JELENTÉS a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  7.12.2018 - (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) - ***I

  Jogi Bizottság
  Előadó: Geoffroy Didier
  A vélemény előadója (*):Dennis de Jong, Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  (*) Társbizottsági eljárás – (az eljárási szabályzat 54. cikke)


  Eljárás : 2018/0089(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0447/2018
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0447/2018
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0184),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0149/2018),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményeire (A8-0447/2018),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás    1

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Ezen irányelv célja, hogy lehetővé tegye a fogyasztók kollektív érdekeit képviselő feljogosított egységek számára, hogy az uniós jog rendelkezéseinek megsértése esetén a jogsértés megszüntetésére irányuló képviseleti eljárásban jogorvoslatért folyamodjanak. A feljogosított egységeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a jogsértés megszüntetését vagy megtiltását, a jogsértés megtörténtének megállapítását és jogorvoslatot kérjenek, mint például a nemzeti jogszabályok szerint rendelkezésre álló kártérítést, kijavítást vagy árcsökkentést.

  (1)  Ezen irányelv célja, hogy lehetővé tegye a fogyasztók kollektív érdekeit képviselő feljogosított képviseleti egységek számára, hogy az uniós jog rendelkezéseinek megsértése esetén a jogsértés megszüntetésére irányuló képviseleti eljárásban jogorvoslatért folyamodjanak. A feljogosított képviseleti egységeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a jogsértés megszüntetését vagy megtiltását, a jogsértés megtörténtének megállapítását és jogorvoslatot kérjenek, mint például a nemzeti jogszabályok szerint rendelkezésre álló kártérítést, a kifizetett ár visszatérítését, kijavítást, cserét, visszavonást, illetve a szerződés felbontását.

  Módosítás    2

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv29 lehetővé tette a feljogosított egységek számára, hogy olyan képviseleti eljárásokat indítsanak, amelyek elsősorban a fogyasztók kollektív érdekeit sértő uniós jogsértések leállítására és megtiltására irányulnak. Az irányelv azonban nem foglalkozott kellő mértékben a fogyasztóvédelmi jog érvényesítésével kapcsolatos kihívásokkal. A jogellenes gyakorlatok elrettentő hatásának növelése és a fogyasztói károk csökkentése érdekében meg kell erősíteni a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét szolgáló mechanizmust. Tekintettel a nagyszámú változásra, az egyértelműség érdekében helyénvaló a 2009/22/EK irányelv felváltása.

  (2)  A 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv29 lehetővé tette a feljogosított képviseleti egységek számára, hogy olyan képviseleti eljárásokat indítsanak, amelyek elsősorban a fogyasztók kollektív érdekeit sértő uniós jogsértések leállítására és megtiltására irányulnak. Az irányelv azonban nem foglalkozott kellő mértékben a fogyasztóvédelmi jog érvényesítésével kapcsolatos kihívásokkal. A jogellenes gyakorlatok elrettentő hatásának növelése, a helyes és felelős üzleti gyakorlatok ösztönzése és a fogyasztói károk csökkentése érdekében meg kell erősíteni a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét szolgáló mechanizmust. Tekintettel a nagyszámú változásra, az egyértelműség érdekében helyénvaló a 2009/22/EK irányelv felváltása. Nagy szükség van az EUMSZ 114. cikkén alapuló uniós beavatkozásra annak érdekében, hogy biztosítani lehessen mind az igazságszolgáltatáshoz való jogot, mind pedig az igazságszolgáltatás megfelelőségét, mivel ez csökkenteni fogja az egyéni eljárásokkal járó költségeket és terhet.

  __________________

  __________________

  29 HL L 110/30., 2009.5.1.

  29 HL L 110/30., 2009.5.1.

  Módosítás    3

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A képviseleti eljárásnak hatékony és eredményes módon kell biztosítania a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét. Lehetővé kell tennie a feljogosított egységek számára, hogy fellépjenek az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása, valamint a fogyasztók egyéni eljárások során jelentkező akadályok – mint például a jogaikkal és a rendelkezésre álló eljárási mechanizmusokkal kapcsolatos bizonytalanság, a cselekvéstől való pszichológiai vonakodás, valamint az egyéni eljárások várható költségeinek és hasznainak negatív egyensúlya – leküzdése érdekében.

  (3)  A képviseleti eljárásnak hatékony és eredményes módon kell biztosítania valamennyi fogyasztó kollektív érdekeinek védelmét mind a belső, mind pedig a határokon átnyúló jogsértésekkel szemben. Lehetővé kell tennie a feljogosított képviseleti egységek számára, hogy fellépjenek az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása, valamint a fogyasztók egyéni eljárások során jelentkező akadályok – mint például a jogaikkal és a rendelkezésre álló eljárási mechanizmusokkal kapcsolatos bizonytalanság, a sikertelen követelésekkel kapcsolatos korábbi tapasztalatok, a túl hosszadalmas eljárások, a cselekvéstől való pszichológiai vonakodás, valamint az egyéni eljárások várható költségeinek és hasznainak negatív egyensúlya – leküzdése érdekében, növelve ezzel a jogbiztonságot mind a felperesek, mind az alperesek, mind pedig a jogrend számára.

  Módosítás    4

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Fontos biztosítani az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a visszaélésszerű pereskedés – ami indokolatlanul akadályozhatja a vállalkozások azon képességét, hogy az egységes piacon működjenek – elleni eljárási biztosítékok közötti szükséges egyensúlyt. A képviseleti eljárásokkal való visszaélések megelőzése érdekében el kell kerülni az olyan elemeket, mint például a büntető kártérítés, valamint a sérelmet szenvedett fogyasztók nevében történő eljárás indítására vonatkozó korlátozások hiánya, továbbá a különböző eljárási részletekre – például a feljogosított szervezetek kijelölésére, pénzeszközeinek eredetére és a képviseleti tevékenység támogatásához szükséges információk jellegére – vonatkozóan egyértelmű szabályokat kell megállapítani. Ez az irányelv nem érinti az eljárási költségek elosztására vonatkozó nemzeti szabályokat.

  (4)  Fontos biztosítani az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a visszaélésszerű pereskedés – ami indokolatlanul akadályozhatja a vállalkozások azon képességét, hogy az egységes piacon működjenek – elleni eljárási biztosítékok közötti szükséges egyensúlyt. A képviseleti eljárásokkal való visszaélések megelőzése érdekében el kell kerülni az olyan elemeket, mint például a büntető kártérítés, valamint a sérelmet szenvedett fogyasztók nevében történő eljárás indítására vonatkozó korlátozások hiánya, továbbá a különböző eljárási részletekre – például a feljogosított képviseleti szervezetek kijelölésére, pénzeszközeinek eredetére és a képviseleti tevékenység támogatásához szükséges információk jellegére – vonatkozóan egyértelmű szabályokat kell megállapítani. Az eljárás költségeit a pervesztes fél viseli. A bíróság vagy az eljáró hivatal azonban nem kötelezheti a pervesztes felet a költségek megfizetésére, amennyiben azok indokolatlanul merültek fel, vagy a követeléshez képest aránytalanok voltak.

  Módosítás    5

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  Ennek az irányelvnek számos területet kell lefednie, mint az adatvédelem, a pénzügyi szolgáltatások, az utazás és a turizmus, az energia, a távközlés és a környezetvédelem. Ki kell terjednie az uniós jog azon rendelkezéseinek megsértésére, amelyek védik a fogyasztók érdekeit, függetlenül attól, hogy fogyasztóként vagy utazóként, felhasználóként, vásárlóként, lakossági befektetőként, lakossági ügyfelekként vagy más módon említik őket a vonatkozó uniós jogban. Az uniós jog - amelynek formája és terjedelme gyorsan fejlődik - megsértésére adott megfelelő válasz biztosítása érdekében minden olyan alkalommal, amikor a fogyasztók kollektív érdekeinek védelme szempontjából releváns új uniós jogi aktust fogadnak el, meg kell fontolni, hogy módosítani kell-e a jelen irányelv mellékletét annak érdekében, hogy annak hatálya kiterjedjen az új jogi aktusra.

  (6)  Ennek az irányelvnek számos területet kell lefednie, mint az adatvédelem, a pénzügyi szolgáltatások, az utazás és a turizmus, az energia, a távközlés, a környezetvédelem és az egészség. Ki kell terjednie az uniós jog azon rendelkezéseinek megsértésére, amelyek védik a fogyasztók kollektív érdekeit, függetlenül attól, hogy fogyasztóként vagy utazóként, felhasználóként, vásárlóként, lakossági befektetőként, lakossági ügyfelekként vagy más módon említik őket a vonatkozó uniós jogban, valamint az általános adatvédelmi rendelet értelmében vett érintettek kollektív érdekeire. Az uniós jog - amelynek formája és terjedelme gyorsan fejlődik - megsértésére adott megfelelő válasz biztosítása érdekében minden olyan alkalommal, amikor a fogyasztók kollektív érdekeinek védelme szempontjából releváns új uniós jogi aktust fogadnak el, meg kell fontolni, hogy módosítani kell-e a jelen irányelv mellékletét annak érdekében, hogy annak hatálya kiterjedjen az új jogi aktusra.

  Módosítás    6

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a)  Ez az irányelv az I. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok rendelkezései szerinti, a fogyasztókra széles körű hatást gyakorló jogsértések miatt indított képviseleti eljárásokra alkalmazandó. Két fogyasztó érintettsége esetén már széles körű hatásról beszélhetünk.

  Módosítás    7

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9)  Ez az irányelv nem határozhat meg a joghatóságra, a határozatok elismerésére és végrehajtására, illetve az alkalmazandó jogra vonatkozó nemzetközi magánjogi szabályokat. A meglévő uniós jogi eszközök kiterjednek az ezen irányelvben meghatározott képviseleti eljárásokra.

  (9)  Ez az irányelv nem határozhat meg a joghatóságra, a határozatok elismerésére és végrehajtására, illetve az alkalmazandó jogra vonatkozó nemzetközi magánjogi szabályokat. A meglévő uniós jogi eszközök kiterjednek az ezen irányelvben meghatározott képviseleti eljárásokra, megakadályozva a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának terjedését.

  Módosítás    8

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9a)  Ez az irányelv nem érinti a nemzetközi magánjog határokon átnyúló esetekben való alkalmazására vonatkozó uniós szabályokat. Az ezen irányelvben meghatározott képviseleti keresetekre a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás, Brüsszel I.), a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) és a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma II.) alkalmazandó.

  Módosítás    9

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  Mivel csak a feljogosított egységek indíthatnak képviseleti eljárásokat annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók kollektív érdekei megfelelően képviselve legyenek, meg kell felelniük az ezen irányelvben megállapított feltételeknek. Különösen a tagállamok jogának megfelelően kell őket létrehozni, amely előírhat követelményeket például a tagok száma és az állandóság foka tekintetében, illetve a szervezeti felépítésükre fontos jellemzőire - mint amilyenek az alapító okirat, az irányítási struktúra, a célkitűzések és a munkamódszerek - vonatkozó átláthatósági követelményeket állapíthat meg. Emellett a feljogosított egységeknek nem lehet haszonszerzési célja, és jogos érdekük kell hogy fűződjön a vonatkozó uniós jognak való megfelelés biztosításához. E követelményeket egyaránt alkalmazni kell az előzetesen kijelölt és az ad hoc feljogosított egységekre, amelyeket egy-egy konkrét kereset céljából hoztak létre.

  (10)  Mivel csak a feljogosított képviseleti egységek indíthatnak képviseleti eljárásokat annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók kollektív érdekei megfelelően képviselve legyenek, meg kell felelniük az ezen irányelvben megállapított feltételeknek. Különösen a tagállamok jogának megfelelően kell őket létrehozni, amelynek követelményeket kell előírnia például a szervezeti felépítésük fontos jellemzőire mint amilyenek az alapító okirat, az irányítási struktúra, a célkitűzések és a munkamódszerek –- vonatkozó átláthatósági követelményeket illetően. Emellett a feljogosított egységeknek nem lehet haszonszerzési célja, és jogos érdekük kell hogy fűződjön a vonatkozó uniós jognak való megfelelés biztosításához. A feljogosított képviseleti egységeknek továbbá – egyebek mellett pénzügyi szempontból is – függetlennek kell lenniük a piaci szereplőktől. A feljogosított képviseleti egységeknek eljárásokat kell kidolgozniuk az összeférhetetlenségek megakadályozására. A tagállamok nem vezethetnek be az ezen irányelvben megállapított kritériumoknál szigorúbb feltételeket.

  Módosítás    10

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  Az ezen irányelv szerinti képviseleti eljárást kezdeményező feljogosított egységnek az eljárásban részt vevő félnek kell lennie. A jogsértés által érintett fogyasztók számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a képviseleti eljárás megfelelő eredményeiből részesüljenek. Az ezen irányelv alapján kibocsátott tiltó határozatok nem érintik a hatályuk alá tartozó gyakorlat által megkárosított fogyasztók által indított egyéni eljárásokat.

  (15)  Az ezen irányelv szerinti képviseleti eljárást kezdeményező feljogosított egységnek az eljárásban részt vevő félnek kell lennie. A jogsértés által érintett fogyasztók számára megfelelő tájékoztatást kell biztosítani a képviseleti eljárás kimeneteléről és arról, hogy az számukra mennyiben lehet hasznos. Az ezen irányelv alapján kibocsátott tiltó határozatok nem érintik a hatályuk alá tartozó gyakorlat által megkárosított fogyasztók által indított egyéni eljárásokat.

  Módosítás    11

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A feljogosított egységek számára lehetővé kell tenni, hogy a jogsértés tartós hatásainak megszüntetésére irányuló intézkedésekért folyamodjanak. Ezen intézkedéseknek - adott esetben és a nemzeti jogszabályok biztosította lehetőségeken belül - olyan jogorvoslati határozat formáját kell ölteniük, amely kötelezi a kereskedőt többek között kártérítésre, javításra, cserére, árcsökkentésre, a szerződés megszüntetésére vagy a kifizetett ár visszatérítésére.

  (16)  A feljogosított képviseleti egységek számára lehetővé kell tenni, hogy a jogsértés tartós hatásainak megszüntetésére irányuló intézkedésekért folyamodjanak. Ezen intézkedéseknek - adott esetben és a nemzeti jogszabályok biztosította lehetőségeken belül - olyan jogorvoslati határozat formáját kell ölteniük, amely kötelezi a kereskedőt többek között kártérítésre, javításra, cserére, visszavonásra, árcsökkentésre, a szerződés megszüntetésére vagy a kifizetett ár visszatérítésére.

  Módosítás    12

  Irányelvre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)  A tagállamok előírhatják, hogy a feljogosított egységek nyújtsanak elegendő információt a jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárás alátámasztására, beleértve a jogsértés által érintett fogyasztói csoport körülírását, valamint a képviseleti eljárásban megoldandó ténybeli és jogi kérdéseket. A feljogosított egység számára nem lehet előírni az eljárás kezdeményezéséhez, hogy egyedileg azonosítsa a valamely jogsértés által érintett összes fogyasztót. A bíróság vagy a közigazgatási hatóság jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárások esetén az eljárás lehető legkorábbi szakaszában ellenőrzi, hogy az ügyben a jogsértés és az érintett fogyasztók által elszenvedett kár jellegére tekintettel lehet-e képviseleti eljárást indítani.

  (18)  A tagállamoknak elő kell írniuk, hogy a feljogosított képviseleti egységek nyújtsanak elegendő információt a jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárás alátámasztására, beleértve a jogsértés által érintett fogyasztói csoport körülírását, valamint a képviseleti eljárásban megoldandó ténybeli és jogi kérdéseket. A feljogosított egység számára nem lehet előírni az eljárás kezdeményezéséhez, hogy egyedileg azonosítsa a valamely jogsértés által érintett összes fogyasztót. A bíróság vagy a közigazgatási hatóság jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárások esetén az eljárás lehető legkorábbi szakaszában ellenőrzi, hogy az ügyben a jogsértés és az érintett fogyasztók által elszenvedett kár jellegére tekintettel lehet-e képviseleti eljárást indítani. A kifogásoknak bizonyíthatóknak és egyformának, a kereseteknek pedig a kívánt jogorvoslat tekintetében egységeseknek kell lenniük. A minősített szervezetek harmadik fél általi finanszírozásának átláthatónak kell lennie, illetve összeférhetetlenség nem állhat fenn. A tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a bíróság vagy közigazgatási hatóság hatáskörrel rendelkezzen a nyilvánvalóan megalapozatlan ügyek elutasítására a per lehető legkorábbi szakaszában.

  Módosítás    13

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy eldöntsék, hogy a jogorvoslati határozat helyett a jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárást folytató bíróság vagy a közigazgatási hatóság kivételesen a kereskedő a jogsértés károsultjai felé fennálló felelősségét megállapító határozatot hozzon, amelyre az egyéni fogyasztók későbbi jogorvoslatra irányuló eljárásokban közvetlenül hivatkozhatnak. Ezt a lehetőséget olyan kellően indokolt esetekre kell fenntartani, amikor a képviseleti eljárás által érintett egyes fogyasztóknak járó egyéni jogorvoslatok számszerűsítése összetett, és nem lenne hatékony a képviseleti eljárás keretében történő végrehajtás. Megállapító határozatokat nem szabad nem összetett helyzetekben hozni, különösen akkor, ha az érintett fogyasztók azonosíthatók, és ha a fogyasztók egy meghatározott időszakban vagy egy vásárlás során szenvedtek hasonló kárt. Hasonlóképpen nem szabad megállapító határozatokat hozni, ha az egyes fogyasztók által elszenvedett veszteségek összege olyan kicsi, hogy az egyéni fogyasztók várhatóan nem fognak egyéni jogorvoslatért folyamodni. A bíróságnak vagy a nemzeti hatóságnak megfelelő módon indokolnia kell, ha egy adott ügyben jogorvoslati határozat helyett megállapító határozatot hoz.

  törölve

  Módosítás    14

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20)  Amennyiben az ugyanazon gyakorlat által érintett fogyasztók azonosíthatók, és egy meghatározott időszakban vagy vásárlás során hasonló kárt szenvedtek, például hosszú távú fogyasztói szerződések esetében, a bíróság vagy közigazgatási hatóság a képviseleti eljárásban egyértelműen meghatározhatja a jogsértés által érintett fogyasztói csoportot. A bíróság vagy közigazgatási hatóság különösen arra kérheti a jogsértő kereskedőt, hogy szolgáltasson releváns információkat, például az érintett fogyasztók kilétét és a gyakorlat időtartamát. Célszerűségi és hatékonysági okokból ezekben az esetekben a tagállamok nemzeti jogszabályaikkal összhangban fontolóra vehetik, hogy a fogyasztók közvetlenül hivatkozhassanak egy jogorvoslati határozatra annak kibocsátása után anélkül, hogy a jogorvoslati határozat meghozatala előtt egyéni meghatalmazást kellene adniuk.

  törölve

  Módosítás    15

  Irányelvre irányuló javaslat

  21 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (21)  Kis értékű ügyekben a legtöbb fogyasztó valószínűleg nem tesz lépéseket jogai érvényesítése érdekében, mivel az erőfeszítések felülmúlnák az egyéni előnyöket. Ha azonban ugyanaz a gyakorlat több fogyasztót érint, az összesített veszteség jelentős lehet. Ilyen esetekben a bíróság vagy a hatóság úgy ítélheti meg, hogy aránytalan a pénzeszközök az érintett fogyasztókhoz történő visszajuttatása, például azért, mert túl nehézkes vagy kivitelezhetetlen. Ezért a képviseleti eljárásokban jogorvoslatként szerzett pénzeszközök jobban szolgálnák a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét, és azokat megfelelő közérdekű célra, például egy fogyasztói jogsegélyalapra, tudatosságnövelő kampányokra vagy a fogyasztói mozgásokra kellene fordítani.

  törölve

  Módosítás    16

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23)  Ez az irányelv eljárási mechanizmust állapít meg, amely nem érinti a fogyasztók szerződéses és szerződésen kívüli jogorvoslatokra vonatkozó anyagi jogait - mint például a kártérítés, a szerződés felmondása, a visszatérítés, a csere, a javítás vagy az árcsökkenés - meghatározó szabályokat abban az esetben, ha érdekeik sérültek a jogsértés miatt. Ezen irányelv alapján jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárás csak akkor indítható, ha az uniós vagy nemzeti jog ilyen anyagi jogokról rendelkezik.

  (23)  Ez az irányelv eljárási mechanizmust állapít meg, amely nem érinti a fogyasztók szerződéses és szerződésen kívüli jogorvoslatokra vonatkozó anyagi jogait - mint például a kártérítés, a szerződés felmondása, a visszatérítés, a csere, a visszavonás, a javítás vagy az árcsökkenés - meghatározó szabályokat abban az esetben, ha érdekeik sérültek a jogsértés miatt. Ezen irányelv alapján jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárás csak akkor indítható, ha az uniós vagy nemzeti jog ilyen anyagi jogokról rendelkezik.

  Módosítás    17

  Irányelvre irányuló javaslat

  24 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (24)  Ez az irányelv nem váltja fel a meglévő nemzeti kollektív jogorvoslati mechanizmusokat. A tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a jogi hagyományaikat figyelembe véve a meglévő vagy jövőbeni kollektív jogorvoslati mechanizmus részeként vagy e mechanizmusok alternatívájaként tervezik-e az ezen irányelvben meghatározott képviseleti eljárást, amennyiben a nemzeti mechanizmus megfelel az ezen irányelvben meghatározott szabályoknak.

  (24)  Ez az irányelv a minimális harmonizációt tűzi ki célul, és nem váltja fel a meglévő nemzeti kollektív jogorvoslati mechanizmusokat. A tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a jogi hagyományaikat figyelembe véve a meglévő vagy jövőbeni kollektív jogorvoslati mechanizmus részeként vagy e mechanizmusok alternatívájaként tervezik-e az ezen irányelvben meghatározott képviseleti eljárást, amennyiben a nemzeti mechanizmus megfelel az ezen irányelvben meghatározott szabályoknak. Ez nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy fenntartsák meglévő jogi keretüket, és nem kötelezi a tagállamokat annak módosítására sem. A tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy az irányelvben meghatározott szabályokat saját kollektív jogorvoslati rendszerükbe átültessék, vagy külön eljárás keretében hajtsák végre.

  Módosítás    18

  Irányelvre irányuló javaslat

  25 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25)  A feljogosított egységeknek teljes mértékben átláthatóknak kell lenniük általában tevékenységük finanszírozásának forrásával, valamint a konkrét jogorvoslatot célzó képviseleti eljárást támogató pénzeszközökkel kapcsolatban, hogy a bíróságok vagy közigazgatási hatóságok eldönthessék, hogy fennállhat-e összeférhetetlenség a harmadik fél és a feljogosított egység között, továbbá a visszaélésszerű pereskedés kockázatának elkerülése és annak értékelhetősége érdekében, hogy a finanszírozó harmadik fél elegendő forrással rendelkezik-e a feljogosított egységgel szemben fennálló pénzügyi kötelezettségvállalásai teljesítéséhez. A feljogosított egység által a képviseleti elárás felügyeletét ellátó bíróságnak vagy közigazgatási hatóság rendelkezésére bocsátott információknak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a harmadik fél befolyásolhatja-e a feljogosított egység képviseleti eljárásban hozott döntéseit, beleértve a perbeli egyezséget is, és hogy nyújt-e finanszírozást jogorvoslatra irányuló képviseleti eljáráshoz olyan alperessel szemben, aki a finanszírozó versenytársa vagy eltartója. Amennyiben a fenti körülmények bármelyike megerősítést nyer, a bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak felhatalmazással kell rendelkeznie, hogy a feljogosított egységet az érintett finanszírozás elutasítására kötelezze, és szükség esetén az adott ügyben megtagadja a feljogosított egység eljárási jogképességének elismerését.

  (25)  A feljogosított képviseleti egységeknek teljes mértékben átláthatóknak kell lenniük általában tevékenységük finanszírozásának forrásával, valamint a konkrét jogorvoslatot célzó képviseleti eljárást támogató pénzeszközökkel kapcsolatban, hogy a bíróságok vagy közigazgatási hatóságok eldönthessék, hogy fennállhat-e összeférhetetlenség a harmadik fél és a feljogosított egység között, továbbá a visszaélésszerű pereskedés kockázatának elkerülése és annak értékelhetősége érdekében, hogy a feljogosított egység elegendő forrással rendelkezik-e ahhoz, hogy az érintett fogyasztók érdekeit képviselje, és hogy pervesztés esetén fedezze a perköltségeket. A feljogosított egység által az eljárás lehető legkorábbi szakaszában a képviseleti eljárás felügyeletét ellátó bíróság vagy közigazgatási hatóság rendelkezésére bocsátott információknak lehetővé kell tenniük annak értékelését, hogy valamely harmadik fél befolyásolhatja-e a feljogosított egység általános és a képviseleti eljárásban hozott döntéseit, beleértve a perbeli egyezséget is, és hogy nyújt-e finanszírozást jogorvoslatra irányuló képviseleti eljáráshoz olyan alperessel szemben, aki a finanszírozó versenytársa vagy akitől az függő viszonyban van. Amennyiben a fenti körülmények bármelyike megerősítést nyer, a bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak felhatalmazással kell rendelkeznie, hogy a feljogosított egységet az érintett finanszírozás elutasítására kötelezze, és szükség esetén az adott ügyben megtagadja a feljogosított egység eljárási jogképességének elismerését. A tagállamoknak meg kell akadályozniuk, hogy ügyvédi irodák feljogosított képviseleti szerveket hozzanak létre. Az intézkedések adományok – köztük a vállalati társadalmi felelősségvállalásra irányuló kezdeményezések keretében nyújtott kereskedői adományok – révén történő közvetett finanszírozása harmadik felek által nyújtott finanszírozásnak minősül, feltéve, hogy eleget tesz a 4. és 7. cikkben felsorolt, az átláthatóságra, a függetlenségre és az összeférhetetlenségre vonatkozó követelményeknek.

  Módosítás    19

  Irányelvre irányuló javaslat

  26 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (26)  A károsult fogyasztók jogorvoslatára irányuló kollektív peren kívüli egyezségeket egyaránt ösztönözni kell a képviseleti eljárás megindítása előtt és annak bármely szakaszában.

  (26)  A károsult fogyasztók jogorvoslatára irányuló kollektív peren kívüli egyezségeket –így a közvetítést – egyaránt ösztönözni kell a képviseleti eljárás megindítása előtt és annak bármely szakaszában.

  Módosítás    20

  Irányelvre irányuló javaslat

  27 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (27)  A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy egy feljogosított egység és egy kereskedő, akik a kereskedő állítólagosan jogellenes gyakorlata által érintett fogyasztók jogorvoslati ügyében egyezséget értek el, közösen kérhetik a bíróságot vagy közigazgatási hatóságot, hogy hagyja jóvá azt. Ilyen kérelmet a bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak csak abban az esetben kell befogadnia, ha ugyanazon gyakorlattal kapcsolatban nincs más folyamatban lévő képviseleti eljárás. Az ilyen kollektív egyezséget jóváhagyó illetékes bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak figyelembe kell vennie valamennyi érintett fél érdekeit és jogait, beleértve az egyéni fogyasztókat is. Az érintett fogyasztók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ilyen egyezséget magukra nézve kötelezőnek ismerjék el vagy elutasítsák.

  (27)  A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy egy feljogosított egység és egy kereskedő, akik a kereskedő állítólagosan jogellenes gyakorlata által érintett fogyasztók jogorvoslati ügyében egyezséget értek el, közösen kérhetik a bíróságot vagy közigazgatási hatóságot, hogy hagyja jóvá azt. Ilyen kérelmet a bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak csak abban az esetben kell befogadnia, ha ugyanazon gyakorlattal kapcsolatban nincs más folyamatban lévő képviseleti eljárás. Az ilyen kollektív egyezséget jóváhagyó illetékes bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak figyelembe kell vennie valamennyi érintett fél érdekeit és jogait, beleértve az egyéni fogyasztókat is. Az egyezség végleges és kötelező érvényű az érintettek számára.

  Módosítás    21

  Irányelvre irányuló javaslat

  29 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (29)  Annak érdekében, hogy az egyéni fogyasztók könnyebben folyamodhassanak jogorvoslatért a kereskedő a jogsértés által érintett fogyasztók felé fennálló felelősségét megállapító jogerős határozat alapján, a határozatot kibocsátó bíróság vagy közigazgatási hatóság felhatalmazást kap arra, hogy a feljogosított és a kereskedőt felhívja kollektív egyezséget elérésére.

  törölve

  Módosítás    22

  Irányelvre irányuló javaslat

  30 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (30)  A képviseleti eljárás keretében vagy jogerős határozat alapján elért bármely peren kívüli egyezséget az illetékes bíróságnak vagy a közigazgatási hatóságnak jóvá kell hagynia annak érdekében, hogy biztosítsa annak jogszerűségét és méltányosságát, figyelembe véve valamennyi érintett fél érdekeit és jogait. Az érintett fogyasztók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ilyen egyezséget magukra nézve kötelezőnek ismerjék el vagy elutasítsák.

  (30)  A képviseleti eljárás keretében elért bármely peren kívüli egyezséget az illetékes bíróságnak vagy a közigazgatási hatóságnak jóvá kell hagynia annak érdekében, hogy biztosítsa annak jogszerűségét és méltányosságát, figyelembe véve valamennyi érintett fél érdekeit és jogait. Az egyezség kötelező érvényű az összes érintett számára, és az nem érintheti a fogyasztók uniós vagy nemzeti jog szerinti bármely esetleges további jogorvoslati jogát.

  Módosítás    23

  Irányelvre irányuló javaslat

  32 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (32)  A hatásosság érdekében a tájékoztatásnak megfelelőnek és az ügy körülményeivel arányosnak kell lennie. A jogsértő kereskedőnek megfelelően tájékoztatnia kell valamennyi érintett fogyasztót a képviseleti eljárás keretében hozott jogerős tiltó és jogorvoslati határozatról, valamint a bíróság vagy közigazgatási hatóság által jóváhagyott egyezségről. Erre vonatkozó tájékoztatást lehet például közzétenni a kereskedő honlapján, a közösségi médiában, az online piacokon vagy a népszerű újságokban, ideértve azokat is, amelyeket kizárólag elektronikus kommunikációs eszközökkel terjesztenek. Amennyiben lehetséges, a fogyasztókat elektronikus vagy nyomtatott levélben egyenként tájékoztatni kell. Ezt a tájékoztatást kérésre számukra hozzáférhető formában meg kell adni a fogyatékossággal élő személyeknek.

  (32)  A hatásosság érdekében a tájékoztatásnak megfelelőnek és az ügy körülményeivel arányosnak kell lennie. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a bíróság vagy közigazgatási hatóság megkövetelje a pervesztes féltől, hogy megfelelően tájékoztasson valamennyi érintett fogyasztót a képviseleti eljárás keretében hozott jogerős tiltó és jogorvoslati határozatról, valamint hogy tájékoztassa mindkét felet a bíróság vagy közigazgatási hatóság által jóváhagyott egyezségről. Erre vonatkozó tájékoztatást lehet például közzétenni a honlapon, a közösségi médiában, az online piacokon vagy a népszerű újságokban, ideértve azokat is, amelyeket kizárólag elektronikus kommunikációs eszközökkel terjesztenek. Ezt a tájékoztatást kérésre számukra hozzáférhető formában meg kell adni a fogyatékossággal élő személyeknek. A fogyasztók tájékoztatásának költségeit a pervesztes fél viseli.

  Módosítás    24

  Irányelvre irányuló javaslat

  32 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (32a)  A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy díjmentesen vezessék be a képviseleti eljárások nemzeti nyilvántartását, amely tovább erősítheti az átláthatósági kötelezettségeket.

  Módosítás    25

  Irányelvre irányuló javaslat

  33 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (33)  A jogbiztonság fokozása, az uniós jog alkalmazása során a következetlenség elkerülése, valamint a képviseleti eljárások általában vett és eljárási hatékonyságának, továbbá a jogorvoslatot követő lehetséges intézkedések hatékonyságának növelése érdekében közigazgatási hatóság vagy bíróság jogerős határozatában – beleértve az ezen irányelv szerinti tiltó határozatot is – foglaltakat későbbi, ugyanazon kereskedő által elkövetett ugyanazon jogsértéssel kapcsolatban folyó jogi eljárásokban nem lehet vitatni a jogsértés jellege, és anyagi, személyes, időbeli és területi hatálya tekintetében. Abban az esetben, ha a jogsértés tartós hatásait megszüntető intézkedésekre – beleértve a jogorvoslatot is – irányuló eljárást nem a jogsértést megállapító jogerős határozatot kibocsátási helye szerinti tagállamban indítják, a határozatnak a jogsértés megállapítása tekintetében megdönthető vélelemnek kell minősülnie.

  (33)  A jogbiztonság fokozása, az uniós jog alkalmazása során a következetlenség elkerülése, valamint a képviseleti eljárások általában vett és eljárási hatékonyságának, továbbá a jogorvoslatot követő lehetséges intézkedések hatékonyságának növelése érdekében közigazgatási hatóság vagy bíróság jogerős határozatában – beleértve az ezen irányelv szerinti tiltó határozatot is – megállapított jogsértés illetve annak hiánya alapján hozott döntés a képviseleti eljárásban részt vevő összes félre nézve kötelező. A jogerős határozat nem érintheti az érintett fogyasztók uniós vagy nemzeti jog szerinti bármely esetleges további jogorvoslati jogát. Az egyezség keretében elért jogorvoslat szintén kötelező az ugyanazt a gyakorlatot, kereskedőt és fogyasztót érintő esetekre. Abban az esetben, ha a jogsértés tartós hatásait megszüntető intézkedésekre – beleértve a jogorvoslatot is – irányuló eljárást nem a jogsértést vagy annak elmaradását megállapító jogerős határozatot kibocsátási helye szerinti tagállamban indítják, a határozatot a kapcsolódó ügyekben a jogsértés vagy annak elmaradásának megállapítása tekintetében bizonyítéknak kell tekinteni. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy tagállamban egy jogsértés meglétéről vagy meg nem létéről hozott jogerős határozatot egy másik tagállam nemzeti bíróságához ugyanazon kereskedő ellen ugyanazon jogsértés miatt benyújtott jogorvoslati kérelem esetén elfogadott vélelemnek tekintsék.

  Módosítás    26

  Irányelvre irányuló javaslat

  35 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (35)  Az elévülési időre vonatkozó nemzeti szabályok nem akadályozhatják az olyan jogorvoslatra irányuló eljárásokat, amelyek a jogsértést megállapító jogerős tiltó határozaton vagy a kereskedő ezen irányelv alapján a károsult fogyasztókkal szembeni felelősségét megállapító jogerős határozaton alapulnak. A képviseleti eljárás megindítása az abban érintett fogyasztókat érintő jogorvoslat iránti eljárások felfüggesztését vagy megszakítását eredményezi.

  (35)  Az elévülési időre vonatkozó nemzeti szabályok nem akadályozhatják az olyan jogorvoslatra irányuló eljárásokat, amelyek a kereskedő ezen irányelv alapján a károsult fogyasztókkal szembeni felelősségét megállapító jogerős tiltó határozaton alapulnak. A képviseleti eljárás megindítása az abban érintett fogyasztókat érintő jogorvoslat iránti eljárások felfüggesztését vagy megszakítását eredményezi.

  Módosítás    27

  Irányelvre irányuló javaslat

  39 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (39)  Tekintettel arra, hogy a fogyasztók kollektív érdekeinek védelme miatt a képviseleti eljárások közérdekűek, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a feljogosított egységek az eljárási költségek ne akadályozzák meg az ezen irányelv szerinti képviseleti eljárások indításában.

  (39)  Tekintettel arra, hogy a fogyasztók kollektív érdekeinek védelme miatt a képviseleti eljárások közérdekűek, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a feljogosított képviseleti egységek az eljárási költségek ne akadályozzák meg az ezen irányelv szerinti képviseleti eljárások indításában. Azonban a nemzeti jog szerinti idevonatkozó feltételekre is figyelemmel ez nem sértheti azt az elvet, hogy a képviseleti eljárás vesztes fele megtéríti a nyertes fél által viselt perköltségeket („a vesztes fizet” elv). A bíróság vagy a közigazgatási hatóság azonban nem ítéli meg a költségeket a nyertes fél részére, amennyiben azok szükségtelenül merültek fel, vagy a követeléshez képest aránytalanok voltak.

  Módosítás    28

  Irányelvre irányuló javaslat

  39 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (39a)  A tagállamok biztosítják, hogy elkerülhetők legyenek a sikerdíjak, valamint hogy az ügyvédek díjazása és ennek kiszámítási módja ne ösztönözze a fogyasztók vagy bármely érdekelt fél érdekei szempontjából felesleges perindítást, amely megakadályozhatja, hogy a fogyasztók teljes körűen éljenek a képviseleti eljárások nyújtotta előnyökkel. A sikerdíjakat engedélyező tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az ilyen díjak ellenére a fogyasztók teljes körű kártérítésben részesülhessenek.

  Módosítás    29

  Irányelvre irányuló javaslat

  40 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (40)  A különböző tagállamok feljogosított egységei közötti együttműködés és információcsere hasznosnak bizonyult a határon átnyúló jogsértések kezelésében. Szükség van a kapacitásépítő és együttműködési intézkedések folytatására és kiterjesztésére nagyszámú feljogosított egységre az egész Unióban a határokon átnyúló vonatkozású képviseleti keresetek fokozottabb alkalmazása érdekében.

  (40)  A különböző tagállamok feljogosított képviseleti egységei közötti együttműködés és információcsere, valamint a bevált gyakorlatok és tapasztalatok kicserélése hasznosnak bizonyult a határon átnyúló jogsértések kezelésében. Szükség van a kapacitásépítő és együttműködési intézkedések folytatására és kiterjesztésére nagyszámú feljogosított képviseleti egységre az egész Unióban a határokon átnyúló vonatkozású képviseleti keresetek fokozottabb alkalmazása érdekében.

  Módosítás    30

  Irányelvre irányuló javaslat

  41 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (41a)  Annak érdekében, hogy feltárja a határokon átnyúló képviseleti eljárások uniós szintű mechanizmusának lehetséges bevezetését, a Bizottságnak értékelnie kell a kollektív jogorvoslattal foglalkozó európai ombudsman hivatala létrehozásának lehetőségét.

  Módosítás    31

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Ez az irányelv olyan szabályokat állapít meg, amelyek lehetővé teszik a feljogosított egységek számára, hogy a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét célzó képviseleti eljárásokat indítsanak, ugyanakkor megfelelő biztosítékokat tartalmaznak a visszaélésszerű pereskedés elkerüléséhez.

  (1)  Ez az irányelv olyan szabályokat állapít meg, amelyek lehetővé teszik a feljogosított képviseleti egységek számára, hogy a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét célzó képviseleti eljárásokat indítsanak, és ezáltal különösen magas szintű védelmet és az igazságszolgáltatáshoz való jogot valósítsanak meg és érvényesítsenek, ugyanakkor megfelelő biztosítékokat tartalmaznak a visszaélésszerű pereskedés elkerüléséhez.

  Módosítás    32

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy olyan rendelkezéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el, amelyek a feljogosított egységek vagy bármely más érintett személyek részére a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét célzó egyéb eljárásjogi eszközök biztosítását célozzák nemzeti szinten.

  (2)  Ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy olyan rendelkezéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el, amelyek a feljogosított képviseleti egységek vagy más állami szervek részére a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét célzó egyéb eljárásjogi eszközök biztosítását célozzák nemzeti szinten. Ezen irányelv végrehajtása semmilyen körülmények között nem indokolhatja az uniós jog hatálya alá tartozó területeken a fogyasztóvédelem szintjének csökkentését.

  Módosítás    33

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Ez az irányelv az I. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok rendelkezéseinek kereskedők által a fogyasztók kollektív érdekeit sértő vagy potenciálisan sértő megsértései miatt indított képviseleti eljárásokra alkalmazandó. Ezt az irányelvet a belföldi és a határon átnyúló jogsértésekre kell alkalmazni, beleértve azokat az esetet is, amikor a szóban forgó jogsértések a képviseleti eljárás indítása vagy lezárása előtt befejeződtek.

  (1)  Ez az irányelv az I. mellékletben felsorolt, a fogyasztók kollektív érdekeit védő uniós jogi aktusok rendelkezéseinek a fogyasztókra széles körű hatást gyakorló, kereskedők általi megsértései miatt indított képviseleti eljárásokra alkalmazandó. Ezt az irányelvet a belföldi és a határon átnyúló jogsértésekre kell alkalmazni, beleértve azokat az esetet is, amikor a szóban forgó jogsértések a képviseleti eljárás indítása vagy lezárása előtt befejeződtek.

  Módosítás    34

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Ez az irányelv nem érinti a nemzetközi magánjogra, különösen a bíróságok joghatóságára és az alkalmazandó jogra vonatkozó uniós szabályokat.

  (3)  Ez az irányelv nem érinti a nemzetközi magánjogra, különösen a bíróságok joghatóságára és az alkalmazandó jogra vonatkozó uniós szabályokat, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott ítéletek elismerésére és végrehajtására, valamint a szerződéses és szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogszabályokat, amelyek az ezen irányelvben meghatározott képviseleti eljárásokra alkalmazandóak.

  Módosítás    35

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  Ez az irányelv nem érinti a nemzeti jogban előírt egyéb jogorvoslati mechanizmusokat.

  Módosítás    36

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 3 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3b)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat és az Európai Unió Alapjogi Chartájában és az emberi jogok európai egyezményében elismert elveket, különös tekintettel a tisztességes és pártatlan eljáráshoz való jogra és a hatékony jogorvoslathoz való jogra.

  Módosítás    37

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1a.  „fogyasztói szervezet”: olyan csoport, amely a fogyasztók érdekeit kívánja védeni a kereskedők által elkövetett jogellenes cselekményekkel vagy mulasztásokkal szemben;

  Módosítás    38

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2.  kereskedő: bármely természetes személy vagy – akár magántulajdonban, akár köztulajdonban álló – jogi személy, aki vagy amely kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, ideértve bármely olyan személyt, aki vagy amely a kereskedő nevében vagy javára jár el;

  2.  „kereskedő”: bármely természetes személy vagy – akár magántulajdonban, akár köztulajdonban álló – jogi személy, aki vagy amely a polgárjogi szabályok keretében polgári jogi minőségében kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, ideértve bármely olyan személyt, aki vagy amely a kereskedő nevében vagy javára jár el;

  Módosítás    39

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3.  fogyasztók kollektív érdekei: több fogyasztó érdeke;

  3.  „fogyasztók kollektív érdekei”: több fogyasztó vagy az (EU) 2016/679 rendeletben (általános adatvédelmi rendelet) meghatározott érintettek érdeke;

  Módosítás    40

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6a.  „fogyasztóvédelmi jogszabályok”: a fogyasztók védelme érdekében elfogadott uniós és nemzeti jogszabályok;

  Módosítás    41

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Feljogosított egységek

  Feljogosított képviseleti egységek

  Módosítás    42

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A tagállamok vagy bíróságaik a 3. cikk (4) bekezdése szerinti képviseleti eljárások céljából kijelölnek területükön legalább egy feljogosított képviseleti egységet.

  A tagállamok akkor nyilvánítanak feljogosítottnak valamely szervezetet, ha az megfelel a következő feltételeknek:

  A tagállamok akkor nyilvánítanak feljogosítottnak valamely képviseleti szervezetet, ha az megfelel a következő feltételek mindegyikének:

  Módosítás    43

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó uniós jog rendelkezéseit betartsák;

  b)  alapító okirata vagy más szervezetirányítási dokumentuma, és a fogyasztóvédelemre és a fogyasztói érdekek előmozdítására irányuló folytatólagos tevékenysége igazolja, hogy jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó uniós jogi rendelkezéseket betartsák;

  Módosítás    44

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  oly módon végzi tevékenységét, amely biztosítja függetlenségét a fogyasztókon kívüli más szervezetektől vagy személyektől, amelyeknek vagy akiknek érdeke fűződhet a képviseleti eljárások kimeneteléhez, különös tekintettel a piaci szereplőkre;

  Módosítás    45

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cb)  a szokásos ügyvédi képviseleti szerződésen túlmenően nincs pénzügyi megállapodása a panaszos ügyvédi irodájával;

  Módosítás    46

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c c pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cc)  belső eljárásokat alakított ki a saját maga és a finanszírozói közötti összeférhetetlenség megakadályozására;

  Módosítás    47

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a feljogosított képviseleti egységek megfelelő módon – például honlapjukon – egyszerű és érthető nyelven nyilvánosságra hozzák, hogyan finanszírozzák saját magukat, illetve mi a szervezeti és irányítási struktúrájuk, céljuk és munkamódszereik, valamint tevékenységük.

  A tagállamok rendszeresen értékelik, hogy a feljogosított egység továbbra is megfelel-e e feltételeknek. A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egység elveszítse ezen irányelv szerinti jogállását, ha már nem felel meg az első albekezdésben felsorolt egy vagy több feltételnek.

  A tagállamok rendszeresen értékelik, hogy a feljogosított képviseleti egység továbbra is megfelel-e e feltételeknek. A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított képviseleti egység elveszítse ezen irányelv szerinti jogállását, ha már nem felel meg az első albekezdésben felsorolt egy vagy több feltételnek.

   

  A tagállamok létrehozzák az (1) bekezdésben felsorolt kritériumoknak megfelelő képviseleti egységek jegyzékét, és azt nyilvánosan hozzáférhetővé teszik. A tagállamok ezt a listát eljuttatják a Bizottsághoz, és szükség szerint azt frissítik.

   

  A Bizottság nyilvánosan hozzáférhető online portálon közzéteszi a feljogosított egységek a tagállamoktól kapott jegyzékét.

  Módosítás    48

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A tagállamok előírhatják, hogy az ezen irányelv hatálybalépése előtt a nemzeti jog alapján már kijelölt állami szervek jogosultak maradjanak a képviseleti egységek e cikk szerinti jogállására.

  Módosítás    49

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok egy adott képviseleti eljárásra eseti alapon is kijelölhetnek egy feljogosított egységet annak kérelmére, ha megfelel az (1) bekezdésben említett feltételeknek.

  törölve

  Módosítás    50

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy különösen a fogyasztói szervezetek és a független közszférabeli szervek jogosultak legyenek a feljogosított egység jogállására. A tagállamok egynél több tagállamból származó tagokat képviselő fogyasztói szervezeteket is kijelölhetnek.

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben felsorolt feltételeknek megfelelő fogyasztói szervezetek és állami szervek jogosultak legyenek a feljogosított képviseleti egység jogállására. A tagállamok egynél több tagállamból származó tagokat képviselő fogyasztói szervezeteket is kijelölhetnek feljogosított képviseleti egységként.

  Módosítás    51

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A tagállamok megállapíthatják azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák, hogy mely feljogosított egységek kérhetik a 5. és 6. cikkben említett összes intézkedést, és melyek kérhetnek csak bizonyos intézkedéseket.

  törölve

  Módosítás    52

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A feljogosított egység (1) bekezdésben említett feltételeknek való megfelelése nem sérti a bíróság vagy közigazgatási hatóság azon jogát, hogy megvizsgálja, hogy a feljogosított egység célja indokolja-e a konkrét ügyben az eljárás indítását az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban.

  (5)  A feljogosított egység (1) bekezdésben említett feltételeknek való megfelelése nem érinti a bíróság vagy közigazgatási hatóság azon kötelességét, hogy megvizsgálja, hogy a feljogosított egység célja indokolja-e a konkrét ügyben az eljárás indítását a 4. cikkel és az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban.

  Módosítás    53

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek képviseleti eljárásokat indíthassanak a nemzeti bíróságok vagy közigazgatási hatóságok előtt, feltéve, hogy közvetlen kapcsolat áll fenn az egység fő célkitűzései és az uniós jog alapján biztosított, állítólagosan megsértett jogok között, amelyek tekintetében az eljárást indították.

  (1)  A tagállamok biztosítják, hogy csak a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban feljogosított képviseleti egységek indíthassanak képviseleti eljárásokat a nemzeti bíróságok vagy közigazgatási hatóságok előtt, feltéve, hogy közvetlen kapcsolat áll fenn az egység fő célkitűzései és az uniós jog alapján biztosított, állítólagosan megsértett jogok között, amelyek tekintetében az eljárást indították.

   

  A kollektív fogyasztói érdekek magasabb szintű védelme érdekében a feljogosított képviseleti egységek szabadon választhatnak a nemzeti vagy uniós jogszabályok alapján rendelkezésre álló jogorvoslati eljárások közül.

   

  A tagállamok biztosítják, hogy ugyanazon tagállam bírósága vagy közigazgatási hatósága előtt ne indítsanak másik eljárást ugyanarra a gyakorlatra, ugyanazon kereskedőre vagy ugyanazon fogyasztókra vonatkozóan.

  Módosítás    54

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek jogosultak legyenek képviseleti eljárások indítására a következő intézkedések érdekében:

  A tagállamok biztosítják, hogy az előzetesen kijelölt feljogosított képviseleti egységek – köztük az állami szervek – jogosultak legyenek képviseleti eljárások indítására a következő intézkedések érdekében:

  Módosítás    55

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A jogsértés megszüntetésére irányuló határozat kérelmezése érdekében a feljogosított egységeknek nem kell megszerezniük az érintett fogyasztók megbízását, vagy bizonyítékot szolgáltatniuk az érintett fogyasztók ért tényleges veszteségről vagy kárról, illetve a kereskedő szándékosságáról vagy gondatlanságáról.

  A jogsértés megszüntetésére irányuló határozat kérelmezése érdekében a feljogosított képviseleti egységeknek nem kell megszerezniük az érintett fogyasztók megbízását, vagy bizonyítékot szolgáltatniuk az érintett fogyasztók ért tényleges veszteségről vagy kárról, illetve a kereskedő szándékosságáról vagy gondatlanságáról.

  Módosítás    56

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  gyakorlat megszüntetésére irányuló, ideiglenes intézkedésként meghozott jogsértés megszüntetésére irányuló határozat, vagy ha a gyakorlat még nem valósult meg, de közeleg, a gyakorlat előzetes megtiltása;

  a)  jogellenes gyakorlat megszüntetésére irányuló, ideiglenes intézkedésként meghozott jogsértés megszüntetésére irányuló határozat, vagy ha a gyakorlat még nem valósult meg, de várhatóan megvalósul, a jogellenes gyakorlat előzetes megtiltása;

  Módosítás    57

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek jogosultak legyenek olyan képviseleti eljárásokat indítani, amelyek a jogsértés tartós hatásainak megszüntetését célozzák. Ezeket az intézkedéseket minden olyan jogerős határozat alapján kérni lehet, amely megállapítja, hogy a gyakorlat az I. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok fogyasztók kollektív érdekeit sértő megsértésének minősül, beleértve a (2) bekezdés b) pontjában említett jogsértés megszüntetésére irányuló jogerős határozatot is.

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított képviseleti egységek jogosultak legyenek olyan képviseleti eljárásokat indítani, amelyek a jogsértés tartós hatásainak megszüntetését célozzák.

  Módosítás    58

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A 4. cikk (4) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek egyetlen képviseleti eljárásban kérhessék a jogsértés tartós hatásainak megszüntetésére irányuló intézkedéseket és a (2) bekezdésben említett intézkedéseket.

  törölve

  Módosítás    59

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  5a. cikk

   

  A kollektív jogorvoslati keresetek nyilvántartása

   

  (1)  A tagállamok létrehozhatják a képviseleti eljárások nemzeti nyilvántartását, amely elektronikus úton és/vagy egyéb módon díjmentesen elérhető az érdekelt felek számára.

   

  (2)  A nyilvántartásokat közzétevő weboldalak átfogó és objektív tájékoztatást nyújtanak a kártérítés megszerzésére rendelkezésre álló módszerekről – beleértve a peren kívüli egyezségeket is –, valamint a folyamatban lévő képviseleti eljárásokról.

   

  (3)  A nemzeti nyilvántartásokat össze kell kapcsolni. Az (EU) 2017/2394 rendelet 35. cikkét kell alkalmazni.

  Módosítás    60

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A 5. cikk (3) bekezdés alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek jogosultak legyenek képviseleti eljárások indítására olyan jogorvoslati határozat érdekében, amely a kereskedő számára előírják többek között a kártérítést, a javítást, a cserét, az árcsökkentést, a szerződés megszüntetését vagy adott esetben a kifizetett ár visszatérítését. A tagállamok előírhatják a meghatalmazást az érintett fogyasztók részéről a megállapító vagy a jogorvoslati határozat meghozatala előtt.

  (1)  Az 5. cikk (3) bekezdés alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított képviseleti egységek jogosultak legyenek képviseleti eljárások indítására olyan jogorvoslati határozat érdekében, amely a kereskedő számára előírják többek között a kártérítést, a javítást, a cserét, az árcsökkentést, a szerződés megszüntetését vagy adott esetben a kifizetett ár visszatérítését. A tagállamok előírhatják – vagy nem – a meghatalmazást az érintett fogyasztók részéről a jogorvoslati határozat meghozatala előtt.

  Módosítás    61

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  Amennyiben egy tagállam nem írja elő az egyéni fogyasztó meghatalmazását a képviseleti eljáráshoz való csatlakozás feltételeként, a szóban forgó tagállam ugyanakkor lehetővé teheti, hogy az eljárás helye szerinti tagállamban szokásos lakóhellyel nem rendelkező magánszemélyek részt vehessenek a képviseleti eljárásban, amennyiben az adott határidőn belül egyértelmű meghatalmazást adnak a képviseleti eljárásban való részvételre.

  Módosítás    62

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A feljogosított egységeknek a nemzeti jogban foglatak szerint elegendő információt kell szolgáltatnia az intézkedés alátámasztásához, beleértve a cselekvés által érintett fogyasztók leírását, valamint a megoldandó ténybeli és jogi kérdéseket.

  A feljogosított képviseleti egységnek a nemzeti jogban foglaltak szerint minden szükséges információt át kell adnia az intézkedés alátámasztásához, beleértve a cselekvés által érintett fogyasztók leírását, valamint a megoldandó ténybeli és jogi kérdéseket.

  Módosítás    63

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok felhatalmazhatnak egy bíróságot vagy közigazgatási hatóságot arra, hogy jogorvoslati határozat helyett a kereskedő az I. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok megsértésével kárt szenvedett fogyasztók felé fennálló felelősségét megállapító határozatot hozzon kellően indokolt esetekben, amennyiben az érintett fogyasztókat érő egyéni sérelem jellege miatt az egyéni jogorvoslat számszerűsítése bonyolult.

  törölve

  Módosítás    64

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A (2) bekezdés nem alkalmazandó amennyiben:

  törölve

  a)  a jogsértés által érintett fogyasztók azonosíthatók és ugyanazon gyakorlat okozta hasonló sérelmet szenvedtek egy időszak vagy egy vásárlás során. Ilyen esetekben az egyes érintett fogyasztóktól származó meghatalmazás nem képezi a kereset benyújtásának feltételét. A jogorvoslatot az érintett fogyasztóknak kell címezni;

   

  b)  a fogyasztók kis mértékű veszteséget szenvedtek el, és aránytalan lenne a jogorvoslat megosztása közöttük. Ilyen esetekben a tagállamok biztosítják, hogy az érintett fogyasztóktól származó meghatalmazás ne legyen feltétel. A jogorvoslatot a fogyasztók kollektív érdekeit szolgáló közérdekű célra kell fordítani.

   

  Módosítás    65

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti jogerős határozatba foglat jogorvoslat nem érinti az érintett fogyasztók uniós vagy nemzeti jog szerinti bármely esetleges további jogorvoslati jogát.

  (4)  Az (1) bekezdés szerinti jogerős határozatba foglalt jogorvoslat nem érinti az érintett fogyasztók uniós vagy nemzeti jog szerinti bármely esetleges további jogorvoslati jogát. A jogerő elvét tiszteletben kell tartani e rendelkezés alkalmazása során.

  Módosítás    66

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  A jogorvoslati intézkedések célja, hogy veszteségeikért teljes kártérítést biztosítsanak az érintett fogyasztók részére. Amennyiben a kártérítést követően még fennmarad összeg, a bíróság dönt annak kifizetéséről. A fennmaradó összegek nem kerülhetnek a feljogosított képviseleti egységhez vagy a kereskedőhöz.

  Módosítás    67

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 4 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4b)  Különösen kerülendő a büntető kártérítés, amelynek következtében a felperes az elszenvedett kár mértékét meghaladó kártérítésben részesül. A kollektív károkozással járó helyzetben kárt szenvedett fogyasztóknak megítélt kártérítés nem haladhatja meg a kereskedő által az alkalmazandó nemzeti vagy uniós jognak megfelelően a tényleges egyéni kár fedezésére fizetendő összeget.

  Módosítás    68

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Finanszírozás

  A képviseleti kereset elfogadhatósága

  Módosítás    69

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A 6. cikk (1) bekezdésében említett, jogorvoslatot igénylő feljogosított egység az eljárás korai szakaszában bejelenti a tevékenységéhez általában és az eljárásban felhasznált pénzeszközök forrását. Bizonyítania kell, hogy elegendő pénzügyi forrással rendelkezik ahhoz, hogy az érintett fogyasztók érdekeit képviselje, és hogy a kereset sikertelensége esetén minden abból adódó költséget fedezni tudjon.

  (1)  A jogorvoslatot igénylő feljogosított képviseleti egységnek a 6. cikk (1) bekezdése alapján az összeférhetetlenség kizárásának bizonyítékaként a kereset legkorábbi szakaszában be kell nyújtania a bíróságnak vagy a közigazgatási hatóságnak egy teljes pénzügyi áttekintést, amely felsorolja a tevékenységéhez általában használt összes finanszírozási forrást és az eljáráshoz felhasznált pénzeszközöket. Bizonyítania kell, hogy elegendő pénzügyi forrással rendelkezik ahhoz, hogy az érintett fogyasztók érdekeit képviselje, és hogy a kereset sikertelensége esetén minden abból adódó költséget fedezni tudjon.

  Módosítás    70

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy olyan esetekben, amikor a jogorvoslaté érdekében indított képviseleti eljárást harmadik fél finanszírozza, a harmadik fél számára tilos legyen:

  (2)  A képviseleti keresetet a nemzeti bíróság elfogadhatatlannak nyilváníthatja, ha megállapítja, hogy a harmadik fél által nyújtott finanszírozás célja:

  Módosítás    71

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a feljogosított egység döntéseinek befolyásolása valamely képviseleti eljárással összefüggésben, beleértve a peren kívüli egyezségeket is;

  a)  a feljogosított képviseleti egység döntéseinek befolyásolása valamely képviseleti eljárással összefüggésben, beleértve a képviseleti eljárások kezdeményezését és a peren kívüli egyezségeket is;

  Módosítás    72

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy a bíróságok és a közigazgatási hatóságok felhatalmazást kapjanak az (2) bekezdésben említett körülmények vizsgálatára, és ennek megfelelően előírják a feljogosított egység számára a megfelelő finanszírozás elutasítását, és amennyiben szükséges, egyedi ügyben elutasítsák a feljogosított egység jogállását.

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy a bíróságok és a közigazgatási hatóságok a képviseleti eljárás elfogadhatóságának megállapításakor, vagy – ha a körülmények csak ezt teszik lehetővé – a bírósági eljárás egy későbbi szakaszában megvizsgálják az összeférhetetlenség (1) bekezdés szerinti kizárhatóságát és a (2) bekezdésben említett körülményeket.

  Módosítás    73

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  A tagállamok azt is biztosítják, hogy a bíróság vagy közigazgatási hatóság hatáskörrel rendelkezzen a nyilvánvalóan megalapozatlan ügyek az eljárás lehető legkorábbi szakaszában történő elutasítására.

  Módosítás    74

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  7a. cikk

   

  A „vesztes fizet” elve

   

  A tagállamok biztosítják, hogy a kollektív jogorvoslati keresetet elveszítő fél a nemzeti jogban előírt feltételek mellett megtérítse a nyertes fél által viselt perköltségeket. A bíróság vagy a közigazgatási hatóság azonban nem ítéli meg a költségeket a nyertes fél részére, amennyiben azok szükségtelenül merültek fel, vagy a követeléshez képest aránytalanok voltak.

  Módosítás    75

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy egy feljogosított egység és egy kereskedő, akik a kereskedő állítólagosan jogellenes gyakorlata által érintett fogyasztók jogorvoslati ügyében egyezséget értek el, közösen kérhetik a bíróságot vagy közigazgatási hatóságot, hogy hagyja jóvá azt. Az ilyen kérelmet a bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak csak abban az esetben kell elfogadnia, ha ugyanazon tagállam bírósága vagy közigazgatási hatósága előtt nincs folyamatban más képviseleti eljárás ugyanazon kereskedő és ugyanazon gyakorlat tekintetében.

  (1)  A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy egy feljogosított képviseleti egység és egy kereskedő, akik a kereskedő állítólagosan jogellenes gyakorlata által érintett fogyasztók jogorvoslati ügyében egyezséget értek el, közösen kérhetik a bíróságot vagy közigazgatási hatóságot, hogy hagyja jóvá azt.

  Módosítás    76

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 cikk – 6 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  Az érintett egyéni fogyasztók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy elfogadják vagy elutasítsák az (1), (2) és (3) bekezdésben említett egyezségek kötelező erejét magukra nézve. A (4) bekezdéssel összhangban jóváhagyott egyezség útján szerzett jogorvoslat nem érinti az érintett fogyasztók uniós vagy nemzeti jog szerinti bármely esetleges további jogorvoslati jogát.

  (6)  A (4) bekezdéssel összhangban jóváhagyott egyezség útján szerzett jogorvoslat az összes fél számára kötelező erejű, és nem érinti az érintett fogyasztók uniós vagy nemzeti jog szerinti bármely esetleges további jogorvoslati jogát.

  Módosítás    77

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – -1 bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1)  A tagállamok biztosítják, hogy a képviseleti egységek:

   

  a)tájékoztassák a fogyasztókat az uniós jog értelmében vélelmezett jogsértésről és arról a szándékról, hogy végzésért kell folyamodni vagy kártérítési kereset kell indítani,

   

  b)előzetesen tájékoztassák a fogyasztókat a perhez való csatlakozás lehetőségéről annak biztosítása érdekében, hogy az idevonatkozó dokumentumokat és az eljáráshoz szükséges egyéb információkat megtartsák.

   

  c) adott esetben tájékoztatást nyújtsanak a további lépésekről és az esetleges jogi következményekről.

  Módosítás    78

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bíróság vagy a közigazgatási hatóság a jogsértő kereskedő számára előírja, hogy a 5. és 6. cikkben említett intézkedéseket tartalmazó jogerős határozatokról valamint a 8. cikk említett jóváhagyott egyezségekről az ügy körülményeinek megfelelően és meghatározott határidőn belül tájékoztassa az érintett fogyasztókat, beleértve adott esetben az összes érintett fogyasztó egyenkénti értesítését is.

  (1)  Amennyiben egy egyezség vagy jogerős határozat olyan fogyasztók javát szolgálja, akik esetleg nem tudnak róla, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bíróság vagy a közigazgatási hatóság a vesztes fél vagy mindkét fél számára előírja, hogy az 5. és 6. cikkben említett intézkedéseket tartalmazó jogerős határozatokról, valamint a 8. cikkben említett jóváhagyott egyezségekről az ügy körülményeinek megfelelően és meghatározott határidőn belül saját költségükre tájékoztassák az érintett fogyasztókat. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a tájékoztatási kötelezettség nyilvánosan és könnyen hozzáférhető weboldalon keresztül is teljesíthető legyen.

  Módosítás    79

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A 7. cikkben megállapított elvvel összhangban a pervesztes fél viseli a fogyasztók tájékoztatásának költségét.

  Módosítás    80

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az (1) bekezdésben említett tájékoztatásnak érthető nyelven tartalmaznia kell a képviseleti eljárás tárgyát, jogi következményeit és adott ügyben az érintett fogyasztók által teendő későbbi lépéseket.

  (2)  Az (1) bekezdésben említett tájékoztatásnak érthető nyelven tartalmaznia kell a képviseleti eljárás tárgyát, jogi következményeit és adott ügyben az érintett fogyasztók által teendő későbbi lépéseket. A tájékoztatás módját és határidejét a bírósággal vagy a közigazgatási hatósággal egyeztetve kell kialakítani.

  Módosítás    81

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben egy keresetet egy bíróság elfogadhatónak nyilvánított, a fogyasztók számára hozzáférhető módon, nyilvános weboldal útján online módon vagy adathordozón rendelkezésre álljanak az információk a soron következő, folyamatban lévő és lezárt kollektív eljárásokról.

  Módosítás    82

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2b)  A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek a keresetekről szóló tájékoztatása tényszerű legyen, és figyelembe vegye a fogyasztók a tájékoztatáshoz fűződő jogát, valamint az alperesek reputációs jogait és az üzleti titoktartáshoz való jogot.

  Módosítás    83

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok biztosítják, hogy a közigazgatási hatóság vagy bíróság fogyasztók kollektív érdekeit sértő jogsértést megállapító jogerős határozata, beleértve a 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett jogsértés megszüntetésre irányuló jogerős határozatot is, az említett jogsértést kétséget kizáróan megállapítónak minősüljön a nemzeti bíróságaik előtt ugyanazon jogsértés miatt ugyanazon kereskedő ellen indított bármely más eljárás céljából.

  (1)  A tagállamok biztosítják, hogy a közigazgatási hatóság vagy bíróság jogerős határozata, beleértve az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett jogsértés megszüntetésre irányuló jogerős határozatot is, az említett jogsértés meglétét vagy meg nem létét kétséget kizáróan megállapító bizonyítéknak minősüljön a nemzeti bíróságaik előtt ugyanazon tények miatt ugyanazon kereskedő ellen indított bármely más eljárás céljából, azzal a kitétellel, hogy ugyanazon káresetre nem lehet kétszer kártérítést nyújtani.

  Módosítás    84

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a másik tagállamban hozott, az (1) bekezdésben említett jogerős határozatot a nemzeti bíróságok vagy közigazgatási hatóságok tekintsék megdönthető vélelemnek a jogsértés megtörténte szempontjából.

  (2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a másik tagállamban hozott, az (1) bekezdésben említett jogerős határozatot a nemzeti bíróságok vagy közigazgatási hatóságok legalább bizonyítéknak tekintsék a jogsértés megtörténte szempontjából.

  Módosítás    85

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy tagállamban egy jogsértés meglétéről vagy meg nem létéről hozott jogerős határozatot egy másik tagállam nemzeti bíróságához ugyanazon kereskedő ellen ugyanazon jogsértés miatt benyújtott jogorvoslati kérelem esetén elfogadott vélelemnek tekintsék.

  Módosítás    86

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (2) bekezdésében említett jogerős megállapító határozat minősüljön megdönthetlennek a kereskedő által a károsult fogyasztókkal szemben az elkövetett jogsértés miatt megállapított felelőssége tekintetében bármely olyan eljárás céljából, amely a nemzeti bíróságaik előtti jogorvoslatra irányul az adott jogsértés tekintetében. A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók által egyénileg benyújtott ilyen jogorvoslati kereseteket megfelelő és egyszerűsített eljárásokban bírálják el.

  (3)  A tagállamokat arra ösztönzik, hogy egyrészt hozzanak létre a jogorvoslati intézkedésekre vonatkozó valamennyi végleges határozatot tartalmazó adatbázist, amely megkönnyítheti a többi jogorvoslati intézkedés lefolytatását, másrészt hogy osszák meg egymás között a bevált gyakorlatokat.

  Módosítás    87

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok biztosítják, hogy a 5. és 6. cikkben említett képviseleti eljárás megindítása felfüggessze vagy megszakítsa az érintett fogyasztókat érintő jogorvoslati intézkedések elévülését, amennyiben az érintett jogokra az uniós vagy a nemzeti jog értelmében elévülési idő vonatkozik.

  A tagállamok a nemzeti joggal összhangban biztosítják, hogy az 5. és 6. cikkben említett képviseleti eljárás megindítása felfüggessze vagy megszakítsa az érintett személyeket érintő jogorvoslati intézkedések elévülését, amennyiben az érintett jogokra az uniós vagy a nemzeti jog értelmében elévülési idő vonatkozik.

  Módosítás    88

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok biztosítják, hogy olyan feljogosított egység kérelmére, amely észszerűen elérhető tényeket és bizonyítékokat mutat be a képviseleti eljárásban és jelzi, hogy az alperes birtokában további bizonyítékok találhatóak, a bíróság vagy közigazgatási hatóság a nemzeti eljárási szabályoknak megfelelően elrendelheti, hogy az alperes – az alkalmazandó uniós és nemzeti titoktartási szabályokra is figyelemmel – az ilyen bizonyítékot bemutassa.

  A tagállamok biztosítják, hogy az egyik fél kérelmére, amely észszerűen elérhető tényeket, elegendő bizonyítékot és érdemi magyarázatot mutat be álláspontjának alátámasztására, és jelzi, hogy a másik fél birtokában további konkrét és egyértelmű bizonyítékok találhatóak, a bíróság vagy közigazgatási hatóság a nemzeti eljárási szabályoknak megfelelően elrendelheti, hogy ez a fél – az alkalmazandó uniós és nemzeti titoktartási szabályokra is figyelemmel – az ilyen bizonyítékot az észszerűen rendelkezésre álló tények alapján a lehető legszűkebben értelmezve bemutassa. Az utasításnak megfelelőnek és arányosnak kell lennie az adott ügyben, és nem okozhatja az egyensúly megbomlását a két érintett fél között.

  Módosítás    89

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A tagállamok biztosítják, hogy a bíróságok az arányos mértékre korlátozzák a bizonyítékok feltárását. Annak megállapítása érdekében, hogy a feljogosított képviseleti egység által kért feltárás arányos-e, a bíróság figyelembe veszi valamennyi érintett fél jogos érdekét, nevezetesen azt, hogy a bizonyítékok feltárására irányuló kérelmet milyen mértékben támasztják alá tények és bizonyítékok, valamint hogy a feltárni kért bizonyíték bizalmas információkat tartalmaz-e.

  Módosítás    90

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1b)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti bíróságok hatáskörrel rendelkezzenek az olyan információkat tartalmazó bizonyítékok feltárásának elrendelésére, amelyeket a kártérítési kereset szempontjából fontosnak ítélnek.

  Módosítás    91

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy szankcióként ki lehessen szabni pénzbírságokat.

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy szankcióként ki lehessen szabni egyebek mellett pénzbírságokat is.

  Módosítás    92

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A pénzbírságokból származó bevételek elosztásáról való döntés során a tagállamoknak figyelembe kell venniük a fogyasztók általános érdekeit.

  (3)  A pénzbírságokból származó bevételek elosztásáról való döntés során a tagállamoknak figyelembe kell venniük a kollektív érdekeket. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a bevételeket egy alaphoz rendelik, amelyet a képviseleti eljárások finanszírozása céljából hoznak létre.

  Módosítás    93

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A feljogosított egységeknek nyújtott támogatás

  A feljogosított képviseleti egységeknek nyújtott támogatás

  Módosítás    94

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket - például az alkalmazandó bírósági vagy igazgatási díjak korlátozása, adott esetben a költségmentességre való jogosultság biztosítása, vagy e célból állami finanszírozás biztosítása révén - annak biztosítása érdekében, hogy a képviseleti eljárások költségei ne képezzenek pénzügyi akadályt a feljogosított egységek számára, hogy azok hatékonyan gyakorolhassák a 5. és 6. cikkben említett jogaikat.

  (1)  A 7. cikkel összhangban a tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy biztosítsák, hogy a feljogosított képviseleti egységeknek elegendő fedezet álljon rendelkezésre a képviseleti eljárásokhoz. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítéséhez – különösen az alkalmazandó bírósági vagy igazgatási díjak korlátozása, adott esetben a költségmentességre való jogosultság biztosítása, vagy e célból állami finanszírozás biztosítása révén – és biztosítják, hogy a képviseleti eljárások költségei ne képezzenek pénzügyi akadályt a feljogosított egységek számára, hogy azok hatékonyan gyakorolhassák az 5. és 6. cikkben említett jogaikat.

  Módosítás    95

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A tagállamok strukturális támogatást biztosítanak az ezen irányelv értelmében feljogosított egységként eljáró szervek számára.

  Módosítás    96

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  15a. cikk

   

  Jogi képviselet és díjak

   

  A tagállamok biztosítják, hogy az ügyvédek díjazása és annak kiszámítási módja ne ösztönözze a bármely fél érdekeinek szempontjából szükségtelen pereskedést. A tagállamok megtiltják a sikerdíjakat.

  Módosítás    97

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy bármely, a valamely tagállamban a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban előzetesen kijelölt feljogosított egység az ott említett, nyilvánosan hozzáférhető jegyzék bemutatása esetén más tagállam bíróságaihoz vagy közigazgatási hatóságaihoz is fordulhasson. A bíróságok vagy közigazgatási hatóságok a feljogosított egység eljárásindítási jogosultságának bizonyítékaként elfogadják ezt a jegyzéket, de ez nem érinti azon jogukat, hogy megvizsgálhassák, hogy a feljogosított egység célja indokolja-e azt, hogy az egység az adott ügyben eljárást indítson.

  (1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy bármely, a valamely tagállamban a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban előzetesen kijelölt feljogosított képviseleti egység az ott említett, nyilvánosan hozzáférhető jegyzék bemutatása esetén más tagállam bíróságaihoz vagy közigazgatási hatóságaihoz is fordulhasson. A bíróságok vagy közigazgatási hatóságok elbírálhatják a feljogosított képviseleti egység eljárásindítási jogosultságát, és jogukban áll megvizsgálni, hogy a feljogosított képviseleti egység célja indokolja-e azt, hogy az egység az adott ügyben eljárást indítson.

  Módosítás    98

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  Az a tagállam, ahol kollektív jogorvoslatra kerül sor, a tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztóktól felhatalmazást kérhet. A határon átnyúló ügyek esetén a tagállam a másik tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztóktól felhatalmazást kér. Ebben az esetben a felhatalmazást adó, egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztók konszolidált listáját az eljárás kezdetekor el kell juttatni a bírósághoz vagy a közigazgatási hatósághoz, valamint az alpereshez.

  Módosítás    99

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Ha egy tagállam vagy a Bizottság aggályokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy egy feljogosított egység megfelel-e a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, az egységet kijelölő tagállam kivizsgálja az aggályokat, és adott esetben visszavonja a kijelölést, amennyiben egy vagy több feltétel nem teljesül.

  (4)  Ha egy tagállam, a Bizottság vagy a kereskedő aggályokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy egy feljogosított képviseleti egység megfelel-e a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, az egységet kijelölő tagállam kivizsgálja az aggályokat, és adott esetben visszavonja a kijelölést, amennyiben egy vagy több feltétel nem teljesül.

  Módosítás    100

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  16a. cikk

   

  Nyilvántartás

   

  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az érintett illetékes nemzeti hatóságok a nyilvánosság számára hozzáférhető nyilvántartást hozzanak létre a jogellenes cselekményekről, amelyek jogsértés megszüntetésére irányuló rendelkezés hatálya alá tartoznak ezen irányelv rendelkezései értelmében.

  Módosítás    101

  Irányelvre irányuló javaslat

  18 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Legkésőbb az ezen irányelv hatálybalépését követő egy éven belül a Bizottság értékeli, hogy a légi és a vasúti utasok jogaira vonatkozó szabályok az ezen irányelvben előírtakhoz hasonló mértékben védik-e a fogyasztók jogait. Amennyiben ez az eset áll fenn, a Bizottság megfelelő javaslatokat kíván tenni, amelyek különösen az I. melléklet 10. és 15. pontjában említett aktusok ezen irányelv 2. cikkében meghatározott hatálya alól való kivonásából állhatnak.

  törölve

  Módosítás    102

  Irányelvre irányuló javaslat

  18 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  18a. cikk

   

  Felülvizsgálati záradék

   

  A 16. cikk sérelme nélkül a Bizottság felméri, hogy a határokon átnyúló képviseleti eljárásokat uniós szinten lehetne-e a legjobban kezelni egy a kollektív jogorvoslatokkal foglalkozó európai ombudsman intézményének létrehozásával. Legkésőbb három évvel ezen irányelv hatálybalépését követően a Bizottság jelentést készít erről, és azt benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, adott esetben az erre vonatkozó javaslattal együtt.

  Módosítás    103

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59a.  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról (HL L 11., 2002.1.15., 4. o.).

  Módosítás    104

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59b.  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) (HL L 96., 2014.3.29., 357. o.).

  Módosítás    105

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 c pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59c.  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról.

  Módosítás    106

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 d pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59d.  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/31/EU irányelve (2014. február 26.) a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 107. o.).

  Módosítás    107

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 e pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59e.  A Tanács 2136/89/EGK rendelete (1989. június 21.) a tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírások, valamint a tartósított szardínia és szardíniához hasonló termékek kereskedelmi megnevezésének megállapításáról.

  Módosítás    108

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 f pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59f.  Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

  VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (23.11.2018)

  a Jogi Bizottság részére

  a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
  (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

  A vélemény előadója: Dennis de Jong

  (*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

  RÖVID INDOKOLÁS

  Az előadó egyetért a bizottsági javaslat alapvető elveivel, és úgy véli, hogy a Bizottság a képviseleti eljárások megkönnyítésével megfelelő egyensúlyt teremt anélkül, hogy megnyitná az utat a visszaélésszerű gyakorlatok előtt. Az előadó különösen fontosnak tartja, hogy az irányelv értelmében csak nonprofit szervezetek járhatnak el „feljogosított egységekként”.

  Minimumharmonizáció

  Az 1. cikk jelenlegi megfogalmazása meglehetősen homályos. Az előadó ezért javasolja annak egészen egyértelművé tételét, hogy az irányelv célja a minimumharmonizáció, és hogy a tagállamok továbbra is szabadon fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn a fogyasztók számára kedvezőbb rendelkezéseket.

  Feljogosított egységek és képviseleti intézkedések

  Noha a tagállamok többsége rendelkezik a fogyasztói jogokkal foglalkozó, független szervekkel, ez például Németország esetében nem áll fenn. Ez az irányelv nem megfelelő eszköz arra, hogy valamennyi tagállam számára előírjuk ilyen szervek létrehozását. Ennélfogva az előadó a 4. cikk szövegét az „adott esetben” szavakkal egészítette ki.

  Az 5. cikk tekintetében a jogorvoslat iránti képviseleti eljárásokkal nem kellene megvárni, hogy a végleges határozat megállapítsa, hogy a gyakorlat az uniós jog megsértésének minősül. Ellenkező esetben az eljárások olyan hosszúra nyúlhatnak, hogy a veszteség tényleges bizonyítéka elveszhet.

  Jogorvoslati intézkedések

  Annak megelőzése érdekében, hogy az ügyek túl könnyen összetettnek nyilváníthatók legyenek, az előadó a 6. cikkben korlátozni javasolja a tagállamok azon lehetőségét, hogy valamely bíróságot vagy igazgatási hatóságot hatalmazzák fel megállapító határozat kiállítására. Másodsorban az előadó valamennyi fogyasztó számára az elszenvedett veszteség összegétől függetlenül javasolja biztosítani a kártérítéshez való jogot. A kis összegű veszteség szubjektív fogalom, mivel ami az egyik fogyasztó számára kis összeg, az a másik számára sokat jelenthet.

  Hatály

  Noha az előadó nem támogatná az utasok jogainak az irányelv hatálya alóli kivételét, tartózkodott az e szempont értékelésére vonatkozó hivatkozások törlésétől, mivel a légi és vasúti utasok jogaira vonatkozó bizottsági jogalkotási javaslatok még vita tárgyát képezik. Amint e tárgyalások lezárulnak, teljesebb kép bontakozik majd ki. Az irányelv hatálybalépése után egy évvel történő újbóli értékelés ugyanakkor túl korainak tűnik annak megállapításához, hogy az utasok jogairól szóló új szabályok megfelelő védelmi szintet biztosítanak-e az irányelvben előírtakhoz képest.

  Az előadó az I. mellékletbe egy sor olyan jogalkotási eszközt illesztett be, amelyek a fogyasztók számára fontosnak bizonyultak, ezzel is bővítve az irányelv tárgyi hatályát.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A képviseleti eljárásnak hatékony és eredményes módon kell biztosítania a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét. Lehetővé kell tennie a feljogoított egységek számára, hogy fellépjenek az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása, valamint a fogyasztók egyéni eljárások során jelentkező akadályok – mint például a jogaikkal és a rendelkezésre álló eljárási mechanizmusokkal kapcsolatos bizonytalanság, a cselekvéstől való pszichológiai vonakodás, valamint az egyéni eljárások várható költségeinek és hasznainak negatív egyensúlya – leküzdése érdekében.

  (3)  A képviseleti eljárásnak hatékony és eredményes módon, megkülönböztetésmentesen kell biztosítania valamennyi fogyasztó kollektív érdekeinek védelmét. Lehetővé kell tennie a feljogosított egységek számára, hogy fellépjenek az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása, valamint a fogyasztók által egyéni eljárások során általában gyengébb helyzetük miatt tapasztalt akadályok – mint például a jogaikkal és a rendelkezésre álló eljárási mechanizmusokkal kapcsolatos bizonytalanság, a cselekvéstől való pszichológiai vonakodás, valamint az egyéni eljárások várható költségeinek és hasznainak negatív egyensúlya – leküzdése érdekében.

  Módosítás    2

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  Ennek az irányelvnek számos területet kell lefednie, mint az adatvédelem, a pénzügyi szolgáltatások, az utazás és a turizmus, az energia, a távközlés és a környezetvédelem. Ki kell terjednie az uniós jog azon rendelkezéseinek megsértésére, amelyek védik a fogyasztók érdekeit, függetlenül attól, hogy fogyasztóként vagy utazóként, felhasználóként, vásárlóként, lakossági befektetőként, lakossági ügyfelekként vagy más módon említik őket a vonatkozó uniós jogban. Az uniós jog - amelynek formája és terjedelme gyorsan fejlődik - megsértésére adott megfelelő válasz biztosítása érdekében minden olyan alkalommal, amikor a fogyasztók kollektív érdekeinek védelme szempontjából releváns új uniós jogi aktust fogadnak el, meg kell fontolni, hogy módosítani kell-e a jelen irányelv mellékletét annak érdekében, hogy annak hatálya kiterjedjen az új jogi aktusra.

  (6)  Ennek az irányelvnek számos területet kell lefednie, mint az adatvédelem, a pénzügyi szolgáltatások, az utazás és a turizmus, az energia, a távközlés, a környezetvédelem és az egészség. Ki kell terjednie az uniós jog azon rendelkezéseinek megsértésére, amelyek védik a fogyasztók kollektív érdekeit, függetlenül attól, hogy fogyasztóként vagy utazóként, felhasználóként, vásárlóként, lakossági befektetőként, lakossági ügyfelekként vagy más módon említik őket a vonatkozó uniós jogban, valamint az általános adatvédelmi rendelet értelmében vett érintettek kollektív érdekeire. Az uniós jog - amelynek formája és terjedelme gyorsan fejlődik - megsértésére adott megfelelő válasz biztosítása érdekében minden olyan alkalommal, amikor az egyének kollektív érdekeinek védelme szempontjából releváns új uniós jogi aktust fogadnak el, meg kell fontolni, hogy módosítani kell-e a jelen irányelv mellékletét annak érdekében, hogy annak hatálya kiterjedjen az új jogi aktusra.

  Módosítás    3

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  A Bizottság jogalkotási javaslatokat fogadott el egy, a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletet és a légiutazók baleset esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre30 és a vasúti utazók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre31.Ezért helyénvaló előírni, hogy ezen irányelv hatálybalépését követő egy év elteltével a Bizottság vizsgálja meg, hogy a légi és a vasúti utasok jogaira vonatkozó uniós szabályok megfelelő szintű védelmet biztosítanak-e a fogyasztók számára az ebben az irányelvben előírtakhoz képest, és az irányelv hatályával kapcsolatban minden szükséges következtetést vonjon le.

  törölve

  _________________

   

  30 COM(2013) 130 final.

   

  31 COM(2017) 548 final.

   

  Módosítás    4

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9a)  Ez az irányelv nem érinti a nemzetközi magánjog határokon átnyúló esetekben való alkalmazására vonatkozó uniós szabályokat. Az ezen irányelvben meghatározott képviseleti keresetekre a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás, Brüsszel I.), a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) és a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma II.) alkalmazandó.

  Módosítás    5

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  Mivel csak a feljogosított egységek indíthatnak képviseleti eljárásokat annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók kollektív érdekei megfelelően képviselve legyenek, meg kell felelniük az ezen irányelvben megállapított feltételeknek. Különösen a tagállamok jogának megfelelően kell őket létrehozni, amely előírhat követelményeket például a tagok száma és az állandóság foka tekintetében, illetve a szervezeti felépítésükre fontos jellemzőire - mint amilyenek az alapító okirat, az irányítási struktúra, a célkitűzések és a munkamódszerek - vonatkozó átláthatósági követelményeket állapíthat meg. Emellett a feljogosított egységeknek nem lehet haszonszerzési célja, és jogos érdekük kell hogy fűződjön a vonatkozó uniós jognak való megfelelés biztosításához. E követelményeket egyaránt alkalmazni kell az előzetesen kijelölt és az ad hoc feljogosított egységekre, amelyeket egy-egy konkrét kereset céljából hoztak létre.

  (10)  Mivel csak a feljogosított egységek indíthatnak képviseleti eljárásokat annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók kollektív érdekei megfelelően képviselve legyenek, meg kell felelniük az ezen irányelvben megállapított feltételeknek. Különösen az Európai Unió valamely tagállamban kell bejegyezni őket, igazolva, hogy az adott tagállam jogának megfelelően jöttek létre. Konkrétabban nonprofit jellegűnek kell lenniük, és olyan irányítási struktúrával kell rendelkezniük, amely a nonprofit jelleg tiszteletben tartása érdekében biztosítja, hogy túlzott mértékű fizetések kifizetésére vagy az irodai költségek vagy egyéb költségek túlzott mértékű megtérítésére ne kerüljön sor.

  Módosítás    6

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A független állami szerveknek és a fogyasztói szervezeteknek aktív szerepet kell játszaniuk az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés biztosításában, és megfelelő helyzetben kell lenniük ahhoz, hogy feljogosított egységként lépjenek fel. Mivel ezek a szervezetek hozzáférnek a kereskedők fogyasztókkal szembeni gyakorlatára vonatkozó különböző információforrásokhoz és tevékenységük tekintetében eltérő prioritásokkal rendelkeznek, a tagállamok szabadon kell, hogy dönthessenek arról, hogy az egyes feljogosított egységek milyen típusú intézkedéseket kérhetnek a képviseleti eljárások során.

  (11)  A független állami szerveknek, a fogyasztói szervezeteknek és a polgárok tanácsadó csoportjainak aktív szerepet kell játszaniuk az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés biztosításában, és megfelelő helyzetben kell lenniük ahhoz, hogy feljogosított egységként lépjenek fel. Mivel ezek a szervezetek hozzáférnek a kereskedők fogyasztókkal szembeni gyakorlatára vonatkozó különböző információforrásokhoz és tevékenységük tekintetében eltérő prioritásokkal rendelkeznek, a tagállamok szabadon kell, hogy dönthessenek arról, hogy az egyes feljogosított egységek milyen típusú intézkedéseket kérhetnek a képviseleti eljárások során.

  Módosítás    7

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11a)  A feljogosított egységek nem állhatnak szerkezeti vagy pénzügyi kapcsolatban olyan harmadik személlyel vagy szervezettel, amelynek pénzügyi előnye származik a keresetből azáltal, hogy ahhoz jogi segítséget vagy pénzügyi támogatást nyújt.

  Módosítás    8

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13)  A képviseleti eljárások eljárási hatékonyságának növelése érdekében a feljogosított egységeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy egyetlen képviseleti eljáráson belül vagy külön képviseleti eljárásokban különböző intézkedéseket kérjenek. Ezen intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a folyamatban lévő gyakorlat megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedéseket vagy a gyakorlat tilalmát abban az esetben, ha a gyakorlatot még nem hajtották végre, de fennáll annak kockázata, hogy az súlyos vagy visszafordíthatatlan kárt okozna a fogyasztóknak; olyan intézkedéseket, amelyek megállapítják, hogy egy adott gyakorlat jogsértésnek minősül és szükség esetén leállítják vagy megtiltják a gyakorlat folytatását a jövőre nézve, valamint a jogsértés tartós hatásait megszüntető intézkedéseket, beleértve a jogorvoslatot is. Ha egyetlen eljáráson belül kérik, a feljogosított egységeknek jogosultnak kell lenniük arra, hogy az eljárás indításakor minden vonatkozó intézkedést kérhessenek, vagy először a vonatkozó jogsértés megszüntetésére irányuló határozatot, ezt követően pedig a megfelelő jogorvoslatra irányuló határozatot kérjék.

  (13)  A képviseleti eljárások eljárási hatékonyságának növelése érdekében a feljogosított egységeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy egyetlen képviseleti eljáráson belül vagy külön képviseleti eljárásokban különböző intézkedéseket kérjenek. Ezen intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a folyamatban lévő gyakorlat megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedéseket vagy a gyakorlat tilalmát abban az esetben, ha a gyakorlatot még nem hajtották végre, de fennáll annak kockázata, hogy az súlyos vagy visszafordíthatatlan kárt okozna a fogyasztóknak; olyan intézkedéseket, amelyek megállapítják, hogy egy adott gyakorlat jogsértésnek minősül és szükség esetén leállítják vagy megtiltják a gyakorlat folytatását a jövőre nézve, valamint a jogsértés tartós hatásait megszüntető intézkedéseket, beleértve a jogorvoslatot is. Ha egyetlen eljáráson belül kérik, a feljogosított egységeknek jogosultnak kell lenniük arra, hogy az eljárás indításakor minden vonatkozó intézkedést kérhessenek.

  Módosítás    9

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A feljogosított egységek számára lehetővé kell tenni, hogy a jogsértés tartós hatásainak megszüntetésére irányuló intézkedésekért folyamodjanak. Ezen intézkedéseknek - adott esetben és a nemzeti jogszabályok biztosította lehetőségeken belül - olyan jogorvoslati határozat formáját kell ölteniük, amely kötelezi a kereskedőt többek között kártérítésre, javításra, cserére, árcsökkentésre, a szerződés megszüntetésére vagy a kifizetett ár visszatérítésére.

  (16)  A feljogosított egységek számára lehetővé kell tenni, hogy a jogsértés tartós hatásainak megszüntetésére irányuló intézkedésekért folyamodjanak. Ezen intézkedéseknek - adott esetben és a nemzeti jogszabályok biztosította lehetőségeken belül - olyan anyagi vagy nem anyagi kárra vonatkozó jogorvoslati határozat formáját kell ölteniük, amely kötelezi a kereskedőt többek között kártérítésre, javításra, cserére, elszállításra, árcsökkentésre, a szerződés megszüntetésére vagy a kifizetett ár visszatérítésére.

  Módosítás    10

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20)  Amennyiben az ugyanazon gyakorlat által érintett fogyasztók azonosíthatók, és egy meghatározott időszakban vagy vásárlás során hasonló kárt szenvedtek, például hosszú távú fogyasztói szerződések esetében, a bíróság vagy közigazgatási hatóság a képviseleti eljárásban egyértelműen meghatározhatja a jogsértés által érintett fogyasztói csoportot. A bíróság vagy közigazgatási hatóság különösen arra kérheti a jogsértő kereskedőt, hogy szolgáltasson releváns információkat, például az érintett fogyasztók kilétét és a gyakorlat időtartamát. Célszerűségi és hatékonysági okokból ezekben az esetekben a tagállamok nemzeti jogszabályaikkal összhangban fontolóra vehetik, hogy a fogyasztók közvetlenül hivatkozhassanak egy jogorvoslati határozatra annak kibocsátása után anélkül, hogy a jogorvoslati határozat meghozatala előtt egyéni meghatalmazást kellene adniuk.

  törölve

  Módosítás    11

  Irányelvre irányuló javaslat

  21 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (21)  Kis értékű ügyekben a legtöbb fogyasztó valószínűleg nem tesz lépéseket jogai érvényesítése érdekében, mivel az erőfeszítések felülmúlnák az egyéni előnyöket. Ha azonban ugyanaz a gyakorlat több fogyasztót érint, az összesített veszteség jelentős lehet. Ilyen esetekben a bíróság vagy a hatóság úgy ítélheti meg, hogy aránytalan a pénzeszközök az érintett fogyasztókhoz történő visszajuttatása, például azért, mert túl nehézkes vagy kivitelezhetetlen. Ezért a képviseleti eljárásokban jogorvoslatként szerzett pénzeszközök jobban szolgálnák a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét, és azokat megfelelő közérdekű célra, például egy fogyasztói jogsegélyalapra, tudatosságnövelő kampányokra vagy a fogyasztói mozgásokra kellene fordítani.

  törölve

  Módosítás    12

  Irányelvre irányuló javaslat

  22 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (22)  Jogsértés tartós hatásainak megszüntetését célzó intézkedéseket csak jogerős határozat alapján lehet kérni, amely a fogyasztók kollektív érdekeit sértő, ezen irányelv hatálya alá tartozó uniós jog megsértését állapítja meg, beleértve a képviseleti eljárás keretében kibocsátott jogerős tiltó végzést is. Különösen a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet32 által szabályozott végrehajtási tevékenységekkel összefüggésben a jogsértés tartós hatásait kiküszöbölő intézkedéseket lehet kérni bíróság vagy közigazgatási hatóság jogerős határozata alapján.

  (22)  Jogsértés tartós hatásainak megszüntetését célzó intézkedéseket csak jogerős határozat alapján lehet kérni, amely a fogyasztók kollektív érdekeit sértő, ezen irányelv hatálya alá tartozó uniós jog megsértését állapítja meg, beleértve a képviseleti eljárás keretében kibocsátott jogerős tiltó végzést is. Különösen az (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet által szabályozott végrehajtási tevékenységekkel összefüggésben a jogsértés tartós hatásait kiküszöbölő intézkedéseket lehet kérni bíróság vagy közigazgatási hatóság jogerős határozata alapján1. Mindazonáltal az eljárások elhúzódásának megelőzése és azon kockázat növekedésének elkerülése érdekében, hogy a fogyasztók elveszítsék az ügyüket alátámasztó bizonyítékokat, és ne legyenek érdekeltek ügyük folytatásában, az ilyen intézkedésekre irányuló eljárásokat a tiltó határozatokra irányuló eljárásokkal párhuzamosan is meg lehet indítani, és azokról az uniós jog megsértését megállapító határozattal egyidejűleg lehet határozni.

  __________________

  __________________

  32 HL L 345., 2017.12.27.

  32 HL L 345., 2017.12.27.

  Módosítás    13

  Irányelvre irányuló javaslat

  24 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (24)  Ez az irányelv nem váltja fel a meglévő nemzeti kollektív jogorvoslati mechanizmusokat. A tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a jogi hagyományaikat figyelembe véve a meglévő vagy jövőbeni kollektív jogorvoslati mechanizmus részeként vagy e mechanizmusok alternatívájaként tervezik-e az ezen irányelvben meghatározott képviseleti eljárást, amennyiben a nemzeti mechanizmus megfelel az ezen irányelvben meghatározott szabályoknak.

  (24)  Ez az irányelv nem váltja fel a meglévő nemzeti kollektív jogorvoslati mechanizmusokat. A tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a jogi hagyományaikat figyelembe véve a meglévő vagy jövőbeni kollektív jogorvoslati mechanizmus részeként vagy e mechanizmusok alternatívájaként tervezik-e az ezen irányelvben meghatározott képviseleti eljárást, amennyiben a nemzeti mechanizmus megfelel az ezen irányelvben meghatározott minimum-előírásoknak.

  Módosítás    14

  Irányelvre irányuló javaslat

  26 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (26)  A károsult fogyasztók jogorvoslatára irányuló kollektív peren kívüli egyezségeket egyaránt ösztönözni kell a képviseleti eljárás megindítása előtt és annak bármely szakaszában.

  (26)  A károsult fogyasztók jogorvoslatára irányuló kollektív, például közvetítés révén létrejövő, peren kívüli egyezségeket egyaránt ösztönözni kell a képviseleti eljárás megindítása előtt és annak bármely szakaszában.

  Módosítás    15

  Irányelvre irányuló javaslat

  27 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (27)  A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy egy feljogosított egység és egy kereskedő, akik a kereskedő állítólagosan jogellenes gyakorlata által érintett fogyasztók jogorvoslati ügyében egyezséget értek el, közösen kérhetik a bíróságot vagy közigazgatási hatóságot, hogy hagyja jóvá azt. Ilyen kérelmet a bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak csak abban az esetben kell befogadnia, ha ugyanazon gyakorlattal kapcsolatban nincs más folyamatban lévő képviseleti eljárás. Az ilyen kollektív egyezséget jóváhagyó illetékes bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak figyelembe kell vennie valamennyi érintett fél érdekeit és jogait, beleértve az egyéni fogyasztókat is. Az érintett fogyasztók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ilyen egyezséget magukra nézve kötelezőnek ismerjék el vagy elutasítsák.

  (27)  A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy egy feljogosított egység és egy kereskedő, akik a kereskedő állítólagosan jogellenes gyakorlata által érintett fogyasztók jogorvoslati ügyében egyezséget értek el, közösen kérhetik a bíróságot vagy közigazgatási hatóságot, hogy hagyja jóvá azt. Ilyen kérelmet a bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak csak abban az esetben kell befogadnia, ha ugyanazon gyakorlattal kapcsolatban nincs más folyamatban lévő képviseleti eljárás. Az ilyen kollektív egyezséget jóváhagyó illetékes bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak figyelembe kell vennie valamennyi érintett fél érdekeit és jogait, beleértve az egyéni fogyasztókat is. Az érintett fogyasztók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ilyen egyezséget magukra nézve kötelezőnek ismerjék el vagy elutasítsák, és benyújtsák vagy fenntartsák megfelelő egyéni keresetüket.

  Módosítás    16

  Irányelvre irányuló javaslat

  29 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (29)  Annak érdekében, hogy az egyéni fogyasztók könnyebben folyamodhassanak jogorvoslatért a kereskedő a jogsértés által érintett fogyasztók felé fennálló felelősségét megállapító jogerős határozat alapján, a határozatot kibocsátó bíróság vagy közigazgatási hatóság felhatalmazást kap arra, hogy a feljogosított és a kereskedőt felhívja kollektív egyezséget elérésére.

  törölve

  Módosítás    17

  Irányelvre irányuló javaslat

  31 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (31)  Annak biztosítása, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak egy képviseleti keresetről, elengedhetetlen a siker szempontjából. A fogyasztókat tájékoztatni kell a folyamatban lévő képviseleti eljárásról, arról a tényről, hogy a kereskedő gyakorlata jogsértésnek minősül, a jogsértés megállapítását követően őket megillető jogokról, valamint az érintett fogyasztók által megteendő bármely további lépésről, különösen a jogorvoslat tekintetében. A jogsértésre vonatkozó tájékoztatás terjesztéséből adódó hírnévvel kapcsolatos kockázatok szintén fontosak a fogyasztói jogokat sértő kereskedők elrettentéséhez.

  (31)  Annak biztosítása, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak egy képviseleti keresetről, elengedhetetlen a siker szempontjából. A fogyasztókat tájékoztatni kell a folyamatban lévő képviseleti eljárásról, arról a tényről, hogy a kereskedő gyakorlata jogsértésnek minősül, a jogsértés megállapítását követően őket megillető jogokról, valamint az érintett fogyasztók által megteendő bármely további lépésről, különösen a jogorvoslat tekintetében. Figyelembe kell venni az ártatlanság vélelmének elvét és a hírnévvel kapcsolatos, a potenciális jogsértésre vonatkozó tájékoztatás terjesztéséből eredő kockázatokat.

  Módosítás    18

  Irányelvre irányuló javaslat

  32 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (32)  A hatásosság érdekében a tájékoztatásnak megfelelőnek és az ügy körülményeivel arányosnak kell lennie. A jogsértő kereskedőnek megfelelően tájékoztatnia kell valamennyi érintett fogyasztót a képviseleti eljárás keretében hozott jogerős tiltó és jogorvoslati határozatról, valamint a bíróság vagy közigazgatási hatóság által jóváhagyott egyezségről. Erre vonatkozó tájékoztatást lehet például közzétenni a kereskedő honlapján, a közösségi médiában, az online piacokon vagy a népszerű újságokban, ideértve azokat is, amelyeket kizárólag elektronikus kommunikációs eszközökkel terjesztenek. Amennyiben lehetséges, a fogyasztókat elektronikus vagy nyomtatott levélben egyenként tájékoztatni kell. Ezt a tájékoztatást kérésre számukra hozzáférhető formában meg kell adni a fogyatékossággal élő személyeknek.

  (32)  A hatásosság érdekében a tájékoztatásnak megfelelőnek és az ügy körülményeivel arányosnak kell lennie. A jogsértő kereskedőnek megfelelően tájékoztatnia kell valamennyi érintett magánszemélyt, valamint a nagyközönséget a képviseleti eljárás keretében hozott jogerős tiltó és jogorvoslati határozatról, valamint a bíróság vagy közigazgatási hatóság által jóváhagyott egyezségről. Erre vonatkozó tájékoztatást lehet például közzétenni a kereskedő honlapján, a közösségi médiában, az online piacokon vagy a népszerű újságokban, ideértve azokat is, amelyeket kizárólag elektronikus kommunikációs eszközökkel terjesztenek. Amennyiben lehetséges, a magánszemélyeket elektronikus vagy nyomtatott levélben egyenként tájékoztatni kell. Ezt a tájékoztatást kérésre számukra hozzáférhető formában meg kell adni a fogyatékossággal élő személyeknek.

  Módosítás    19

  Irányelvre irányuló javaslat

  33 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (33)  A jogbiztonság fokozása, az uniós jog alkalmazása során a következetlenség elkerülése, valamint a képviseleti eljárások általában vett és eljárási hatékonyságának, továbbá a jogorvoslatot követő lehetséges intézkedések hatékonyságának növelése érdekében közigazgatási hatóság vagy bíróság jogerős határozatában – beleértve az ezen irányelv szerinti tiltó határozatot is – foglaltakat későbbi, ugyanazon kereskedő által elkövetett ugyanazon jogsértéssel kapcsolatban folyó jogi eljárásokban nem lehet vitatni a jogsértés jellege, és anyagi, személyes, időbeli és területi hatálya tekintetében. Abban az esetben, ha a jogsértés tartós hatásait megszüntető intézkedésekre – beleértve a jogorvoslatot is – irányuló eljárást nem a jogsértést megállapító jogerős határozatot kibocsátási helye szerinti tagállamban indítják, a határozatnak a jogsértés megállapítása tekintetében megdönthető vélelemnek kell minősülnie.

  (33)  A jogbiztonság fokozása, az uniós jog alkalmazása során a következetlenség elkerülése, valamint a képviseleti eljárások általában vett és eljárási hatékonyságának, továbbá a jogorvoslatot követő lehetséges intézkedések hatékonyságának növelése érdekében közigazgatási hatóság vagy bíróság jogerős határozatában – beleértve az ezen irányelv szerinti tiltó határozatot is – foglaltakat későbbi, ugyanazon kereskedő által elkövetett ugyanazon jogsértéssel kapcsolatban folyó jogi eljárásokban nem lehet vitatni a jogsértés jellege, és anyagi, személyes, időbeli és területi hatálya tekintetében. Abban az esetben, ha a jogsértés tartós hatásait megszüntető intézkedésekre – beleértve a jogorvoslatot is – irányuló eljárást nem a jogsértést megállapító jogerős határozatot kibocsátási helye szerinti tagállamban indítják, a határozatnak legalább a jogsértés megállapítása tekintetében megdönthető vélelemnek kell minősülnie.

  Módosítás    20

  Irányelvre irányuló javaslat

  34 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (34a)  A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a magánszemélyek a kapcsolódó képviseleti eljárásban hozott jogerős határozatig kérelmezhessék jogorvoslat iránti keresetük felfüggesztését.

  Módosítás    21

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Ez az irányelv olyan szabályokat állapít meg, amelyek lehetővé teszik a feljogosított egységek számára, hogy a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét célzó képviseleti eljárásokat indítsanak, ugyanakkor megfelelő biztosítékokat tartalmaznak a visszaélésszerű pereskedés elkerüléséhez.

  (1)  Ez az irányelv olyan szabályokat állapít meg, amelyek lehetővé teszik a feljogosított egységek számára, hogy a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét célzó képviseleti eljárásokat indítsanak, ezáltal a fogyasztóvédelemhez és különösen az igazságszolgáltatáshoz magas szintű hozzáférést elérve, és ugyanakkor megfelelő biztosítékokat tartalmaznak uniós és tagállami szinten, ezek egész Unióra kiterjedő következetes alkalmazása mellett a visszaélésszerű pereskedés elkerüléséhez.

  Módosítás    22

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy olyan rendelkezéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el, amelyek a feljogosított egységek vagy bármely más érintett személyek részére a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét célzó egyéb eljárásjogi eszközök biztosítását célozzák nemzeti szinten.

  (2)  Ez az irányelv minimális harmonizációra törekszik, és ezért nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy olyan rendelkezéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el, amelyek magasabb szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak, és a feljogosított egységek vagy bármely más érintett személyek részére a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét célzó, az irányelvben előirányzottaktól eltérő eljárásjogi eszközök biztosítását célozzák nemzeti szinten.

  Módosítás    23

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  Ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozókon kívül további fogyasztóvédelmi területeket fogadjanak el vagy tartsanak fenn.

  Módosítás    24

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1b)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletnek a 2. cikk (1) bekezdésében említett uniós jogi rendelkezésekkel való kiegészítés általi módosítása céljából.

  Módosítás    25

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1.  fogyasztó: bármely természetes személy, aki a kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célokból jár el;

  1.  fogyasztó: bármely természetes személy, aki főként a kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célokból jár el;

  Módosítás    26

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3.  fogyasztók kollektív érdekei: több fogyasztó érdeke;

  3.  fogyasztók kollektív érdekei: több fogyasztó vagy az (EU) 2016/679 rendeletben (általános adatvédelmi rendelet) meghatározott érintett érdeke;

  Módosítás    27

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok akkor nyilvánítanak feljogosítottnak valamely szervezetet, ha az megfelel a következő feltételeknek:

  A tagállamok kizárólag akkor nyilvánítanak feljogosítottnak valamely szervezetet, ha az megfelel a következő feltételeknek:

  Módosítás    28

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  valamely tagállam jogának megfelelően hozták létre;

  a)  valamely tagállam jogának megfelelően hozták létre és jegyezték be;

  Módosítás    29

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó uniós jog rendelkezéseit betartsák;

  b)  alapító okirata vagy más szervezetirányítási dokumentuma igazolja, hogy jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó uniós jogi rendelkezéseket betartsák;

  Módosítás    30

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  nonprofit jellegű.

  c)  nonprofit jellegű, és irányítási struktúrája biztosítja nonprofit kritérium teljesülését;

  Módosítás    31

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  tevékenységének finanszírozási forrása és az általa a fellépésének finanszírozására használt összegek általánosságban mindenkor teljesen átláthatók;

  Módosítás    32

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cb)  megfelelő eljárásokkal rendelkezik az összeférhetetlenségek feltárására, megelőzésére és kezelésére;

  Módosítás    33

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c c pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cc)  megfelelő kommunikációs politikával rendelkezik, amelynek révén általános módon tájékoztatja a fogyasztókat a kollektív keresettel járó költségekről és kockázatokról;

  Módosítás    34

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c d pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cd)  nem áll szerkezeti vagy pénzügyi kapcsolatban olyan harmadik személlyel vagy szervezettel, amelynek pénzügyi előnye származik a keresetből azáltal, hogy ahhoz jogi segítséget vagy pénzügyi támogatást nyújt.

  Módosítás    35

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy különösen a fogyasztói szervezetek és a független közszférabeli szervek jogosultak legyenek a feljogosított egység jogállására. A tagállamok egynél több tagállamból származó tagokat képviselő fogyasztói szervezeteket is kijelölhetnek.

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy különösen a fogyasztói szervezetek és adott esetben a független közszférabeli szervek jogosultak legyenek a feljogosított egység jogállására. A tagállamok egynél több tagállamból származó tagokat képviselő fogyasztói szervezeteket is kijelölhetnek.

  Módosítás    36

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek képviseleti eljárásokat indíthassanak a nemzeti bíróságok vagy közigazgatási hatóságok előtt, feltéve, hogy közvetlen kapcsolat áll fenn az egység fő célkitűzései és az uniós jog alapján biztosított, állítólagosan megsértett jogok között, amelyek tekintetében az eljárást indították.

  (1)  A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek az 1. cikk szerint képviseleti eljárásokat indíthassanak a nemzeti bíróságok vagy közigazgatási hatóságok előtt.

  Módosítás    37

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek jogosultak legyenek olyan képviseleti eljárásokat indítani, amelyek a jogsértés tartós hatásainak megszüntetését célozzák. Ezeket az intézkedéseket minden olyan jogerős határozat alapján kérni lehet, amely megállapítja, hogy a gyakorlat az I. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok fogyasztók kollektív érdekeit sértő megsértésének minősül, beleértve a (2) bekezdés b) pontjában említett jogsértés megszüntetésére irányuló jogerős határozatot is.

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek jogosultak legyenek olyan képviseleti eljárásokat indítani, amelyek a jogsértés tartós hatásainak megszüntetését célozzák. Ezeket az intézkedéseket minden olyan jogerős határozat alapján kérni lehet, amely megállapítja, hogy a gyakorlat az I. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok fogyasztók kollektív érdekeit sértő megsértésének minősül, beleértve a (2) bekezdés b) pontjában említett jogsértés megszüntetésére irányuló jogerős határozatot is. Noha e képviseleti eljárásokról csak azt követően lehet határozatot hozni, hogy hivatalosan megállapítást nyert, hogy a gyakorlat sérti az uniós jogot, az eljárások elhúzódásának megelőzése érdekében az eljárások a (2) bekezdésben említett, tiltó határozatokra irányuló eljárásokkal párhuzamosan vagy a nemzeti joggal összhangban, egyetlen képviseleti kereset részeként megindíthatók.

  Módosítás    38

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A 4. cikk (4) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek egyetlen képviseleti eljárásban kérhessék a jogsértés tartós hatásainak megszüntetésére irányuló intézkedéseket és a (2) bekezdésben említett intézkedéseket.

  törölve

  Módosítás    39

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  A tagállamok biztosítják, hogy „a vesztes fizet” elve minden képviseleti eljárásban érvényesüljön.

  Indokolás

  A 2013. évi bizottsági ajánlás szerint a kollektív jogorvoslati eljárás vesztes fele megtéríti a pernyertes fél szükséges jogi költségeit.

  Módosítás    40

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A 5. cikk (3) bekezdés alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek jogosultak legyenek képviseleti eljárások indítására olyan jogorvoslati határozat érdekében, amely a kereskedő számára előírják többek között a kártérítést, a javítást, a cserét, az árcsökkentést, a szerződés megszüntetését vagy adott esetben a kifizetett ár visszatérítését. A tagállamok előírhatják a meghatalmazást az érintett fogyasztók részéről a megállapító vagy a jogorvoslati határozat meghozatala előtt.

  A 5. cikk (3) bekezdés alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek jogosultak legyenek képviseleti eljárások indítására olyan, gazdasági vagy nem gazdasági károkkal kapcsolatos jogorvoslati határozat érdekében, amely a kereskedő számára előírják többek között a kártérítést, a javítást, a cserét, az elszállítást, az árcsökkentést, a szerződés megszüntetését vagy adott esetben a kifizetett ár visszatérítését. Ezenfelül a tagállamok biztosíthatják, hogy a feljogosított egységek szigorúan kivételes és megfelelően indokolt esetekben jogorvoslati határozat helyett deklaratív határozatot kérhessenek.

   

  A tagállamok előírhatják a meghatalmazást az érintett fogyasztók részéről a megállapító vagy a jogorvoslati határozat meghozatala előtt, adott esetben a kért jogorvoslat típusát illetően is. Lehetővé kell tenni, hogy más érintett fogyasztók – ideértve azokat is, akik az eljárás helye szerinti tagállamban szokásos lakóhellyel nem rendelkeznek – szintén csatlakozzanak a deklaratív határozatra vagy jogorvoslati határozatra irányuló képviseleti keresethez.

  Módosítás    41

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A képviseleti keresetből eredő kártérítést rendesen az érintett fogyasztók között kell elosztani.

  Módosítás    42

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok felhatalmazhatnak egy bíróságot vagy közigazgatási hatóságot arra, hogy jogorvoslati határozat helyett a kereskedő az I. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok megsértésével kárt szenvedett fogyasztók felé fennálló felelősségét megállapító határozatot hozzon kellően indokolt esetekben, amennyiben az érintett fogyasztókat érő egyéni sérelem jellege miatt az egyéni jogorvoslat számszerűsítése bonyolult.

  törölve

  Módosítás    43

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A (2) bekezdés nem alkalmazandó amennyiben:

  törölve

  a)  a jogsértés által érintett fogyasztók azonosíthatók és ugyanazon gyakorlat okozta hasonló sérelmet szenvedtek egy időszak vagy egy vásárlás során. Ilyen esetekben az egyes érintett fogyasztóktól származó meghatalmazás nem képezi a kereset benyújtásának feltételét. A jogorvoslatot az érintett fogyasztóknak kell címezni;

   

  b)  a fogyasztók kis mértékű veszteséget szenvedtek el, és aránytalan lenne a jogorvoslat megosztása közöttük. Ilyen esetekben a tagállamok biztosítják, hogy az érintett fogyasztóktól származó meghatalmazás ne legyen feltétel. A jogorvoslatot a fogyasztók kollektív érdekeit szolgáló közérdekű célra kell fordítani.

   

  Módosítás    44

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti jogerős határozatba foglat jogorvoslat nem érinti az érintett fogyasztók uniós vagy nemzeti jog szerinti bármely esetleges további jogorvoslati jogát.

  (4)  Az (1) bekezdés szerinti jogerős határozatba foglat jogorvoslat nem érinti az érintett fogyasztók uniós vagy nemzeti jog szerinti bármely esetleges további jogorvoslati jogát.

  Módosítás    45

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A 6. cikk (1) bekezdésében említett, jogorvoslatot igénylő feljogosított egység az eljárás korai szakaszában bejelenti a tevékenységéhez általában és az eljárásban felhasznált pénzeszközök forrását. Bizonyítania kell, hogy elegendő pénzügyi forrással rendelkezik ahhoz, hogy az érintett fogyasztók érdekeit képviselje, és hogy a kereset sikertelensége esetén minden abból adódó költséget fedezni tudjon.

  (1)  A 6. cikk (1) bekezdésében részletesen említett, jogorvoslatot igénylő feljogosított egység az elfogadhatósági szakaszban részletesen bejelenti a tevékenységéhez általában és az eljárásban felhasznált pénzeszközök forrását. Ennek része lehet harmadik féltől származó garancia vagy kártalanítás, amelyre szintén e cikk (2) és (3) bekezdése vonatkozik.

  Módosítás    46

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A pervesztes fél viseli az eljárás költségeit a vonatkozó nemzeti jogban előírt feltételek mellett.

  Módosítás    47

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy olyan esetekben, amikor a jogorvoslaté érdekében indított képviseleti eljárást harmadik fél finanszírozza, a harmadik fél számára tilos legyen:

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy olyan esetekben, amikor a jogorvoslaté érdekében indított képviseleti eljárást harmadik fél finanszírozza, biztosítsák a finanszírozás eredetének átláthatóságát, és hogy a harmadik fél számára tilos legyen:

  Módosítás    48

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a feljogosított egység döntéseinek befolyásolása valamely képviseleti eljárással összefüggésben, beleértve a peren kívüli egyezségeket is;

  a)  a feljogosított egység döntéseinek befolyásolása valamely képviseleti eljárás során, beleértve a peren kívüli egyezségeket is;

  Módosítás    49

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa)  a peres eljárás vagy a határozat útján közvetlen vagy közvetett pénzügyi előny szerzése;

  Módosítás    50

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy a bíróságok és a közigazgatási hatóságok felhatalmazást kapjanak az (2) bekezdésben említett körülmények vizsgálatára, és ennek megfelelően előírják a feljogosított egység számára a megfelelő finanszírozás elutasítását, és amennyiben szükséges, egyedi ügyben elutasítsák a feljogosított egység jogállását.

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy a bíróságok és a közigazgatási hatóságok megvizsgálják az (2) bekezdésben említett körülményeket, és ennek megfelelően előírják a feljogosított egység számára a megfelelő finanszírozás elutasítását, és amennyiben szükséges, egyedi ügyben elutasítsák a feljogosított egység jogállását.

  Módosítás    51

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 cikk – 6 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  Az érintett egyéni fogyasztók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy elfogadják vagy elutasítsák az (1), (2) és (3) bekezdésben említett egyezségek kötelező erejét magukra nézve. A (4) bekezdéssel összhangban jóváhagyott egyezség útján szerzett jogorvoslat nem érinti az érintett fogyasztók uniós vagy nemzeti jog szerinti bármely esetleges további jogorvoslati jogát.

  (6)  Az érintett egyéni fogyasztók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy elfogadják vagy elutasítsák az (1), (2) és (3) bekezdésben említett egyezségek kötelező erejét magukra nézve, és benyújtsák vagy fenntartsák megfelelő egyéni keresetüket. A (4) bekezdéssel összhangban jóváhagyott egyezség útján szerzett jogorvoslat nem érinti az érintett fogyasztók uniós vagy nemzeti jog szerinti bármely esetleges további jogorvoslati jogát.

  Módosítás    52

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bíróság vagy a közigazgatási hatóság a jogsértő kereskedő számára előírja, hogy a 5. és 6. cikkben említett intézkedéseket tartalmazó jogerős határozatokról valamint a 8. cikk említett jóváhagyott egyezségekről az ügy körülményeinek megfelelően és meghatározott határidőn belül tájékoztassa az érintett fogyasztókat, beleértve adott esetben az összes érintett fogyasztó egyenkénti értesítését is.

  (1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bíróság vagy a közigazgatási hatóság a jogsértő kereskedő számára előírja, hogy a 5. és 6. cikkben említett intézkedéseket tartalmazó jogerős határozatokról valamint a 8. cikk említett jóváhagyott egyezségekről az ügy körülményeinek megfelelően és meghatározott határidőn belül tájékoztassa az érintett magánszemélyeket, különösen a fogyasztókat és a munkavállalókat, valamint a nagyközönséget, beleértve adott esetben az összes érintett magánszemély egyenkénti értesítését is. A jogsértést elkövető kereskedő csatornáin kívül az említett információkhoz vonatkozó közhatósági csatornákon vagy a kijelölt feljogosított egységek csatornáin keresztül is hozzá lehet férni, minden esetben a jogsértést elkövető kereskedő költségén.

  Indokolás

  A jogsértést elkövető fél csatornáit a károsult fél nem feltétlenül tekinti megbízhatónak. Ezért helyénvaló, hogy a fogyasztók a megbízhatónak tekintett csatornákon keresztül tájékozódhassanak.

  Módosítás    53

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az (1) bekezdésben említett tájékoztatásnak érthető nyelven tartalmaznia kell a képviseleti eljárás tárgyát, jogi következményeit és adott ügyben az érintett fogyasztók által teendő későbbi lépéseket.

  (2)  Az (1) bekezdésben említett tájékoztatásnak érthető nyelven tartalmaznia kell a képviseleti eljárás tárgyát, jogi következményeit és adott ügyben az érintett fogyasztók által teendő későbbi lépéseket. A tájékoztatás módját és határidejét a bírósággal vagy a közigazgatási hatósággal egyeztetve kell kialakítani.

  Módosítás    54

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a másik tagállamban hozott, az (1) bekezdésben említett jogerős határozatot a nemzeti bíróságok vagy közigazgatási hatóságok tekintsék megdönthető vélelemnek a jogsértés megtörténte szempontjából.

  (2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a másik tagállamban hozott, az (1) bekezdésben említett jogerős határozatot a nemzeti bíróságok vagy közigazgatási hatóságok tekintsék legalább megdönthető vélelemnek a jogsértés megtörténte szempontjából.

  Módosítás    55

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok biztosítják, hogy a 5. és 6. cikkben említett képviseleti eljárás megindítása felfüggessze vagy megszakítsa az érintett fogyasztókat érintő jogorvoslati intézkedések elévülését, amennyiben az érintett jogokra az uniós vagy a nemzeti jog értelmében elévülési idő vonatkozik.

  A tagállamok a nemzeti joggal összhangban biztosítják, hogy a 5. és 6. cikkben említett képviseleti eljárás megindítása felfüggessze vagy megszakítsa az érintett fogyasztókat érintő jogorvoslati intézkedések elévülését, amennyiben az érintett jogokra az uniós vagy a nemzeti jog értelmében elévülési idő vonatkozik.

  Módosítás    56

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok biztosítják, hogy olyan feljogosított egység kérelmére, amely észszerűen elérhető tényeket és bizonyítékokat mutat be a képviseleti eljárásban és jelzi, hogy az alperes birtokában további bizonyítékok találhatóak, a bíróság vagy közigazgatási hatóság a nemzeti eljárási szabályoknak megfelelően elrendelheti, hogy az alperes – az alkalmazandó uniós és nemzeti titoktartási szabályokra is figyelemmel – az ilyen bizonyítékot bemutassa.

  A tagállamok biztosítják, hogy olyan feljogosított egység kérelmére, amely észszerűen elérhető tényeket és bizonyítékokat mutat be a képviseleti eljárásban és jelzi, hogy az alperes birtokában további bizonyítékok találhatóak, a bíróság vagy közigazgatási hatóság elrendelheti, hogy az alperes – az alkalmazandó uniós és nemzeti titoktartási szabályokra is figyelemmel – az ilyen bizonyítékot bemutassa. Ezt a határozatot a kért közlés szükségességének, terjedelmének és arányosságának értékelésére kell alapozni a nemzeti eljárási szabályoknak megfelelően, valamint az alkalmazandó uniós és nemzeti titoktartási szabályokra is figyelemmel.

  Módosítás    57

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket - például az alkalmazandó bírósági vagy igazgatási díjak korlátozása, adott esetben a költségmentességre való jogosultság biztosítása, vagy e célból állami finanszírozás biztosítása révén - annak biztosítása érdekében, hogy a képviseleti eljárások költségei ne képezzenek pénzügyi akadályt a feljogosított egységek számára, hogy azok hatékonyan gyakorolhassák a 5. és 6. cikkben említett jogaikat.

  (1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket – különösen az alkalmazandó bírósági vagy igazgatási díjak korlátozása, adott esetben a költségmentességre való jogosultság biztosítása, vagy e célból állami finanszírozás biztosítása révén annak biztosítása érdekében, hogy a képviseleti eljárások költségei ne képezzenek pénzügyi akadályt a feljogosított egységek számára, hogy azok hatékonyan gyakorolhassák a 5. és 6. cikkben említett jogaikat.

  Módosítás    58

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azokban az esetekben, amikor a feljogosított egységek kötelesek tájékoztatni az érintett fogyasztókat a folyamatban lévő képviseleti eljárásokról, az eljárás sikere esetén a kereskedőtől vissza lehessen igényelni a kapcsolódó költségeket.

  (2)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a kollektív jogorvoslati eljárásban pervesztes fél visszatérítse a pernyertes fél által viselt szükséges jogi költségeket, az alkalmazandó nemzeti jogban előírt feltételek szerint. Azokban az esetekben, amikor a feljogosított egységek kötelesek tájékoztatni az érintett fogyasztókat a folyamatban lévő képviseleti eljárásokról, az eljárás sikere esetén a kereskedőtől vissza lehessen igényelni a kapcsolódó költségeket.

  Módosítás    59

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy bármely, a valamely tagállamban a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban előzetesen kijelölt feljogosított egység az ott említett, nyilvánosan hozzáférhető jegyzék bemutatása esetén más tagállam bíróságaihoz vagy közigazgatási hatóságaihoz is fordulhasson. A bíróságok vagy közigazgatási hatóságok a feljogosított egység eljárásindítási jogosultságának bizonyítékaként elfogadják ezt a jegyzéket, de ez nem érinti azon jogukat, hogy megvizsgálhassák, hogy a feljogosított egység célja indokolja-e azt, hogy az egység az adott ügyben eljárást indítson.

  (1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy bármely, a valamely tagállamban a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban előzetesen kijelölt feljogosított egység az ott említett, nyilvánosan hozzáférhető jegyzék bemutatása esetén más tagállam bíróságaihoz vagy közigazgatási hatóságaihoz is fordulhasson. A bíróságok vagy közigazgatási hatóságok a feljogosított egység eljárásindítási jogosultságának bizonyítékaként elfogadják ezt a jegyzéket.

  Módosítás    60

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  16a. cikk

   

  A tagállamok a határon átnyúló tiltó végzések láthatóbbá tétele érdekében gondoskodnak arról, hogy az érintett belföldi közigazgatási hatóságok nyilvántartást hozzanak létre a tiltó végzés hatálya alá tartozó jogellenes cselekményekről, amely a bevált gyakorlatok és a más tagállami hatóságok tájékoztatásának alapjául szolgál.

  Módosítás    61

  Irányelvre irányuló javaslat

  17 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  17a. cikk

   

  A felhatalmazás gyakorlása

   

  (1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

   

  (2) A Bizottságnak az 5. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása öt évre szól [ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítással szemben legkésőbb három hónappal a megfelelő többéves pénzügyi keret érvényességének vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a következő többéves pénzügyi keretekkel azonos időtartamra.

   

  (3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

   

  (4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

   

  (5) A 2. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  Módosítás    62

  Irányelvre irányuló javaslat

  18 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Legkésőbb az ezen irányelv hatálybalépését követő egy éven belül a Bizottság értékeli, hogy a légi és a vasúti utasok jogaira vonatkozó szabályok az ezen irányelvben előírtakhoz hasonló mértékben védik-e a fogyasztók jogait. Amennyiben ez az eset áll fenn, a Bizottság megfelelő javaslatokat kíván tenni, amelyek különösen az I. melléklet 10. és 15. pontjában említett aktusok ezen irányelv 2. cikkében meghatározott hatálya alól való kivonásából állhatnak.

  törölve

  Módosítás    63

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59a.  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/104/EU irányelve (2014. november 26.) a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 349., 2014.12.5., 1. o.).

  Módosítás    64

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59b.  Az Európai Parlament és a Tanács [...] rendelete az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet).

  Módosítás    65

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 c pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59c.  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról (HL L 11., 2002.1.15., 4. o.).

  Módosítás    66

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 d pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59d.  Az Európai Parlament és a Tanács […] irányelve az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (átdolgozás).

  Módosítás    67

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 e pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59e.  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) (HL L 96., 2014.3.29., 357. o.)

  Módosítás    68

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 f pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59f.  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.).

  Módosítás    69

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 g pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59g.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 51. o.).

  Módosítás    70

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 h pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59h.  Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 88., 2011.4.4., 5. o.).

  Módosítás    71

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 i pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59i.  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/33/EU irányelve (2014. február 26.) a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 251. o.)

  Módosítás    72

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 j pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59j.  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/31/EU irányelve (2014. február 26.) a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 107. o.).

  Módosítás    73

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 k pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59k.  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/29/EU irányelve (2013. június 12.) a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) (HL L 178., 2013.6.28., 27. o.).

  Módosítás    74

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 l pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59l.  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

  Módosítás    75

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 m pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59m.  Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről (HL L 342., 2009.12.22., 59. o.).

  Módosítás    76

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 n pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59n.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve (2009. június 18.) a játékok biztonságáról (HL L 170., 2009.6.30., 1. o.).

  Módosítás    77

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 o pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59o.  Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 14. o.).

  Módosítás    78

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 p pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59p.  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62. o.).

  Módosítás    79

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 q pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59q.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).

  Módosítás    80

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 r pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59r.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 1. o.).

  Módosítás    81

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 s pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59s.  Az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.)

  Módosítás    82

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 t pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59t.  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).

  Módosítás    83

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 u pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59u.  Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 404., 2006.12.30., 9. o.).

  Módosítás    84

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 59 v pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  59v.  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

  MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT

  A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott hozzájárulásokat a véleménytervezet elkészítése során:

  Szervezet és/vagy személy

  BEUC (Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet)

  Ursula Pachl (igazgatóhelyettes)

  Augusta Maciuleviciuté (vezető jogász)

  MKB Nederland (Holland Kis- és Középvállalkozások Szövetsége)

  Fried Kaanen (alelnök)

  Egbert Roozen (alelnök)

  VNO-NCW (Holland Ipari és Foglalkoztatói Szövetség)

  BUSINESSEUROPE

  Winand Quaedvlieg (brüsszeli irodavezető)

  VZBV (Német Fogyasztóvédelmi Szervezetek Szövetsége)

  Otmar Lell (jogi és kereskedelmi csoportvezető)

  Isabelle Buscke (brüsszeli csoportvezető)

  Julian Gallash (a jogi és kereskedelmi csoport politikai referense)

  Christiane Seidel (a brüsszeli csoport politikai referense)

  ETNO-GSMA

  Pierantonio Rizzo

  Malte Firlus

  Kristina Olausson

  BitKom

  Torben David

  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások

  Hivatkozások

  COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  2.5.2018

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  2.5.2018

  Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  13.9.2018

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Dennis de Jong

  16.5.2018

  Vizsgálat a bizottságban

  24.9.2018

  10.10.2018

  21.11.2018

   

  Az elfogadás dátuma

  22.11.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  18

  10

  3

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Salvatore Cicu, Mady Delvaux, Czesław Hoc, Jean Lambert, Anne-Marie Mineur

  A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  18

  +

  ALDE

  ECR

  GUE/NGL

  S&D

   

   

  Verts/ALE

  Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  Anneleen Van Bossuyt

  Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

  Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

  Jean Lambert, Julia Reda

  10

  -

  ECR

  PPE

   

   

  Daniel Dalton, Czesław Hoc

  Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen

  3

  0

  EFDD

  PPE

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

  Carlos Coelho

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás

  VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (26.11.2018)

  a Jogi Bizottság részére

  a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
  (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

  A vélemény előadója: Georg Mayer

  RÖVID INDOKOLÁS

  Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát a képviseleti keresetekről szóló irányelvre, amely biztosítaná, hogy a tagállamok teljes körűen alkalmazzák, érvényesítsék és végrehajtsák az uniós jogot, és megfelelő jogorvoslatot nyújtsanak a polgárok számára.

  A képviseleti keresetekről szóló irányelv nem avatkozik be a már meglévő mechanizmusokba az 1. mellékletben említett irányelvek javítása vagy módosítása tekintetében helyi fuvarozók vagy utazásszervezők révén, ehelyett a meglévő jogszabályok fogyasztóbarát alkalmazását segítő eszközként kell rá tekinteni. Jogvita esetén a képviseleti kereset elfogadhatóságának kérdésében az érintett tagállam rendelkezik joghatósággal (a joghatóságot a 44/2001/EK Brüsszel I. rendelet alapján kell megállapítani).

  Az érintett fuvarozási vagy turisztikai ágazatok – például a légi, vasúti, tengeri utazás és a szervezett utazás – konkrét jellemzőit azok az ágazatspecifikus irányelvek veszik figyelembe, amelyekre a képviseleti keresetindítás lehetősége vonatkozni fog.

  Az előadó úgy véli, hogy az átfogó fogyasztóvédelem érdekében sürgősen szükség van az ágazatspecifikus irányelvek átdolgozására, frissítésére és a piaci fejleményekhez való hozzáigazítására. Különösen igaz ez a légi utasok jogairól szóló irányelv esetében. A képviseleti keresetekről szóló irányelv nem vonhatja el a figyelmet arról, hogy az utasjogok felülvizsgálata már régóta esedékes. Jelenleg azonban túl korai megmondani, hogy sor kerül-e átdolgozásra a képviseleti keresetekről szóló irányelv hatálybalépése után, ezért a Bizottság által az 1. melléklet további fenntartásának értékelésére javasolt határidő kevéssé tűnik helyénvalónak.

  A kollektív jogorvoslati eljárásokat nem szabad olyan közfeladatok ellátására használni mint például a kárt okozó magatartások büntetőjogi üldözése. Az ilyen feladatokat nem szabad úgy magánfelekre ruházni, hogy ennek során magánfelek kapjanak kizárólagos hozzáférést a vonatkozó eljárásokhoz.

  Az irányelv nem veszi figyelembe az olyan párhuzamos eljárások lehetőségét, amelyek akadályozhatják a későbbi képviseleti kereseteket. Ebben az esetben részletes elemzésre és szabályozásra van szükség a bíróságok, a fogyasztók és a vállalkozások számára is káros, túlzottan nagy számú eljárás elkerülése érdekében.

  Nem szabad a vállalkozásokkal szembeni önkényes, zsaroló jellegű keresetek indítására ösztönözni, ami jövedelmező üzleti modellé is fejlődhet.

  Emellett az előadó az alábbi pontokban látja szükségesnek a javaslat jobbítását:

  1.  A feljogosított egységek fogalmának meghatározása: az előfeltételeket szűkebben kell meghatározni, továbbá a feltételeknek az érintett feljogosított egységek a képviseleti eljárás teljes időtartama alatt meg kell, hogy feleljenek.

  2.  Az önkéntes részvételi rendszer: az előadó elutasítja az olyan magánjogi képviseleti kereseteket, amelyekre az érintett fogyasztók nem adtak felhatalmazást, mivel az önkéntes részvételi rendszertől való elmozdulás nincs összhangban az európai jogi hagyományokkal. A kollektív jogorvoslatnak előfeltételét kell, hogy képezze a fogyasztók igényeik érvényesítésébe való beleegyezése. Ugyanakkor egy önkéntes részvételi rendszer alkalmazása esetén feltételeznünk kell, hogy „bagatell” ügyekben nem lenne széles körben beszerezhető a feltételezett károsultak egyetértése, mivel az esetleges kártérítésből közvetlen előnyük nem származna.

  3.  A feljogosított egységek finanszírozása: a feljogosított egységeket semmilyen körülmények között nem szabad állami támogatásból finanszírozni. E téren érvényesülnie kell a felperesek és az alperesek egyenlősége elvének. Egyik fél sem részesülhet kedvezőbb elbánásban.

  4.  Ügyvédi díjak: a képviseleti keresetek nem ösztönözhetnek az érintett felek számára szükségtelen jogvitákra. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy ne legyen lehetőség sikerdíjak alkalmazására.

  5.  Büntetőeljárások: Az esetlegesen kapott kártérítés összege nem lehet nagyobb, mint ami egyéni perindítás révén megszerezhető lett volna.

  MÓDOSÍTÁS:

  A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Ezen irányelv célja, hogy lehetővé tegye a fogyasztók kollektív érdekeit képviselő feljogosított egységek számára, hogy az uniós jog rendelkezéseinek megsértése esetén a jogsértés megszüntetésére irányuló képviseleti eljárásban jogorvoslatért folyamodjanak. A feljogosított egységeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a jogsértés megszüntetését vagy megtiltását, a jogsértés megtörténtének megállapítását és jogorvoslatot kérjenek, mint például a nemzeti jogszabályok szerint rendelkezésre álló kártérítést, kijavítást vagy árcsökkentést.

  (1)  Ezen irányelv célja, hogy lehetővé tegye a fogyasztók kollektív érdekeit képviselő feljogosított egységek számára, hogy az uniós jog rendelkezéseinek megsértése esetén a jogsértés megszüntetésére irányuló képviseleti eljárásban jogorvoslatért folyamodjanak. A feljogosított egységeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a jogsértés megszüntetését vagy megtiltását, a jogsértés megtörténtének megállapítását és jogorvoslatot kérjenek, mint például a nemzeti jogszabályok szerint rendelkezésre álló kártérítést, kijavítást, cserét, elszállítást vagy árcsökkentést, a szerződés megszüntetését vagy a kifizetett ár visszatérítését.

  Módosítás    2

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  A Bizottság jogalkotási javaslatokat fogadott el egy, a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletet és a légiutazók baleset esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre30 és a vasúti utazók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre31. Ezért helyénvaló előírni, hogy ezen irányelv hatálybalépését követő egy év elteltével a Bizottság vizsgálja meg, hogy a légi és a vasúti utasok jogaira vonatkozó uniós szabályok megfelelő szintű védelmet biztosítanak-e a fogyasztók számára az ebben az irányelvben előírtakhoz képest, és az irányelv hatályával kapcsolatban minden szükséges következtetést vonjon le.

  törölve

  _________________

   

  30 COM(2013) 130 final.

   

  31 COM(2017) 548 final.

   

  Módosítás    3

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A feljogosított egységek számára lehetővé kell tenni, hogy a jogsértés tartós hatásainak megszüntetésére irányuló intézkedésekért folyamodjanak. Ezen intézkedéseknek - adott esetben és a nemzeti jogszabályok biztosította lehetőségeken belül - olyan jogorvoslati határozat formáját kell ölteniük, amely kötelezi a kereskedőt többek között kártérítésre, javításra, cserére, árcsökkentésre, a szerződés megszüntetésére vagy a kifizetett ár visszatérítésére.

  (16)  A feljogosított egységek számára lehetővé kell tenni, hogy a jogsértés tartós hatásainak megszüntetésére irányuló intézkedésekért folyamodjanak. Ezen intézkedéseknek adott esetben és a nemzeti jogszabályok biztosította lehetőségeken belül olyan jogorvoslati határozat formáját kell ölteniük, amely kötelezi a kereskedőt többek között kártérítésre, javításra, cserére, elszállításra, árcsökkentésre, a szerződés megszüntetésére vagy a kifizetett ár visszatérítésére.

  Módosítás    4

  Irányelvre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)  A tagállamok előírhatják, hogy a feljogosított egységek nyújtsanak elegendő információt a jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárás alátámasztására, beleértve a jogsértés által érintett fogyasztói csoport körülírását, valamint a képviseleti eljárásban megoldandó ténybeli és jogi kérdéseket. A feljogosított egység számára nem lehet előírni az eljárás kezdeményezéséhez, hogy egyedileg azonosítsa a valamely jogsértés által érintett összes fogyasztót. A bíróság vagy a közigazgatási hatóság jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárások esetén az eljárás lehető legkorábbi szakaszában ellenőrzi, hogy az ügyben a jogsértés és az érintett fogyasztók által elszenvedett kár jellegére tekintettel lehet-e képviseleti eljárást indítani.

  (18)  A tagállamok előírhatják, hogy a feljogosított egységek nyújtsanak elegendő információt a jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárás alátámasztására, beleértve a jogsértés által érintett fogyasztói csoport körülírását, valamint a képviseleti eljárásban megoldandó ténybeli és jogi kérdéseket. A feljogosított egységtől az eljárás kezdeményezéséhez meg kell követelni, hogy egyedileg azonosítsa a valamely jogsértés által érintett összes fogyasztót, és hogy szerezze be előzetes hozzájárulásukat a képviseleti keresetben való részvételhez. A bíróság vagy a közigazgatási hatóság jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárások esetén az eljárás lehető legkorábbi szakaszában ellenőrzi, hogy az ügyben a jogsértés és az érintett fogyasztók által elszenvedett kár jellegére tekintettel lehet-e képviseleti eljárást indítani.

  Módosítás    5

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20)  Amennyiben az ugyanazon gyakorlat által érintett fogyasztók azonosíthatók, és egy meghatározott időszakban vagy vásárlás során hasonló kárt szenvedtek, például hosszú távú fogyasztói szerződések esetében, a bíróság vagy közigazgatási hatóság a képviseleti eljárásban egyértelműen meghatározhatja a jogsértés által érintett fogyasztói csoportot. A bíróság vagy közigazgatási hatóság különösen arra kérheti a jogsértő kereskedőt, hogy szolgáltasson releváns információkat, például az érintett fogyasztók kilétét és a gyakorlat időtartamát. Célszerűségi és hatékonysági okokból ezekben az esetekben a tagállamok nemzeti jogszabályaikkal összhangban fontolóra vehetik, hogy a fogyasztók közvetlenül hivatkozhassanak egy jogorvoslati határozatra annak kibocsátása után anélkül, hogy a jogorvoslati határozat meghozatala előtt egyéni meghatalmazást kellene adniuk.

  (20)  Amennyiben az ugyanazon gyakorlat által érintett fogyasztók azonosíthatók, és egy meghatározott időszakban vagy vásárlás során hasonló kárt szenvedtek, például hosszú távú fogyasztói szerződések esetében, a bíróság vagy közigazgatási hatóság a képviseleti eljárásban egyértelműen meghatározhatja a jogsértés által érintett fogyasztói csoportot. A bíróság vagy közigazgatási hatóság különösen arra kérheti a jogsértő kereskedőt, hogy szolgáltasson releváns információkat, például az érintett fogyasztók kilétét és a gyakorlat időtartamát. Célszerűségi és hatékonysági okokból ezekben az esetekben a tagállamok nemzeti jogszabályaikkal összhangban fontolóra vehetik annak lehetővé tételét, hogy a fogyasztók közvetlenül hivatkozhassanak egy jogorvoslati határozatra annak kibocsátása után anélkül, hogy a jogorvoslati határozat meghozatala előtt egyéni meghatalmazást kellene adniuk.

  Módosítás    6

  Irányelvre irányuló javaslat

  21 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (21)  Kis értékű ügyekben a legtöbb fogyasztó valószínűleg nem tesz lépéseket jogai érvényesítése érdekében, mivel az erőfeszítések felülmúlnák az egyéni előnyöket. Ha azonban ugyanaz a gyakorlat több fogyasztót érint, az összesített veszteség jelentős lehet. Ilyen esetekben a bíróság vagy a hatóság úgy ítélheti meg, hogy aránytalan a pénzeszközök az érintett fogyasztókhoz történő visszajuttatása, például azért, mert túl nehézkes vagy kivitelezhetetlen. Ezért a képviseleti eljárásokban jogorvoslatként szerzett pénzeszközök jobban szolgálnák a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét, és azokat megfelelő közérdekű célra, például egy fogyasztói jogsegélyalapra, tudatosságnövelő kampányokra vagy a fogyasztói mozgásokra kellene fordítani.

  (21)  Kis értékű ügyekben a legtöbb fogyasztó valószínűleg nem tesz lépéseket jogai érvényesítése érdekében, mivel az erőfeszítések felülmúlnák az egyéni előnyöket. Ha azonban ugyanaz a gyakorlat több fogyasztót érint, az összesített veszteség jelentős lehet. Ilyen esetekben az egyedi fogyasztók kártérítés követeléséhez való jogának sérelme nélkül a bíróság vagy a hatóság úgy ítélheti meg, hogy aránytalan a pénzeszközök az érintett fogyasztókhoz történő visszajuttatása, például azért, mert túl nehézkes vagy kivitelezhetetlen. Ezért a képviseleti eljárásokban jogorvoslatként szerzett pénzeszközök jobban szolgálnák a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét, és azokat megfelelő közérdekű célra, például egy fogyasztói jogsegélyalapra, tudatosságnövelő kampányokra vagy a fogyasztói mozgásokra kellene fordítani. Az érdekellentétek elkerülése érdekében a pénzeszközöket nem célszerű a keresetet előterjesztő feljogosított egységhez rendelni.

  Módosítás    7

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23)  Ez az irányelv eljárási mechanizmust állapít meg, amely nem érinti a fogyasztók szerződéses és szerződésen kívüli jogorvoslatokra vonatkozó anyagi jogait - mint például a kártérítés, a szerződés felmondása, a visszatérítés, a csere, a javítás vagy az árcsökkenés - meghatározó szabályokat abban az esetben, ha érdekeik sérültek a jogsértés miatt. Ezen irányelv alapján jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárás csak akkor indítható, ha az uniós vagy nemzeti jog ilyen anyagi jogokról rendelkezik.

  (23)  Ez az irányelv eljárási mechanizmust állapít meg, amely nem érinti a fogyasztók szerződéses és szerződésen kívüli jogorvoslatokra vonatkozó anyagi jogait mint például a kártérítéshez, a szerződés megszüntetéséhez, a visszatérítéshez, a cseréhez, az elszállításhoz, a javításhoz vagy az árcsökkentéshez való jogot – meghatározó szabályokat abban az esetben, ha érdekeik sérültek a jogsértés miatt. Ezen irányelv alapján jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárás csak akkor indítható, ha az uniós vagy nemzeti jog ilyen anyagi jogokról rendelkezik.

  Módosítás    8

  Irányelvre irányuló javaslat

  25 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25)  A feljogosított egységeknek teljes mértékben átláthatóknak kell lenniük általában tevékenységük finanszírozásának forrásával, valamint a konkrét jogorvoslatot célzó képviseleti eljárást támogató pénzeszközökkel kapcsolatban, hogy a bíróságok vagy közigazgatási hatóságok eldönthessék, hogy fennállhat-e összeférhetetlenség a harmadik fél és a feljogosított egység között, továbbá a visszaélésszerű pereskedés kockázatának elkerülése és annak értékelhetősége érdekében, hogy a finanszírozó harmadik fél elegendő forrással rendelkezik-e a feljogosított egységgel szemben fennálló pénzügyi kötelezettségvállalásai teljesítéséhez. A feljogosított egység által a képviseleti elárás felügyeletét ellátó bíróságnak vagy közigazgatási hatóság rendelkezésére bocsátott információknak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a harmadik fél befolyásolhatja-e a feljogosított egység képviseleti eljárásban hozott döntéseit, beleértve a perbeli egyezséget is, és hogy nyújt-e finanszírozást jogorvoslatra irányuló képviseleti eljáráshoz olyan alperessel szemben, aki a finanszírozó versenytársa vagy eltartója. Amennyiben a fenti körülmények bármelyike megerősítést nyer, a bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak felhatalmazással kell rendelkeznie, hogy a feljogosított egységet az érintett finanszírozás elutasítására kötelezze, és szükség esetén az adott ügyben megtagadja a feljogosított egység eljárási jogképességének elismerését.

  (25)  A feljogosított egységeknek az eljárás minden egyes szakasza során teljes mértékben átláthatóknak kell lenniük általában tevékenységük finanszírozásának forrásával, valamint a konkrét jogorvoslatot célzó képviseleti eljárást támogató pénzeszközökkel kapcsolatban, hogy a bíróságok vagy közigazgatási hatóságok eldönthessék, hogy fennállhat-e összeférhetetlenség a harmadik fél és a feljogosított egység között, továbbá a visszaélésszerű pereskedés kockázatának elkerülése és annak értékelhetősége érdekében, hogy a finanszírozó harmadik fél elegendő forrással rendelkezik-e a feljogosított egységgel szemben fennálló pénzügyi kötelezettségvállalásai teljesítéséhez. A feljogosított egység által a képviseleti eljárás felügyeletét ellátó bíróságnak vagy közigazgatási hatóság rendelkezésére bocsátott információknak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a harmadik fél befolyásolhatja-e a feljogosított egység képviseleti eljárásban hozott döntéseit, beleértve a perbeli egyezséget is, és hogy nyújt-e finanszírozást jogorvoslatra irányuló képviseleti eljáráshoz olyan alperessel szemben, aki a finanszírozó versenytársa vagy eltartója. Amennyiben a fenti körülmények bármelyike megerősítést nyer, a bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak felhatalmazással kell rendelkeznie, hogy a feljogosított egységet az érintett finanszírozás elutasítására kötelezze, és szükség esetén az adott ügyben megtagadja a feljogosított egység eljárási jogképességének elismerését.

  Módosítás    9

  Irányelvre irányuló javaslat

  31 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (31)  Annak biztosítása, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak egy képviseleti keresetről, elengedhetetlen a siker szempontjából. A fogyasztókat tájékoztatni kell a folyamatban lévő képviseleti eljárásról, arról a tényről, hogy a kereskedő gyakorlata jogsértésnek minősül, a jogsértés megállapítását követően őket megillető jogokról, valamint az érintett fogyasztók által megteendő bármely további lépésről, különösen a jogorvoslat tekintetében. A jogsértésre vonatkozó tájékoztatás terjesztéséből adódó hírnévvel kapcsolatos kockázatok szintén fontosak a fogyasztói jogokat sértő kereskedők elrettentéséhez.

  (31)  Annak biztosítása, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak egy képviseleti keresetről, elengedhetetlen a siker szempontjából. A fogyasztókat tájékoztatni kell a folyamatban lévő képviseleti eljárásról, arról a tényről, hogy a kereskedő gyakorlata jogsértésnek minősül, a jogsértés megállapítását követően őket megillető jogokról, valamint az érintett fogyasztók által megteendő bármely további lépésről, különösen a jogorvoslat tekintetében. A jogsértésre vonatkozó tájékoztatás terjesztéséből adódó hírnévvel kapcsolatos kockázatok szintén fontosak a fogyasztói jogokat szándékosan megsértő kereskedők elrettentéséhez.

  Módosítás    10

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Ez az irányelv olyan szabályokat állapít meg, amelyek lehetővé teszik a feljogosított egységek számára, hogy a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét célzó képviseleti eljárásokat indítsanak, ugyanakkor megfelelő biztosítékokat tartalmaznak a visszaélésszerű pereskedés elkerüléséhez.

  (1)  Ez az irányelv olyan szabályokat állapít meg, amelyek lehetővé teszik a feljogosított egységek számára, hogy tömeges sérelem esetén a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét célzó képviseleti eljárásokat indítsanak, ugyanakkor megfelelő biztosítékokat tartalmaznak a visszaélésszerű pereskedés elkerüléséhez.

  Módosítás    11

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy olyan rendelkezéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el, amelyek a feljogosított egységek vagy bármely más érintett személyek részére a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét célzó egyéb eljárásjogi eszközök biztosítását célozzák nemzeti szinten.

  (2)  Ennek az irányelvnek a célja a minimumszabályok harmonizálása, és nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy olyan rendelkezéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el, amelyek a feljogosított egységek vagy bármely más érintett személyek részére a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét célzó egyéb eljárásjogi eszközök biztosítását célozzák nemzeti szinten.

  Módosítás    12

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Ez az irányelv az I. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok rendelkezéseinek kereskedők által a fogyasztók kollektív érdekeit sértő vagy potenciálisan sértő megsértései miatt indított képviseleti eljárásokra alkalmazandó. Ezt az irányelvet a belföldi és a határon átnyúló jogsértésekre kell alkalmazni, beleértve azokat az esetet is, amikor a szóban forgó jogsértések a képviseleti eljárás indítása vagy lezárása előtt befejeződtek.

  (1)  Ez az irányelv az I. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok rendelkezéseinek kereskedők által a fogyasztók kollektív érdekeinek tényleges vagy valószínű tömeges megsértései miatt indított képviseleti eljárásokra alkalmazandó. Ezt az irányelvet az uniós dimenzióval rendelkező jogsértésekre kell alkalmazni, beleértve azokat az esetet is, amikor a szóban forgó jogsértések a képviseleti eljárás indítása vagy lezárása előtt befejeződtek.

  Módosítás    13

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A képviseleti kereset nem lép a fogyasztó azon joga helyébe, hogy valamely különös uniós jogszabály rendelkezései alapján egyéni kártérítést kapjon abban az esetben, ha a kereskedő megsértette az uniós jog rendelkezéseit.

  Módosítás    14

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  Ez az irányelv nem alkalmazandó az (új) III. mellékletben felsorolt, felülvizsgálat alatt álló uniós jogszabályokra.

  Módosítás    15

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6a.  „tömeges sérelem”: az I. mellékletben felsorolt uniós jogszabályok rendelkezéseinek kereskedők általi olyan széles körű, uniós dimenzióval rendelkező megsértése, amely a fogyasztók jelentős részének kollektív érdekeit sérti vagy sértheti;

  Módosítás    16

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6b.  „uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés” olyan kiterjedt jogsértés, amely sértette, sérti vagy valószínűsíthetően sérti a fogyasztók kollektív érdekeit a tagállamok legalább kétharmadában, amelyek együttesen kiteszik az Unió népességének legalább kétharmadát;

  Módosítás    17

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  valamely tagállam jogának megfelelően hozták létre;

  a)  valamely tagállam jogának megfelelően hozták létre és nyilvántartásba vették a szervezet tagállama illetékes minisztériumánál vezetett listán;

  Módosítás    18

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa)  legalább három éve hozták létre és a megelőző három évben folyamatosan aktívan működött;

  Módosítás    19

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  a tagállamok közlik a Bizottsággal a feljogosított egységek listáját és annak esetleges frissítéseit.

  Módosítás    20

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cb)  rendelkezik a megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokkal, valamint jogi szakértelemmel ahhoz, hogy több személy képviseletét érdekeiknek megfelelően ellássa.

  Módosítás    21

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c c pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cc)  közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia az egység fő célkitűzései és az uniós jog alapján biztosított, feltételezetten megsértett jogok között, amelyek tekintetében az eljárást indították;

  Módosítás    22

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c d pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cd)  közhasznú célt szolgál.

  Módosítás    23

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy különösen a fogyasztói szervezetek és a független közszférabeli szervek jogosultak legyenek a feljogosított egység jogállására. A tagállamok egynél több tagállamból származó tagokat képviselő fogyasztói szervezeteket is kijelölhetnek.

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy a közérdek védelmét szolgáló állandó vagy ad hoc szervezetek, különösen a fogyasztói szervezetek és a független közszférabeli szervek jogosultak legyenek a feljogosított egység jogállására. A tagállamok egynél több tagállamból származó tagokat képviselő szervezeteket is kijelölhetnek.

  Módosítás    24

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A jogsértés megszüntetésére irányuló határozat kérelmezése érdekében a feljogosított egységeknek nem kell megszerezniük az érintett fogyasztók megbízását, vagy bizonyítékot szolgáltatniuk az érintett fogyasztók ért tényleges veszteségről vagy kárról, illetve a kereskedő szándékosságáról vagy gondatlanságáról.

  A jogsértés megszüntetésére irányuló határozat kérelmezése érdekében a feljogosított egységeknek meg kell szerezniük az érintett fogyasztók megbízását, vagy bizonyítékot szolgáltatniuk az érintett fogyasztók ért tényleges veszteségről vagy kárról, illetve a kereskedő szándékosságáról vagy gondatlanságáról.

  Módosítás    25

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  jogorvoslati határozat, amely adott esetben kötelezi a kereskedőt többek között kártérítésre, javításra, cserére, elszállításra, árcsökkentésre, a szerződés megszüntetésére vagy a kifizetett ár visszatérítésére.

  Módosítás    26

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A 5. cikk (3) bekezdés alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek jogosultak legyenek képviseleti eljárások indítására olyan jogorvoslati határozat érdekében, amely a kereskedő számára előírják többek között a kártérítést, a javítást, a cserét, az árcsökkentést, a szerződés megszüntetését vagy adott esetben a kifizetett ár visszatérítését. A tagállamok előírhatják a meghatalmazást az érintett fogyasztók részéről a megállapító vagy a jogorvoslati határozat meghozatala előtt.

  A 5. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egységek jogosultak legyenek képviseleti eljárások indítására olyan jogorvoslatot elrendelő határozat érdekében, amely a kereskedő számára előírják többek között a kártérítést, a javítást, a cserét, az elszállítást, az árcsökkentést, a szerződés megszüntetését vagy adott esetben a kifizetett ár visszatérítését. A tagállamok megkövetelik a meghatalmazást az érintett fogyasztók részéről a megállapító vagy a jogorvoslatot elrendelő határozat meghozatala előtt.

  Módosítás    27

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A feljogosított egységeknek a nemzeti jogban foglatak szerint elegendő információt kell szolgáltatnia az intézkedés alátámasztásához, beleértve a cselekvés által érintett fogyasztók leírását, valamint a megoldandó ténybeli és jogi kérdéseket.

  A feljogosított egységnek a nemzeti jogban foglaltak szerint elegendő információt kell szolgáltatnia a kereset alátámasztására, beleértve a kereset által érintett fogyasztók leírását, valamint a megoldandó ténybeli és jogi kérdéseket és annak bizonyítását, hogy az igényérvényesítési eljárást kimerítették azokban az esetekben, amikor a fogyasztói jogokat előre meghatározott igényeken alapuló szabályok védik.

  Módosítás    28

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok felhatalmazhatnak egy bíróságot vagy közigazgatási hatóságot arra, hogy jogorvoslati határozat helyett a kereskedő az I. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok megsértésével kárt szenvedett fogyasztók felé fennálló felelősségét megállapító határozatot hozzon kellően indokolt esetekben, amennyiben az érintett fogyasztókat érő egyéni sérelem jellege miatt az egyéni jogorvoslat számszerűsítése bonyolult.

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított egység csak azután kaphasson egyedi fogyasztótól jogszerűen meghatalmazást, miután a feljogosított egység az említett fogyasztót írásban teljes körűen tájékoztatta a következőkről: i. a kollektív eljárás minden releváns szempontja; ii. a fogyasztó lehetősége arra, hogy igényével először a feljogosított egység közreműködése nélkül közvetlenül vagy ügyvéd vagy a nemzeti jog által megengedett más képviselő útján a kereskedőhöz forduljon; valamint iii. a rendelkezésre álló egyéni jogorvoslati lehetőségek, beleértve az alternatív vitarendezésről szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozókat is.

  Módosítás    29

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 3 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a jogsértés által érintett fogyasztók azonosíthatók és ugyanazon gyakorlat okozta hasonló sérelmet szenvedtek egy időszak vagy egy vásárlás során. Ilyen esetekben az egyes érintett fogyasztóktól származó meghatalmazás nem képezi a kereset benyújtásának feltételét. A jogorvoslatot az érintett fogyasztóknak kell címezni;

  törölve

  Módosítás    30

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 3 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a fogyasztók kis mértékű veszteséget szenvedtek el, és aránytalan lenne a jogorvoslat megosztása közöttük. Ilyen esetekben a tagállamok biztosítják, hogy az érintett fogyasztóktól származó meghatalmazás ne legyen feltétel. A jogorvoslatot a fogyasztók kollektív érdekeit szolgáló közérdekű célra kell fordítani.

  törölve

  Módosítás    31

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  A feljogosított egység által a 6. cikk (2) bekezdése alapján nyújtott tájékoztatás a következőkre terjed ki: i. a feljogosított egység megnevezése és az uniós jog vonatkozó rendelkezéseihez fűződő jogos érdekei; ii. a kollektív eljárás minden lehetséges lépése és várható időtartama; iii. annak módjai, ahogyan az érintett fogyasztók egyénileg vagy kollektíven befolyásolhatják a feljogosított egység döntéseit a kollektív eljárással kapcsolatban, vagy ezek hiánya; iv. világos tájékoztatás a kollektív eljáráshoz kapcsolódó minden olyan költségről, amely az egyéni fogyasztóra terhelhető, vagy tőle visszatartható, beleértve egy számítási példát arról, hogy az ilyen költségek miként érinthetik azt a lehetséges kártérítést vagy más formájú jogorvoslatot, amelyben az egyéni fogyasztó esetleg részesülhet;valamint v. részletes információk arról, hogy az egyes fogyasztók hogyan és mikor kapják meg a kártérítést vagy a jogorvoslat más formáját abban az esetben, ha a kollektív eljárás sikeresnek bizonyul.

  Módosítás    32

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A 6. cikk (1) bekezdésében említett, jogorvoslatot igénylő feljogosított egység az eljárás korai szakaszában bejelenti a tevékenységéhez általában és az eljárásban felhasznált pénzeszközök forrását. Bizonyítania kell, hogy elegendő pénzügyi forrással rendelkezik ahhoz, hogy az érintett fogyasztók érdekeit képviselje, és hogy a kereset sikertelensége esetén minden abból adódó költséget fedezni tudjon.

  (1)  A 6. cikk (1) bekezdésében említett, jogorvoslatot igénylő feljogosított egység az eljárás korai szakaszában bejelenti a tevékenységéhez általában és az eljárásban az eljárás egésze során felhasznált pénzeszközök forrását. Átlátható módon bizonyítania kell, hogy elegendő forrással rendelkezik ahhoz, hogy az érintett fogyasztók érdekeit képviselje, és hogy a kereset sikertelensége esetén minden abból adódó költséget fedezni tudjon.

  Módosítás    33

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  A tagállamok biztosítják, hogy a sikeres képviseleti kereset nyomán a vállalat által fizetendő kártérítés kizárólag az érintett fogyasztókat illesse meg; az esetlegesen felmerült személyzeti vagy jogi költségeket akkor lehet levonni, ha ezeket a feljogosított egység számára más úton nem térítik meg.

  Módosítás    34

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 3 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3b)  A képviseleti kereset sikertelensége esetén a felmerült költségeket a feljogosított egységnek kell viselnie.

  Módosítás    35

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bíróság vagy a közigazgatási hatóság a jogsértő kereskedő számára előírja, hogy a 5. és 6. cikkben említett intézkedéseket tartalmazó jogerős határozatokról valamint a 8. cikk említett jóváhagyott egyezségekről az ügy körülményeinek megfelelően és meghatározott határidőn belül tájékoztassa az érintett fogyasztókat, beleértve adott esetben az összes érintett fogyasztó egyenkénti értesítését is.

  (1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bíróság vagy a közigazgatási hatóság a 5. és 6. cikkben említett intézkedéseket tartalmazó jogerős határozatokról valamint a 8. cikk említett jóváhagyott egyezségekről az ügy körülményeinek megfelelően és meghatározott határidőn belül tájékoztassa az érintett fogyasztókat, beleértve adott esetben az összes érintett fogyasztó egyenkénti értesítését is.

  Módosítás    36

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosság hozzáférhető módon tájékoztatást kapjon a közelgő, a folyamatban lévő és lezárt kollektív keresetekről, többek között egy nyilvános honlap révén.

  Módosítás    37

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok biztosítják, hogy olyan feljogosított egység kérelmére, amely észszerűen elérhető tényeket és bizonyítékokat mutat be a képviseleti eljárásban és jelzi, hogy az alperes birtokában további bizonyítékok találhatóak, a bíróság vagy közigazgatási hatóság a nemzeti eljárási szabályoknak megfelelően elrendelheti, hogy az alperes – az alkalmazandó uniós és nemzeti titoktartási szabályokra is figyelemmel – az ilyen bizonyítékot bemutassa.

  A tagállamok biztosítják, hogy olyan feljogosított egység kérelmére, amely észszerűen elérhető tényeket és bizonyítékokat mutat be a képviseleti eljárásban és jelzi, hogy az alperes birtokában további bizonyítékok találhatóak, a bíróság vagy közigazgatási hatóság elrendelheti, hogy az alperes az ilyen bizonyítékot bemutassa. Ennek a határozatnak a nemzeti eljárási szabályoknak megfelelően, az alkalmazandó uniós és nemzeti titoktartási szabályokra is figyelemmel a kért bizonyíték rendelkezésre bocsátása szükségességének, hatókörének és arányosságának értékelésén kell alapulnia.

  Módosítás    38

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket - például az alkalmazandó bírósági vagy igazgatási díjak korlátozása, adott esetben a költségmentességre való jogosultság biztosítása, vagy e célból állami finanszírozás biztosítása révén - annak biztosítása érdekében, hogy a képviseleti eljárások költségei ne képezzenek pénzügyi akadályt a feljogosított egységek számára, hogy azok hatékonyan gyakorolhassák a 5. és 6. cikkben említett jogaikat.

  (1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket például az alkalmazandó bírósági vagy igazgatási díjak korlátozása, adott esetben a költségmentességre való jogosultság biztosítása révén annak biztosítása érdekében, hogy a képviseleti eljárások költségei ne képezzenek pénzügyi akadályt a feljogosított egységek számára, hogy azok hatékonyan gyakorolhassák a 5. és 6. cikkben említett jogaikat.

  Módosítás    39

  Irányelvre irányuló javaslat

  18 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Legkésőbb az ezen irányelv hatálybalépését követő egy éven belül a Bizottság értékeli, hogy a légi és a vasúti utasok jogaira vonatkozó szabályok az ezen irányelvben előírtakhoz hasonló mértékben védik-e a fogyasztók jogait. Amennyiben ez az eset áll fenn, a Bizottság megfelelő javaslatokat kíván tenni, amelyek különösen az I. melléklet 10. és 15. pontjában említett aktusok ezen irányelv 2. cikkében meghatározott hatálya alól való kivonásából állhatnak.

  törölve

  Módosítás    40

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 10 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 46., 2004.2.17., 1. o.).

  törölve

  Módosítás    41

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 15 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.).

  törölve

  Módosítás    42

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 31 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (31)  Az Európai Parlament és a Tanács 1177/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 334., 2010.12.17., 1. o.).

  törölve

  Módosítás    43

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 32 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (32)  Az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.).

  törölve

  Módosítás    44

  Irányelvre irányuló javaslat

  II a melléklet (új) – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  III. MELLÉKLET A 2. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT UNIÓS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

  Módosítás    45

  Irányelvre irányuló javaslat

  II a melléklet (új) – 1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1) Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 46., 2004.2.17., 1. o.).

  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások

  Hivatkozások

  COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  2.5.2018

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  TRAN

  31.5.2018

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Georg Mayer

  23.5.2018

  Vizsgálat a bizottságban

  9.10.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  22.11.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  21

  14

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Franck Proust, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Anders Sellström, Henna Virkkunen

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Michael Gahler, Clare Moody, Flavio Zanonato

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  21

  +

  ALDE

  Gesine Meissner, Pavel Telička

  ECR

  Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle

  ENF

  Marie-Christine Arnautu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska,,Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  14

  -

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, De Monte, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  1

  0

  EFDD

  Daniela Aiuto

   

  Szavazathelyesbítések

  +

   

  -

   

  0

   

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások

  Hivatkozások

  COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  11.4.2018

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  2.5.2018

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  2.5.2018

  TRAN

  31.5.2018

   

   

  Társbizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  13.9.2018

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Geoffroy Didier

  22.5.2018

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  20.6.2018

  20.11.2018

   

   

  Az elfogadás dátuma

  6.12.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  3

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Marco Zullo

  Benyújtás dátuma

  7.12.2018

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  19

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

  EFDD

  Joëlle Bergeron, Marco Zullo

  PPE

  Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer

  S&D

  Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

  0

  -

   

   

  3

  0

  ECR

  Angel Dzhambazki

  ENF

  Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Kostadinka Kuneva

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás

  Utolsó frissítés: 2019. január 11.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat