 2017 Svetu in Komisiji po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji[4],

  –  ob upoštevanju trgovinskih statistik in podatkov, ki jih je med drugim zagotovil Eurostat[5], svetovnega indeksa pravic Mednarodne konfederacije sindikatov za leto 2018[6], in poročil kolumbijske nacionalne sindikalne šole (ENS)[7],

  –  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0446/2018),

  A.  ker je trgovinski sporazum EU s Kolumbijo in Perujem (v nadaljevanju: sporazum) odnos, ki temelji na pravilih, skupnih vrednotah in mednarodnih standardih človekovih in delavskih pravic, okolja in trajnostnega razvoja in ki lahko močno pozitivno vpliva na socialno-ekonomski razvoj pogodbenic sporazuma, gospodarsko povezovanje, trajnostni razvoj, človekove pravice, nadaljnje sodelovanje v zvezi z regionalnimi in globalnimi vprašanji ter zbliževanje držav in njihovih državljanov;

  B.  ker je Peru eno najhitreje rastočih in najbolj odprtih gospodarstev v regiji, katerega trgovina predstavlja 44 % BDP; ker je Kolumbija tretje največje gospodarstvo v Latinski Ameriki, katerega gospodarska rast naj bi se pospešila v obdobju 2019–2020;

  C.  ker je izvajanje trgovinskih sporazumov, vključno z njihovimi družbenimi in okoljskimi vplivi, ključni steber dejavnosti spremljanja Evropskega parlamenta;

  D.  ker je treba ta sporazum oceniti glede na hudo gospodarsko in humanitarno krizo v Venezueli, ki povzroča obsežne migracije v Kolumbijo in Peru; ker sta obe državi sprejeli veliko število venezuelskih migrantov;

  1.  poudarja, da strateške vrednote sporazuma presegajo področje trgovine, saj zagotavljajo trdne temelje za tesnejše odnose, z dolgoročno zavezanostjo človekovim pravicam, socialnim pravicam, pravicam domorodnih ljudstev in kmetov ter okoljskim pravicam, prav tako pa prispevajo k vzpostavitvi strateškega partnerstva med EU in Latinsko Ameriko;

  2.  želi spomniti na pomen krepitve sodelovanja, da se ohrani in okrepi večstranski trgovinski sistem kot ključen steber pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja ter zagotovi ekonomska ureditev na podlagi pravil in bolj pravična, bolj vključujoča in bolj trajnostna trgovina; želi zlasti spomniti na svojo podporo STO in poudarja njeno vlogo pri vzpostavljanju gospodarske stabilnosti ter podpiranju rasti in razvoja, prav tako pa poziva pogodbenice, naj dialog, ki ga omogoča sporazum, uporabijo za opredelitev in razvoj skupnih strategij za nujno modernizacijo STO;

  3.  poudarja priložnost za okrepitev ne le medregionalnega sodelovanja in trgovine, ampak tudi sodelovanja in trgovine znotraj regije med Kolumbijo, Perujem in Ekvadorjem, ki jo ponuja sporazum;

  4.  pozdravlja vključitev Ekvadorja v sporazum kot dodatnega elementa za okrepitev regionalnega vključevanja ter poudarja konstruktivno vlogo vseh pogodbenic pri zagotavljanju, da bo ta proces uspešen; poudarja, da je sporazum še naprej odprt za nadaljnje pristope;

  5.  odločno podpira kolumbijski mirovni sporazum in želi spomniti na potencialne koristi in na to, da je treba sporazum čim bolje uporabiti, da bi pripomogli k izvajanju mirovnega sporazuma, vključno s celovito zemljiško reformo in procesom sprave v Kolumbiji; meni, da sporazum zagotavlja znatne priložnosti za rast in zaposlitev, tudi z obravnavanjem posebnih izzivov, kot so diverzifikacija gospodarstva, produktiven razvoj in uvedba načrtovanja rabe zemljišč, zlasti v najrevnejših regijah, na katere vpliva dolgotrajni notranji konflikt; vztraja, da je treba spodbujati mirovni sporazum v Kolumbiji, tako da se izkoristi ves potencial sporazuma, in meni, da bo sporazum kmalu imel učinek na mir v obliki gospodarskega in družbenega razvoja v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030; želi spomniti, da sta za izgradnjo trajnega miru od spodaj navzgor, zlasti na podeželskih območjih, ključna tudi stalna in strukturirana podpora za civilno družbo in dialog z njo;

  6.  pozdravlja dejstvo, da sporazum med drugim odpira trge za blago, storitve, javna naročila in naložbe, ki lahko – če temeljijo na načelih trajnostnega razvoja – ustvarijo priložnosti za formalno in kakovostno zaposlitev ter boljše delovne razmere in višji življenjski standard prek liberalizacije in širitve trgovine in naložb;

  7.  ugotavlja, da se je trgovina med EU, Kolumbijo in Perujem po začetku veljavnosti sporazuma zmanjšala, vendar meni, da je sporazum delno odtehtal negativne težnje v smislu mednarodnih trgovinskih tokov, upadanja cen primarnih proizvodov in upočasnitve gospodarske rasti v Latinski Ameriki, saj je nedvomno imel učinek stabilizacije;

  8.  pozdravlja dejstvo, da so se povečale naložbe EU v Kolumbiji in Peruju, ter opozarja, da je EU največja tuja vlagateljica v obeh državah;

  9.  pozdravlja, da sporazum med drugim pomaga podjetjem storitvenega sektorja s spodbujanjem dobre regulativne prakse, izboljšanjem domače regulacije in preglednosti ter okrepitvijo pravne varnosti in da lahko služi kot inkubator za spodbujanje digitalnega podjetništva v regiji, ki prispeva k zmanjšanju revščine in ustvarjanju delovnih mest;

  10.  podpira ustanovitev posebne delovne skupine, kot je navedeno v členu 109 sporazuma, za obravnavo regulativnih vprašanj v zvezi s trgovino s storitvami in elektronskim poslovanjem, da bi zagotovili spodbujanje uravnoteženega in pravičnega konkurenčnega okolja v digitalnem ekosistemu;

  11.  opozarja, da je sporazum prispeval k posodobitvi in diverzifikaciji izvoza iz Kolumbije in Peruja ter pozitivno vplival na kolumbijska in perujska MSP; poudarja, da ima sporazum potencial za večji prispevek k razvoju kolumbijskega in perujskega okolja zagonskih podjetij, zlasti kar zadeva podjetniške skupnosti te regije v urbanih vozliščih, kot so Bogotá, Medellín in Lima; vendar poudarja, da je treba storiti več v smislu diverzifikacije izvoza stran od tradicionalnih mineralnih, naftnih in kmetijskih proizvodov, ki obsegajo do 70 % izvoza glede na obseg, in k izvozu predelanega blaga in proizvodov z večjo dodano vrednostjo, da bi podprli gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest ob polnem spoštovanju okoljskih standardov in človekovih pravic;

  12.  poudarja, da je po začasni uveljavitvi sporazuma 1155 kolumbijskih podjetij – od tega 328 MSP – in 2328 novih perujskih podjetjih – od tega 90 % MSP – začelo izvažati v EU; poziva pogodbenice, naj dodatno podprejo proces internacionalizacije MSP in njihov vzajemni dostop do trga ter predložijo redne in točne podatke o sektorjih dejavnosti in stopnji konsolidacije dejavnosti MSP v zvezi s tem;

  13.  poziva obe strani, naj okrepita stopnjo izvajanja in ozaveščenost o sporazumu; meni, da se veliko MSP v EU, Kolumbiji in Peruju ne zaveda priložnosti, ki jih prinaša sporazum; zato poziva pogodbenice, naj preučijo stopnjo uporabe preferencialov, predvsem za MSP, ter sprejmejo učinkovite ukrepe za boljšo komunikacijo o priložnostih in koristih, ki jih prinaša sporazum, tudi prek vzpostavitve kontaktnih točk in specializiranega spletnega mesta za MSP;

  14.  pozdravlja, da se je izvoz kmetijskih proizvodov iz EU v obe državi znatno povečal od začasne uporabe sporazuma, vendar poziva Komisijo, naj pozorno spremlja razmere in obvesti Evropski parlament o učinkih sporazuma na proizvodnjo hrane za lokalni trg; želi spomniti, kako pomembno je trgovino napraviti bolj vključujočo ter olajšati ustrezno vključitev malih kmetov v vrednostne verige v Kolumbiji in Peruju, sedaj pa tudi v Ekvadorju;

  15.  želi spomniti, da so bile zaščitne klavzule določene za občutljive kmetijske sektorje in da bi morala Komisija v zvezi s tem dati na voljo temeljitejše in rednejše informacije o razvoju na trgu, in sicer tako Evropskemu parlamentu kot zadevnim industrijskim sektorjem;

  16.  priznava, da so pogodbenice dosegle napredek na področju odpravljanja trgovinskih ovir in izvajanja večine določb sporazuma, zlasti kar zadeva sanitarne in fitosanitarne zadeve, pravila o poreklu in tehnične ovire v trgovini; vendar opozarja, da protidampinški primeri ne bi smeli posegati v bistvena pravila protidampinškega sporazuma STO;

  17.  opozarja, da je med drugim pri naslednjih vprašanjih potreben nadaljnji napredek:

  a) certifikacijske zahteve za mesne in mlečne izdelke,

  b) ponarejanje, piratstvo, zloraba imen geografskih označb EU in geografskih označb v postopku registracije,

  c) diskriminatorna obdavčitev uvoženih žganih pijač,

  d) učinkovito izvajanje zavez glede socialnih in okoljskih vprašanj,

  e) pomanjkanje preglednosti v upravnih postopkih;

  18.  meni, da bi morale pogodbenice uporabiti revizijsko klavzulo sporazuma, da bi med drugim vključile: 

  a) celovito poglavje o mikropodjetjih in MSP, ki bo omogočal znaten napredek v smislu olajšanja trgovine, odprave trgovinskih ovir in nepotrebnih upravnih bremen;

  b) posebno poglavje o spolu v skladu z obveznostjo EU glede spodbujanja enakosti spolov, kot je zapisana v členu 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU); v zvezi s tem pozdravlja, da so EU, Peru in Kolumbija podpisali skupno izjavo o trgovini in ekonomskem opolnomočenju žensk;

  c) poglavje o boju proti korupciji, pranju denarja in davčnim utajam;

  d) ustrezen mehanizem reševanja sporov za poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, ki bi med različnimi metodami izvrševanja vključeval možnost, da bi se v primerih hudih in stalnih kršitev kot zadnja rešitev uporabile sankcije kot odvračilni ukrep, ob ustreznem upoštevanju socialnih partnerjev ter organizirane in reprezentativne civilne družbe;

  e) posebne določbe za udejstvovanje v mednarodnih instrumentih, da bi se spodbujalo izvajanje večstranskih okoljskih sporazumov, zlasti Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah;

  19.  vztraja, da je korupcija ena najpomembnejših netrgovinskih ovir, ki ovira poslovno okolje in povečuje težave, s katerimi se podjetja srečujejo pri poslovanju; poziva Komisijo, naj sporazum uporabi za spremljanje domačih reform v partnerskih državah v zvezi s pravno državo in dobrim upravljanjem in naj pripravi učinkovite protikorupcijske ukrepe;

  20.  ugotavlja, da so organi obeh držav pokazali pozitivno naravnanost pri sodelovanju, da bi poiskali hitre rešitve za preostale nerazrešene trgovinske ovire;

  21.  ugotavlja, da sta obe državi izrazili posebne pomisleke glede svojih zmogljivosti za doseganje nekaterih standardov varnosti hrane, ki se zahtevajo za trg EU, zlasti kar zadeva nedavne zakonodajne predloge EU o ravni kadmija v kakavu, endokrinih motilcih, novih živilih in palmovem olju, ki bi lahko imeli negativne socialne učinke na nekaterih najranljivejših območjih teh držav, kjer je večinoma zgoščena proizvodnja zadevnih proizvodov; poziva pogodbenice, naj okrepijo in kar najbolje izkoristijo finančno in tehnično sodelovanje ter izboljšajo mehanizme zgodnjega opozarjanja, preglednost in izmenjavo informacij o notranji zakonodaji in postopkih, da bodo lahko predvidevale spreminjajoče se vzorce in se prilagajale nanje ter spoštovale pravne zahteve; poziva Komisijo, naj razmisli o spremnih in podpornih ukrepih, da bi lokalnim proizvajalcem pomagali izpolniti zdravstvene zahteve EU, v skladu s previdnostnim načelom;

  22.  vztraja, da je treba učinkovito in prek konkretnih akcijskih načrtov uveljaviti posebne določbe v zvezi z načrtom za človekove, okoljske in delavske pravice, kot je pozval v svoji resoluciji z dne 13. junija 2012 o trgovinskem sporazumu EU s Kolumbijo in Perujem; želi spomniti zlasti na zavezo pogodbenic, da bodo uveljavljale standarde glede svobode združevanja, pravice do kolektivnega pogajanja, strogih in učinkovitih delovnih inšpekcij, nasilja nad socialnimi in etničnimi voditelji ter varstva okolja prek ustreznih mehanizmov preprečevanja, nadzora in izvrševanja; v zvezi s tem pozdravlja prizadevanja Kolumbije za boj proti nekaznovanosti v primerih kaznivih dejanj prek izboljšanih preiskav, vendar vztraja, da si je treba dodatno prizadevati za učinkovitejše ukrepe za izkoreninjenje nasilja nad zagovorniki človekovih pravic, okoljskimi aktivisti, sindikalisti, etničnimi in skupnostnimi voditelji ter za končanje stalnih hudih kaznivih dejanj zoper ženske;

  23.  priznava, da so se s sporazumom, ki so ga leta 2017 sklenili kolumbijska vlada in sindikati javnega sektorja, izboljšale razmere za več kot milijon delavcev; izpostavlja posebej nizko stopnjo članstva v sindikatih in večjo rabo enostransko določenih plačnih sistemov in sistemov ugodnosti („pactos colectivos“) namesto kolektivnih pogodb;

  24.  pozdravlja dejstvo, da se je po podatkih svetovalnega odbora sindikatov pri OECD povečalo število inšpektorjev v Kolumbiji; poudarja potrebo po več sredstvih, da bi se zagotovile učinkovite delovne inšpekcije; Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje poziva, naj podpreta Kolumbijo pri prizadevanjih za okrepitev delovnih inšpekcij, ki so očitno velik izziv za kolumbijsko vlado, saj je država med dolgotrajnim oboroženim konfliktom izgubila nadzor nad deli ozemlja, ki pa jih je vseeno treba uresničiti, ter pričakuje, da se bo izvajal dodaten in učinkovit nadzor, zlasti na podeželju; poziva Komisijo, naj zagotovi podrobne informacije o številu inšpektorjev in inšpekcij, pa tudi o ugotovljenih nepravilnostih; želi spomniti na priporočila svetovalnega odbora sindikatov pri OECD, da je še vedno treba povečati število delovnih inšpektorjev, da bi dosegli mednarodne standarde na tem področju;

  25.  pozdravlja prizadevanja in zaveze Peruja za okrepitev izvajanja svojih obveznosti v okviru poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju iz sporazuma, vendar vztraja, da so potrebna dodatna prizadevanja za obravnavanje nasilja nad zagovorniki človekovih pravic, socialnimi in etničnimi skupnostnimi voditelji ter zlasti nad ženskami; pozdravlja zadnje ukrepe, sprejete v Peruju, za izboljšanje delovnih inšpekcij ter to državo spodbuja, naj še naprej krepi svoja prizadevanja v skladu s priporočili MOD; pozdravlja tudi dejstvo, da je Peru leta 2018 predsedoval upravnemu svetu MOD, kar še dodatno krepi zavezanost Peruja biti zgled pri spoštovanju delovne zakonodaje; poudarja tudi, da je Peru 6. avgusta 2018 ratificiral okvirni sporazum z MOD o spodbujanju dostojnega dela za obdobje 2018–2021; kljub temu poudarja pomanjkanje učinkovitega izvajanja konvencij MOD št. 87 in 98 ter izraža zaskrbljenost zaradi nedavnih zakonodajnih sprememb, ki bi lahko vodile k oslabitvi varstva okolja; poziva Komisijo, naj ustrezno obvesti Parlament o tem, kako bo neodvisno obravnavala uradno pritožbo perujske organizirane civilne družbe proti perujski vladi glede spoštovanja delovnih in okoljskih standardov;

  26.  meni, da je dialog med predstavniki EU ter kolumbijske in perujske civilne družbe o določbah sporazuma o trgovini in trajnostnem razvoju koristno sredstvo za opredelitev nerešenih težav ter spodbujanje vlad k nadaljnjemu napredku v smeri spoštovanja pomembnih mednarodnih socialnih, delovnih in okoljskih standardov;

  27.  zato poudarja, da so pregledni in vključujoči mehanizmi posvetovanja ključni instrumenti za zagotovitev, da bodo vse pogodbenice upoštevale priznane delovne standarde in standarde varstva okolja;

  28.  želi spomniti, da je v poglavju o trgovini in trajnostnem razvoju iz sporazuma predvideno, da vsaka stran ustanovi domače svetovalne skupine ali odbore za zadeve, povezane z delom, okoljem in trajnostnim razvojem, ki bodo vključevale neodvisne, reprezentativne organizacije civilne družbe z uravnoteženo zastopanostjo ekonomskih, socialnih in okoljskih deležnikov; pozdravlja, da je bila v Kolumbiji ustanovljena posvetovalna skupina, ki je neodvisna od vlade; meni, da bi moral Peru slediti zgledu Kolumbije, da bi zagotovil večjo neodvisnost in preglednost; pozdravlja odločitev predstavnikov EU in andskih domačih svetovalnih skupin, da se bodo letno srečevali, kar bo omogočilo boljšo izmenjavo informacij in najboljših praks ter pripravo skupnih priporočil, ki bodo predstavljena pogodbenicam;

  29.  poziva Komisijo, naj poveča svoja prizadevanja za izvajanje 15-točkovnega načrta, da bi zavezujoča poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju postala učinkovitejša, in želi spomniti, da mora nadaljevati svoj dialog z različnimi udeleženimi akterji, tudi s Parlamentom, da bi zagotovila učinkovito uveljavljanje zavez na področjih človekovih pravic, dela in varstva okolja;

  30.  opozarja, da zakonodajne spremembe, ki bi lahko vodile k nižji ravni varstva okolja z namenom spodbujanja tujih neposrednih investicij, niso v skladu s sporazumom;

  31.  je zaskrbljen zaradi znatnega deleža vseh delavcev, ki so zaposleni v neformalnem gospodarstvu v Peruju in Kolumbiji, zlasti žensk; poudarja, da je treba pripraviti učinkovite politike za zmanjšanje tega deleža, in meni, da bi lahko sporazum pomagal v zvezi s tem, saj bi pripomogel k ustvarjanju več formalnih delovnih mest, na primer z okrepitvijo ukrepov za olajšanje ekonomskih dejavnosti MSP;

  32.  želi spomniti, da bi bilo treba spoštovati pragove, določene v stabilizacijskem mehanizmu za banane, ki je priložen sporazumu in velja do leta 2020, ter poudarja, da bo treba še naprej spremljati uvoz banan, ko bo mehanizem potekel, in da bi morale pogodbenice še naprej zagotavljati statistiko v zvezi s tem; je zaskrbljen, da je Peru presegel prag stabilizacijskega mehanizma za banane iz sporazuma, in poziva k analizi učinka tega na trge v EU; želi spomniti, da se je Komisija zavezala, da bo do 1. januarja 2019 ocenila razmere proizvajalcev banan iz EU in da bi se lahko v primeru, če bo ugotovila, da je prišlo do znatnega poslabšanja stanja na trgu ali razmer za proizvajalce banan iz EU, razmislilo o podaljšanju obdobja veljavnosti mehanizma, ob soglasju pogodbenic sporazuma;

  33.  pozdravlja pristop Kolumbije k OECD 30. maja 2018, ki pomeni priznanje pomembnih reform, ki jih je sprejela država, kot so reforma pravosodnega sistema, boljše upravljanje podjetij v državni lasti in spoštovanje konvencije OECD o boju proti podkupovanju; želi spomniti, da mora v skladu z odločitvijo sveta OECD Kolumbija po pristopu predložiti poročila o napredku organom OECD, kot je nadaljnja ocena priporočil iz uradnega mnenja trgovinskega odbora; spodbuja Peru, naj nadaljuje reforme v skladu s sporazumom z OECD o programu za državo;

  34.  poudarja, kako pomembno je še izboljšati mednarodno sodelovanje v večstranskem, mnogostranskem in regionalnem mednarodnem okviru ter v sklopu STO, na primer v zvezi s pogajanji o sporazumu o okoljskem blagu (EGA) in sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA);

  35.  priznava pomembno delo, ki ga opravljajo nacionalni parlamenti v procesu ratifikacije sporazuma, in jih poziva, naj z njim nadaljujejo; prav tako poziva države članice, ki tega še niso storile, da začnejo proces preučitve ratifikacije pristopa Ekvadorja k sporazumu;

  36.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, ESZD, Komisiji, vladama Kolumbije in Peruja ter generalnemu sekretarju OECD.

  INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

  Datum sprejetja

  3.12.2018

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  22

  4

  5

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Reimer Böge, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Ralph Packet, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Birgit Collin-Langen, Jonás Fernández, Alojz Peterle, Kosma Złotowski

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  22

  +

  ALDE

  Nadja Hirsch, Frédérique Ries

  ECR

  Ralph Packet

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Alojz Peterle, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  4

  -

  ENF

  France Jamet

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur

  5

  0

  ECR

  David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Kosma Złotowski

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani

  Zadnja posodobitev: 8. januar 2019
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov