BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG

7.12.2018 - (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Geoffroy Didier
Föredragande av yttrande (*):Dennis de Jong, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen


Förfarande : 2018/0089(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0447/2018
Ingivna texter :
A8-0447/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG

(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0184),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0149/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för kultur och utbildning (A8-0447/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Syftet med detta direktiv är att göra det möjligt för godkända enheter, som företräder konsumenters kollektiva intressen, att söka gottgörelse genom grupptalan mot överträdelser av bestämmelser i unionsrätten. De godkända enheterna bör kunna ansöka om att en överträdelse skam upphöra eller förbjudas och om fastställande av att en överträdelse har ägt rum samt om gottgörelse, exempelvis ersättning, reparation eller prisnedsättning, i enlighet med nationell lagstiftning.

(1)  Syftet med detta direktiv är att göra det möjligt för godkända representativa enheter, som företräder konsumenters kollektiva intressen, att söka gottgörelse genom grupptalan mot överträdelser av bestämmelser i unionsrätten. De godkända representativa enheterna bör kunna ansöka om att en överträdelse ska upphöra eller förbjudas och om fastställande av att en överträdelse har ägt rum samt om gottgörelse, exempelvis ersättning, återbetalning av erlagt pris, reparation, byte, avlägsnande eller hävning av avtal, i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG29 gjorde det möjligt för godkända enheter att väcka grupptalan främst i syfte att stoppa och förbjuda överträdelser av unionslagstiftningen som skadar konsumenternas kollektiva intressen. Det direktivet har dock visat sig otillräckligt för att komma till rätta med de utmaningar som tillämpningen av konsumentlagstiftningen medför. För att öka möjligheterna att avskräcka från olagliga metoder och minska olägenheterna för konsumenterna är det nödvändigt att stärka mekanismen för skydd av konsumenters kollektiva intressen. Med hänsyn till det stora antalet ändringar är det av tydlighetsskäl lämpligt att ersätta direktiv 2009/22/EG.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG29 gjorde det möjligt för godkända representativa enheter att väcka grupptalan främst i syfte att stoppa och förbjuda överträdelser av unionslagstiftningen som skadar konsumenternas kollektiva intressen. Det direktivet har dock visat sig otillräckligt för att komma till rätta med de utmaningar som tillämpningen av konsumentlagstiftningen medför. För att öka möjligheterna att avskräcka från olagliga metoder, uppmuntra goda och ansvarsfulla affärsmetoder och minska olägenheterna för konsumenterna är det nödvändigt att stärka mekanismen för skydd av konsumenters kollektiva intressen. Med hänsyn till det stora antalet ändringar är det av tydlighetsskäl lämpligt att ersätta direktiv 2009/22/EG. Det finns ett starkt behov av ingripande från EU:s sida, på grundval av artikel 114 i EUF-fördraget, för att säkerställa både tillgång till rättslig prövning och korrekt rättskipning, eftersom det kommer att minska de kostnader och den börda som följer av en enskild talan.

__________________

__________________

29 EUT L 110, 1.5.2009, s. 30.

29 EUT L 110, 1.5.2009, s. 30.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  En grupptalan bör erbjuda ett ändamålsenligt och effektivt sätt att skydda konsumenters kollektiva intressen. Den bör göra det möjligt för godkända enheter att vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av relevanta bestämmelser i unionsrätten och överbrygga de hinder som konsumenterna stöter på inom ramen för en individuell talan, till exempel osäkerhet om konsumenters rättigheter och tillgängliga förfaranden, psykologisk ovilja att vidta åtgärder och en negativ balans mellan förväntade kostnader och fördelar som den enskilda talan förväntas leda till.

(3)  En grupptalan bör erbjuda ett ändamålsenligt och effektivt sätt att skydda alla konsumenters kollektiva intressen mot både nationella och internationella överträdelser. Den bör göra det möjligt för godkända representativa enheter att vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av relevanta bestämmelser i unionsrätten och överbrygga de hinder som konsumenterna stöter på inom ramen för en individuell talan, till exempel osäkerhet om konsumenters rättigheter och tillgängliga förfaranden, föregående erfarenhet av misslyckad talan, överdrivet långa förfaranden, psykologisk ovilja att vidta åtgärder och en negativ balans mellan förväntade kostnader och fördelar som den enskilda talan förväntas leda till, vilket ökar rättssäkerheten för såväl käranden som svaranden samt för rättssystemet i stort.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det är viktigt att säkerställa den nödvändiga balansen mellan tillgång till rättslig prövning och processuella skyddsmekanismer mot rättegångsmissbruk som på ett otillbörligt sätt kan hindra företags förmåga att verka på den inre marknaden. För att förhindra missbruk av grupptalan bör inslag som straffskadestånd och avsaknad av begränsningar när det gäller rätten att väcka talan på skadelidande konsumenters vägnar undvikas, samtidigt som tydliga regler om olika förfarandeaspekter, såsom utseendet av godkända enheter, ursprunget till enheternas medel och typer av information som krävs för att underbygga grupptalan bör fastställas. Detta direktiv bör inte påverka nationella regler om fördelning av rättegångskostnader.

(4)  Det är viktigt att säkerställa den nödvändiga balansen mellan tillgång till rättslig prövning och processuella skyddsmekanismer mot rättegångsmissbruk som på ett otillbörligt sätt kan hindra företags förmåga att verka på den inre marknaden. För att förhindra missbruk av grupptalan bör inslag som straffskadestånd och avsaknad av begränsningar när det gäller rätten att väcka talan på skadelidande konsumenters vägnar undvikas, samtidigt som tydliga regler om olika förfarandeaspekter, såsom utseendet av godkända representativa enheter, ursprunget till enheternas medel och typer av information som krävs för att underbygga grupptalan, bör fastställas. Den förlorande parten bör bära kostnaderna för förfarandet. Domstolen bör dock inte ålägga den förlorande parten att betala kostnader som är onödiga eller orimligt höga i förhållande till yrkandet.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Detta direktiv bör omfatta en rad olika områden, exempelvis dataskydd, finansiella tjänster, resor och turism, energi, telekommunikationer och miljö. Det bör omfatta överträdelser av unionslagstiftning som skyddar konsumenters intressen, oavsett om de berörda personerna betecknas som konsumenter eller som resenärer, användare, kunder, icke-professionella investerare, icke-professionella kunder eller något annat i den relevanta unionslagstiftningen. För att säkerställa lämpliga åtgärder vid överträdelser av unionslagstiftningen, vilka är under snabb utveckling både till form och omfattning, bör man varje gång det antas en ny unionsrättsakt som är relevant för skyddet av konsumenternas kollektiva intressen överväga att ändra bilagan till detta direktiv för att föra in den rättsakten under direktivets tillämpningsområde.

(6)  Detta direktiv bör omfatta en rad olika områden, exempelvis dataskydd, finansiella tjänster, resor och turism, energi, telekommunikationer, miljö och hälsa. Det bör omfatta överträdelser av unionslagstiftning som skyddar dels konsumenters kollektiva intressen oavsett om de berörda personerna betecknas som konsumenter eller som resenärer, användare, kunder, icke-professionella investerare, icke-professionella kunder eller något annat i den relevanta unionslagstiftningen –, dels registrerades kollektiva intressen i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen. För att säkerställa lämpliga åtgärder vid överträdelser av unionslagstiftningen, vilka är under snabb utveckling både till form och omfattning, bör man varje gång det antas en ny unionsrättsakt som är relevant för skyddet av konsumenternas kollektiva intressen överväga att ändra bilagan till detta direktiv för att föra in den rättsakten under direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Detta direktiv är tillämpligt på grupptalan som väcks med avseende på kraftigt konsumentpåverkande överträdelser av bestämmelser i den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I. Konsekvenserna betraktas som stora när två konsumenter berörs.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Detta direktiv bör inte fastställa internationellt privaträttsliga regler om domstols behörighet, om erkännande och verkställighet av domar och om tillämplig lag. Befintliga unionsrättsliga instrument är tillämpliga på sådan grupptalan som regleras i detta direktiv.

(9)  Detta direktiv bör inte fastställa internationellt privaträttsliga regler om domstols behörighet, om erkännande och verkställighet av domar och om tillämplig lag. Befintliga unionsrättsliga instrument är tillämpliga på sådan grupptalan som regleras i detta direktiv och förhindrar en eventuell ökning av forum shopping.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av EU:s regler om internationell privaträtt i gränsöverskridande fall. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning – Bryssel I), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) är tillämpliga på sådan grupptalan som regleras i detta direktiv.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom endast godkända enheter har rätt att väcka grupptalan bör dessa uppfylla de kriterier som fastställs i detta direktiv, så att det säkerställs att konsumenternas intressen företräds på ett adekvat sätt. I synnerhet bör de ha inrättats på vederbörligt sätt i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat, vilket exempelvis kan inbegripa uppfyllande av krav med avseende på antal medlemmar och stabilitet i verksamheten eller krav när det gäller insyn i relevanta aspekter av deras struktur, såsom deras konstituerande stadgar, ledningsstruktur, mål och arbetsmetoder. De bör också vara icke vinstdrivande och ha ett legitimt intresse av att säkerställa att relevant unionslagstiftning efterlevs. Dessa kriterier bör gälla både för godkända enheter som utsetts i förväg och för tillfälliga behöriga enheter som har inrättats för en specifik åtgärd.

(10)  Eftersom endast godkända representativa enheter har rätt att väcka grupptalan bör dessa uppfylla de kriterier som fastställs i detta direktiv, så att det säkerställs att konsumenternas intressen företräds på ett adekvat sätt. I synnerhet bör de ha inrättats på vederbörligt sätt i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat, vilket exempelvis bör inbegripa krav när det gäller insyn i relevanta aspekter av deras struktur, såsom deras konstituerande stadgar, ledningsstruktur, mål och arbetsmetoder. De bör också vara icke vinstdrivande och ha ett legitimt intresse av att säkerställa att relevant unionslagstiftning efterlevs. Dessutom måste de godkända representativa enheterna vara oberoende av marknadsaktörer, även i finansiellt hänseende. De godkända representativa enheterna måste också ha ett etablerat förfarande för att förhindra intressekonflikter. Medlemsstaterna får inte införa kriterier som är mer långtgående än de kriterier som fastställs i detta direktiv.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Den godkända enhet som väcker grupptalan i enlighet med detta direktiv bör vara part i målet. Konsumenter som berörs av överträdelsen bör ha tillräckliga möjligheter att dra nytta av relevanta resultat av grupptalan. Förbudsförelägganden som utfärdats enligt detta direktiv bör inte påverka mål där talan väckts av enskilda konsumenter som lidit skada på grund av de metoder som är föremål för förbudsföreläggandet.

(15)  Den godkända enhet som väcker grupptalan i enlighet med detta direktiv bör vara part i målet. Konsumenter som berörs av överträdelsen bör ha adekvat information om relevanta resultat av grupptalan och om hur de kan dra nytta av dem. Förbudsförelägganden som utfärdats enligt detta direktiv bör inte påverka mål där talan väckts av enskilda konsumenter som lidit skada på grund av de metoder som är föremål för förbudsföreläggandet.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Godkända enheter bör kunna ansöka om åtgärder som syftar till att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen. Dessa åtgärder bör ha formen av ett beslut om gottgörelse som ålägger näringsidkaren att, bland annat, betala ersättning eller erbjuda reparation, byte, prisavdrag, hävande av avtal eller återbetalning av det erlagda priset, beroende på vad som är lämpligt och i enlighet med nationell lagstiftning.

(16)  Godkända representativa enheter bör kunna ansöka om åtgärder som syftar till att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen. Dessa åtgärder bör ha formen av ett beslut om gottgörelse som ålägger näringsidkaren att, bland annat, betala ersättning eller erbjuda reparation, byte, avlägsnande, prisavdrag, hävande av avtal eller återbetalning av det erlagda priset, beroende på vad som är lämpligt och i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Medlemsstaterna kan kräva att godkända enheter tillhandahåller tillräcklig information som underlag för en grupptalan om gottgörelse, inbegripet en beskrivning av den grupp konsumenter som berörs av en överträdelse och de sakfrågor och rättsliga frågor som grupptalan syftar till att klargöra. Den godkända enheten bör inte behöva identifiera alla konsumenter som berörs av en överträdelse för att väcka talan. Vid grupptalan om gottgörelse bör domstolen eller den administrativa myndigheten så tidigt som möjligt i förfarandet kontrollera huruvida saken lämpar sig för väckande av grupptalan, med hänsyn till överträdelsens art och typen av skador som åsamkats de berörda konsumenterna.

(18)  Medlemsstaterna bör kräva att godkända representativa enheter tillhandahåller tillräcklig information som underlag för en grupptalan om gottgörelse, inbegripet en beskrivning av den grupp konsumenter som berörs av en överträdelse och de sakfrågor och rättsliga frågor som grupptalan syftar till att klargöra. Den godkända enheten bör inte behöva identifiera alla konsumenter som berörs av en överträdelse för att väcka talan. Vid grupptalan om gottgörelse bör domstolen eller den administrativa myndigheten så tidigt som möjligt i förfarandet kontrollera huruvida saken lämpar sig för väckande av grupptalan, med hänsyn till överträdelsens art och typen av skador som åsamkats de berörda konsumenterna. Anspråken bör särskilt kunna bekräftas och vara enhetliga, och det bör finnas beröringspunkter mellan de begärda åtgärderna, och arrangemangen för tredjepartsfinansiering av den godkända enheten bör vara transparenta och inte påverkas av någon intressekonflikt. Medlemsstaterna bör också säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten har befogenhet att avvisa uppenbart ogrundade fall så tidigt i förfarandet som möjligt.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Medlemsstaterna bör ha möjlighet att besluta om huruvida deras domstol eller nationella myndighet vid vilken grupptalan om gottgörelse har väckts i undantagsfall, och i stället för ett beslut om gottgörelse, får utfärda ett fastställelsebeslut om näringsidkarens ansvar gentemot konsumenter som lidit skada av en överträdelse, vilket direkt skulle kunna göras gällande i senare mål eller ärenden där enskilda konsumenter ansöker om gottgörelse. Denna möjlighet bör reserveras för vederbörligen motiverade fall där kvantifieringen av den individuella gottgörelse som ska tilldelas var och en av de konsumenter som berörs av grupptalan är komplicerad och det skulle vara oändamålsenligt att göra denna fördelning inom ramen för grupptalan. Fastställelsebeslut bör inte utfärdas i okomplicerade situationer och i synnerhet inte om de berörda konsumenterna kan identifieras och konsumenterna har lidit en sinsemellan jämförbar skada med avseende på en tidsperiod eller ett köp. På liknande sätt bör fastställelsebeslut inte utfärdas om den förlust som var och en av de enskilda konsumenterna har lidit är så liten att enskilda konsumenter sannolikt inte kommer att söka individuell gottgörelse. Domstolen eller den behöriga nationella myndigheten bör vederbörligen motivera varför man i ett enskilt fall har valt att använda sig av ett fastställelsebeslut i stället för ett beslut om gottgörelse.

utgår

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Om konsumenter som berörs av samma affärsmetod kan identifieras och de har lidit en sinsemellan jämförbar skada med avseende på en viss tidsperiod eller ett visst köp, såsom kan vara fallet när det gäller långfristiga konsumentavtal, får domstolen eller den administrativa myndigheten tydligt avgränsa den grupp av konsumenter som berörs av överträdelsen i samband med handläggningen av grupptalan. Domstolen eller den administrativa myndigheten kan särskilt uppmana den näringsidkare som begått överträdelsen att lämna relevant information, såsom uppgifter om de berörda konsumenternas identitet och hur länge affärsmetoden tillämpats. Av ändamålsenlighets- och effektivitetsskäl får medlemsstaterna i dessa fall, i enlighet med sin nationella lagstiftning, överväga att ge konsumenterna möjlighet att använda sig av ett beslut om gottgörelse omedelbart efter det att det har utfärdats, utan att behöva lämna sitt individuella medgivande innan beslutet om gottgörelse utfärdas.

utgår

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  I fall som rör mindre värden är de flesta konsumenter sannolikt obenägna att vidta åtgärder för att genomdriva sina rättigheter, eftersom de insatser som krävs inte uppvägs av de potentiella fördelarna. Om samma affärsmetod berör ett stort antal konsumenter kan de aggregerade förlusterna vara betydande. I sådana fall kan en domstol eller en myndighet anse att det vore oproportionerligt att fördela medlen tillbaka till de berörda konsumenterna, exempelvis på grund av att det är alltför kostsamt eller opraktiskt. Därför skulle medel som erhållits som gottgörelse genom grupptalan komma till större nytta om de tjänade syftet att skydda konsumenternas kollektiva intressen, varför de bör användas för ett relevant offentligt ändamål, t.ex. en rättshjälpsfond, informationskampanjer eller konsumentrörelser.

utgår

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  I detta direktiv föreskrivs en processuell mekanism som inte påverkar de regler som fastställer konsumenters materiella rätt till avtalsenlig och utomobligatorisk gottgörelse om deras intressen har skadats genom en överträdelse, såsom rätten till skadestånd, hävning av avtal, återbetalning, utbyte, reparation eller nedsättning av priset. En grupptalan om gottgörelse enligt detta direktiv bör endast kunna väckas om unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning reglerar sådana materiella rättigheter.

(23)  I detta direktiv föreskrivs en processuell mekanism som inte påverkar de regler som fastställer konsumenters materiella rätt till avtalsenlig och utomobligatorisk gottgörelse om deras intressen har skadats genom en överträdelse, såsom rätten till skadestånd, hävning av avtal, återbetalning, utbyte, avlägsnande, reparation eller nedsättning av priset. En grupptalan om gottgörelse enligt detta direktiv bör endast kunna väckas om unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning reglerar sådana materiella rättigheter.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Detta direktiv ersätter inte befintliga nationella mekanismer för kollektiv prövning. Med hänsyn till medlemsstaternas rättsliga traditioner överlåts det på dem att avgöra huruvida de ska utforma grupptalan som fastställs i detta direktiv som en del av en befintlig eller framtida mekanism för kollektiv prövning, eller som ett alternativ till dessa mekanismer, under förutsättning att den nationella mekanismen är förenlig med de villkor som fastställs i detta direktiv.

(24)  Detta direktiv syftar till en minimiharmonisering och ersätter inte befintliga nationella mekanismer för kollektiv prövning. Med hänsyn till medlemsstaternas rättsliga traditioner överlåts det på dem att avgöra huruvida de ska utforma grupptalan som fastställs i detta direktiv som en del av en befintlig eller framtida mekanism för kollektiv prövning, eller som ett alternativ till dessa mekanismer, under förutsättning att den nationella mekanismen är förenlig med de villkor som fastställs i detta direktiv. Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att behålla sin befintliga ram, och det ålägger inte heller medlemsstaterna att ändra den. Medlemsstaterna kommer att ha möjlighet att genomföra bestämmelserna i detta direktiv i sitt eget system för kollektiv prövning eller att genomföra dem i ett separat förfarande.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Behöriga parter bör vara fullständigt öppna när det gäller ursprunget till finansieringen av deras verksamhet i allmänhet och beträffande de medel som är avsedda att stödja en viss grupptalan om gottgörelse i syfte att ge domstolarna eller de administrativa myndigheterna möjlighet att bedöma om det kan finnas en intressekonflikt mellan den tredje part som bidragit med finansiering och den godkända enheten, att undvika risken för rättegångsmissbruk samt att bedöma huruvida den tredje part som tillhandahåller finansieringen har tillräckliga resurser för att uppfylla sina ekonomiska åtaganden gentemot den godkända enheten. Den information som den godkända enheten tillhandahåller den domstol eller den administrativa myndighet som övervakar grupptalan bör göra det möjligt för domstolen eller myndigheten att bedöma huruvida den tredje parten kan påverka processuella beslut som den godkända enheten fattar inom ramen för grupptalan, däribland om förlikningar, och huruvida den finansierar en grupptalan om gottgörelse mot en svarande som är en konkurrent till finansiären eller mot en svarande som finansiären står i beroendeställning till. Om det konstateras att någon av dessa omständigheter föreligger bör domstolen eller den administrativa myndigheten ha befogenhet att ålägga den godkända enheten att avstå från finansieringen i fråga och, vid behov, neka den godkända enheten talerätt i ett enskilt fall.

(25)  Godkända representativa enheter bör vara fullständigt öppna när det gäller ursprunget till finansieringen av deras verksamhet i allmänhet och beträffande de medel som är avsedda att stödja en viss grupptalan om gottgörelse i syfte att ge domstolarna eller de administrativa myndigheterna möjlighet att bedöma om det kan finnas en intressekonflikt mellan den tredje part som bidragit med finansiering och den godkända enheten och att undvika risken för rättegångsmissbruk samt att bedöma huruvida den godkända enheten har tillräckliga resurser för att på bästa sätt företräda de berörda konsumenternas intressen och för att bidra till alla nödvändiga rättegångskostnader om de inte når framgång med sin talan. Den information som den godkända enheten så tidigt som möjligt i förfarandet tillhandahåller den domstol eller den administrativa myndighet som övervakar grupptalan bör göra det möjligt för domstolen eller myndigheten att bedöma huruvida någon tredje part kan påverka processuella beslut som den godkända enheten fattar generellt och inom ramen för grupptalan, däribland om förlikningar, och huruvida den finansierar en grupptalan om gottgörelse mot en svarande som är en konkurrent till finansiären eller mot en svarande som finansiären står i beroendeställning till. Om det konstateras att någon av dessa omständigheter föreligger måste domstolen eller den administrativa myndigheten ha befogenhet att ålägga den godkända enheten att avstå från finansieringen i fråga och, vid behov, neka den godkända enheten talerätt i ett enskilt fall. Medlemsstaterna bör förhindra advokatbyråer från att skapa godkända representativa enheter. Indirekt finansiering av talan genom donationer, inbegripet donationer från näringsidkare inom ramen för initiativ för företagens sociala ansvar, ska berättiga till tredjepartsfinansiering under förutsättning att den uppfyller de krav på insyn, oberoende och avsaknad av intressekonflikter som anges i artikel 4 och artikel 7.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Kollektiv tvistlösning utanför domstol som syftar till att gottgöra konsumenter som har lidit skada bör främjas såväl innan grupptalan väcks som under alla skeden av grupptalan.

(26)  Kollektiv tvistlösning utanför domstol, såsom medling, som syftar till att gottgöra konsumenter som har lidit skada bör främjas såväl innan grupptalan väcks som under alla skeden av grupptalan.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Medlemsstaterna får föreskriva att en godkänd enhet och en näringsidkare som har nått en förlikning om gottgörelse för konsumenter som påverkats av en påstått olaglig affärsmetod från den näringsidkarens sida gemensamt kan vända sig till en domstol eller en administrativ myndighet och ansöka om att få förlikningen godkänd. En sådan ansökan bör tas upp till prövning av domstolen eller den administrativa myndigheten endast om det inte finns någon annan pågående grupptalan rörande samma affärsmetoder. En behörig domstol eller en administrativ myndighet som godkänner en sådan kollektiv förlikning måste ta hänsyn till alla berörda parters intressen och rättigheter, däribland enskilda konsumenters. Enskilda konsumenter som berörs ska ges möjlighet att godta eller att avstå från att bli bundna av en sådan förlikning.

(27)  Medlemsstaterna får föreskriva att en godkänd enhet och en näringsidkare som har nått en förlikning om gottgörelse för konsumenter som påverkats av en påstått olaglig affärsmetod från den näringsidkarens sida gemensamt kan vända sig till en domstol eller en administrativ myndighet och ansöka om att få förlikningen godkänd. En sådan ansökan bör tas upp till prövning av domstolen eller den administrativa myndigheten endast om det inte finns någon annan pågående grupptalan rörande samma affärsmetoder. En behörig domstol eller en administrativ myndighet som godkänner en sådan kollektiv förlikning måste ta hänsyn till alla berörda parters intressen och rättigheter, däribland enskilda konsumenters. Förlikningar bör vara slutgiltiga och bindande för alla parter.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  I syfte att underlätta gottgörelse av enskilda konsumenter som begärs på grundval av slutliga fastställelsebeslut om näringsidkarens ansvar gentemot skadelidande konsumenter som utfärdats inom ramen för en grupptalan, bör den domstol eller administrativa myndighet som utfärdade beslutet bemyndigas att uppmana den godkända enheten och näringsidkaren att nå en kollektiv förlikning.

utgår

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Förlikningar som nås inom ramen för en grupptalan eller på grundval av ett slutligt fastställelsebeslut bör godkännas av den behöriga domstolen eller den administrativa myndigheten för att säkerställa att de är lagenliga och rättvisa, och därvid bör hänsyn tas till alla berörda parters intressen och rättigheter. Enskilda konsumenter som berörs ska ges möjlighet att godta eller att avstå från att bli bundna av en sådan förlikning.

(30)  Förlikningar utanför domstol som nås inom ramen för en grupptalan bör godkännas av den behöriga domstolen eller den administrativa myndigheten för att säkerställa att de är lagenliga och rättvisa, och därvid bör hänsyn tas till alla berörda parters intressen och rättigheter. Förlikningen är bindande för alla parter och påverkar inte eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  För att vara effektiv bör informationen vara adekvat och proportionell i förhållande till omständigheterna i ärendet. Den näringsidkare som begått överträdelsen bör på lämpligt sätt informera alla berörda konsumenter om slutliga förbudsförelägganden och beslut om gottgörelse som utfärdas inom ramen för grupptalan samt om en eventuell förlikning som godkänts av en domstol eller en administrativ myndighet. Sådan information kan tillhandahållas exempelvis på näringsidkarens webbplats, sociala medier, internetbaserade marknadsplatser, eller i dagstidningar, inklusive sådana som distribueras uteslutande med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel. Om möjligt bör konsumenterna informeras individuellt, på elektronisk väg eller i pappersform. Denna information bör på begäran tillhandahållas i ett format som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

(32)  För att vara effektiv bör informationen vara adekvat och proportionell i förhållande till omständigheterna i ärendet. Medlemsstaterna bör säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten kan kräva att den förlorande parten på lämpligt sätt informerar alla berörda konsumenter om ett slutligt beslut om förbudsföreläggande och om gottgörelse som utfärdas inom ramen för grupptalan, och båda parterna i händelse av en eventuell förlikning som godkänts av en domstol eller en administrativ myndighet. Sådan information kan tillhandahållas exempelvis på webbplatsen, sociala medier, internetbaserade marknadsplatser, eller i dagstidningar, inklusive sådana som distribueras uteslutande med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel. Denna information bör på begäran tillhandahållas i ett format som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Den förlorande parten ska bära kostnaderna för konsumentinformationen.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Medlemsstaterna bör uppmuntras att inrätta ett kostnadsfritt nationellt register för grupptalan, vilket ytterligare skulle kunna förstärka insynsskyldigheterna.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  För att främja rättssäkerheten, undvika inkonsekvenser vid tillämpningen av unionsrätten och öka ändamålsenligheten och den processuella effektiviteten vid grupptalan och eventuella uppföljningsåtgärder för att utverka gottgörelse, bör fastställandet av en överträdelse i ett slutligt beslut, inbegripet ett slutligt förbudsföreläggande enligt detta direktiv, som utfärdats av en administrativ myndighet eller en domstol, inte bli föremål för en ny talan rörande samma överträdelse av samma näringsidkare med avseende på överträdelsens art och dess materiella, personliga, tidsmässiga och territoriella tillämpningsområde, i enlighet med vad som fastställts i detta slutliga beslut. När talan om åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen, inklusive åtgärder för erhållande av gottgörelse, väcks i en annan medlemsstat än den medlemsstat där ett slutligt beslut om denna överträdelse har utfärdats, bör detta beslut utgöra en motbevisbar presumtion om att överträdelsen har ägt rum.

(33)  För att främja rättssäkerheten, undvika inkonsekvenser vid tillämpningen av unionsrätten och öka ändamålsenligheten och den processuella effektiviteten vid grupptalan och eventuella uppföljningsåtgärder för att utverka gottgörelse, bör fastställandet av en överträdelse eller icke-överträdelse i ett slutligt beslut, inbegripet ett slutligt förbudsföreläggande enligt detta direktiv, som utfärdats av en administrativ myndighet eller en domstol, vara bindande för alla parter som har deltagit i grupptalan. Det slutliga beslutet bör inte påverka eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt. Den gottgörelse som erhålls genom förlikningen bör också vara bindande i fall som inbegriper samma affärsmetoder, samma näringsidkare och samma konsument. När talan om åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen, inklusive åtgärder för erhållande av gottgörelse, väcks i en annan medlemsstat än den medlemsstat där ett slutligt beslut om denna överträdelse eller icke-överträdelse har utfärdats, bör detta beslut utgöra bevis för att överträdelsen har eller inte har ägt rum i relaterade fall. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett slutligt beslut av en domstol i en medlemsstat om fastställande av huruvida en överträdelse föreligger eller ej med hänsyn till eventuella andra fall där talan väcks vid nationella domstolar i en annan medlemsstat med avseende på samma näringsidkare och samma överträdelse ska anses vara en motbevisbar presumtion.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Åtgärder för erhållande av gottgörelse som grundar sig på fastställandet av en överträdelse i ett slutligt förbudsföreläggande eller i ett slutligt fastställelsebeslut avseende näringsidkarens ansvar gentemot de skadelidande konsumenterna enligt detta direktiv bör inte hindras av nationella bestämmelser om preskriptionsfrister. Väckandet av grupptalan bör leda till att preskriptionsfrister för grupptalan för konsumenter som berörs av denna talan skjuts upp eller avbryts.

(35)  Åtgärder för erhållande av gottgörelse som grundar sig på fastställandet av en överträdelse i ett slutligt förbudsföreläggande avseende näringsidkarens ansvar gentemot de skadelidande konsumenterna enligt detta direktiv bör inte hindras av nationella bestämmelser om preskriptionsfrister. Väckandet av grupptalan bör leda till att preskriptionsfrister för grupptalan för konsumenter som berörs av denna talan skjuts upp eller avbryts.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Med beaktande av att grupptalan syftar till att tillvarata ett allmänintresse genom att skydda konsumenternas kollektiva intressen, bör medlemsstaterna säkerställa att godkända enheter inte hindras från att väcka grupptalan enligt detta direktiv på grund av de kostnader som är förknippade med förfarandena.

(39)  Med beaktande av att grupptalan syftar till att tillvarata ett allmänintresse genom att skydda konsumenternas kollektiva intressen, bör medlemsstaterna säkerställa att godkända representativa enheter inte hindras från att väcka grupptalan enligt detta direktiv på grund av de kostnader som är förknippade med förfarandena. Med förbehåll för de relevanta villkoren i nationell rätt bör detta dock inte påverka det faktum att en part som förlorar en grupptalan ersätter den vinnande partens nödvändiga rättegångskostnader (principen om att förloraren betalar). Domstolen eller den administrativa myndigheten bör emellertid inte tilldöma den förlorande parten kostnader som är onödiga eller orimligt höga i förhållande till yrkandet.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att resultatbaserade arvoden undviks och att advokaters ersättning och den metod genom vilken den beräknas inte skapar några incitament för åtal som är onödiga i förhållande till konsumenters eller andra berörda parters intressen och som skulle kunna förhindra konsumenter att fullt ut gynnas av grupptalan. De medlemsstater som tillåter resultatbaserade arvoden bör säkerställa att sådana arvoden inte hindrar konsumenterna från att få full ersättning.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Samarbete och utbyte av information mellan godkända enheter från olika medlemsstater har visat sig vara användbart för att hantera gränsöverskridande överträdelser. Det finns ett behov av att fortsätta och utvidga kapacitetsuppbyggnads- och samarbetsinsatserna till att omfatta ett större antal godkända enheter i hela unionen i syfte att öka användningen av grupptalan vid överträdelser med gränsöverskridande följder.

(40)  Samarbete och utbyte av information, god praxis och erfarenhet mellan godkända representativa enheter från olika medlemsstater har visat sig vara användbart för att hantera gränsöverskridande överträdelser. Det finns ett behov av att fortsätta och utvidga kapacitetsuppbyggnads- och samarbetsinsatserna till att omfatta ett större antal godkända representativa enheter i hela unionen i syfte att öka användningen av grupptalan vid överträdelser med gränsöverskridande följder.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(41a)  För att utforska möjligheten att ha ett förfarande på unionsnivå för gränsöverskridande grupptalan bör kommissionen bedöma möjligheten att inrätta en EU-ombudsman för kollektiv prövning.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I detta direktiv fastställs regler som gör det möjligt för godkända enheter att väcka grupptalan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen, samtidigt som lämpliga garantier säkerställs för att undvika rättegångsmissbruk.

1.  I detta direktiv fastställs regler som gör det möjligt för godkända representativa enheter att väcka grupptalan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen och därmed framför allt uppnå och upprätthålla en hög skyddsnivå och tillgång till rättslig prövning, samtidigt som lämpliga garantier säkerställs för att undvika rättegångsmissbruk.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Detta direktiv ska inte hindra medlemsstaterna från att anta eller behålla bestämmelser som är utformade för att tillerkänna godkända enheter eller alla andra berörda personer mer vittgående befogenhetter att väcka talan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen på nationell nivå.

2.  Detta direktiv ska inte hindra medlemsstaterna från att anta eller behålla bestämmelser som är utformade för att tillerkänna godkända representativa enheter eller ett offentligt organ mer vittgående befogenheter att väcka talan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen på nationell nivå. Genomförandet av detta direktiv får inte under några omständigheter utgöra grund för att minska konsumentskyddet på områden som omfattas av unionsrätten.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Detta direktiv ska tillämpas på grupptalan som väcks med avseende på näringsidkares överträdelser av bestämmelser i den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I och som skadar eller kan skada konsumenters kollektiva intressen. Det ska vara tillämpligt på inhemska och gränsöverskridande överträdelser, inbegripet i fall där dessa överträdelser har upphört innan grupptalan väcktes eller innan grupptalan har avslutats.

1.  Detta direktiv ska tillämpas på grupptalan som väcks med avseende på näringsidkares kraftigt konsumentpåverkande överträdelser av bestämmelser i den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I och som skyddar konsumenters kollektiva intressen. Det ska vara tillämpligt på inhemska och gränsöverskridande överträdelser, inbegripet i fall där dessa överträdelser har upphört innan grupptalan väcktes eller innan grupptalan har avslutats.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av unionsregler om internationell privaträtt, särskilt sådana regler som rör domstols behörighet och tillämplig lag.

3.  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av unionsregler om internationell privaträtt, särskilt sådana regler som rör domstols behörighet, erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och regler om tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser, som är tillämpliga på sådan grupptalan som regleras i detta direktiv.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Detta direktiv påverkar inte andra former av prövningsmekanismer som föreskrivs i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som har erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt rätten till en rättvis och opartisk rättegång och rätten till ett effektivt rättsmedel.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  konsumentorganisation: en grupp som strävar efter att skydda konsumenters intressen från olagliga handlingar eller underlåtenhet av näringsidkare.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  näringsidkare: en fysisk eller juridisk person, antingen offentligägd eller privatägd, som handlar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten, samt varje person som handlar i dennes namn eller på dennes vägnar.

(2)  näringsidkare: en fysisk eller juridisk person, antingen offentligägd eller privatägd, som handlar i civil egenskap enligt civilrättsliga regler, för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten, samt varje person som handlar i dennes namn eller på dennes vägnar.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  konsumenters kollektiva intressen: ett antal konsumenters intressen.

(3)  konsumenters kollektiva intressen: ett antal konsumenters eller registrerades, enligt definitionen i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning), intressen.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  konsumentlagstiftning: unionslagstiftning och nationell lagstiftning som har antagits för att skydda konsumenter.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Godkända enheter

Godkända representativa enheter

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna eller deras domstolar ska inom sitt respektive territorium utse minst en godkänd representativ enhet för grupptalan i den mening som avses i artikel 3.4.

Medlemsstaterna ska utse en enhet som godkänd enhet om den uppfyller följande kriterier:

Medlemsstaterna ska utse en enhet som godkänd representativ enhet om den uppfyller alla följande kriterier:

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Den har ett berättigat intresse av att säkerställa att unionsrättsliga bestämmelser som omfattas av detta direktiv efterlevs.

(b)  Dess stadgar eller andra relevanta styrdokument, och dess fortsatta verksamhet som bland annat inbegriper försvar och skydd av konsumenternas intressen, visar att den har ett berättigat intresse av att säkerställa att unionsrättsliga bestämmelser som omfattas av detta direktiv efterlevs.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Den agerar på ett sätt som är oberoende från andra enheter och från andra personer än konsumenter som kan ha ett ekonomiskt intresse av resultatet av grupptalan, särskilt från marknadsaktörer.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Den har inte finansiella avtal som går utöver ett normalt tjänsteavtal med advokatbyråer som företräder käranden.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  Den har etablerade interna förfaranden för att förhindra en intressekonflikt mellan den själv och dess finansiärer.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska föreskriva att de godkända representativa enheterna på lämpligt sätt, såsom på sin webbplats, på ett klart och begripligt språk offentliggör sin finansiering, sin organisations- och ledningsstruktur, sitt syfte och sina arbetsmetoder samt sin verksamhet.

Medlemsstaterna ska regelbundet bedöma huruvida en godkänd enhet fortsätter att uppfylla dessa kriterier. Medlemsstaterna ska säkerställa att den godkända enheten förlorar sin status enligt detta direktiv om den inte längre uppfyller ett eller flera av de kriterier som anges i första stycket.

Medlemsstaterna ska regelbundet bedöma huruvida en godkänd representativ enhet fortsätter att uppfylla dessa kriterier. Medlemsstaterna ska säkerställa att den godkända representativa enheten förlorar sin status enligt detta direktiv om den inte längre uppfyller ett eller flera av de kriterier som anges i första stycket.

 

Medlemsstaterna ska upprätta en förteckning över representativa enheter som uppfyller kriterierna i punkt 1 och göra den tillgänglig för allmänheten. De ska vid behov uppdatera förteckningen och överlämna den till kommissionen.

 

Kommissionen ska offentliggöra medlemsstaternas förteckning över godkända representativa enheter på en allmänt tillgänglig webbportal.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna får föreskriva att offentliga organ som redan före detta direktivs ikraftträdande har utsetts i enlighet med nationell lagstiftning ska fortsätta att vara berättigade till status som representativ enhet i den mening som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får utse en godkänd enhet på ad hoc-basis att föra en viss grupptalan, på denna enhets egen begäran, under förutsättning att den uppfyller de kriterier som anges i punkt 1.

utgår

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att särskilt konsumentorganisationer och oberoende offentliga organ kan beviljas status som godkänd enhet. Medlemsstaterna får som godkända enheter utse konsumentorganisationer som företräder medlemmar från fler än en medlemsstat.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att konsumentorganisationer som uppfyller kriterierna i punkt 1 och offentliga organ kan beviljas status som godkänd representativ enhet. Medlemsstaterna får som godkända representativa enheter utse konsumentorganisationer som företräder medlemmar från fler än en medlemsstat.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna får fastställa regler som anger vilka godkända enheter som får ansöka om samtliga de åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6 och vilka godkända enheter som endast får ansöka om en eller flera av dessa åtgärder.

utgår

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En godkänd enhets iakttagande av de kriterier som avses i punkt 1 ska inte påverka domstolens eller den administrativa myndighetens rätt att pröva huruvida den godkända enhetens syfte motiverar att den väcker talan i ett visst fall i enlighet med artikel 5.1.

5.  En godkänd enhets iakttagande av de kriterier som avses i punkt 1 ska inte påverka domstolens eller den administrativa myndighetens skyldighet att pröva huruvida den godkända enhetens syfte motiverar att den väcker talan i ett visst fall i enlighet med artiklarna 4 och 5.1.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att grupptalan kan väckas vid nationella domstolar eller administrativa myndigheter av godkända enheter under förutsättning att det finns ett direkt samband mellan enhetens huvudsakliga mål och de unionsrättsligt grundade rättigheter som påstås ha blivit åsidosatta och med avseende på vilka talan väcks.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att grupptalan kan väckas vid nationella domstolar eller administrativa myndigheter endast av godkända representativa enheter som har utsetts i enlighet med artikel 4.1 och under förutsättning att det finns ett direkt samband mellan enhetens huvudsakliga mål och de unionsrättsligt grundade rättigheter som påstås ha blivit åsidosatta och med avseende på vilka talan väcks.

 

De godkända representativa enheterna får fritt välja vilket förfarande som helst enligt nationell rätt eller unionsrätt som säkerställer ett högre skydd för konsumenters kollektiva intressen.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att ingen annan pågående talan har väckts vid en domstol eller administrativ myndighet i en medlemsstat rörande samma affärsmetoder, samma näringsidkare och samma konsumenter.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att godkända enheter har rätt att väcka grupptalan i syfte att ansöka om följande åtgärder:

Medlemsstaterna ska säkerställa att godkända representativa enheter, inklusive offentliga organ som utsetts på förhand, har rätt att väcka grupptalan i syfte att ansöka om följande åtgärder:

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att kunna ansöka om ett förbudsföreläggande ska godkända enheter inte behöva erhålla medgivande från enskilda berörda konsumenter eller tillhandahålla bevis för att de berörda konsumenterna har lidit en faktisk förlust eller skada eller för att näringsidkaren haft uppsåt eller visat oaktsamhet.

För att kunna ansöka om ett förbudsföreläggande ska godkända representativa enheter inte behöva erhålla medgivande från enskilda berörda konsumenter och tillhandahålla bevis för att de berörda konsumenterna har lidit en faktisk förlust eller skada eller för att näringsidkaren haft uppsåt eller visat oaktsamhet.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ett förbudsföreläggande som en interimistisk åtgärd för att få affärsmetoderna att upphöra eller, om metoderna ännu inte har använts men ett ibruktagande är nära förestående, förbjuda dessa.

(a)  Ett förbudsföreläggande som en interimistisk åtgärd för att få olagliga affärsmetoder att upphöra eller, om metoderna ännu inte har använts men ett ibruktagande är nära förestående, förbjuda dessa olagliga affärsmetoder.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att godkända enheter har rätt att väcka grupptalan i syfte att ansöka om åtgärder som undanröjer fortsatta verkningar av överträdelsen. Ansökningar om sådana åtgärder ska grunda sig på ett slutligt beslut som fastställer att en affärsmetod utgör en överträdelse av den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I och att denna överträdelse skadar konsumenters kollektiva intressen, vilket inbegriper sådana slutliga förbudsförelägganden som avses i punkt 2 b.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att godkända representativa enheter har rätt att väcka grupptalan i syfte att ansöka om åtgärder som undanröjer fortsatta verkningar av överträdelsen.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.4 ska medlemsstaterna säkerställa att godkända enheter kan ansöka om såväl åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen som sådana åtgärder som avses i punkt 2 inom ramen för en och samma grupptalan.

utgår

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Register över mål med kollektiv prövning

 

1.  Medlemsstaterna får upprätta ett nationellt register för grupptalan, vilket ska vara tillgängligt kostnadsfritt för intresserade personer genom elektroniska medel och/eller på annat sätt.

 

2.  Webbplatser som offentliggör registren ska ge tillgång till omfattande och objektiv information om de tillgängliga metoderna för att erhålla ersättning, även metoder utanför domstol, samt pågående grupptalan.

 

3.  De nationella registren ska vara sammankopplade. Artikel 35 i förordning (EU) 2017/2394 ska tillämpas.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid tillämpningen av artikel 5.3 ska medlemsstaterna säkerställa att godkända enheter får väcka grupptalan för att erhålla ett beslut om gottgörelse, varigenom näringsidkaren åläggs att bland annat betala ersättning eller erbjuda reparation, utbyte, prisavdrag, hävning av avtal eller återbetalning av erlagt pris, beroende på vad som är lämpligt. En medlemsstat får kräva att de enskilda konsumenterna lämnar sitt medgivande innan ett fastställelsebeslut fattas eller ett beslut om gottgörelse utfärdas.

1.  Vid tillämpningen av artikel 5.3 ska medlemsstaterna säkerställa att godkända representativa enheter får väcka grupptalan för att erhålla ett beslut om gottgörelse, varigenom näringsidkaren åläggs att bland annat betala ersättning eller erbjuda reparation, utbyte, prisavdrag, hävning av avtal eller återbetalning av erlagt pris, beroende på vad som är lämpligt. En medlemsstat får eller får inte kräva att de enskilda konsumenterna lämnar sitt medgivande innan ett beslut om gottgörelse utfärdas.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om en medlemsstat inte kräver att den enskilda konsumenten lämnar sitt medgivande till att ansluta sig till grupptalan ska denna medlemsstat ändå tillåta att personer som inte har sin hemvist i den medlemsstat där talan väcks deltar i grupptalan, om de uttryckligen har lämnat sitt medgivande till att ansluta sig till grupptalan inom den tillämpliga tidsfristen.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den godkända enheten ska lämna tillräcklig information till stöd för talan, i enlighet med vad som krävs enligt nationell lagstiftning, inbegripet en redogörelse för de konsumenter som berörs av åtgärden och de sakfrågor och rättsliga frågor som behöver lösas.

Den godkända representativa enheten ska lämna all nödvändig information till stöd för talan, i enlighet med vad som krävs enligt nationell lagstiftning, inbegripet en redogörelse för de konsumenter som berörs av åtgärden och de sakfrågor och rättsliga frågor som behöver lösas.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna bemyndiga en domstol eller en administrativ myndighet att i stället för ett beslut om gottgörelse utfärda ett fastställelsebeslut rörande näringsidkarens ansvar gentemot de konsumenter som lidit skada av en överträdelse av unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I i sådana vederbörligen motiverade fall där kvantifieringen av den individuella gottgörelsen kompliceras av karaktären på den individuella skada som konsumenterna lidit

utgår

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Punkt 2 ska inte tillämpas i följande fall:

utgår

(a)  Konsumenter som berörs av överträdelsen är identifierbara och har lidit sinsemellan jämförbar skada som orsakats av samma affärsmetoder i samband med en viss tidsperiod eller ett visst köp. I sådana fall ska kravet på medgivande från de enskilda konsumenterna inte utgöra ett villkor för att väcka talan. Gottgörelsen ska riktas till de berörda konsumenterna.

 

(b)  Konsumenter har lidit skada motsvarande ett mindre belopp och det vore oproportionerligt att fördela gottgörelsen till dem. I sådana fall ska medlemsstaterna säkerställa att det inte krävs samtycke från de enskilda berörda konsumenterna. Gottgörelsen ska fördelas till ett offentligt ändamål som tjänar konsumenters kollektiva intressen.

 

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Gottgörelse som erhålls genom ett slutligt beslut i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 ska inte påverka eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt.

4.  Gottgörelse som erhålls genom ett slutligt beslut i enlighet med punkt 1 ska inte påverka eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt. Principen om res judicata ska respekteras vid tillämpningen av denna bestämmelse.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Syftet med åtgärderna för gottgörelse är att ge de berörda konsumenterna full ersättning för sin förlust. Om det återstår ett belopp som ingen har gjort anspråk på efter ersättningen, ska en domstol besluta vem som ska motta detta återstående belopp som ingen gjort anspråk på. Detta belopp som ingen har gjort anspråk på ska inte gå till den godkända representativa enheten eller till näringsidkaren.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  I synnerhet straffskadestånd som leder till att käranden överkompenseras för sina skador ska vara förbjuden. Till exempel ska den ersättning som betalas ut till konsumenter som lidit kollektiv skada inte överstiga det belopp som näringsidkaren är skyldig att betala i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning eller unionslagstiftning för att täcka den faktiska skada som de enskilda konsumenterna har lidit.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Finansiering

Tillåtlighet för grupptalan

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En godkänd enhet som ansöker om ett beslut om gottgörelse i enlighet med artikel 6.1 ska i ett tidigt skede av förfarandet ange källan till de medel som används för dess verksamhet i allmänhet och till de medel som används för att bekosta talan. Den ska visa att den har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna företräda de berörda konsumenternas intressen och för att täcka de kostnader som kan uppstå om de inte når framgång med sin talan.

1.  En godkänd representativ enhet som ansöker om ett beslut om gottgörelse i enlighet med artikel 6.1 ska i ett tidigt skede av förfarandet som möjligt till domstolen eller den administrativa myndigheten överlämna en fullständig ekonomisk översikt, med en förteckning av alla källor till de medel som används för dess verksamhet i allmänhet och till de medel som används för att bekosta talan för att visa att det inte föreligger någon intressekonflikt. Den ska visa att den har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna företräda de berörda konsumenternas intressen och för att täcka de kostnader som kan uppstå om de inte når framgång med sin talan.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att det i fall där en grupptalan finansieras av en tredje part är förbjudet för den tredje parten att

2.  Grupptalan kan förklaras otillåtlig av den nationella domstolen om den fastställer att den tredje partens finansiering skulle

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  påverka beslut som fattas av den godkända enheten i samband med grupptalan, inbegripet med avseende på förlikningar,

(a)  påverka beslut som fattas av den godkända representativa enheten i samband med grupptalan, inbegripet med avseende på väckande av grupptalan och beslut om förlikningar,

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolar och administrativa myndigheter har befogenhet att pröva de omständigheter som avses i punkt 2 och att kräva att den godkända enheten vägrar att ta emot finansieringen i fråga och, vid behov, neka den godkända enheten talerätt i ett enskilt fall.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolar och administrativa myndigheter har befogenhet att pröva den frånvaro av intressekonflikt som avses i punkt 1 och de omständigheter som avses i punkt 2 i samband med bedömningen av grupptalans tillåtlighet och i ett senare skede i domstolsförfarandet om omständigheterna visar sig först då.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten har befogenhet att avvisa uppenbart ogrundade fall så tidigt i förfarandet som möjligt.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Principen om att förloraren betalar

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att den part som förlorar en kollektiv talan om gottgörelse ersätter den vinnande partens rättegångskostnader, med förbehåll för villkoren i nationell rätt. Domstolen eller den administrativa myndigheten ska dock inte tilldöma den förlorande parten kostnader som är onödiga eller orimligt höga i förhållande till yrkandet.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får föreskriva att en godkänd enhet och en näringsidkare som har nått en förlikning om gottgörelse för konsumenter som påverkats av en påstått olaglig affärsmetod från den näringsidkarens sida gemensamt kan vända sig till en domstol eller en administrativ myndighet och ansöka om att få förlikningen godkänd. En sådan ansökan bör tas upp till prövning av domstolen eller den administrativa myndigheten endast om det inte finns någon annan pågående grupptalan vid en domstol eller administrativ myndighet i samma medlemsstat med avseende på samma näringsidkare och samma affärsmetod.

1.  Medlemsstaterna får föreskriva att en godkänd representativ enhet och en näringsidkare som har nått en förlikning om gottgörelse för konsumenter som påverkats av en påstått olaglig affärsmetod från den näringsidkarens sida gemensamt kan vända sig till en domstol eller en administrativ myndighet och ansöka om att få förlikningen godkänd.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Enskilda konsumenter som berörs ska ges möjlighet att godta eller avstå från att bli bundna av förlikningar som avses i punkterna 1, 2 och 3. Gottgörelse som erhålls genom en godkänd förlikning i enlighet med punkt 4 ska inte påverka eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt.

6.  Gottgörelse som erhålls genom en godkänd förlikning i enlighet med punkt 4 ska vara bindande för alla parter och ska inte påverka eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de representativa enheterna

 

(a)informerar konsumenterna om den påstådda kränkningen av rättigheter som beviljas enligt unionsrätten och avsikten att ansöka om ett förbudsföreläggande eller väcka talan om skadestånd,

 

(b)redan i förväg förklarar för de berörda konsumenterna att det är möjligt att ansluta sig till talan för att säkerställa att relevanta handlingar och annan information som krävs för talan bevaras,

 

(c) i relevanta fall informerar om senare steg och de potentiella rättsliga konsekvenserna.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten ålägger den näringsidkare som har begått överträdelsen att på egen bekostnad informera konsumenterna om slutliga beslut som föreskriver åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, och om godkända förlikningar som avses i artikel 8, vilket ska ske på lämpligt sätt med hänsyn till omständigheterna i ärendet och inom angivna tidsfrister, inklusive, när så är lämpligt, genom individuellt meddelande till alla berörda konsumenter.

1.  Om en förlikning eller ett slutligt beslut gynnar konsumenter som kanske inte känner till det ska medlemsstaterna säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten ålägger den förlorande parten eller båda parterna att på egen bekostnad informera de berörda konsumenterna om de slutliga beslut som föreskriver åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, och om godkända förlikningar som avses i artikel 8, vilket ska ske på lämpligt sätt med hänsyn till omständigheterna i ärendet och inom angivna tidsfrister. Medlemsstaterna får föreskriva att informationsskyldigheten kan fullgöras genom en allmänt tillgänglig och lättåtkomlig webbplats.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den förlorande parten ska betala kostnaderna för konsumentinformation i enlighet med den princip som fastställs i artikel 7.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information som avses i punkt 1 ska innefatta en förklaring på begripligt språk av föremålet för grupptalan, dess rättsliga följder och, i förekommande fall, de efterföljande steg som de berörda konsumenterna ska vidta.

2.  Den information som avses i punkt 1 ska innefatta en förklaring på begripligt språk av föremålet för grupptalan, dess rättsliga följder och, i förekommande fall, de efterföljande steg som de berörda konsumenterna ska vidta. Formerna och tidsramen för informationen ska utformas i samförstånd med domstolen eller den administrativa myndigheten.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att allmänheten får tillgång till information på ett lättillgängligt sätt om en kommande, pågående eller avslutad kollektiv talan, bland annat via medier och på nätet genom en offentlig webbplats när en domstol har beslutat att målet är tillåtligt.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga kommunikationer av godkända enheter om anspråk är faktabaserade och tar hänsyn till både konsumenternas rätt att få information och svarandenas anseenderelaterade rättigheter och rätt till affärshemligheter.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en överträdelse som skadar konsumenters kollektiva intressen i enlighet med vad som fastställts i ett slutligt beslut av en administrativ myndighet eller en domstol, inbegripet ett slutligt förbudsföreläggande som avses i artikel 5.2 b, anses på ett obestridligt sätt fastställa att överträdelsen har ägt rum, med hänsyn till eventuella andra fall där talan väcks vid nationella domstolar med avseende på samma näringsidkare och samma överträdelse.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett slutligt beslut av en administrativ myndighet eller en domstol, inbegripet ett slutligt förbudsföreläggande som avses i artikel 5.2 b, betraktas som bevis för att överträdelsen har eller inte har ägt rum, med hänsyn till eventuella andra fall där talan väcks vid nationella domstolar med avseende på samma näringsidkare och samma omständigheter, förutsatt att de berörda konsumenterna inte kan ersättas två gånger för samma skada.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett slutligt beslut som avses i punkt 1, vilket fattats i en annan medlemsstat, av de egna nationella domstolarna eller administrativa myndigheterna anses som en motbevisbar presumtion om att en överträdelse har ägt rum.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett slutligt beslut som avses i punkt 1, vilket fattats i en annan medlemsstat, av de egna nationella domstolarna eller administrativa myndigheterna betraktas åtminstone som bevisning för att en överträdelse har ägt rum.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett slutligt beslut av en domstol i en medlemsstat om fastställande av huruvida en överträdelse föreligger eller ej med hänsyn till eventuella andra fall där talan väcks vid nationella domstolar i en annan medlemsstat med avseende på samma näringsidkare och samma överträdelse ska anses vara en motbevisbar presumtion.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett slutligt fastställelsebeslut som avses i artikel 6.2 anses på ett obestridligt sätt fastställa ansvar för näringsidkaren gentemot konsumenter som har lidit skada av en överträdelse med hänsyn till eventuella andra fall där talan väcks vid nationella domstolar med avseende på samma näringsidkare och samma överträdelse. Medlemsstaterna ska säkerställa att talan om gottgörelse som väcks av enskilda konsumenter kan föras genom skyndsamma och förenklade förfaranden.

3.  Medlemsstaterna uppmuntras att skapa en databas som innehåller alla slutliga beslut om talan om gottgörelse som kan underlätta andra åtgärder för gottgörelse och att dela med sig av sin bästa praxis på detta område.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att väckandet av en grupptalan som avses i artiklarna 5 och 6 innebär att preskriptionsfrister som gäller för eventuell talan om gottgörelse för de berörda konsumenterna skjuts upp eller avbryts, om rättigheterna i fråga omfattas av en preskriptionsfrist enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

I enlighet med nationell lagstiftning ska medlemsstaterna säkerställa att det väckande av en grupptalan som avses i artiklarna 5 och 6 ska innebära att preskriptionsfrister som gäller för eventuell talan om gottgörelse för de berörda individerna skjuts upp eller avbryts, om rättigheterna i fråga omfattas av en preskriptionsfrist enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten, i enlighet med nationella processrättsliga regler och på begäran av en godkänd enhet som har lagt fram skäligen tillgängliga omständigheter och bevis som är tillräckliga för att ligga till grund för grupptalan och dessutom har åberopat ytterligare bevisning som svaranden kontrollerar, får besluta att sådan bevisning ska läggas fram av svaranden, om inte annat följer av tillämpliga unionsregler och nationella regler om sekretess.

Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten, i enlighet med nationella processrättsliga regler och på begäran av en av parterna som har lagt fram skäligen tillgängliga omständigheter och tillräckliga bevis och en materiell förklaring för att stödja sina åsikter och dessutom har åberopat ytterligare specifik och tydligt definierad bevisning som den andra parten kontrollerar, får besluta att sådan bevisning ska läggas fram av denna part så snävt som möjligt på grundval av rimligen tillgängliga omständigheter, om inte annat följer av tillämpliga unionsregler och nationella regler om sekretess. Beslutet måste vara adekvat och proportionellt i respektive fall och får inte skapa en obalans mellan de båda inblandade parterna.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolarna begränsar framläggandet av bevisning till vad som är proportionellt. För att avgöra om en begäran om framläggande som görs av en representativ enhet är proportionell, ska domstolen beakta alla berörda parters berättigade intresse, nämligen i vilken utsträckning begäran om framläggande av bevisning stöds av tillgängliga omständigheter och bevis och om den bevisning som enligt begäran ska läggas fram innehåller konfidentiell information.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Medlemsstaterna ska säkerställa att nationella domstolar är behöriga att utfärda ett föreläggande om framläggande av bevisning som innehåller information, om de anser att detta är relevant för skadeståndstalan.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna kan ha formen av böter.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna bland annat kan ha formen av böter.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid beslut om fördelningen av intäkter från sanktionerna ska medlemsstaterna beakta konsumenternas kollektiva intressen.

3.  Vid beslut om fördelningen av intäkter från böterna ska medlemsstaterna beakta de kollektiva intressena. Medlemsstaterna får besluta om att dessa intäkter ska avsättas i en fond som skapas för att finansiera grupptalan.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bistånd till godkända enheter

Bistånd till godkända representativa enheter

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kostnaderna för grupptalan inte utgör ett ekonomiskt hinder för godkända enheter att på ett effektivt sätt utöva rätten att ansöka om de åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, till exempel genom att begränsa tillämpliga domsstolsavgifter eller administrativa avgifter, ge dem tillgång till rättshjälp vid behov eller bevilja dem offentliga medel för detta ändamål.

1.  Medlemsstaterna ska i överensstämmelse med artikel 7 uppmuntras att säkerställa att godkända representativa enheter har tillräckliga tillgängliga medel för grupptalan. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta tillgången till rättslig prövning och säkerställa att kostnaderna för grupptalan inte utgör ett ekonomiskt hinder för godkända enheter att på ett effektivt sätt utöva rätten att ansöka om de åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, till exempel genom att begränsa tillämpliga domstolsavgifter eller administrativa avgifter, ge dem tillgång till rättshjälp vid behov eller bevilja dem offentliga medel för detta ändamål.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla strukturellt stöd till enheter som fungerar som godkända enheter inom ramen för detta direktiv.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Juridiskt ombud och arvoden

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att advokaternas arvode och metoden för beräkning av detta inte skapar incitament att driva tvister som är onödiga med hänsyn till någon av parternas intresse. Medlemsstaterna ska särskilt förbjuda resultatbaserade arvoden.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varje godkänd enhet som har utsetts på förhand i en medlemsstat i enlighet med artikel 4.1 får ge in en ansökan till domstolarna eller de administrativa myndigheterna i en annan medlemsstat efter uppvisande av den allmänt tillgängliga förteckning som avses i den artikeln. Domstolarna eller de administrativa myndigheterna ska godta denna förteckning som bevis på den godkända enhetens talerätt utan att det påverkar deras rätt att pröva om den godkända enhetens syfte berättigar att den vidtar åtgärder i ett visst fall.

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varje godkänd representativ enhet som har utsetts på förhand i en medlemsstat i enlighet med artikel 4.1 får ge in en ansökan till domstolarna eller de administrativa myndigheterna i en annan medlemsstat efter uppvisande av den allmänt tillgängliga förteckning som avses i den artikeln. Domstolarna eller de administrativa myndigheterna får se över den godkända representativa enhetens talerätt utan att det påverkar deras rätt att pröva om den godkända representativa enhetens syfte berättigar att den vidtar åtgärder i ett visst fall.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  En medlemsstat där kollektiv prövning äger rum kan kräva ett medgivande från konsumenter som är bosatta i denna medlemsstat och ska kräva ett medgivande från enskilda konsumenter som är baserade i en annan medlemsstat när talan är gränsöverskridande. Under sådana omständigheter ska en konsoliderad förteckning över alla konsumenter från andra medlemsstater som har gett ett sådant medgivande lämnas till domstolen eller den administrativa myndigheten och svaranden när en talan inleds.

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en medlemsstat eller kommissionen väcker frågor om huruvida en godkänd enhet uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 4.1, ska den medlemsstat som utsåg enheten i fråga undersöka saken och, i förekommande fall, återkalla godkännandet om ett eller flera av kriterierna inte är uppfyllda.

4.  Om en medlemsstat, kommissionen eller näringsidkaren väcker frågor om huruvida en godkänd representativ enhet uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 4.1, ska den medlemsstat som utsåg enheten i fråga undersöka saken och, i förekommande fall, återkalla godkännandet om ett eller flera av kriterierna inte är uppfyllda.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

Offentligt register

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att de relevanta nationella behöriga myndigheterna inrättar ett allmänt tillgängligt register över olagliga handlingar som har varit föremål för förbudsförelägganden i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast ett år efter ikraftträdandet av detta direktiv ska kommissionen bedöma huruvida reglerna om flyg- och tågpassagerares rättigheter erbjuder en skyddsnivå för konsumenträttigheter som är jämförbar med den som föreskrivs i detta direktiv. Om så är fallet, har kommissionen för avsikt att lägga fram lämpliga förslag, vilka bland annat kan bestå i att lyfta ut de rättsakter som avses i punkterna 10 och 15 i bilaga I från detta direktivs tillämpningsområde, såsom detta definieras i artikel 2.

utgår

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18a

 

Översyn

 

Utan att det påverkar artikel 16 ska kommissionen bedöma om en gränsöverskridande grupptalan bäst kan hanteras på unionsnivå genom inrättande av en EU-ombudsman för kollektiv prövning. Senast tre år efter detta direktivs ikraftträdande ska kommissionen upprätta en rapport i detta avseende och lämna den till Europaparlamentet och rådet, när så är lämpligt tillsammans med ett relevant förslag.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59a)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59b)  Europarlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning (EUT L 96, 29.3.2014, s. 357).

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59c)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59d)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar (EUT L 96, 29.3.2014, s. 107).

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59e)  Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner och handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp.

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59f)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005.

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (23.11.2018)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Föredragande av yttrande: Dennis de Jong

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden håller med om de grundläggande principerna i kommissionens förslag och anser att kommissionen har skapat rätt balans när det gäller att underlätta grupptalan utan möjliggöra missbruk. Föredraganden anser i synnerhet att det är mycket viktigt att endast ideella organisationer kan fungera som ”godkända enheter” i den mening som avses i direktivet.

Minimiharmonisering

I artikel 1 är den nuvarande ordalydelsen ganska vag. Föredraganden anser därför att det bör klargöras att direktivet syftar till en minimiharmonisering och att medlemsstaterna får anta eller behålla bestämmelser som är mer förmånliga för konsumenterna.

Godkända enheter och grupptalan

Även om de flesta medlemsstater har oberoende organ som arbetar med konsumenters rättigheter är så inte fallet i till exempel Tyskland. Detta direktiv är inte rätt verktyg för att kräva att alla medlemsstater ska inrätta sådana organ. Föredraganden har därför lagt till ordalydelsen ”i tillämpliga fall” i artikel 4.

När det gäller artikel 5 bör väckande av grupptalan om gottgörelse inte behöva invänta ett slutligt beslut som fastställer att en affärsmetod utgör en överträdelse av unionsrätten. Annars kan förfarandena ta så lång tid att den faktiska bevisningen för skadan kan gå förlorad.

Åtgärder för gottgörelse

I artikel 6 föreslår föredraganden att man ska begränsa medlemsstaternas möjlighet att bemyndiga en domstol eller administrativ myndighet att utfärda ett fastställelsebeslut, för att förhindra att fall alltför lätt betecknas som ”komplicerade”. Dessutom föreslår föredraganden att alla konsumenter ska ha rätt till gottgörelse, oberoende av hur stort skadebeloppet är. ”Skada motsvarande ett mindre belopp” är subjektivt eftersom ett mindre belopp för en konsument kan vara ett större belopp för en annan.

Tillämpningsområde

Även om föredraganden inte anser att passagerares rättigheter ska undantas från direktivets tillämpningsområde har han ändå låtit bli att stryka hänvisningarna till en utvärdering av denna aspekt eftersom kommissionens senaste lagstiftningsförslag om flyg- och tågpassagerares rättigheter fortfarande är under förhandling. När förhandlingarna har slutförts kommer man att ha en mer fullständig bild. En omprövning ett år efter det att direktivet har trätt i kraft tycks emellertid vara för snart för att kunna avgöra om de nya reglerna om flyg- och tågpassagerares rättigheter ger en adekvat skyddsnivå i förhållande till den som ges i direktivet.

I bilaga I har föredraganden lagt till ett antal rättsakter som har visat sig vara viktiga för konsumenterna och därigenom breddat direktivets materiella tillämpningsområde.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  En grupptalan bör erbjuda ett ändamålsenligt och effektivt sätt att skydda konsumenters kollektiva intressen. Den bör göra det möjligt för godkända enheter att vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av relevanta bestämmelser i unionsrätten och överbrygga de hinder som konsumenterna stöter på inom ramen för en individuell talan, till exempel osäkerhet om konsumenters rättigheter och tillgängliga förfaranden, psykologisk ovilja att vidta åtgärder och en negativ balans mellan förväntade kostnader och fördelar som den enskilda talan förväntas leda till.

(3)  En grupptalan bör erbjuda ett ändamålsenligt och effektivt sätt att skydda alla konsumenters kollektiva intressen, utan diskriminering. Den bör göra det möjligt för godkända enheter att vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av relevanta bestämmelser i unionsrätten och överbrygga de hinder som konsumenterna stöter på inom ramen för en individuell talan med tanke på sin i allmänhet svagare ställning, till exempel osäkerhet om konsumenters rättigheter och tillgängliga förfaranden, psykologisk ovilja att vidta åtgärder och en negativ balans mellan förväntade kostnader och fördelar som den enskilda talan förväntas leda till.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Detta direktiv bör omfatta en rad olika områden, exempelvis dataskydd, finansiella tjänster, resor och turism, energi, telekommunikationer och miljö. Det bör omfatta överträdelser av unionslagstiftning som skyddar konsumenters intressen, oavsett om de berörda personerna betecknas som konsumenter eller som resenärer, användare, kunder, icke-professionella investerare, icke-professionella kunder eller något annat i den relevanta unionslagstiftningen. För att säkerställa lämpliga åtgärder vid överträdelser av unionslagstiftningen, vilka är under snabb utveckling både till form och omfattning, bör man varje gång det antas en ny unionsrättsakt som är relevant för skyddet av konsumenternas kollektiva intressen överväga att ändra bilagan till detta direktiv för att föra in den rättsakten under direktivets tillämpningsområde.

(6)  Detta direktiv bör omfatta en rad olika områden, exempelvis dataskydd, finansiella tjänster, resor och turism, energi, telekommunikationer, miljö och hälsa. Det bör omfatta överträdelser av unionslagstiftning, som skyddar såväl konsumenters kollektiva intressen, oavsett om de berörda personerna betecknas som konsumenter eller som resenärer, användare, kunder, icke-professionella investerare, icke-professionella kunder eller något annat i den relevanta unionslagstiftningen, som registrerades kollektiva intressen i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen. För att säkerställa lämpliga åtgärder vid överträdelser av unionslagstiftningen, vilka är under snabb utveckling både till form och till omfattning, bör man varje gång det antas en ny unionsrättsakt som är relevant för skyddet av personers kollektiva intressen överväga att ändra bilagan till detta direktiv för att föra in den rättsakten under direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Kommissionen har antagit lagförslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage30, och till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer31 Det bör därför föreskrivas att kommissionen fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft ska bedöma huruvida unionsbestämmelserna på området för flyg- och tågpassagerares rättigheter ger en tillräcklig skyddsnivå för konsumenterna, jämförbar med den som föreskrivs i detta direktiv, och drar nödvändiga slutsatser när det gäller detta direktivs tillämpningsområde.

utgår

_________________

 

30 COM(2013) 130.

 

31 COM(2017) 548.

 

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av EU:s regler om internationell privaträtt i gränsöverskridande fall. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning – Bryssel I), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) är tillämpliga på sådan grupptalan som regleras i detta direktiv.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom endast godkända enheter har rätt att väcka grupptalan bör dessa uppfylla de kriterier som fastställs i detta direktiv, så att det säkerställs att konsumenternas intressen företräds på ett adekvat sätt. I synnerhet bör de ha inrättats på vederbörligt sätt i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat, vilket exempelvis kan inbegripa uppfyllande av krav med avseende på antal medlemmar och stabilitet i verksamheten eller krav när det gäller insyn i relevanta aspekter av deras struktur, såsom deras konstituerande stadgar, ledningsstruktur, mål och arbetsmetoder. De bör också vara icke vinstdrivande och ha ett legitimt intresse av att säkerställa att relevant unionslagstiftning efterlevs. Dessa kriterier bör gälla både för godkända enheter som utsetts i förväg och för tillfälliga behöriga enheter som har inrättats för en specifik åtgärd.

(10)  Eftersom endast godkända enheter har rätt att väcka grupptalan bör dessa uppfylla de kriterier som fastställs i detta direktiv, så att det säkerställs att konsumenternas intressen företräds på ett adekvat sätt. I synnerhet bör de vara registrerade i en av Europeiska unionens medlemsstater som att ha inrättats på vederbörligt sätt i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten. De bör i synnerhet vara av icke vinstdrivande natur och ha en förvaltningsstruktur som säkerställer att inga överdrivet höga löner eller avgifter eller ersättning av för höga kontorskostnader eller andra utgifter betalas enbart för att uppfylla kriteriet ”icke vinstdrivande”.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Oberoende offentliga organ och särskilt konsumentorganisationer bör spela en aktiv roll när det gäller att säkerställa efterlevnaden av relevanta bestämmelser i unionsrätten och är väl lämpade att fungera som godkända enheter. Eftersom dessa enheter har tillgång till olika källor till information om näringsidkares affärsmetoder gentemot konsumenter och har olika prioriteringar för sin verksamhet bör medlemsstaterna vara fria att besluta om vilken typ av åtgärder som kan begäras av var och en av dessa godkända enheter inom ramen för en grupptalan.

(11)  Oberoende offentliga organ, konsumentorganisationer och rådgivningsgrupper för allmänheten i synnerhet bör spela en aktiv roll när det gäller att säkerställa efterlevnaden av relevanta bestämmelser i unionsrätten och är väl lämpade att fungera som godkända enheter. Eftersom dessa enheter har tillgång till olika källor till information om näringsidkares affärsmetoder gentemot konsumenter och har olika prioriteringar för sin verksamhet bör medlemsstaterna vara fria att besluta om vilken typ av åtgärder som kan begäras av var och en av dessa godkända enheter inom ramen för en grupptalan.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Godkända enheter bör inte ha något strukturellt eller finansiellt samband med en tredje person eller organisation som gynnas ekonomiskt av åtgärden genom att ge rättsligt bistånd eller ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att öka processeffektiviteten vid grupptalan bör godkända enheter ha möjlighet att ansöka om olika åtgärder inom ramen för en enda grupptalan eller inom ramen för flera separata fall av grupptalan. Dessa åtgärder bör inbegripa interimistiska åtgärder för att få pågående affärsmetoder att upphöra eller för att förbjuda en affärmetod som ännu inte har tillämpats, men där det finns en risk för att den skulle orsaka allvarlig eller oåterkallelig skada för konsumenter när den börjar användas, åtgärder för att fastställa att en viss affärsmetod innebär en överträdelse av lagstiftningen och, om nödvändigt, avbryta eller förbjuda denna metod för framtiden, samt åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen, inklusive gottgörelse. När det gäller åtgärder som begärs inom ramen för en och samma talan, bör godkända enheter ha rätt att ansöka om alla relevanta åtgärder vid tidpunkten för talans väckande eller att först ansöka om förbudsföreläggande och därefter, om lämpligt, om ett beslut om gottgörelse.

(13)  För att öka processeffektiviteten vid grupptalan bör godkända enheter ha möjlighet att ansöka om olika åtgärder inom ramen för en enda grupptalan eller inom ramen för flera separata fall av grupptalan. Dessa åtgärder bör inbegripa interimistiska åtgärder för att få pågående affärsmetoder att upphöra eller för att förbjuda en affärsmetod som ännu inte har tillämpats, men där det finns en risk för att den skulle orsaka allvarlig eller oåterkallelig skada för konsumenter när den börjar användas, åtgärder för att fastställa att en viss affärsmetod innebär en överträdelse av lagstiftningen och, om nödvändigt, avbryta eller förbjuda denna metod för framtiden, samt åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen, inklusive gottgörelse. När det gäller åtgärder som begärs inom ramen för en och samma talan, bör godkända enheter ha rätt att ansöka om alla relevanta åtgärder vid tidpunkten för talans väckande.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Godkända enheter bör kunna ansöka om åtgärder som syftar till att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen. Dessa åtgärder bör ha formen av ett beslut om gottgörelse som ålägger näringsidkaren att, bland annat, betala ersättning eller erbjuda reparation, byte, prisavdrag, hävande av avtal eller återbetalning av det erlagda priset, beroende på vad som är lämpligt och i enlighet med nationell lagstiftning.

(16)  Godkända enheter bör kunna ansöka om åtgärder som syftar till att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen. Dessa åtgärder bör ha formen av ett beslut om gottgörelse för materiell eller immateriell skada som ålägger näringsidkaren att, bland annat, betala ersättning eller erbjuda reparation, byte, avlägsnande, prisavdrag, hävande av avtal eller återbetalning av det erlagda priset, beroende på vad som är lämpligt och i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Om konsumenter som berörs av samma affärsmetod kan identifieras och de har lidit en sinsemellan jämförbar skada med avseende på en viss tidsperiod eller ett visst köp, såsom kan vara fallet när det gäller långfristiga konsumentavtal, får domstolen eller den administrativa myndigheten tydligt avgränsa den grupp av konsumenter som berörs av överträdelsen i samband med handläggningen av grupptalan. Domstolen eller den administrativa myndigheten kan särskilt uppmana den näringsidkare som begått överträdelsen att lämna relevant information, såsom uppgifter om de berörda konsumenternas identitet och hur länge affärsmetoden tillämpats. Av ändamålsenlighets- och effektivitetsskäl får medlemsstaterna i dessa fall, i enlighet med sin nationella lagstiftning, överväga att ge konsumenterna möjlighet att använda sig av ett beslut om gottgörelse omedelbart efter det att det har utfärdats, utan att behöva lämna sitt individuella medgivande innan beslutet om gottgörelse utfärdas.

utgår

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  I fall som rör mindre värden är de flesta konsumenter sannolikt obenägna att vidta åtgärder för att genomdriva sina rättigheter, eftersom de insatser som krävs inte uppvägs av de potentiella fördelarna. Om samma affärsmetod berör ett stort antal konsumenter kan de aggregerade förlusterna vara betydande. I sådana fall kan en domstol eller en myndighet anse att det vore oproportionerligt att fördela medlen tillbaka till de berörda konsumenterna, exempelvis på grund av att det är alltför kostsamt eller opraktiskt. Därför skulle medel som erhållits som gottgörelse genom grupptalan komma till större nytta om de tjänade syftet att skydda konsumenternas kollektiva intressen, varför de bör användas för ett relevant offentligt ändamål, t.ex. en rättshjälpsfond, informationskampanjer eller konsumentrörelser.

utgår

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Åtgärder som syftar till att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen kan begäras enbart på grundval av ett slutligt beslut som fastställer att det förekommit en överträdelse av unionsrätten som omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv och som skadar konsumenters kollektiva intressen, vilket inbegriper ett slutligt förbudsföreläggande inom ramen för grupptalan. Framför allt kan åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen sökas på grundval av slutliga beslut som fattats av en domstol eller en administrativ myndighet i samband med verkställighetsåtgärder som regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/200432.

(22)  Åtgärder som syftar till att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen kan begäras enbart på grundval av ett slutligt beslut som fastställer att det förekommit en överträdelse av unionsrätten som omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv och som skadar konsumenters kollektiva intressen, vilket inbegriper ett slutligt förbudsföreläggande inom ramen för grupptalan. Framför allt kan åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen sökas på grundval av slutliga beslut som fattats av en domstol eller en administrativ myndighet i samband med verkställighetsåtgärder som regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/239432. För att inte förlänga förfarandena och för att inte öka risken att konsumenterna förlorar bevis som talar till deras fördel och tappar intresse för fallet, får emellertid talan om dessa åtgärder väckas parallellt med talan om förbudsföreläggande, och beslutet får fattas samtidigt som det beslut som fastställer att det förekommit en överträdelse av unionsrätten.

__________________

__________________

32 EUT L 345, 27.12.2017.

32 EUT L 345, 27.12.2017.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Detta direktiv ersätter inte befintliga nationella mekanismer för kollektiv prövning. Med hänsyn till medlemsstaternas rättsliga traditioner överlåts det på dem att avgöra huruvida de ska utforma grupptalan som fastställs i detta direktiv som en del av en befintlig eller framtida mekanism för kollektiv prövning, eller som ett alternativ till dessa mekanismer, under förutsättning att den nationella mekanismen är förenlig med de villkor som fastställs i detta direktiv.

(24)  Detta direktiv ersätter inte befintliga nationella mekanismer för kollektiv prövning. Med hänsyn till medlemsstaternas rättsliga traditioner överlåts det på dem att avgöra huruvida de ska utforma grupptalan som fastställs i detta direktiv som en del av en befintlig eller framtida mekanism för kollektiv prövning, eller som ett alternativ till dessa mekanismer, under förutsättning att den nationella mekanismen är förenlig med de miniminormer som fastställs i detta direktiv.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Kollektiv tvistlösning utanför domstol som syftar till att gottgöra konsumenter som har lidit skada bör främjas såväl innan grupptalan väcks som under alla skeden av grupptalan.

(26)  Kollektiv tvistlösning utanför domstol, såsom medling, som syftar till att gottgöra konsumenter som har lidit skada bör främjas såväl innan grupptalan väcks som under alla skeden av grupptalan.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Medlemsstaterna får föreskriva att en godkänd enhet och en näringsidkare som har nått en förlikning om gottgörelse för konsumenter som påverkats av en påstått olaglig affärsmetod från den näringsidkarens sida gemensamt kan vända sig till en domstol eller en administrativ myndighet och ansöka om att få förlikningen godkänd. En sådan ansökan bör tas upp till prövning av domstolen eller den administrativa myndigheten endast om det inte finns någon annan pågående grupptalan rörande samma affärsmetoder. En behörig domstol eller en administrativ myndighet som godkänner en sådan kollektiv förlikning måste ta hänsyn till alla berörda parters intressen och rättigheter, däribland enskilda konsumenters. Enskilda konsumenter som berörs ska ges möjlighet att godta eller att avstå från att bli bundna av en sådan förlikning.

(27)  Medlemsstaterna får föreskriva att en godkänd enhet och en näringsidkare som har nått en förlikning om gottgörelse för konsumenter som påverkats av en påstått olaglig affärsmetod från den näringsidkarens sida gemensamt kan vända sig till en domstol eller en administrativ myndighet och ansöka om att få förlikningen godkänd. En sådan ansökan bör tas upp till prövning av domstolen eller den administrativa myndigheten endast om det inte finns någon annan pågående grupptalan rörande samma affärsmetoder. En behörig domstol eller en administrativ myndighet som godkänner en sådan kollektiv förlikning måste ta hänsyn till alla berörda parters intressen och rättigheter, däribland enskilda konsumenters. Enskilda konsumenter som berörs ska ges möjlighet att godta eller att avstå från att bli bundna av en sådan förlikning och att lämna in eller gå vidare med sin tillhörande enskilda talan.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  I syfte att underlätta gottgörelse av enskilda konsumenter som begärs på grundval av slutliga fastställelsebeslut om näringsidkarens ansvar gentemot skadelidande konsumenter som utfärdats inom ramen för en grupptalan, bör den domstol eller administrativa myndighet som utfärdade beslutet bemyndigas att uppmana den godkända enheten och näringsidkaren att nå en kollektiv förlikning.

utgår

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att en grupptalan ska nå framgång är det av avgörande betydelse att säkerställa att konsumenterna informeras om den. Konsumenterna bör informeras om en pågående grupptalan, det förhållandet att en näringsidkares affärsmetoder har bedömts som en lagöverträdelse, sina rättigheter efter det att en överträdelse har fastställts och de efterföljande åtgärder som de berörda konsumenterna måste vidta, särskilt för att erhålla gottgörelse. De anseenderelaterade risker som är förknippade med spridningen av information om överträdelsen är också viktiga när det gäller att avskräcka näringsidkare som kränker konsumenters rättigheter.

(31)  För att en grupptalan ska nå framgång är det av avgörande betydelse att säkerställa att konsumenterna informeras om den. Konsumenterna bör informeras om en pågående grupptalan, det förhållandet att en näringsidkares affärsmetoder har bedömts som en lagöverträdelse, sina rättigheter efter det att en överträdelse har fastställts och de efterföljande åtgärder som de berörda konsumenterna måste vidta, särskilt för att erhålla gottgörelse. Principen om oskuldspresumtion och de anseenderelaterade risker som är förknippade med spridningen av information om en potentiell överträdelse bör tas i beaktande.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  För att vara effektiv bör informationen vara adekvat och proportionell i förhållande till omständigheterna i ärendet. Den näringsidkare som begått överträdelsen bör på lämpligt sätt informera alla berörda konsumenter om slutliga förbudsförelägganden och beslut om gottgörelse som utfärdas inom ramen för grupptalan samt om en eventuell förlikning som godkänts av en domstol eller en administrativ myndighet. Sådan information kan tillhandahållas exempelvis på näringsidkarens webbplats, sociala medier, internetbaserade marknadsplatser, eller i dagstidningar, inklusive sådana som distribueras uteslutande med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel. Om möjligt bör konsumenterna informeras individuellt, på elektronisk väg eller i pappersform. Denna information bör på begäran tillhandahållas i ett format som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

(32)  För att vara effektiv bör informationen vara adekvat och proportionell i förhållande till omständigheterna i ärendet. Den näringsidkare som begått överträdelsen bör på lämpligt sätt informera alla berörda personer och allmänheten om slutliga förbudsförelägganden och beslut om gottgörelse som utfärdas inom ramen för grupptalan samt om en eventuell förlikning som godkänts av en domstol eller en administrativ myndighet. Sådan information kan tillhandahållas exempelvis på näringsidkarens webbplats, sociala medier, internetbaserade marknadsplatser, eller i dagstidningar, inklusive sådana som distribueras uteslutande med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel. Om möjligt bör personerna informeras individuellt, på elektronisk väg eller i pappersform. Denna information bör på begäran tillhandahållas i ett format som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  För att främja rättssäkerheten, undvika inkonsekvenser vid tillämpningen av unionsrätten och öka ändamålsenligheten och den processuella effektiviteten vid grupptalan och eventuella uppföljningsåtgärder för att utverka gottgörelse, bör fastställandet av en överträdelse i ett slutligt beslut, inbegripet ett slutligt förbudsföreläggande enligt detta direktiv, som utfärdats av en administrativ myndighet eller en domstol, inte bli föremål för en ny talan rörande samma överträdelse av samma näringsidkare med avseende på överträdelsens art och dess materiella, personliga, tidsmässiga och territoriella tillämpningsområde, i enlighet med vad som fastställts i detta slutliga beslut. När talan om åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen, inklusive åtgärder för erhållande av gottgörelse, väcks i en annan medlemsstat än den medlemsstat där ett slutligt beslut om denna överträdelse har utfärdats, bör detta beslut utgöra en motbevisbar presumtion om att överträdelsen har ägt rum.

(33)  För att främja rättssäkerheten, undvika inkonsekvenser vid tillämpningen av unionsrätten och öka ändamålsenligheten och den processuella effektiviteten vid grupptalan och eventuella uppföljningsåtgärder för att utverka gottgörelse, bör fastställandet av en överträdelse i ett slutligt beslut, inbegripet ett slutligt förbudsföreläggande enligt detta direktiv, som utfärdats av en administrativ myndighet eller en domstol, inte bli föremål för en ny talan rörande samma överträdelse av samma näringsidkare med avseende på överträdelsens art och dess materiella, personliga, tidsmässiga och territoriella tillämpningsområde, i enlighet med vad som fastställts i detta slutliga beslut. När talan om åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen, inklusive åtgärder för erhållande av gottgörelse, väcks i en annan medlemsstat än den medlemsstat där ett slutligt beslut om denna överträdelse har utfärdats, bör detta beslut åtminstone utgöra en motbevisbar presumtion om att överträdelsen har ägt rum.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att enskilda personer tillåts ansöka om uppskov för sin egen talan om gottgörelse i avvaktan av det slutliga beslutet i en motsvarande grupptalan.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I detta direktiv fastställs regler som gör det möjligt för godkända enheter att väcka grupptalan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen, samtidigt som lämpliga garantier säkerställs för att undvika rättegångsmissbruk.

1.  I detta direktiv fastställs regler som gör det möjligt för godkända enheter att väcka grupptalan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen, så att man uppnår en hög nivå av konsumentskydd och i synnerhet tillgång till rättslig prövning samtidigt som man säkerställer lämpliga garantier på EU- och medlemsstatsnivå, och enhetlig tillämpning av dessa i hela EU, för att undvika rättegångsmissbruk.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Detta direktiv ska inte hindra medlemsstaterna från att anta eller behålla bestämmelser som är utformade för att tillerkänna godkända enheter eller alla andra berörda personer mer vittgående befogenhetter att väcka talan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen på nationell nivå.

2.  Detta direktiv syftar till minimiharmonisering och ska därför inte hindra medlemsstaterna från att anta eller behålla bestämmelser som är utformade för att säkerställa en högre nivå av konsumentskydd och för att tillerkänna godkända enheter eller alla andra berörda personer mer vittgående befogenheter att väcka talan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen på nationell nivå än vad som föreskrivs i detta direktiv.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Detta direktiv ska inte hindra medlemsstaterna från att anta eller behålla ytterligare konsumentskyddsområden än dem som detta direktiv ska tillämpas på.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a med avseende på att ändra bilaga I i syfte att lägga till de unionsrättsliga bestämmelser som avses i artikel 2.1.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  konsument: en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.

(1)  konsument: en fysisk person som handlar för ändamål som huvudsakligen faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  konsumenters kollektiva intressen: ett antal konsumenters intressen.

(3)  konsumenters kollektiva intressen: ett antal konsumenters eller registrerades, enligt definitionen i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning), intressen.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en enhet som godkänd enhet om den uppfyller följande kriterier:

Medlemsstaterna ska utse en enhet som godkänd enhet endast om den uppfyller följande kriterier:

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den är vederbörligen inrättad i enlighet med lagen i en medlemsstat.

(a)  Den är vederbörligen inrättad och registrerad i enlighet med lagen i en medlemsstat.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Den har ett berättigat intresse av att säkerställa att unionsrättsliga bestämmelser som omfattas av detta direktiv efterlevs.

(b)  Dess stadgar eller andra relevanta styrdokument visar att den har ett berättigat intresse av att säkerställa att unionsrättsliga bestämmelser som omfattas av detta direktiv efterlevs.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Den är av icke vinstdrivande natur.

(c)  Den är av icke vinstdrivande natur och har en förvaltningsstruktur som säkerställer att kriteriet ”icke vinstdrivande” uppfylls.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Den är hela tiden fullständigt öppen med källan till de medel som används för dess verksamhet i allmänhet och till de medel som används för att bekosta talan.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Den har inrättat vederbörliga förfaranden för att identifiera, förebygga och lösa intressekonflikter.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  Den har en lämplig kommunikationsstrategi för att informera konsumenterna i allmänna ordalag om de kostnader och risker som kan uppstå till följd av en kollektiv talan.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cd)  Den har inget strukturellt eller finansiellt samband med en tredje person eller organisation som gynnas ekonomiskt av talan genom att ge rättsligt bistånd eller ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att särskilt konsumentorganisationer och oberoende offentliga organ kan beviljas status som godkänd enhet. Medlemsstaterna får som godkända enheter utse konsumentorganisationer som företräder medlemmar från fler än en medlemsstat.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att konsumentorganisationer och, i tillämpliga fall, oberoende offentliga organ kan beviljas status som godkänd enhet. Medlemsstaterna får som godkända enheter utse konsumentorganisationer som företräder medlemmar från fler än en medlemsstat.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att grupptalan kan väckas vid nationella domstolar eller administrativa myndigheter av godkända enheter under förutsättning att det finns ett direkt samband mellan enhetens huvudsakliga mål och de unionsrättsligt grundade rättigheter som påstås ha blivit åsidosatta och med avseende på vilka talan väcks.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att grupptalan enligt artikel 1 kan väckas vid nationella domstolar eller administrativa myndigheter av godkända enheter.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att godkända enheter har rätt att väcka grupptalan i syfte att ansöka om åtgärder som undanröjer fortsatta verkningar av överträdelsen. Ansökningar om sådana åtgärder ska grunda sig på ett slutligt beslut som fastställer att en affärsmetod utgör en överträdelse av den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I och att denna överträdelse skadar konsumenters kollektiva intressen, vilket inbegriper sådana slutliga förbudsförelägganden som avses i punkt 2 b.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att godkända enheter har rätt att väcka grupptalan i syfte att ansöka om åtgärder som undanröjer fortsatta verkningar av överträdelsen. Ansökningar om sådana åtgärder ska grunda sig på ett slutligt beslut som fastställer att en affärsmetod utgör en överträdelse av den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I och att denna överträdelse skadar konsumenters kollektiva intressen, vilket inbegriper sådana slutliga förbudsförelägganden som avses i punkt 2 b. Även om beslutet om denna grupptalan kan fattas först när det formellt har fastställts att en åtgärd utgör en överträdelse av unionsrätten, kan talan emellertid väckas parallellt med en talan om förbudsföreläggande som avses i punkt 2 eller som en del av en grupptalan i enlighet med nationell lagstiftning för att inte förlänga förfarandena.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.4 ska medlemsstaterna säkerställa att godkända enheter kan ansöka om såväl åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen som sådana åtgärder som avses i punkt 2 inom ramen för en och samma grupptalan.

utgår

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att principen om att förloraren betalar gäller för alla typer av grupptalan.

Motivering

I kommissionens rekommendation från 2013 anges att den part som förlorar ett mål med kollektiv prövning ersätter den vinnande partens nödvändiga rättsliga kostnader.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av artikel 5.3 ska medlemsstaterna säkerställa att godkända enheter får väcka grupptalan för att erhålla ett beslut om gottgörelse, varigenom näringsidkaren åläggs att bland annat betala ersättning eller erbjuda reparation, utbyte, prisavdrag, hävning av avtal eller återbetalning av erlagt pris, beroende på vad som är lämpligt. En medlemsstat får kräva att de enskilda konsumenterna lämnar sitt medgivande innan ett fastställelsebeslut fattas eller ett beslut om gottgörelse utfärdas.

Vid tillämpningen av artikel 5.3 ska medlemsstaterna säkerställa att godkända enheter får väcka grupptalan för att erhålla ett beslut om gottgörelse för de ekonomiska och icke-ekonomiska skadorna, varigenom näringsidkaren åläggs att bland annat betala ersättning eller erbjuda reparation, utbyte, avlägsnande, prisavdrag, hävning av avtal eller återbetalning av erlagt pris, beroende på vad som är lämpligt. Medlemsstaterna får dessutom i absoluta, vederbörligen motiverade undantagsfall säkerställa att godkända enheter kan ansöka om ett fastställelsebeslut i stället för ett beslut om gottgörelse.

 

Medlemsstaterna får kräva att de enskilda konsumenterna lämnar sitt medgivande innan ett fastställelsebeslut fattas eller ett beslut om gottgörelse utfärdas, i tillämpliga fall inbegripet den typ av rättsmedel som ansökan gäller. Andra berörda konsumenter, även de som inte har sin hemvist i den medlemsstat där talan väcks, ska ha möjlighet att ansluta sig till grupptalan om ett fastställelsebeslut eller ett beslut om gottgörelse.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den gottgörelse som utgör resultatet av en grupptalan ska normalt sett tillfalla de berörda konsumenterna.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna bemyndiga en domstol eller en administrativ myndighet att i stället för ett beslut om gottgörelse utfärda ett fastställelsebeslut rörande näringsidkarens ansvar gentemot de konsumenter som lidit skada av en överträdelse av unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I i sådana vederbörligen motiverade fall där kvantifieringen av den individuella gottgörelsen kompliceras av karaktären på den individuella skada som konsumenterna lidit

utgår

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Punkt 2 ska inte tillämpas i följande fall:

utgår

(a)  Konsumenter som berörs av överträdelsen är identifierbara och har lidit sinsemellan jämförbar skada som orsakats av samma affärsmetoder i samband med en viss tidsperiod eller ett visst köp. I sådana fall ska kravet på medgivande från de enskilda konsumenterna inte utgöra ett villkor för att väcka talan. Gottgörelsen ska riktas till de berörda konsumenterna.

 

(b)  Konsumenter har lidit skada motsvarande ett mindre belopp och det vore oproportionerligt att fördela gottgörelsen till dem. I sådana fall ska medlemsstaterna säkerställa att det inte krävs samtycke från de enskilda berörda konsumenterna. Gottgörelsen ska fördelas till ett offentligt ändamål som tjänar konsumenters kollektiva intressen.

 

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Gottgörelse som erhålls genom ett slutligt beslut i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 ska inte påverka eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt.

4.  Gottgörelse som erhålls genom ett slutligt beslut i enlighet med punkt 1 ska inte påverka eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En godkänd enhet som ansöker om ett beslut om gottgörelse i enlighet med artikel 6.1 ska i ett tidigt skede av förfarandet ange källan till de medel som används för dess verksamhet i allmänhet och till de medel som används för att bekosta talan. Den ska visa att den har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna företräda de berörda konsumenternas intressen och för att täcka de kostnader som kan uppstå om de inte når framgång med sin talan.

1.  En godkänd enhet som ansöker om ett beslut om gottgörelse i enlighet med artikel 6.1 ska i detalj i förfarandets tillåtlighetsskede ange källan till de medel som används för dess verksamhet i allmänhet och till de medel som används för att bekosta talan. Detta kan inbegripa en garanti eller en ersättning från en tredje part som också omfattas av bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den förlorande parten ska bära kostnaderna för förfarandet, med förbehåll för villkoren i den berörda nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att det i fall där en grupptalan finansieras av en tredje part är förbjudet för den tredje parten att

2.  Medlemsstaterna ska i fall där en grupptalan finansieras av en tredje part säkerställa att insyn råder med avseende på ursprunget för medlen och att det är förbjudet för den tredje parten att

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  påverka beslut som fattas av den godkända enheten i samband med grupptalan, inbegripet med avseende på förlikningar,

(a)  påverka beslut som fattas av den godkända enheten under grupptalan, inbegripet med avseende på förlikningar,

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  erhålla direkta eller indirekta ekonomiska fördelar genom en rättegångsprocess eller ett domstolsbeslut,

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolar och administrativa myndigheter har befogenhet att pröva de omständigheter som avses i punkt 2 och att kräva att den godkända enheten vägrar att ta emot finansieringen i fråga och, vid behov, neka den godkända enheten talerätt i ett enskilt fall.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolar och administrativa myndigheter prövar de omständigheter som avses i punkt 2 och kräver att den godkända enheten vägrar att ta emot finansieringen i fråga och, vid behov, nekar den godkända enheten talerätt i ett enskilt fall.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Enskilda konsumenter som berörs ska ges möjlighet att godta eller avstå från att bli bundna av förlikningar som avses i punkterna 1, 2 och 3. Gottgörelse som erhålls genom en godkänd förlikning i enlighet med punkt 4 ska inte påverka eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt.

6.  Enskilda konsumenter som berörs ska ges möjlighet att godta eller avstå från att bli bundna av förlikningar som avses i punkterna 1, 2 och 3 och inleda eller driva sina motsvarande enskilda åtgärder. Gottgörelse som erhålls genom en godkänd förlikning i enlighet med punkt 4 ska inte påverka eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten ålägger den näringsidkare som har begått överträdelsen att på egen bekostnad informera konsumenterna om slutliga beslut som föreskriver åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, och om godkända förlikningar som avses i artikel 8, vilket ska ske på lämpligt sätt med hänsyn till omständigheterna i ärendet och inom angivna tidsfrister, inklusive, när så är lämpligt, genom individuellt meddelande till alla berörda konsumenter.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten ålägger den näringsidkare som har begått överträdelsen att på egen bekostnad informera berörda personer, i synnerhet konsumenter och arbetstagare, samt allmänheten om slutliga beslut som föreskriver åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, och om godkända förlikningar som avses i artikel 8, vilket ska ske på lämpligt sätt med hänsyn till omständigheterna i ärendet och inom angivna tidsfrister, inklusive, när så är lämpligt, genom individuellt meddelande till alla berörda konsumenter. Denna information kan inte bara lämnas via kanaler tillhörande den näringsidkare som har begått överträdelsen, utan kan även lämnas via relevanta kanaler knutna till den offentliga myndigheten eller via kanaler hos utsedda godkända enheter, men under alla omständigheter på bekostnad av den näringsidkare som har begått överträdelsen.

Motivering

Kanaler tillhörande den part som begått överträdelsen kan upplevas som otillförlitliga av den part som lidit skada. Därför skulle det vara lämpligt att konsumenten informeras genom kanaler som upplevs som tillförlitliga.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information som avses i punkt 1 ska innefatta en förklaring på begripligt språk av föremålet för grupptalan, dess rättsliga följder och, i förekommande fall, de efterföljande steg som de berörda konsumenterna ska vidta.

2.  Den information som avses i punkt 1 ska innefatta en förklaring på begripligt språk av föremålet för grupptalan, dess rättsliga följder och, i förekommande fall, de efterföljande steg som de berörda konsumenterna ska vidta. Formerna och tidsramen för informationen ska utformas i samförstånd med domstolen eller förvaltningsmyndigheten.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett slutligt beslut som avses i punkt 1, vilket fattats i en annan medlemsstat, av de egna nationella domstolarna eller administrativa myndigheterna anses som en motbevisbar presumtion om att en överträdelse har ägt rum.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett slutligt beslut som avses i punkt 1, vilket fattats i en annan medlemsstat, av de egna nationella domstolarna eller administrativa myndigheterna anses som åtminstone en motbevisbar presumtion om att en överträdelse har ägt rum.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att väckandet av en grupptalan som avses i artiklarna 5 och 6 innebär att preskriptionsfrister som gäller för eventuell talan om gottgörelse för de berörda konsumenterna skjuts upp eller avbryts, om rättigheterna i fråga omfattas av en preskriptionsfrist enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

I enlighet med nationell lagstiftning ska medlemsstaterna säkerställa att det väckande av en grupptalan som avses i artiklarna 5 och 6 ska innebära att preskriptionsfrister som gäller för eventuell talan om gottgörelse för de berörda konsumenterna skjuts upp eller avbryts, om rättigheterna i fråga omfattas av en preskriptionsfrist enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten, i enlighet med nationella processrättsliga regler och på begäran av en godkänd enhet som har lagt fram skäligen tillgängliga omständigheter och bevis som är tillräckliga för att ligga till grund för grupptalan och dessutom har åberopat ytterligare bevisning som svaranden kontrollerar, får besluta att sådan bevisning ska läggas fram av svaranden, om inte annat följer av tillämpliga unionsregler och nationella regler om sekretess.

Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten, på begäran av en godkänd enhet som har lagt fram skäligen tillgängliga omständigheter och bevis som är tillräckliga för att ligga till grund för grupptalan och dessutom har åberopat ytterligare bevisning som svaranden kontrollerar, får besluta att sådan bevisning ska läggas fram av svaranden. Detta beslut ska bygga på en bedömning av behovet, omfattningen och proportionaliteten när det gäller det begärda utlämnandet, i enlighet med nationella processrättsliga regler, om inte annat följer av tillämpliga unionsregler och nationella regler om sekretess.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kostnaderna för grupptalan inte utgör ett ekonomiskt hinder för godkända enheter att på ett effektivt sätt utöva rätten att ansöka om de åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, till exempel genom att begränsa tillämpliga domsstolsavgifter eller administrativa avgifter, ge dem tillgång till rättshjälp vid behov eller bevilja dem offentliga medel för detta ändamål.

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kostnaderna för grupptalan inte utgör ett ekonomiskt hinder för godkända enheter att på ett effektivt sätt utöva rätten att ansöka om de åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, särskilt genom att begränsa tillämpliga domstolsavgifter eller administrativa avgifter, ge dem tillgång till rättshjälp vid behov eller bevilja dem offentliga medel för detta ändamål.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att i fall där godkända enheter är skyldiga att informera berörda konsumenter om en pågående grupptalan, kan de relaterade kostnaderna återkrävas från näringsidkaren om talan bifalls.

2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den part som förlorar en grupptalan ersätter den vinnande partens nödvändiga rättegångskostnader, med förbehåll för villkoren i den berörda nationella lagstiftningen. I fall där de godkända enheterna är skyldiga att informera berörda konsumenter om en pågående grupptalan får de relaterade kostnaderna återkrävas från näringsidkaren om talan bifalls.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varje godkänd enhet som har utsetts på förhand i en medlemsstat i enlighet med artikel 4.1 får ge in en ansökan till domstolarna eller de administrativa myndigheterna i en annan medlemsstat efter uppvisande av den allmänt tillgängliga förteckning som avses i den artikeln. Domstolarna eller de administrativa myndigheterna ska godta denna förteckning som bevis på den godkända enhetens talerätt utan att det påverkar deras rätt att pröva om den godkända enhetens syfte berättigar att den vidtar åtgärder i ett visst fall.

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varje godkänd enhet som har utsetts på förhand i en medlemsstat i enlighet med artikel 4.1 får ge in en ansökan till domstolarna eller de administrativa myndigheterna i en annan medlemsstat efter uppvisande av den allmänt tillgängliga förteckning som avses i den artikeln. Domstolarna eller de administrativa myndigheterna ska godta denna förteckning som bevis på den godkända enhetens talerätt.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

För att göra möjligheten till gränsöverskridande förbudsföreläggande mer synlig ska medlemsstaterna se till att de berörda nationella administrativa myndigheterna inrättar ett register över olagliga handlingar som har blivit föremål för förbudsföreläggande, i syfte att lägga en grund för bästa praxis och information till myndigheter i andra medlemsstater.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

Utövande av delegeringen

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [den dag då detta direktiv träder i kraft]. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast ett år efter ikraftträdandet av detta direktiv ska kommissionen bedöma huruvida reglerna om flyg- och tågpassagerares rättigheter erbjuder en skyddsnivå för konsumenträttigheter som är jämförbar med den som föreskrivs i detta direktiv. Om så är fallet, har kommissionen för avsikt att lägga fram lämpliga förslag, vilka bland annat kan bestå i att lyfta ut de rättsakter som avses i punkterna 10 och 15 i bilaga I från detta direktivs tillämpningsområde, såsom detta definieras i artikel 2.

utgår

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59a)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser (Text av betydelse för EES) (EUT L 349, 5.12.2014, s. 1).

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59b)  Europaparlamentets och rådets förordning [...] om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation).

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59c)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59d)  Europaparlamentets och rådets direktiv [...] om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning).

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59e)  Europarlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning (EUT L 96, 29.3.2014, s. 357).

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59f)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24).

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59g)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51).

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59h (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59h)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (EUT L 88, 4.4.2011, s. 5).

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59i (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59i)  Europarlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar (EUT L 96, 29.3.2014, s. 251).

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59j (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59j)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar (EUT L 96, 29.3.2014, s. 107).

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59k (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59k)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni 2013 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar (omarbetning) (EUT L 178, 28.6.2013, s. 27).

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59l (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59l)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59m (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59m)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (EUT L 342, 22.12.2009, s. 59).

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59n (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59n)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet (EUT L 170, 30.6.2009, s. 1).

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59o (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59o)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 14).

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59p (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59p)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT L 153, 22.5.2014, s. 62).

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59q (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59q)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59r (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59r)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 1).

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59s (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59s)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1).

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59t (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59t)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59u (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59u)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 9).

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 59v (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59v)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer medan yttrandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

Enhet och/eller person

BEUC (European Consumers Organisation)

Ursula Pachl (Deputy Director)

Augusta Maciuleviciuté (Senior Legal Officer)

MKB Nederland (Dutch Association of Small and Medium Enterprises)

Fried Kaanen (Vice Chair)

Egbert Roozen (Vice chair)

VNO-NCW (Dutch Confederation of Netherlands Industry and Employers)

BUSINESSEUROPE

Winand Quaedvlieg (Head Brussels’ Office)

VZBV (Federatin of German Consumer Organisation)

Otmar Lell (Team leader Legal Affairs and Trade)

Isabelle Buscke (Leader Team Brussels)

Julian Gallash (Policy Officer Team Legal Affairs and Trade)

Christiane Seidel (Policy Officer Team Brussels)

ETNO-GSMA

Pierantonio Rizzo

Malte Firlus

Kristina Olausson

BitKom

Torben David

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

Referensnummer

COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

2.5.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

2.5.2018

Associerat/Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

13.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Dennis de Jong

16.5.2018

Behandling i utskott

24.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

 

Antagande

22.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

10

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Salvatore Cicu, Mady Delvaux, Czesław Hoc, Jean Lambert, Anne-Marie Mineur

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

18

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

S&D

 

 

Verts/ALE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Anneleen Van Bossuyt

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Jean Lambert, Julia Reda

10

-

ECR

PPE

 

 

Daniel Dalton, Czesław Hoc

Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen

3

0

EFDD

PPE

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Carlos Coelho

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för transport och turism (26.11.2018)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Föredragande av yttrande: Georg Mayer

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till direktiv om grupptalan, som bör säkerställa dels att medlemsstaterna fullständigt tillämpar och genomför EU-rätten och ser till att den efterlevs, dels att de ger medborgarna tillgång till rättslig prövning.

Direktivet om grupptalan påverkar inte befintliga mekanismer för att förbättra eller ändra de direktiv som anges i bilaga I med hjälp av transportföretag eller researrangörer på plats, utan det bör snarare ses som ett instrument för en konsumentvänlig tillämpning av befintlig lagstiftning. I händelse av en tvist ska den behöriga medlemsstaten fastställa om en grupptalan är tillåtlig eller inte. (Behörigheten fastställs genom förordning (EG) nr 44/2001 – Bryssel I-förordningen.)

De sektorsspecifika direktiven tar inom transport- och turismsektorn hänsyn till de särskilda förhållandena inom de berörda sektorerna, såsom flyg-, tåg-, båt- och paketresor, på vilka möjligheten till grupptalan ska vara tillämplig.

När det gäller konsumentskyddet som helhet anser föredraganden att det är absolut nödvändigt att så snart som möjligt omarbeta och uppdatera de sektorsspecifika direktiven och att anpassa dem till utvecklingen på marknaden. Detta gäller särskilt direktivet om flygpassagerares rättigheter. Detta förslag till direktiv om grupptalan får under inga omständigheter avleda uppmärksamheten från det faktum att ändringen av flygpassagerarnas rättigheter är mycket försenad. I dagsläget är det emellertid för tidigt att säga om det kommer att finnas en omarbetning ett år efter det att direktivet om grupptalan har trätt i kraft, varför den tidsfrist som kommissionen har föreslagit för att utvärdera om det ska finnas kvar i bilaga I inte förefaller särskilt ändamålsenlig.

Förfaranden för kollektiv prövning bör inte användas till att utföra offentliga uppgifter som till exempel lagföring av handlingar som ger upphov till skada. Utförandet av sådana offentliga uppgifter får inte utkontrakteras till privata organisationer genom att man ger privata enheter exklusiv tillgång till dessa förfaranden.

Direktivet behandlar inte möjligheten att konkurrerande förfaranden kan hindra en senare grupptalan. I detta sammanhang behövs en detaljerad analys och reglering för att man ska undvika en kraftig ökning av förfaranden till nackdel för domstolarna, konsumenterna och företagen.

Det får inte finnas något incitament att driva godtyckliga förfaranden mot företag i utpressningssyfte, vilket kan göras till en lönsam affärsmodell.

Föredraganden anser dessutom att det finns behov av förbättringar på följande områden:

1.  Definition av godkända enheter: Här måste villkoren stramas upp, och alla villkor för grupptalans varaktighet inom de berörda godkända enheterna måste vara begripliga.

2.  System för frivilligt deltagande (opt-in): Föredraganden förkastar grupptalan på privaträttens område utan de berörda konsumenternas medgivande eftersom ett frångående av detta system för frivilligt deltagande inte motsvarar vår europeiska rättstradition. Förutsättningen för kollektiv prövning måste vara att konsumenten ger sitt medgivande till att hävda sina rättigheter. Man måste emellertid utgå från att tillämpningen av ett system för frivilligt deltagande i samband med småmål sannolikt inte kommer att få ett brett samtycke hos de förmodade skadelidande parterna, eftersom en eventuell gottgörelse inte skulle komma dem direkt till godo.

3.  Finansiering av godkända enheter: Godkända enheter bör under inga omständigheter finansieras genom statligt stöd. I detta sammanhang måste principen om jämlikhet mellan kärande och svarande tillämpas, och ingen sida får ges någon förmånsbehandling.

4.  Advokatarvoden: Grupptalan bör inte vara ett incitament för tvister som är onödiga för parterna. Medlemsstaterna bör inte tillåta resultatberoende advokatarvoden.

5.  Brottmålsförfarande: Den eventuella gottgörelsen bör inte överstiga omfattningen av de åtgärder för gottgörelse som skulle ha kunnat erhållas vid en individuell talan.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Syftet med detta direktiv är att göra det möjligt för godkända enheter, som företräder konsumenters kollektiva intressen, att söka gottgörelse genom grupptalan mot överträdelser av bestämmelser i unionsrätten. De godkända enheterna bör kunna ansöka om att en överträdelse skam upphöra eller förbjudas och om fastställande av att en överträdelse har ägt rum samt om gottgörelse, exempelvis ersättning, reparation eller prisnedsättning, i enlighet med nationell lagstiftning.

(1)  Syftet med detta direktiv är att göra det möjligt för godkända enheter, som företräder konsumenters kollektiva intressen, att söka gottgörelse genom grupptalan mot överträdelser av bestämmelser i unionsrätten. De godkända enheterna bör kunna ansöka om att en överträdelse ska upphöra eller förbjudas och om fastställande av att en överträdelse har ägt rum samt om gottgörelse, exempelvis ersättning, reparation, utbyte, avlägsnande eller prisnedsättning, hävande av avtal eller återbetalning av erlagt pris i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Kommissionen har antagit lagförslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage30, och till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer31. Det bör därför föreskrivas att kommissionen ett år efter det att detta direktiv har trätt i kraft ska bedöma huruvida unionsbestämmelserna på området för flyg- och tågpassagerares rättigheter ger en tillräcklig skyddsnivå för konsumenterna, jämförbar med den som föreskrivs i detta direktiv, och drar nödvändiga slutsatser när det gäller detta direktivs tillämpningsområde.

utgår

_________________

 

30 COM(2013) 130 final.

 

31 COM(2017) 548 final.

 

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Godkända enheter bör kunna ansöka om åtgärder som syftar till att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen. Dessa åtgärder bör ha formen av ett beslut om gottgörelse som ålägger näringsidkaren att, bland annat, betala ersättning eller erbjuda reparation, byte, prisavdrag, hävande av avtal eller återbetalning av det erlagda priset, beroende på vad som är lämpligt och i enlighet med nationell lagstiftning.

(16)  Godkända enheter bör kunna ansöka om åtgärder som syftar till att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen. Dessa åtgärder bör ha formen av ett beslut om gottgörelse som ålägger näringsidkaren att, bland annat, betala ersättning eller erbjuda reparation, byte, avlägsnande, prisavdrag, hävande av avtal eller återbetalning av det erlagda priset, beroende på vad som är lämpligt och i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Medlemsstaterna kan kräva att godkända enheter tillhandahåller tillräcklig information som underlag för en grupptalan om gottgörelse, inbegripet en beskrivning av den grupp konsumenter som berörs av en överträdelse och de sakfrågor och rättsliga frågor som grupptalan syftar till att klargöra. Den godkända enheten bör inte behöva identifiera alla konsumenter som berörs av en överträdelse för att väcka talan. Vid grupptalan om gottgörelse bör domstolen eller den administrativa myndigheten så tidigt som möjligt i förfarandet kontrollera huruvida saken lämpar sig för väckande av grupptalan, med hänsyn till överträdelsens art och typen av skador som åsamkats de berörda konsumenterna.

(18)  Medlemsstaterna kan kräva att godkända enheter tillhandahåller tillräcklig information som underlag för en grupptalan om gottgörelse, inbegripet en beskrivning av den grupp konsumenter som berörs av en överträdelse och de sakfrågor och rättsliga frågor som grupptalan syftar till att klargöra. Den godkända enheten bör behöva identifiera alla konsumenter som berörs av en överträdelse och i förväg få deras medgivande till deltagande i grupptalan för att väcka talan. Vid grupptalan om gottgörelse bör domstolen eller den administrativa myndigheten så tidigt som möjligt i förfarandet kontrollera huruvida saken lämpar sig för väckande av grupptalan, med hänsyn till överträdelsens art och typen av skador som åsamkats de berörda konsumenterna.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Om konsumenter som berörs av samma affärsmetod kan identifieras och de har lidit en sinsemellan jämförbar skada med avseende på en viss tidsperiod eller ett visst köp, såsom kan vara fallet när det gäller långfristiga konsumentavtal, får domstolen eller den administrativa myndigheten tydligt avgränsa den grupp av konsumenter som berörs av överträdelsen i samband med handläggningen av grupptalan. Domstolen eller den administrativa myndigheten kan särskilt uppmana den näringsidkare som begått överträdelsen att lämna relevant information, såsom uppgifter om de berörda konsumenternas identitet och hur länge affärsmetoden tillämpats. Av ändamålsenlighets- och effektivitetsskäl får medlemsstaterna i dessa fall, i enlighet med sin nationella lagstiftning, överväga att ge konsumenterna möjlighet att använda sig av ett beslut om gottgörelse omedelbart efter det att det har utfärdats, utan att behöva lämna sitt individuella medgivande innan beslutet om gottgörelse utfärdas.

(20)  Om konsumenter som berörs av samma affärsmetod kan identifieras och de har lidit en sinsemellan jämförbar skada med avseende på en viss tidsperiod eller ett visst köp, såsom kan vara fallet när det gäller långfristiga konsumentavtal, får domstolen eller den administrativa myndigheten tydligt avgränsa den grupp av konsumenter som berörs av överträdelsen i samband med handläggningen av grupptalan. Domstolen eller den administrativa myndigheten kan särskilt uppmana den näringsidkare som begått överträdelsen att lämna relevant information, såsom uppgifter om de berörda konsumenternas identitet och hur länge affärsmetoden tillämpats. Av ändamålsenlighets- och effektivitetsskäl får medlemsstaterna i dessa fall, i enlighet med sin nationella lagstiftning, överväga att ge konsumenterna möjlighet att använda sig av ett beslut om gottgörelse omedelbart efter det att det har utfärdats och föreskriva att de lämnar sitt individuella medgivande innan beslutet om gottgörelse utfärdas.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  I fall som rör mindre värden är de flesta konsumenter sannolikt obenägna att vidta åtgärder för att genomdriva sina rättigheter, eftersom de insatser som krävs inte uppvägs av de potentiella fördelarna. Om samma affärsmetod berör ett stort antal konsumenter kan de aggregerade förlusterna vara betydande. I sådana fall kan en domstol eller en myndighet anse att det vore oproportionerligt att fördela medlen tillbaka till de berörda konsumenterna, exempelvis på grund av att det är alltför kostsamt eller opraktiskt. Därför skulle medel som erhållits som gottgörelse genom grupptalan komma till större nytta om de tjänade syftet att skydda konsumenternas kollektiva intressen, varför de bör användas för ett relevant offentligt ändamål, t.ex. en rättshjälpsfond, informationskampanjer eller konsumentrörelser.

(21)  I fall som rör mindre värden är de flesta konsumenter sannolikt obenägna att vidta åtgärder för att genomdriva sina rättigheter, eftersom de insatser som krävs inte uppvägs av de potentiella fördelarna. Om samma affärsmetod berör ett stort antal konsumenter kan de aggregerade förlusterna vara betydande. I sådana fall kan en domstol eller en myndighet trots enskilda konsumenters rätt att begära ersättning anse att det vore oproportionerligt att fördela medlen tillbaka till de berörda konsumenterna, exempelvis på grund av att det är alltför kostsamt eller opraktiskt. Därför skulle medel som erhållits som gottgörelse genom grupptalan komma till större nytta om de tjänade syftet att skydda konsumenternas kollektiva intressen, varför de bör användas för ett relevant offentligt ändamål, t.ex. en rättshjälpsfond, informationskampanjer eller konsumentrörelser. För att undvika intressekonflikter bör medlen inte tilldelas den godkända enhet som har väckt talan.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  I detta direktiv föreskrivs en processuell mekanism som inte påverkar de regler som fastställer konsumenters materiella rätt till avtalsenlig och utomobligatorisk gottgörelse om deras intressen har skadats genom en överträdelse, såsom rätten till skadestånd, hävning av avtal, återbetalning, utbyte, reparation eller nedsättning av priset. En grupptalan om gottgörelse enligt detta direktiv bör endast kunna väckas om unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning reglerar sådana materiella rättigheter.

(23)  I detta direktiv föreskrivs en processuell mekanism som inte påverkar de regler som fastställer konsumenters materiella rätt till avtalsenlig och utomobligatorisk gottgörelse om deras intressen har skadats genom en överträdelse, såsom rätten till skadestånd, hävning av avtal, återbetalning, utbyte, avlägsnande, reparation eller nedsättning av priset. En grupptalan om gottgörelse enligt detta direktiv bör endast kunna väckas om unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning reglerar sådana materiella rättigheter.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Behöriga parter bör vara fullständigt öppna när det gäller ursprunget till finansieringen av deras verksamhet i allmänhet och beträffande de medel som är avsedda att stödja en viss grupptalan om gottgörelse i syfte att ge domstolarna eller de administrativa myndigheterna möjlighet att bedöma om det kan finnas en intressekonflikt mellan den tredje part som bidragit med finansiering och den godkända enheten, att undvika risken för rättegångsmissbruk samt att bedöma huruvida den tredje part som tillhandahåller finansieringen har tillräckliga resurser för att uppfylla sina ekonomiska åtaganden gentemot den godkända enheten. Den information som den godkända enheten tillhandahåller den domstol eller den administrativa myndighet som övervakar grupptalan bör göra det möjligt för domstolen eller myndigheten att bedöma huruvida den tredje parten kan påverka processuella beslut som den godkända enheten fattar inom ramen för grupptalan, däribland om förlikningar, och huruvida den finansierar en grupptalan om gottgörelse mot en svarande som är en konkurrent till finansiären eller mot en svarande som finansiären står i beroendeställning till. Om det konstateras att någon av dessa omständigheter föreligger bör domstolen eller den administrativa myndigheten ha befogenhet att ålägga den godkända enheten att avstå från finansieringen i fråga och, vid behov, neka den godkända enheten talerätt i ett enskilt fall.

(25)  Godkända enheter bör i varje steg av processen vara fullständigt öppna när det gäller ursprunget till finansieringen av deras verksamhet i allmänhet och beträffande de medel som är avsedda att stödja en viss grupptalan om gottgörelse i syfte att ge domstolarna eller de administrativa myndigheterna möjlighet att bedöma om det kan finnas en intressekonflikt mellan den tredje part som bidragit med finansiering och den godkända enheten, att undvika risken för rättegångsmissbruk samt att bedöma huruvida den tredje part som tillhandahåller finansieringen har tillräckliga resurser för att uppfylla sina ekonomiska åtaganden gentemot den godkända enheten. Den information som den godkända enheten tillhandahåller den domstol eller den administrativa myndighet som övervakar grupptalan bör göra det möjligt för domstolen eller myndigheten att bedöma huruvida den tredje parten kan påverka processuella beslut som den godkända enheten fattar inom ramen för grupptalan, däribland om förlikningar, och huruvida den finansierar en grupptalan om gottgörelse mot en svarande som är en konkurrent till finansiären eller mot en svarande som finansiären står i beroendeställning till. Om det konstateras att någon av dessa omständigheter föreligger bör domstolen eller den administrativa myndigheten ha befogenhet att ålägga den godkända enheten att avstå från finansieringen i fråga och, vid behov, neka den godkända enheten talerätt i ett enskilt fall.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att en grupptalan ska nå framgång är det av avgörande betydelse att säkerställa att konsumenterna informeras om den. Konsumenterna bör informeras om en pågående grupptalan, det förhållandet att en näringsidkares affärsmetoder har bedömts som en lagöverträdelse, sina rättigheter efter det att en överträdelse har fastställts och de efterföljande åtgärder som de berörda konsumenterna måste vidta, särskilt för att erhålla gottgörelse. De anseenderelaterade risker som är förknippade med spridningen av information om överträdelsen är också viktiga när det gäller att avskräcka näringsidkare som kränker konsumenters rättigheter.

(31)  För att en grupptalan ska nå framgång är det av avgörande betydelse att säkerställa att konsumenterna informeras om den. Konsumenterna bör informeras om en pågående grupptalan, det förhållandet att en näringsidkares affärsmetoder har bedömts som en lagöverträdelse, sina rättigheter efter det att en överträdelse har fastställts och de efterföljande åtgärder som de berörda konsumenterna måste vidta, särskilt för att erhålla gottgörelse. De anseenderelaterade risker som är förknippade med spridningen av information om överträdelsen är också viktiga när det gäller att avskräcka näringsidkare som avsiktligen kränker konsumenters rättigheter.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I detta direktiv fastställs regler som gör det möjligt för godkända enheter att väcka grupptalan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen, samtidigt som lämpliga garantier säkerställs för att undvika rättegångsmissbruk.

1.  I detta direktiv fastställs regler som gör det möjligt för godkända enheter att väcka grupptalan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen vid masskada, samtidigt som lämpliga garantier säkerställs för att undvika rättegångsmissbruk.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Detta direktiv ska inte hindra medlemsstaterna från att anta eller behålla bestämmelser som är utformade för att tillerkänna godkända enheter eller alla andra berörda personer mer vittgående befogenhetter att väcka talan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen på nationell nivå.

2.  Detta direktiv syftar till en minimiharmonisering och ska inte hindra medlemsstaterna från att anta eller behålla bestämmelser som är utformade för att tillerkänna godkända enheter eller alla andra berörda personer mer vittgående befogenheter att väcka talan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen på nationell nivå.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Detta direktiv ska tillämpas på grupptalan som väcks med avseende på näringsidkares överträdelser av bestämmelser i den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I och som skadar eller kan skada konsumenters kollektiva intressen. Det ska vara tillämpligt på inhemska och gränsöverskridande överträdelser, inbegripet i fall där dessa överträdelser har upphört innan grupptalan väcktes eller innan grupptalan har avslutats.

1.  Detta direktiv ska tillämpas på grupptalan som väcks med avseende på näringsidkares överträdelser av bestämmelser i den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I och som orsakar eller sannolikt kommer att orsaka masskada på konsumenters kollektiva intressen. Det ska vara tillämpligt på överträdelser med en unionsdimension, inbegripet i fall där dessa överträdelser har upphört innan grupptalan väcktes eller innan grupptalan har avslutats.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Grupptalan ska inte ersätta konsumentens rätt till individuell ersättning enligt särskild unionslagstiftning när det gäller näringsidkares överträdelser av bestämmelser i unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Detta direktiv ska inte tillämpas på unionslagstiftning som enligt förteckningen i bilaga III (ny) är under översyn.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  masskada: en utbredd överträdelse med en unionsdimension av bestämmelser i unionslagstiftning förtecknad i bilaga I som begås av näringsidkare och som skadar eller kan skada ett stort antal konsumenters kollektiva intresse.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  utbredd överträdelse med en unionsdimension: en utbredd överträdelse som har skadat, skadar eller sannolikt kommer att skada konsumenternas kollektiva intressen i minst två tredjedelar av de medlemsstater som tillsammans representerar minst två tredjedelar av unionens befolkning.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den är vederbörligen inrättad i enlighet med lagen i en medlemsstat.

(a)  Den är vederbörligen inrättad i enlighet med lagen i en medlemsstat och upptagen i en förteckning hos det behöriga ministeriet i företagets medlemsstat.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Den har varit inrättad i minst tre år och har haft kontinuerlig verksamhet under de föregående tre åren.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Medlemsstaterna ska översända förteckningen över godkända enheter och eventuella uppdateringar till kommissionen.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Den har den kapacitet i fråga om ekonomiska resurser, personalresurser och juridisk sakkunskap som krävs för att företräda flera kärande och tillvarata deras intresse på bästa sätt.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  Det finns en direkt koppling mellan enhetens huvudsakliga mål och de rättigheter enligt unionslagstiftningen som påstås ha blivit åsidosatta och med avseende på vilka talan väcks.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cd)  Den har ett allmännyttigt ändamål.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att särskilt konsumentorganisationer och oberoende offentliga organ kan beviljas status som godkänd enhet. Medlemsstaterna får som godkända enheter utse konsumentorganisationer som företräder medlemmar från fler än en medlemsstat.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att etablerade organisationer eller ad hoc-organisationer som försvarar ett allmänintresse, särskilt konsumentorganisationer och oberoende offentliga, organ kan beviljas status som godkänd enhet. Medlemsstaterna får som godkända enheter utse organisationer som företräder medlemmar från fler än en medlemsstat.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att kunna ansöka om ett förbudsföreläggande ska godkända enheter inte behöva erhålla medgivande från enskilda berörda konsumenter eller tillhandahålla bevis för att de berörda konsumenterna har lidit en faktisk förlust eller skada eller för att näringsidkaren haft uppsåt eller visat oaktsamhet.

För att kunna ansöka om ett förbudsföreläggande ska godkända enheter erhålla medgivande från enskilda berörda konsumenter eller tillhandahålla bevis för att de berörda konsumenterna har lidit en faktisk förlust eller skada eller för att näringsidkaren haft uppsåt eller visat oaktsamhet.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Ett beslut om gottgörelse som ålägger näringsidkaren att, bland annat, betala ersättning eller erbjuda reparation, byte, avlägsnande, prisavdrag, hävande av avtal eller återbetalning av det erlagda priset, beroende på vad som är lämpligt.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av artikel 5.3 ska medlemsstaterna säkerställa att godkända enheter får väcka grupptalan för att erhålla ett beslut om gottgörelse, varigenom näringsidkaren åläggs att bland annat betala ersättning eller erbjuda reparation, utbyte, prisavdrag, hävning av avtal eller återbetalning av erlagt pris, beroende på vad som är lämpligt. En medlemsstat får kräva att de enskilda konsumenterna lämnar sitt medgivande innan ett fastställelsebeslut fattas eller ett beslut om gottgörelse utfärdas.

Vid tillämpningen av artikel 5.3 ska medlemsstaterna säkerställa att godkända enheter får väcka grupptalan för att erhålla ett beslut om gottgörelse, varigenom näringsidkaren åläggs att bland annat betala ersättning eller erbjuda reparation, utbyte, avlägsnande, prisavdrag, hävning av avtal eller återbetalning av erlagt pris, beroende på vad som är lämpligt. En medlemsstat ska kräva att de enskilda konsumenterna lämnar sitt medgivande innan ett fastställelsebeslut fattas eller ett beslut om gottgörelse utfärdas.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den godkända enheten ska lämna tillräcklig information till stöd för talan, i enlighet med vad som krävs enligt nationell lagstiftning, inbegripet en redogörelse för de konsumenter som berörs av åtgärden och de sakfrågor och rättsliga frågor som behöver lösas.

Den godkända enheten ska lämna tillräcklig information till stöd för talan, i enlighet med vad som krävs enligt nationell lagstiftning, inbegripet en redogörelse för de konsumenter som berörs av åtgärden och de sakfrågor och rättsliga frågor som behöver lösas samt bevis på att möjligheterna inom ramen för småmålsförfarandet har uttömts i de fall då konsumenternas rättigheter skyddas av på förhand fastställda regler som bygger på fordringar.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna bemyndiga en domstol eller en administrativ myndighet att i stället för ett beslut om gottgörelse utfärda ett fastställelsebeslut rörande näringsidkarens ansvar gentemot de konsumenter som lidit skada av en överträdelse av unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I i sådana vederbörligen motiverade fall där kvantifieringen av den individuella gottgörelsen kompliceras av karaktären på den individuella skada som konsumenterna lidit

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att godkända enheter lagligen kan erhålla medgivande från enskilda konsumenter endast efter det att den godkända enheten skriftligen har gett dessa enskilda konsumenter fullständig information om i) alla relevanta aspekter av det kollektiva förfarandet, ii) möjligheten för konsumenter att först väcka talan direkt mot näringsidkaren utan inblandning av den godkända enheten eller utan att företrädas av en advokat eller ett annat ombud som tillåts enligt nationell lagstiftning, och iii) eventuella möjligheter till individuell gottgörelse, bland annat de som ges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Konsumenter som berörs av överträdelsen är identifierbara och har lidit sinsemellan jämförbar skada som orsakats av samma affärsmetoder i samband med en viss tidsperiod eller ett visst köp. I sådana fall ska kravet på medgivande från de enskilda konsumenterna inte utgöra ett villkor för att väcka talan. Gottgörelsen ska riktas till de berörda konsumenterna.

utgår

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Konsumenter har lidit skada motsvarande ett mindre belopp och det vore oproportionerligt att fördela gottgörelsen till dem. I sådana fall ska medlemsstaterna säkerställa att det inte krävs samtycke från de enskilda berörda konsumenterna. Gottgörelsen ska fördelas till ett offentligt ändamål som tjänar konsumenters kollektiva intressen.

utgår

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Den information som de godkända enheterna ska tillhandahålla enligt artikel 6.2.ii ska omfatta följande: i) den godkända enhetens identitet och dess berättigade intresse av relevanta bestämmelser i unionsrätten, ii) alla tänkbara steg i det kollektiva förfarandet och deras förväntade varaktighet, iii) möjligheter eller avsaknad av möjligheter för de berörda konsumenterna att enskilt eller kollektivt påverka den godkända enhetens beslut när det gäller det kollektiva förfarandet, iv) tydlig information om eventuella kostnader i samband med det kollektiva förfarandet som kan belasta eller på något sätt innehållas från de enskilda konsumenterna, inbegripet ett beräkningsexempel på hur sådana kostnader kan påverka den eventuella ersättning eller annan form av gottgörelse som de enskilda konsumenterna kan erhålla, och v) närmare uppgifter om hur och när de enskilda konsumenterna kommer att få sin ersättning eller annan form av gottgörelse om det kollektiva förfarandet når framgång.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En godkänd enhet som ansöker om ett beslut om gottgörelse i enlighet med artikel 6.1 ska i ett tidigt skede av förfarandet ange källan till de medel som används för dess verksamhet i allmänhet och till de medel som används för att bekosta talan. Den ska visa att den har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna företräda de berörda konsumenternas intressen och för att täcka de kostnader som kan uppstå om de inte når framgång med sin talan.

1.  En godkänd enhet som ansöker om ett beslut om gottgörelse i enlighet med artikel 6.1 ska i ett tidigt skede av förfarandet ange källan till de medel som används för dess verksamhet i allmänhet och till de medel som används för att bekosta talan under hela förfarandet. Den ska öppet visa att den har tillräckliga resurser för att kunna företräda de berörda konsumenternas intressen och för att täcka de kostnader som kan uppstå om de inte når framgång med sin talan.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den ersättning som näringsidkaren ska betala när grupptalan når framgång endast kommer de berörda konsumenterna till godo; personal- och rättegångskostnader kan dras av om dessa inte återbetalas på annat sätt till den godkända enheten.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Den godkända enheten ska själv stå för kostnaderna om grupptalan inte når framgång.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten ålägger den näringsidkare som har begått överträdelsen att på egen bekostnad informera konsumenterna om slutliga beslut som föreskriver åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, och om godkända förlikningar som avses i artikel 8, vilket ska ske på lämpligt sätt med hänsyn till omständigheterna i ärendet och inom angivna tidsfrister, inklusive, när så är lämpligt, genom individuellt meddelande till alla berörda konsumenter.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten på egen bekostnad informerar de berörda konsumenterna om slutliga beslut som föreskriver åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, och om godkända förlikningar som avses i artikel 8, vilket ska ske på lämpligt sätt med hänsyn till omständigheterna i ärendet och inom angivna tidsfrister, inklusive, när så är lämpligt, genom individuellt meddelande till alla berörda konsumenter.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att allmänheten får lättillgänglig information om kommande, pågående och avslutade mål om kollektiv talan, dvs. via en offentlig webbplats.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten, i enlighet med nationella processrättsliga regler och på begäran av en godkänd enhet som har lagt fram skäligen tillgängliga omständigheter och bevis som är tillräckliga för att ligga till grund för grupptalan och dessutom har åberopat ytterligare bevisning som svaranden kontrollerar, får besluta att sådan bevisning ska läggas fram av svaranden, om inte annat följer av tillämpliga unionsregler och nationella regler om sekretess.

Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten, på begäran av en godkänd enhet som har lagt fram skäligen tillgängliga omständigheter och bevis som är tillräckliga för att ligga till grund för grupptalan och dessutom har åberopat ytterligare bevisning som svaranden kontrollerar, får besluta att sådan bevisning ska läggas fram av svaranden. Detta beslut ska bygga på en bedömning av behovet, omfattningen och proportionaliteten när det gäller det begärda utlämnandet, i enlighet med nationella processrättsliga regler, om inte annat följer av tillämpliga unionsregler och nationella regler om sekretess.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kostnaderna för grupptalan inte utgör ett ekonomiskt hinder för godkända enheter att på ett effektivt sätt utöva rätten att ansöka om de åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, till exempel genom att begränsa tillämpliga domsstolsavgifter eller administrativa avgifter, ge dem tillgång till rättshjälp vid behov eller bevilja dem offentliga medel för detta ändamål.

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kostnaderna för grupptalan inte utgör ett ekonomiskt hinder för godkända enheter att på ett effektivt sätt utöva rätten att ansöka om de åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, till exempel genom att begränsa tillämpliga domstolsavgifter eller administrativa avgifter, ge dem tillgång till rättshjälp vid behov.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast ett år efter ikraftträdandet av detta direktiv ska kommissionen bedöma huruvida reglerna om flyg- och tågpassagerares rättigheter erbjuder en skyddsnivå för konsumenträttigheter som är jämförbar med den som föreskrivs i detta direktiv. Om så är fallet, har kommissionen för avsikt att lägga fram lämpliga förslag, vilka bland annat kan bestå i att lyfta ut de rättsakter som avses i punkterna 10 och 15 i bilaga I från detta direktivs tillämpningsområde, såsom detta definieras i artikel 2.

utgår

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 17.2.2004, s. 1).

utgår

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 3.12.2007, s. 14).

utgår

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 334, 17.12.2010, s. 1).

utgår

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 28.2.2011, s. 1).

utgår

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Bilaga IIa (ny) – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

BILAGA III FÖRTECKNING ÖVER UNIONSLAGSTIFTNING SOM AVSES I ARTIKEL 2.4

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Bilaga IIa (ny) – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 17.2.2004, s. 1).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

Referensnummer

COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

2.5.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

31.5.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Georg Mayer

23.5.2018

Behandling i utskott

9.10.2018

 

 

 

Antagande

22.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

14

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Franck Proust, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Anders Sellström, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michael Gahler, Clare Moody, Flavio Zanonato

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

21

+

ALDE

Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska,,Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

14

-

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, De Monte, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

 

Rättelser till avgivna röster

+

 

-

 

0

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

Referensnummer

COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

Framläggande för parlamentet

11.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

2.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

2.5.2018

TRAN

31.5.2018

 

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

13.9.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Geoffroy Didier

22.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

20.6.2018

20.11.2018

 

 

Antagande

6.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Marco Zullo

Ingivande

7.12.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron, Marco Zullo

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy