Процедура : 2018/0089(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0447/2018

Внесени текстове :

A8-0447/2018

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 17
CRE 25/03/2019 - 17

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0222

ДОКЛАД     ***I
PDF 1367kWORD 205k
7.12.2018
PE 628.647v02-00 А8-0447/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО

(COM(2018)0184 – C8‑0149/2018 – 2018/0089(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Жофроа Дидие

Докладчик по становище (*):Денис де Йонг, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО

(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0184),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0149/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по транспорт и туризъм (A8-0447/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Целта на настоящата директива е да се даде възможност на квалифицираните организации, които представляват колективния интерес на потребителите, да потърсят защита чрез представителни искове срещу нарушения на разпоредбите на законодателството на Съюза. Квалифицираните организации следва да могат да поискат преустановяването или забраната на нарушение, потвърждаването, че е било извършено нарушение, и да потърсят правна защита, като обезщетение, поправка или намаляване на цената, както е предвидено в националното законодателство.

(1)  Целта на настоящата директива е да се даде възможност на квалифицираните представителни организации, които представляват колективния интерес на потребителите, да потърсят защита чрез представителни искове срещу нарушения на разпоредбите на законодателството на Съюза. Квалифицираните представителни организации следва да могат да поискат преустановяването или забраната на нарушение, потвърждаването, че е било извършено нарушение, и да потърсят правна защита, като обезщетение, възстановяване на платената цена, поправка, замяна, отстраняване или прекратяване на договора, както е предвидено в националното законодателство.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29 позволи на квалифицираните организации да предявяват представителни искове, чиято основна цел бе преустановяването и забраната на нарушения на законодателството на Съюза, увреждащи колективните интереси на потребителите. Тази директива обаче не отговори в достатъчна степен на предизвикателствата, свързани с прилагането на правото на потребителите. За да се подобри възпирането на незаконните практики и да се намали вредата, нанасяна на потребителите, е необходимо да се засили механизмът за защита на колективните интереси на потребителите. Предвид многобройните промени, които се въвеждат в текста, за яснота е уместно Директива 2009/22/EC да бъде заменена.

(2)  Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29 позволи на квалифицираните представителни организации да предявяват представителни искове, чиято основна цел бе преустановяването и забраната на нарушения на законодателството на Съюза, увреждащи колективните интереси на потребителите. Тази директива обаче не отговори в достатъчна степен на предизвикателствата, свързани с прилагането на правото на потребителите. За да се подобри възпирането на незаконните практики, да се насърчат добрите и отговорни бизнес практики и да се намали вредата, нанасяна на потребителите, е необходимо да се засили механизмът за защита на колективните интереси на потребителите. Предвид многобройните промени, които се въвеждат в текста, за яснота е уместно Директива 2009/22/EC да бъде заменена. Съществува голяма необходимост от намеса на Съюза въз основа на член 114 от ДФЕС, за да се осигури както достъп до правосъдие, така и добро правораздаване, тъй като това ще намали разходите и тежестта, произтичащи от индивидуалните действия.

__________________

__________________

29 ОВ L 110, 1.5.2009 г., стр. 30.

29 ОВ L 110, 1.5.2009 г., стр. 30.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Представителният иск следва да предложи ефективен и ефикасен начин за защита на колективните интереси на потребителите. Той следва да позволи на квалифицираните организации да действат с цел да се осигури спазването на съответните разпоредби на правото на Съюза и да се преодолеят препятствията, пред които са изправени потребителите в рамките на индивидуалните искове, като например несигурността относно техните права и наличните процесуални механизми, психологическото нежелание да предприемат действия и отрицателното салдо на очакваните разходи и ползи от индивидуалния иск.

(3)  Представителният иск следва да предложи ефективен и ефикасен начин за защита на колективните интереси на всички потребители срещу вътрешни и презгранични нарушения. Той следва да позволи на квалифицираните представителни организации да действат с цел да се осигури спазването на съответните разпоредби на правото на Съюза и да се преодолеят препятствията, пред които са изправени потребителите в рамките на индивидуалните искове, като например несигурността относно техните права и наличните процесуални механизми, предишен опит с неуспешни искания, прекалено продължителни производства, психологическото нежелание да предприемат действия и отрицателното салдо на очакваните разходи и ползи от индивидуалния иск, с което се повишава правната сигурност както за ищците, така и за ответниците, а така също и за правната система.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Важно е да се осигури необходимото равновесие между достъпа до правосъдие и процесуалните гаранции срещу злоупотребата с предявяването на искове, които биха могли да възпрепятстват неоправдано способността на дружествата да функционират в рамките на единния пазар. За да се предотврати злоупотребата с представителни искове следва да се избягват елементи като наказателни обезщетения и липсата на погасителни срокове по отношение на правото да се предяви иск от името на увредени потребители и следва да се предвидят ясни правила за различни процесуални аспекти, като определянето на квалифицирани организации, произхода на техните средства и естеството на информацията, необходима за предявяване на представителните искове. Настоящата директива не следва да засяга националните правила относно присъждането на процесуалните разноски.

(4)  Важно е да се осигури необходимото равновесие между достъпа до правосъдие и процесуалните гаранции срещу злоупотребата с предявяването на искове, които биха могли да възпрепятстват неоправдано способността на дружествата да функционират в рамките на единния пазар. За да се предотврати злоупотребата с представителни искове следва да се избягват елементи като наказателни обезщетения и липсата на погасителни срокове по отношение на правото да се предяви иск от името на увредени потребители и следва да се предвидят ясни правила за различни процесуални аспекти, като определянето на квалифицирани представителни организации, произхода на техните средства и естеството на информацията, необходима за предявяване на представителните искове. Страната, загубила делото, следва да поеме разноските по него. Съдът или правораздавателният орган обаче не следва да присъждат на страната, загубила делото, покриването на разноски, които са ненужно направени или несъразмерни на иска.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Настоящата директива следва да обхваща различни области като защита на данните, финансови услуги, пътуване и туризъм, енергетика, телекомуникации и околна среда. Тя следва да обхваща нарушения на разпоредбите на правото на Съюза, които защитават интересите на потребителите, независимо дали се наричат потребители или пътници, клиенти, инвеститори на дребно, клиенти на дребно или други наименования в съответното законодателство на Съюза. За да се гарантира адекватна ответна реакция на нарушенията на законодателството на Съюза, чийто мащаб и форма се развиват бързо, следва да се предвиди възможност за изменение на приложението към настоящата директива при всяко приемане на нов акт на Съюза, имащ отношение към защитата на колективните интереси на потребителите, така че той да бъде включен в обхвата ѝ.

(6)  Настоящата директива следва да обхваща различни области като защита на данните, финансови услуги, пътуване и туризъм, енергетика, телекомуникации, околна среда и здравеопазване. Тя следва да обхваща нарушения на разпоредбите на правото на Съюза, които защитават колективните интереси на потребителите, независимо дали се наричат потребители или пътници, клиенти, инвеститори на дребно, клиенти на дребно или други наименования в съответното законодателство на Съюза, както и колективните интереси на субектите на данни по смисъла на ОРЗД. За да се гарантира адекватна ответна реакция на нарушенията на законодателството на Съюза, чийто мащаб и форма се развиват бързо, следва да се предвиди възможност за изменение на приложението към настоящата директива при всяко приемане на нов акт на Съюза, имащ отношение към защитата на колективните интереси на потребителите, така че той да бъде включен в обхвата ѝ.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Настоящата директива се прилага за представителни искове, предявени срещу нарушения с широко въздействие върху потребителите, свързани с обхванатите от Съюза разпоредби, изброени в приложение I. Широкото въздействие започва, когато са засегнати двама потребители.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Настоящата директива не следва да създава правила на международното частно право относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения или приложимото право. Съществуващите инструменти на законодателството на Съюза се прилагат за представителните искове, предвидени в настоящата директива.

(9)  Настоящата директива не следва да създава правила на международното частно право относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения или приложимото право. Съществуващите инструменти на законодателството на Съюза се прилагат за представителните искове, предвидени в настоящата директива, за да се предотврати увеличаване на т.нар. „търсене на най-благоприятната правна система“.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Настоящата директива следва да не засяга прилагането на правилата на ЕС в областта на международното частно право при презгранични случаи. Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст – Брюксел I), Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) и Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) са приложими за представителните искове, определени с настоящата директива.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като само квалифицираните организации могат да предявят представителни искове, те следва да отговарят на критериите, установени в настоящата директива, за да се гарантира, че колективните интереси на потребителите са представени по подходящ начин. По-специално, квалифицираните организации трябва да бъдат учредени съгласно законодателството на дадена държава членка, в което могат да се включват например изисквания относно броя на членовете, постоянния характер на структурата или изискванията за прозрачност по отношение на релевантните аспекти на тази структура, като учредителен устав, управленски апарат, цели и методи на работа. Те също така следва да са с нестопанска цел и да имат легитимен интерес да гарантират спазването на съответното законодателство на Съюза. Тези критерии следва да се прилагат както за предварително определени, така и за ad hoc квалифицирани организации, създадени за целите на конкретен иск.

(10)  Тъй като само квалифицираните представителни организации могат да предявят представителни искове, те следва да отговарят на критериите, установени в настоящата директива, за да се гарантира, че колективните интереси на потребителите са представени по подходящ начин. По-специално, квалифицираните представителни организации трябва да бъдат учредени съгласно законодателството на дадена държава членка, в което следва да се включват например изискванията за прозрачност по отношение на релевантните аспекти на тази структура, като учредителен устав, управленски апарат, цели и методи на работа. Те също така следва да са с нестопанска цел и да имат легитимен интерес да гарантират спазването на съответното законодателство на Съюза. Освен това квалифицираните представителни организации трябва да бъдат независими от пазарните участници, включително финансово. Квалифицираните представителни организации трябва също да имат установена процедура за предотвратяване на конфликти на интереси. Държавите членки не налагат критерии, които надхвърлят критериите, установени в настоящата директива.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Квалифицираната организация, която предявява представителен иск съгласно настоящата директива, следва да бъде страна по производството. Потребителите, засегнати от нарушението, следва да имат подходящи възможности да се възползват от съответните резултати от представителния иск. Разпорежданията съгласно настоящата директива следва да не засягат индивидуалните искове, предявени от потребителите, увредени от практиката, предмет на разпореждането.

(15)  Квалифицираната организация, която предявява представителен иск съгласно настоящата директива, следва да бъде страна по производството. Потребителите, засегнати от нарушението, следва да имат подходяща информация относно съответните резултати от представителния иск и как да се възползват от тях. Разпорежданията съгласно настоящата директива следва да не засягат индивидуалните искове, предявени от потребителите, увредени от практиката, предмет на разпореждането.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Квалифицираните организации следва да могат да искат постановяването на мерки, насочени към отстраняване на продължаващите последици от нарушението. Тези мерки следва да бъдат под формата на заповед за защита, която задължава търговеца да предвиди, inter alia, обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, както е уместно и предвидено съгласно националното законодателство.

(16)  Квалифицираните представителни организации следва да могат да искат постановяването на мерки, насочени към отстраняване на продължаващите последици от нарушението. Тези мерки следва да бъдат под формата на заповед за защита, която задължава търговеца да предвиди, inter alia, обезщетение, поправка, замяна, отстраняване, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, както е уместно и предвидено съгласно националното законодателство.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Държавите членки могат да изискват от квалифицираните организации да предоставят достатъчно информация, за да подкрепят представителен иск за обезщетение, включително описание на групата потребители, засегнати от нарушението, и фактическите и правни въпроси, които трябва да бъдат решени в рамките на представителния иск. От квалифицираната организация не следва да се изисква индивидуално да идентифицира всички потребители, засегнати от дадено нарушение, за да предяви иска. В рамките на представителни искове за защита съдът или административният орган следва да провери на възможно най-ранния етап дали е подходящо искът да бъде предявен като представителен, предвид естеството на нарушението и характеристиките на вредите, претърпени от съответните потребители.

(18)  Държавите членки следва да изискват от квалифицираните представителни организации да предоставят достатъчно информация, за да подкрепят представителен иск за обезщетение, включително описание на групата потребители, засегнати от нарушението, и фактическите и правни въпроси, които трябва да бъдат решени в рамките на представителния иск. От квалифицираната организация не следва да се изисква индивидуално да идентифицира всички потребители, засегнати от дадено нарушение, за да предяви иска. В рамките на представителни искове за защита съдът или административният орган следва да провери на възможно най-ранния етап дали е подходящо искът да бъде предявен като представителен, предвид естеството на нарушението и характеристиките на вредите, претърпени от съответните потребители. По-специално, исковете следва да бъдат установими и еднакви и в исканите мерки следва да има сходство, споразумението за финансиране на квалифицираната организация с трета страна следва да бъде прозрачно и без никакъв конфликт на интереси. Държавите членки следва също така да гарантират, че съдът или административният орган имат правомощието на възможно най-ранен етап на производството да отхвърлят случаи, които са явно неоснователни.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Държавите членки следва да имат право да решават дали съдът или националният им орган, сезиран с иск за защита, може по изключение да издаде вместо заповед за защита установително решение относно отговорността на търговеца спрямо потребителите, увредени от нарушение, на което индивидуални потребители могат да се основат, за да предявят последващи искове за защита. Тази възможност следва да бъде запазена за надлежно обосновани случаи, при които количественото определяне на индивидуалните обезщетения, които се присъждат на всеки от засегнатите потребители от представителния иск, е сложно и би било неефективно да се извърши в рамките на представителния иск. Установителните решения следва да не се издават в ситуации, които не са сложни, и по-специално когато засегнатите потребители могат да бъдат идентифицирани и когато потребителите са претърпели съпоставима вреда по отношение на даден период от време или покупка. Също така, установителни решения не следва да се издават, когато размерът на загубите, понесени от отделните потребители, е толкова малък, че отделните потребители едва ли ще искат индивидуално обезщетение. Съдът или националният орган следва надлежно да мотивира прибягването до установително решение вместо издаването на заповед за защита за всеки конкретен случай.

заличава се

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Когато потребителите, засегнати от една и съща практика, могат да бъдат идентифицирани и са претърпели вреди, които са съпоставими от гледна точка на даден период от време или дадена покупка, като например в случая на дългосрочни потребителски договори, съдът или административният орган може ясно да определи групата потребители, засегнати от нарушението, в хода на производството по представителния иск. По-специално, съдът или административният орган може да поиска от търговеца – нарушител да предостави съответна информация, като например информация относно самоличността на потребителите и продължителността на практиката. По съображения за целесъобразност и ефективност в тези случаи държавите членки, в съответствие със своето национално законодателство, биха могли да обмислят да предоставят на потребителите възможността да се ползват пряко от заповед за защита след издаването на такава заповед, без потребителите да са задължени да предоставят индивидуално пълномощно преди издаването на заповедта за защита.

заличава се

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  В случаите с ниска стойност на претенциите повечето потребители е малко вероятно да предприемат действия за осъществяването на своите права, защото усилията ще надвишат индивидуалните ползи. Въпреки това, ако една и съща практика засяга определен брой потребители, общата загуба може да бъде значителна. В такива случаи съдът или органът може да приеме, че е непропорционално да се разпределят средствата на засегнатите потребители, например защото е твърде обременително или неосъществимо. Ето защо средствата, получени като обезщетение чрез представителни искове, биха послужили по-добре за защита на колективните интереси на потребителите и следва да бъдат използвани за съответна обществена цел, като например фонд за правна помощ на потребителите, кампании за осведомяване или движения на потребителите.

заличава се

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Настоящата директива предвижда процедурен механизъм, който не засяга правилата, установяващи материални права на потребителите на договорни и извъндоговорни средства за защита в случай, че техните интереси са увредени от нарушение, като например правото на обезщетение за вреди, прекратяване на договора, възстановяване на разходите, подмяна, поправка или намаляване на цената. Представителен иск за защита по настоящата директива може да бъде предявен само когато правото на Съюза или националното право предвижда такива материални права.

(23)  Настоящата директива предвижда процедурен механизъм, който не засяга правилата, установяващи материални права на потребителите на договорни и извъндоговорни средства за защита в случай, че техните интереси са увредени от нарушение, като например правото на обезщетение за вреди, прекратяване на договора, възстановяване на разходите, подмяна, отстраняване, поправка или намаляване на цената. Представителен иск за защита по настоящата директива може да бъде предявен само когато правото на Съюза или националното право предвижда такива материални права.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Настоящата директива не заменя съществуващите национални механизми за колективна защита. Като взема предвид техните правни традиции, тя оставя на държавите членки да преценят дали да създадат предвидения с настоящата директива представителен иск като част от съществуващ или бъдещ механизъм за колективна защита или като алтернатива на тези механизми, доколкото националният механизъм съответства на условията, определени в настоящата директива.

(24)  Настоящата директива има за цел минимална хармонизация и не заменя съществуващите национални механизми за колективна защита. Като взема предвид техните правни традиции, тя оставя на държавите членки да преценят дали да създадат предвидения с настоящата директива представителен иск като част от съществуващ или бъдещ механизъм за колективна защита или като алтернатива на тези механизми, доколкото националният механизъм съответства на условията, определени в настоящата директива. Тя не възпрепятства държавите членки да запазят своята действаща рамка, нито ги задължава да я изменят. Държавите членки ще имат възможност да прилагат предвидените в настоящата директива правила в собствената си система за колективна защита или да ги прилагат в отделна процедура.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Квалифицираните организации следва да осигурят пълна прозрачност относно източника на финансиране на своята дейност като цяло и относно средствата, подкрепящи конкретен представителен иск за защита, за да се даде възможност на съдилищата или административните органи да преценят дали е възможно да има конфликт на интереси между финансиращата трета страна и квалифицираната организация и за да се избегнат рисковете от злоупотреба с правото на иск, както и да се прецени дали финансиращата трета страна, разполага с достатъчно ресурси, за да изпълни финансовите си ангажименти към квалифицираната организация. Информацията, предоставена от квалифицираната организация на съда или административния орган, сезирани с представителния иск, следва да им даде възможност да преценят дали третата страна може да повлияе на процесуалните решения на квалифицираната организация в контекста на представителния иск, включително във връзка със спогодбите, и дали предоставя финансиране за представителен иск за защита срещу ответник, който е конкурент на предоставящата средствата страна, или срещу ответник, от когото предоставящата средствата страна е зависима. Ако наличието на някое от тези обстоятелства бъде потвърдено, съдът или административният орган следва да имат правомощието да изискват от квалифицираната организация да откаже съответното финансиране и при необходимост да откажат процесуалната легитимация на квалифицираната организация по конкретен случай.

(25)  Квалифицираните представителни организации следва да осигурят пълна прозрачност относно източника на финансиране на своята дейност като цяло и относно средствата, подкрепящи конкретен представителен иск за защита, за да се даде възможност на съдилищата или административните органи да преценят дали е възможно да има конфликт на интереси между финансиращата трета страна и квалифицираната организация и за да се избегнат рисковете от злоупотреба с правото на иск, както и да се прецени дали квалифицираната организация разполага с достатъчно ресурси, за да представлява интересите на засегнатите потребители и да поеме всички необходими съдебни разноски в случай на неуспех на иска. Информацията, предоставена от квалифицираната организация на най-ранен етап от производството на съда или административния орган, сезирани с представителния иск, следва да им даде възможност да преценят дали някоя трета страна може да повлияе на процесуалните решения на квалифицираната организация като цяло и в контекста на представителния иск, включително във връзка със спогодбите, и дали предоставя финансиране за представителен иск за защита срещу ответник, който е конкурент на предоставящата средствата страна, или срещу ответник, от когото предоставящата средствата страна е зависима. Ако наличието на някое от тези обстоятелства бъде потвърдено, съдът или административният орган трябва да имат правомощието да изискват от квалифицираната организация да откаже съответното финансиране и при необходимост да откажат процесуалната легитимация на квалифицираната организация по конкретен случай. Държавите членки следва да не разрешават на адвокатските кантори да създават квалифицирани представителни организации. Непрякото финансиране на иска чрез дарения, включително дарения от търговци в рамките на инициативи за корпоративна социална отговорност, отговаря на изискванията за финансиране от трета страна, при условие че е съобразено с изискванията за прозрачност, независимост и липса на конфликт на интереси, посочени в член 4 и член 7.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Колективните извънсъдебни спогодби, с които се цели да се предостави защита на засегнатите потребители, следва да бъдат насърчавани както преди предявяването на представителния иск, така и на всеки етап от производството по представителния иск.

(26)  Колективните извънсъдебни спогодби, например медиация, с които се цели да се предостави защита на засегнатите потребители, следва да бъдат насърчавани както преди предявяването на представителния иск, така и на всеки етап от производството по представителния иск.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Държавите членки могат да предвидят, че квалифицирана организация и търговец, които са постигнали спогодба относно обезщетение за потребители, засегнати от предполагаема незаконна практика на този търговец, могат съвместно да поискат от съд или административен орган да одобри спогодбата. Такова искане трябва да бъде допуснато от съда или административния орган само ако няма друго висящо производство по представителен иск във връзка със същата практика. Компетентен съд или административен орган, който одобрява такава колективна спогодба, трябва да вземе предвид интересите и правата на всички заинтересовани страни, включително отделните потребители. На засегнатите отделни потребители се дава възможност да приемат или да откажат да бъдат обвързани от подобна спогодба.

(27)  Държавите членки могат да предвидят, че квалифицирана организация и търговец, които са постигнали спогодба относно обезщетение за потребители, засегнати от предполагаема незаконна практика на този търговец, могат съвместно да поискат от съд или административен орган да одобри спогодбата. Такова искане трябва да бъде допуснато от съда или административния орган само ако няма друго висящо производство по представителен иск във връзка със същата практика. Компетентен съд или административен орган, който одобрява такава колективна спогодба, трябва да вземе предвид интересите и правата на всички заинтересовани страни, включително отделните потребители. Спогодбите следва да бъдат окончателни и задължителни за всички страни.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  С цел да се улесни предоставянето на защита на отделните потребители, търсена въз основа на издадени в рамките на производство по представителни искове окончателни установителни решения относно отговорността на търговеца спрямо потребителите, претърпели вреди от нарушение, съдът или административният орган, издали решението, следва да имат правомощието да поискат от квалифицираната организация и търговеца да постигнат колективна спогодба.

заличава се

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Всяка извънсъдебна спогодба, постигната в контекста на представителен иск или въз основа на окончателно установително решение, следва да бъде одобрена от съответния съд или административен орган, за да се гарантира нейната законосъобразност и справедливост, като се вземат предвид интересите и правата на всички заинтересовани страни. На засегнатите отделни потребители се дава възможност да приемат или да откажат да бъдат обвързани от подобна спогодба.

(30)  Всяка извънсъдебна спогодба, постигната в контекста на представителен иск, следва да бъде одобрена от съответния съд или административен орган, за да се гарантира нейната законосъобразност и справедливост, като се вземат предвид интересите и правата на всички заинтересовани страни. Спогодбите са обвързващи за всички страни, без да се засягат каквито и да било допълнителни права на обезщетение, които засегнатите потребители може да имат съгласно правото на Съюза или националното право.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  За да бъде ефективна, информацията трябва да бъде адекватна и пропорционална на обстоятелствата по случая. Търговецът – нарушител следва да информира адекватно всички засегнати потребители за окончателните разпореждания и заповедите за защита, издадени в рамките на производството по представителния иск, както и за спогодбата, одобрена от съд или административен орган. Такава информация може да бъде предоставена например на уебсайта на търговеца, в социалните медии, на онлайн места за търговия или в популярни вестници, включително тези, които биват разпространявани единствено чрез електронни средства за комуникация. Ако е възможно, потребителите следва да бъдат информирани поотделно чрез електронни писма или писма на хартиен носител. Тази информация трябва да се предоставя в достъпна форма за хората с увреждания при поискване.

(32)  За да бъде ефективна, информацията трябва да бъде адекватна и пропорционална на обстоятелствата по случая. Държавите членки следва да гарантират, че съдът или административният орган може да изискват от страната, изгубила делото, да информира адекватно всички засегнати потребители за окончателно решение относно разпорежданията и заповедите за защита, издадено в рамките на производството по представителния иск, а при спогодба, одобрена от съд или административен орган – и от двете страни. Такава информация може да бъде предоставена например на уебсайта, в социалните медии, на онлайн места за търговия или в популярни вестници, включително тези, които биват разпространявани единствено чрез електронни средства за комуникация. Тази информация трябва да се предоставя в достъпна форма за хората с увреждания при поискване. Страната, загубила делото, поема разходите за информирането на потребителя.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32а)  Държавите членки следва да бъдат насърчавани да създадат безплатен национален регистър за представителни искове, което може допълнително да засили задълженията за прозрачност.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  За да се повиши правната сигурност, да се избегне непоследователност при прилагането на правото на Съюза и да се увеличи ефективността и процесуалната ефикасност на представителните искове и евентуалните последващи искове за защита, установяването на нарушение, установено в окончателно решение, включително окончателно разпореждане съгласно настоящата директива, издадено от административен орган или съд, не следва да бъде предмет на повторни дела, свързани със същото нарушение от същия търговец, що се отнася до естеството на нарушението и неговия материалния, личен, времеви и териториален обхват, определен от това окончателно решение. Когато иск за предприемане на мерки за отстраняване на продължаващите последици от нарушението, включително за предприемане на мерки за защита, е предявен в държава членка, различна от държавата членка, в която е издадено окончателно решение за установяване на това нарушение, решението следва да представлява оборима презумпция, че е било извършено нарушение.

(33)  За да се повиши правната сигурност, да се избегне непоследователност при прилагането на правото на Съюза и да се увеличи ефективността и процесуалната ефикасност на представителните искове и евентуалните последващи искове за защита, установяването на нарушение или ненарушение, установено в окончателно решение, включително окончателно разпореждане съгласно настоящата директива, издадено от административен орган или съд, следва да бъде обвързващо за всички страни, които участват в представителния иск. Окончателното решение не следва да засяга каквито и да било допълнителни права на обезщетение, които засегнатите потребители може да имат съгласно правото на Съюза или националното право. Обезщетението, получено чрез спогодбата, следва да бъде обвързващо за случаи, свързани с една и съща практика, един и същ търговец и едни и същи потребители. Когато иск за предприемане на мерки за отстраняване на продължаващите последици от нарушението, включително за предприемане на мерки за защита, е предявен в държава членка, различна от държавата членка, в която е издадено окончателно решение за установяване на това нарушение или ненарушение, решението следва да представлява доказателство, че е било извършено или не нарушение в свързаните дела. Държавите членки гарантират, че окончателно решение на съд на една държава членка, в което се установява съществуването или несъществуването на нарушението за целите на евентуални други искове, с които пред техните национални съдилища се търси защита срещу същия търговец за същото нарушение, се счита за оборима презумпция.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Исковете за защита, основаващи се на установяване на нарушение чрез окончателно разпореждане или чрез окончателно установително решение относно отговорността на търговеца спрямо засегнатите потребители съгласно настоящата директива, не следва да бъдат възпрепятствани от националните правила относно давностните срокове. Предявяването на представителен иск трябва да води до спиране или прекъсване на давностните срокове за искове за защита на потребителите, засегнати от този представителен иск.

(35)  Исковете за защита, основаващи се на установяване на нарушение чрез окончателно разпореждане относно отговорността на търговеца спрямо засегнатите потребители съгласно настоящата директива, не следва да бъдат възпрепятствани от националните правила относно давностните срокове. Предявяването на представителен иск трябва да води до спиране или прекъсване на давностните срокове за искове за защита на потребителите, засегнати от този представителен иск.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Предвид факта, че представителните искове преследват публичен интерес, като защитават колективните интереси на потребителите, държавите членки следва да гарантират, че квалифицираните организации не са възпрепятствани да предявяват представителни искове по настоящата директива поради разходите, свързани с процедурите.

(39)  Предвид факта, че представителните искове преследват публичен интерес, като защитават колективните интереси на потребителите, държавите членки следва да гарантират, че квалифицираните представителни организации не са възпрепятствани да предявяват представителни искове по настоящата директива поради разходите, свързани с процедурите. Въпреки това, при спазване на съответните условия съгласно националното право, това не следва да засяга факта, че страната, която изгуби производството по представителния иск, възстановява необходимите съдебни разноски, поети от спечелилата страна (принципът „загубилият плаща“). Съдът или административният орган обаче не следва да присъжда покриването на разноски на страната, загубила делото, които са ненужно направени или несъразмерни на иска.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39а)  Държавите членки следва да гарантират, че се избягват резултативни хонорари и че възнаграждението на адвокатите и методът, чрез който то се изчислява, не създават стимули за съдебни спорове, които не са необходими от гледна точка на интереса на потребителите или на някоя от засегнатите страни и биха могли да попречат на потребителите да се възползват в пълна степен от представителния иск. Държавите членки, които предвиждат адвокатски хонорари според присъденото обезщетение, следва да гарантират, че тези такси не са пречка за получаването на пълна компенсация от страна на потребителите.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Сътрудничеството и обменът на информация между квалифицирани организации от различни държави членки са доказали своята полезност при противодействието на презгранични нарушения. Осъществяването на мерки за изграждане на капацитет и за сътрудничество следва да продължи и тяхното приложно поле следва да бъде разширено, за да включи по-голям брой квалифицирани организации в целия Съюз, така че да се увеличи използването на представителни искове с презгранични последици.

(40)  Сътрудничеството и обменът на информация, добри практики и опит между квалифицирани представителни организации от различни държави членки са доказали своята полезност при противодействието на презгранични нарушения. Осъществяването на мерки за изграждане на капацитет и за сътрудничество следва да продължи и тяхното приложно поле следва да бъде разширено, за да включи по-голям брой квалифицирани представителни организации в целия Съюз, така че да се увеличи използването на представителни искове с презгранични последици.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 41 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(41а)  За да се проучи възможността за провеждане на процедура на равнището на ЕС за презгранични представителни искове, Комисията следва да направи оценка на възможността за определяне на европейски омбудсман за колективно обезщетение.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящата директива се установяват правила, чрез които на квалифицираните организации се дава възможност да предявяват представителни искове, целящи защитата на колективните интереси на потребителите, като същевременно се предвиждат подходящи гаранции, за да се избегне злоупотребата с предявяването на съдебни искове.

1.  С настоящата директива се установяват правила, чрез които на квалифицираните представителни организации се дава възможност да предявяват представителни искове, целящи защитата на колективните интереси на потребителите, и по този начин да постигнат и прилагат високо равнище на защита и достъп до правосъдие, като същевременно се предвиждат подходящи гаранции, за да се избегне злоупотребата с предявяването на съдебни искове.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива не възпрепятства държавите членки да приемат или запазят в сила разпоредби, чиято цел е на квалифицираните организации или на всяко друго заинтересовано лице да се предоставят други процесуални средства за предявяване на искове, целящи защитата на колективните интереси на потребителите на национално равнище.

2.  Настоящата директива не възпрепятства държавите членки да приемат или запазят в сила разпоредби, чиято цел е на квалифицираните представителни организации или на всеки публичен орган да се предоставят други процесуални средства за предявяване на искове, целящи защитата на колективните интереси на потребителите на национално равнище. Прилагането на настоящата директива при никакви обстоятелства не представлява основание за намаляване на защитата на потребителите в областите, попадащи в обхвата на правото на Съюза.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящата директива се прилага към представителни искове, предявени срещу нарушения от страна на търговци на разпоредбите на правото на Съюза, изброени в приложение I, които увреждат или могат да увредят колективните интереси на потребителите. Тя се прилага за вътрешни и презгранични нарушения, включително когато тези нарушения са преустановени преди предявяване на представителния иск или преди приключване на производството по представителния иск.

1.  Настоящата директива се прилага към представителни искове, предявени срещу нарушения с широко въздействие върху потребителите от страна на търговци на разпоредбите на правото на Съюза, изброени в приложение I, които защитават колективните интереси на потребителите. Тя се прилага за вътрешни и презгранични нарушения, включително когато тези нарушения са преустановени преди предявяване на представителния иск или преди приключване на производството по представителния иск.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Настоящата директива не засяга разпоредбите на Съюза относно международното частно право, по-специално разпоредбите, които се отнасят до компетентността на съдилищата и приложимото право.

3.  Настоящата директива не засяга разпоредбите на Съюза относно международното частно право, по-специално разпоредбите, които се отнасят до компетентността на съдилищата, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и правилата относно правото, приложимо към договорни и извъндоговорни задължения, които се прилагат по отношение на представителните искове, предвидени в настоящата директива.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Настоящата директива не засяга други форми на механизмите за защита, предвидени в националното право.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 2 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз и в Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално правото на справедлив и безпристрастен съдебен процес и правото на ефективни правни средства за защита.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  „организация на потребителите“ означава всяка група, която има за цел защита на потребителските интереси от незаконни действия или пропуски, извършени от търговците.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „търговец“ означава всяко физическо лице или юридическо лице, независимо дали е частно или публично, което действа, включително чрез друго лице, действащо от негово име или за негова сметка, за цели, свързани със своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

(2)  „търговец“ означава всяко физическо лице или юридическо лице, независимо дали е частно или публично, което действа от гражданско име по силата на правилата на гражданското право, включително чрез друго лице, действащо от негово име или за негова сметка, за цели, свързани със своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „колективни интереси на потребителите“ означава интересите на определен брой потребители;

(3)  „колективни интереси на потребителите“ означава интересите на определен брой потребители или субекти на данни съгласно определението в Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните);

Изменение    40

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  „право за защита на потребителите“ означава правото на Съюза и националното право, прието за целите на защитата на потребителите.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Квалифицирани организации

Квалифицирани представителни организации

Изменение    42

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки или техните съдилища определят на съответната си територия най-малко една представителна организация за целите на предявяването на представителни искове по смисъла на член 3, параграф 4.

Държавите членки определят дадена организация като квалифицирана организация, ако отговаря на следните критерии:

Държавите членки определят дадена организация като квалифицирана представителна организация, ако отговаря на всички от следните критерии:

Изменение    43

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  тя има законен интерес да гарантира спазването на разпоредбите на правото на Съюза, уредени в настоящата директива;

б)  нейният устав или друг документ, имащ отношение за управлението, и нейната непрекъсната дейност, включваща защитата и опазването на интересите на потребителите, показва нейния законен интерес да гарантира спазването на разпоредбите на правото на Съюза, уредени в настоящата директива;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  тя действа по начин, който е независим от други организации и от лица, които не са потребители и които биха могли да имат икономически интерес от резултата от представителния иск, по-специално от пазарните участници;

Изменение    45

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  тя няма финансови споразумения с адвокатски кантори на ищеца извън обичайния договор за предоставяне на услуги;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  тя има установени вътрешни процедури за предотвратяване на конфликт на интереси между нея и тези, които я финансират;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки се грижат квалифицираните представителни организации да оповестяват публично чрез подходящите средства, например на своя уебсайт, на ясен и разбираем език начина, по който се финансират, своята организационна и управленска структура, своите цели и методи на работа, както и своите дейности.

Държавите членки редовно оценяват дали дадена квалифицирана организация продължава да отговаря на тези критерии. Държавите членки следят за това квалифицираната организация да губи статута си съгласно настоящата директива, ако повече не отговаря на един или няколко от критериите, изброени в първа алинея.

Държавите членки редовно оценяват дали дадена квалифицирана представителна организация продължава да отговаря на тези критерии. Държавите членки следят за това квалифицираната представителна организация да губи статута си съгласно настоящата директива, ако повече не отговаря на един или няколко от критериите, изброени в първа алинея.

 

Държавите членки създават списък на представителните организации, отговарящи на изброените в параграф 1 критерии, и го оповестяват публично. Те съобщават списъка на Комисията, като го актуализират при необходимост.

 

Комисията публикува списъка на представителните организации, получен от държавите членки, на достъпен за обществеността онлайн портал.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки може да предвидят, че за публичните органи, които са били определени преди влизането в сила на тази директива, съгласно националното право, остава възможен статутът на представителна организация по смисъла на настоящия член.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да определят дадена квалифицирана организация на ad hoc основа за конкретен представителен иск по нейно искане, ако тя отговаря на критериите, посочени в параграф 1.

заличава се

Изменение    50

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че по-специално организациите на потребителите и независимите публични органи могат да получат статут на квалифицирана организация. Държавите членки могат да определят като квалифицирани организации на потребителите, които представляват членове от повече от една държава членка.

3.  Държавите членки гарантират, че организациите на потребителите, отговарящи на изброените в параграф 1 критерии, и публичните органи могат да получат статут на квалифицирана представителна организация. Държавите членки могат да определят като квалифицирани представителни организации организациите на потребителите, които представляват членове от повече от една държава членка.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки могат да предвидят правила, определящи кои квалифицирани организации могат да искат предприемането на всички мерки по членове 5 и 6 и кои квалифицирани организации могат да искат предприемането на само една или няколко от тези мерки.

заличава се

Изменение    52

Предложение за директива

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Спазването от страна на дадена квалифицирана организация на критериите по параграф 1 не засяга правото на съда или административния орган да провери дали целта на квалифицираната организация обосновава предявяването на иск от нейна страна в конкретен случай в съответствие с член 5, параграф 1.

5.  Спазването от страна на дадена квалифицирана организация на критериите по параграф 1 не засяга задължението на съда или административния орган да провери дали целта на квалифицираната организация обосновава предявяването на иск от нейна страна в конкретен случай в съответствие с член 4 и член 5, параграф 1.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че квалифицираните организации могат да предявяват представителни искове пред националните съдилища или административните органи, при условие че съществува пряка връзка между основните цели на организацията и предоставените съгласно правото на Съюза права, за които се твърди, че са били нарушени, и по отношение на които се предявява искът.

1.  Държавите членки гарантират, че единствено определените съгласно член 4, параграф 1 квалифицирани представителни организации могат да предявяват представителни искове пред националните съдилища или административните органи и при условие че съществува пряка връзка между основните цели на организацията и предоставените съгласно правото на Съюза права, за които се твърди, че са били нарушени, и по отношение на които се предявява искът.

 

Квалифицираните представителни организации са свободни да избират всяка налична съгласно националното право или правото на ЕС процедура, гарантираща по-висока степен на защита на колективния интерес на потребителите.

 

Държавите членки гарантират, че няма текущ заведен иск пред съд или административен орган на държава членка относно една и съща практика, един и същи търговец и едни и същи потребители.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че квалифицираните организации имат право да предявяват представителни искове за предприемането на следните мерки:

Държавите членки гарантират, че квалифицираните представителни организации, включително публични органи, които са определени предварително, имат право да предявяват представителни искове за предприемането на следните мерки:

Изменение    55

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да могат да искат постановяването на разпореждане, квалифицираните организации не е нужно да бъдат упълномощени от засегнатите отделни потребители, нито да предоставят доказателство за действителна загуба или вреда, претърпяна от засегнатите потребители, или за умисъл или небрежност от страна на търговеца.

За да могат да искат постановяването на разпореждане, квалифицираните представителни организации не е нужно да бъдат упълномощени от засегнатите отделни потребители и да предоставят доказателство за действителна загуба или вреда, претърпяна от засегнатите потребители, или за умисъл или небрежност от страна на търговеца.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  разпореждане като временна мярка за прекратяване на практиката или, ако практиката все още не е осъществена, но предстои да бъде, за забрана на практиката;

a)  разпореждане като временна мярка за прекратяване на незаконната практика или, ако практиката все още не е осъществена, но предстои да бъде, за забрана на незаконната практика;

Изменение    57

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че квалифицираните организации имат право да предявяват представителни искове за предприемане на мерки за отстраняване на продължаващите последици от нарушението. Предприемането на тези мерки може да се иска въз основа на всяко окончателно решение, с което се установява, че дадена практика представлява нарушение на правото на Съюза, изброено в приложение I, което уврежда колективните интереси на потребителите, включително окончателно разпореждане по параграф 2, буква б).

3.  Държавите членки гарантират, че квалифицираните представителни организации имат право да предявяват представителни искове за предприемане на мерки за отстраняване на продължаващите последици от нарушението.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Без да се засяга член 4, параграф 4, държавите членки гарантират, че квалифицираните организации могат да искат предприемането на мерки за отстраняване на продължаващите последици от нарушението заедно с мерките по параграф 2 в рамките на единен представителен иск.

заличава се

Изменение    59

Предложение за директива

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Регистър на колективните искове

 

1.  Държавите членки може да създадат национален регистър на представителните искове, който да е достъпен безплатно в електронна или друга форма за всяко заинтересовано лице.

 

2.  Уебсайтовете, които публикуват регистъра, предоставят достъп до ясна и обективна информация относно наличните методи за получаване на обезщетение, включително извънсъдебните методи, както и за предстоящите представителни искове.

 

3.  Националните регистри са свързани помежду си. Прилага се член 35 от Регламент (ЕС) 2017/2394.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За целите на член 5, параграф 3 държавите членки гарантират, че квалифицираните организации имат право да предявяват представителни искове за постановяване на заповед за защита, която задължава търговеца да предостави, наред с другото, обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, според случая. Дадена държава членка може да изисква упълномощаване от засегнатите отделни потребители, преди да могат да бъдат постановени установително решение или заповед за защита.

1.  За целите на член 5, параграф 3 държавите членки гарантират, че квалифицираните представителни организации имат право да предявяват представителни искове за постановяване на заповед за защита, която задължава търговеца да предостави, наред с другото, обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, според случая. Дадена държава членка може или може да не изисква упълномощаване от засегнатите отделни потребители, преди да бъде постановена заповед за защита.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Ако дадена държава членка не изисква от отделния потребител да участва в представителния иск, тази държава членка все пак позволява на лицата, които нямат обичайно местопребиваване в държавата членка, в която се осъществява това действие, да участват в представителния иск, в случай че са дали изричен мандат да бъдат част от представителния иск в рамките на определения срок.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Квалифицираната организация предоставя достатъчно информация, както се изисква по националното законодателство, в подкрепа на иска, включително описание на потребителите, засегнати от иска, и фактическите и правните въпроси, които следва да бъдат решени.

Квалифицираната представителна организация предоставя цялата необходима информация, както се изисква по националното законодателство, в подкрепа на иска, включително описание на потребителите, засегнати от иска, и фактическите и правните въпроси, които следва да бъдат решени.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да оправомощят съд или административен орган в надлежно обосновани случаи да издава вместо заповед за защита установително решение относно отговорността на търговеца спрямо потребителите, увредени от нарушение на правото на Съюза, посочено в приложение I, когато поради естеството на индивидуалната вреда на засегнатите потребители количественото определяне на индивидуалните обезщетения е сложно.

заличава се

Изменение    64

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Параграф 2 не се прилага в случаите, в които:

заличава се

a)  потребителите, засегнати от нарушението, могат да бъдат установени и са претърпели съпоставима вреда, причинена от една и съща практика с оглед на даден времеви период или покупка. В такива случаи изискването за упълномощаване от засегнатите отделни потребители няма да съставлява условие за предявяване на иска. Обезщетението следва да бъде предоставено на засегнатите потребители;

 

б)  потребителите са претърпели малка загуба и би било непропорционално обезщетението да им бъде предоставено. В такива случаи държавите членки гарантират, че не се изисква упълномощаване от засегнатите отделни потребители. Обезщетението се предоставя за обществена цел, обслужваща колективните интереси на потребителите.

 

Изменение    65

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Обезщетението, получено чрез окончателно решение в съответствие с параграфи 1, 2 и 3, не засяга каквито и да било допълнителни права на обезщетение, които засегнатите потребители могат да имат съгласно правото на Съюза или националното право.

4.  Обезщетението, получено чрез окончателно решение в съответствие с параграф 1, не засяга каквито и да било допълнителни права на обезщетение, които засегнатите потребители могат да имат съгласно правото на Съюза или националното право. При прилагането на настоящата разпоредба се спазва принципът за сила на пресъдено нещо.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Мерките за правна защита имат за цел да се осигури пълно обезщетение на засегнатите потребители за тяхната загуба. В случай на непотърсена сума, оставаща след предоставянето на обезщетението, съдът взема решение относно бенефициера на оставащата непотърсена сума. Непотърсената сума не се предоставя нито на квалифицираната представителна организация, нито на търговеца.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  По-специално се забраняват наказателните обезщетения, водещи до свръхкомпенсиране за претърпените вреди в полза на страната ищец. Например обезщетението, присъдено на увредените колективно потребители, не надвишава сумата, дължима от търговеца в съответствие с приложимото национално право или право на Съюза, за обезщетяване на всеки от тях поотделно за действително понесената вреда.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансиране

Допустимост на представителен иск

Изменение    69

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Квалифицираната организация, която иска постановяването на заповед за защита по член 6, параграф 1, трябва да заяви на ранен етап от иска източника на средствата, използвани за нейната дейност като цяло, и средствата, които използва в подкрепа на иска. Тя трябва да докаже, че разполага с достатъчно финансови ресурси, за да представлява висшия интерес на засегнатите потребители и да поеме всички непредвидени разходи в случай на неуспех на иска.

1.  Квалифицираната представителна организация, която иска постановяването на заповед за защита по член 6, параграф 1, трябва да представи на съда или административния орган на най-ранния етап от иска пълно финансово обобщение, включващо списък на всички източници на средствата, използвани за нейната дейност като цяло, и средствата, които използва в подкрепа на иска, с цел да се докаже липсата на конфликт на интереси. Тя трябва да докаже, че разполага с достатъчно финансови ресурси, за да представлява висшия интерес на засегнатите потребители и да поеме всички непредвидени разходи в случай на неуспех на иска.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че в случаите, в които представителен иск за защита се финансира от трето лице, на него му е забранено:

2.  Представителният иск може да бъде обявен за недопустим от националния съд, ако се установи, че финансирането от третото лице би могло:

Изменение    71

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да влияе върху решенията на квалифицираната организация в контекста на представителния иск, включително и във връзка със спогодби;

a)  да влияе върху решенията на квалифицираната представителна организация в контекста на представителния иск, включително предявяването на представителни искове и решенията във връзка със спогодби;

Изменение    72

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че съдилищата и административните органи са оправомощени да оценяват обстоятелствата по параграф 2 и съответно да изискват от квалифицираната организация да откаже съответното финансиране, и при необходимост да не приемат процесуалната легитимация на квалифицираната организация в конкретен случай.

3.  Държавите членки гарантират, че съдилищата и административните органи оценяват липсата на конфликт на интереси по параграф 1 и обстоятелствата по параграф 2 на етапа на допустимост на представителния иск, както и на по-късен етап по време на съдебното производство, ако обстоятелствата го налагат.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки гарантират, че съдът или административният орган имат правомощието на възможно най-ранен етап от производството да отхвърлят случаи, които са явно неоснователни.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Принцип „загубилият плаща“

 

Държавите членки гарантират, че страната, загубила делото по колективен иск, възстановява съдебните разноски на спечелилата страна при спазване на условията, предвидени в националното право. Съдът или административният орган обаче не присъжда покриването на разноски на страната, загубила делото, които са ненужно направени или несъразмерни на иска.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да предвидят, че квалифицирана организация и търговец, които са постигнали спогодба относно обезщетение за потребители, засегнати от предполагаема незаконна практика на този търговец, могат съвместно да поискат от съд или административен орган да одобри спогодбата. Съдът или административният орган следва да уважи такова искане само ако пред съда или административния орган на същата държава членка няма друг висящ представителен иск срещу същия търговец и във връзка със същата практика.

1.  Държавите членки могат да предвидят, че квалифицирана представителна организация и търговец, които са постигнали спогодба относно обезщетение за потребители, засегнати от предполагаема незаконна практика на този търговец, могат съвместно да поискат от съд или административен орган да одобри спогодбата.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  На отделните засегнати потребители се предоставя възможност да приемат или да откажат да бъдат обвързани от спогодбите, упоменати в параграфи 1, 2 и 3. Обезщетението, получено чрез одобрена спогодба в съответствие с параграф 4, не засяга допълнителните права на защита, които засегнатите потребители могат да имат по силата на правото на Съюза или националното право.

6.  Обезщетението, получено чрез одобрена спогодба в съответствие с параграф 4, е обвързващо за всички страни, без да засяга допълнителните права на защита, които засегнатите потребители могат да имат по силата на правото на Съюза или националното право.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 9 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1  Държавите членки гарантират, че представителните организации:

 

а) информират потребителите за претендираното нарушение на правата, предоставени от правото на Съюза, и за намерението да предявят иск за нанесени вреди;

 

б) обясняват предварително на вече засегнатите потребители възможностите за присъединяване към иска, за да се гарантира, че се разполага със съответните документи и друга информация, необходима за иска;

 

в) когато е целесъобразно, информират за последващите стъпки и потенциалните правни последствия.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че съдът или административният орган изисква от търговеца, извършил нарушението, да информира за своя сметка засегнатите потребители относно окончателните решения, с които се налагат мерките, упоменати в членове 5 и 6, и относно одобрените спогодби по член 8, като той трябва да направи това използвайки подходящи за обстоятелствата по случая средства и в рамките на определени срокове, включително, когато е уместно, чрез индивидуално уведомяване на всички засегнати потребители.

1.  Когато дадена спогодба или окончателно решение е от полза за потребителите, които може да не знаят за това, държавите членки гарантират, че съдът или административният орган изисква от страната, изгубила делото, или и от двете страни, да информира за своя сметка засегнатите потребители относно окончателните решения, с които се налагат мерките, упоменати в членове 5 и 6, и относно одобрените спогодби по член 8, като той трябва да направи това използвайки подходящи за обстоятелствата по случая средства и в рамките на определени срокове. Държавите членки може да предвидят, че задължението за информиране може да бъде спазено чрез обществено и лесно достъпен уебсайт.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Страната, загубила делото, поема разходите за информирането на потребителя в съответствие с принципа, заложен в член 7.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Информацията, посочена в параграф 1, включва обяснение на разбираем език на предмета на представителния иск, неговите правни последици и, ако е уместно, последващите стъпки, които следва да бъдат предприети от засегнатите потребители.

2.  Информацията, посочена в параграф 1, включва обяснение на разбираем език на предмета на представителния иск, неговите правни последици и, ако е уместно, последващите стъпки, които следва да бъдат предприети от засегнатите потребители. Условията и графикът на предоставянето на информацията се определят със съгласието на съда или административния орган.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки гарантират, че на обществеността се предоставя по достъпен начин информация относно предстоящи, текущи и приключени колективни искове, включително чрез медиите и онлайн чрез публичен уебсайт, когато съдът е решил, че случаят е допустим.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Държавите членки гарантират, че публичното оповестяване от страна на квалифицирани организации, свързано с искове, е фактическо и се вземат под внимание както правото на потребителите да получават информация, така и правата, свързани с авторитета на ответниците, и правото на служебна тайна.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че нарушение, което накърнява колективните интереси на потребителите, установено с окончателно решение на административен орган или съд, включително и окончателна заповед за преустановяване на нарушение съгласно член 5, параграф 2, буква б), се счита, че установява по безспорен начин съществуването на това нарушение за целите на евентуални други искове, с които пред техните национални съдилища се търси защита срещу същия търговец за същото нарушение.

1.  Държавите членки гарантират, че окончателно решение на административен орган или съд, включително и окончателна заповед за преустановяване на нарушение съгласно член 5, параграф 2, буква б), което се счита за доказателство, установяващо съществуването или несъществуването на това нарушение за целите на евентуални други искове, с които пред техните национални съдилища се търси защита срещу същия търговец за същите факти, при условие че за една и съща вреда не може да бъде дадено обезщетение два пъти на едни и същи засегнати потребители.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че окончателно решение по параграф 1, взето в друга държава членка, се разглежда от техните национални съдилища или административни органи като оборима презумпция, че е било извършено нарушение.

2.  Държавите членки гарантират, че окончателно решение по параграф 1, взето в друга държава членка, се разглежда от техните национални съдилища или административни органи най-малкото като доказателство, че е било извършено нарушение.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки гарантират, че окончателно решение на съд на една държава членка, в което се установява съществуването или несъществуването на нарушението за целите на евентуални други искове, с които пред техните национални съдилища се търси защита срещу същия търговец за същото нарушение, се счита за оборима презумпция.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че окончателно установително решение по член 6, параграф 2 се счита, че установява по безспорен начин отговорността на търговеца спрямо увредените вследствие на извършено нарушение потребители за целите на евентуални искове, с които пред техните национални съдилища се търси защита срещу същия търговец за същото нарушение. Държавите членки гарантират, че такива искове за получаване на защита, предявени индивидуално от потребители, се разглеждат по реда на бързи и опростени процедури.

3.  Държавите членки се насърчават да създадат база данни, съдържаща всички окончателни решения по искове за обезщетение, които биха могли да улеснят други мерки за правна защита, и да споделят своите най-добри практики в тази област.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че по отношение на засегнатите потребители подаването на представителен иск съгласно членове 5 и 6 води до спиране или прекъсване на давностните срокове, приложими за исковете, целящи защита, ако съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство съответните права са обвързани с давностен срок.

В съответствие с националното право държавите членки гарантират, че по отношение на засегнатите физически лица подаването на представителен иск съгласно членове 5 и 6 води до спиране или прекъсване на давностните срокове, приложими за исковете, целящи защита, ако съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство съответните права са обвързани с давностен срок.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че по искане на квалифицирана организация, която е представила сравнително достъпни факти и доказателства, достатъчни да обосноват представителния иск, и е посочила допълнителни доказателства, които са под контрола на ответника, съдът или административният орган може да разпореди в съответствие с националните процесуални правила тези доказателства да бъдат представени от ответника при спазване на приложимите разпоредби на Съюза и националните разпоредби относно поверителността.

Държавите членки гарантират, че по искане на една от страните, която е представила сравнително достъпни факти, достатъчно доказателства и задоволително обяснение, за да обосноват гледната ѝ точка, и е посочила конкретни и ясни доказателства, които са под контрола на другата страна, съдът или административният орган може да разпореди в съответствие с националните процесуални правила тези доказателства да бъдат представени от тази страна във възможно най-тесни граници въз основа на разумни налични факти при спазване на приложимите разпоредби на Съюза и националните разпоредби относно поверителността. Разпореждането трябва да е адекватно и пропорционално по отношение на съответното дело, както и да не нарушава баланса между двете участващи страни.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки гарантират, че съдилищата ограничават оповестяването на доказателства до това, което е пропорционално. За да определи дали дадено оповестяване, поискано от представителна организация, е пропорционално, съдът разглежда законния интерес на всички засегнати страни, а именно до каква степен искането за оповестяване на доказателства се подкрепя от наличните факти и доказателства и дали доказателствата, чието оповестяване се изисква, съдържат поверителна информация.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Държавите членки гарантират, че националните съдилища разполагат с правомощието да разпоредят оповестяване на доказателства, съдържащи определена информация, в случаите, в които считат, че те са от значение за иска за обезщетение.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че санкциите могат да бъдат под формата на глоби.

2.  Държавите членки гарантират, че санкциите могат да бъдат, наред с другото, под формата на глоби.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При вземане на решение относно разпределението на приходите от глоби държавите членки вземат предвид колективните интереси на потребителите.

3.  При вземане на решение относно разпределението на приходите от глоби държавите членки вземат предвид колективните интереси. Държавите членки може да решат тези приходи да постъпват във фонд, създаден за целите на финансирането на представителни искове.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Помощ за квалифицираните организации

Помощ за квалифицираните представителни организации

Изменение    94

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че процесуалните разходи, свързани с представителните искове, не представляват финансова пречка за ефективното упражняване от квалифицираните организации на правото да искат налагане на мерките, упоменати в членове 5 и 6, например ограничаване на приложимите съдебни или административни такси, предоставяне на достъп до правна помощ за квалифицираните организации, когато това е необходимо, или предоставяне на квалифицираните организации на публично финансиране за тази цел.

1.  В съответствие с член 7 държавите членки се насърчават да гарантират, че квалифицираните представителни организации разполагат с достатъчно налични средства за представителни искове. Те вземат необходимите мерки, за да улеснят достъпа до правосъдие и да гарантират, че процесуалните разходи, свързани с представителните искове, не представляват финансова пречка за ефективното упражняване от квалифицираните организации на правото да искат налагане на мерките, упоменати в членове 5 и 6, по-специално ограничаване на приложимите съдебни или административни такси, предоставяне на достъп до правна помощ за квалифицираните организации, когато това е необходимо, или предоставяне на квалифицираните организации на публично финансиране за тази цел.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки предоставят структурно подпомагане на субекти, действащи като квалифицирани организации в рамките на приложното поле на настоящата директива.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15a

 

Процесуално представителство и хонорари

 

Държавите членки гарантират, че възнаграждението на адвокатите и методът на изчисляването му не създават причина за възникване на спор, който не е необходим от гледна точка на интереса на всяка от страните. По-специално, държавите членки забраняват резултативните хонорари.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всяка квалифицирана организация, определена предварително в една държава членка в съответствие с член 4, параграф 1, може да сезира съдилищата или административните органи на друга държава членка като представи публично достъпния списък, упоменат в същия член. Съдилищата или административните органи приемат този списък като доказателство за процесуалната легитимация на квалифицираната организация, без това да засяга правото им да проверят дали целта на квалифицираната организация оправдава предявяването на иск от нейна страна в конкретния случай.

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всяка квалифицирана представителна организация, определена предварително в една държава членка в съответствие с член 4, параграф 1, може да сезира съдилищата или административните органи на друга държава членка като представи публично достъпния списък, упоменат в същия член. Съдилищата или административните органи може да преразгледат процесуалната легитимация на квалифицираната представителна организация, без това да засяга правото им да проверят дали целта на квалифицираната представителна организация оправдава предявяването на иск от нейна страна в конкретния случай.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки, в които е въведена колективна защита, може да поискат мандат от потребителите, пребиваващи в тази държава членка, и изискват мандат от отделни потребители, базирани в друга държава членка, когато действието е презгранично. В такъв случай при започването на производството на съда или административния орган и на ответника ще се предоставя обобщен списък на всички потребители от други държави членки, които са предоставили такъв мандат.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако държава членка или Комисията изрази опасения относно изпълнението на критериите, посочени в член 4, параграф 1, от дадена квалифицирана организация, държавата членка, която е определила тази организация, извършва проверка във връзка с опасенията и, ако е целесъобразно, отменя определянето, ако един или повече от критериите не са изпълнени.

4.  Ако държава членка, Комисията или търговецът изрази опасения относно изпълнението на критериите, посочени в член 4, параграф 1, от дадена квалифицирана представителна организация, държавата членка, която е определила тази организация, извършва проверка във връзка с опасенията и, ако е целесъобразно, отменя определянето, ако един или повече от критериите не са изпълнени.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16a

 

Публичен регистър

 

Държавите членки гарантират, че съответните национални компетентни органи създават публично достъпен регистър на незаконните действия, които са предмет на разпореждания за преустановяване на нарушение в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Не по-късно от една година след влизането в сила на настоящата директива Комисията извършва оценка дали правилата относно правата на пътниците, използващи въздушен или железопътен транспорт, предлагат ниво на защита на правата на потребителите, сравнимо с нивото, предвидено в настоящата директива. Ако това е така, Комисията възнамерява да направи подходящи предложения, които могат да се изразяват по-специално в изваждане на актовете, посочени в точки 10 и 15 от приложение I, от приложното поле на настоящата директива, определено в член 2.

заличава се

Изменение    102

Предложение за директива

Член 18 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18a

 

Клауза за преглед

 

Без да се засяга член 16, Комисията извършва оценка дали презграничните представителни искове могат да бъдат разглеждани по-добре на равнището на Съюза чрез създаването на Европейски омбудсман за колективна защита. Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящата директива Комисията изготвя доклад по този въпрос и го представя на Европейския парламент и на Съвета, придружен от съответно предложение, ако е целесъобразно.

Изменение    103

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59a)  Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).

Изменение    104

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59б)  Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

Изменение    105

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59в)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.

Изменение    106

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59г)  Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 107).

Изменение    107

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59д)  Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета от 21 юни 1989 г. относно установяване на общи стандарти за търговия с консервирани сардини и търговските описания за консервирана сардина и продукти тип сардина.

Изменение    108

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59е)  Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (23.11.2018)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО

(COM(2018)0184 – C8‑0149/2018 – 2018/0089(COD))

Докладчик по становище: Денис де Йонг

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът е съгласен с принципите, които са основата на предложението на Комисията, и е на мнение, че Комисията постига точния баланс с улесняване на представителните искове, без да създава възможности за практики на злоупотреба. По-специално, докладчикът смята, че е от жизненоважно значение само организациите с нестопанска цел да могат да действат като „квалифицирани организации“ по смисъла на директивата.

Минимална хармонизация

В член 1 настоящата формулировка е доста неясна. Ето защо докладчикът предлага да се поясни, че директивата има за цел минимална хармонизация и че държавите членки си запазват възможността да приемат или запазят разпоредби, които са по-благоприятни за потребителите.

Квалифицирани организации и представителни искове

Макар повечето държави членки да разполагат с независими органи, които се занимават с въпросите, свързани с правата на потребителите, такъв орган не съществува например в Германия. Поради тази причина докладчикът добави думите „когато е приложимо“ в член 4.

По отношение на член 5 подаването на представителни искове за обезщетение не трябва да чака, докато окончателното решение установи, че дадена практика представлява нарушение на правото на Съюза. В противен случай процедурите може да отнемат толкова много време, че самите доказателства за вреди да бъдат изгубени.

Мерки за защита

В член 6 докладчикът предлага да се ограничи възможността държавите членки да оправомощават даден съд или административен орган да издаде декларативно решение, за да се избегне опасността случаите твърде лесно да бъдат обозначавани като сложни. На второ място, докладчикът предлага да се предостави на всички потребители правото да получат своето обезщетение, независимо от размера на загубата. „Малка загуба“ е субективно понятие, тъй като сума, която е малка за даден потребител, може да бъде голяма за друг.

Приложно поле

Въпреки че докладчикът не би подкрепил изваждането на правата на пътниците от приложното поле на директивата, той се въздържа от заличаване на позоваванията на оценка на този аспект, тъй като последните законодателни предложения на Комисията относно правата на пътниците във въздушния и железопътния транспорт все още са предмет на преговори. След като преговорите приключат, ще получим по-ясна представа за положението. Извършването на повторна оценка една година след влизането в сила на директивата обаче изглежда твърде рано, за да се установи дали новите правила относно правата на пътниците предлагат подходящо равнище на защита, сравнимо с това, което предвижда директивата.

В приложение I докладчикът включи редица законодателни инструменти, които са се доказали като важни за потребителите, като по този начин разширява материалния обхват на директивата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Представителният иск следва да предложи ефективен и ефикасен начин за защита на колективните интереси на потребителите. Той следва да позволи на квалифицираните организации да действат с цел да се осигури спазването на съответните разпоредби на правото на Съюза и да се преодолеят препятствията, пред които са изправени потребителите в рамките на индивидуалните искове, като например несигурността относно техните права и наличните процесуални механизми, психологическото нежелание да предприемат действия и отрицателното салдо на очакваните разходи и ползи от индивидуалния иск.

(3)  Представителният иск следва да предложи ефективен и ефикасен начин за защита на колективните интереси на всички потребители, без да е налице дискриминация. Той следва да позволи на квалифицираните организации да действат с цел да се осигури спазването на съответните разпоредби на правото на Съюза и да се преодолеят препятствията, пред които са изправени потребителите в рамките на индивидуалните искове с оглед на тяхната като цяло по-слаба позиция, като например несигурността относно техните права и наличните процесуални механизми, психологическото нежелание да предприемат действия и отрицателното салдо на очакваните разходи и ползи от индивидуалния иск.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Настоящата директива следва да обхваща различни области като защита на данните, финансови услуги, пътуване и туризъм, енергетика, телекомуникации и околна среда. Тя следва да обхваща нарушения на разпоредбите на правото на Съюза, които защитават интересите на потребителите, независимо дали се наричат потребители или пътници, клиенти, инвеститори на дребно, клиенти на дребно или други наименования в съответното законодателство на Съюза. За да се гарантира адекватна ответна реакция на нарушенията на законодателството на Съюза, чийто мащаб и форма се развиват бързо, следва да се предвиди възможност за изменение на приложението към настоящата директива при всяко приемане на нов акт на Съюза, имащ отношение към защитата на колективните интереси на потребителите, така че той да бъде включен в обхвата ѝ.

(6)  Настоящата директива следва да обхваща различни области като защита на данните, финансови услуги, пътуване и туризъм, енергетика, телекомуникации, околна среда и здравеопазване. Тя следва да обхваща нарушения на разпоредбите на правото на Съюза, които защитават колективните интереси на потребителите, независимо дали се наричат потребители или пътници, ползватели, клиенти, инвеститори на дребно, клиенти на дребно или се използват други наименования в съответното законодателство на Съюза, както и колективните интереси на субектите на данни по смисъла на ОРЗД. За да се гарантира адекватна ответна реакция на нарушенията на законодателството на Съюза, чийто мащаб и форма се развиват бързо, следва да се предвиди възможност за изменение на приложението към настоящата директива при всяко приемане на нов акт на Съюза, имащ отношение към защитата на колективните интереси нафизическите лица, така че той да бъде включен в обхвата ѝ.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Комисията прие законодателни предложения за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж30 и за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт31. Следователно уместно е да се предвиди, че една година след влизането в сила на тази директива, Комисията следва да направи оценка дали правилата на Съюза в сферата на правата на пътниците, използващи въздушен или железопътен транспорт, предлагат адекватно ниво на защита на потребителите, сравнимо с това, предвидено в настоящата директива, и да извлече необходимите заключения по отношение на обхвата на настоящата директива.

заличава се

_________________

 

30 COM(2013) 130 final.

 

31 COM(2017) 548 final.

 

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  Настоящата директива следва да не засяга прилагането на правилата на ЕС в областта на международното частно право при трансгранични случаи. Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст – Брюксел I), Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) и Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) са приложими за представителните искове, определени с настоящата директива.

 

 

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като само квалифицираните организации могат да предявят представителни искове, те следва да отговарят на критериите, установени в настоящата директива, за да се гарантира, че колективните интереси на потребителите са представени по подходящ начин. По-специално, квалифицираните организации трябва да бъдат учредени съгласно законодателството на дадена държава членка, в което могат да се включват например изисквания относно броя на членовете, постоянния характер на структурата или изискванията за прозрачност по отношение на релевантните аспекти на тази структура, като учредителен устав, управленски апарат, цели и методи на работа. Те също така следва да са с нестопанска цел и да имат легитимен интерес да гарантират спазването на съответното законодателство на Съюза. Тези критерии следва да се прилагат както за предварително определени, така и за ad hoc квалифицирани организации, създадени за целите на конкретен иск.

(10)  Тъй като само квалифицираните организации могат да предявят представителни искове, те следва да отговарят на критериите, установени в настоящата директива, за да се гарантира, че колективните интереси на потребителите са представени по подходящ начин. По-специално, квалифицираните организации следва да бъдат регистрирани в дадена държава — членка на Европейския съюз, като учредени съгласно законодателството на съответната държава членка. По-специално те следва да имат нестопанска цел и структура на управление, която гарантира, че не се плащат прекомерно високи заплати или такси или възстановяване на прекомерно високи служебни разходи или други разходи единствено с цел да отговарят на критерия за нестопанска цел.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Независимите обществени органи и по-специално организациите на потребителите следва да играят активна роля в осигуряването на спазването на съответните разпоредби на правото на Съюза и са в добра позиция да изпълняват ролята на квалифицирани организации. Тъй като тези организации имат достъп до различни източници на информация относно практиките на търговците спрямо потребителите и имат различни приоритети за своите дейности, държавите членки следва да имат свободата да решават относно видовете мерки, чието постигане всяка една от тези квалифицирани организации може да преследва посредством представителните искове.

(11)  Независимите обществени органи, организациите на потребителите и гражданските консултативни групи по-специално следва да играят активна роля в осигуряването на спазването на съответните разпоредби на правото на Съюза и са в добра позиция да изпълняват ролята на квалифицирани организации. Тъй като тези организации имат достъп до различни източници на информация относно практиките на търговците спрямо потребителите и имат различни приоритети за своите дейности, държавите членки следва да имат свободата да решават относно видовете мерки, чието постигане всяка една от тези квалифицирани организации може да преследва посредством представителните искове.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  Квалифицираните организации следва да не са взаимно свързани от структурна или финансова гледна точка с трето лице или организация, която има финансова изгода от действието, като предоставя правна помощ или финансова подкрепа.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За да се увеличи процесуалната ефективност на представителните искове квалифицираните организации следва да имат възможност да търсят постановяването на различни мерки в рамките на един представителен иск или в рамките на отделни представителни искове. Тези мерки следва да включват временни мерки за спиране на текуща практика или за забрана на практика в случай, че практиката не е била извършена, но съществува риск тя да причини сериозна или необратима вреда на потребителите, мерки, установяващи, че дадена практика представлява правонарушение и, ако е необходимо, спиране или забрана на практиката за в бъдеще, както и мерки за премахване на продължаващите последици от нарушението, включително обезщетение. Ако се потърсят в рамките на един иск, оправомощените органи трябва да могат да търсят всички съответни мерки в момента на подаване на жалбата или първо да търсят иск за преустановяване на нарушение и впоследствие и, ако е подходящо, заповед за защита.

(13)  За да се увеличи процесуалната ефективност на представителните искове квалифицираните организации следва да имат възможност да търсят постановяването на различни мерки в рамките на един представителен иск или в рамките на отделни представителни искове. Тези мерки следва да включват временни мерки за спиране на текуща практика или за забрана на практика в случай, че практиката не е била извършена, но съществува риск тя да причини сериозна или необратима вреда на потребителите, мерки, установяващи, че дадена практика представлява правонарушение и, ако е необходимо, спиране или забрана на практиката за в бъдеще, както и мерки за премахване на продължаващите последици от нарушението, включително обезщетение. Ако се потърсят в рамките на един иск, оправомощените органи трябва да могат да търсят всички съответни мерки в момента на подаване на иска.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Квалифицираните организации следва да могат да искат постановяването на мерки, насочени към отстраняване на продължаващите последици от нарушението. Тези мерки следва да бъдат под формата на заповед за защита, която задължава търговеца да предвиди, inter alia, обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, както е уместно и предвидено съгласно националното законодателство.

(16)  Квалифицираните организации следва да могат да искат постановяването на мерки, насочени към отстраняване на продължаващите последици от нарушението. Тези мерки следва да бъдат под формата на заповед за защита за понесени материални или нематериални вреди, която задължава търговеца да предвиди, inter alia, обезщетение, поправка, замяна, отстраняване, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, както е уместно и предвидено съгласно националното законодателство.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Когато потребителите, засегнати от една и съща практика, могат да бъдат идентифицирани и са претърпели вреди, които са съпоставими от гледна точка на даден период от време или дадена покупка, като например в случая на дългосрочни потребителски договори, съдът или административният орган може ясно да определи групата потребители, засегнати от нарушението, в хода на производството по представителния иск. По-специално, съдът или административният орган може да поиска от търговеца — нарушител да предостави съответна информация, като например информация относно самоличността на потребителите и продължителността на практиката. По съображения за целесъобразност и ефективност в тези случаи държавите членки, в съответствие със своето национално законодателство, биха могли да обмислят да предоставят на потребителите възможността да се ползват пряко от заповед за защита след издаването на такава заповед, без потребителите да са задължени да предоставят индивидуално пълномощно преди издаването на заповедта за защита.

заличава се

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  В случаите с ниска стойност на претенциите повечето потребители е малко вероятно да предприемат действия за осъществяването на своите права, защото усилията ще надвишат индивидуалните ползи. Въпреки това, ако една и съща практика засяга определен брой потребители, общата загуба може да бъде значителна. В такива случаи съдът или органът може да приеме, че е непропорционално да се разпределят средствата на засегнатите потребители, например защото е твърде обременително или неосъществимо. Ето защо средствата, получени като обезщетение чрез представителни искове, биха послужили по-добре за защита на колективните интереси на потребителите и следва да бъдат използвани за съответна обществена цел, като например фонд за правна помощ на потребителите, кампании за осведомяване или движения на потребителите.

заличава се

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Мерки, насочени към отстраняването на продължаващите последици от нарушението, могат да бъдат поискани само въз основа на окончателно решение, установяващо увреждащо колективните интереси на потребителите нарушение на правото на Съюза, обхванато от приложното поле на настоящата директива, включително окончателно разпореждане, издадено в рамките на производството по представителния иск. По-специално мерки за отстраняване на продължаващите последици от нарушението могат да бъдат поискани въз основа на окончателни решения на съд или административен орган в рамките на дейностите по прилагане на законодателството, регулирани от Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/200432

(22)  Мерки, насочени към отстраняването на продължаващите последици от нарушението, могат да бъдат поискани само въз основа на окончателно решение, установяващо увреждащо колективните интереси на потребителите нарушение на правото на Съюза, обхванато от приложното поле на настоящата директива, включително окончателно разпореждане, издадено в рамките на производството по представителния иск. По-специално мерки за отстраняване на продължаващите последици от нарушението могат да бъдат поискани въз основа на окончателни решения на съд или административен орган в рамките на дейностите по прилагане на законодателството, регулирани от Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета.32 При все това, за да не се удължи времетраенето на процедурите и да не се повишава рискът потребителите да загубят доказателства, които са в подкрепа на техните твърдения, и да престанат да имат интерес по делото, действията по тези мерки могат да бъдат започнати успоредно с исковете за разпореждане за преустановяване на нарушения и за тях да се взема решение едновременно с решението за установяване на нарушение на правото на Съюза.

__________________

__________________

32 ОВ L 345, 27.12.2017 г.

32 ОВ L 345, 27.12.2017 г.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Настоящата директива не заменя съществуващите национални механизми за колективна защита. Като взема предвид техните правни традиции, тя оставя на държавите членки да преценят дали да създадат предвидения с настоящата директива представителен иск като част от съществуващ или бъдещ механизъм за колективна защита или като алтернатива на тези механизми, доколкото националният механизъм съответства на условията, определени в настоящата директива.

(24)  Настоящата директива не заменя съществуващите национални механизми за колективна защита. Като взема предвид техните правни традиции, тя оставя на държавите членки да преценят дали да създадат предвидения с настоящата директива представителен иск като част от съществуващ или бъдещ механизъм за колективна защита или като алтернатива на тези механизми, доколкото националният механизъм съответства на минималните стандарти, установени с настоящата директива.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Колективните извънсъдебни спогодби, с които се цели да се предостави защита на засегнатите потребители, следва да бъдат насърчавани както преди предявяването на представителния иск, така и на всеки етап от производството по представителния иск.

(26)  Колективните извънсъдебни спогодби, например медиация, с които се цели да се предостави защита на засегнатите потребители, следва да бъдат насърчавани както преди предявяването на представителния иск, така и на всеки етап от производството по представителния иск.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Държавите членки могат да предвидят, че квалифицирана организация и търговец, които са постигнали спогодба относно обезщетение за потребители, засегнати от предполагаема незаконна практика на този търговец, могат съвместно да поискат от съд или административен орган да одобри спогодбата. Такова искане трябва да бъде допуснато от съда или административния орган само ако няма друго висящо производство по представителен иск във връзка със същата практика. Компетентен съд или административен орган, който одобрява такава колективна спогодба, трябва да вземе предвид интересите и правата на всички заинтересовани страни, включително отделните потребители. На засегнатите отделни потребители се дава възможност да приемат или да откажат да бъдат обвързани от подобна спогодба.

(27)  Държавите членки могат да предвидят, че квалифицирана организация и търговец, които са постигнали спогодба относно обезщетение за потребители, засегнати от предполагаема незаконна практика на този търговец, могат съвместно да поискат от съд или административен орган да одобри спогодбата. Такова искане трябва да бъде допуснато от съда или административния орган само ако няма друго висящо производство по представителен иск във връзка със същата практика. Компетентен съд или административен орган, който одобрява такава колективна спогодба, трябва да вземе предвид интересите и правата на всички заинтересовани страни, включително отделните потребители. На засегнатите отделни потребители се дава възможност да приемат или да откажат да бъдат обвързани от такава спогодба и да подадат или да продължат да следват съответния си индивидуален иск.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  С цел да се улесни предоставянето на защита на отделните потребители, търсена въз основа на издадени в рамките на производство по представителни искове окончателни установителни решения относно отговорността на търговеца спрямо потребителите, претърпели вреди от нарушение, съдът или административният орган, издали решението, следва да имат правомощието да поискат от квалифицираната организация и търговеца да постигнат колективна спогодба.

заличава се

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Осигуряването на информираност на потребителите за представителния иск е от решаващо значение за успеха му. Потребителите следва да бъдат информирани за висящия представителен иск, за факта, че практиката на търговеца се счита за нарушение на закона, за правата им след установяването на нарушение и за всякакви последващи действия, които следва да бъдат предприети от засегнатите потребители, особено за получаване на защита. Рисковете за репутацията, свързани с разпространяването на информация за нарушението, също са важни за възпирането на търговците, които нарушават правата на потребителите.

(31)  Осигуряването на информираност на потребителите за представителния иск е от решаващо значение за успеха му. Потребителите следва да бъдат информирани за висящия представителен иск, за факта, че практиката на търговеца се счита за нарушение на закона, за правата им след установяването на нарушение и за всякакви последващи действия, които следва да бъдат предприети от засегнатите потребители, особено за получаване на защита. Принципът на презумпция за невинност и рисковете за репутацията, свързани с разпространяването на информация за евентуално нарушение, следва да бъдат взети предвид.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  За да бъде ефективна, информацията трябва да бъде адекватна и пропорционална на обстоятелствата по случая. Търговецът — нарушител следва да информира адекватно всички засегнати потребители за окончателните разпореждания и заповедите за защита, издадени в рамките на производството по представителния иск, както и за спогодбата, одобрена от съд или административен орган. Такава информация може да бъде предоставена например на уебсайта на търговеца, в социалните медии, на онлайн места за търговия или в популярни вестници, включително тези, които биват разпространявани единствено чрез електронни средства за комуникация. Ако е възможно, потребителите следва да бъдат информирани поотделно чрез електронни писма или писма на хартиен носител. Тази информация трябва да се предоставя в достъпна форма за хората с увреждания при поискване.

(32)  За да бъде ефективна, информацията трябва да бъде адекватна и пропорционална на обстоятелствата по случая. Търговецът нарушител следва да информира адекватно всички засегнати физически лица, както и широката общественост, за окончателните разпореждания и заповедите за защита, издадени в рамките на производството по представителния иск, както и за спогодбата, одобрена от съд или административен орган. Такава информация може да бъде предоставена например на уебсайта на търговеца, в социалните медии, на онлайн места за търговия или в популярни вестници, включително тези, които биват разпространявани единствено чрез електронни средства за комуникация. Ако е възможно, физическите лица следва да бъдат информирани поотделно чрез електронни писма или писма на хартиен носител. Тази информация трябва да се предоставя в достъпна форма за хората с увреждания при поискване.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  За да се повиши правната сигурност, да се избегне непоследователност при прилагането на правото на Съюза и да се увеличи ефективността и процесуалната ефикасност на представителните искове и евентуалните последващи искове за защита, установяването на нарушение, установено в окончателно решение, включително окончателно разпореждане съгласно настоящата директива, издадено от административен орган или съд, не следва да бъде предмет на повторни дела, свързани със същото нарушение от същия търговец, що се отнася до естеството на нарушението и неговия материалния, личен, времеви и териториален обхват, определен от това окончателно решение. Когато иск за предприемане на мерки за отстраняване на продължаващите последици от нарушението, включително за предприемане на мерки за защита, е предявен в държава членка, различна от държавата членка, в която е издадено окончателно решение за установяване на това нарушение, решението следва да представлява оборима презумпция, че е било извършено нарушение.

(33)  За да се повиши правната сигурност, да се избегне непоследователност при прилагането на правото на Съюза и да се увеличи ефективността и процесуалната ефикасност на представителните искове и евентуалните последващи искове за защита, установяването на нарушение, установено в окончателно решение, включително окончателно разпореждане съгласно настоящата директива, издадено от административен орган или съд, не следва да бъде предмет на повторни дела, свързани със същото нарушение от същия търговец, що се отнася до естеството на нарушението и неговия материалния, личен, времеви и териториален обхват, определен от това окончателно решение. Когато иск за предприемане на мерки за отстраняване на продължаващите последици от нарушението, включително за предприемане на мерки за защита, е предявен в държава членка, различна от държавата членка, в която е издадено окончателно решение за установяване на това нарушение, решението следва да представлява най-малкото оборима презумпция, че е било извършено нарушение.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34а)  Държавите членки следва да гарантират, че на физическите лица е разрешено да подадат молба за спиране на собствения им иск за правна защита до вземането на окончателното решение по съответния представителен иск.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящата директива се установяват правила, чрез които на квалифицираните организации се дава възможност да предявяват представителни искове, целящи защитата на колективните интереси на потребителите, като същевременно се предвиждат подходящи гаранции, за да се избегне злоупотребата с предявяването на съдебни искове.

1.  С настоящата директива се установяват правила, чрез които на квалифицираните организации се дава възможност да предявяват представителни искове, целящи защитата на колективните интереси на потребителите, като по този начин се постига висока степен на защита на потребителите, и по-специално на достъп до правосъдие, като същевременно се предвиждат подходящи гаранции на равнище ЕС и на равнище държави членки, както и тяхното последователно прилагане в целия ЕС, за да се избегне злоупотребата с предявяването на съдебни искове.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива не възпрепятства държавите членки да приемат или запазят в сила разпоредби, чиято цел е на квалифицираните организации или на всяко друго заинтересовано лице да се предоставят други процесуални средства за предявяване на искове, целящи защитата на колективните интереси на потребителите на национално равнище.

2.  Настоящата директива има за цел минимална хармонизация и следователно не възпрепятства държавите членки да приемат или запазят в сила разпоредби, чиято цел е да се осигури по-висока степен на защита на потребителите, а на квалифицираните организации или на всяко друго заинтересовано лице да се предоставят други, процесуални средства за предявяване на искове, целящи защитата на колективните интереси на потребителите на национално равнище , спрямо предвидените в директивата.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 а.  Настоящата директива следва да не възпрепятства държавите членки да приемат или запазят в сила допълнителни области на защита на потребителите спрямо областите, за които се прилага настоящата директива.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 2 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 б.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17а за изменение на приложение I с цел добавяне към него на разпоредби от правото на Съюза, посочени в член 2, параграф 1.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „потребител“ означава всяко физическо лице, което действа за цели извън своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

(1)  „потребител“ означава всяко физическо лице, което действа за цели главно извън своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

Изменение    26

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „колективни интереси на потребителите“ означава интересите на определен брой потребители;

(3)  „колективни интереси на потребителите“ означава интересите на определен брой потребители или субекти на данни, съгласно определението в Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните );

Изменение    27

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят дадена организация като квалифицирана организация, ако отговаря на следните критерии:

Държавите членки определят дадена организация като квалифицирана организация, единствено ако тя отговаря на следните критерии:

Изменение    28

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  тя е правилно учредена съгласно правото на държава членка;

a)  тя е правилно учредена и регистрирана съгласно правото на държава членка;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  тя има законен интерес да гарантира спазването на разпоредбите на правото на Съюза, уредени в настоящата директива;

б)  нейният устав или друг имащ отношение документ за управлението показва нейния законен интерес да гарантира спазването на разпоредбите на правото на Съюза, уредени в настоящата директива;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  тя има нестопанска цел.

в)  тя има нестопанска цел и структура на управление, гарантираща спазването на критерия за нестопанска цел;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  тя във всеки един момент е напълно прозрачна по отношение на източника на финансиране на нейната дейност като цяло и на средствата, които използва, за да подкрепя иска;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  тя разполага с надлежни процедури за установяване, предотвратяване и решаване на конфликти на интереси;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  тя разполага с подходяща комуникационна политика, чрез която информира потребителите общо за разходите и рисковете, които биха могли да възникнат в резултат на колективен иск;

Изменение    34

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  тя не е взаимно свързана от структурна или финансова гледна точка с трето лице или организация, която има финансова изгода от иска, като предоставя правна помощ или финансова подкрепа.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че по-специално организациите на потребителите и независимите публични органи могат да получат статут на квалифицирана организация. Държавите членки могат да определят като квалифицирани организации на потребителите, които представляват членове от повече от една държава членка.

3.  Държавите членки гарантират, че организациите на потребителите и – когато е приложимо – независимите публични органи могат да получат статут на квалифицирана организация. Държавите членки могат да определят като квалифицирани организации на потребителите, които представляват членове от повече от една държава членка.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че квалифицираните организации могат да предявяват представителни искове пред националните съдилища или административните органи, при условие че съществува пряка връзка между основните цели на организацията и предоставените съгласно правото на Съюза права, за които се твърди, че са били нарушени, и по отношение на които се предявява искът.

1.  Държавите членки гарантират, че квалифицираните организации могат да предявяват представителни искове съгласно член 1 пред националните съдилища или административните органи.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че квалифицираните организации имат право да предявяват представителни искове за предприемане на мерки за отстраняване на продължаващите последици от нарушението. Предприемането на тези мерки може да се иска въз основа на всяко окончателно решение, с което се установява, че дадена практика представлява нарушение на правото на Съюза, изброено в приложение I, което уврежда колективните интереси на потребителите, включително окончателно разпореждане по параграф 2, буква б).

3.  Държавите членки гарантират, че квалифицираните организации имат право да предявяват представителни искове за предприемане на мерки за отстраняване на продължаващите последици от нарушението. Предприемането на тези мерки може да се иска въз основа на всяко окончателно решение, с което се установява, че дадена практика представлява нарушение на правото на Съюза, изброено в приложение I, което уврежда колективните интереси на потребителите, включително окончателно разпореждане по параграф 2, буква б). Въпреки че решението относно тези представителни искове може да бъде взето само след като е било официално установено, че дадена практика представлява нарушение на правото на Съюза, с цел да не се удължава времетраенето на процедурите, исковете могат да бъдат подадени паралелно с исканията за разпореждания за преустановяване на нарушения, посочени в параграф 2, или като част от отделен представителен иск в съответствие с националното право.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Без да се засяга член 4, параграф 4, държавите членки гарантират, че квалифицираните организации могат да искат предприемането на мерки за отстраняване на продължаващите последици от нарушението заедно с мерките по параграф 2 в рамките на единен представителен иск.

заличава се

Изменение    39

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 а.  Държавите членки гарантират, че принципът „загубилият плаща“ се прилага за всички видове представителни искове.

Обосновка

В Препоръката на Комисията от 2013 г. се посочва, че страната, която загуби делото при колективен иск, възстановява необходимите съдебни разноски, направени от спечелилата страна.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на член 5, параграф 3 държавите членки гарантират, че квалифицираните организации имат право да предявяват представителни искове за постановяване на заповед за защита, която задължава търговеца да предостави, наред с другото, обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, според случая. Дадена държава членка може да изисква упълномощаване от засегнатите отделни потребители, преди да могат да бъдат постановени установително решение или заповед за защита.

За целите на член 5, параграф 3 държавите членки гарантират, че квалифицираните организации имат право да предявяват представителни искове за постановяване на заповед за защита за икономически и неикономически вреди, която задължава търговеца да предостави, наред с другото, обезщетение, поправка, замяна, отстраняване, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, според случая. Освен това държавите членки могат да гарантират, че в строго обосновани изключителни случаи квалифицираните организации могат да поискат установително решение вместо заповед за защита.

 

Дадена държава членка може да изисква упълномощаване от засегнатите отделни потребители, преди да могат да бъдат постановени установително решение или заповед за защита, включително, когато е приложимо, относно вида на търсените средства за правна защита. Други засегнати потребители, включително тези, които не са с обичайно местопребиваване в държавата членка, в която е подаден искът, могат да се присъединят към представителния иск за установително решение или заповед за защита.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Обезщетението, произтичащо от даден представителен иск, по принцип се разпределя между засегнатите потребители.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да оправомощят съд или административен орган в надлежно обосновани случаи да издава вместо заповед за защита установително решение относно отговорността на търговеца спрямо потребителите, увредени от нарушение на правото на Съюза, посочено в приложение I, когато поради естеството на индивидуалната вреда на засегнатите потребители количественото определяне на индивидуалните обезщетения е сложно.

заличава се

Изменение    43

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Параграф 2 не се прилага в случаите, в които:

заличава се

a)  потребителите, засегнати от нарушението, могат да бъдат установени и са претърпели съпоставима вреда, причинена от една и съща практика с оглед на даден времеви период или покупка. В такива случаи изискването за упълномощаване от засегнатите отделни потребители няма да съставлява условие за предявяване на иска. Обезщетението следва да бъде предоставено на засегнатите потребители;

 

б)  потребителите са претърпели малка загуба и би било непропорционално обезщетението да им бъде предоставено. В такива случаи държавите членки гарантират, че не се изисква упълномощаване от засегнатите отделни потребители. Обезщетението се предоставя за обществена цел, обслужваща колективните интереси на потребителите.

 

Изменение    44

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Обезщетението, получено чрез окончателно решение в съответствие с параграфи 1, 2 и 3, не засяга каквито и да било допълнителни права на обезщетение, които засегнатите потребители могат да имат съгласно правото на Съюза или националното право.

4.  Обезщетението, получено чрез окончателно решение в съответствие с параграф 1, не засяга каквито и да било допълнителни права на обезщетение, които засегнатите потребители могат да имат съгласно правото на Съюза или националното право.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Квалифицираната организация, която иска постановяването на заповед за защита по член 6, параграф 1, трябва да заяви на ранен етап от иска източника на средствата, използвани за нейната дейност като цяло, и средствата, които използва в подкрепа на иска. Тя трябва да докаже, че разполага с достатъчно финансови ресурси, за да представлява висшия интерес на засегнатите потребители и да поеме всички непредвидени разходи в случай на неуспех на иска.

1.  Квалифицираната организация, която иска постановяването на заповед за защита по член 6, параграф 1, заявява в подробности на етапа на допустимост на иска източника на средствата, използвани за нейната дейност като цяло, и средствата, които използва в подкрепа на иска. Това може да включва гаранция или обезщетение от трета страна, като се спазват също така разпоредбите на параграфи 2 и 3 от настоящия член.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 а.  загубилата делото страна поема разноските по делото при условията, предвидени в съответното национално законодателство.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че в случаите, в които представителен иск за защита се финансира от трето лице, на него му е забранено:

2.  Държавите членки гарантират, че в случаите, в които представителен иск за защита се финансира от трето лице, се гарантира прозрачност по отношение на източника на средствата и че на третото лице е забранено:

Изменение    48

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да влияе върху решенията на квалифицираната организация в контекста на представителния иск, включително и във връзка със спогодби;

a)  да влияе върху решенията на квалифицираната организация в хода на представителния иск, включително и във връзка със спогодби;

Изменение    49

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  да получава преки или косвени финансови ползи чрез съдебния процес или решение;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че съдилищата и административните органи са оправомощени да оценяват обстоятелствата по параграф 2 и съответно да изискват от квалифицираната организация да откаже съответното финансиране, и при необходимост да не приемат процесуалната легитимация на квалифицираната организация в конкретен случай.

3.  Държавите членки гарантират, че съдилищата и административните органи извършват оценка на обстоятелствата по параграф 2 и съответно изискват от квалифицираната организация да откаже съответното финансиране и при необходимост не приемат процесуалната легитимация на квалифицираната организация в конкретен случай.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  На отделните засегнати потребители се предоставя възможност да приемат или да откажат да бъдат обвързани от спогодбите, упоменати в параграфи 1, 2 и 3. Обезщетението, получено чрез одобрена спогодба в съответствие с параграф 4, не засяга допълнителните права на защита, които засегнатите потребители могат да имат по силата на правото на Съюза или националното право.

6.  На отделните засегнати потребители се предоставя възможност да приемат или да откажат да бъдат обвързани от спогодбите, упоменати в параграфи 1, 2 и 3, и да подадат или да продължат да следват съответния си индивидуален иск. Обезщетението, получено чрез одобрена спогодба в съответствие с параграф 4, не засяга допълнителните права на защита, които засегнатите потребители могат да имат по силата на правото на Съюза или националното право.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че съдът или административният орган изисква от търговеца, извършил нарушението, да информира за своя сметка засегнатите потребители относно окончателните решения, с които се налагат мерките, упоменати в членове 5 и 6, и относно одобрените спогодби по член 8, като той трябва да направи това използвайки подходящи за обстоятелствата по случая средства и в рамките на определени срокове, включително, когато е уместно, чрез индивидуално уведомяване на всички засегнати потребители.

1.  Държавите членки гарантират, че съдът или административният орган изисква от търговеца, извършил нарушението, да информира за своя сметка по-специално засегнатите потребители и работници, както и широката общественост, относно окончателните решения, с които се налагат мерките, упоменати в членове 5 и 6, и относно одобрените спогодби по член 8, като той трябва да направи това използвайки подходящи за обстоятелствата по случая средства и в рамките на определени срокове, включително, когато е уместно, чрез индивидуално уведомяване на всички засегнати потребители. В допълнение към каналите на търговеца, който е извършил нарушението, тази информация може да бъде предоставена и чрез каналите на съответните публични органи или чрез каналите на определените квалифицирани организации, при всички случаи за сметка на търговеца, извършил нарушението.

Обосновка

Каналите на страната, която е извършила нарушението, може да не бъдат счетени за заслужаващи доверие от увредената страна. Поради това би било подходящо потребителите да бъдат информирани чрез канали, възприемани като надеждни.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Информацията, посочена в параграф 1, включва обяснение на разбираем език на предмета на представителния иск, неговите правни последици и, ако е уместно, последващите стъпки, които следва да бъдат предприети от засегнатите потребители.

2.  Информацията, посочена в параграф 1, включва обяснение на разбираем език на предмета на представителния иск, неговите правни последици и, ако е уместно, последващите стъпки, които следва да бъдат предприети от засегнатите потребители. Условията и графикът за предоставянето на информацията се определят със съгласието на съда или на административния орган.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че окончателно решение по параграф 1, взето в друга държава членка, се разглежда от техните национални съдилища или административни органи като оборима презумпция, че е било извършено нарушение.

2.  Държавите членки гарантират, че окончателно решение по параграф 1, взето в друга държава членка, се разглежда от техните национални съдилища или административни органи най-малко като оборима презумпция, че е било извършено нарушение.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че по отношение на засегнатите потребители подаването на представителен иск съгласно членове 5 и 6 води до спиране или прекъсване на давностните срокове, приложими за исковете, целящи защита, ако съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство съответните права са обвързани с давностен срок.

В съответствие с националното право държавите членки гарантират, че по отношение на засегнатите потребители подаването на представителен иск съгласно членове 5 и 6 води до спиране или прекъсване на давностните срокове, приложими за исковете, целящи защита, ако съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство съответните права са обвързани с давностен срок.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че по искане на квалифицирана организация, която е представила сравнително достъпни факти и доказателства, достатъчни да обосноват представителния иск, и е посочила допълнителни доказателства, които са под контрола на ответника, съдът или административният орган може да разпореди в съответствие с националните процесуални правила тези доказателства да бъдат представени от ответника при спазване на приложимите разпоредби на Съюза и националните разпоредби относно поверителността.

Държавите членки гарантират, че по искане на квалифицирана организация, която е представила сравнително достъпни факти и доказателства, достатъчни да обосноват представителния иск, и е посочила допълнителни доказателства, които са под контрола на ответника, съдът или административният орган може да разпореди тези доказателства да бъдат представени от ответника. Това решение следва да се основава на оценка на необходимостта, обхвата и пропорционалността на изискваното оповестяване в съответствие с националните процесуални правила и при спазване на приложимите разпоредби на Съюза и национални разпоредби относно поверителността.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че процесуалните разходи, свързани с представителните искове, не представляват финансова пречка за ефективното упражняване от квалифицираните организации на правото да искат налагане на мерките, упоменати в членове 5 и 6, например ограничаване на приложимите съдебни или административни такси, предоставяне на достъп до правна помощ за квалифицираните организации, когато това е необходимо, или предоставяне на квалифицираните организации на публично финансиране за тази цел.

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че процесуалните разходи, свързани с представителните искове, не представляват финансова пречка за ефективното упражняване от квалифицираните организации на правото да искат налагане на мерките, упоменати в членове 5 и 6, и по-специално ограничаване на приложимите съдебни или административни такси, предоставяне на достъп до правна помощ за квалифицираните организации, когато това е необходимо, или предоставяне на квалифицираните организации на публично финансиране за тази цел.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че в случаите, когато от квалифицираните организации се изисква да информират засегнатите потребители за висящия представителен иск, свързаните с това разходи могат да бъдат възстановени от търговеца, ако искът бъде уважен.

2.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че страната, загубила делото при колективен иск, възстановява необходимите съдебни разноски, направени от спечелилата страна, при спазване на условията, предвидени в съответното национално право. В случаите, когато от квалифицираните организации се изисква да информират засегнатите потребители за висящия представителен иск, свързаните с това разходи могат да бъдат възстановени от търговеца, ако искът бъде уважен.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всяка квалифицирана организация, определена предварително в една държава членка в съответствие с член 4, параграф 1, може да сезира съдилищата или административните органи на друга държава членка като представи публично достъпния списък, упоменат в същия член. Съдилищата или административните органи приемат този списък като доказателство за процесуалната легитимация на квалифицираната организация, без това да засяга правото им да проверят дали целта на квалифицираната организация оправдава предявяването на иск от нейна страна в конкретния случай.

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всяка квалифицирана организация, определена предварително в една държава членка в съответствие с член 4, параграф 1, може да сезира съдилищата или административните органи на друга държава членка като представи публично достъпния списък, упоменат в същия член. Съдилищата или административните органи приемат този списък като доказателство за процесуалната легитимация на квалифицираната организация.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16a

 

С цел да се повиши видимостта на възможността за трансгранични искове за преустановяване на нарушения, държавите членки гарантират, че съответните национални административни органи създават регистър на незаконните действия, за които са издадени разпореждания за преустановяване на нарушения, за да се осигури основа за най-добри практики и информация за органите на останалите държави членки.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17а

 

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [да се въведе датата на влизане в сила на настоящата директива]. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на съответния акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Не по-късно от една година след влизането в сила на настоящата директива Комисията извършва оценка дали правилата относно правата на пътниците, използващи въздушен или железопътен транспорт, предлагат ниво на защита на правата на потребителите, сравнимо с нивото, предвидено в настоящата директива. Ако това е така, Комисията възнамерява да направи подходящи предложения, които могат да се изразяват по-специално в изваждане на актовете, посочени в точки 10 и 15 от приложение I, от приложното поле на настоящата директива, определено в член 2.

заличава се

Изменение    63

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 а)  Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията, Текст от значение за ЕИП (ОВ L 349, 5.12.2014 г., стр. 1).

Изменение    64

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 б)  Регламент [...] на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения)

Изменение    65

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 в)  Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).

Изменение    66

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 г)  Директива … на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски кодекс за електронните съобщения (преработен текст).

Изменение    67

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 д)  Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

Изменение    68

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 е)  Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24).

Изменение    69

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 ж)  Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51).

Изменение    70

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 з (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 з)  Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).

Изменение    71

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 и (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 и)  Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 251).

Изменение    72

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 й (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 й)  Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 107).

Изменение    73

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 к (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 к)  Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 27).

Изменение    74

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 л (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 л)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Изменение    75

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 м (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 м)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).

Изменение    76

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 н (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59н)  Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1).

Изменение    77

Предложение за директива

Приложение I – точка 59 о (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 о)  Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 14).

Изменение    78

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 п (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 п)  Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62).

Изменение    79

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 р (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 р)  Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

Изменение    80

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 с (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 с)  Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/EИО и 93/42/EИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).

Изменение    81

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 т (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 т)  Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.).

Изменение    82

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 у (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 у)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1)

Изменение    83

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 ф (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 ф)  Регламент (ЕО) № 1924/2006 от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9).

Изменение    84

Предложение за директива

Приложение І – точка 59 х (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59х)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за определяне на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на становището преди неговото приемане в комисията:

Субект и/или лице

BEUC (Европейско бюро на съюзите на потребителите)

Ursula Pachl (заместник-директор)

Augusta Maciuleviciuté (старши служител по правните въпроси)

MKB Nederland (Нидерландско сдружение на малките и средните предприятия)

Fried Kaanen (заместник-председател)

Egbert Roozen (заместник-председател)

VNO-NCW (Нидерландска конфедерация на промишлеността и работодателите в Нидерландия)

BUSINESSEUROPE

Winand Quaedvlieg (Ръководител на бюрото в Брюксел)

VZBV (Федерация на германските организации на потребителите)

Otmar Lell (Ръководител на екип, Правни въпроси и търговия)

Isabelle Buscke (Ръководител на екип Брюксел)

Julian Gallash (служител по въпросите на политиката, екип „Правни въпроси и търговия“)

Christiane Seidel (служител по въпросите на политиката, екип Брюксел)

ETNO-GSMA

Pierantonio Rizzo

Malte Firlus

Kristina Olausson

BitKom

Torben David

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите

Позовавания

COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

2.5.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

2.5.2018

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

13.9.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Dennis de Jong

16.5.2018

Разглеждане в комисия

24.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

 

Дата на приемане

22.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

10

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Salvatore Cicu, Mady Delvaux, Czesław Hoc, Jean Lambert, Anne-Marie Mineur

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

S&D

 

 

Verts/ALE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Anneleen Van Bossuyt

Anne‑Marie Mineur, Dennis de Jong

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Jean Lambert, Julia Reda

10

-

ECR

PPE

 

 

Daniel Dalton, Czesław Hoc

Salvatore Cicu, Birgit Collin‑Langen, Philippe Juvin, Antonio López‑Istúriz White, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen

3

0

EFDD

PPE

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Carlos Coelho

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (26.11.2018)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО

(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Докладчик по становище: Георг Майер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложената от Комисията директива относно представителни искове, която трябва да гарантира, че държавите членки напълно прилагат, въвеждат и упражняват законодателството на ЕС и осигуряват адекватна правна защита на гражданите.

Директивата относно представителни искове не засяга съществуващите механизми за подобряване, респективно преобразуване на директивите, изброени в приложение 1, посредством местен транспорт или превозвачи, а следва да се разглежда като инструмент за прилагане на съществуващото право по начин, благоприятен за потребителя. В случай на спор, от юрисдикцията на компетентната държава членка (компетентността се определя съобразно Регламент (ЕО) № 44/2011 – Брюксел I) се изисква да определи, дали даден представителен иск е допустим или не.

Специфичните характеристики на различните засегнати сектори в областта на транспорта и туризма, като например пътуванията със самолет, влак, кораб или с туристически пакет, се вземат предвид в специфичните за отделните сектори директиви, във връзка с които трябва да може да се прилага представителен иск.

С оглед на широкообхватната защита на потребителите, докладчикът счита, че е наложително специфичните за отделните сектори директиви да се преработят и актуализират своевременно, респективно да се адаптират с оглед на развитието на пазара. Такъв е по-специално случаят с Директивата за пътниците във въздушния транспорт. Настоящата директива относно представителни искове в никакъв случай не бива да отклонява вниманието от факта, че изменението на правата на пътниците във въздушния транспорт е повече от просрочено. При все това, към настоящия момент все още не е предвидимо, дали ще има преработен текст 12 месеца след влизането в сила на Директивата относно представителни искове, поради което датата за оценка, предложена от Комисията, за запазване в приложение 1 не изглежда много целесъобразна.

Механизмите за колективна защита не трябва да служат за изпълнението на публични функции, като например наказателното преследване на поведение на нанасяне на вреда. Изпълнението на такива публични функции не следва да се възлага на частни организации, като им се предоставя изключителен достъп до съответните процедури.

В директивата не се разглежда възможността за конкурентни производства с блокиращ ефект за последващи производства по представителни искове; налице е необходимост от анализ на детайлите и от регулиране, за да се избегне прекомерното увеличаване на производствата в тежест на съдилищата, потребителите и предприятията.

Не бива да има стимул за произволни и свързани с принуда производства срещу предприятията и за използването на производствата за носещ печалби бизнес модел.

Докладчикът счита също така, че има нужда от подобрение в следните области:

1.  Определение за квалифицирани организации: За тази цел условията трябва да бъдат по-строги и всички условия относно срока на представителния иск в съответните квалифицирани организации трябва да бъдат логични.

2.  Система за участие по избор Частноправни представителни искове без упълномощаване от страна на засегнатите потребители се отхвърлят от докладчика, тъй като отклоняването от тази система за участие по избор не е в съответствие с нашата европейска правна традиция. Необходимо условие за колективните средства за защита трябва да бъде съгласието на потребителите за това, техните искове да бъдат поддържани. Трябва обаче да приемем, че прилагането на режим на участие в спорове с малък материален интерес би получило слабо общо съгласие между предполагаемите лица, претърпели вреда, тъй като потенциално обезщетение не би било от пряка полза за тях.

3.  Финансиране на квалифицирани организации: Финансирането на квалифицираните организации в никакъв случай не следва да се осъществява с държавна подкрепа. Принципът на равно третиране трябва да се прилага за ищците и ответниците и не бива да има предпочитания към която и да било страна

4.  Адвокатски хонорари: Представителните искове не бива да създават стимул за съдебни спорове, които от гледна точка на засегнатите страни са ненужни. Евентуални резултативни хонорари следва да бъдат предотвратени от съответната държава членка.

5.  Наказателно производство при съдебен спор: Евентуалното обезщетение не следва да надвишава мащаба на корективните мерки, които биха могли да бъдат получени посредством индивидуален иск.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Целта на настоящата директива е да се даде възможност на квалифицираните организации, които представляват колективния интерес на потребителите, да потърсят защита чрез представителни искове срещу нарушения на разпоредбите на законодателството на Съюза. Квалифицираните организации следва да могат да поискат преустановяването или забраната на нарушение, потвърждаването, че е било извършено нарушение, и да потърсят правна защита, като обезщетение, поправка или намаляване на цената, както е предвидено в националното законодателство.

(1)  Целта на настоящата директива е да се даде възможност на квалифицираните организации, които представляват колективния интерес на потребителите, да потърсят защита чрез представителни искове срещу нарушения на разпоредбите на законодателството на Съюза. Квалифицираните организации следва да могат да поискат преустановяването или забраната на нарушение, потвърждаването, че е било извършено нарушение, и да потърсят правна защита, като обезщетение, поправка, замяна, отстраняване или намаляване на цената, прекратяване на договора или връщане на платената цена, както е предвидено в националното законодателство.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Комисията прие законодателни предложения за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж30 и за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците31, използващи железопътен транспорт . Следователно уместно е да се предвиди, че една година след влизането в сила на тази директива, Комисията следва да направи оценка дали правилата на Съюза в сферата на правата на пътниците, използващи въздушен или железопътен транспорт, предлагат адекватно ниво на защита на потребителите, сравнимо с това, предвидено в настоящата директива, и да извлече необходимите заключения по отношение на обхвата на настоящата директива.

заличава се

_________________

 

30 COM(2013) 130 final.

 

31 COM(2017) 548 final.

 

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Квалифицираните организации следва да могат да искат постановяването на мерки, насочени към отстраняване на продължаващите последици от нарушението. Тези мерки следва да бъдат под формата на заповед за защита, която задължава търговеца да предвиди, inter alia, обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, както е уместно и предвидено съгласно националното законодателство.

(16)  Квалифицираните организации следва да могат да искат постановяването на мерки, насочени към отстраняване на продължаващите последици от нарушението. Тези мерки следва да бъдат под формата на заповед за защита, която задължава търговеца да предвиди, inter alia, обезщетение, поправка, замяна, отстраняване, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, както е уместно и предвидено съгласно националното законодателство.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Държавите членки могат да изискват от квалифицираните организации да предоставят достатъчно информация, за да подкрепят представителен иск за обезщетение, включително описание на групата потребители, засегнати от нарушението, и фактическите и правни въпроси, които трябва да бъдат решени в рамките на представителния иск. От квалифицираната организация не следва да се изисква индивидуално да идентифицира всички потребители, засегнати от дадено нарушение, за да предяви иска. В рамките на представителни искове за защита съдът или административният орган следва да провери на възможно най-ранния етап дали е подходящо искът да бъде предявен като представителен, предвид естеството на нарушението и характеристиките на вредите, претърпени от съответните потребители.

(18)  Държавите членки могат да изискват от квалифицираните организации да предоставят достатъчно информация, за да подкрепят представителен иск за обезщетение, включително описание на групата потребители, засегнати от нарушението, и фактическите и правни въпроси, които трябва да бъдат решени в рамките на представителния иск. От квалифицираната организация следва да се изисква индивидуално да идентифицира всички потребители, засегнати от дадено нарушение, както и предварително да получи тяхното съгласие за участие в представителния иск, за да предяви иска. В рамките на представителни искове за защита съдът или административният орган следва да провери на възможно най-ранния етап дали е подходящо искът да бъде предявен като представителен, предвид естеството на нарушението и характеристиките на вредите, претърпени от съответните потребители.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Когато потребителите, засегнати от една и съща практика, могат да бъдат идентифицирани и са претърпели вреди, които са съпоставими от гледна точка на даден период от време или дадена покупка, като например в случая на дългосрочни потребителски договори, съдът или административният орган може ясно да определи групата потребители, засегнати от нарушението, в хода на производството по представителния иск. По-специално, съдът или административният орган може да поиска от търговеца — нарушител да предостави съответна информация, като например информация относно самоличността на потребителите и продължителността на практиката. По съображения за целесъобразност и ефективност в тези случаи държавите членки, в съответствие със своето национално законодателство, биха могли да обмислят да предоставят на потребителите възможността да се ползват пряко от заповед за защита след издаването на такава заповед, без потребителите да са задължени да предоставят индивидуално пълномощно преди издаването на заповедта за защита.

(20)  Когато потребителите, засегнати от една и съща практика, могат да бъдат идентифицирани и са претърпели вреди, които са съпоставими от гледна точка на даден период от време или дадена покупка, като например в случая на дългосрочни потребителски договори, съдът или административният орган може ясно да определи групата потребители, засегнати от нарушението, в хода на производството по представителния иск. По-специално, съдът или административният орган може да поиска от търговеца — нарушител да предостави съответна информация, като например информация относно самоличността на потребителите и продължителността на практиката. По съображения за целесъобразност и ефективност в тези случаи държавите членки, в съответствие със своето национално законодателство, биха могли да обмислят да предоставят на потребителите възможността да се ползват пряко от заповед за защита след издаването на такава заповед, както и потребителите да са задължени да предоставят индивидуално пълномощно преди издаването на заповедта за защита.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  В случаите с ниска стойност на претенциите повечето потребители е малко вероятно да предприемат действия за осъществяването на своите права, защото усилията ще надвишат индивидуалните ползи. Въпреки това, ако една и съща практика засяга определен брой потребители, общата загуба може да бъде значителна. В такива случаи съдът или органът може да приеме, че е непропорционално да се разпределят средствата на засегнатите потребители, например защото е твърде обременително или неосъществимо. Ето защо средствата, получени като обезщетение чрез представителни искове, биха послужили по-добре за защита на колективните интереси на потребителите и следва да бъдат използвани за съответна обществена цел, като например фонд за правна помощ на потребителите, кампании за осведомяване или движения на потребителите.

(21)  В случаите с ниска стойност на претенциите повечето потребители е малко вероятно да предприемат действия за осъществяването на своите права, защото усилията ще надвишат индивидуалните ползи. Въпреки това, ако една и съща практика засяга определен брой потребители, общата загуба може да бъде значителна. В такива случаи, независимо от правото на отделните потребители да изискат обезщетение, съдът или органът може да приеме, че е непропорционално да се разпределят средствата на засегнатите потребители, например защото е твърде обременително или неосъществимо. Ето защо средствата, получени като обезщетение чрез представителни искове, биха послужили по-добре за защита на колективните интереси на потребителите и следва да бъдат използвани за съответна обществена цел, като например фонд за правна помощ на потребителите, кампании за осведомяване или движения на потребителите. Средствата не следва да се предоставят за квалифицираната организация, която е завела иска, за да се избегнат конфликти на интереси.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Настоящата директива предвижда процедурен механизъм, който не засяга правилата, установяващи материални права на потребителите на договорни и извъндоговорни средства за защита в случай, че техните интереси са увредени от нарушение, като например правото на обезщетение за вреди, прекратяване на договора, възстановяване на разходите , подмяна, поправка или намаляване на цената. Представителен иск за защита по настоящата директива може да бъде предявен само когато правото на Съюза или националното право предвижда такива материални права.

(23)  Настоящата директива предвижда процедурен механизъм, който не засяга правилата, установяващи материални права на потребителите на договорни и извъндоговорни средства за защита в случай, че техните интереси са увредени от нарушение, като например правото на обезщетение за вреди, прекратяване на договора, възстановяване на разходите, подмяна, отстраняване, поправка или намаляване на цената. Представителен иск за защита по настоящата директива може да бъде предявен само когато правото на Съюза или националното право предвижда такива материални права.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Квалифицираните организации следва да осигурят пълна прозрачност относно източника на финансиране на своята дейност като цяло и относно средствата, подкрепящи конкретен представителен иск за защита, за да се даде възможност на съдилищата или административните органи да преценят дали е възможно да има конфликт на интереси между финансиращата трета страна и квалифицираната организация и за да се избегнат рисковете от злоупотреба с правото на иск, както и да се прецени дали финансиращата трета страна, разполага с достатъчно ресурси, за да изпълни финансовите си ангажименти към квалифицираната организация. Информацията, предоставена от квалифицираната организация на съда или административния орган, сезирани с представителния иск, следва да им даде възможност да преценят дали третата страна може да повлияе на процесуалните решения на квалифицираната организация в контекста на представителния иск, включително във връзка със спогодбите, и дали предоставя финансиране за представителен иск за защита срещу ответник, който е конкурент на предоставящата средствата страна, или срещу ответник, от когото предоставящата средствата страна е зависима. Ако наличието на някое от тези обстоятелства бъде потвърдено, съдът или административният орган следва да имат правомощието да изискват от квалифицираната организация да откаже съответното финансиране и при необходимост да откажат процесуалната легитимация на квалифицираната организация по конкретен случай.

(25)  Квалифицираните организации следва да осигурят пълна и налична във всеки етап от процедурата прозрачност относно източника на финансиране на своята дейност като цяло и относно средствата, подкрепящи конкретен представителен иск за защита, за да се даде възможност на съдилищата или административните органи да преценят дали е възможно да има конфликт на интереси между финансиращата трета страна и квалифицираната организация и за да се избегнат рисковете от злоупотреба с правото на иск, както и да се прецени дали финансиращата трета страна, разполага с достатъчно ресурси, за да изпълни финансовите си ангажименти към квалифицираната организация. Информацията, предоставена от квалифицираната организация на съда или административния орган, сезирани с представителния иск, следва да им даде възможност да преценят дали третата страна може да повлияе на процесуалните решения на квалифицираната организация в контекста на представителния иск, включително във връзка със спогодбите, и дали предоставя финансиране за представителен иск за защита срещу ответник, който е конкурент на предоставящата средствата страна, или срещу ответник, от когото предоставящата средствата страна е зависима. Ако наличието на някое от тези обстоятелства бъде потвърдено, съдът или административният орган следва да имат правомощието да изискват от квалифицираната организация да откаже съответното финансиране и при необходимост да откажат процесуалната легитимация на квалифицираната организация по конкретен случай.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Осигуряването на информираност на потребителите за представителния иск е от решаващо значение за успеха му. Потребителите следва да бъдат информирани за висящия представителен иск, за факта, че практиката на търговеца се счита за нарушение на закона, за правата им след установяването на нарушение и за всякакви последващи действия, които следва да бъдат предприети от засегнатите потребители, особено за получаване на защита. Рисковете за репутацията, свързани с разпространяването на информация за нарушението, също са важни за възпирането на търговците, които нарушават правата на потребителите.

(31)  Осигуряването на информираност на потребителите за представителния иск е от решаващо значение за успеха му. Потребителите следва да бъдат информирани за висящия представителен иск, за факта, че практиката на търговеца се счита за нарушение на закона, за правата им след установяването на нарушение и за всякакви последващи действия, които следва да бъдат предприети от засегнатите потребители, особено за получаване на защита. Рисковете за репутацията, свързани с разпространяването на информация за нарушението, също са важни за възпирането на търговците, които умишлено нарушават правата на потребителите.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящата директива се установяват правила, чрез които на квалифицираните организации се дава възможност да предявяват представителни искове, целящи защитата на колективните интереси на потребителите, като същевременно се предвиждат подходящи гаранции, за да се избегне злоупотребата с предявяването на съдебни искове.

1.  С настоящата директива се установяват правила, чрез които на квалифицираните организации се дава възможност да предявяват представителни искове, целящи защитата на колективните интереси на потребителите в случай на масова вреда, като същевременно се предвиждат подходящи гаранции, за да се избегне злоупотребата с предявяването на съдебни искове.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива не възпрепятства държавите членки да приемат или запазят в сила разпоредби, чиято цел е на квалифицираните организации или на всяко друго заинтересовано лице да се предоставят други процесуални средства за предявяване на искове, целящи защитата на колективните интереси на потребителите на национално равнище.

2.  Настоящата директива има за цел минимална хармонизация и не възпрепятства държавите членки да приемат или запазят в сила разпоредби, чиято цел е на квалифицираните организации или на всяко друго заинтересовано лице да се предоставят други процесуални средства за предявяване на искове, целящи защитата на колективните интереси на потребителите на национално равнище.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящата директива се прилага към представителни искове, предявени срещу нарушения от страна на търговци на разпоредбите на правото на Съюза, изброени в приложение I, които увреждат или могат да увредят колективните интереси на потребителите. Тя се прилага за вътрешни и презгранични нарушения, включително когато тези нарушения са преустановени преди предявяване на представителния иск или преди приключване на производството по представителния иск.

1.  Настоящата директива се прилага към представителни искове, предявени срещу нарушения от страна на търговци на разпоредбите на правото на Съюза, изброени в приложение I, които увреждат или е вероятно да увредят масово колективните интереси на потребителите. Тя се прилага за нарушения със съюзно измерение, включително когато тези нарушения са преустановени преди предявяване на представителния иск или преди приключване на производството по представителния иск.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Представителният иск не замества правото на потребителя да получи индивидуално обезщетение, предвидено в специално право на Съюза, в случай на нарушение от страна на търговците на разпоредби на правото на Съюза.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Настоящата директива не се прилага за правото на Съюза, което е предмет на преразглеждане, както е посочено в приложение III (ново).

Изменение    15

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  „масова вреда“ означава широко разпространено нарушение със съюзно измерение от страна на търговците на разпоредбите на правото на Съюза, посочени в приложение I, което вреди или може да навреди на колективния интерес на значителен брой потребители;

Изменение    16

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 6 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  „широко разпространено нарушение със съюзно измерение“ означава широко разпространено нарушение, което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите в най-малко две трети от държавите членки, които заедно представляват най-малко две трети от населението на Съюза;

Изменение    17

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  тя е правилно учредена съгласно правото на държава членка;

a)  тя е правилно учредена съгласно правото на държава членка и е регистрирана в списък в компетентното министерство на държавата членка на произход на организацията;

Изменение    18

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  тя е била установена за поне три години и е била трайно активна през предходните три години;

Изменение    19

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  Държавите членки предоставят на Комисията списъка с квалифицираните организации и всички актуализации.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  организацията следва да има достатъчен капацитет от гледна точка на финансови средства, човешки ресурси и правен експертен опит да представлява множество ищци в техен най-добър интерес.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  следва да е налице пряка връзка между основните цели на организациите и правата, предоставени от правото на Европейския съюз, за които се претендира, че са били нарушени, и по отношение на които е заведен искът;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  общественополезна цел.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че по-специално организациите на потребителите и независимите публични органи могат да получат статут на квалифицирана организация. Държавите членки могат да определят като квалифицирани организации на потребителите, които представляват членове от повече от една държава членка.

3.  Държавите членки гарантират, че установените или ad hoc създадените организации, които защитават обществен интерес, по-специално организациите на потребителите и независимите публични органи, могат да получат статут на квалифицирана организация. Държавите членки могат да определят като квалифицирани организации, които представляват членове от повече от една държава членка.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да могат да искат постановяването на разпореждане, квалифицираните организации не е нужно да бъдат упълномощени от засегнатите отделни потребители, нито да предоставят доказателство за действителна загуба или вреда, претърпяна от засегнатите потребители, или за умисъл или небрежност от страна на търговеца.

За да могат да искат постановяването на разпореждане, квалифицираните организации е нужно да бъдат упълномощени от засегнатите отделни потребители, нито да предоставят доказателство за действителна загуба или вреда, претърпяна от засегнатите потребители, или за умисъл или небрежност от страна на търговеца.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Заповед за защита, която задължава търговеца да предвиди, inter alia, обезщетение, поправка, замяна, отстраняване, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, според случая.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на член 5, параграф 3 държавите членки гарантират, че квалифицираните организации имат право да предявяват представителни искове за постановяване на заповед за защита, която задължава търговеца да предостави, наред с другото, обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, според случая. Дадена държава членка може да изисква упълномощаване от засегнатите отделни потребители, преди да могат да бъдат постановени установително решение или заповед за защита.

За целите на член 5, параграф 3 държавите членки гарантират, че квалифицираните организации имат право да предявяват представителни искове за постановяване на заповед за защита, която задължава търговеца да предостави, наред с другото, обезщетение, поправка, замяна, отстраняване, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена, според случая. Съответната държава членка изисква упълномощаване от засегнатите отделни потребители, преди да могат да бъдат постановени установително решение или заповед за защита.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Квалифицираната организация предоставя достатъчно информация, както се изисква по националното законодателство, в подкрепа на иска, включително описание на потребителите, засегнати от иска, и фактическите и правните въпроси, които следва да бъдат решени.

Квалифицираната организация трябва да предоставя достатъчно информация, както се изисква по националното законодателство, в подкрепа на иска, включително описание на потребителите, засегнати от иска, и фактическите и правните въпроси, които следва да бъдат решени, както и доказателство, че процедурата по предявяване на иск е била изчерпана, когато правата на потребителите са защитени от предварително определени разпоредби на основата на иска.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да оправомощят съд или административен орган в надлежно обосновани случаи да издава вместо заповед за защита установително решение относно отговорността на търговеца спрямо потребителите, увредени от нарушение на правото на Съюза, посочено в приложение I, когато поради естеството на индивидуалната вреда на засегнатите потребители количественото определяне на индивидуалните обезщетения е сложно.

2.  Държавите членки гарантират, че квалифицираните организации могат законосъобразно да получават мандат от отделен потребител само след като съответната квалифицирана организация е информирала напълно тези отделни потребители в писмен вид за: (i) всички релевантни аспекти на колективната процедура; ii)) възможността, потребителите първо да предявяват искове пряко до търговеца без намесата на квалифицираната организация или да бъдат представяни от своя адвокат или друг представител, разрешен от националното законодателство; и (iii) всички налични възможности за индивидуален иск, включително тези по Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на спорове.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  потребителите, засегнати от нарушението, могат да бъдат установени и са претърпели съпоставима вреда, причинена от една и съща практика с оглед на даден времеви период или покупка. В такива случаи изискването за упълномощаване от засегнатите отделни потребители няма да съставлява условие за предявяване на иска. Обезщетението следва да бъде предоставено на засегнатите потребители;

заличава се

Изменение    30

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  потребителите са претърпели малка загуба и би било непропорционално обезщетението да им бъде предоставено. В такива случаи държавите членки гарантират, че не се изисква упълномощаване от засегнатите отделни потребители. Обезщетението се предоставя за обществена цел, обслужваща колективните интереси на потребителите.

заличава се

Изменение    31

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Информацията, която трябва да бъде предоставена от квалифицираните организации съгласно член 6.2.ii, включва следното: (i) идентичността на квалифицираната организация и нейния легитимен интерес в съответните разпоредби на правото на Съюза; (ii) всички възможни стъпки на колективната процедура и очакваната им продължителност; (iii) начини или липсата на такива за участващите потребители да повлияят върху решенията на квалифицираната организация по отношение на колективната процедура индивидуално или колективно; iv)ясна информация относно всички разходи, свързани с колективната процедура, които може да възникнат за или да бъдат удържани по някакъв начин от индивидуалните потребители, включително пример с калкулация за това, как такива разходи може да повлияят върху евентуалното обезщетяване или друга форма на правна защита, която индивидуалните потребители може да получат;подробна информация за това как и кога отделните потребители ще получат обезщетението си или друга форма на правна защита, в случай че колективната процедура се окаже успешна.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Квалифицираната организация, която иска постановяването на заповед за защита по член 6, параграф 1, трябва да заяви на ранен етап от иска източника на средствата, използвани за нейната дейност като цяло, и средствата, които използва в подкрепа на иска. Тя трябва да докаже, че разполага с достатъчно финансови ресурси, за да представлява висшия интерес на засегнатите потребители и да поеме всички непредвидени разходи в случай на неуспех на иска.

1.  Квалифицираната организация, която иска постановяването на заповед за защита по член 6, параграф 1, трябва да заяви на ранен етап от иска и в хода на цялата процедура източника на средствата, използвани за нейната дейност като цяло, и средствата, които използва в подкрепа на иска. Тя трябва по прозрачен начин да докаже, че разполага с достатъчно ресурси, за да представлява висшия интерес на засегнатите потребители и да поеме всички непредвидени разходи в случай на неуспех на иска.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Държавите членки гарантират, че от обезщетението, платимо от предприятието при успех на представителен иск, се ползват единствено участващите потребители; възникналите разноски за персонал или съдебните такси могат да бъдат приспаднати от тази сума, ако не могат да бъдат възстановени по друг начин на квалифицираната организация.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б)  При изгубване на дело, заведено с представителен иск, разноските по делото трябва да се поемат от самата квалифицирана организация.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Държавите членки гарантират, че съдът или административният орган изисква от търговеца, извършил нарушението, да информира за своя сметка засегнатите потребители относно окончателните решения, с които се налагат мерките, упоменати в членове 5 и 6, и относно одобрените спогодби по член 8, като той трябва да направи това използвайки подходящи за обстоятелствата по случая средства и в рамките на определени срокове, включително, когато е уместно, чрез индивидуално уведомяване на всички засегнати потребители.

(1)  Държавите членки гарантират, че съдът или административният орган информира за своя сметка засегнатите потребители относно окончателните решения, с които се налагат мерките, упоменати в членове 5 и 6, и относно одобрените спогодби по член 8, като той трябва да направи това използвайки подходящи за обстоятелствата по случая средства и в рамките на определени срокове, включително, когато е уместно, чрез индивидуално уведомяване на всички засегнати потребители.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки гарантират, че информацията се предоставя на обществеността по достъпен начин относно предстоящи, текущи и приключени колективни искове, например на публичен уебсайт.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че по искане на квалифицирана организация, която е представила сравнително достъпни факти и доказателства, достатъчни да обосноват представителния иск, и е посочила допълнителни доказателства, които са под контрола на ответника, съдът или административният орган може да разпореди в съответствие с националните процесуални правила тези доказателства да бъдат представени от ответника при спазване на приложимите разпоредби на Съюза и националните разпоредби относно поверителността.

Държавите членки гарантират, че по искане на квалифицирана организация, която е представила сравнително достъпни факти и доказателства, достатъчни да обосноват представителния иск, и е посочила допълнителни доказателства, които са под контрола на ответника, съдът или административният орган може да разпореди тези доказателства да бъдат представени от ответника. Това решение се основава на оценка на необходимостта, обхвата и пропорционалността на изискваното оповестяване в съответствие с националните процедурни правила и при спазване на приложимите разпоредби на Съюза и национални разпоредби относно поверителността.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че процесуалните разходи, свързани с представителните искове, не представляват финансова пречка за ефективното упражняване от квалифицираните организации на правото да искат налагане на мерките, упоменати в членове 5 и 6, например ограничаване на приложимите съдебни или административни такси, предоставяне на достъп до правна помощ за квалифицираните организации, когато това е необходимо, или предоставяне на квалифицираните организации на публично финансиране за тази цел.

(1)  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че процесуалните разходи, свързани с представителните искове, не представляват финансова пречка за ефективното упражняване от квалифицираните организации на правото да искат налагане на мерките, упоменати в членове 5 и 6, например ограничаване на приложимите съдебни или административни такси, спредоставяне на достъп до правна помощ за квалифицираните организации, когато това е необходимо.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Не по-късно от една година след влизането в сила на настоящата директива Комисията извършва оценка дали правилата относно правата на пътниците, използващи въздушен или железопътен транспорт, предлагат ниво на защита на правата на потребителите, сравнимо с нивото, предвидено в настоящата директива. Ако това е така, Комисията възнамерява да направи подходящи предложения, които могат да се изразяват по-специално в изваждане на актовете, посочени в точки 10 и 15 от приложение I, от приложното поле на настоящата директива, определено в член 2.

заличава се

Изменение    40

Предложение за директива

Приложение I – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1).

заличава се

Изменение    41

Предложение за директива

Приложение I – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).

заличава се

Изменение    42

Предложение за директива

Приложение I – точка 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 1).

заличава се

Изменение    43

Предложение за директива

Приложение I – точка 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1).

заличава се

Изменение    44

Предложение за директива

Приложение ІI a (ново) - заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III СПИСЪК НА ПРАВНИТЕ АКТОВЕ НА СЪЮЗА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 4

Изменение    45

Предложение за директива

Приложение ІI a (ново) - точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1) Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1).

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите

Позовавания

COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

2.5.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

31.5.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Georg Mayer

23.5.2018

Разглеждане в комисия

9.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

22.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

14

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Franck Proust, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Anders Sellström, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Gahler, Clare Moody, Flavio Zanonato

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska,,Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

14

-

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, De Monte, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

 

Поправки на гласуването

+

 

-

 

0

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите

Позовавания

COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

Дата на представяне на ЕП

11.4.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

2.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

2.5.2018

TRAN

31.5.2018

 

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

13.9.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Geoffroy Didier

22.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.6.2018

20.11.2018

 

 

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Marco Zullo

Дата на внасяне

7.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron, Marco Zullo

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност