Tuarascáil - A8-0447/2018Tuarascáil
A8-0447/2018

  TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint, agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/22/CE

  7.12.2018 - (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) - ***I

  An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
  Rapóirtéir: Geoffroy Didier
  Rapóirtéir don tuairim (*):Dennis de Jong, an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
  (*) Coiste comhlachaithe – Riail 54 de na Rialacha Nós Imeachta


  Nós Imeachta : 2018/0089(COD)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  A8-0447/2018
  Téacsanna arna gcur síos :
  A8-0447/2018
  Téacsanna arna nglacadh :

  DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

  ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint, agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/22/CE

  (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

  (An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

  Tá Parlaimint na hEorpa,

  –  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0184),

  –  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0149/2018),

  –  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

  –  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

  –  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus freisin do na tuairimí ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0447/2018),

  1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

  2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

  3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

  Leasú    1

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (1)  Is é aidhm na Treorach seo eintitis cháilithe, a dhéanann ionadaíocht do chomhleasanna tomhaltóirí, a chumasú chun leigheas a lorg trí chaingne ionadaíocha i gcoinne sáruithe ar fhorálacha dhlí an Aontais. Ba cheart na heintitis cháilithe a bheith in ann a iarraidh go ndéanfaí sárú a stopadh nó a thoirmeasc, go ndéanfaí a dheimhniú gur tharla sárú agus sásamh a lorg, amhail cúiteamh, deisiú laghdú praghsanna de réir mar atá ar fáil faoi dhlíthe náisiúnta.

  (1)  Is é aidhm na Treorach seo eintitis ionadaíocha cháilithe, a dhéanann ionadaíocht do chomhleasanna tomhaltóirí, a chumasú chun leigheas a lorg trí chaingne ionadaíocha i gcoinne sáruithe ar fhorálacha dhlí an Aontais. Ba cheart na heintitis ionadaíocha cháilithe a bheith in ann a iarraidh go ndéanfaí sárú a stopadh nó a thoirmeasc, go ndéanfaí a dheimhniú gur tharla sárú agus sásamh a lorg, amhail cúiteamh, aisíocaíocht an phraghais a íocadh, deisiú, athsholáthar, baint nó foirceannadh conartha de réir mar atá ar fáil faoi dhlíthe náisiúnta.

  Leasú    2

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (2)  Chumasaigh Treoir 2009/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle29 eintitis cháilithe chun caingne ionadaíocha a thabhairt atá dírithe go príomha ar stopadh agus ar thoirmeasc sáruithe ar dhlí an Aontais Eorpaigh atá díobhálach do chomhleasanna tomhaltóirí. Níor thug an Treoir sin aghaidh sách maith, áfach, ar na dúshláin a bhaineann le forfheidhmiú dhlí na dtomhaltóirí. Chun an díspreagadh a mhéadú maidir le cleachtais neamhdhleathacha agus chun an dochar do thomhaltóirí a laghdú, tá sé riachtanach an sásra le haghaidh cosaint comhleasanna tomhaltóirí a neartú. I bhfianaise na n-athruithe iomadúla, ar mhaithe le soiléireacht, tá sé iomchuí Treoir 2009/22/CE a ionadú.

  (2)  Chumasaigh Treoir 2009/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle29 eintitis ionadaíocha cháilithe chun caingne ionadaíocha a thabhairt atá dírithe go príomha ar stopadh agus ar thoirmeasc sáruithe ar dhlí an Aontais Eorpaigh atá díobhálach do chomhleasanna tomhaltóirí. Níor thug an Treoir sin aghaidh sách maith, áfach, ar na dúshláin a bhaineann le forfheidhmiú dhlí na dtomhaltóirí. Chun an díspreagadh a mhéadú maidir le cleachtais neamhdhleathacha, chun cleachtais mhaithe agus fhreagracha gnó a spreagadh, agus chun an dochar do thomhaltóirí a laghdú, tá sé riachtanach an sásra le haghaidh cosaint comhleasanna tomhaltóirí a neartú. I bhfianaise na n-athruithe iomadúla, ar mhaithe le soiléireacht, tá sé iomchuí Treoir 2009/22/CE a ionadú. Tá géarghá le hidirghabháil an Aontais, ar bhonn Airteagal 114 CFAE, chun rochtain ar cheartas agus riar fónta an cheartais araon a áirithiú toisc go laghdófar léi na costais agus an t-ualach a ghabhann le caingne aonair.

  __________________

  __________________

  29 IO L 110/30, 1.5.2009.

  29 IO L 110/30, 1.5.2009.

  Leasú    3

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (3)  Ba cheart caingean ionadaíoch a bheith ina bealach éifeachtach agus éifeachtúil chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint. Ba cheart go gcuirfeadh an saghas caingne sin ar a gcumas d’eintitis cháilithe gníomhú chun comhlíonadh forálacha ábhartha dhlí an Aontais a áirithiú agus chun dul thar na baic a bhíonn ar thomhaltóirí le linn caingne aonair, amhail éiginnteacht maidir lena gcearta agus na sásraí nós imeachta atá ar fáil, leisce shíceolaíoch caingean a thabhairt agus an éagothroime idir na costais agus na tairbhí ionchasacha a bhainfeadh le caingean aonair.

  (3)  Ba cheart caingean ionadaíoch a bheith ina bealach éifeachtach agus éifeachtúil chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint i gcoinne sáruithe inmheánacha agus trasteorann araon. Ba cheart go gcuirfeadh an saghas caingne sin ar a gcumas d’eintitis ionadaíocha cháilithe gníomhú chun comhlíonadh forálacha ábhartha dhlí an Aontais a áirithiú agus chun dul thar na baic a bhíonn ar thomhaltóirí le linn caingne aonair, amhail éiginnteacht maidir lena gcearta agus na sásraí nós imeachta atá ar fáil, taithí roimhe seo ar éilimh nár éirigh leo, imeachtaí rófhada, leisce shíceolaíoch caingean a thabhairt agus an éagothroime idir na costais agus na tairbhí ionchasacha a bhainfeadh le caingean aonair, a mhéadaíonn, dá réir sin, an deimhneacht dhlíthiúil d’éilitheoirí agus do chosantóirí araon, agus don chóras dlí freisin.

  Leasú    4

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 4

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (4)  Tá sé tábhachtach an chothromaíocht riachtanach idir rochtain ar cheartas agus cosaintí nós imeachta i gcoinne dlíthíocht mhí-úsáideach a áirithiú, ar rud é a d’fhéadfadh bac míchuí a chur ar chumas gnólachtaí feidhmiú sa Mhargadh Aonair. Chun mí-úsáid caingne ionadaíocha a chosc, ba cheart eilimintí áirithe a sheachaint amhail damáistí pionósacha agus easpa teorainneacha ar an teidlíocht caingean a thabhairt thar ceann na dtomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh, agus ba cheart rialacha soiléire a leagan síos maidir le gnéithe éagsúla nós imeachta, amhail eintitis cháilithe a ainmniú, tionscnamh a gcistí agus an cineál faisnéise a theastaíonn le tacú leis an gcaingean ionadaíoch. Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo difear do rialacha náisiúnta maidir le leithdháileadh costais nós imeachta.

  (4)  Tá sé tábhachtach an chothromaíocht riachtanach idir rochtain ar cheartas agus cosaintí nós imeachta i gcoinne dlíthíocht mhí-úsáideach a áirithiú, ar rud é a d’fhéadfadh bac míchuí a chur ar chumas gnólachtaí feidhmiú sa Mhargadh Aonair. Chun mí-úsáid caingne ionadaíocha a chosc, ba cheart eilimintí áirithe a sheachaint amhail damáistí pionósacha agus easpa teorainneacha ar an teidlíocht caingean a thabhairt thar ceann na dtomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh, agus ba cheart rialacha soiléire a leagan síos maidir le gnéithe éagsúla nós imeachta, amhail eintitis ionadaíocha cháilithe a ainmniú, tionscnamh a gcistí agus an cineál faisnéise a theastaíonn le tacú leis an gcaingean ionadaíoch. Ba cheart don pháirtí nár éirigh leis costais na n-imeachtaí a iompar. Níor cheart, áfach, go ndéanfadh an chúirt nó an binse costais a dhámhachtain don pháirtí nár éirigh leis sa mhéid go ndearnadh iad a thabhú go neamhriachtanach nó go bhfuil siad díréireach leis an éileamh.

  Leasú    5

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 6

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (6)  Ba cheart réimsí éagsúla a chumhdach leis an Treoir seo amhail cosaint sonraí, seirbhísí airgeadais, taisteal agus turasóireacht, fuinneamh, teileachumarsáid agus an comhshaol. Ba cheart go gcumhdódh sé sáruithe ar fhorálacha dhlí an Aontais a chosnaíonn leasanna tomhaltóirí, is cuma an dtagraítear dóibh mar thomhaltóirí nó mar thaistealaithe, úsáideoirí, custaiméirí, infheisteoirí miondíola, cliaint mhiondíola nó eile i ndlí ábhartha an Aontais. Chun freagairt leordhóthanach ar shárú ar dhlí an Aontais a áirithiú, dlí a bhfuil a fhoirm agus scála ag athrú go tapa, ba cheart a mheas, gach uair a ghlactar gníomh nua de chuid an Aontais atá ábhartha do chosaint comhleasanna tomhaltóirí, an gá an Iarscríbhinn leis an Treoir seo a leasú chun é a áireamh ina raon feidhme.

  (6)  Ba cheart réimsí éagsúla a chumhdach leis an Treoir seo amhail cosaint sonraí, seirbhísí airgeadais, taisteal agus turasóireacht, fuinneamh, teileachumarsáid, an comhshaol agus sláinte. Ba cheart go gcumhdófar sáruithe ar fhorálacha dhlí an Aontais a chosnaíonn comhleasanna tomhaltóirí, is cuma an dtagraítear dóibh mar thomhaltóirí nó mar thaistealaithe, úsáideoirí, custaiméirí, infheisteoirí miondíola, cliaint mhiondíola nó eile i ndlí ábhartha an Aontais, mar aon le comhleasanna na n-ábhar sonraí de réir bhrí an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí. Chun freagairt leordhóthanach ar shárú ar dhlí an Aontais a áirithiú, dlí a bhfuil a fhoirm agus scála ag athrú go tapa, ba cheart a mheas, gach uair a ghlactar gníomh nua de chuid an Aontais atá ábhartha do chosaint comhleasanna tomhaltóirí, an gá an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir seo a leasú chun é a áireamh ina raon feidhme.

  Leasú    6

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 6 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (6 a)  Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le caingne ionadaíocha a thugtar i gcoinne sáruithe ag a bhfuil tionchar leathan ar thomhaltóirí maidir leis na forálacha a chumhdaítear le dlí an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn I. Is tionchar leathan é nuair a dhéanann sé difear do bheirt tomhaltóirí.

  Leasú    7

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 9

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (9)  Níor cheart rialacha dlí phríobháidigh idirnáisiúnta a leagan síos leis an Treoir seo i dtaca le dlínse, aithint agus forfheidhmiú breithiúnas nó an dlí is infheidhme. Tá feidhm ag na hionstraimí atá ann cheana i ndlí an Aontais maidir leis na caingne ionadaíocha a leagtar amach leis an Treoir seo.

  (9)  Níor cheart rialacha dlí phríobháidigh idirnáisiúnta a leagan síos leis an Treoir seo i dtaca le dlínse, aithint agus forfheidhmiú breithiúnas nó an dlí is infheidhme. Tá feidhm ag na hionstraimí atá ann cheana i ndlí an Aontais maidir leis na caingne ionadaíocha a leagtar amach leis an Treoir seo a choisceann méadú ar shiopadóireacht fóraim.

  Leasú    8

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 9 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (9 a)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo difear do chur i bhfeidhm rialacha AE maidir leis an dlí idirnáisiúnta príobháideach i gcásanna trasteorann. Tá feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (athmhúnlú - an Bhruiséil I), Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I) agus Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha (An Róimh II) maidir leis na caingne ionadaíocha a leagtar amach leis an Treoir seo.

  Leasú    9

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 10

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (10)  De bhrí nach féidir ach le heintitis cháilithe na caingne ionadaíocha a thabhairt, d’fhonn a áirithiú go bhfuil ionadaíocht leordhóthanach á déanamh ar chomhleasanna tomhaltóirí ba cheart do na heintitis cháilithe na critéir a leagtar síos sa Treoir seo a chomhlíonadh. Go háirithe, chaithfidís a bheith bunaithe go cuí de réir dlí Ballstáit, lena n-áireofaí, mar shampla, ceanglais maidir leis an líon comhaltaí, an leibhéal buaine, nó ceanglais trédhearcachta maidir le gnéithe ábhartha dá struchtúr amhail a reachtanna bunaithe, a struchtúr bainistíochta, a gcuspóirí agus a modhanna oibre. Comhlachtaí neamhbhrabúis ba cheart a bheith iontu agus leas dlisteanach acu comhlíonadh dhlí ábhartha an Aontais a áirithiú. Ba cheart feidhm a bheith ag na critéir seo maidir le heintitis cháilithe atá ainmnithe roimh ré agus maidir le heintitis cháilithe ad hoc atá bunaithe le haghaidh caingean shonrach.

  (10)  De bhrí nach féidir ach le heintitis ionadaíocha cháilithe na caingne ionadaíocha a thabhairt, d’fhonn a áirithiú go bhfuil ionadaíocht leordhóthanach á déanamh ar chomhleasanna tomhaltóirí, ba cheart do na heintitis ionadaíocha cháilithe na critéir a leagtar síos sa Treoir seo a chomhlíonadh. Go háirithe, chaithfidís a bheith bunaithe go cuí de réir dlí Ballstáit, agus ba ceart go n-áiritheofaí leis sin, mar shampla, ceanglais trédhearcachta maidir le gnéithe ábhartha dá struchtúr amhail a reachtanna bunaithe, a struchtúr bainistíochta, a gcuspóirí agus a modhanna oibre. Comhlachtaí neamhbhrabúis ba cheart a bheith iontu agus leas dlisteanach acu comhlíonadh dhlí ábhartha an Aontais a áirithiú. Thairis sin, ní mór do na heintitis ionadaíocha cháilithe a bheith neamhspleách ó oibreoirí margaidh, lena n-áirítear ó thaobh airgeadais de. Ní mór nós imeachta bunaithe a bheith ag na heintitis ionadaíocha cháilithe freisin chun coinbhleacht leasa a sheachaint. Ní fhorchuirfidh na Ballstáit critéir a théann níos faide ná na critéir a bhunaítear leis an Treoir seo.

  Leasú    10

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 15

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (15)  Ba cheart an t-eintiteas cáilithe a bhfuil an chaingean ionadaíoch á tionscnamh aige faoin Treoir seo a bheith ina pháirtí sna himeachtaí dlí. Ba cheart deiseanna leordhóthanacha a bheith ag na tomhaltóirí lena mbaineann an sárú chun tairbhe a bhaint as torthaí ábhartha na caingne ionadaíche. Ba cheart orduithe urghaire a eisítear faoin Treoir seo a bheith gan dochar do chaingne aonair arna dtabhairt ag tomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh de dheasca an chleachtais atá faoi réir an ordaithe urghaire.

  (15)  Ba cheart an t-eintiteas cáilithe a bhfuil an chaingean ionadaíoch á tionscnamh aige faoin Treoir seo a bheith ina pháirtí sna himeachtaí dlí. Ba cheart faisnéis leordhóthanacha a bheith ag na tomhaltóirí lena mbaineann an sárú maidir le torthaí ábhartha na caingne ionadaíche agus conas is féidir leo tairbhe a bhaint astu. Ba cheart orduithe urghaire a eisítear faoin Treoir seo a bheith gan dochar do chaingne aonair arna dtabhairt ag tomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh de dheasca an chleachtais atá faoi réir an ordaithe urghaire.

  Leasú    11

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 16

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (16)  Ba cheart eintitis cháilithe a bheith in ann bearta a lorg a bhfuil sé mar aidhm leo éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú. Ba cheart na bearta sin a bheith i bhfoirm ordú sásaimh lena gcuirtear an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, de réir mar is iomchuí agus mar atá ar fáil faoi dhlíthe náisiúnta.

  (16)  Ba cheart eintitis ionadaíocha cháilithe a bheith in ann bearta a lorg a bhfuil sé mar aidhm leo éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú. Ba cheart na bearta sin a bheith i bhfoirm ordú sásaimh lena gcuirtear an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, baint, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, de réir mar is iomchuí agus mar atá ar fáil faoi dhlíthe náisiúnta.

  Leasú    12

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 18

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (18)  Féadfaidh na Ballstáit ceangal a chur ar eintitis cháilithe leordhóthain faisnéise a sholáthar chun tacú le caingean ionadaíoch le haghaidh sásaimh, lena n-áirítear tuairisc ar an ngrúpa tomhaltóirí lena mbaineann an sárú agus na ceisteanna fíorais agus dlí atá le réiteach sa chaingean ionadaíoch. Níor cheart ceangal a bheith ar an eintiteas cáilithe gach tomhaltóir ar leith a mbaineann an sárú leo a shainaithint chun an chaingean a thionscnamh. I gcaingne ionadaíocha ar shásamh ba cheart don chúirt nó údarás riaracháin a fhíorú ag an gcéim is luaithe is féidir de na himeachtaí an bhfuil cás oiriúnach lena thabhairt mar chaingean ionadaíoch, i bhfianaise chineál an tsáraithe agus shaintréithe na ndamáistí a bhain do na tomhaltóirí lena mbaineann.

  (18)  Ba cheart do na Ballstáit ceangal a chur ar eintitis ionadaíocha cháilithe leordhóthain faisnéise a sholáthar chun tacú le caingean ionadaíoch le haghaidh sásaimh, lena n-áirítear tuairisc ar an ngrúpa tomhaltóirí lena mbaineann an sárú agus na ceisteanna fíorais agus dlí atá le réiteach sa chaingean ionadaíoch. Níor cheart ceangal a bheith ar an eintiteas cáilithe gach tomhaltóir ar leith a mbaineann an sárú leo a shainaithint chun an chaingean a thionscnamh. I gcaingne ionadaíocha ar shásamh ba cheart don chúirt nó údarás riaracháin a fhíorú ag an gcéim is luaithe is féidir de na himeachtaí an bhfuil cás oiriúnach lena thabhairt mar chaingean ionadaíoch, i bhfianaise chineál an tsáraithe agus shaintréithe na ndamáistí a bhain do na tomhaltóirí lena mbaineann. Go háirithe, ba cheart do na héilimh a bheith infhionnta agus aonfhoirmeach agus ba cheart comóntacht a bheith ann sna bearta a lorgaítear, agus ba cheart socruithe cistithe tríú páirtí an eintitis cháilithe a bheith trédhearcach agus saor ó choinbhleacht leasa. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú freisin go bhfuil an t-údarás ag an gcúirt nó ag an údarás riaracháin cásanna ina bhfuil sé soiléir nach bhfuil aon bhunús leo a chaitheamh amach ag an gcéim is luaithe is féidir de na himeachtaí.

  Leasú    13

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 19

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (19)  Ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit cinneadh a dhéanamh an féidir lena gcúirt nó údarás náisiúnta a bhfuil caingean ionadaíoch le haghaidh sásaimh tugtha os a gcomhair, cinneadh dearbhaitheach a eisiúint go heisceachtúil, seachas ordú sásaimh, maidir le dliteanas an trádálaí do thomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh de dheasca sárú, agus ar cinneadh é a bhféadfaí brath go díreach air i gcaingne sásaimh a thógfadh tomhaltóirí aonair ina dhiaidh sin. Ba cheart an deis sin a bheith teoranta do chásanna a bhfuil údar cuí leo nuair atá cainníochtú an tsásaimh aonair atá le sannadh do gach tomhaltóir a mbaineann an chaingean ionadaíoch leis casta agus bheadh sé mí-éifeachtúil an cainníochtú sin a dhéanamh sa chaingean ionadaíoch. Níor cheart cinntí dearbhaitheacha a eisiúint i gcásanna nach bhfuil casta agus go háirithe i gcásanna ina bhfuil na tomhaltóirí lena mbaineann in-sainaitheanta agus inar bhain díobháil inchomparáide do na tomhaltóirí i ndáil le tréimhse ama nó ceannachán. Ar an gcuma chéanna, níor cheart cinntí dearbhaitheacha a eisiúint i gcás ina bhfuil méid an chaillteanais a bhain do gach tomhaltóir aonair chomh beag sin nach dócha go ndéanfaidh tomhaltóirí aonair éileamh ar shásamh aonair. Ba cheart don chúirt nó don údarás náisiúnta réasúnú iomchuí a thabhairt maidir le cinneadh dearbhaitheach a eisiúint seachas ordú sásaimh i gcás ar leith.

  scriosta

  Leasú    14

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 20

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (20)  I gcás ina bhfuil tomhaltóirí a mbaineann an cleachtas céanna leo inaitheanta agus gur bhain díobháil inchomparáide dóibh i ndáil le tréimhse ama nó ceannachán, i gcás conarthaí fadtéarmacha tomhaltóirí mar shampla, féadfaidh an chúirt nó údarás riaracháin an grúpa tomhaltóirí a mbaineann an sárú leo a shainiú go soiléir i gcúrsa na caingne ionadaíche. Go háirithe, d’fhéadfadh an chúirt nó údarás riaracháin iarraidh ar an trádálaí a rinne sárú faisnéis ábhartha a sholáthar, amhail céannacht na dtomhaltóirí lena mbaineann agus fad an chleachtais. Ar chúiseanna luais agus éifeachtúlachta, sna cásanna seo ba cheart do na Ballstáit, i gcomhréir lena ndlíthe náisiúnta, breithniú a dhéanamh ar an deis a sholáthar do thomhaltóirí tairbhe dhíreach a bhaint as ordú sásaimh i ndiaidh eisiúint an ordaithe gan é a bheith riachtanach a sainordú aonair a thabhairt sula n-eisítear an t-ordú sásaimh.

  scriosta

  Leasú    15

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 21

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (21)  I gcásanna íseal-luacha ní dócha go dtabharfaidh mórán tomhaltóirí caingean chun a gcearta a fhorfheidhmiú mar nárbh fhiú an tairbhe an trioblóid don duine aonair. Má tá an cleachtas céanna i gceist i gcás roinnt tomhaltóirí áfach, d’fhéadfadh an caillteanas comhiomlán a bheith suntasach. I gcásanna den sórt sin, féadfaidh cúirt nó údarás a mheas go bhfuil sé díréireach cistí a dháileadh ar na tomhaltóirí lena mbaineann, mar go bhfuil an iomarca dua ag baint leis nó mar go bhfuil sé neamhphraiticiúil mar shampla. Dá bhrí sin, bheadh sé níos fearr na cistí a fhaightear mar shásamh trí chaingne ionadaíocha a úsáid chun críche comhleasanna tomhaltóirí a chosaint agus ba cheart iad a dhíriú ar chuspóir poiblí ábhartha, amhail ciste cúnaimh dlí do thomhaltóirí, feachtais feasachta nó gluaiseachtaí tomhaltóirí.

  scriosta

  Leasú    16

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 23

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (23)  Déantar foráil sa Treoir seo maidir le sásra nós imeachta, nach ndéanann difear do na rialacha lena mbunaítear cearta substainteacha tomhaltóirí do leigheasanna conarthacha agus neamhchonarthacha sa chás go ndearna sárú díobháil dá leasanna, cosúil leis an gceart chun cúitimh le haghaidh damáistí, foirceannadh conartha, aisíocaíocht, athsholáthar, deisiú nó praghsanna a laghdú. Ní fhéadfar caingean ionadaíoch ag lorg sásaimh faoin Treoir seo a thabhairt ach sa chás go ndéanann dlí an Aontais nó an dlí náisiúnta foráil maidir le cearta substainteacha den sórt sin.

  (23)  Déantar foráil sa Treoir seo maidir le sásra nós imeachta, nach ndéanann difear do na rialacha lena mbunaítear cearta substainteacha tomhaltóirí do leigheasanna conarthacha agus neamhchonarthacha sa chás go ndearna sárú díobháil dá leasanna, amhail an ceart chun cúitimh le haghaidh damáistí, foirceannadh conartha, aisíocaíocht, athsholáthar, baint, deisiú nó praghsanna a laghdú. Ní fhéadfar caingean ionadaíoch ag lorg sásaimh faoin Treoir seo a thabhairt ach i gcás ina ndéanann dlí an Aontais nó an dlí náisiúnta foráil maidir le cearta substainteacha den sórt sin.

  Leasú    17

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 24

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (24)  Ní ghabhann an Treoir seo ionad na sásraí comhshásaimh náisiúnta atá ann cheana. Ag cur a dtraidisiúin dlí san áireamh, is faoi dhiscréid na mBallstát atá sé an chaingean ionadaíoch a leagtar amach sa Treoir seo a dhearadh mar chuid de shásra comhshásaimh atá ann cheana nó a bheidh ann amach anseo nó mar rogha mhalartach ar na sásraí seo, sa mhéid go gcloíonn an sásra náisiúnta leis na rialacha mionsonraithe a leagtar amach sa Treoir seo.

  (24)  Tá comhchuibhiú íosta mar aidhm leis an Treoir seo agus ní ghabhann ionad na sásraí comhshásaimh náisiúnta atá ann cheana. Ag cur a dtraidisiúin dlí san áireamh, is faoi dhiscréid na mBallstát atá sé an chaingean ionadaíoch a leagtar amach sa Treoir seo a dhearadh mar chuid de shásra comhshásaimh atá ann cheana nó a bheidh ann amach anseo nó mar rogha mhalartach ar na sásraí seo, sa mhéid go gcloíonn an sásra náisiúnta leis na rialacha mionsonraithe a leagtar amach sa Treoir seo. Ní chuireann sí cosc ar na Ballstáit a gcreat atá ann cheana a chothabháil, nó ní chuireann sí faoi oibleagáid na mBallstát é a leasú. Beidh an deis ag na Ballstáit na rialacha dá bhforáiltear sa Treoir seo a chur chun feidhme ina gcóras comhshásaimh féin nó iad a chur chun feidhme i nós imeachta ar leith.

  Leasú    18

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 25

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (25)  Ar feadh fad iomlán na caingne, ba cheart eintitis cháilithe a bheith go hiomlán trédhearcach maidir le foinse mhaoiniú a ngníomhaíochta go ginearálta agus maidir leis na cistí atá ag tacú le caingean ionadaíoch shonrach maidir le sásamh ionas go mbeidh na cúirteanna nó na húdaráis riaracháin in ann a mheas an ann do choinbhleacht leasa idir an maoinitheoir tríú páirtí agus an t-eintiteas cáilithe agus chun rioscaí dlíthíochta mí-úsáidí a sheachaint agus chun a mheas an bhfuil leordhóthain acmhainní ag an maoinitheoir tríú páirtí chun a ghealltanais airgeadais don eintiteas cáilithe a chomhlíonadh. Leis an bhfaisnéis a sholáthraíonn an t-eintiteas cáilithe don chúirt nó don údarás riaracháin atá i mbun maoirseachta ar an gcaingean ionadaíoch, ba cheart an chúirt nó an t-údarás sin a bheith in ann a mheas an bhféadfadh tríú páirtí tionchar a imirt ar chinntí nós imeachta an eintitis cháilithe i gcomhthéacs na caingne ionadaíche, lena n-áirítear maidir le socraíochtaí, agus an bhfuil sé ag cur maoiniú ar fáil do chaingean ionadaíoch le haghaidh sásaimh i gcoinne cosantóir ar iomaitheoir de chuid sholáthróir an mhaoinithe é nó i gcoinne cosantóir a bhfuil soláthróir an mhaoinithe spleách air. Má dheimhnítear aon cheann de na himthosca sin, ba cheart an chumhacht a bheith ag an gcúirt nó údarás riaracháin chun ceangal a chur ar an eintiteas cáilithe an maoiniú ábhartha a dhiúltú agus, más gá, chun seasamh an eintitis cháilithe a dhiúltú i gcás sonrach.

  (25)  Ba cheart eintitis ionadaíocha cháilithe a bheith go hiomlán trédhearcach maidir le foinse mhaoiniú a ngníomhaíochta go ginearálta agus maidir leis na cistí atá ag tacú le caingean ionadaíoch shonrach maidir le sásamh ionas go mbeidh na cúirteanna nó na húdaráis riaracháin in ann a mheas an ann do choinbhleacht leasa agus chun rioscaí dlíthíochta mí-úsáidí a sheachaint agus chun a mheas an bhfuil leordhóthain acmhainní ag an eintiteas ionadaíoch cáilithe chun ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna is fearr na dtomhaltóirí lena mbaineann agus chun gach costas dlíthiúil is gá a sheasamh i gcás ina dteipfeadh leis an gcaingean. Leis an bhfaisnéis a sholáthraíonn an t-eintiteas cáilithe ag an gcéim is luaithe de na himeachtaí don chúirt nó don údarás riaracháin atá i mbun maoirseachta ar an gcaingean ionadaíoch, ba cheart don chúirt nó údarás sin a bheith in ann a mheas an bhféadfadh tríú páirtí tionchar a imirt ar chinntí nós imeachta an eintitis cháilithe go ginearálta agus i gcomhthéacs na caingne ionadaíche, lena n-áirítear maidir le socraíochtaí, agus an bhfuil sé ag cur maoiniú ar fáil do chaingean ionadaíoch le haghaidh sásaimh i gcoinne cosantóir ar iomaitheoir de chuid sholáthróir an mhaoinithe é nó i gcoinne cosantóir a bhfuil soláthróir an mhaoinithe spleách air. Má dheimhnítear aon cheann de na himthosca sin, ní mór an chumhacht a bheith ag an gcúirt nó údarás riaracháin ceangal a chur ar an eintiteas cáilithe an maoiniú ábhartha a dhiúltú agus, más gá, chun seasamh an eintitis cháilithe a dhiúltú i gcás sonrach. Ba cheart do na Ballstáit cosc a chur ar ghnólachtaí dlí eintitis ionadaíocha cháilithe a bhunú. Maoiniú indíreach na caingne trí dheontais, lena n-áirítear deontais ó thrádálaithe faoi chuimsiú tionscnaimh freagrachta sóisialta corparáidí, beidh sé incháilithe chun maoiniú tríú páirtí a fháil ar choinníoll go gcomhlíonfaí na ceanglais a liostaítear in Airteagal 4 agus in Airteagal 7 maidir le trédhearcacht, neamhspleáchas agus nach ann do choinbhleacht leasa.

  Leasú    19

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 26

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (26)  Ba cheart comhshocraíochtaí lasmuigh den chúirt a bhfuil sé mar aidhm leo sásamh a sholáthar do thomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh a spreagadh sula dtugtar an chaingean ionadaíoch agus ag aon chéim den chaingean ionadaíoch.

  (26)  Ba cheart comhshocraíochtaí lasmuigh den chúirt, amhail idirghabháil, a bhfuil sé mar aidhm leo sásamh a sholáthar do thomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh a spreagadh sula dtugtar an chaingean ionadaíoch agus ag aon chéim den chaingean ionadaíoch.

  Leasú    20

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 27

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (27)  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh gur féidir le heintiteas cáilithe agus trádálaí a tháinig ar shocraíocht maidir le sásamh do thomhaltóirí a ndearna cleachtas neamhdhleathach líomhnaithe an trádálaí sin difear dóibh iarratas comhpháirteach a dhéanamh go bhfaomhfadh cúirt nó údarás riaracháin an tsocraíocht sin. Níor cheart don chúirt nó don údarás riaracháin iarratas den sórt sin a cheadú má tá aon chaingean ionadaíoch eile ag dul ar aghaidh maidir leis an gcleachtas céanna. Ní mór don chúirt inniúil nó don údarás riaracháin inniúil a bhfuil comhshocraíocht den sórt sin á faomhadh aici nó aige, leasanna agus cearta na bpáirtithe uile lena mbaineann a chur san áireamh, tomhaltóirí aonair san áireamh. Tabharfar an deis do na tomhaltóirí aonair lena mbaineann glacadh lena bheith faoi cheangal ag an tsocraíocht sin. nó diúltú dó sin.

  (27)  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh gur féidir le heintiteas cáilithe agus trádálaí a tháinig ar shocraíocht maidir le sásamh do thomhaltóirí a ndearna cleachtas neamhdhleathach líomhnaithe an trádálaí sin difear dóibh iarratas comhpháirteach a dhéanamh go bhfaomhfadh cúirt nó údarás riaracháin an tsocraíocht sin. Níor cheart don chúirt nó don údarás riaracháin iarratas den sórt sin a cheadú má tá aon chaingean ionadaíoch eile ag dul ar aghaidh maidir leis an gcleachtas céanna. Ní mór don chúirt inniúil nó don údarás riaracháin inniúil a bhfuil comhshocraíocht den sórt sin á faomhadh aici nó aige, leasanna agus cearta na bpáirtithe uile lena mbaineann a chur san áireamh, tomhaltóirí aonair san áireamh. Ba ceart na socraíochtaí a bheith críochnaitheach agus ina gceangal ar na páirtithe uile.

  Leasú    21

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 29

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (29)  Chun sásamh a éascú le haghaidh tomhaltóirí aonair ar bhonn cinntí dearbhaitheacha críochnaitheacha, a eisítear i gcaingne ionadaíocha, maidir le dliteanas an trádálaí i leith na dtomhaltóirí a ndearna díobh dóibh de dheasca sárú, ba cheart an chumhacht a bheith ag an gcúirt nó ag an údarás riaracháin a d’eisigh an cinneadh a iarraidh ar an eintiteas cáilithe agus ar an trádálaí teacht ar chomhshocraíocht.

  scriosta

  Leasú    22

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 30

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (30)  Aon socraíocht lasmuigh den chúirt a dhéantar i gcomhthéacs caingean ionadaíoch nó a bhunaítear ar chinneadh dearbhaitheach críochnaitheach, ba cheart í a bheith faofa ag an gcúirt ábhartha nó ag an údarás riaracháin ábhartha lena dlíthiúlacht agus a cothroime a áirithiú, ag cur leasanna agus chearta na bpáirtithe ar fad lena mbaineann san áireamh. Tabharfar an deis do na tomhaltóirí aonair lena mbaineann glacadh lena bheith faoi cheangal ag an tsocraíocht sin nó diúltú dó sin.

  (30)  Aon socraíocht lasmuigh den chúirt a dhéantar i gcomhthéacs caingean ionadaíoch, ba cheart í a bheith faofa ag an gcúirt ábhartha nó ag an údarás riaracháin ábhartha lena dlíthiúlacht agus a cothroime a áirithiú, ag cur leasanna agus chearta na bpáirtithe ar fad lena mbaineann san áireamh. Beidh na socraíochtaí ina gceangal ar na páirtithe uile gan dochar d’aon chearta breise sásaimh a d’fhéadfaí a bheith ag na tomhaltóirí lena mbaineann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  Leasú    23

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 32

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (32)  Le bheith éifeachtach, ba cheart an fhaisnéis a bheith leordhóthanach agus comhréireach le himthosca an cháis. Ba cheart don trádálaí a rinne sárú na tomhaltóirí ar fad lena mbaineann a chur ar an eolas go hiomchuí faoi orduithe urghaire críochnaitheacha agus faoi orduithe sásaimh críochnaitheacha a eisítear le linn na caingne ionadaíche, agus faoi aon socraíocht atá faofa ag cúirt nó údarás riaracháin chomh maith. Féadfar faisnéis den sórt sin a sholáthar mar shampla ar shuíomh gréasáin an trádálaí, ar na meáin shóisialta, ar mhargaí ar líne, nó i nuachtáin mhóréilimh, lena n-áirítear iad sin a dháiltear ar mhodhanna leictreonacha cumarsáide amháin. Más féidir, ba cheart gach tomhaltóir ar leith a chur ar an eolas trí litreacha leictreonacha nó páipéir. Ba cheart an fhaisnéis sin a sholáthar i bhformáidí inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas arna iarraidh sin.

  (32)  Le bheith éifeachtach, ba cheart an fhaisnéis a bheith leordhóthanach agus comhréireach le himthosca an cháis. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go bhféadfadh an chúirt nó an t-údarás riaracháin a cheangal ar an bpáirtí cloíte na tomhaltóirí ar fad lena mbaineann a chur ar an eolas go hiomchuí faoi chinneadh críochnaitheach maidir le hurghaire agus sásamh a eisítear le linn na caingne ionadaíche, agus é a cheangal ar an dá pháirtí i gcásanna in bhfuil socraíocht atá faofa ag an gcúirt nó ag údarás riaracháin. Féadfar faisnéis den sórt sin a sholáthar mar shampla ar shuíomh gréasáin, ar na meáin shóisialta, ar mhargaí ar líne, nó i nuachtáin mhóréilimh, lena n-áirítear iad sin a dháiltear trí mhodhanna leictreonacha cumarsáide amháin. Ba cheart an fhaisnéis sin a sholáthar i bhformáidí inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas arna iarraidh sin. Íocfaidh an páirtí cloíte costais na faisnéise do thomhaltóirí.

  Leasú    24

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 32 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (32a)  Ba cheart go spreagfaí na Ballstáit clár náisiúnta do chaingne ionadaíocha a bhunú saor ó tháille, a d’fhéadfadh na hoibleagáidí trédhearcachta a fheabhsú.

  Leasú    25

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 33

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (33)  Chun deimhneacht dhlíthiúil a fheabhsú, neamhréir a sheachaint i gcur i bhfeidhm dhlí an Aontais agus éifeachtacht agus éifeachtúlacht nós imeachta i gcás caingne ionadaíocha agus na gcaingne le haghaidh sásaimh a d'fhéadfadh leanúint astu, nuair a chinntear gurb ann do shárú le cinneadh críochnaitheach, lena n-áirítear ordú urghaire críochnaitheach faoin Treoir seo, arna eisiúint ag údarás riaracháin nó cúirt, níor cheart an cinneadh sin a chur chun dlí arís i gcaingne dlí ina dhiaidh sin a bhaineann leis an sárú céanna ag an trádálaí céanna i ndáil le cineál an tsáraithe agus scóip ábhartha, phearsanta, ama agus chríochach an tsáraithe mar a shainítear sin leis an gcinneadh críochnaitheach sin. Nuair a dhéantar caingean a thabhairt ag lorg bearta chun éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú, lena n-áirítear sásamh, i mBallstát seachas sa Bhallstát inar eisíodh cinneadh críochnaitheach gurbh ann don sárú sin, ba cheart an cinneadh sin a bheith ina thoimhde infhrisnéise gur tharla an sárú.

  (33)  Chun deimhneacht dhlíthiúil a fheabhsú, neamhréir a sheachaint i gcur i bhfeidhm dhlí an Aontais agus éifeachtacht agus éifeachtúlacht nós imeachta i gcás caingne ionadaíocha agus na gcaingne le haghaidh sásaimh a d'fhéadfadh leanúint astu, nuair a chinntear gurb ann do shárú nó do neamh-shárú le cinneadh críochnaitheach, lena n-áirítear ordú urghaire críochnaitheach faoin Treoir seo, arna eisiúint ag údarás riaracháin nó cúirt, ba cheart an cinneadh sin a bheith ina cheangal ar na páirtithe uile a bhí rannpháirteach sa chaingean ionadaíoch. Ba cheart an cinneadh críochnaitheach a bheith gan dochar d’aon chearta breise sásaimh a d’fhéadfaí a bheith ag na tomhaltóirí lena mbaineann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta. Ba cheart an sásamh a fhaightear tríd an tsocraíocht a bheith ceangailteacht freisin i gcásanna lena mbaineann an cleachtas céanna, an trádálaí céanna agus an tomhaltóir céanna. Nuair a dhéantar caingean a thabhairt ag lorg bearta chun éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú, lena n-áirítear sásamh, i mBallstát seachas sa Bhallstát inar eisíodh cinneadh críochnaitheach gurbh ann don sárú sin nó don neamh-shárú sin, ba cheart an cinneadh sin a bheith ina fhianaise gur tharla an sárú nó nár tharla an sárú i gcásanna lena mbaineann. Áiritheoidh na Ballstáit maidir le cinneadh críochnaitheach ó chúirt Bhallstáit amháin lena mbunaítear gurb ann nó nach ann don sárú chun críocha aon chaingne eile lena lorgaítear sásamh os comhair a gcúirteanna náisiúnta i gcoinne an trádálaí chéanna maidir leis an sárú céanna, go measfar an cinneadh críochnaitheach sin a bheith ina thoimhde infhrisnéise.

  Leasú    26

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 35

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (35)  Nuair atá caingean le haghaidh sásaimh bunaithe ar shárú a bheith ann de réir ordú urghaire críochnaitheach nó de réir cinneadh dearbhaitheach críochnaitheach maidir le dliteanas an trádálaí i leith na dtomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh faoin Treoir seo, níor cheart na rialacha náisiúnta maidir le tréimhsí teorann a bheith ina mbac ar an gcaingean sin. Má a thionscnaítear caingean ionadaíoch, beidh sé d'éifeacht aige sin go gcuirfear ar fionraí na tréimhsí teorann d'aon chaingean sásaimh le haghaidh na dtomhaltóirí a mbaineann an chaingean sin leo nó go gcuirfear briseadh sna tréimhsí sin.

  (35)  Nuair atá caingean le haghaidh sásaimh bunaithe ar shárú a bheith ann de réir ordú urghaire críochnaitheach maidir le dliteanas an trádálaí i leith na dtomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh faoin Treoir seo, níor cheart na rialacha náisiúnta maidir le tréimhsí teorann a bheith ina mbac ar an gcaingean sin. Beidh sé d'éifeacht ag tíolacadh caingne ionadaíche go gcuirfear ar fionraí na tréimhsí teorann d'aon chaingean sásaimh le haghaidh na dtomhaltóirí a mbaineann an chaingean sin leo nó go gcuirfear briseadh sna tréimhsí sin.

  Leasú    27

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 39

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (39)  Ós rud é gur le leas an phobail caingne ionadaíocha toisc go ndéantar chomhleasanna tomhaltóirí a chosaint leo, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú nach gcuirtear cosc ar eintitis cháilithe caingne ionadaíocha a thabhairt faoin Treoir seo de dheasca na gcostas a bhaineann leis na nósanna imeachta.

  (39)  Ós rud é go mbíonn leas an phobail ina chuspóir ag caingne ionadaíocha trí chomhleasanna tomhaltóirí a chosaint leo, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú nach gcuirtear cosc ar eintitis ionadaíocha cháilithe caingne ionadaíocha a thabhairt faoin Treoir seo de dheasca na gcostas a bhaineann leis na nósanna imeachta. Faoi réir na gcoinníollacha ábhartha faoin dlí náisiúnta, áfach, ba cheart go mbeadh sé sin gan dochar don fhíoras go n-aisíocann an páirtí a chailleann an chaingean ionadaíoch na costais dhlíthiúla is gá ón bpáirtí buaiteach (an prionsabal go n-íocann an cailliúnaí). Níor cheart, áfach, go ndéanfadh an chúirt nó an t-údarás riaracháin costais a dhámhachtain don pháirtí nár éirigh leis sa mhéid go ndearnadh iad a thabhú go neamhriachtanach nó go bhfuil siad díréireach leis an éileamh.

  Leasú    28

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 39 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (39a)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go seachnófar táillí teagmhasacha agus nach gcruthófar trí tháillí dlíodóirí nó tríd an mhodh a ríomhtar iad aon dreasacht chun dlíthíochta nach bhfuil gá leis ó thaobh leas na dtomhaltóirí nó aon de na páirtithe lena mbaineann de agus a d’fhéadfaí bac a chur ar thomhaltóirí tairbhe iomlán a bhaint as an gcaingean ionadaíoch. Ba cheart do na Ballstáit a cheadaíonn táillí teagmhasacha a áirithiú nach bhfuil táillí den sórt sin ina mbac ag tomhaltóirí chun lánchúiteamh a bhaint amach.

  Leasú    29

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 40

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (40)  Chonacthas cheana go bhfuil an comhar agus an malartú faisnéise idir eintitis cháilithe ó Bhallstáit dhifriúla úsáideach chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe trasteorann. Is gá leanúint de na bearta neartaithe acmhainní agus comhair, agus is gá iad a leathnú chuig líon níos mó eintiteas cáilithe ar fud an Aontais chun úsáid caingne ionadaíocha a bhfuil impleachtaí trasteorann acu a mhéadú.

  (40)  Chonacthas cheana go bhfuil comhar agus malartú faisnéise, dea-chleachtais agus taithí idir eintitis ionadaíocha cháilithe ó Bhallstáit dhifriúla úsáideach chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe trasteorann. Is gá leanúint de na bearta neartaithe acmhainní agus comhair, agus is gá iad a leathnú chuig líon níos mó eintiteas ionadaíoch cáilithe ar fud an Aontais chun úsáid caingne ionadaíocha a bhfuil impleachtaí trasteorann acu a mhéadú.

  Leasú    30

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 41 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (41a)  Chun a fhiosrú an bhféadfaí chun nós imeachta a reáchtáil ar leibhéal an Aontais do chaingne ionadaíocha trasteorann, ba cheart don Choimisiún a mheasúnú an bhféadfaí Ombudsman Eorpach do chomhshásamh a bhunú.

  Leasú    31

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 1 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Leis an Treoir seo leagtar amach rialacha a chuireann ar a gcumas d'eintitis cháilithe caingne ionadaíocha a thabhairt atá dírithe ar comhleasanna tomhaltóirí a chosaint, agus áirithítear go bhfuil cosaintí iomchuí ann chun dlíthíocht mhí-úsáideach a sheachaint.

  1.  Leis an Treoir seo leagtar amach rialacha a chuireann ar a gcumas d'eintitis ionadaíocha cháilithe caingne ionadaíocha a thabhairt atá dírithe ar comhleasanna tomhaltóirí a chosaint, agus dá réir sin, go háirithe, ardleibhéal cosanta agus rochtain ar cheartas a bhaint amach agus a fhorfheidhmiú, agus ag an am céanna, áirithítear go bhfuil cosaintí iomchuí ann chun dlíthíocht mhí-úsáideach a sheachaint.

  Leasú    32

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 1 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Ní chuirfidh an Treoir seo cosc ar na Ballstáit forálacha a ghlacadh nó a choimeád i bhfeidhm atá ceaptha chun modhanna nós imeachta inchomparáide a chur ar fáil d’eintitis cháilithe nó d’aon duine eile lena mbaineann chun caingne a thabhairt atá dírithe ar chomhleasanna tomhaltóirí a chosaint ar an leibhéal náisiúnta.

  2.  Ní chuirfidh an Treoir seo cosc ar na Ballstáit forálacha a ghlacadh nó a choimeád i bhfeidhm atá ceaptha chun modhanna nós imeachta inchomparáide a chur ar fáil d’eintitis ionadaíocha cháilithe nó d’aon chomhlacht poiblí chun caingne a thabhairt atá dírithe ar chomhleasanna tomhaltóirí a chosaint ar an leibhéal náisiúnta. Ní bheidh cur chun feidhme na Treorach seo in imthosca ar bith ina fhoras chun laghdú a dhéanamh ar chosaint an tomhaltóra sna réimsí a chumhdaítear faoi raon feidhme dhlí an Aontais.

  Leasú    33

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 2 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le caingne ionadaíocha a thugtar i gcoinne sáruithe amhrasta ag trádálaithe ar na forálacha de chuid dhlí an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn I a dhéanann díobháil do chomhleasanna tomhaltóirí nó a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh dóibh. Beidh feidhm aici maidir le sáruithe intíre agus trasteorann, lena n-áirítear cásanna ina bhfuil deireadh tagtha leis na sáruithe sula bhfuil tús curtha leis an gcaingean ionadaíoch nó sula bhfuil críoch curtha leis an gcaingean ionadaíoch.

  1.  Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le caingne ionadaíocha a thugtar i gcoinne sáruithe le tionchar leathan ar thomhaltóirí ag trádálaithe ar na forálacha de chuid dhlí an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn I a dhéanann comhleasanna tomhaltóirí a chosaint. Beidh feidhm aici maidir le sáruithe intíre agus trasteorann, lena n-áirítear cásanna ina bhfuil deireadh tagtha leis na sáruithe sula bhfuil tús curtha leis an gcaingean ionadaíoch nó sula bhfuil críoch curtha leis an gcaingean ionadaíoch.

  Leasú    34

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 2 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Ní dochar an Rialachán seo do rialacha an Aontais maidir leis an dlí príobháideach idirnáisiúnta, go háirithe rialacha a bhaineann le dlínse cúirteanna agus na dlíthe is infheidhme.

  3.  Tá an Treoir seo gan dochar do rialacha an Aontais maidir leis an dlí idirnáisiúnta príobháideach, go háirithe na rialacha a bhaineann le dlínse cúirte, le haithint agus forfheidhmiú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála agus leis an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha, a bhfuil feidhm acu i leith na gcaingne ionadaíocha a leagtar amach sa Treoir seo.

  Leasú    35

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 2 – mír 3 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  3 a.  Tá an Treoir seo gan dochar do chineálacha eile sásraí sásaimh dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta.

  Leasú    36

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 2 – mír 3 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  3 b.  Leis an Treoir seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail a aithnítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus sa Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, agus go háirithe an ceart chun triail chóir agus neamhchlaonta a fháil agus an ceart chun leigheas éifeachtach a fháil.

  Leasú    37

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 3 – mír 1 – pointe 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (1 a)  ciallaíonn ‘eagraíocht tomhaltóirí’ aon ghrúpa a fhéachann le leasanna tomhaltóirí a chosaint ar ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha nó neamhghníomhaíochtaí a rinne trádálaithe.

  Leasú    38

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 3 – mír 1 – pointe 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (2)  ciallaíonn ‘trádálaí’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach, gan beann ar é a bheith faoi úinéireacht phríobháideach nó phoiblí, atá ag gníomhú, lena n-áirítear trí aon duine eile atá ag gníomhú faoi ainm an duine nó thar a cheann, chun críoch a bhfuil baint acu lena thrádáil, lena ghnó, lena cheird nó lena ghairm;

  (2)  ciallaíonn ‘trádálaí’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach, gan beann ar é a bheith faoi úinéireacht phríobháideach nó phoiblí, atá ag gníomhú ar bhonn sibhialta faoi rialacha an dlí sibhialta, lena n-áirítear trí aon duine eile atá ag gníomhú faoi ainm an duine nó thar a cheann, chun críocha a bhfuil baint acu lena thrádáil, lena ghnó, lena cheird nó lena ghairm;

  Leasú    39

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 3 – mír 1 – pointe 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (3)  ciallaíonn ‘comhleasanna tomhaltóirí’ na leasanna atá ag líon áirithe tomhaltóirí;

  (3)  ciallaíonn ‘comhleasanna tomhaltóirí’ na leasanna atá ag líon áirithe tomhaltóirí nó ag ábhair sonraí mar a sainmhínítear i Rialachán (AE) 2016/679 (Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);

  Leasú    40

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 3 – mír 1 – pointe 6 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (6 a)  ciallaíonn ‘dlí tomhaltais’ dlí an Aontais agus an dlí náisiúnta a ghlactar chun tomhaltóirí a chosaint;

  Leasú    41

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – teideal

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Eintitis cháilithe

  Eintitis ionadaíocha cháilithe

  Leasú    42

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – an chuid réamhráiteach

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Ainmneoidh na Ballstáit nó a gcúirteanna laistigh dá gcríocha faoi seach eintiteas ionadaíoch cáilithe amháin ar a laghad chun críche caingne ionadaíocha a thabhairt de réir bhrí Airteagal 3(4).

  Ainmneoidh na Ballstáit eintiteas ina eintiteas cáilithe má chomhlíonann sé na critéir seo a leanas:

  Ainmneoidh na Ballstáit eintiteas ina eintiteas ionadaíoch cáilithe má chomhlíonann sé na critéir uile seo a leanas:

  Leasú    43

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)   leas dlisteanach aige a áirithiú go gcomhlíontar na forálacha de chuid dhlí an Aontais a chumhdaítear leis an Treoir seo;

  (b)  ina reachtanna nó i ndoiciméad rialachais eile agus ina chuid gníomhaíochtaí leanúnacha a bhaineann le leasanna tomhaltóirí a chosaint agus a choinneáil slán, taispeántar an leas dlisteanach atá aige a áirithiú go gcomhlíontar na forálacha de chuid dhlí an Aontais a chumhdaítear leis an Treoir seo;

  Leasú    44

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (c a)  gníomhaíonn sé i mbealach atá neamhspleách ó eintitis eile agus ó dhaoine cé is moite de thomhaltóirí a d’fhéadfadh leas eacnamaíoch a bheith acu i dtoradh na caingne ionadaíche, go háirithe ó oibreoirí margaidh;

  Leasú    45

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (c b)  níl aon comhaontuithe airgeadais aife le ó ghnólachtaí dlí do ghearánaithe cé is moite de ghnáthchonradh seirbhíse;

  Leasú    46

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c c (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (c c)  tá nósanna imeachta inmheánacha bunaithe aige chun coinbhleacht leasa idir é féin agus a chisteoirí a sheachaint;

  Leasú    47

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Déanfaidh na Ballstáit foráil go nochtfaidh na heintitis ionadaíocha cháilithe go poiblí, trí mhodhanna iomchuí, amhail ar a suíomh idirlín, i dteanga shimplí agus shothuigthe, an bealach a fhaigheann siad maoiniú, a struchtúr eagraíochtúil agus bainistíochta, a gcuspóir agus a modhanna oibre mar aon lena ngníomhaíochtaí.

  Déanfaidh na Ballstáit a mheas ar bhonn rialta an gcomhlíonann eintiteas cáilithe leis na critéir seo fós. Áiritheoidh na Ballstáit go gcaillfidh an t-eintiteas cáilithe a stádas faoin Treoir seo mura gcomhlíonann sé a thuilleadh ceann amháin nó níos mó de na critéir a liostaítear sa chéad fhomhír.

  Déanfaidh na Ballstáit a mheas ar bhonn rialta an gcomhlíonann eintiteas ionadaíoch cáilithe leis na critéir seo fós. Áiritheoidh na Ballstáit go gcaillfidh an t-eintiteas ionadaíoch cáilithe a stádas faoin Treoir seo mura gcomhlíonann sé a thuilleadh ceann amháin nó níos mó de na critéir a liostaítear sa chéad fhomhír.

   

  Bunóidh na Ballstáit liosta na n-eintiteas ionadaíoch a chomhlíonann na critéir a liostaítear i mír 1 agus cuirfidh siad ar fail go poiblí é. Cuirfidh siad an liosta faoi bhráid an Choimisiúin agus é nuashonraithe más gá.

   

  Foilseoidh an Coimisiún liosta na n-eintiteas ionadaíoch a fhaightear ó na Ballstáit ar thairseach ar líne a bhfuil rochtain ag an bpobal uirthi.

  Leasú    48

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1 a.  D’fhéadfadh na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir leis na comhlachtaí poiblí a ainmníodh cheana féin roimh theacht i bhfeidhm na Treorach seo i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, go mbeidh siad incháilithe i gcónaí do stádas an eintitis ionadaíche de réir bhrí an Airteagail seo.

  Leasú    49

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Féadfaidh na Ballstáit eintiteas cáilithe a ainmniú ar bhonn ad hoc le haghaidh caingean ionadaíoch ar leith, arna iarraidh sin dó, má chomhlíonann sé na critéir dá dtagraítear i mír 1.

  scriosta

  Leasú    50

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit nach bhfuil ach eagraíochtaí tomhaltóirí agus comhlachtaí poiblí neamhspleácha incháilithe le haghaidh stádas an eintitis cháilithe. Féadfaidh na Ballstáit eagraíochtaí tomhaltóirí a dhéanann ionadaíocht ar bhaill ó níos mó ná Ballstát amháin a ainmniú mar eintiteas cáilithe.

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eagraíochtaí tomhaltóirí a chomhlíonann na critéir a liostaítear i mír 1 agus comhlachtaí poiblí incháilithe le haghaidh stádas an eintitis ionadaíche cáilithe. Féadfaidh na Ballstáit eagraíochtaí tomhaltóirí a dhéanann ionadaíocht ar bhaill ó níos mó ná Ballstát amháin a ainmniú mar eintiteas ionadaíoch cáilithe.

  Leasú    51

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 4

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4.  Féadfaidh na Ballstáit rialacha a leagan amach ina sonraítear cé na heintitis cháilithe ar féidir leo na bearta ar fad dá dtagraítear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 a lorg, agus cé na eintitis cháilithe nach féidir leo ach ceann amháin níos mó de na bearta seo a lorg.

  scriosta

  Leasú    52

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 5

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  5.  Na critéir dá dtagraítear i mír 1 a bheith comhlíonta ag eintiteas cáilithe, tá sé sin gan dochar do dhualgas na cúirte nó an údaráis riaracháin a scrúdú an bhfuil cuspóir an eintitis cháilithe ina bhonn cirt leis an eintiteas sin caingean a thabhairt i gcás sonrach i gcomhréir le hAirteagal 5(1).

  5.  Tá comhlíonadh na gcritéir dá dtagraítear i mír 1 ag eintiteas cáilithe gan dochar do dhualgas na cúirte nó an údaráis riaracháin a scrúdú an bhfuil cuspóir an eintitis cháilithe ina bhonn cirt leis an eintiteas sin caingean a thabhairt i gcás sonrach i gcomhréir le hAirteagal 4 agus le hAirteagal 5(1).

  Leasú    53

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Áiritheoidh na Ballstáit gur féidir le heintitis cháilithe caingne ionadaíocha a thabhairt os comhair cúirteanna náisiúnta nó údaráis riaracháin ar choinníoll go bhfuil gaol díreach idir príomhchuspóirí an eintitis agus na cearta a dheonaítear faoi dhlí an Aontais atáthar a áitiú a sáraíodh agus a bhfuil an chaingean á tabhairt i ndáil leo.

  1.  Áiritheoidh na Ballstáit nach féidir ach le heintitis ionadaíocha cháilithe a ainmníodh i gcomhréir le hAirteagal 4(1) caingne ionadaíocha a thabhairt os comhair cúirteanna náisiúnta nó údaráis riaracháin, agus ar choinníoll go bhfuil gaol díreach idir príomhchuspóirí an eintitis agus na cearta a dheonaítear faoi dhlí an Aontais atáthar a áitiú a sáraíodh agus a bhfuil an chaingean á tabhairt i ndáil leo.

   

  Beidh sé de shaoirse ag eintitis ionadaíocha cháilithe aon nós imeachta atá ar fáil a roghnú faoin dlí náisiúnta nó faoi dhlí an Aontais chun ardleibhéal cosanta ar chomhleas an tomhaltóra a áirithiú.

   

  Áiritheoidh na Ballstáit nár tugadh aon chaingean leanúnach eile os comhair chúirt nó údarás riaracháin an Bhallstáit maidir leis an gcleachtas céanna, an trádálaí céanna agus na tomhaltóirí céanna.

  Leasú    54

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eintitis cháilithe i dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt chun na bearta seo a leanas a lorg:

  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eintitis ionadaíocha cháilithe, lena n-áirítear comhlachtaí poiblí a ainmníodh roimh ré, i dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt chun na bearta seo a leanas a lorg:

  Leasú    55

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Chun orduithe urghaire a lorg, ní bheidh ar eintitis cháilithe sainordú a fháil ó na tomhaltóirí aonair lena mbaineann fianaise de chaillteanas ná damáiste iarbhír a sholáthar ó thaobh na dtomhaltóirí lena mbaineann de ná fianaise de rún ná faillí ó thaobh an trádálaí de.

  Chun orduithe urghaire a lorg, ní bheidh ar eintitis ionadaíocha cháilithe sainordú a fháil ó na tomhaltóirí aonair lena mbaineann agus fianaise de chaillteanas ná damáiste iarbhír a sholáthar ó thaobh na dtomhaltóirí lena mbaineann de ná fianaise de rún ná faillí ó thaobh an trádálaí de.

  Leasú    56

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  ordú urghaire mar bheart eatramhach chun an cleachtas a stopadh nó, mura bhfuil an cleachtas curtha i bhfeidhm go fóill ach go bhfuil sin ar tí tarlú, an cleachtas a thoirmeasc;

  (a)  ordú urghaire mar bheart eatramhach chun an cleachtas neamhdhleathach a stopadh nó, mura bhfuil an cleachtas curtha i bhfeidhm go fóill ach go bhfuil sé ar tí tarlú, an cleachtas neamhdhleathach a thoirmeasc;

  Leasú    57

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eintitis cháilithe i dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt chun bearta a lorg chun éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú. Déanfar na bearta sin a lorg ar bhonn aon chinneadh críochnaitheach go bhfuil cleachtas ina shárú ar dhlí de chuid an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn I a dhéanann díobháil do chomhleasanna tomhaltóirí, lena n-áirítear ordú urghaire críochnaitheach dá dtagraítear i mír (2)(b).

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eintitis ionadaíocha cháilithe i dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt chun bearta a lorg chun éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú.

  Leasú    58

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 – mír 4

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4.  Gan dochar d’Airteagal 4(4), áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh eintitis cháilithe in ann idir bhearta chun éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú agus bhearta dá dtagraítear i mír 2 a lorg in aon chaingean ionadaíoch amháin.

  scriosta

  Leasú    59

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 5a

   

  Clárlann na gcaingne comhshásaimh

   

  1.  Féadfaidh na Ballstáit clár náisiúnta do chaingne ionadaíocha a bhunú, a bheadh saor ó tháille d’aon duine leasmhar trí mhodhanna leictreonacha agus/nó modhanna eile.

   

  2.  Tabharfaidh suíomhanna idirlín a fhoilsíonn na clárlanna rochtain ar fhaisnéis chuimsitheach agus oibiachtúil ar na modhanna atá ar fáil chun cúiteamh a fháil, lena n-áirítear modhanna lasmuigh den chúirt mar aor leis na caingne ionadaíocha ar feitheamh.

   

  3.  Beidh idirnasc idir na clárlanna náisiúnta. Beidh feidhm ag Airteagal 35 de Rialachán (AE) Uimh. 2017/2394.

  Leasú    60

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Chun críocha Airteagal 5(3), áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eintitis cháilithe i dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt chun ordú sásaimh a lorg, lena gcuirtear an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, de réir mar is iomchuí. Féadfaidh an Ballstát a cheangal go bhfaighfear sainordú na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann sula ndéanfar cinneadh dearbhaitheach nó sula n-eiseofar ordú sásaimh.

  1.  Chun críocha Airteagal 5(3), áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eintitis ionadaíocha cháilithe i dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt chun ordú sásaimh a lorg, lena gcuirtear an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, de réir mar is iomchuí. Féadfaidh an Ballstát a cheangal nó gan a cheangal go bhfaighfear sainordú na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann sula n-eiseofar ordú sásaimh.

  Leasú    61

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1a.  Más rud é nach ndéanann Ballstát a cheangal go dtabharfadh an tomhaltóir aonair sainordú chun dul isteach i gcaingean ionadaíoch, ceadóidh an Ballstát sin, mar sin féin, do na daoine aonair sin nach bhfuil gnáthchónaí orthu sa Bhallstát ina dtarlaíonn an chaingean, rannpháirt a ghlacadh sa chaingean ionadaíoch, i gcás inar thug siad a sainordú sainiúil chun dul isteach sa chaingean ionadaíoch laistigh den teorainn ama is infheidhme.

  Leasú    62

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Ní mór don eintiteas cáilithe faisnéis leordhóthanach a sholáthar de réir mar a cheanglaítear faoin dlí náisiúnta chun tacú leis an gcaingean, lena n-áirítear tuairisc ar na tomhaltóirí a mbaineann an chaingean leo agus na ceisteanna fíorais agus dlí atá le réiteach.

  Ní mór don eintiteas ionadaíoch cáilithe an fhaisnéis go léir is gá a sholáthar de réir mar a cheanglaítear faoin dlí náisiúnta chun tacú leis an gcaingean, lena n-áirítear tuairisc ar na tomhaltóirí a mbaineann an chaingean leo agus na ceisteanna fíorais agus dlí atá le réiteach.

  Leasú    63

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh na Ballstáit cúirt nó údarás riaracháin a chumhachtú chun cinneadh dearbhaitheach a eisiúint, seachas ordú sásaimh, maidir le dliteanas an trádálaí i leith na dtomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh de dheasca sárú ar dhlí de chuid an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn I, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo nuair is casta sásamh aonair a chainníochtú mar gheall ar shaintréithe na díobhála ar leith do na tomhaltóirí lena mbaineann.

  scriosta

  Leasú    64

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Ní bheidh feidhm le mír 2 sna cásanna seo a leanas:

  scriosta

  (a)  tá na tomhaltóirí lena mbaineann an sárú inaitheanta agus bhain díobháil inchomparáide dóibh mar gheall ar an gcleachtas céanna i ndáil le tréimhse ama nó ceannachán. I gcásanna den sórt sin, ní bheidh an ceanglas sainordú na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann a fháil ina choinníoll chun an chaingean a thionscnamh. Díreofar an sásamh ar na tomhaltóirí lena mbaineann;

   

  (b)  d’fhulaing na tomhaltóirí méid beag caillteanais agus bheadh sé díréireach an sásamh a dháileadh orthu. I gcásanna den sórt sin, áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh sainordú na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann ina cheanglas. Díreofar an sásamh ar chuspóir poiblí a fhreastalaíonn ar chomhleasanna tomhaltóirí.

   

  Leasú    65

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 4

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4.  Beidh an sásamh a fhaightear trí chinneadh críochnaitheach i gcomhréir le mír 1, mír 2 agus mír 3 gan dochar d’aon chearta breise sásaimh atá ag na tomhaltóirí lena mbaineann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  4.  Beidh an sásamh a fhaightear trí chinneadh críochnaitheach i gcomhréir le mír 1 gan dochar d’aon chearta breise sásaimh atá ag na tomhaltóirí lena mbaineann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta. Tabharfar urraim don phrionsabal res judicata i gcur i bhfeidhm na forála seo.

  Leasú    66

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 4 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  4 a.  Tá sé mar aidhm leis na bearta sásaimh lánchúiteamh ar a gcaillteanas a dheonú do thomhaltóirí. I gcás méid nár éilíodh a bheith fágtha i ndiaidh an chúitimh, chinnfeadh an chúirt cé an tairbhí don mhéid nár éilíodh atá fágtha. Ní rachaidh an méid sin nár éilíodh go dtí an t-eintiteas ionadaíoch cáilithe ná go dtí an trádálaí.

  Leasú    67

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 4 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  4 b.  Go háirithe, toirmeascfar damáistí pionósacha a ndéanfaí an páirtí is éilitheoir maidir leis an damáiste a rinneadh a róchúiteamh dá mbarr. Mar shampla, an cúiteamh a dheonaítear do thomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh go comhpháirteach, ní bheidh an cúiteamh sin níos mó ná an méid a chaithfidh an trádálaí a chúiteamh i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó dlí an Aontais is infheidhme chun an díobháil iarbhír a bhain dóibh ar bhonn aonair a chumhdach.

  Leasú    68

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – teideal

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Maoiniú

  Inghlacthacht caingne ionadaíche

  Leasú    69

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  An t-eintiteas cáilithe a bhfuil ordú sásaimh dá dtagraítear in Airteagal 6(1) á lorg aige, dearbhóidh sé go luath sa chaingean foinse na gcistí a úsáidtear le haghaidh a ghníomhaíochta go ginearálta agus foinse na gcistí atá sé a úsáid chun tacú leis an gcaingean. Léireoidh sé go bhfuil acmhainní airgeadais leordhóthanacha aige chun ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna is fearr na dtomhaltóirí lena mbaineann agus chun aon chostais dhíobhálacha a sheasamh sa chás go dteipfeadh ar an gcaingean.

  1.  An t-eintiteas ionadaíoch cáilithe a bhfuil ordú sásaimh dá dtagraítear in Airteagal 6(1) á lorg aige, déanfaidh sé forléargas airgeadais iomlán a faoi chur bhráid na cúirte nó an údaráis riaracháin ag an céim is luaithe den chaingean, ina liostaítear foinsí uile na gcistí a úsáidtear le haghaidh a ghníomhaíochta go ginearálta agus foinse na gcistí atá á n-úsáid aige chun tacú leis an gcaingean chun a léiriú nach ann do choinbhleacht leasa. Léireoidh sé go bhfuil acmhainní airgeadais leordhóthanacha aige chun ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna is fearr na dtomhaltóirí lena mbaineann agus chun aon chostais dhíobhálacha a sheasamh i gcás ina dteipfeadh ar an gcaingean.

  Leasú    70

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Áiritheoidh na Ballstáit, i gcásanna ina bhfuil caingean ionadaíoch ar shásamh á maoiniú ag tríú páirtí, go bhfuil toirmeasc ar an tríú páirtí:

  2.  D’fhéadfadh go bhfógródh an cúirt náisiúnta go bhfuil an chaingean ionadaíoch neamh-inghlactha má bhunaíonn an chúirt go ndéanfadh cistiúchán ón tríú páirtí an méid seo a leanas:

  Leasú    71

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 2 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  tionchar a imirt ar chinntí an eintitis cháilithe i gcomhthéacs caingean ionadaíoch, maidir le socraíochtaí san áireamh;

  (a)  tionchar a imirt ar chinntí an eintitis ionadaíoch cháilithe i gcomhthéacs caingean ionadaíoch, lena n-áirítear caingne ionadaíocha a thionscnamh agus cinntí ar shocraíochtaí;

  Leasú    72

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil sé de chumhacht ag cúirteanna agus údaráis riaracháin na himthosca dá dtagraítear i mír 2 a mheas agus, dá réir sin, ceangal a chur ar an eintiteas cáilithe an maoiniú ábhartha a dhiúltú agus, más gá, seasamh an eintitis cháilithe i gcás sonrach a dhiúltú.

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go measúnóidh na cúirteanna agus údaráis riaracháin nach ann do choinbhleacht leasa dá dtagraítear i mír 1 agus na himthosca dá dtagraítear i mír 2 ag céim na hinghlacthachta den chaingean ionadaíoch agus ar céim níos déanaí le linn na n-imeachtaí cúirte mura dtagann na himthosca chun solais ach ag an bpointe sin.

  Leasú    73

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 3 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  3 a.  Áiritheoidh na Ballstáit freisin go bhfuil an t-údarás ag an gcúirt nó ag an údarás riaracháin cásanna ina bhfuil sé soiléir nach bhfuil aon bhunús leo a chaitheamh amach ag an gcéim is luaithe is féidir de na himeachtaí.

  Leasú    74

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 7 a

   

  An prionsabal go n-íocann an cailliúnaí

   

  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh an páirtí a chailleann caingean chomhshásaimh costais dlí an pháirtí bhuaitigh a íoc, faoi réir na gcoinníollacha dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta. Ní dhéanfaidh an chúirt nó an t-údarás riaracháin, áfach, costais a dhámhachtain don pháirtí nár éirigh leis sa mhéid go ndearnadh iad a thabhú go neamhriachtanach nó go bhfuil siad díréireach leis an éileamh.

  Leasú    75

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 8 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh gur féidir le heintiteas cáilithe agus trádálaí a tháinig ar shocraíocht maidir le sásamh do thomhaltóirí a ndearna cleachtas neamhdhleathach líomhnaithe an trádálaí sin difear dóibh iarratas comhpháirteach a dhéanamh go bhfaomhfadh cúirt nó údarás riaracháin an tsocraíocht sin. Níor cheart don chúirt nó don údarás riaracháin iarratas den sórt sin a cheadú má tá aon chaingean ionadaíoch eile ag dul ar aghaidh os comhair chúirt nó údarás riaracháin an Bhallstáit chéanna maidir leis an trádálaí céanna agus maidir leis an gcleachtas céanna.

  1.  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh gur féidir le heintiteas ionadaíoch cáilithe agus trádálaí a tháinig ar shocraíocht maidir le sásamh do thomhaltóirí a ndearna cleachtas neamhdhleathach líomhnaithe an trádálaí sin difear dóibh iarratas comhpháirteach a dhéanamh go bhfaomhfadh cúirt nó údarás riaracháin an tsocraíocht sin.

  Leasú    76

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 8 – mír 6

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  6.  Tabharfar an deis do na tomhaltóirí aonair lena mbaineann glacadh lena bheith faoi cheangal ag na socraíochtaí dá dtagraítear i mír 1, mír 2 agus mír 3, nó diúltú dó sin. Beidh an sásamh a gheofar trí shocraíocht fhaofa i gcomhréir le mír 4 gan dochar d’aon chearta breise sásaimh atá ag na tomhaltóirí lena mbaineann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  6.  Beidh an sásamh a gheofar trí shocraíocht fhaofa i gcomhréir le mír 4 ina cheangal ar na páirtithe uile gan dochar d’aon chearta breise sásaimh atá ag na tomhaltóirí lena mbaineann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  Leasú    77

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 9 – mír -1 (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  -1  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na heintitis ionadaíocha na nithe a leanas:

   

  (a) tomhaltóirí a chur ar an eolas maidir leis an sárú atá á áitiú ar chearta a dheonaítear faoi dhlí an Aontais agus an rún chun urghaire a lorg nó tabhairt faoi chaingean le haghaidh damáistí,

   

  (b) míniú do thomhaltóirí lena mbaineann roimh ré gur féidir leo dul isteach i gcaingean chun a áirithiú go coinneofar na doiciméid ábhartha agus faisnéis eile is gá don chaingean,

   

  (c) i gcás inarb iomchuí, iad a chur ar an eolas faoi na céimeanna ina dhiaidh sin agus na hiarmhairtí ionchasacha dlí.

  Leasú    78

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 9 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh an chúirt nó an t-údarás riaracháin ceangal ar an trádálaí a rinne sárú na tomhaltóirí a ndearnadh difear dóibh a chur ar an eolas ar a chostas féin faoi na cinntí críochnaitheacha ina bhforáiltear maidir le bearta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus in Airteagal 6, agus na socraíochtaí ceadaithe dá dtagraítear in Airteagal 8, trí mhodhanna atá iomchuí in imthosca an cháis agus laistigh de theorainneacha ama sonraithe, lena n-áirítear, más iomchuí, trí fhógra a thabhairt do gach tomhaltóir ar leith lena mbaineann.

  1.  I gcás ina bhfuil socraíocht nó cinneadh críochnaitheach chun leasa tomhaltóirí a d’fhéadfadh a bheith aineolach mar gheall air, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh an chúirt nó an t-údarás riaracháin ceangal ar an bpáirtí cloíte nó ar an dá pháirtí na tomhaltóirí a ndearnadh difear dóibh a chur ar an eolas ar a chostas féin faoi na cinntí críochnaitheacha ina bhforáiltear maidir le bearta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus in Airteagal 6, agus na socraíochtaí ceadaithe dá dtagraítear in Airteagal 8, trí mhodhanna atá iomchuí in imthosca an cháis agus laistigh de theorainneacha ama sonraithe. D’fhéadfadh na Ballstáit foráil a dhéanamh go bhféadfadh an oibleagáid faisnéise a chomhlíonadh trí shuíomh idirlín a chur ar fáil go poiblí agus a bheadh inrochtana gan stró.

  Leasú    79

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 9 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1 a.  Íocfaidh an páirtí cloíte costais na faisnéise do thomhaltóirí i gcomhréir leis an bprionsabal a leagtar síos in Airteagal 7.

  Leasú    80

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 9 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Mar chuid den fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 beidh míniú i dteanga intuigthe ar ábhar na caingne ionadaíche, a iarmhairtí dlí agus, más iomchuí, na gníomhartha atá le déanamh ag na tomhaltóirí lena mbaineann.

  2.  Mar chuid den fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 beidh míniú i dteanga intuigthe ar ábhar na caingne ionadaíche, a iarmhairtí dlí agus, más iomchuí, na gníomhartha atá le déanamh ag na tomhaltóirí lena mbaineann. Déanfar módúlachtaí agus creat ama na faisnéise a dhearadh i gcomhaontú leis an gcúirt nó leis an údarás riaracháin.

  Leasú    81

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 9 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2 a.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhaisnéis ar fáil don phobal i mbealach inrochtana, maidir le caingne comhpháirteacha atá le teacht, atá ar siúl agus atá i gcrích, lena n-áirítear tríd na meáin agus ar líne trí shuíomh idirlín nuair a chineann cúirt go bhfuil an cás inghlachta.

  Leasú    82

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 9 – mír 2 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2 b.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an chumarsáid phoiblí ó eintitis cháilithe maidir le héilimh fíorasach agus go dtugtar san áireamh léi ceart na dtomhaltóirí faisnéis a fháil agus ceart chlú na gcosantóirí agus a gcearta chun rúndachta gnó.

  Leasú    83

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 10 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Más ann do shárú a dhéanann díobháil do chomhleasanna tomhaltóirí de réir cinneadh críochnaitheach ó údarás riaracháin nó ó chúirt, lena náirítear ordú urghaire críochnaitheach dá dtagraítear in Airteagal 5(2)(b), áiritheoidh na Ballstáit go nglacfar leis sin mar léiriú doshéanta gurb ann don sárú chun críocha aon chaingne eile lena lorgaítear sásamh os comhair a gcúirteanna náisiúnta i gcoinne an trádálaí chéanna maidir leis an sárú céanna.

  1.  I gcás cinneadh críochnaitheach ó údarás riaracháin nó ó chúirt, lena n-áirítear ordú urghaire críochnaitheach dá dtagraítear in Airteagal 5(2)(b), áiritheoidh na Ballstáit go bhfeicfear é mar fhianaise gurb ann nó nach ann don sárú chun críocha aon chaingne eile lena lorgaítear sásamh os comhair a gcúirteanna náisiúnta i gcoinne an trádálaí chéanna maidir leis na fíorais chéanna ar choinníoll nach bhféadfaí an damáiste céanna a chúiteamh faoi dhó do na tomhaltóirí céanna lena mbaineann.

  Leasú    84

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 10 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Áiritheoidh na Ballstáit go nglacfaidh a gcúirteanna náisiúnta nó a n-údaráis riaracháin le cinneadh críochnaitheach dá dtagraítear i mír 1 mar thoimhde infhrisnéise gur tharla sárú.

  2.  Áiritheoidh na Ballstáit go nglacfaidh a gcúirteanna náisiúnta nó a n-údaráis riaracháin le cinneadh críochnaitheach dá dtagraítear i mír 1 mar fhianaise ar a laghad gur tharla sárú.

  Leasú    85

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 10 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2 a.  Áiritheoidh na Ballstáit maidir le cinneadh críochnaitheach ó chúirt Bhallstáit amháin lena mbunaítear gurb ann nó nach ann don sárú chun críocha aon chaingne eile lena lorgaítear sásamh os comhair a gcúirteanna náisiúnta i gcoinne an trádálaí chéanna maidir leis an sárú céanna, go measfar an cinneadh críochnaitheach sin a bheith ina thoimhde infhrisnéise.

  Leasú    86

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 10 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go nglacfar le cinneadh dearbhaitheach críochnaitheach dá dtagraítear in Airteagal 6(2) mar léiriú doshéanta go bhfuil an trádálaí faoi dhliteanas i leith na dtomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh de dheasca sárú chun críocha aon chaingne lena lorgaítear sásamh os comhair a gcúirteanna náisiúnta i gcoinne an trádálaí chéanna maidir leis an sárú céanna. Má thugann tomhaltóirí aonair caingean den sórt sin le haghaidh sásaimh, áiritheoidh na Ballstáit gur féidir leo sin a dhéanamh trí nósanna imeachta áisiúla agus simplithe.

  3.  Moltar do na Ballstáit bunachar sonraí a chruthú ina mbeadh na cinntí críochnaitheacha uile maidir le caingne sásaimh lena bhféadfaí bearta sásaimh eile a éascú, agus a ndea-chleachtais sa réimse sin a chomhroinnt.

  Leasú    87

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 11 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Má a thionscnaítear caingean ionadaíoch dá dtagraítear in Airteagal 5 agus Airteagal 6, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé d'éifeacht aige sin go gcuirfear ar fionraí na tréimhsí teorann is infheidhme maidir le haon chaingean sásaimh le haghaidh na dtomhaltóirí a mbaineann an chaingean sin leo nó go gcuirfear briseadh sna tréimhsí sin, má tá na cearta ábhartha faoi réir tréimhse teorann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, má a thionscnaítear caingean ionadaíoch dá dtagraítear in Airteagal 5 agus Airteagal 6, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé d'éifeacht aige sin go gcuirfear ar fionraí na tréimhsí teorann is infheidhme maidir le haon chaingean sásaimh le haghaidh na ndaoine aonair a mbaineann an chaingean sin leo nó go gcuirfear briseadh sna tréimhsí sin, má tá na cearta ábhartha faoi réir tréimhse teorann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  Leasú    88

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 13 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  An t-eintiteas cáilithe a bhfuil fíorais agus fianaise curtha i láthair aige atá le fáil go réasúnach agus ar leor iad chun tacú leis an gcaingean ionadaíoch, má shonraíonn an t-eintiteas sin tuilleadh fianaise atá faoi rialú an chosantóra, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh an chúirt nó an t-údarás riaracháin a ordú, i gcomhréir leis na rialacha náisiúnta nós imeachta, go dtabharfaidh an cosantóir an fhianaise sin i láthair, faoi réir na rialacha de chuid an Aontais agus na rialacha náisiúnta is infheidhme maidir le rúndacht.

  Ar iarraidh ó cheann de na páirtithe atá tar éis fíorais agus fianaise atá le fáil go réasúnach a chur i láthair agus míniú substainteach a thabhairt, ar leor iad chun tacú lena tuairimí, agus má shonraíonn sé tuilleadh fianaise atá faoi rialú an pháirtithe eile, ar fianaise é atá sonrach agus mínithe go soiléir, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh an chúirt nó an t-údarás riaracháin a ordú, i gcomhréir leis na rialacha náisiúnta nós imeachta, go dtabharfaidh an páirtí eile sin an fhianaise sin i láthair, chomh cúng agus is féidir arna bunú ar fhíorais atá ar fáil go réasúnach, faoi réir na rialacha de chuid an Aontais agus na rialacha náisiúnta is infheidhme maidir le rúndacht. Ní mór don ordú a bheith leordhóthanach agus comhréireach maidir leis an gcás atá i dtrácht agus nach gcruthódh sé míchothromaíocht idir an dá pháirtí lena mbaineann.

  Leasú    89

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 13 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1a.  Áiritheoidh na Ballstáit go teorannóidh na cúirteanna nochtadh na fianaise don mhéid is comhréireach. Chun cinneadh a dhéanamh faoi aon nochtadh arna iarraidh ag eintiteas ionadaíoch a bheith comhréireach, cuirfidh an chúirt san áireamh leas dlisteanach na bpáirtithe uile lena mbaineann, eadhon an méid a thacaíonn na fíorais agus an fhianaise atá ar fáil leis an iarratas ar nochtadh agus an bhfuil faisnéis rúnda san fhaisnéis ar iarradh a nochtadh.

  Leasú    90

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 13 – mír 1 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1b.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil sé de chumhacht ag na cúirteanna náisiúnta nochtadh fianaise a ordú ar fianaise í a bhfuil faisnéis inti a mheasann siad a bheith ábhartha don chaingean le haghaidh damáistí.

  Leasú    91

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 14 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Áiritheoidh na Ballstáit gur féidir na pionóis a bheith i bhfoirm fíneálacha.

  2.  Áiritheoidh na Ballstáit gur féidir na pionóis a bheith, inter alia, i bhfoirm fíneálacha.

  Leasú    92

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 14 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Nuair atá cinneadh á dhéanamh maidir le leithdháileadh ioncaim ó fhíneálacha cuirfidh na Ballstáit comhleasanna tomhaltóirí san áireamh.

  3.  Nuair atá cinneadh á dhéanamh maidir le leithdháileadh ioncaim ó fhíneálacha cuirfidh na Ballstáit comhleasanna san áireamh. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh go leithdháilfear ioncaim den sórt sin do chiste a chruthófar chun críche caingne ionadaíocha a mhaoiniú.

  Leasú    93

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 15 – teideal

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Cúnamh le haghaidh eintitis cháilithe

  Cúnamh le haghaidh eintitis ionadaíocha cháilithe

  Leasú    94

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 15 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta riachtanacha lena áirithiú nach bhfuil na costais nós imeachta a bhaineann le caingne ionadaíocha ina mbaic airgeadais ar eintitis cháilithe an ceart a fheidhmiú go héifeachtach na bearta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 a lorg, amhail teorainn a chur leis na táillí cúirte nó riaracháin is infheidhme, rochtain ar chúnamh dlíthiúil a dheonú dóibh más gá, nó maoiniú poiblí a sholáthar dóibh chun na críche sin.

  1.  Spreagfar na Ballstáit, i gcomhréir le hAirteagal 7, lena áirithiú go bhfuil cistí leordhóthanacha ar fáil ag eintitis ionadaíocha cháilithe do chaingne ionadaíocha. Déanfaidh siad na bearta riachtanacha chun rochtain ar cheartas a éascú agus áiritheoidh siad nach bhfuil na costais nós imeachta a bhaineann le caingne ionadaíocha ina mbaic airgeadais ar eintitis cháilithe an ceart a fheidhmiú go héifeachtach na bearta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 a lorg, amhail teorainn a chur leis na táillí cúirte nó riaracháin is infheidhme rochtain ar chúnamh dlíthiúil a dheonú dóibh más gá, nó maoiniú poiblí a sholáthar dóibh chun na críche sin.

  Leasú    95

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 15 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1 a.  Cuirfidh na Ballstáit tacaíocht struchtúrach ar fáil d’eintitis a ghníomhaíonn mar eintitis cháilithe faoi chuimsiú raon feidhme na Treorach seo.

  Leasú    96

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 15 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 15a

   

  Ionadaíocht dhlíthiúil agus táillí dlí

   

  Áiritheoidh na Ballstáit nach gcruthófar trí tháillí dlíodóirí nó tríd an mhodh a ríomhtar iad aon dreasacht chun dlíthíochta nach bhfuil gá leis ó thaobh leas de d’aon de na páirtithe lena mbaineann. Go háirithe, cuirfidh na Ballstáit toirmeasc ar tháille teagmhasacha

  Leasú    97

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 16 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá lena áirithiú gur féidir le haon eintiteas cáilithe atá ainmnithe roimh ré i mBallstát amháin i gcomhréir le hAirteagal 4(1) iarratas a chur faoi bhráid cúirteanna nó údarás riaracháin Ballstáit eile ach an liosta atá ar fáil go poiblí dá dtagraítear san Airteagal sin a chur i láthair. Glacfaidh na cúirteanna nó na húdaráis riaracháin leis an liosta sin mar fhianaise ar sheasamh dlí an eintitis cháilithe gan dochar dá gceart a scrúdú an bhfuil cuspóir an eintitis cháilithe ina bhonn cirt leis an eintiteas sin caingean a thabhairt i gcás sonrach.

  1.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá lena áirithiú gur féidir le haon eintiteas ionadaíoch cáilithe atá ainmnithe roimh ré i mBallstát amháin i gcomhréir le hAirteagal 4(1) iarratas a chur faoi bhráid cúirteanna nó údarás riaracháin Ballstáit eile ach an liosta atá ar fáil go poiblí dá dtagraítear san Airteagal sin a chur i láthair. Féadfaidh na cúirteanna nó na húdaráis riaracháin seasamh dlí an eintitis cháilithe a mheasúnú gan dochar dá gceart a scrúdú an bhfuil cuspóir an eintitis ionadaíoch cháilithe ina bhonn cirt leis an eintiteas sin caingean a thabhairt i gcás sonrach.

  Leasú    98

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 16 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2 a.  Féadfaidh Ballstát, ina dtarlaíonn comhshásamh é a chur de cheangal ar na tomhaltóirí atá ina gcónaí sa Bhallstát sin sainordú a thabhairt agus beidh sé ina cheangal aige ag tomhaltóirí aonair atá bunaithe i mBallstát aonair nuair is caingean trasteorann í. In imthosca mar sin, cuirfear liosta tiomsaithe de na tomhaltóirí go léir ó Bhallstáit eile nár thug sainordú mar sin faoi bhráid na cúirte nó an údaráis riaracháin agus faoi bhráid an chostantóra ag tús caingne.

  Leasú    99

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 16 – mír 4

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4.  Má cheistíonn Ballstát an Coimisiún go gcomhlíonann eintiteas cáilithe na critéir a leagtar síos in Airteagal 4(1), déanfaidh an Ballstát a d’ainmnigh an t-eintiteas an cheist a scrúdú agus, más iomchuí, an t-ainmniúchán a chúlghairm mura bhfuil ceann amháin nó níos mó de na critéir á gcomhlíonadh.

  4.  Má cheistíonn Ballstát, an Coimisiún nó an trádálaí go gcomhlíonann eintiteas ionadaíoch cáilithe na critéir a leagtar síos in Airteagal 4(1), déanfaidh an Ballstát a d’ainmnigh an t-eintiteas an cheist a scrúdú agus, más iomchuí, an t-ainmniúchán a chúlghairm mura bhfuil ceann amháin nó níos mó de na critéir á gcomhlíonadh.

  Leasú    100

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 16 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 16a

   

  An Clár Poiblí

   

  Áiritheoidh na Ballstáit go mbunóidh na húdaráis inniúla náisiúnta ábhartha clár atá inrochtana poiblí de na gníomhartha neamhdhleathacha a bhí faoi réir orduithe urghaire i gcomhréir le forálacha na Treorach seo.

  Leasú    101

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 18 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Tráth nach déanaí ná bliain tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo, déanfaidh an Coimisiún a mheas an bhfuil an leibhéal cosanta do chearta tomhaltóirí faoi na rialacha maidir le cearta paisinéirí aeir agus iarnróid inchomparáide leis an leibhéal cosanta dá bhforáiltear faoin Treoir seo. Más amhlaidh cás, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún tograí iomchuí a dhéanamh is féidir a bheith i gceist leo, go háirithe, na gníomhartha dá dtagraítear i bpointe 10 agus i bpointe 15 d’Iarscríbhinn I a bhaint as raon feidhme chur i bhfeidhm na Treorach seo mar a shainítear sin in Airteagal 2.

  scriosta

  Leasú    102

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 18 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 18a

   

  Clásal athbhreithnithe

   

  Gan dochar d’Airteagal 16, measúnóidh an Coimisiún arbh fhearr dul i ngleic le caingne ionadaíocha trasteorann ar leibhéal an Aontais trí Ombudsman Eorpach do chomhshásamh a bhunú. Tráth nach déanaí ná trí bliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil ina leith sin a tharraingt suas agus a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, agus togra ábhartha ag dul leis i gcás inarb iomchuí.

  Leasú    103

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59a)  Treoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (IO L 11, 15.1.2002, lch. 4).

  Leasú    104

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59b)  Treoir 2014/35/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh leictreach a chur ar fáil ar an margadh, ar trealamh é a dheartar lena úsáid laistigh de theorainneacha áirithe voltais (IO L 96, 29.3.2014, lch. 357).

  Leasú    105

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 c (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59c)  Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar amach nósanna imeachta i gcúrsaí sábháilteachta bia.

  Leasú    106

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 d (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59d)  Treoir 2014/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le huirlisí neamh-uathoibríocha meáite a chur ar fáil ar an margadh (IO L 96, 29.3.2014, lch. 107).

  Leasú    107

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 e (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59e)  Rialachán (CEE) Uimh. 2136/89 ón gComhairle an 21 Meitheamh 1989 lena leagtar síos comhchaighdeáin mhargaíochta maidir le sairdíní leasaithe agus maidir le tuairiscí trádála le haghaidh sairdíní leasaithe agus táirgí de chineál sairdín.

  Leasú    108

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 f (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59f)  Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005.

  TUAIRIM ÓN GCOISTE UM AN MHARGADH INMHEÁNACH AGUS UM CHOSAINT AN TOMHALTÓRA (23.11.2018)

  chuig an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

  ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint, agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/22/CE

  (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

  Rapóirtéir don tuairim: Dennis de Jong

  (*)  Coistí comhlachaithe – Riail 54 de na Rialacha Nós Imeachta

  RÉASÚNÚ GEARR

  Aontaíonn an Rapóirtéir leis na prionsabail bhunúsacha sa togra ón gCoimisiún agus tá sé den tuairim go mbaineann an Coimisiún an chothromaíocht cheart amach maidir le caingne ionadaíocha a éascú, gan an bealach a réiteach do chleachtais mhí-úsáideacha. Go háirithe, measann an Rapóirtéir go bhfuil sé ríthábhachtach nach féidir ach le heagraíochtaí neamhbhrabúsacha gníomhú mar ‘eintitis cháilithe’ de réir chiall na Treorach.

  Comhchuibhiú íosta

  In Airteagal 1, tá an réiteach reatha sách doiléir. Molann an Rapóirtéir dá bhrí sin é a dhéanamh an-soiléir go bhfuil sé comhchuibhiú íosta ina chuspóir ag an Treoir agus go bhfuil sé de shaoirse ag na Ballstáit forálacha a ghlacadh nó a choinneáil atá níos fabhraí ó thaobh tomhaltóirí de.

  Eintitis cháilithe agus bearta ionadaíocha

  Cé go bhfuil comhlachtaí neamhspleácha ag formhór na mBallstát a bhíonn ag déileáil le cearta tomhaltóirí, ní mar sin atá sé i mBallstáit áirithe, mar shampla, sa Ghearmáin. Ní í an Treoir seo an uirlís oiriúnach chun a cheangal ar gach Ballstát comhlachtaí den sórt sin a bhunú. Dá bhrí sin, chuir an Rapóirtéir na focail ‘i gcás inarb infheidhme’ le hAirteagal 4.

  Maidir le hAirteagal 5, níor cheart gur gá fanacht sula seolfar caingne ionadaíocha ar shásamh go dtí go mbunaíonn cinneadh críochnaitheach gur sárú ar dhlí an Aontais atá i gcleachtas. Seachas sin, d’fhéadfadh nósanna imeachta a bheith chomh fadálach sin go bhféadfadh fianaise iarbhír an damáiste a chailleadh.

  Bearta sásaimh

  In Airteagal 6, molann an Rapóirtéir teorainn a chur leis an deis atá ag Ballstáit cúirt nó údarás riaracháin a chumhachtú chun cinneadh dearbhaitheach a éisiúint ar mhaithe le cosc a chur ar chásanna a mharcáil mar chásanna casta ar bhonn ró-éasca. Ar an dara dul síos, molann an Rapóirtéir an ceart a thabhairt do gach tomhaltóir a gcúiteamh a fháil gan beann ar mhéid an chaillteanais. Is téarma subiachtúil é méid beag caillteanais, toisc gurb ionann méid bheag do thomhaltóir amháin méid mhór do thomhaltóir eile.

  Raon feidhme

  Cé nach mbeadh an Rapóirtéir i bhfabhar cearta paisinéirí a bhaint ó raon feidhme na Treorach, staon sé ó na tagairtí do mheastóireacht den ghné sin a bhaint, toisc go bhfuil na tograí reachtacha is déanaí ón gCoimisiún maidir le cearta paisinéirí aeir agus iarnróid fós faoi chaibidil. A luaithe a bheidh na caibidlíochtaí sin i gcrích, tiocfaidh léargas níos iomláine chun cinn. Maidir le hathmheasúnú a dhéanamh bliain amháin tar éis theacht i bhfeidhm na Treoir, is cosúil go mbeadh sé róluath a shuí an dtugann na rialacha nua ar chearta paisinéirí leibhéal leordhóthanach cosanta a bheadh inchomparáide leis an leibhéal cosanta dá bhforáiltear sa Treoir seo.

  In Iarscríbhinn I, chuir an Rapóirtéir san áireamh roinnt ionstraimí reachtacha, ar cruthaíodh go bhfuil siad tábhachtach do thomhaltóirí, agus déantar raon feidhme ábhartha na Treorach seo a leathnú dá bharr.

  LEASUITHE

  Iarrann an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

  Leasú    1

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (3)  Ba cheart caingean ionadaíoch a bheith ina bealach éifeachtach agus éifeachtúil chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint. Ba cheart go gcuirfeadh an saghas caingne sin ar a gcumas d’eintitis cháilithe gníomhú chun comhlíonadh forálacha ábhartha dhlí an Aontais a áirithiú agus chun dul thar na baic a bhíonn ar thomhaltóirí le linn caingne aonair, amhail éiginnteacht maidir lena gcearta agus na sásraí nós imeachta atá ar fáil, leisce shíceolaíoch caingean a thabhairt agus an éagothroime idir na costais agus na tairbhí ionchasacha a bhainfeadh le caingean aonair.

  (3)  Ba cheart caingean ionadaíoch a bheith ina bealach éifeachtach agus éifeachtúil chun comhleasanna tomhaltóirí uile a chosaint gan idirdhealú. Ba cheart go gcuirfeadh an saghas caingne sin ar a gcumas d’eintitis cháilithe gníomhú chun comhlíonadh forálacha ábhartha dhlí an Aontais a áirithiú agus chun dul thar na baic a bhíonn ar thomhaltóirí le linn caingne aonair maidir lena seasamh níos laige go ginearálta, amhail éiginnteacht maidir lena gcearta agus na sásraí nós imeachta atá ar fáil, leisce shíceolaíoch caingean a thabhairt agus an éagothroime idir na costais agus na tairbhí ionchasacha a bhainfeadh le caingean aonair.

  Leasú    2

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 6

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (6)  Ba cheart réimsí éagsúla a chumhdach leis an Treoir seo amhail cosaint sonraí, seirbhísí airgeadais, taisteal agus turasóireacht, fuinneamh, teileachumarsáid agus an comhshaol. Ba cheart go gcumhdódh sé sáruithe ar fhorálacha dhlí an Aontais a chosnaíonn leasanna tomhaltóirí, is cuma an dtagraítear dóibh mar thomhaltóirí nó mar thaistealaithe, úsáideoirí, custaiméirí, infheisteoirí miondíola, cliaint mhiondíola nó eile i ndlí ábhartha an Aontais. Chun freagairt leordhóthanach ar shárú ar dhlí an Aontais a áirithiú, dlí a bhfuil a fhoirm agus scála ag athrú go tapa, ba cheart a mheas, gach uair a ghlactar gníomh nua de chuid an Aontais atá ábhartha do chosaint comhleasanna tomhaltóirí, an gá an Iarscríbhinn leis an Treoir seo a leasú chun é a áireamh ina raon feidhme.

  (6)  Ba cheart réimsí éagsúla a chumhdach leis an Treoir seo amhail cosaint sonraí, seirbhísí airgeadais, taisteal agus turasóireacht, fuinneamh, teileachumarsáid, an comhshaol agus sláinte. Ba cheart go gcumhdófar sáruithe ar fhorálacha dhlí an Aontais, a chosnaíonn comhleasanna tomhaltóirí, is cuma an dtagraítear dóibh mar thomhaltóirí nó mar thaistealaithe, úsáideoirí, custaiméirí, infheisteoirí miondíola, cliaint mhiondíola nó eile i ndlí ábhartha an Aontais, mar aon le comhleasanna na n-ábhar sonraí de réir bhrí an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí. Chun freagairt leordhóthanach ar shárú ar dhlí an Aontais a áirithiú, dlí a bhfuil a fhoirm agus scála ag athrú go tapa, ba cheart a mheas, gach uair a ghlactar gníomh nua de chuid an Aontais atá ábhartha do chosaint comhleasanna daoine aonair, an gá an Iarscríbhinn leis an Treoir seo a leasú chun é a áireamh ina raon feidhme.

  Leasú    3

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 7

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (7)  Tá glactha ag an gCoimisiún tograí reachtacha le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 261/2004 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir le cúiteamh agus cúnamh do phaisinéirí i gcás nach gceadaítear do phaisinéir bordáil agus cealú nó moill fhada eitiltí agus Rialachán (CE) Uimh. 2027/97 maidir le dliteanas aeriompróra i ndáil le hiompar paisinéirí agus a gcuid bagáiste d’aer30 agus le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cearta agus oibleagáidí ceart paisinéirí iarnróid31. Is iomchuí, dá bhrí sin, foráil a dhéanamh go ndéanfadh an Coimisiún a mheas, bliain amháin i ndiaidh theacht i bhfeidhm na Treorach seo, an bhfuil leibhéal leordhóthanach cosanta á sholáthar ag rialacha an Aontais i réimse chearta na bpaisinéirí aeir agus iarnróid, atá inchomparáide leis an leibhéal cosanta dá bhforáiltear sa Treoir seo, agus go dtiocfadh sé ar aon chonclúidí is gá maidir le raon feidhme na Treorach seo.

  scriosta

  _________________

   

  30 COM (2013) 130 críochnaitheach.

   

  31 COM (2017) 548 críochnaitheach.

   

  Leasú    4

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 9 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (9 a)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo difear do chur i bhfeidhm rialacha AE maidir leis an dlí idirnáisiúnta príobháideach i gcásanna trasteorann. Tá feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (athmhúnlú - an Bhruiséil I), Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I) agus Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha (An Róimh II) maidir leis na caingne ionadaíocha a leagtar amach leis an Treoir seo.

  Leasú    5

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 10

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (10)  De bhrí nach féidir ach le heintitis cháilithe na caingne ionadaíocha a thabhairt, d’fhonn a áirithiú go bhfuil ionadaíocht leordhóthanach á déanamh ar chomhleasanna tomhaltóirí ba cheart do na heintitis cháilithe na critéir a leagtar síos sa Treoir seo a chomhlíonadh. Go háirithe, chaithfidís a bheith bunaithe go cuí de réir dlí Ballstáit, lena n-áireofaí, mar shampla, ceanglais maidir leis an líon comhaltaí, an leibhéal buaine, nó ceanglais trédhearcachta maidir le gnéithe ábhartha dá struchtúr amhail a reachtanna bunaithe, a struchtúr bainistíochta, a gcuspóirí agus a modhanna oibre. Comhlachtaí neamhbhrabúis ba cheart a bheith iontu agus leas dlisteanach acu comhlíonadh dhlí ábhartha an Aontais a áirithiú. Ba cheart feidhm a bheith ag na critéir seo maidir le heintitis cháilithe atá ainmnithe roimh ré agus maidir le heintitis cháilithe ad hoc atá bunaithe le haghaidh caingean shonrach.

  (10)  De bhrí nach féidir ach le heintitis cháilithe na caingne ionadaíocha a thabhairt, chun a áirithiú go bhfuil ionadaíocht leordhóthanach á déanamh ar chomhleasanna tomhaltóirí, ba cheart do na heintitis cháilithe na critéir a leagtar síos sa Treoir seo a chomhlíonadh. Go háirithe, ba cheart go gclárófar iad i mBallstát an Aontais Eorpaigh amhail iad a bheith bunaithe go cuí de réir dhlí an Bhallstáit sin. Go háirithe, ba cheart nádúr neamhbhrabúsach agus struchtúr rialachais a bheith acu chun a áirithiú nach n-íoctar tuarastail nó táillí iomarcacha nó nach ndéantar aisíocaíocht ar chostais iomarcacha oifige ná speansais iomarcacha eile chun an critéar neamhbhrabúsach a chomhlíonadh agus ar an mbonn sin amháin.

  Leasú    6

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 11

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (11)  Ba cheart do chomhlachtaí poiblí neamhspleácha agus go háirithe d'eagraíochtaí tomhaltóirí ról gníomhach a imirt maidir le comhlíonadh forálacha ábhartha dhlí an Aontais a áirithiú agus tá siad ar fad in ann gníomhú mar eintitis cháilithe. Ó tharla go bhfuil rochtain ag na heintitis seo ar fhoinsí difriúla faisnéise maidir le cleachtais trádálaithe i ndáil le tomhaltóirí agus ó tharla go bhfuil tosaíochtaí difriúla acu maidir lena ngníomhaíochtaí, ba cheart na Ballstáit a bheith in ann cinneadh a dhéanamh maidir leis na cineálacha beart a d’fhéadfadh gach ceann de na heintitis cháilithe seo a lorg i gcaingne ionadaíocha.

  (11)  Ba cheart do chomhlachtaí poiblí neamhspleácha, d'eagraíochtaí tomhaltóirí agus do ghrúpaí comhairleacha saoránach go háirithe ról gníomhach a imirt maidir le comhlíonadh forálacha ábhartha dhlí an Aontais a áirithiú agus tá siad ar fad in ann gníomhú mar eintitis cháilithe. Ó tharla go bhfuil rochtain ag na heintitis seo ar fhoinsí difriúla faisnéise maidir le cleachtais trádálaithe i ndáil le tomhaltóirí agus ó tharla go bhfuil tosaíochtaí difriúla acu maidir lena ngníomhaíochtaí, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann cinneadh a dhéanamh maidir leis na cineálacha beart a d’fhéadfadh gach ceann de na heintitis cháilithe seo a lorg i gcaingne ionadaíocha.

  Leasú    7

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 11 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (11 a)  Níor cheart go mbeadh idirghaol struchtúrach nó airgeadais ag eintitis cháilithe le tríú duine nó tríú eagraíocht a bhaineann leas airgeadais as an gcaingean trí cúnamh dlíthiúil nó tacaíocht airgeadais a sholáthar.

  Leasú    8

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 13

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (13)  Chun éifeachtacht nós imeachta na gcaingne ionadaíocha a mhéadú, ba cheart an deis a bheith ag eintitis cháilithe bearta difriúla a lorg laistigh d'aon chaingean ionadaíoch amháin nó laistigh de chaingne ionadaíocha éagsúla. Ba cheart bearta eatramhacha a áireamh ar na bearta sin chun stop a chur le cleachtas atá fós ar siúl nó chun cleachtas a thoirmeasc sa chás nár cuireadh an cleachtas i bhfeidhm ach go bhfuil riosca ann go bhféadfadh sé díobháil thromchúiseach nó do-athraithe a dhéanamh do thomhaltóirí, bearta lena leagtar síos gur sárú dlí atá i gcleachtas áirithe agus, más gá, lena ndéantar an cleachtas a stopadh nó a thoirmeasc don todhchaí, chomh maith le bearta lena ndíothaítear éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe, lena n-áirítear sásamh. Má lorgaítear a leithéid laistigh de chaingean aonair, ba cheart eintitis cháilithe a bheith in ann gach beart ábhartha a lorg tráth a thugtar an beart nó ba cheart ordú urghaire ábhartha a lorg ar dtús agus ina dhiaidh sin ordú sásaimh más iomchuí.

  (13)  Chun éifeachtacht nós imeachta na gcaingne ionadaíocha a mhéadú, ba cheart an deis a bheith ag eintitis cháilithe bearta difriúla a lorg laistigh d'aon chaingean ionadaíoch amháin nó laistigh de chaingne ionadaíocha éagsúla. Ba cheart bearta eatramhacha a áireamh ar na bearta sin chun stop a chur le cleachtas atá fós ar siúl nó chun cleachtas a thoirmeasc sa chás nár cuireadh an cleachtas i bhfeidhm ach go bhfuil riosca ann go bhféadfadh sé díobháil thromchúiseach nó do-athraithe a dhéanamh do thomhaltóirí, bearta lena leagtar síos gur sárú dlí atá i gcleachtas áirithe agus, más gá, lena ndéantar an cleachtas a stopadh nó a thoirmeasc don todhchaí, chomh maith le bearta lena ndíothaítear éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe, lena n-áirítear sásamh. Má lorgaítear a leithéid laistigh de chaingean aonair, ba cheart eintitis cháilithe a bheith in ann gach beart ábhartha a lorg tráth a thugtar an beart.

  Leasú    9

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 16

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (16)  Ba cheart eintitis cháilithe a bheith in ann bearta a lorg a bhfuil sé mar aidhm leo éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú. Ba cheart na bearta sin a bheith i bhfoirm ordú sásaimh lena gcuirtear an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, de réir mar is iomchuí agus mar atá ar fáil faoi dhlíthe náisiúnta.

  (16)  Ba cheart eintitis cháilithe a bheith in ann bearta a lorg a bhfuil sé mar aidhm leo éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú. Ba cheart na bearta sin a bheith i bhfoirm ordú sásaimh le haghaidh damáiste ábhartha nó neamhábhartha lena gcuirtear an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, baint, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, de réir mar is iomchuí agus mar atá ar fáil faoi dhlíthe náisiúnta.

  Leasú    10

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 20

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (20)  I gcás ina bhfuil tomhaltóirí a mbaineann an cleachtas céanna leo inaitheanta agus gur bhain díobháil inchomparáide dóibh i ndáil le tréimhse ama nó ceannachán, i gcás conarthaí fadtéarmacha tomhaltóirí mar shampla, féadfaidh an chúirt nó údarás riaracháin an grúpa tomhaltóirí a mbaineann an sárú leo a shainiú go soiléir i gcúrsa na caingne ionadaíche. Go háirithe, d’fhéadfadh an chúirt nó údarás riaracháin iarraidh ar an trádálaí a rinne sárú faisnéis ábhartha a sholáthar, amhail céannacht na dtomhaltóirí lena mbaineann agus fad an chleachtais. Ar chúiseanna luais agus éifeachtúlachta, sna cásanna seo ba cheart do na Ballstáit, i gcomhréir lena ndlíthe náisiúnta, breithniú a dhéanamh ar an deis a sholáthar do thomhaltóirí tairbhe dhíreach a bhaint as ordú sásaimh i ndiaidh eisiúint an ordaithe gan é a bheith riachtanach a sainordú aonair a thabhairt sula neisítear an tordú sásaimh.

  scriosta

  Leasú    11

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 21

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (21)  I gcásanna íseal-luacha ní dócha go dtabharfaidh mórán tomhaltóirí caingean chun a gcearta a fhorfheidhmiú mar nárbh fhiú an tairbhe an trioblóid don duine aonair. Má tá an cleachtas céanna i gceist i gcás roinnt tomhaltóirí áfach, d’fhéadfadh an caillteanas comhiomlán a bheith suntasach. I gcásanna den sórt sin, féadfaidh cúirt nó údarás a mheas go bhfuil sé díréireach cistí a dháileadh ar na tomhaltóirí lena mbaineann, mar go bhfuil an iomarca dua ag baint leis nó mar go bhfuil sé neamhphraiticiúil mar shampla. Dá bhrí sin, bheadh sé níos fearr na cistí a fhaightear mar shásamh trí chaingne ionadaíocha a úsáid chun críche comhleasanna tomhaltóirí a chosaint agus ba cheart iad a dhíriú ar chuspóir poiblí ábhartha, amhail ciste cúnaimh dlí do thomhaltóirí, feachtais feasachta nó gluaiseachtaí tomhaltóirí.

  scriosta

  Leasú    12

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 22

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (22)  Bearta a bhfuil sé mar aidhm leo éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú, ní fhéadfar iad a lorg ach amháin ar bhonn cinneadh críochnaitheach gurb ann do shárú ar dhlí an Aontais atá cumhdaithe ag raon feidhme na Treorach seo agus a dhéanann díobháil do chomhleas tomhaltóirí, lena náirítear ordú urghaire críochnaitheach a eisítear le linn na caingne ionadaíche. Go háirithe, féadfar bearta lena ndíothaítear éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a lorg ar bhonn cinntí críochnaitheacha cúirte nó údaráis riaracháin i gcomhthéacs gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin a rialaítear le Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena naisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004.32

  (22)  Bearta a bhfuil sé mar aidhm leo éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú, ní fhéadfar iad a lorg ach amháin ar bhonn cinneadh críochnaitheach gurb ann do shárú ar dhlí an Aontais atá cumhdaithe ag raon feidhme na Treorach seo agus a dhéanann díobháil do chomhleas tomhaltóirí, lena n-áirítear ordú urghaire críochnaitheach a eisítear le linn na caingne ionadaíche. Go háirithe, féadfar bearta lena ndíothaítear éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a lorg ar bhonn cinntí críochnaitheacha cúirte nó údaráis riaracháin i gcomhthéacs gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin a rialaítear le Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1. Mar sin féin, ionas nach gcuirfear moill le nósanna imeachta agus nach méadófar an riosca go bhfeádfadh tomhaltóirí fianaise a chailliúint a thacaíonn lena gcás go stopfadh siad spéis a léiriú sa chás, féadfar na caingne le haghaidh na mbeart sin a sheoladh i gcomhthráth leis na caingne i dtaca le horduithe urghaire agus arna gcinneadh an tráth céanna leis an gcinneadh lena mbunófar sárú ar dhlí an Aontais.

  __________________

  __________________

  32 IO L 345, 27.12.2017.

  32 IO L 345, 27.12.2017.

  Leasú    13

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 24

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (24)  Ní ghabhann an Treoir seo ionad na sásraí comhshásaimh náisiúnta atá ann cheana. Ag cur a dtraidisiúin dlí san áireamh, is faoi dhiscréid na mBallstát atá sé an chaingean ionadaíoch a leagtar amach sa Treoir seo a dhearadh mar chuid de shásra comhshásaimh atá ann cheana nó a bheidh ann amach anseo nó mar rogha mhalartach ar na sásraí seo, sa mhéid go gcloíonn an sásra náisiúnta leis na módúlachtaí a leagtar amach sa Treoir seo.

  (24)  Ní ghabhann an Treoir seo ionad na sásraí comhshásaimh náisiúnta atá ann cheana. Ag cur a dtraidisiúin dlí san áireamh, is faoi dhiscréid na mBallstát atá sé an chaingean ionadaíoch a leagtar amach sa Treoir seo a dhearadh mar chuid de shásra comhshásaimh atá ann cheana nó a bheidh ann amach anseo nó mar rogha mhalartach ar na sásraí seo, sa mhéid go gcloíonn an sásra náisiúnta leis na caighdeáin íosta a bhunaítear leis an Treoir seo.

  Leasú    14

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 26

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (26)  Ba cheart comhshocraíochtaí lasmuigh den chúirt a bhfuil sé mar aidhm leo sásamh a sholáthar do thomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh a spreagadh sula dtugtar an chaingean ionadaíoch agus ag aon chéim den chaingean ionadaíoch.

  (26)  Ba cheart comhshocraíochtaí lasmuigh den chúirt, amhail idirghabháil, a bhfuil sé mar aidhm leo sásamh a sholáthar do thomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh a spreagadh sula dtugtar an chaingean ionadaíoch agus ag aon chéim den chaingean ionadaíoch.

  Leasú    15

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 27

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (27)  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh gur féidir le heintiteas cáilithe agus trádálaí a tháinig ar shocraíocht maidir le sásamh do thomhaltóirí a ndearna cleachtas neamhdhleathach líomhnaithe an trádálaí sin difear dóibh iarratas comhpháirteach a dhéanamh go bhfaomhfadh cúirt nó údarás riaracháin an tsocraíocht sin. Níor cheart don chúirt nó don údarás riaracháin iarratas den sórt sin a cheadú má tá aon chaingean ionadaíoch eile ag dul ar aghaidh maidir leis an gcleachtas céanna. Ní mór don chúirt inniúil nó don údarás riaracháin inniúil a bhfuil comhshocraíocht den sórt sin á faomhadh aici nó aige, leasanna agus cearta na bpáirtithe uile lena mbaineann a chur san áireamh, tomhaltóirí aonair san áireamh. Tabharfar an deis do na tomhaltóirí aonair lena mbaineann glacadh lena bheith faoi cheangal ag an tsocraíocht sin. nó diúltú dó sin.

  (27)  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh gur féidir le heintiteas cáilithe agus trádálaí a tháinig ar shocraíocht maidir le sásamh do thomhaltóirí a ndearna cleachtas neamhdhleathach líomhnaithe an trádálaí sin difear dóibh iarratas comhpháirteach a dhéanamh go bhfaomhfadh cúirt nó údarás riaracháin an tsocraíocht sin. Níor cheart don chúirt nó don údarás riaracháin iarratas den sórt sin a cheadú má tá aon chaingean ionadaíoch eile ag dul ar aghaidh maidir leis an gcleachtas céanna. Ní mór don chúirt inniúil nó don údarás riaracháin inniúil a bhfuil comhshocraíocht den sórt sin á faomhadh aici nó aige, leasanna agus cearta na bpáirtithe uile lena mbaineann a chur san áireamh, tomhaltóirí aonair san áireamh. Tabharfar an deis do na tomhaltóirí aonair lena mbaineann glacadh lena bheith faoi cheangal ag socraíocht den sórt sin nó diúltú dó sin, agus a gcaingean aonair chomhfhreagrach a shaothrú nó í a chomhdú.

  Leasú    16

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 29

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (29)  Chun sásamh a éascú le haghaidh tomhaltóirí aonair ar bhonn cinntí dearbhaitheacha críochnaitheacha, a eisítear i gcaingne ionadaíocha, maidir le dliteanas an trádálaí i leith na dtomhaltóirí a ndearna díobh dóibh de dheasca sárú, ba cheart an chumhacht a bheith ag an gcúirt nó ag an údarás riaracháin a d’eisigh an cinneadh a iarraidh ar an eintiteas cáilithe agus ar an trádálaí teacht ar chomhshocraíocht.

  scriosta

  Leasú    17

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 31

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (31)  Chun go n-éireoidh le caingean ionadaíoch, tá sé riachtanach a áirithiú go gcuirtear tomhaltóirí ar an eolas fúithi. Ba cheart tomhaltóirí a chur ar an eolas go bhfuil caingean ionadaíoch ar siúl, gur measadh go raibh cleachtas trádálaí ina shárú ar an dlí, faoina gcearta nuair a chinntear go bhfuil sárú ann agus faoi aon chéimeanna atá le tógáil ina dhiaidh sin ag na tomhaltóirí lena mbaineann, go háirithe chun sásamh a fháil. An riosca dá gclú a ghabhann le faisnéis faoin shárú a scaipeadh, tá sin tábhachtach freisin chun trádálaithe a dhíspreagadh ó chearta tomhaltóirí a shárú.

  (31)  Chun go n-éireoidh le caingean ionadaíoch, tá sé ríthábhachtach a áirithiú go gcuirtear tomhaltóirí ar an eolas fúithi. Ba cheart tomhaltóirí a chur ar an eolas go bhfuil caingean ionadaíoch ar siúl, gur measadh go raibh cleachtas trádálaí ina shárú ar an dlí, faoina gcearta nuair a chinntear go bhfuil sárú ann agus faoi aon chéimeanna atá le tógáil ina dhiaidh sin ag na tomhaltóirí lena mbaineann, go háirithe chun sásamh a fháil. Ba cheart prionsabal i dtaca le toimhde na neamhchiontachta agus rioscaí do cháil, a bhaineann le faisnéis a scaipeadh faoi shárú a d’fhéadfadh a bheith ann, a chur san áireamh.

  Leasú    18

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 32

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (32)  Le bheith éifeachtach, ba cheart an fhaisnéis a bheith leordhóthanach agus comhréireach le himthosca an cháis. Ba cheart don trádálaí a rinne sárú na tomhaltóirí ar fad lena mbaineann a chur ar an eolas go hiomchuí faoi orduithe urghaire críochnaitheacha agus faoi orduithe sásaimh críochnaitheacha a eisítear le linn na caingne ionadaíche, agus faoi aon socraíocht atá faofa ag cúirt nó údarás riaracháin chomh maith. Féadfar faisnéis den sórt sin a sholáthar mar shampla ar shuíomh gréasáin an trádálaí, ar na meáin shóisialta, ar mhargaí ar líne, nó i nuachtáin mhóréilimh, lena n-áirítear iad sin a dháiltear ar mhodhanna leictreonacha cumarsáide amháin. Más féidir, ba cheart gach tomhaltóir ar leith a chur ar an eolas trí litreacha leictreonacha nó páipéir. Ba cheart an fhaisnéis sin a sholáthar i bhformáidí inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas arna iarraidh sin.

  (32)  Le bheith éifeachtach, ba cheart an fhaisnéis a bheith leordhóthanach agus comhréireach le himthosca an cháis. Ba cheart don trádálaí a rinne sárú na daoine aonair ar fad lena mbaineann chomh maith leis an bpobal i gcoitinne a chur ar an eolas go hiomchuí faoi orduithe urghaire críochnaitheacha agus faoi orduithe sásaimh críochnaitheacha a eisítear le linn na caingne ionadaíche, agus faoi aon socraíocht atá faofa ag cúirt nó údarás riaracháin chomh maith. Féadfar faisnéis den sórt sin a sholáthar mar shampla ar shuíomh gréasáin an trádálaí, ar na meáin shóisialta, ar mhargaí ar líne, nó i nuachtáin mhóréilimh, lena n-áirítear iad sin a dháiltear trí mheán leictreonach cumarsáide amháin. Más féidir, ba cheart daoine aonair ar leith a chur ar an eolas trí litreacha leictreonacha nó páipéir. Ba cheart an fhaisnéis sin a sholáthar i bhformáidí inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas arna iarraidh sin.

  Leasú    19

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 33

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (33)  Chun deimhneacht dhlíthiúil a fheabhsú, neamhréir a sheachaint i gcur i bhfeidhm dhlí an Aontais agus éifeachtacht agus éifeachtúlacht nós imeachta i gcás caingne ionadaíocha agus na gcaingne le haghaidh sásaimh a d'fhéadfadh leanúint astu, nuair a chinntear gurb ann do shárú le cinneadh críochnaitheach, lena náirítear ordú urghaire críochnaitheach faoin Treoir seo, arna eisiúint ag údarás riaracháin nó cúirt, níor cheart an cinneadh sin a chur chun dlí arís i gcaingne dlí ina dhiaidh sin a bhaineann leis an sárú céanna ag an trádálaí céanna i ndáil le cineál an tsáraithe agus scóip ábhartha, phearsanta, ama agus chríochach an tsáraithe mar a shainítear sin leis an gcinneadh críochnaitheach sin. Nuair a dhéantar caingean a thabhairt ag lorg bearta chun éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú, lena n-áirítear sásamh, i mBallstát seachas sa Bhallstát inar eisíodh cinneadh críochnaitheach gurbh ann don sárú sin, ba cheart an cinneadh sin a bheith ina thoimhde infhrisnéise gur tharla an sárú.

  (33)  Chun deimhneacht dhlíthiúil a fheabhsú, neamhréir a sheachaint i gcur i bhfeidhm dhlí an Aontais agus éifeachtacht agus éifeachtúlacht nós imeachta i gcás caingne ionadaíocha agus na gcaingne le haghaidh sásaimh a d'fhéadfadh leanúint astu, nuair a chinntear gurb ann do shárú le cinneadh críochnaitheach, lena náirítear ordú urghaire críochnaitheach faoin Treoir seo, arna eisiúint ag údarás riaracháin nó cúirt, níor cheart an cinneadh sin a chur chun dlí arís i gcaingne dlí ina dhiaidh sin a bhaineann leis an sárú céanna ag an trádálaí céanna i ndáil le cineál an tsáraithe agus scóip ábhartha, phearsanta, ama agus chríochach an tsáraithe mar a shainítear sin leis an gcinneadh críochnaitheach sin. Nuair a dhéantar caingean a thionscnamh ag lorg bearta chun éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú, lena n-áirítear sásamh, i mBallstát seachas sa Bhallstát inar eisíodh cinneadh críochnaitheach gurbh ann don sárú sin, ba cheart an cinneadh sin a bheith ina thoimhde infhrisnéise ar a laghad gur tharla an sárú.

  Leasú    20

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 34 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (34 a)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh cead ag daoine aonair iarratas a chur isteach go gcuirfí a gcaingean féin le haghaidh sásaimh ar fionraí go dtí an cinneadh deiridh maidir le caingean ionadaíoch chomhfhreagrach.

  Leasú    21

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 1 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Leis an Treoir seo leagtar amach rialacha a chuireann ar a gcumas d'eintitis cháilithe caingne ionadaíocha a thabhairt atá dírithe ar comhleasanna tomhaltóirí a chosaint, agus áirithítear go bhfuil cosaintí iomchuí ann chun dlíthíocht mhí-úsáideach a sheachaint.

  1.  Leis an Treoir seo leagtar amach rialacha a chuireann ar chumas d’eintitis cháilithe caingne ionadaíocha a lorg atá dírithe ar chomhleasanna tomhaltóirí a chosaint, agus ar an gcaoi sin ardleibhéal na cosanta tomhaltóirí agus, go áirithe, ardleibhéal rochtana ar cheartas a ghnóthú, agus coimircí iomchuí ar leibhéal AE agus ar leibhéal na mBallstát agus a gcur i bhfeidhm comhsheasmhach ar fud AE á n-áirithiú chun dlíthíocht mhí-úsáideach a sheachaint san am céanna.

  Leasú    22

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 1 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Ní chuirfidh an Treoir seo cosc ar na Ballstáit forálacha a ghlacadh nó a choimeád i bhfeidhm atá ceaptha chun modhanna nós imeachta inchomparáide a chur ar fáil d’eintitis cháilithe nó d’aon duine eile lena mbaineann chun caingne a thabhairt atá dírithe ar chomhleasanna tomhaltóirí a chosaint ar an leibhéal náisiúnta.

  2.  Tá comhchuibhiú íosta ina chuspóir ag an Treoir seo agus mar sin ní chuirfidh sé cosc ar na Ballstáit forálacha a ghlacadh nó a choimeád i bhfeidhm atá ceaptha chun leibhéal níos airde na cosanta tomhaltóirí a áirithiú agus chun modhanna nós imeachta inchomparáide a chur ar fáil d’eintitis cháilithe nó d’aon duine eile lena mbaineann chun caingne a thabhairt atá dírithe ar chomhleasanna tomhaltóirí a chosaint ar an leibhéal náisiúnta, cé is moite de na cinn dá bhforáiltear sa Treoir.

  Leasú    23

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 2 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1 a.  Ní chuirfidh an Treoir seo cosc ar na Ballstáit réimsí breise na cosanta tomhaltóirí a ghlacadh nó a choimeád anuas ar na réimsí sin a mbeidh feidhm ag an Treoir seo maidir leo.

  Leasú    24

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 2 – mír 1 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1 b.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 17a chun Iarscríbhinn I a leasú chun críocha forálacha de chuid dhlí an Aontais a chur léi dá dtagraítear in Airteagal 2(1).

  Leasú    25

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 3 – mír 1 – pointe 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (1)  ciallaíonn ‘tomhaltóir’ aon duine nádúrtha a ghníomhaíonn lasmuigh dá thrádáil, dá ghnó, dá cheird nó dá ghairm;

  (1)  ciallaíonn ‘tomhaltóir’ aon duine nádúrtha atá ag gníomhú chun críocha atá lasmuigh dá thrádáil, dá ghnó, dá cheird nó dá ghairm go príomha;

  Leasú    26

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 3 – mír 1 – pointe 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (3)  ciallaíonn ‘comhleasanna tomhaltóirí’ na leasanna atá ag líon áirithe tomhaltóirí;

  (3)  ciallaíonn ‘comhleasanna tomhaltóirí’ na leasanna atá ag líon áirithe tomhaltóirí nó ag ábhair sonraí mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) 2016/679 (Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);

  Leasú    27

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – an chuid réamhráiteach

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Ainmneoidh na Ballstáit eintiteas ina eintiteas cáilithe má chomhlíonann sé na critéir seo a leanas:

  Ainmneoidh na Ballstáit eintiteas ina eintiteas cáilithe ach amháin má chomhlíonann sé na critéir seo a leanas:

  Leasú    28

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  tá sé bunaithe go cuí de réir dlí Ballstáit;

  (a)  tá sé bunaithe go cuí agus cláraithe de réir dlí Ballstáit;

  Leasú    29

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)   leas dlisteanach aige a áirithiú go gcomhlíontar na forálacha de chuid dhlí an Aontais a chumhdaítear leis an Treoir seo;

  (b)  léirítear lena reacht nó doiciméad rialachais ábhartha eile a leas dlisteanach a áirithiú go gcomhlíontar na forálacha de chuid dhlí an Aontais a chumhdaítear leis an Treoir seo;

  Leasú    30

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (c)  is de charachtar neamhbhrabúis é.

  (c)  is de chineál neamhbhrabúasach é agus tá struchtúr rialachais aige lena ndéantar na critéir neamhbhrabúsacha a áirithiú;

  Leasú    31

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (c a)  tá sé trédhearcach go hiomlán i gcónaí faoi fhoinse chistiú a ghníomhaíochta i gcoitinne agus faoi na cistí a úsáideann sé chun tacú leis an ngíomhaíocht;

  Leasú    32

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (c b)  tá nósanna imeachta cuí i bhfeidhm chun coinbhleachtaí leasa a shainaithint, a chosc agus a réiteach;

  Leasú    33

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c c (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (c c)  tá beartas cumarsáide cuí i bhfeidhm, trína gcuirfidh tomhaltóirí ar an eolas ar bhonn ginearálta faoi chostais agus rioscaí a d’fhéadfadh eascairt as comhchaingean;

  Leasú    34

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c d (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (c d)  níl idirghaol struchtúrach nó airgeadais aige le tríú duine nó tríú eagraíocht a bhaineann leas airgeadais as an gcaingean trí cúnamh dlíthiúil nó tacaíocht airgeadais a sholáthar.

  Leasú    35

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eagraíochtaí tomhaltóirí agus comhlachtaí poiblí neamhspleácha go háirithe incháilithe le haghaidh stádas an eintitis cháilithe. Féadfaidh na Ballstáit eagraíochtaí tomhaltóirí a dhéanann ionadaíocht ar bhaill ó níos mó ná Ballstát amháin a ainmniú mar eintiteas cáilithe.

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eagraíochtaí tomhaltóirí agus, i gcás inarb infheidhme, comhlachtaí poiblí neamhspleácha incháilithe le haghaidh stádas an eintitis cháilithe. Féadfaidh na Ballstáit eagraíochtaí tomhaltóirí a dhéanann ionadaíocht ar bhaill ó níos mó ná Ballstát amháin a ainmniú mar eintiteas cáilithe.

  Leasú    36

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Áiritheoidh na Ballstáit gur féidir le heintitis cháilithe caingne ionadaíocha a thabhairt os comhair cúirteanna náisiúnta nó údaráis riaracháin ar choinníoll go bhfuil gaol díreach idir príomhchuspóirí an eintitis agus na cearta a dheonaítear faoi dhlí an Aontais atáthar a áitiú a sáraíodh agus a bhfuil an chaingean á tabhairt i ndáil leo.

  1.  Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go mbeidh eintitis incháilithe in ann caingne ionadaíocha de réir Airteagal 1 a thabhairt os comhair cúirteanna náisiúnta nó údaráis riaracháin.

  Leasú    37

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eintitis cháilithe i dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt chun bearta a lorg chun éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú. Déanfar na bearta sin a lorg ar bhonn aon chinneadh críochnaitheach go bhfuil cleachtas ina shárú ar dhlí de chuid an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn I a dhéanann díobháil do chomhleasanna tomhaltóirí, lena náirítear ordú urghaire críochnaitheach dá dtagraítear i mír (2)(b).

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eintitis cháilithe i dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt chun bearta a lorg chun éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú. Déanfar na bearta sin a lorg ar bhonn aon chinneadh críochnaitheach go bhfuil cleachtas ina shárú ar dhlí de chuid an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn I a dhéanann díobháil do chomhleasanna tomhaltóirí, lena n-áirítear ordú urghaire críochnaitheach dá dtagraítear i mír (2)(b). Cé nach féidir an cinneadh maidir leis na caingne ionadaíocha a ghlacadh tar éis é a bhunú go foirmiúil go bhfuil cleachtas ina shárú ar dhlí an Aontais, ionas nach gcuirfear moill le nósanna imeachta, is féidir na caingne a sheoladh i gcomhthráth leis na caingne le haghaidh orduithe urghaire dá dtagraítear i mír 2 nó mar chuid de chaingean ionadaíoch aonair i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

  Leasú    38

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 – mír 4

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4.  Gan dochar d’Airteagal 4(4), áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh eintitis cháilithe in ann idir bhearta chun éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú agus bhearta dá dtagraítear i mír 2 a lorg in aon chaingean ionadaíoch amháin.

  scriosta

  Leasú    39

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 – mír 4 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  4 a.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh feidhm ag an bprionsabal go n-íocann an cailliúnaí maidir le gach cineál caingne ionadaíche.

  Réasúnú

  Sonraítear sa Mholadh ón gCoimisiún in 2013 go ndéanfaidh an páirtí a chailleann caingean chomhshásaimh costais dlí riachtanacha arna n-íoc ag an bpáirtí buaiteach a aisíoc.

  Leasú    40

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Chun críocha Airteagal 5(3), áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eintitis cháilithe i dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt chun ordú sásaimh a lorg, lena gcuirtear an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, de réir mar is iomchuí. Féadfaidh an Ballstát a cheangal go bhfaighfear sainordú na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann sula ndéanfar cinneadh dearbhaitheach nó sula n-eiseofar ordú sásaimh.

  Chun críocha Airteagal 5(3), áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eintitis cháilithe i dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt chun ordú sásaimh a lorg le haghaidh damáistí eacnamaíocha agus neamheacnamaíocha lena gcuirtear an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, baint, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, de réir mar is iomchuí. Thairis sin, féadfaidh na Ballstáit a áirithiú gur féidir le heintitis cáilithe cinneadh dearbhaitheach a lorg seachas ordú sásaimh i gcásanna eisceachtúla cuí-réasúnaithe.

   

  Féadfaidh an Ballstát a cheangal go bhfaighfear sainordú na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann sula ndéanfar cinneadh dearbhaitheach nó sula n-eiseofar ordú sásaimh, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, maidir le na cineálacha leigheasanna dlí atá á lorg. Beidh tomhaltóirí eile a ndearnadh difear dóibh, lena n-áirítear na tomhaltóirí sin nach bhfuil gnáthchónaí orthu sa Bhallstát ina dtarlaíonn an chaingean, in ann páirt a ghlacadh sa chaingean ionadaíoch a bhfuil cinneadh dearbhaitheach nó ordú sásaimh á lorg aici.

  Leasú    41

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Is gnách go ndéanfar an sásamh a eascraíonn as caingean ionadaíoch a leithdháileadh ar thomhaltóirí a ndearnadh difear dóibh.

  Leasú    42

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh na Ballstáit cúirt nó údarás riaracháin a chumhachtú chun cinneadh dearbhaitheach a eisiúint, seachas ordú sásaimh, maidir le dliteanas an trádálaí i leith na dtomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh de dheasca sárú ar dhlí de chuid an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn I, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo nuair is casta sásamh aonair a chainníochtú mar gheall ar shaintréithe na díobhála ar leith do na tomhaltóirí lena mbaineann.

  scriosta

  Leasú    43

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Ní bheidh feidhm le mír 2 sna cásanna seo a leanas:

  scriosta

  (a)  tá na tomhaltóirí lena mbaineann an sárú inaitheanta agus bhain díobháil inchomparáide dóibh mar gheall ar an gcleachtas céanna i ndáil le tréimhse ama nó ceannachán. I gcásanna den sórt sin, ní bheidh an ceanglas sainordú na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann a fháil ina choinníoll chun an chaingean a thionscnamh. Díreofar an sásamh ar na tomhaltóirí lena mbaineann;

   

  (b)  d’fhulaing na tomhaltóirí méid beag caillteanais agus bheadh sé díréireach an sásamh a dháileadh orthu. I gcásanna den sórt sin, áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh sainordú na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann ina cheanglas. Díreofar an sásamh ar chuspóir poiblí a fhreastalaíonn ar chomhleasanna tomhaltóirí.

   

  Leasú    44

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 4

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4.  Beidh an sásamh a fhaightear trí chinneadh críochnaitheach i gcomhréir le mír 1, mír 2 agus mír 3 gan dochar d’aon chearta breise sásaimh atá ag na tomhaltóirí lena mbaineann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  4.  Beidh an sásamh a gheofar trí shocraíocht fhaofa i gcomhréir le mír 1 gan dochar d’aon chearta breise sásaimh atá ag na tomhaltóirí lena mbaineann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  Leasú    45

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  An t-eintiteas cáilithe a bhfuil ordú sásaimh dá dtagraítear in Airteagal 6(1) á lorg aige, dearbhóidh sé go luath sa chaingean foinse na gcistí a úsáidtear le haghaidh a ghníomhaíochta go ginearálta agus foinse na gcistí atá sé a úsáid chun tacú leis an gcaingean. Léireoidh sé go bhfuil acmhainní airgeadais leordhóthanacha aige chun ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna is fearr na dtomhaltóirí lena mbaineann agus chun aon chostais dhíobhálacha a sheasamh sa chás go dteipfeadh ar an gcaingean.

  1.  Maidir leis an eintiteas cáilithe a bhfuil ordú sásaimh dá dtagraítear in Airteagal 6(1) á lorg aige, dearbhóidh sé go mion agus ag céim inghlacthacht na caingne foinse na gcistí a úsáidtear le haghaidh a ghníomhaíochta go ginearálta agus foinse na gcistí atá sé ag úsáid chun tacú leis an gcaingean. Féadfar ráthaíocht nó slánaíocht ó thríú páirtí faoi réir fhorálacha mhíreanna 2 agus 3 den Airteagal seo.

  Leasú    46

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1 a.  Seasfaidh an páirtí nár éirigh leis costais na nósanna imeachta faoi réir na gcoinníollacha dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta ábhartha.

  Leasú    47

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Áiritheoidh na Ballstáit, i gcásanna ina bhfuil caingean ionadaíoch ar shásamh á maoiniú ag tríú páirtí, go bhfuil toirmeasc ar an tríú páirtí:

  2.  Áiritheoidh na Ballstáit, i gcásanna ina bhfuil caingean ionadaíoch ar shásamh á maoiniú ag tríú páirtí, go bhfuil toirmeasc ar an tríú páirtí:

  Leasú    48

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 2 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  tionchar a imirt ar chinntí an eintitis cháilithe i gcomhthéacs caingean ionadaíoch, maidir le socraíochtaí san áireamh;

  (a)  tionchar a imirt ar chinntí an eintitis cháilithe i gcúrsa caingean ionadaíoch, maidir le socraíochtaí san áireamh;

  Leasú    49

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 2 – pointe a a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (a a)  aon tairbhe airgeadais díreach nó indíreach a fháil tríd an bpróiseas dlíthíochta ná tríd an gcinneadh;

  Leasú    50

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil sé de chumhacht ag cúirteanna agus údaráis riaracháin na himthosca dá dtagraítear i mír 2 a mheas agus, dá réir sin, ceangal a chur ar an eintiteas cáilithe an maoiniú ábhartha a dhiúltú agus, más gá, seasamh an eintitis cháilithe i gcás sonrach a dhiúltú.

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh cúirteanna agus údaráis riaracháin na himthosca dá dtagraítear i mír 2 a mheas agus, dá réir sin, ceangal a chur ar an eintiteas cáilithe an cistiú ábhartha a dhiúltú agus, más gá, seasamh an eintitis cháilithe i gcás sonrach a dhiúltú.

  Leasú    51

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 8 – mír 6

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  6.  Tabharfar an deis do na tomhaltóirí aonair lena mbaineann glacadh lena bheith faoi cheangal ag na socraíochtaí dá dtagraítear i mír 1, mír 2 agus mír 3, nó diúltú dó sin. Beidh an sásamh a gheofar trí shocraíocht fhaofa i gcomhréir le mír 4 gan dochar d’aon chearta breise sásaimh atá ag na tomhaltóirí lena mbaineann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  6.  Tabharfar an deis do na tomhaltóirí aonair lena mbaineann glacadh lena bheith faoi cheangal ag na socraíochtaí dá dtagraítear i mír 1, mír 2 agus mír 3, nó diúltú dó sin agus a gcaingean aonair chomhfhreagrach a shaothrú nó a chomhdú. Beidh an sásamh a gheofar trí shocraíocht fhaofa i gcomhréir le mír 4 gan dochar d’aon chearta breise sásaimh atá ag na tomhaltóirí lena mbaineann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  Leasú    52

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 9 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh an chúirt nó an t-údarás riaracháin ceangal ar an trádálaí a rinne sárú na tomhaltóirí a ndearnadh difear dóibh a chur ar an eolas ar a chostas féin faoi na cinntí críochnaitheacha ina bhforáiltear maidir le bearta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus in Airteagal 6, agus na socraíochtaí ceadaithe dá dtagraítear in Airteagal 8, trí mhodhanna atá iomchuí in imthosca an cháis agus laistigh de theorainneacha ama sonraithe, lena n-áirítear, más iomchuí, trí fhógra a thabhairt do gach tomhaltóir ar leith lena mbaineann.

  1.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh an chúirt nó an túdarás riaracháin ceangal ar an trádálaí a rinne sárú na tomhaltóirí agus oibrithe, chomh maith leis an bpobal i gcoitinne go háirithe agus a ndearnadh difear dóibh a chur ar an eolas ar a chostas féin faoi na cinntí críochnaitheacha ina bhforáiltear maidir le bearta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus in Airteagal 6, agus na socraíochtaí ceadaithe dá dtagraítear in Airteagal 8, trí mhodhanna atá iomchuí in imthosca an cháis agus laistigh de theorainneacha ama sonraithe, lena náirítear, más iomchuí, trí fhógra a thabhairt do gach tomhaltóir ar leith lena mbaineann. Sa bhreis ar bhealaí an trádálaí a rinne an sárú, féadfar an fhaisnéis sin a sholáthar trí bhealaí ábhartha na n-údarás poiblí nó trí bhealaí na n-eintiteas cáilithe ainmnithe, i ngach cás ar chostas an trádálaí a rinne an sárú.

  Réasúnú

  Ní fhéadfaidh an páirtí gortaithe glacadh le bealaí an pháirtí a rinne an sárú mar bhealaí ar féidir brath orthu. Bheadh sé iomchuí mar sin go gcuirfí tomhaltóirí ar an eolas trí bhealaí a mheastar a bheith iontaofa.

  Leasú    53

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 9 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Mar chuid den fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 beidh míniú i dteanga intuigthe ar ábhar na caingne ionadaíche, a iarmhairtí dlí agus, más iomchuí, na gníomhartha atá le déanamh ag na tomhaltóirí lena mbaineann.

  2.  Mar chuid den fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 beidh míniú i dteanga intuigthe ar ábhar na caingne ionadaíche, a iarmhairtí dlí agus, más iomchuí, na na céimeanna atá le déanamh ina dhaidh sin ag na tomhaltóirí lena mbaineann. Déanfar módúlachtaí agus creat ama na faisnéise a dhearadh i gcomhaontú leis an gcúirt nó leis an údarás riaracháin.

  Leasú    54

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 10 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Áiritheoidh na Ballstáit go nglacfaidh a gcúirteanna náisiúnta nó a n-údaráis riaracháin le cinneadh críochnaitheach arna ghlacadh i mBallstáit eile dá dtagraítear i mír 1 mar thoimhde infhrisnéise gur tharla sárú.

  2.  Áiritheoidh na Ballstáit go nglacfaidh a gcúirteanna náisiúnta nó a n-údaráis riaracháin le cinneadh críochnaitheach arna ghlacadh i mBallstáit eile dá dtagraítear i mír 1 mar thoimhde infhrisnéise, ar a laghad, gur tharla sárú.

  Leasú    55

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 11 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Má thionscnaítear caingean ionadaíoch dá dtagraítear in Airteagal 5 agus Airteagal 6, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé d'éifeacht aige sin go gcuirfear ar fionraí na tréimhsí teorann is infheidhme maidir le haon chaingean sásaimh le haghaidh na dtomhaltóirí a mbaineann an chaingean sin leo nó go gcuirfear briseadh sna tréimhsí sin, má tá na cearta ábhartha faoi réir tréimhse teorann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, má thionscnaítear caingean ionadaíoch dá dtagraítear in Airteagal 5 agus Airteagal 6, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé d'éifeacht aige sin go gcuirfear ar fionraí na tréimhsí teorann is infheidhme maidir le haon chaingean sásaimh le haghaidh na ndaoine aonair a mbaineann an chaingean sin leo nó go gcuirfear briseadh sna tréimhsí sin, má tá na cearta ábhartha faoi réir tréimhse teorann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.

  Leasú    56

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 13 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  An t-eintiteas cáilithe a bhfuil fíorais agus fianaise curtha i láthair aige atá le fáil go réasúnach agus ar leor iad chun tacú leis an gcaingean ionadaíoch, má shonraíonn an teintiteas sin tuilleadh fianaise atá faoi rialú an chosantóra, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh an chúirt nó an túdarás riaracháin a ordú, i gcomhréir leis na rialacha náisiúnta nós imeachta, go dtabharfaidh an cosantóir an fhianaise sin i láthair, faoi réir na rialacha de chuid an Aontais agus na rialacha náisiúnta is infheidhme maidir le rúndacht.

  An t-eintiteas cáilithe a bhfuil fíorais agus fianaise curtha i láthair aige atá le fáil go réasúnach agus ar leor iad chun tacú leis an gcaingean ionadaíoch, má shonraíonn an t-eintiteas sin tuilleadh fianaise atá faoi rialú an chosantóra, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh an chúirt nó an t-údarás riaracháin a ordú go dtabharfaidh an cosantóir an fhianaise sin i láthair. Ba cheart go mbeadh an cinneadh bunaithe ar mheasúnú ar an ngá, ar scóp agus ar chomhréireacht an nochta arna iarraidh, i gcomhréir le rialacha nós imeachta náisiúnta agus i gcomhréir le rialacha nós imeachta náisiúnta, agus faoi réir na rialacha is infheidhme de chuid an Aontais agus na rialacha náisiúnta maidir le rúndacht.

  Leasú    57

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 15 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta riachtanacha lena áirithiú nach bhfuil na costais nós imeachta a bhaineann le caingne ionadaíocha ina mbaic airgeadais ar eintitis cháilithe an ceart a fheidhmiú go héifeachtach na bearta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 a lorg, amhail teorainn a chur leis na táillí cúirte nó riaracháin is infheidhme, rochtain ar chúnamh dlíthiúil a dheonú dóibh más gá, nó maoiniú poiblí a sholáthar dóibh chun na críche sin.

  1.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta riachtanacha lena áirithiú nach bhfuil na costais nós imeachta a bhaineann le caingne ionadaíocha ina mbaic airgeadais ar eintitis cháilithe an ceart a fheidhmiú go héifeachtach na bearta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 a lorg, go háirithe teorainn a chur leis na táillí cúirte nó riaracháin is infheidhme, rochtain ar chúnamh dlíthiúil a dheonú dóibh más gá, nó maoiniú poiblí a sholáthar dóibh chun na críche sin.

  Leasú    58

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 15 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta riachtanacha lena áirithiú, i gcásanna ina gceanglaítear ar na heintitis cháilithe na tomhaltóirí lena mbaineann a chur ar an eolas faoin gcaingean ionadaíoch atá ar siúl, go bhféadfar an costas gaolmhar a fháil ar ais ón trádálaí má éiríonn leis an gcaingean.

  2.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go ndéanfaidh an páirtí a chaillfidh caingean chomhshásaimh na costais dlí riachtanacha a d’íoc an páirtí buaiteach a aisíoc, faoi réir na gcoinníollacha dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta ábhartha. I gcásanna ina gceanglaítear ar na heintitis cháilithe na tomhaltóirí lena mbaineann a chur ar an eolas faoin gcaingean ionadaíoch atá ar siúl, féadfar an costas gaolmhar a ghnóthú ón trádálaí má éiríonn leis an gcaingean.

  Leasú    59

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 16 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá lena áirithiú gur féidir le haon eintiteas cáilithe atá ainmnithe roimh ré i mBallstát amháin i gcomhréir le hAirteagal 4(1) iarratas a chur faoi bhráid cúirteanna nó údarás riaracháin Ballstáit eile ach an liosta atá ar fáil go poiblí dá dtagraítear san Airteagal sin a chur i láthair. Glacfaidh na cúirteanna nó na húdaráis riaracháin leis an liosta sin mar fhianaise ar sheasamh dlí an eintitis cháilithe gan dochar dá gceart a scrúdú an bhfuil cuspóir an eintitis cháilithe ina bhonn cirt leis an eintiteas sin caingean a thabhairt i gcás sonrach.

  1.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá lena áirithiú gur féidir le haon eintiteas cáilithe atá ainmnithe roimh ré i mBallstát amháin i gcomhréir le hAirteagal 4(1) iarratas a chur faoi bhráid cúirteanna nó údarás riaracháin Ballstáit eile ach an liosta atá ar fáil go poiblí dá dtagraítear san Airteagal sin a chur i láthair. Glacfaidh na cúirteanna nó na húdaráis riaracháin leis an liosta sin mar fhianaise ar sheasamh dlí an eintitis cháilithe.

  Leasú    60

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 16 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 16 a

   

  Chun an fhéidearthacht i dtaca le hurghairí a dhéanamh níos infheicthe, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis riaracháin intíre ábhartha clárlann de ghníomhartha neamhdhleathacha a bhí faoi réir urghairí chun búnús i dtaca le deachleachtas agus le faisnéis a sholathár d’údaráis eile de chuid na mBallstát.

  Leasú    61

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 17 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 17 a

   

  An tarmligean a fheidhmiú

   

  1. Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

   

  2. Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 2 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón ... [cuir isteach dáta theacht i bhfeidhm na Treorach seo]. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

   

  3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 2 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

   

  4. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

   

  5. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 2 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú 2 mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

  Leasú    62

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 18 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Tráth nach déanaí ná bliain tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo, déanfaidh an Coimisiún a mheas an bhfuil an leibhéal cosanta do chearta tomhaltóirí faoi na rialacha maidir le cearta paisinéirí aeir agus iarnróid inchomparáide leis an leibhéal cosanta dá bhforáiltear faoin Treoir seo. I gcás inarb amhlaidh atá, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún tograí iomchuí a dhéanamh is féidir a bheith i gceist leo, go háirithe, na gníomhartha dá dtagraítear i bpointe 10 agus i bpointe 15 d’Iarscríbhinn I a bhaint as raon feidhme chur i bhfeidhm na Treorach seo mar a shainítear sin in Airteagal 2.

  scriosta

  Leasú    63

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 a)  Treoir 2014/104/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le rialacha áirithe lena rialaítear caingne i leith damáistí faoin dlí náisiúnta maidir le sáruithe ar fhorálacha dhlí iomaíochta thíortha AE agus an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (IO L 349, 5.12.2014, p. 1).

  Leasú    64

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 b)  Rialachán [...] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (an Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach).

  Leasú    65

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 c (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 c)  Treoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (IO L 11, 15.1.2002, lch. 4).

  Leasú    66

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 d (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 d)  Treoir [...] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach (athmhúnlú).

  Leasú    67

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 e (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 e)  Treoir 2014/35/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh leictreach a chur ar fáil ar an margadh, ar trealamh é a dheartar lena úsáid laistigh de theorainneacha áirithe voltais (IO L 96, 29.3.2014, lch. 357).

  Leasú    68

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 f (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 f)  Treoir 2006/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir le hinnealra, agus lena leasaítear Treoir 95/16/CE (IO L 157, 9.6.2006, lch. 24)

  Leasú    69

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 g (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 g)  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (IO L 81, 31.3.2016, lch. 51).

  Leasú    70

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 h (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 h)  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle (IO L 88, 4.4.2011, lch. 5).

  Leas    71

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 i (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 i)  Treoir 2014/33/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát i dtaca le hardaitheoirí agus le comhpháirteanna sábháilteachta le haghaidh ardaitheoirí. (IO L 96, 29.3.2014, lch. 251).

  Leasú    72

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 j (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 j)  Treoir 2014/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le huirlisí neamh-uathoibríocha meáite a chur ar fáil ar an margadh (IO L 96, 29.3.2014, lch. 107).

  Leasú    73

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 k (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 k)  Treoir 2013/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le hearraí piriteicniúla a chur ar fáil ar an margadh (IO L 178, 28.6.2013, lch. 27).

  Leasú    74

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 l)  Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún mar aon le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lch. 1).

  Leasú    75

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 m (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 m)  Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le táirgí cosmaideacha (IO L 342, 22.12.2009, lch. 59).

  Leasú    76

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 n (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59n )  Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le sábháilteacht bréagán (IO L 170, 30.6.2009, lch. 1).

  Leasú    77

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 o (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 o)  Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le hábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia agus lena n-aisghairtear Treoir 80/590/CEE agus Treoir 89/109/CEE (IO L 338, 13.11.2004, lch. 14).

  Leasú    78

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 p (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 p)  Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/CE (IO L 153, 22.5.2014, lch. 62).

  Leasú    79

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 q (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 q)  Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal comhchoiteann slándála do líonraí agus do chórais faisnéise ar fud an Aontais (IO L 194, 19.7.2016, lch. 1).

  Leasú    80

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 r (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 r)  Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (IO L 117, 5.5.2017, lch. 1).

  Leasú    81

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 s (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 s)  Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach (IO L136, 30.4.2004, lch. 1).

  Leasú    82

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 t (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 t)  Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 maidir le creat a bhunú chun mótarfheithiclí agus a leantóirí a cheadú, mar aon le córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla scartha atá ceaptha le haghaidh feithiclí dá leithéidí (IO L 263, 9.10.2007, lch. 1).

  Leasú    83

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 u (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 u)  Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 an 20 Nollaig 2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le maímh i ndáil le cothú agus sláinte a dhéantar maidir le bianna (IO L 404, 30.12.2006, lch. 9).

  Leasú    84

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 59 v (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (59 v)  Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta i ndáil le sábháilteacht bia (IO L 31, 01.02.2002, lch. 1).

  IARSCRÍBHINN: LIOSTA NA nEINTITEAS NÓ NA nDAOINE ÓNA bhFUAIR AN RAPÓIRTÉIR IONCHUR

  Déantar an liosta seo a leanas a tharraingt suas ar bhonn deonach amháin faoi fhreagracht eisiach an rapóirtéara. Tá ionchur faighte ag an rapóirtéir ó na heintitis nó na daoine seo a leanas agus an tuairim á hullmhú, go dtí gur glacadh í sa choiste:

  Eintiteas agus/nó duine

  BEUC (Biúró Eorpach na gCumann Tomhaltóirí)

  Ursula Pachl (Leas-Stiúrthóir)

  Augusta Maciuleviciuté (Oifigeach Dlí Sinsearach)

  MKB Nederland (Comhlachas na hOllainne um Ghnóthais Bheaga agus Mheánmhéide)

  Fried Kaanen (Leaschathaoirleach)

  Egbert Roozen (Leaschathaoirleach)

  VNO-NCW (Cónaidhm na hOllainne um Thionscal agus Fostóirí san Ísiltír)

  BUSINESSEUROPE

  Winand Quaedvlieg (Ceannoifig na Bruiséile)

  VZBV (Cónaidhm um Chumann Tomhaltóirí na Gearmáine)

  Otmar Lell (Ceann foirne - Gnóthaí Dlíthiúla agus Trádáil)

  Isabelle Buscke (Ceannaire - Foireann na Bruiséile)

  Julian Gallash (Oifigeach Beartais Foireann um Ghnóthaí Dlíthiúla agus um Thrádáil)

  Christiane Seidel (Oifigeach Beartais - Foireann na Bruiséile)

  ETNO-GSMA

  Pierantonio Rizzo

  Malte Firlus

  Kristina Olausson

  BitKom

  Torben David

  NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

  Teideal

  Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint

  Tagairtí

  COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

  An Coiste freagrach

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  JURI

  2.5.2018

   

   

   

  Tuairim ó

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  IMCO

  2.5.2018

  Coistí comhlachaithe - dáta a fógraíodh sa seisiún iomlánach

  13.9.2018

  Rapóirtéir

         Dáta an cheapacháin

  Dennis de Jong

  16.5.2018

  Pléite sa choiste

  24.9.2018

  10.10.2018

  21.11.2018

   

  Dáta an ghlactha

  22.11.2018

   

   

   

  Toradh na vótála críochnaithí

  +:

  –:

  0:

  18

  10

  3

  Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

  Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Salvatore Cicu, Mady Delvaux, Czesław Hoc, Jean Lambert, Anne-Marie Mineur

  TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

  18

  +

  ALDE

  ECR

  GUE/NGL

  S&D

   

   

  Verts/ALE

  Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  Anneleen Van Bossuyt

  Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

  Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

  Jean Lambert, Julia Reda

  10

  -

  ECR

  PPE

   

   

  Daniel Dalton, Czesław Hoc

  Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen

  3

  0

  EFDD

  PPE

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

  Carlos Coelho

  Eochair na siombailí:

  +  :  i bhfabhar

  -  :  i gcoinne

  0  :  staonadh

  TUAIRIM ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (26.11.2018)

  chuig an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

  ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint, agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/22/CE

  (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

  Rapóirtéir: Georg Mayer

  RÉASÚNÚ GEARR

  Is díol sásaimh don rapóirtéir an Treoir atá beartaithe ag an gCoimisiún maidir le caingne ionadaíocha, ar cheart a áirithiú leis go ndéanfaidh na Ballstáit dlí AE a chur i bhfeidhm, a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú ina iomláine agus go gcuirfidh siad cosaint dhlíthiúil iomchuí ar fáil do na saoránaigh.

  Ní chuireann an Treoir maidir le Caingne Ionadaíocha isteach ar shásraí atá ann cheana féin i dtaca leis na treoracha dá dtagraítear in Iarscríbhinn 1 a fheabhsú nó a leasú trí oibreoirí iompair nó taistil in situ; Ba cheart ina áit sin í a mheas mar ionstraim chun an dlí atá ann cheana a chur i bhfeidhm ar bhealach atá áisiúil don tomhaltóir. I gcás díospóide, is faoi dhlínse an Bhallstáit atá freagrach (cinntear dlínse faoi Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 - an Bhruiséil 1) a chinneadh an bhfuil caingean inghlactha nó mura bhfuil.

  Déantar gnéithe sonracha na n-earnálacha éagsúla atá bainteach le hiompar agus turasóireacht, amhail taisteal d'aer, d’iarnród, ar muir nó taisteal láneagraithe, a chur san áireamh sna treoracha earnáil-sonracha, a mbeidh feidhm maidir leo ag an bhféidearthacht caingean ionadaíoch a sheoladh.

  Ar mhaithe le cosaint iomlánaíoch tomhaltóirí , creideann an rapóirtéir go bhfuil sé bunriachtanach na treoracha earnáil-sonracha a athchóiriú agus a thabhairt cothrom le dáta ar mhodh tráthúil, agus iad a oiriúnú d’fhorbairtí an mhargaidh. Is fíor sin go háirithe i gcás na Treorach maidir le Cearta Aerphaisinéirí. Níor cheart don Treoir maidir le caingne ionadaíocha seo aird a tharraingt ón bhfíoras go bhfuil athbhreithniú ar an Treoir maidir le cearta aerphaisinéirí de dhíth le fada. Faoi láthair, áfach, ní féidir a thuar an ndéanfar athmhúnlú ar an Treoir chéanna dhá mhí dhéag tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach maidir le caingne ionadaíocha, sa chaoi is go ndealródh an spriocdháta a mhol an Coimisiún chun meastóireacht a dhéanamh ar choimeád na Treorach in Iarscríbhinn 1 a bheith gan mórán céille.

  Níor cheart nósanna imeachta comhshásaimh fónamh mar bhealach chun feidhmeanna poiblí a chur i gcrích amhail iompar a chruthaíonn damáiste a ionchúiseamh. Níor cheart feidhmiú na bhfeidhmeanna poiblí sin a sheachfhoinsiú chuig eagraíochtaí príobháideacha trína dtabharfaí rochtain eisiach d’eintitis phríobháideacha ar na nósanna imeachta comhfhreagracha.

  Ní mheastar sa Treoir seo an bhféadfaí nósanna imeachta iomaíocha coisctheacha a bheith ann maidir le caingne ionadaíocha a thiocfaidh ina ndiaidh sin: sa chás sin, tá anailís mhionsonraithe agus rialáil riachtanach chun líon iomarcach nósanna imeachta, a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do na cúirteanna, do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí, a sheachaint.

  Níor cheart aon dreasacht a bheith ann caingne treallacha, dúmháile a thabhairt i gcoinne gnólachtaí a bhféadfadh samhail ghnó bhrabúsach teacht astu.

  Thairis sin, dar leis an Rapóirtéir, tá gá le feabhas breise ar na pointí seo a leanas:

  1.  Sainmhíniú na n-eintiteas cáilithe: Sa chás seo, ní mór na réamhchoinníollacha a shainmhíniú ar bhealach níos daingne agus ní mór gach coinníoll a bheith trédhearcach le linn thréimhse iomlán na caingne ionadaíche san eintiteas cáilithe.

  2.  córas ‘na saor-rogha’: Diúltaíonn an rapóirtéir do chaingne ionadaíocha faoin dlí príobháideach gan sainordú na dtomhaltóirí lena mbaineann, mar níl imeacht ó chóras ‘rogha an diúltaithe’ sin ag teacht lenár dtraidisiún dlí Eorpach. Is réamhriachtanas don fhéidearthacht caingne ionadaíocha a sheoladh toiliú an tomhaltóra go ndéanfaí a éilimh a dheimhniú. Ní mór glacadh leis áfach, nach mbeadh comhaontú coiteann ann i measc na n-íospartach líomhnaithe i dtaca le cur i bhfeidhm chóras ‘rogha an diúltaithe’ i gcás díospóidí beaga, ós rud é nach mbainfidís tairbhe dhíreach as aon chúiteamh a d’fhéadfadh a bheith ann.

  3.  Eintitis cháilithe a chistiú: Níor cheart baint a bheith ag tacaíocht stáit le maoiniú na n-eintiteas cáilithe i gcás ar bith. I gcás mar sin, ní mór feidhm a bheith ag prionsabal an chomhionannais maidir le gearánaigh agus cosantóirí. Níor cheart buntáiste a thabhairt do cheachtar den dá thaobh.

  4.  Táillí dlíodóirí: Níor cheart do chaingne ionadaíocha díospóidí a spreagadh nach bhfuil gá leo ó thaobh na bpáirtithe lena mbaineann de. Ba cheart do na Ballstáit cosc a chur ar an bhféidearthacht táillí teagmhasacha a bheith ann.

  5.  Próiseas na ndíospóidí: Ní cheart do mhéid aon chúitimh ionchasaigh a bheith níos mó ná méid an leighis a d’fhéadfaí a fháil i gcaingean aonair.

  LEASUITHE

  Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

  Leasú    1

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (1)  Is é aidhm na Treorach seo eintitis cháilithe, a dhéanann ionadaíocht do chomhleasanna tomhaltóirí, a chumasú chun leigheas a lorg trí chaingne ionadaíocha i gcoinne sáruithe ar fhorálacha dhlí an Aontais. Ba cheart na heintitis cháilithe a bheith in ann a iarraidh go ndéanfaí sárú a stopadh nó a thoirmeasc, go ndéanfaí a dheimhniú gur tharla sárú agus sásamh a lorg, amhail cúiteamh, deisiú nó laghdú praghsanna de réir mar atá ar fáil faoi dhlíthe náisiúnta.

  (1)  Is é aidhm na Treorach seo eintitis cháilithe, a dhéanann ionadaíocht do chomhleasanna tomhaltóirí, a chumasú chun leigheas a lorg trí chaingne ionadaíocha i gcoinne sáruithe ar fhorálacha dhlí an Aontais. Ba cheart na heintitis cháilithe a bheith in ann a iarraidh go ndéanfaí sárú a stopadh nó a thoirmeasc, go ndéanfaí a dheimhniú gur tharla sárú agus sásamh a lorg, amhail cúiteamh, deisiú, athsholáthar, baint, nó laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh de réir mar atá ar fáil faoi dhlíthe náisiúnta.

  Leasú    2

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 7

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (7)  Tá glactha ag an gCoimisiún tograí reachtacha le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 261/2004 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir le cúiteamh agus cúnamh do phaisinéirí i gcás nach gceadaítear do phaisinéir bordáil agus cealú nó moill fhada eitiltí agus Rialachán (CE) Uimh. 2027/97 maidir le dliteanas aeriompróra i ndáil le hiompar paisinéirí agus a gcuid bagáiste d’aer30 agus le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cearta agus oibleagáidí ceart paisinéirí iarnróid31 Is iomchuí, dá bhrí sin, foráil a dhéanamh go ndéanfadh an Coimisiún a mheas, bliain amháin i ndiaidh theacht i bhfeidhm na Treorach seo, an bhfuil leibhéal leordhóthanach cosanta á sholáthar ag rialacha an Aontais i réimse chearta na bpaisinéirí aeir agus iarnróid, atá inchomparáide leis an leibhéal cosanta dá bhforáiltear sa Treoir seo, agus go dtiocfadh sé ar aon chonclúidí is gá maidir le raon feidhme na Treorach seo.

  scriosta

  _________________

   

  30 COM (2013) 130 críochnaitheach.

   

  31 COM (2017) 548 críochnaitheach.

   

  Leasú    3

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 16

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (16)  Ba cheart eintitis cháilithe a bheith in ann bearta a lorg a bhfuil sé mar aidhm leo éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú. Ba cheart na bearta sin a bheith i bhfoirm ordú sásaimh lena gcuirtear an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, de réir mar is iomchuí agus mar atá ar fáil faoi dhlíthe náisiúnta.

  (16)  Ba cheart eintitis cháilithe a bheith in ann bearta a lorg a bhfuil sé mar aidhm leo éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a dhíothú. Ba cheart na bearta sin a bheith i bhfoirm ordú sásaimh lena gcuirtear an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, baint, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, de réir mar is iomchuí agus mar atá ar fáil faoi dhlíthe náisiúnta.

  Leasú    4

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 18

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (18)  Féadfaidh na Ballstáit ceangal a chur ar eintitis cháilithe leordhóthain faisnéise a sholáthar chun tacú le caingean ionadaíoch le haghaidh sásaimh, lena n-áirítear tuairisc ar an ngrúpa tomhaltóirí lena mbaineann an sárú agus na ceisteanna fíorais agus dlí atá le réiteach sa chaingean ionadaíoch. Níor cheart ceangal a bheith ar an eintiteas cáilithe gach tomhaltóir ar leith a mbaineann an sárú leo a shainaithint chun an chaingean a thionscnamh. I gcaingne ionadaíocha ar shásamh ba cheart don chúirt nó údarás riaracháin a fhíorú ag an gcéim is luaithe is féidir de na himeachtaí an bhfuil cás oiriúnach lena thabhairt mar chaingean ionadaíoch, i bhfianaise chineál an tsáraithe agus shaintréithe na ndamáistí a bhain do na tomhaltóirí lena mbaineann.

  (18)  Féadfaidh na Ballstáit ceangal a chur ar eintitis cháilithe faisnéis leordhóthanach a sholáthar chun tacú le caingean ionadaíoch le haghaidh sásaimh, lena n-áirítear tuairisc ar an ngrúpa tomhaltóirí lena mbaineann an sárú agus na ceisteanna fíorais agus dlí atá le réiteach sa chaingean ionadaíoch. Ba cheart ceangal a bheith ar an eintiteas cáilithe gach tomhaltóir ar leith a mbaineann an sárú leo a shainaithint, agus a réamhthoiliú a fháil i dtaca le bheith rannpháirteach sa chaingean ionadaíoch, chun an chaingean a thionscnamh. I gcaingne ionadaíocha ar shásamh ba cheart don chúirt nó údarás riaracháin a fhíorú ag an gcéim is luaithe is féidir de na himeachtaí an bhfuil cás oiriúnach lena thabhairt mar chaingean ionadaíoch, i bhfianaise chineál an tsáraithe agus shaintréithe na ndamáistí a d'fhulaing na tomhaltóirí lena mbaineann.

  Leasú    5

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 20

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (20)  I gcás ina bhfuil tomhaltóirí a mbaineann an cleachtas céanna leo inaitheanta agus gur bhain díobháil inchomparáide dóibh i ndáil le tréimhse ama nó ceannachán, i gcás conarthaí fadtéarmacha tomhaltóirí mar shampla, féadfaidh an chúirt nó údarás riaracháin an grúpa tomhaltóirí a mbaineann an sárú leo a shainiú go soiléir i gcúrsa na caingne ionadaíche. Go háirithe, d’fhéadfadh an chúirt nó údarás riaracháin iarraidh ar an trádálaí a rinne sárú faisnéis ábhartha a sholáthar, amhail céannacht na dtomhaltóirí lena mbaineann agus fad an chleachtais. Ar chúiseanna luais agus éifeachtúlachta, sna cásanna seo ba cheart do na Ballstáit, i gcomhréir lena ndlíthe náisiúnta, breithniú a dhéanamh ar an deis a sholáthar do thomhaltóirí tairbhe dhíreach a bhaint as ordú sásaimh i ndiaidh eisiúint an ordaithe gan é a bheith riachtanach a sainordú aonair a thabhairt sula n-eisítear an t-ordú sásaimh.

  (20)  I gcás ina bhfuil tomhaltóirí a mbaineann an cleachtas céanna leo inaitheanta agus gur bhain díobháil inchomparáide dóibh i ndáil le tréimhse ama nó ceannachán, i gcás conarthaí fadtéarmacha tomhaltóirí mar shampla, féadfaidh an chúirt nó údarás riaracháin an grúpa tomhaltóirí a mbaineann an sárú leo a shainiú go soiléir i gcúrsa na caingne ionadaíche. Go háirithe, d’fhéadfadh an chúirt nó údarás riaracháin iarraidh ar an trádálaí a rinne sárú faisnéis ábhartha a sholáthar, amhail céannacht na dtomhaltóirí lena mbaineann agus fad an chleachtais. Ar chúiseanna luais agus éifeachtúlachta, sna cásanna sin ba cheart do na Ballstáit, i gcomhréir lena ndlíthe náisiúnta, breithniú a dhéanamh ar an deis a sholáthar do thomhaltóirí tairbhe dhíreach a bhaint as ordú sásaimh i ndiaidh eisiúint an ordaithe agus a cheangal orthu a sainordú aonair a thabhairt sula n-eisítear an t-ordú sásaimh.

  Leasú    6

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 21

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (21)  I gcásanna íseal-luacha ní dócha go dtabharfaidh mórán tomhaltóirí caingean chun a gcearta a fhorfheidhmiú mar nárbh fhiú an tairbhe an trioblóid don duine aonair. Má tá an cleachtas céanna i gceist i gcás roinnt tomhaltóirí áfach, d’fhéadfadh an caillteanas comhiomlán a bheith suntasach. I gcásanna den sórt sin, féadfaidh cúirt nó údarás a mheas go bhfuil sé díréireach cistí a dháileadh ar na tomhaltóirí lena mbaineann, mar go bhfuil an iomarca dua ag baint leis nó mar go bhfuil sé neamhphraiticiúil mar shampla. Dá bhrí sin, bheadh sé níos fearr na cistí a fhaightear mar shásamh trí chaingne ionadaíocha a úsáid chun críche comhleasanna tomhaltóirí a chosaint agus ba cheart iad a dhíriú ar chuspóir poiblí ábhartha, amhail ciste cúnaimh dlí do thomhaltóirí, feachtais feasachta nó gluaiseachtaí tomhaltóirí.

  (21)  I gcásanna íseal-luacha ní dócha go dtabharfaidh mórán tomhaltóirí caingean chun a gcearta a fhorfheidhmiú mar nárbh fhiú an tairbhe an trioblóid don duine aonair. Má tá an cleachtas céanna i gceist i gcás roinnt tomhaltóirí áfach, d’fhéadfadh an caillteanas comhiomlán a bheith suntasach. I gcásanna den sórt sin, d’ainneoin cheart na dtomhaltóirí aonair cúiteamh a éileamh, féadfaidh cúirt nó údarás a mheas, go bhfuil sé díréireach cistí a dháileadh ar na tomhaltóirí lena mbaineann, mar go bhfuil an iomarca dua ag baint leis nó mar go bhfuil sé neamhphraiticiúil mar shampla. Dá bhrí sin, bheadh sé níos fearr na cistí a fhaightear mar shásamh trí chaingne ionadaíocha a úsáid chun críche comhleasanna tomhaltóirí a chosaint agus ba cheart iad a dhíriú ar chuspóir poiblí ábhartha, amhail ciste cúnaimh dlí do thomhaltóirí, feachtais feasachta nó gluaiseachtaí tomhaltóirí. Níor cheart na cistí a shannadh don eintiteas cáilithe a thionscnain an chaingean, chun coinbhleachtaí leasa a sheachaint.

  Leasú    7

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 23

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (23)  Déantar foráil sa Treoir seo maidir le sásra nós imeachta, nach ndéanann difear do na rialacha lena mbunaítear cearta substainteacha tomhaltóirí do leigheasanna conarthacha agus neamhchonarthacha sa chás go ndearna sárú díobháil dá leasanna, cosúil leis an gceart chun cúitimh le haghaidh damáistí, foirceannadh conartha, aisíocaíocht, athsholáthar, deisiú nó praghsanna a laghdú. Ní fhéadfar caingean ionadaíoch ag lorg sásaimh faoin Treoir seo a thabhairt ach sa chás go ndéanann dlí an Aontais nó an dlí náisiúnta foráil maidir le cearta substainteacha den sórt sin.

  (23)  Déantar foráil sa Treoir seo maidir le sásra nós imeachta, nach ndéanann difear do na rialacha lena mbunaítear cearta substainteacha tomhaltóirí do leigheasanna conarthacha agus neamhchonarthacha sa chás go ndearna sárú díobháil dá leasanna, amhail an ceart chun cúitimh le haghaidh damáistí, foirceannadh conartha, aisíocaíocht, athsholáthar, baint, deisiú nó praghsanna a laghdú. Ní fhéadfar caingean ionadaíoch ag lorg sásaimh faoin Treoir seo a thabhairt ach sa chás go ndéanann dlí an Aontais nó an dlí náisiúnta foráil maidir le cearta substainteacha den sórt sin.

  Leasú    8

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 25

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (25)  Ba cheart eintitis cháilithe a bheith go hiomlán trédhearcach maidir le foinse mhaoiniú a ngníomhaíochta go ginearálta agus maidir leis na cistí atá ag tacú le caingean ionadaíoch shonrach maidir le sásamh ionas go mbeidh na cúirteanna nó na húdaráis riaracháin in ann a mheas an ann do choinbhleacht leasa idir an maoinitheoir tríú páirtí agus an teintiteas cáilithe agus chun rioscaí dlíthíochta mí-úsáidí a sheachaint agus chun a mheas an bhfuil leordhóthain acmhainní ag an maoinitheoir tríú páirtí chun a ghealltanais airgeadais don eintiteas cáilithe a chomhlíonadh. Leis an bhfaisnéis a sholáthraíonn an teintiteas cáilithe don chúirt nó don údarás riaracháin atá i mbun maoirseachta ar an gcaingean ionadaíoch, ba cheart an chúirt nó an túdarás sin a bheith in ann a mheas an bhféadfadh an tríú páirtí tionchar a imirt ar chinntí nós imeachta an eintitis cháilithe i gcomhthéacs na caingne ionadaíche, lena náirítear maidir le socraíochtaí, agus an bhfuil sé ag cur maoiniú ar fáil do chaingean ionadaíoch le haghaidh sásaimh i gcoinne cosantóir ar iomaitheoir de chuid sholáthróir an mhaoinithe é nó i gcoinne cosantóir a bhfuil soláthróir an mhaoinithe spleách air. Má dheimhnítear aon cheann de na himthosca sin, ba cheart an chumhacht a bheith ag an gcúirt nó údarás riaracháin chun ceangal a chur ar an eintiteas cáilithe an maoiniú ábhartha a dhiúltú agus, más gá, chun seasamh an eintitis cháilithe a dhiúltú i gcás sonrach.

  (25)  Le linn gach céime den phróiseas, ba cheart eintitis cháilithe a bheith go hiomlán trédhearcach maidir le foinse chistiú a ngníomhaíochta go ginearálta agus maidir leis na cistí atá ag tacú le caingean ionadaíoch shonrach maidir le sásamh ionas go mbeidh na cúirteanna nó na húdaráis riaracháin in ann a mheas an ann do choinbhleacht leasa idir an maoinitheoir tríú páirtí agus an t-eintiteas cáilithe agus chun rioscaí dlíthíochta mí-úsáidí a sheachaint agus chun a mheas an bhfuil acmhainní leordhóthanacha ag an maoinitheoir tríú páirtí chun a ghealltanais airgeadais don eintiteas cáilithe a chomhlíonadh. Leis an bhfaisnéis a sholáthraíonn an t-eintiteas cáilithe don chúirt nó don údarás riaracháin atá i mbun maoirseachta ar an gcaingean ionadaíoch, ba cheart an chúirt nó an t-údarás sin a bheith in ann a mheas an bhféadfadh an tríú páirtí tionchar a imirt ar chinntí nós imeachta an eintitis cháilithe i gcomhthéacs na caingne ionadaíche, lena n-áirítear maidir le socraíochtaí, agus an bhfuil sé ag cur maoiniú ar fáil do chaingean ionadaíoch le haghaidh sásaimh i gcoinne cosantóir ar iomaitheoir de chuid sholáthróir an mhaoinithe é nó i gcoinne cosantóir a bhfuil soláthróir an mhaoinithe spleách air. Má dheimhnítear aon cheann de na himthosca sin, ba cheart an chumhacht a bheith ag an gcúirt nó údarás riaracháin chun ceangal a chur ar an eintiteas cáilithe an maoiniú ábhartha a dhiúltú agus, más gá, chun seasamh an eintitis cháilithe a dhiúltú i gcás sonrach.

  Leasú    9

  Togra le haghaidh Treorach

  Aithris 31

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (31)  Chun go n-éireoidh le caingean ionadaíoch, tá sé riachtanach a áirithiú go gcuirtear tomhaltóirí ar an eolas fúithi. Ba cheart tomhaltóirí a chur ar an eolas go bhfuil caingean ionadaíoch ar siúl, gur measadh go raibh cleachtas trádálaí ina shárú ar an dlí, faoina gcearta nuair a chinntear go bhfuil sárú ann agus faoi aon chéimeanna atá le tógáil ina dhiaidh sin ag na tomhaltóirí lena mbaineann, go háirithe chun sásamh a fháil. An riosca dá gclú a ghabhann le faisnéis faoi shárú a scaipeadh, tá sin tábhachtach freisin chun trádálaithe a dhíspreagadh ó chearta tomhaltóirí a shárú.

  (31)  Chun go n-éireoidh le caingean ionadaíoch, tá sé riachtanach a áirithiú go gcuirtear tomhaltóirí ar an eolas fúithi. Ba cheart tomhaltóirí a chur ar an eolas go bhfuil caingean ionadaíoch ar siúl, gur measadh go raibh cleachtas trádálaí ina shárú ar an dlí, faoina gcearta nuair a chinntear go bhfuil sárú ann agus faoi aon chéimeanna atá le tógáil ina dhiaidh sin ag na tomhaltóirí lena mbaineann, go háirithe chun sásamh a fháil. An riosca dá gclú a ghabhann le faisnéis faoi shárú a scaipeadh, tá sin tábhachtach freisin chun trádálaithe a dhíspreagadh ó chearta tomhaltóirí a shárú d’aon ghnó.

  Leasú    10

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 1 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Leis an Treoir seo leagtar amach rialacha a chuireann ar a gcumas d'eintitis cháilithe caingne ionadaíocha a thabhairt atá dírithe ar comhleasanna tomhaltóirí a chosaint, agus áirithítear go bhfuil cosaintí iomchuí ann chun dlíthíocht mhí-úsáideach a sheachaint.

  1.  Leis an Treoir seo leagtar amach rialacha a chuireann ar a gcumas d’eintitis cháilithe caingne ionadaíocha a thabhairt atá dírithe ar chomhleasanna tomhaltóirí a chosaint, i gcás olldíobhála, agus áirithítear go bhfuil cosaintí iomchuí ann chun dlíthíocht mhí-úsáideach a sheachaint san am céanna.

  Leasú    11

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 1 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Ní chuirfidh an Treoir seo cosc ar na Ballstáit forálacha a ghlacadh nó a choimeád i bhfeidhm atá ceaptha chun modhanna nós imeachta inchomparáide a chur ar fáil d’eintitis cháilithe nó d’aon duine eile lena mbaineann chun caingne a thabhairt atá dírithe ar chomhleasanna tomhaltóirí a chosaint ar an leibhéal náisiúnta.

  2.  Tá comhchuibhiú íosta ina chuspóir ag an Treoir seo agus ní chuirfidh sé cosc ar na Ballstáit forálacha a ghlacadh nó a choimeád i bhfeidhm atá ceaptha chun modhanna nós imeachta inchomparáide a chur ar fáil d’eintitis cháilithe nó d’aon duine eile lena mbaineann chun caingne a thabhairt atá dírithe ar chomhleasanna tomhaltóirí a chosaint ar an leibhéal náisiúnta.

  Leasú    12

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 2 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le caingne ionadaíocha a thugtar i gcoinne sáruithe amhrasta ag trádálaithe ar na forálacha de chuid dhlí an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn I a dhéanann díobháil do chomhleasanna tomhaltóirí nó a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh dóibh. Beidh feidhm aici maidir le sáruithe intíre agus trasteorann, lena n-áirítear cásanna ina bhfuil deireadh tagtha leis na sáruithe sula bhfuil tús curtha leis an gcaingean ionadaíoch nó sula bhfuil críoch curtha leis an gcaingean ionadaíoch.

  1.  Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le caingne ionadaíocha a thugtar i gcoinne sáruithe ag trádálaithe ar na forálacha de chuid dhlí an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn I a dhéanann olldíobháil do chomhleasanna tomhaltóirí nó a d’fhéadfadh olldíobháil a dhéanamh dóibh. Beidh feidhm aici maidir le sáruithe lena mbaineann gné Aontais, lena n-áirítear cásanna ina bhfuil deireadh tagtha leis na sáruithe sula bhfuil tús curtha leis an gcaingean ionadaíoch nó sula mbeidh críoch curtha leis an gcaingean ionadaíoch.

  Leasú    13

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 2 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1a.  Ní thiocfaidh an chaingean ionadaíoch in áit cheart an tomhaltóra cúiteamh aonair a fháil, dá bhforáiltear i ndlí sonrach de chuid an Aontais, i gcás sáraithe ag trádálaithe ar fhorálacha dhlí an Aontais.

  Leasú    14

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 2 – mír 3 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  3a.  Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo maidir le dlí an Aontais atá á athbhreithniú mar a liostaítear in Iarscríbhinn III (nua).

  Leasú    15

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 3 – mír 1 – pointe 6 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (6a)  ciallaíonn ‘olldíobháil’ sárú forleathan lena mbaineann gné Aontais ag trádálaithe ar na forálacha de chuid dhlí an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn I a dhéanann díobháil do chomhleasanna líon suntasach tomhaltóirí nó a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh dóibh;

  Leasú    16

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 3 – mír 1 – pointe 6 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (6b)  ciallaíonn ‘sárú forleathan lena mbaineann gné Aontais’ sárú forleathan a rinne nó a dhéanann díobháil nó ar dóigh dó díobháil a dhéanamh, do chomhleasanna na dtomhaltóirí in dhá thrian de na Ballstáit ar a laghad agus an dá thrian sin cothrom le dhá thrian de dhaonra an Aontais, ar a laghad.

  Leasú    17

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  tá sé bunaithe go cuí de réir dlí Ballstáit;

  (a)  tá sé bunaithe go cuí de réir dlí Ballstáit agus tá sé cláraithe ar liosta in aireacht inniúil Bhallstát na cuideachta;

  Leasú    18

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe a a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (aa)  tá sé bunaithe le trí bliana ar a laghad agus tá sé gníomhach go leanúnach le linn na dtrí bliana roimhe sin;

  Leasú    19

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (ca)  Déanfaidh na Ballstáit liosta na n-eintiteas cáilithe agus aon nuashonruithe a chur in iúl don Choimisiún.

  Leasú    20

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (cb)  tá go leor acmhainní airgeadais agus acmhainní daonna aige chomh maith leis an saineolas dlí is gá chun ionadaíocht a dhéanamh ar go leor daoine agus chun gníomhú chun a leasanna siúd.

  Leasú    21

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c c (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (cc)  tá nasc díreach idir na cuspóirí is tábhachtaí atá ag na heagraíochtaí agus na cearta a ráthaítear le dlí an Aontais, a líomhnaítear gur sáraíodh iad agus a dtugtar an chaingean ina leith;

  Leasú    22

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c d (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (cd)  is chun leasa an phobail é.

  Leasú    23

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 4 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit nach bhfuil ach eagraíochtaí tomhaltóirí agus comhlachtaí poiblí neamhspleácha incháilithe le haghaidh stádas an eintitis cháilithe. Féadfaidh na Ballstáit eagraíochtaí tomhaltóirí a dhéanann ionadaíocht ar bhaill ó níos mó ná Ballstát amháin a ainmniú mar eintiteas cáilithe.

  3.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eagraíochtaí bunaithe nó ad-hoc a dhéanann cosaint ar leas poiblí, eagraíochtaí tomhaltóirí agus comhlachtaí poiblí neamhspleácha go háirithe incháilithe le haghaidh stádas an eintitis cháilithe. Féadfaidh na Ballstáit eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar bhaill ó níos mó ná Ballstát amháin a ainmniú mar eintitis cháilithe.

  Leasú    24

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Chun orduithe urghaire a lorg, bheidh ar eintitis cháilithe sainordú a fháil ó na tomhaltóirí aonair lena mbaineann ná fianaise de chaillteanas ná damáiste iarbhír a sholáthar ó thaobh na dtomhaltóirí lena mbaineann de ná fianaise de rún ná faillí ó thaobh an trádálaí de.

  Chun orduithe urghaire a lorg, beidh ar eintitis cháilithe sainordú a fháil ó na tomhaltóirí aonair lena mbaineann nó fianaise de chaillteanas nó damáiste iarbhír a sholáthar ó thaobh na dtomhaltóirí lena mbaineann de nó fianaise de rún nó faillí ó thaobh an trádálaí de.

  Leasú    25

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 5 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2a.  Ordú sásaimh, a chuireann an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar de réir mar is iomchuí.

  Leasú    26

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Chun críocha Airteagal 5(3), áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eintitis cháilithe i dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt chun ordú sásaimh a lorg, lena gcuirtear an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, de réir mar is iomchuí. Féadfaidh an Ballstát a cheangal go bhfaighfear sainordú na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann sula ndéanfar cinneadh dearbhaitheach nó sula neiseofar ordú sásaimh.

  Chun críocha Airteagal 5(3), áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil eintitis cháilithe i dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt chun ordú sásaimh a lorg, lena gcuirtear an trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, athsholáthar, baint, laghdú praghsanna, foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, de réir mar is iomchuí. Déanfaidh an Ballstát a cheangal go bhfaighfear sainordú na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann sula ndéanfar cinneadh dearbhaitheach nó sula n-eiseofar ordú sásaimh.

  Leasú    27

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Déanfaidh an t-eintiteas cáilithe faisnéis leordhóthanach a sholáthar de réir mar a cheanglaítear faoin dlí náisiúnta chun tacú leis an gcaingean, lena n-áirítear tuairisc ar na tomhaltóirí a mbaineann an chaingean leo agus na ceisteanna fíorais agus dlí atá le réiteach.

  Ní mór don eintiteas cáilithe faisnéis leordhóthanach a sholáthar de réir mar a cheanglaítear faoin dlí náisiúnta chun tacú leis an gcaingean, lena n-áirítear cur síos ar na tomhaltóirí a mbaineann an chaingean leo agus na ceisteanna fíorais agus dlí atá le réiteach, agus léiriú go bhfuil deireadh tagtha leis an nós imeachta éilimh, i gcás ina gcosnaítear cearta na dtomhaltóirí le rialacháin réamhshainithe éileamh-bhunaithe.

  Leasú    28

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh na Ballstáit cúirt nó údarás riaracháin a chumhachtú chun cinneadh dearbhaitheach a eisiúint, seachas ordú sásaimh, maidir le dliteanas an trádálaí i leith na dtomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh de dheasca sárú ar dhlí de chuid an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn I, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo nuair is casta sásamh aonair a chainníochtú mar gheall ar shaintréithe na díobhála ar leith do na tomhaltóirí lena mbaineann.

  2.  Áiritheoidh na Ballstáit nach féidir le heintitis cháilithe an sainordú a fháil ach amháin ó thomhaltóir aonair, tar éis don eintiteas cáilithe na tomhaltóirí aonair sin a chur ar lán-eolas i scríbhinn maidir leis na nithe seo a leanas: (i) gach gné ábhartha den nós imeachta comhchoiteann; (ii))an fhéidearthacht do thomhaltóirí éileamh a dhéanamh ar dtús go díreach leis an trádálaí gan idirghabháil an eintitis cháilithe nó trí ionadaíocht a ndlíodóra nó ionadaithe eile arna gceadú faoin dlí náisiúnta; agus (iii) aon rogha atá ar fáil le haghaidh ceart cúitimh aonair, lena n-áirítear na roghanna sin faoi Threoir 2013/11/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach malartach díospóide.

  Leasú    29

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 –mír 3 – pointe a

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a)  tá na tomhaltóirí lena mbaineann an sárú inaitheanta agus bhain díobháil inchomparáide dóibh mar gheall ar an gcleachtas céanna i ndáil le tréimhse ama nó ceannachán. I gcásanna den sórt sin, ní bheidh an ceanglas sainordú na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann a fháil ina choinníoll chun an chaingean a thionscnamh. Díreofar an sásamh ar na tomhaltóirí lena mbaineann;

  scriosta

  Leasú    30

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 3 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)  d’fhulaing na tomhaltóirí méid beag caillteanais agus bheadh sé díréireach an sásamh a dháileadh orthu. I gcásanna den sórt sin, áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh sainordú na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann ina cheanglas. Díreofar an sásamh ar chuspóir poiblí a fhreastalaíonn ar chomhleasanna tomhaltóirí.

  scriosta

  Leasú    31

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 6 – mír 3 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  3a.  Beidh san áireamh san fhaisnéis a bheidh le soláthar ag na heintitis cháilithe sa bhreis ar Airteagal 6.2.ii na nithe seo a leanas: (i) céannacht an eintitis cháilithe agus a leas dhlisteanach i bhforálacha ábhartha dhlí an Aontais; (ii) gach céim fhéidearthach a bhaineann leis an nós imeachta comhchoiteann agus fad measta gach céime; (iii) bealaí nó easpa bealaí lenar féidir le tomhaltóirí atá rannpháirteach tionchar a imirt ar chinntí an eintitis cháilithe maidir leis an nós imeachta comhchoiteann ar bhonn aonair nó comhchoiteann; (iv)) faisnéis shoiléir maidir le haon chostas a bhaineann leis an nós imeachta comhchoiteann a d’fhéadfaí a ghearradh ar na tomhaltóirí aonair nó a choinneáil siar uathu, lena n-áirítear sampla ríomha i dtaca le conas a d’fhéadfadh costais den sórt sin tionchar a imirt ar an gcúiteamh féidearthach nó cineál eile sásaimh a d’fhéadfadh tomhaltóirí aonair a fháil;agus (v) faisnéis mhionsonraithe maidir le conas a gheobhaidh tomhaltóirí aonair a gcúiteamh nó cineál eile sásaimh agus cathain a gheobhaidh siad é, i gcás ina n-éireoidh leis an nós imeachta comhchoiteann.

  Leasú    32

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  An t-eintiteas cáilithe a bhfuil ordú sásaimh dá dtagraítear in Airteagal 6(1) á lorg aige, dearbhóidh sé go luath sa chaingean foinse na gcistí a úsáidtear le haghaidh a ghníomhaíochta go ginearálta agus foinse na gcistí atá sé a úsáid chun tacú leis an gcaingean. Léireoidh sé go bhfuil acmhainní airgeadais leordhóthanacha aige chun ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna is fearr na dtomhaltóirí lena mbaineann agus chun aon chostais dhíobhálacha a sheasamh sa chás go dteipfeadh ar an gcaingean.

  1.  Maidir leis an eintiteas cáilithe a bhfuil ordú sásaimh dá dtagraítear in Airteagal 6(1) á lorg aige, dearbhóidh sé go luath sa chaingean foinse na gcistí a úsáidtear le haghaidh a ghníomhaíochta go ginearálta agus foinse na gcistí atá á n-úsáid aige chun tacú leis an gcaingean le linn an nós imeachta iomláin. Léireoidh sé ar bhealach trédhearcach go bhfuil acmhainní leordhóthanacha aige chun ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna is fearr na dtomhaltóirí lena mbaineann agus chun aon chostais dhíobhálacha a sheasamh i gcás ina dteipfeadh ar an gcaingean.

  Leasú    33

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 3 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (3a)  Áiritheoidh na Ballstáit, tar éis toradh rathúil a bheith ar chaingean ionadaíoch gurb iad na tomhaltóirí lena mbaineann amháin a thairbheoidh ón gcúiteamh atá le híoc; aon chostas foirne nó dlí, féadfar é a asbhaint mura n-aisíocfar iad leis an eintiteas cáilithe ar bhealach eile.

  Leasú    34

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 7 – mír 3 b (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (3b)  Ní mór don eintiteas cáilithe féin na costais a sheasamh d’aon chaingean ionadaíoch a chailltear.

  Leasú    35

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 9 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (1)  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh an chúirt nó an t-údarás riaracháin ceangal ar an trádálaí a rinne sárú na tomhaltóirí a ndearnadh difear dóibh a chur ar an eolas ar a chostas féin faoi na cinntí críochnaitheacha ina bhforáiltear maidir le bearta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus in Airteagal 6, agus na socraíochtaí ceadaithe dá dtagraítear in Airteagal 8, trí mhodhanna atá iomchuí in imthosca an cháis agus laistigh de theorainneacha ama sonraithe, lena n-áirítear, más iomchuí, trí fhógra a thabhairt do gach tomhaltóir ar leith lena mbaineann.

  (1)  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh an chúirt nó an t-údarás riaracháin na tomhaltóirí a ndearnadh difear dóibh a chur ar an eolas ar a chostas féin faoi na cinntí críochnaitheacha ina ndéantar foráil maidir le bearta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus in Airteagal 6, agus na socraíochtaí ceadaithe dá dtagraítear in Airteagal 8, trí mhodhanna atá iomchuí in imthosca an cháis agus laistigh de theorainneacha ama sonraithe, lena n-áirítear, más iomchuí, trí fhógra a thabhairt do gach tomhaltóir ar leith lena mbaineann.

  Leasú    36

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 9 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2a.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear faisnéis ar fáil don phobal ar bhealach inrochtana maidir le comhchaingean atá ar na bacáin, atá ar siúl agus atá dúnta, i.e. ar shuíomh gréasáin poiblí.

  Leasú    37

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 13 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  An t-eintiteas cáilithe a bhfuil fíorais agus fianaise curtha i láthair aige atá le fáil go réasúnach agus ar leor iad chun tacú leis an gcaingean ionadaíoch, má shonraíonn an teintiteas sin tuilleadh fianaise atá faoi rialú an chosantóra, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh an chúirt nó an t-údarás riaracháin a ordú, i gcomhréir leis na rialacha náisiúnta nós imeachta, go dtabharfaidh an cosantóir an fhianaise sin i láthair, faoi réir na rialacha de chuid an Aontais agus na rialacha náisiúnta is infheidhme maidir le rúndacht.

  Arna iarraidh sin ag eintiteas cáilithe a bhfuil fíorais agus fianaise curtha i láthair aige atá le fáil go réasúnach agus ar leor iad chun tacú leis an gcaingean ionadaíoch, má shonraíonn an t-eintiteas sin tuilleadh fianaise atá faoi rialú an chosantóra, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh an chúirt nó an t-údarás riaracháin a ordú go dtabharfaidh an cosantóir an fhianaise sin i láthair. Beidh an t-ordú sin bunaithe ar mheasúnú ar an ngá atá leis an nochtadh arna iarraidh, ar raon an nochta agus ar chomhréireacht an nochta, i gcomhréir le rialacha náisiúnta nós imeachta agus faoi réir na rialacha de chuid an Aontais agus na rialacha náisiúnta is infheidhme maidir le rúndacht.

  Leasú    38

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 15 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (1)  Déanfaidh na Ballstáit na bearta riachtanacha lena áirithiú nach bhfuil na costais nós imeachta a bhaineann le caingne ionadaíocha ina mbaic airgeadais ar eintitis cháilithe an ceart a fheidhmiú go héifeachtach na bearta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 a lorg, amhail teorainn a chur leis na táillí cúirte nó riaracháin is infheidhme, rochtain ar chúnamh dlíthiúil a dheonú dóibh más gá, nó maoiniú poiblí a sholáthar dóibh chun na críche sin.

  (1)  Déanfaidh na Ballstáit na bearta riachtanacha lena áirithiú nach bhfuil na costais nós imeachta a bhaineann le caingne ionadaíocha ina mbaic airgeadais ar eintitis cháilithe an ceart a fheidhmiú go héifeachtach na bearta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 a lorg, amhail teorainn a chur leis na táillí cúirte nó riaracháin is infheidhme, rochtain ar chúnamh dlíthiúil a dheonú dóibh más gá.

  Leasú    39

  Togra le haghaidh Treorach

  Airteagal 18 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Tráth nach déanaí ná bliain tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo, déanfaidh an Coimisiún a mheas an bhfuil an leibhéal cosanta do chearta tomhaltóirí faoi na rialacha maidir le cearta paisinéirí aeir agus iarnróid inchomparáide leis an leibhéal cosanta dá bhforáiltear faoin Treoir seo. I gcás inarb amhlaidh atá, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún tograí iomchuí a dhéanamh is féidir a bheith i gceist leo, go háirithe, na gníomhartha dá dtagraítear i bpointe 10 agus i bpointe 15 d’Iarscríbhinn I a bhaint as raon feidhme chur i bhfeidhm na Treorach seo mar a shainítear sin in Airteagal 2.

  scriosta

  Leasú    40

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 10

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (10)  Rialachán (CE) Uimh. 261/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 lena mbunaítear comhrialacha maidir le cúiteamh agus cúnamh do phaisinéirí i gcás nach gceadófar dóibh bordáil agus i gcás ina gcuirfear eitiltí ar ceal nó i gcás ina gcuirfear moill fhada orthu, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 295/91 (IO L 46, 17.2.2004, lch. 1).

  scriosta

  Leasú    41

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 15

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (15)  Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid (IO L 315, 3.12.2007, lch. 14).

  scriosta

  Leasú    42

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 31

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (31)  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (IO L 334, 17.12.2010, lch. 1).

  scriosta

  Leasú    43

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn I – pointe 32

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (32)  Rialachán (AE) Uimh. 181/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16Feabhra 2011 maidir le cearta paisinéirí in iompar de bhus agus de chóiste agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (IO L 55, 28.2.2011, lch. 1).

  scriosta

  Leasú    44

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn II a (nua) - teideal

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  IARSCRÍBHINN III LIOSTA DE DHLÍ AN AONTAIS DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 2(4)

  Leasú    45

  Togra le haghaidh Treorach

  Iarscríbhinn II a (nua) - pointe 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (1) Rialachán (CE) Uimh. 261/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 lena mbunaítear comhrialacha maidir le cúiteamh agus cúnamh do phaisinéirí i gcás nach gceadófar dóibh bordáil agus i gcás ina gcuirfear eitiltí ar ceal nó i gcás ina gcuirfear moill fhada orthu, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 295/91 (IO L 46, 17.2.2004, lch. 1).

  NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

  Teideal

  Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint

  Tagairtí

  COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

  An Coiste freagrach

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  JURI

  2.5.2018

   

   

   

  Tuairim ó

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  TRAN

  31.5.2018

  Rapóirtéir

         Dáta an cheapacháin

  Georg Mayer

  23.5.2018

  Pléite sa choiste

  9.10.2018

   

   

   

  Dáta an ghlactha

  22.11.2018

   

   

   

  Toradh na vótála críochnaithí

  +:

  –:

  0:

  21

  14

  1

  Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Franck Proust, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

  Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Anders Sellström, Henna Virkkunen

  Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Michael Gahler, Clare Moody, Flavio Zanonato

  TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

  21

  +

  ALDE

  Gesine Meissner, Pavel Telička

  ECR

  Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle

  ENF

  Marie-Christine Arnautu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska,,Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  14

  -

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, De Monte, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  1

  0

  EFDD

  Daniela Aiuto

   

  Ceartúcháin ar an vótáil

  +

   

  -

   

  0

   

  Eochair na siombailí:

  +  :  i bhfabhar

  -  :  i gcoinne

  NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

  Teideal

  Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint

  Tagairtí

  COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

  Dáta tíolactha chun PE

  11.4.2018

   

   

   

  An Coiste freagrach

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  JURI

  2.5.2018

   

   

   

  Coistí ar iarradh tuairim orthu

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  IMCO

  2.5.2018

  TRAN

  31.5.2018

   

   

  Coistí comhlachaithe

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  IMCO

  13.9.2018

   

   

   

  Rapóirtéirí

         Dáta an cheapacháin

  Geoffroy Didier

  22.5.2018

   

   

   

  Pléite sa choiste

  20.6.2018

  20.11.2018

   

   

  Dáta an ghlactha

  6.12.2018

   

   

   

  Toradh na vótála críochnaithí

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  3

  Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer

  Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Marco Zullo

  Dáta don chur síos

  7.12.2018

  TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

  19

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

  EFDD

  Joëlle Bergeron, Marco Zullo

  PPE

  Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer

  S&D

  Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

  0

  -

   

   

  3

  0

  ECR

  Angel Dzhambazki

  ENF

  Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Kostadinka Kuneva

  Eochair na siombailí:

  +  :  i bhfabhar

  -  :  i gcoinne

  0  :  staonadh

  An nuashonrú is déanaí: 14 Eanáir 2019
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais