Процедура : 2018/0245(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0448/2018

Внесени текстове :

A8-0448/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0041

ДОКЛАД     *
PDF 983kWORD 126k
10.12.2018
PE 628.432v02-00 A8-0448/2018

за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом

(COM(2018)0462 – C8‑0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Владимир Уручев

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом

(COM(2018)0462 – C8‑0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0462),

-  като взе предвид член 203 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0315/2018),

-  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по външни работи (A8-0448/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  Следователно ангажиментите за ядрена сигурност, неразпространение и ядрена безопасност, както и целите за устойчиво развитие, а също така и общите интереси на Съюза следва да имат основна роля за насочване на планирането на действията съгласно настоящия регламент.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Целта на настоящата програма „Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом“ следва да бъде да насърчава създаването на ефективна и ефикасна ядрена безопасност, радиационна защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на собствените си дейности в рамките на Съюза.

(3)  Целта на настоящата програма „Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом“ („Инструмента“),следва да бъде да насърчава създаването на ефективна и ефикасна ядрена безопасност, радиационна защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на регулаторните рамки и споделянето на най-добрите практики, които съществуват в рамките на Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а)  Инструментът не следва по никакъв начин да насърчава използването на ядрена енергия в трети държави и в Съюза, а следва да се съсредоточи по-специално върху подобряването на стандартите за ядрена безопасност в световен мащаб, като същевременно насърчава висока степен на радиационна защита и прилагането на ефективни и ефикасни гаранции за ядрените материали.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  Ядрените аварии в атомните централи в Чернобил през 1986 г. и във Фукушима Даичи през 2011 г. ясно показаха, че ядрените аварии имат опустошителни последици в световен мащаб за гражданите и околната среда. Това подчертава необходимостта от най-високи стандарти и гаранции за ядрена безопасност и непрекъснати усилия за подобряване на тези стандарти и гаранции в световен мащаб, както и от ангажираността на Общността за подпомагане на тези цели в трети държави. Тези стандарти и гаранции следва да отразяват съвременните практики, по-специално в областта на управлението и регулаторната независимост.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Настоящият регламент е част от рамката, предназначена за планиране на сътрудничеството и следва да допълва тези мерки за ядрено сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИССРМС].

(4)  Настоящият регламент е част от рамката, предназначена за планиране на сътрудничеството, и следва да допълва тези мерки за ядрено сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИСРМС], който попада в приложното поле на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 209, член 212 и член 322, параграф 1 от него.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Общността е член на Конвенцията за ядрена безопасност (1994 г.) и на Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (1997 г.).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Прозрачността и публичната информация във връзка с ядрената безопасност, гаранциите, извеждането от експлоатация и дейностите по управлението на отпадъците, изисквани например от Конвенцията от Орхус (1998 г.), са важен елемент за предотвратяване на отрицателни въздействия на радиоактивните материали върху гражданите и околната среда и следователно следва да бъдат гарантирани в рамките на Инструмента.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Общността следва да продължи тясното си сътрудничество, в съответствие с глава 10 от Договора за Евратом, с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по отношение на ядрената безопасност и ядрените гаранции, за постигането на целите, съдържащи се в глави 3 и 7 от дял II.

(6)  Общността следва да продължи тясното си сътрудничество, в съответствие с глава 10 от Договора за Евратом, с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по отношение на ядрената безопасност и ядрените гаранции, за постигането на целите, съдържащи се в глави 3 и 7 от дял II. Освен това тя следва да си сътрудничи с други международни организации с висока репутация в тази област, като например Организацията за икономическо сътрудничество и развитие/Агенцията за ядрена енергия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Партньорството за околната среда в рамките на северното измерение , които преследват сходни цели в областта на ядрената безопасност като Общността. Съгласуваността, взаимното допълване и сътрудничеството между Инструмента и тези организации и техните програми могат да разширят обхвата и да подобрят ефективността и ефикасността на мерките за ядрена безопасност по света. Следва да се избягва ненужно дублиране и припокриване.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  С цел непрекъснато подобряване на ядрената безопасност и засилване на регулирането в тази област в Съюза Съветът прие директиви на Съвета 2009/71/Евратом, 2011/70/Евратом и 2013/59/Евратом. Тези директиви, както и високите стандарти за ядрена безопасност и извеждане от експлоатация в Общността служат като насока за действията, финансирани в рамките на Инструмента, и мотивират сътрудничещите трети държави да прилагат нормативни разпоредби и стандарти със същото равнище на безопасност.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Чрез Инструмента следва също така да се насърчава международното сътрудничество, основано на конвенции относно ядрената безопасност и управлението на радиоактивните отпадъци. Държавите партньори следва да бъдат насърчавани да станат страни по тези конвенции, което дава възможност за периодична партньорска проверка на националните им системи с помощта на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Партньорските проверки дават външен поглед върху актуалното състояние и предизвикателствата в областта на ядрената безопасност в трети държави, което може да бъде използвано при програмирането на подкрепата на Съюза на високо равнище. Инструментът може да извлича ползи от прегледите, осъществявани от реномирани международни агенции за ядрена енергия, които извършват партньорски проверки и ги съобщават на потенциалните бенефициенти по Инструмента. Констатациите и препоръките от подобни партньорски проверки, които се предоставят на националните органи, могат да бъдат полезни и за отдаване на приоритетно значение на конкретни мерки за подпомагане на съответните трети държави.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  Концепциите за ядрена безопасност и ядрена сигурност са неразривно свързани, тъй като пропуски в ядрената безопасност, например в процесите на безопасна експлоатация, могат да доведат до рискове за ядрената сигурност, а рисковете за ядрената сигурност, особено новите рискове, например в киберсигурността, може да доведат до нови предизвикателства за ядрената безопасност. Поради това дейностите на Съюза за ядрена сигурност в трети държави, предвидени в приложение ІІ към Регламент ... [COD № 2018/0243 (ИССРМС)], и дейностите, финансирани посредством настоящия инструмент, следва да бъдат съгласувани и взаимно допълващи се.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящият инструмент следва да предвиди дейности в подкрепа на тези цели и доразвие дейностите, подкрепяни преди по Регламент (Евратом) № 237/201424 относно ядрената безопасност и ядрените гаранции в трети държави, по-специално в държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки.

(7)  Настоящият инструмент следва да предвиди дейности в подкрепа на тези цели и доразвие дейностите, подкрепяни преди по Регламент (Евратом) № 237/201424 относно ядрената безопасност, безопасното управление на ядрени отпадъци, безопасното извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти, и ядрените гаранции в трети държави, по-специално в държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, както и в района на съседството по смисъла на ... [COD 2018/0243, ИССРМС]. С цел прилагане на най-високите стандарти за ядрена безопасност и откриване на недостатъците в съществуващите мерки за безопасност Инструментът може да подпомага регулаторните органи в областта на ядрената енергия за извършване на цялостни оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на съществуващите инсталации и на атомни електроцентрали в процес на изграждане въз основа на достиженията на правото на Общността в областта на ядрената безопасност и радиоактивните отпадъци, изпълнението на препоръките и мониторинга на съответните мерки. Комисията следва редовно да информира Европейския парламент за предприетите в трети държави дейности в областта на ядрената безопасност и за положението с тяхното изпълнение.

_______________

_________________

24 Регламент (Евратом) № 237/2014 от 13 декември 2013 г. за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (ОВ L 77, 22.3.2007 г., стр. 109).

24 Регламент (Евратом) № 237/2014 от 13 декември 2013 г. за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (ОВ L 77, 22.3.2007 г., стр. 109).

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Съгласно член 3 от ДФЕС Съюзът има за цел да насърчава благоденствието на своите народи. Настоящият инструмент предлага възможността Съюзът да подобри по устойчив начин социално‑икономическото положение и здравната обстановка за хората в световен мащаб, на своята и извън своята територия. Финансираните по линията на Инструмента проекти следва да бъдат съгласувани с вътрешните и външните политики на Съюза, като например допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие като „Добро здраве и благосъстояние“ и „Чиста вода и добри санитарни условия“. Самият инструмент следва да спазва принципите на добро управление и така да допринася за целта за устойчиво развитие „Мир, справедливост и силни институции“.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Инструментът следва да има за цел да ангажира държавите, получаващи финансова помощ по линия на настоящия регламент, да изпълняват ангажиментите, произтичащи от споразуменията за асоцииране, за партньорство и за сътрудничество със Съюза, Договора за неразпространение на ядреното оръжие, да зачитат съответните международни конвенции, да поддържат стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита и да поемат обещание за изпълнението на съответните препоръки и мерки при най-високи стандарти за прозрачност и публичност.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  Настоящият инструмент следва, посредством проекти, финансирани в неговите рамки, изцяло да подкрепя мерките за ядрена безопасност и ядрени гаранции, както и да подобри здравната обстановка за гражданите в трети държави, по-специално за живеещите в близост до атомни електроцентрали и/или мини за добив на уран, включително безопасното възстановяване на околната среда на бивши обекти на уранодобивната промишленост в трети държави, по-конкретно в Централна Азия и Африка – понастоящем около 18% от световното предлагане на уран идва от Южна Африка, Нигер и Намибия.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 7 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7г)   Този инструмент следва да има за цел да ангажира държавите, които получават финансова помощ съгласно настоящия регламент, да насърчават демократичните принципи, принципите на правовата държава и правата на човека, както и да спазват ангажиментите, произтичащи от Конвенцията от Еспо и Конвенцията от Орхус.

 

 

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Изпълнението на настоящия регламент следва да се основава на консултациите, доколкото е подходящо, с компетентните органи на държавите членки, и на диалог с партньорските държави.

(8)  Изпълнението на настоящия регламент следва да се основава на консултациите, доколкото е целесъобразно, с компетентните органи на Съюза и на държавите членки, като например Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност, и на диалог с партньорските държави. Тези консултации следва по-специално да се провеждат в хода на разработването и преди приемането на многогодишни индикативни програми. Когато този диалог не успее да постигне решения в отговор на загрижеността на Съюза относно ядрената безопасност, не следва да се отпуска външно финансиране по линия на настоящия регламент.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  Следва да се насърчава индивидуален, диференциран подход към държавите, които получават подкрепа чрез Инструмента. Използването на Инструмента следва да се основава на оценката на конкретните потребности на държавите, които получават подкрепа, както и на очакваната цялостна полза от Инструмента, по-специално структурните промени в съответните държави.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  Регулаторните органи на държавите членки, организациите за техническа подкрепа, дружествата за ядрени технологии и ядрените енергийни дружества притежават необходимия експертен опит и ноу-хау във връзка с прилагането на най-високите стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита при различните регулаторни системи на държавите членки, което може да бъде полезен източник на подкрепа за държавите партньори, които имат за цел да направят същото в своите национални регулаторни и промишлени рамки.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Когато е възможно и целесъобразно, резултатите от външната дейност на Общността следва да се наблюдават и оценяват въз основа на предварително определени, прозрачни, специфични за отделните държави и измерими показатели, адаптирани към специфичните особености и целите на инструмента и за предпочитане изготвени въз основа на рамката за резултатите на държавата партньор.

(9)  Резултатите от външната дейност на Общността следва да се наблюдават и оценяват въз основа на предварително определени, прозрачни, специфични за отделните държави и измерими показатели, адаптирани към специфичните особености и целите на инструмента и за предпочитане изготвени въз основа на рамката за резултатите на държавата партньор. Показателите следва да бъдат ориентирани към изпълнението и резултатите, за да се изисква по-голяма степен на отговорност и отчетност от държавите бенефициенти спрямо Съюза и държавите членки във връзка с постигнатите резултати при прилагането на мерки за подобряване на безопасността.

 

 

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Съюзът и Общността следва да се стремят към най-ефективното използване на наличните ресурси с оглед оптимизиране на въздействието на външната им дейност. Това следва да се постигне чрез съгласуваност и допълняемост между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаването на полезно взаимодействие с други политики и програми на Съюза. За да се увеличи максимално въздействието на комбинираните интервенции за постигане на обща цел, настоящият регламент следва да даде възможност за комбиниране на финансови средства с други програми на Съюза, доколкото приносът в съответните случаи не покрива едни и същи разходи.

(10)  Съюзът и Общността следва да се стремят към оптималното и най-ефективното използване на наличните ресурси и към подобряване на изпълнението и качеството на разходите с оглед на оптимизиране на въздействието на външната им дейност. Това следва да се постигне чрез съгласуваност и допълняемост между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаването на полезно взаимодействие с други политики и програми на Съюза, като например програмите на Евратом за научни изследвания и обучение. За да се увеличи максимално въздействието на комбинираните интервенции за постигане на обща цел, настоящият регламент следва да даде възможност за комбиниране на финансови средства с други програми на Съюза, доколкото приносът в съответните случаи не покрива едни и същи разходи.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за постигане на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на използването на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(14)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за постигане на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване, като се отчита тяхната достъпност за потенциални партньори и способността им да създават правна сигурност. Това следва да включва разглеждане на използването на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а)  С цел да се насърчи ефективното и навременно прилагане на най-високите стандарти за ядрена безопасност в трети държави, процесите на вземане на решения и водене на преговори в рамките на Комисията и с трети държави трябва да бъдат ефективни и бързи.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целта на настоящия регламент е да допълни тези ядрени дейности за сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИССРМС], по-специално с цел насърчаване на високо равнище на ядрена безопасност, радиационна защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на действията в рамките на Общността и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

1.  Целта на настоящия регламент е да допълни тези ядрени дейности за сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИССРМС], по-специално с цел насърчаване на високо равнище на ядрена безопасност, радиационна защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на регулаторните рамки и най-добрите практики в Общността и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и спомага за гарантиране на използването на ядрени материали за чисто граждански цели и по този начин – за защитата на гражданите и опазването на околната среда. В рамките на тази цел настоящият регламент е насочен също така към предоставяне на подкрепа за въвеждането на прозрачност при вземането на решения в ядрената област от органите на трети държави.

 

Предоставяното от Съюза сътрудничество в областта на ядрената безопасност и гаранциите в рамките на настоящия регламент нямат за цел да насърчават ядрената енергетика.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  насърчаването на култура на ефективна ядрена безопасност и прилагане на най-високи стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита, както и постоянното подобряване на ядрената безопасност;

a)  насърчаването на култура и управление на ефективна ядрена безопасност , постоянно подобряване на ядрената безопасност, и прилагане на най-високите стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита, които съществуват в Общността и в международен план за съответните ядрени дейности;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  отговорното и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и извеждането от експлоатация и възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти и инсталации;

б)  отговорното и безопасно управление на радиоактивни отпадъци, от генерирането им до окончателното обезвреждане, включително отработено гориво (т.е. предварителна обработка, обработка, преработка, съхранение и обезвреждане), и безопасното и ефективно извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти и инсталации, както и на бивши обекти, свързани с добива на уран, или потънали радиоактивни предмети и материали;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  създаването на ефективни и ефикасни защитни системи.

в)  създаването на ефективни, ефикасни и прозрачни гаранции за ядрените материали.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  стимулирането на насърчаването на всеобща прозрачност и откритост на органите в трети държави, както и информирането и участието на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с безопасността на ядрените инсталации и практиките за ефективно управление на радиоактивните отпадъци съгласно съответните международни конвенции и инструменти;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  използването на познанията и действията в рамките на Инструмента за повишаване на политическото влияние в рамките на международни организации в областта на енергетиката и сигурността;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При изпълнението на настоящия регламент се осигуряват съгласуваност, полезни взаимодействия и взаимно допълване с Регламент (ЕС) №.../... (ИССРМС), други програми от външната дейност на Съюза, други съответни политики и програми на Съюза, както и последователност на политиката за развитие.

1.  При изпълнението на настоящия регламент се осигуряват съгласуваност, полезни взаимодействия и взаимно допълване с Регламент (ЕС) № …/… (ИССРМС), други програми от външната дейност на Съюза, други съответни политики и законодателни актове на Съюза, като например директиви 2009/11/Евратом, 2011/70/Евратом и 2013/59/Евратом, цели, ценности и програми на Съюза, като например програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт Европа“, както и последователност на политиката за развитие.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Комисията координира сътрудничеството си с трети държави и с международни организации, преследващи сходни цели, по-специално Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Агенцията за атомна енергия към ОИСР. Тази координация ще позволи на Общността и съответните организации да избягват дублирането на дейности и финансиране по отношение на трети държави. Комисията също така включва компетентните органи на държавите членки и европейските оператори в изпълнението на задачата си, като така използва ценния европейски експертен опит в областта на ядрената безопасност и ядрените гаранции.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовият пакет за изпълнението на настоящия регламент за периода 20212027 г. е 300 000 милиона евро по текущи цени.

Финансовият пакет за изпълнението на настоящия регламент за периода 2021 – 2027 г. е 266 милиона евро по постоянни цени.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Споразуменията за асоцииране, споразуменията за партньорство и сътрудничество, многостранните споразумения и други споразумения, с които се установява правно обвързващо отношение с държавите партньори, както и заключенията на Европейския съвет и заключенията на Съвета, декларациите от срещи на върха или заключенията от срещи на високо равнище с държавите партньори, съобщенията на Комисията или съвместните съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, представляват цялостната рамка на политиката за прилагането на настоящия регламент.

Достиженията на правото на Общността, свързани с ядрената безопасност и безопасното управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, споразуменията за асоцииране, споразуменията за партньорство и сътрудничество, многостранните споразумения и други споразумения, с които се установява правно обвързващо отношение с държавите партньори, както и заключенията на Европейския съвет и заключенията на Съвета, декларациите от срещи на върха или заключенията от срещи на високо равнище с държавите партньори, съобщенията на Комисията или съвместните съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, представляват цялостната рамка на политиката за прилагането на настоящия регламент.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Многогодишните индикативни програми имат за цел да предоставят съгласувана рамка за сътрудничество между Общността и съответните трети държави или региони, която съответства на общото намерение и обхват, целите, принципите и политиката на Общността и се основава на политическата рамка, упомената в член 5.

2.  Многогодишните индикативни програми имат за цел да предоставят съгласувана рамка за сътрудничество между Общността и съответните трети държави, региони или международни организации, която съответства на общото намерение и обхват, целите, принципите и политиката на Общността и се основава на политическата рамка, упомената в член 5.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 6 параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Многогодишните индикативни програми представляват обща основа за сътрудничеството и определят целите на Общността за сътрудничество по силата на настоящия регламент, като се отчитат потребностите на съответните държави, приоритетите на Общността, международната ситуация и дейностите на съответните трети държави. В многогодишните индикативни програми също се посочва и добавената стойност на сътрудничеството, както и начините за избягване на повторението с други програми и инициативи, по-специално на международни организации, които преследват сходни цели, и на големите донори.

3.  Многогодишните индикативни програми представляват обща основа за сътрудничеството и определят целите на Общността за сътрудничество по силата на настоящия регламент, като се отчитат потребностите и обстоятелствата в съответните държави, приоритетите на Общността, международната ситуация и дейностите на съответните трети държави. В многогодишните индикативни програми също се посочва и добавената стойност на сътрудничеството, както и начините за избягване на повторението с други програми и инициативи, по-специално на международни организации, които преследват сходни цели, и на големите донори.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Многогодишните индикативни програми имат за цел да ангажират държавите, които получават финансова помощ по линия на настоящия регламент, да изпълняват ангажиментите, произтичащи от споразуменията със Съюза и Договора неразпространение на ядреното оръжие, да зачитат съответните международни конвенции, да поддържат стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита и да поемат обещание за изпълнението на съответните препоръки и мерки при най-високи стандарти за прозрачност и публичност.

 

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Многогодишните индикативни програми следва да установят рамка за квалифициран и независим надзор с цел повишаване на равнището на ядрена безопасност на партньорските държави. Те биха могли да включват разпоредби за подпомагане на регулаторните органи в областта на ядрената енергия при извършването на цялостни оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на ядрени електроцентрали въз основа на достиженията на правото на Общността в областта на ядрената безопасност и радиоактивните отпадъци, както и изпълнението на препоръките, произтичащи от тези стрес тестове и мониторинга на прилагането на съответните мерки, например в присъединяващите се държави, държавите кандидатки, потенциалните държави кандидатки и държавите, обхванати от европейската политика за съседство.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Многогодишните индикативни програми се основават на диалог с партньорските държави или региони.

5.  Многогодишните индикативни програми се основават на диалог с партньорските държави или региони. При изготвянето на програмите и преди приемането им Комисията следва да се консултира с Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) и когато е целесъобразно, със съответните национални органи на държавите членки.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията приема многогодишните индикативни програми в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Комисията, като следва същата процедура, преразглежда и при необходимост актуализира тези индикативни програми.

6.  Комисията приема многогодишните индикативни програми в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Комисията извършва междинен преглед на тези индикативни програми и като следва същата процедура, ги преразглежда и при необходимост актуализира.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  планове за действие, индивидуални мерки и мерки за подкрепа, за които финансирането от Съюза не надвишава 10 милиона евро;

a)  индивидуални мерки и мерки за подкрепа, за които финансирането от Съюза не надвишава 10 милиона евро;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 8 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  разходи, свързани с информационни и комуникационни дейности, включително разработването на комуникационни стратегии и институционалната комуникация относно политическите приоритети на Съюза и насърчаването на тяхната видимост.

б)  разходи, свързани с информационни и комуникационни дейности, включително разработването на комуникационни стратегии и институционалната комуникация относно политическите приоритети, цели и ценности на Съюза и насърчаването на тяхната видимост.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Критерии, приложими към международното сътрудничество в областта на ядрената безопасност

 

1.  Общото разбиране и реципрочното споразумение между третата държава и Общността се потвърждават чрез официално искане до Комисията, което ангажира съответното правителство.

 

2.  Третите държави, които желаят да си сътрудничат с Общността, трябва да са членове на Договора за неразпространение на ядреното оръжие и следва да имат допълнителния протокол към него или споразумение за гаранции с Международната агенция за атомна енергия, достатъчни, за да се предоставят надеждни гаранции за неотклоняването на декларираните ядрени материали от мирни ядрени дейности и за отсъствието на недекларирани ядрени материали или дейности в тази държава като цяло. Те изцяло се ангажират с основните принципи за безопасност, установени в стандартите за безопасност на МААЕ, и са страни по съответните конвенции като Конвенцията за ядрена безопасност и Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци или са предприели стъпки, които да доказват твърдо намерение за присъединяване към тези конвенции. В случай на активно сътрудничество този ангажимент ежегодно се подлага на оценка, като се вземат предвид националните доклади и други документи относно прилагането на съответните конвенции. Въз основа на такава оценка се взема решение относно продължаването на сътрудничеството. При извънредна ситуация се проявява по изключение гъвкавост при прилагането на тези принципи.

 

3.  С цел да се гарантира и следи за спазването на целите на сътрудничеството в рамките на настоящия регламент, съответната трета държава приема оценката на предприетите действия съгласно параграф 2. Оценката дава възможност за мониторинг и проверка на съответствието с договорените цели и може да бъде условие за продължаване на плащането на финансовия принос на Общността.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Мониторинг, докладване и оценка се извършва в съответствие с член 31, параграфи 2, 4, 5 и 6 и членове 32 и 36 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (ИССРМС).

(1)  Мониторинг, докладване и оценка се извършва в съответствие с член 31, параграфи 2, 4, 5 и 6 и членове 32 и 36 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (ИССРМС). Специфичните оценки, посочени в член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX ИССРМС, във връзка с ядрената безопасност, радиационната защита и гаранциите, след консултация с ENSREG, се обсъждат в Комитета на Европейския инструмент за международно сътрудничество в областта на ядрената безопасност и се представят на Европейския парламент.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  броя на правните и регулаторните актове, изготвени, въведени или преразгледани; както и

a)  броя на правните и регулаторните актове, изготвени, въведени или преразгледани, и тяхното успешно изпълнение, както и въздействието им върху стандартите и гаранциите за ядрена безопасност в съответните държави, включително въздействието върху гражданите и околната среда;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 12 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  броя на проучванията за конструкцията, концепцията и осъществимостта, свързани със създаването на съоръжения в съответствие с най-високите стандарти на ядрена безопасност.

б)  броя на проучванията за конструкцията, концепцията и осъществимостта, свързани със създаването на съоръжения в съответствие с най-високите стандарти на ядрена безопасност и успешното прилагане на резултатите от тези проучвания.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  мерките за подобряване на ядрената безопасност, радиационната защита и ефективните и ефикасни гаранции, основани на най-високите стандарти за ядрена безопасност, радиационна защита и ядрени гаранции, включително резултатите от международни партньорски проверки на ядрените съоръжения.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Прозрачност

 

Комисията и сътрудничещите си със Съюза в рамките на настоящия инструмент трети държави гарантират, че необходимата информация, свързана с мерките в областта на ядрената безопасност, предприети в тези трети държави с помощта на Инструмента, и със стандартите за ядрена безопасност на тези трети държави като цяло, се предоставя на работниците и широката общественост, като се обръща специално внимание на органите, населението и заинтересованите страни на местно равнище в близост до ядрени инсталации. Това задължение включва гарантиране, че компетентният регулаторен орган и притежателите на лицензи предоставят информация в рамките на своите области на компетентност. Информацията се оповестява публично съгласно съответното законодателство и съответните международни актове, при условие че това не застрашава други по-важни интереси, като например сигурността, които са признати в съответното законодателство и съответните международни актове.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Инструментите за външно финансиране предоставят на ЕС необходимите средства за засилване на неговата роля и за гарантиране на защитата на неговите интереси и популяризирането на неговите ценности на световната сцена.

Подкрепата за ядрената безопасност в трети държави от страна на Европейските общности започна в резултат на повишената осведоменост за трансграничните последици от аварията в Чернобил (1986 г.), с намерението да се предадат знанията, културата на високо равнище на безопасност и усъвършенстваните регулаторни режими, съществуващи в държавите – членки на ЕС, които имат атомни електроцентрали. Това беше вследствие на признаването на спешната необходимост от помощ с оглед на безопасната експлоатация, регулирането и обезвреждането на заварените отпадъци в новите независими държави след разпадането на Съветския съюз през 1991 г.

След като беше отговорено на най-спешните потребности, Европейските общности насочиха помощта си към оказване на регулаторна подкрепа в ядрената област, безопасното управление на радиоактивните отпадъци и гаранциите по отношение на ядрените материали. Макар и географският обхват да стана световен, акцентът беше поставен върху държавите в близост до ЕС.

Аварията във Фукушима Даичи през 2011 г. отново подчерта значението на силните, независими и компетентни регулаторни органи, за да се гарантира безопасно използване на ядрената енергия.

Режимът за неразпространение също така беше изправен пред предизвикателства през последните години и се нуждае от непрекъсната подкрепа за засилване на международната рамка за предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение. Това е основната роля на гаранциите по отношение на ядрените материали, които имат за цел предотвратяването и откриването на отклоняване на ядрени материали.

Постиженията във връзка с подкрепата за трети държави в областта на ядрената безопасност и гаранциите, включително дейностите в рамките на настоящия Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, са добре признати и последователните партньорски проверки от МААЕ (Международна агенция за атомна енергия), WANO (Световна асоциация на ядрените оператори) и други потвърждават положителното въздействие на завършените действия по тази инициатива на ЕС.

ОПРОСТЯВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

Опростяването на регулаторната среда е приоритет за Европейския парламент и Комисията. Интегрирането на редица инструменти в рамките на един общ инструмент предоставя възможност да се рационализират системите за управление и надзор и по този начин да се намали административната тежест за институциите и държавите – членки на ЕС. Вместо да се борави с множество процеси на програмиране, усилията ще бъдат насочени върху политическите цели и съвместната работа с външните партньори. Действията, които получават кумулативно финансиране от различни програми на Съюза, трябва да се комбинират, така че да бъдат прозрачни и да могат да се одитират само веднъж, като се обхващат всички участващи програми и съответните им приложими правила.

Един общ инструмент ще предостави по-цялостен от географска и тематична гледна точка подход, улесняващ прилагането на различни политики по трансрегионален, многосекторен и глобален начин, като по този начин ще осигури последователност при предаването на практиките на високо равнище в областта на ядрената безопасност, ядреното регулиране и ядрените гаранции, съществуващи в държавите – членки на ЕС, които имат ядрени реактори.

Докладчикът приветства създаването на широкообхватния Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС), който обхваща 10 съществуващи инструмента за външна дейност. Част от дейностите за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, които понастоящем са обхванати от Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, не попадат в рамките на рационализирания широкообхватен инструмент ИССРМС, тъй като трябва да следват специалната процедура по член 203 от Договора за Евратом, която е несъвместима с процедурата въз основа на членове 209 и 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Докладчикът приветства новия Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, който допълва широкообхватния инструмент ИССРМС и споделя същите правила за мониторинг, докладване, оценка, информация, комуникация и публичност като посочените в Регламента за широкообхватния инструмент ИССРМС. Що се отнася до хармонизирането на правилата, включването на разпоредби от Общия регламент за изпълнение ще предостави както на ИССРМС, така и на Европейския инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (EINS) съгласуван набор от принципи за всички компоненти и ще ги направи по-лесни за разбиране за партньорите и изпълнителите.

ЦЕЛИ НА EINS

Докладчикът споделя мнението, че Европейският инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност следва да насърчава и предава на трети държави добре развитите правила, стандарти и практики на държавите – членки на ЕС, в областта на ядрената безопасност в съответствие с разпоредбите на Договора за ЕВРАТОМ и набора от три директиви относно радиационната защита, ядрената безопасност и управлението на радиоактивни отпадъци и отработено гориво (достижения на правото на Общността).

Директивите на ЕС са транспонирани в правните рамки на държавите членки, които се различават значително; развито е специализирано ноу-хау в това отношение. Това ноу-хау е най-подходящо и практично за подпомагане на конкретни държави партньори, когато искат да направят същото в своята национална правна и промишлена рамка.

Създаването на компетентни и независими регулаторни органи в ядрената област е от изключителна важност и от своя страна ще гарантира въвеждането на най-високи стандарти за безопасност в държавите партньори. Държавите членки с атомни електроцентрали имат важна роля в тази връзка.

Европейският инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност следва да насърчава международното сътрудничество въз основа на конвенциите за ядрена безопасност и управление на радиоактивните отпадъци и Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

Държавите партньори са насърчавани да станат страни по тези конвенции, което дава възможност за периодична партньорска оценка на съответните национални системи с помощта на МААЕ. Докладите за оценка по конвенциите дават външен поглед върху актуалното състояние и предизвикателствата в областта на ядрената безопасност в трети държави, което може да бъде използвано при програмирането на европейската подкрепа на високо равнище. Партньорските проверки на WANO могат да бъдат полезни и за даването на приоритет на конкретни потребности от подкрепа в съответните трети държави.

Европейският инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност следва да е от значение и за потребностите и приоритетите на третите държави партньори, установени чрез консултации, пътни карти, стратегии и специализирани структури.

ПРИЛАГАНЕ НА EINS

Докладчикът счита, че службите на Комисията и всички изпълнители трябва да продължат да се стремят към повишаване на измеримостта на ефективността и въздействието. Това следва да се прави, чрез мониторинг и преглед, ориентирани към резултатите, от етапите на планиране и програмиране до крайните оценки на резултатите. По-добрата измеримост може също така да улесни комуникацията относно резултатите с неекспертите, които вземат решения. Активно сътрудничество с МААЕ, WANO и други е от съществено значение, за да се избегне дублиране на усилията.

Централизираното управление на EINS е добра система, за да се гарантира, че се предоставя квалифицирана помощ въз основа на експертни познания на високо равнище в ядрената област при координация със съответните органи на държавите членки, които действително имат необходимите знания и експертен опит. Централизираното управление подкрепя също така тясната координация на EINS с програмите и плановете за действие в рамките на другите инструменти за подкрепа на външната дейност.

Що се отнася до съгласуваността с други инструменти, рационализираният широкообхватен регламент за ИССРМС ще намали многообразието от програми, включително разделянето между географските и тематичните програми в рамките на различни инструменти, позволявайки по този начин да се избегне възможността за припокриване на действия. Капацитетът на делегациите на ЕС, участващи в прилагането на външната подкрепа, следва да бъде допълнително засилен, за да бъдат те по-добре подготвени да преодоляват трудностите при управлението и използването на взаимната допълняемост и да създават полезни взаимодействия между инструментите.

Що се отнася до съгласуваността с държавите членки, в заключенията се отбелязва потенциалът за допълнително укрепване на съвместното програмиране. Това обаче ще изисква повече ангажираност,

в някои случаи, от правителствата на държавите партньори и от държавите членки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съвременните предизвикателства:

-  остаряване на атомните електроцентрали и програми за удължаване на срока на живот;

-  безопасно извеждане от експлоатация на затворените електроцентрали;

-  привличане на нови държави, които да въведат ядрена енергия в своя енергиен микс.

Тези предизвикателства отварят възможността за допълнителна помощ от Общността за трети държави, ангажирани с изграждане на капацитет на регулаторните органи, създаване на надеждни процедури за лицензиране, преглед на оценките на безопасността и изпълнение на препоръките, както и установяване и поддържане на надеждни мерки за безопасно управление на радиоактивните отпадъци.

Специално внимание следва да се обърне на намиращите се в непосредствена близост съседни държави, които преди са били част от Съветския съюз. Това се отнася за държавите, които развиват нови атомни електроцентрали, както и за тези, които са изправени пред явленията на остаряване и извеждането от експлоатация на съществуващи атомни електроцентрали.

Докладчикът счита, че в рамките на новия EINS Съюзът ще продължи да предоставя подкрепата си за трети държави, ангажирани с приемането на най-високите стандарти за безопасност, които съществуват в държавите – членки на ЕС, и на международно равнище, във всички ядрени дейности, включително ядрените гаранции, по ефективен и по-координиран начин.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (22.11.2018)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом

(COM(2018)0462 – C8‑0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Докладчик по становище: Петрас Аущревичюс

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя като цяло целите на предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом за регламента. Регламентът предвижда нови действия и непрекъснатост на мерките на ЕС, финансирани в рамките на Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (2014 – 2020 г.).

ЕС трябва да гарантира непрекъснатост на високото равнище на ядрена безопасност в съседните държави и в целия свят, както прави за 28-те държави – членки на ЕС. Авариите в Чернобил (1986 г.) и във Фукушима (2011 г.) оказаха влияние върху общественото здраве и политиката в световен мащаб, поради което ЕС следва да продължи да се стреми да използва своя дългогодишен опит в използването на ядрената енергия за граждански цели в тази област и да подкрепя международните усилия за спазване на стандартите за ядрена безопасност и свързаните с това дейности.

Предложението на Комисията е съсредоточено върху финансовата помощ и свързаните с нея мерки, насочени към насърчаване на ефективна ядрена безопасност и ядрена сигурност в световен мащаб, и по-специално насърчаване на култура на ефективна ядрена безопасност и прилагане на най-високи стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита, както и непрекъснато повишаване на ядрената безопасност; отговорно и безопасно управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци и извеждането от експлоатация и възстановяването на околната среда на бивши ядрени обекти и инсталации; създаването на ефективни и ефикасни защитни системи.

По отношение на контекста на външната дейност на ЕС ангажиментите за ядрена сигурност, неразпространение и ядрена безопасност, както и целите за устойчиво развитие, а също така и интересът на ЕС като цяло, следва да имат жизненоважна роля за насочването на планирането на действията по настоящия регламент, както е предвидено в принципите за външните действия на Съюза, определени в член 3, параграф 5, член 8 и член 21 от Договора за Европейския съюз.

Инструментът следва да продължи да обслужва интересите, потребностите и приоритетите на външната политика на ЕС въз основа на споразуменията му за партньорство и международните ангажименти, подкрепяни от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и от Групата на Г-7 за ядрена безопасност и сигурност.

Докладчикът подчертава непрекъснатата стратегическа роля на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в планирането и цикъла на управление по отношение на координацията, съгласуваността и последователността на мерките спрямо други действия на ЕС (например в рамките на действащия Инструмент, допринасящ за стабилността и мира, или на бъдещия Регламент за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС)) съгласно духа и буквата на международните конвенции и договори, и гъвкава реакция на международните събития (например Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) за Иран) и подпомагане на политическия диалог и отношенията с партньорите, и по-специално държавите в непосредствена близост до ЕС.

Докладчикът подчертава добавената стойност от ЕС в сравнение с евентуалните действия на отделните държави – членки на ЕС, и политическото влияние, което може да придобие.

В проекта на становище се представя също критически важното предложение да се добавят разпоредби, чрез които ще се развият способностите на ЕС за насърчаване на ефективна култура на ядрена безопасност и за прилагане на най-високите стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита, по-специално в непосредственото съседство на ЕС. Наблюдението и надзорът на ядрените обекти още от създаването им трябва да бъдат осигурявани с помощта на механизми на ЕС или на други компетентни международни органи в тази област, като МААЕ. С измененията се цели въвеждане и финансиране на мерки за изпълнение на препоръките от стрес тестовете на атомните електрически централи (АЕЦ) и осигуряване на съответните механизми за мониторинг по отношение на АЕЦ, които се строят в непосредственото съседство на ЕС. Освен това следва да се въведат условия, тоест цялостното подпомагане от ЕС за съответната държава трябва да зависи от проявяваната от нея степен на сътрудничество и отвореност в областта на ядрената безопасност. Конкретният пример на АЕЦ „Островец“ в Беларус следва да попада в рамките на този механизъм(1).

По отношение на горепосочените предложени нови области на подкрепа докладчикът предлага предвиденият бюджет от 300 милиона евро да бъде увеличен на 350 милиона евро.

Докладчикът припомня, че осигуряването на финансовите средства за Гаранцията за външна дейност за заеми на трети държави, посочено в член 10, параграф 2 от настоящия регламент (Европейски инструмент в областта на ядрената безопасност), ще се финансира от регламента (Европейски инструмент в областта на ядрената безопасност), но при спазване на правилата, определени в Регламента за ИССРМС, член 26, параграф 2.

Съгласно член 203 от Договора за Евратом Европейският парламент само се консултира и следователно не участва в обикновена законодателна процедура.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Следователно ангажиментите за ядрена сигурност, неразпространение и ядрена безопасност, както и целите за устойчиво развитие, а също така и интересът на ЕС като цяло, следва да имат жизненоважна роля за насочването на планирането на действията по настоящия регламент.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Второстепенните цели на програмата следва да включват финансирането на справедлив преход за бившите служители и местните общности, изправени пред безработица в резултат на извеждането от експлоатация на небезопасни ядрени обекти.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Общността следва да продължи тясното си сътрудничество, в съответствие с глава 10 от Договора за Евратом, с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по отношение на ядрената безопасност и ядрените гаранции, за постигането на целите, съдържащи се в глави 3 и 7 от дял II.

(6)  Общността следва да продължи тясното си сътрудничество, в съответствие с глава 10 от Договора за Евратом, с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), НАТО и националните органи на държавите членки по отношение на ядрената безопасност и ядрените гаранции, за постигането на целите, съдържащи се в глави 3 и 7 от дял II. Инструментът следва също така да насърчава международното сътрудничество въз основа на конвенциите относно ядрената безопасност и управлението на радиоактивните отпадъци.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящият инструмент следва да предвиди дейности в подкрепа на тези цели и доразвие дейностите, подкрепяни преди по Регламент (Евратом) № 237/201424 относно ядрената безопасност и ядрените гаранции в трети държави, по-специално в държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки.

(7)  Настоящият инструмент следва да предвиди дейности в подкрепа на тези цели и да доразвие дейностите, подкрепяни преди по Регламент (Евратом) № 237/201424 относно ядрената безопасност, безопасното управление на радиоактивните отпадъци, безопасното извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти и ядрените гаранции в трети държави, по-специално в държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, в района на съседството по смисъла на [Регламента за ИССРМС] („района на съседството“), както и в държави партньори, които имат споразумения за асоцииране, за партньорство и за сътрудничество със Съюза.

__________________

__________________

24 Регламент (Евратом) № 237/2014 от 13 декември 2013 г. за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (ОВ L 77, 15.3.2007 г., стр. 109).

24 Регламент (Евратом) № 237/2014 от 13 декември 2013 г. за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 109).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Изпълнението на настоящия регламент следва да се основава на консултациите, доколкото е подходящо, с компетентните органи на държавите членки, и на диалог с партньорските държави.

(8)  Изпълнението на настоящия регламент следва да се основава на консултациите с компетентните органи на Съюза и на държавите членки и на ефективен и ориентиран към резултатите диалог с партньорските държави. Когато този диалог не успее да постигне решения в отговор на загрижеността на Съюза относно ядрената безопасност, външното финансиране по линия на настоящия регламент, [Регламента за ИССРМС] и [Регламента за ИПП III] следва да бъде временно спряно или да не бъде отпускано. Съюзът следва освен това да бъде подготвен да отговаря на проявената от държавите членки основателна загриженост по отношение на ядрената безопасност на новите атомни електрически централи, и по-специално изгражданите в държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, както и в района на съседството.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Като част от инструмента Съюзът би могъл да подпомага ядрени регулаторни органи при провеждането на стрес тестове, въз основа на достиженията на правото на Съюза в областта на ядрената безопасност, както и мерки за последващо изпълнение, и по-специално свързаните с атомните електрически централи, изграждани в държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, както и в района на съседството.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Когато е възможно и целесъобразно, резултатите от външната дейност на Общността следва да се наблюдават и оценяват въз основа на предварително определени, прозрачни, специфични за отделните държави и измерими показатели, адаптирани към специфичните особености и целите на инструмента и за предпочитане изготвени въз основа на рамката за резултатите на държавата партньор.

(9)  Когато е възможно и целесъобразно, резултатите от външната дейност на Общността следва да се наблюдават и оценяват въз основа на предварително определени, прозрачни, специфични за отделните държави и измерими показатели, адаптирани към специфичните особености и целите на инструмента и за предпочитане изготвени въз основа на рамката за резултатите на държавата партньор. Съюзът следва да създаде и финансира необходимите механизми за редовен мониторинг (например експертни екипи или мисии на Съюза), за да се упражнява надзор върху изпълнението на препоръките от стрес тестовете за новите атомни електрически централи, и по-специално изгражданите в непосредствения район на съседството.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Позоваванията на актовете на Съюза в член 9 от Решение № 2010/427/ЕС на Съвета32, следва да се тълкуват като препратки към настоящия регламент и към тези регламенти, посочени в него. Комисията следва да гарантира, че настоящият регламент се прилага в съответствие с ролята на ЕСВД, както е предвидено в посоченото решение.

(18)  Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност следва да обезпечи цялостната политическа координация на външната дейност на Съюза, като осигури нейното единство, последователност и ефективност, по-специално чрез настоящия регламент. ЕСВД следва да допринася за цикъла на програмиране и управление за настоящия регламент въз основа на определените в член 2 цели на политиката.

_________________

 

32 Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).

 

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целта на настоящия регламент е да допълни тези ядрени дейности за сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИССРМС], по-специално с цел насърчаване на високо равнище на ядрена безопасност, радиационна защита, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на действията в рамките на Общността и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

1.  Целта на настоящия регламент е да допълни тези ядрени дейности за сътрудничество, които се финансират съгласно [Регламента за ИССРМС], по-специално с цел насърчаване на високо равнище на ядрена безопасност, радиационна защита и стандарти за прозрачност, както и прилагането на ефикасни и ефективни гаранции за ядрените материали в трети държави, като се основава на действията в рамките на Общността и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Сътрудничеството, предоставяно от Съюза в областта на ядрената безопасност и предпазни механизми по силата на настоящия регламент, не е предназначено да насърчава ядрената енергетика и следователно не бива да се тълкува като мярка за насърчаване на този източник на енергия в трети държави.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  насърчаването на култура на ефективна ядрена безопасност и прилагане на най-високи стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита, както и постоянното подобряване на ядрената безопасност;

a)  насърчаването на ефективна ядрена безопасност, култура на радиационна защита и прилагане на най-високи стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита, както и постоянното подобряване на ядрената безопасност; предсрочното затваряне, когато ядреното съоръжение или инсталация не могат да бъдат модернизирани, за да отговарят изцяло на международно признатите стандарти за ядрена безопасност;

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  отговорното и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и извеждането от експлоатация и възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти и инсталации;

б)  отговорното и безопасно управление на радиоактивни отпадъци, в т.ч. отработено гориво (т.е. предварителна обработка, обработка, преработка, съхранение и обезвреждане), и безопасното извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда на бивши ядрени обекти и инсталации, както и на бивши обекти, свързани с добива на уран, или потънали радиоактивни предмети и материали;

Обосновка

Губейки приложението към действащия Регламент № 237/2014 на Съвета за Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, в което са описани подробно критериите и приоритетите, сега е важно да се развият целите, определени в член 2 от настоящия нов регламент. Изменението има за цел просто отново да добави някои от разпоредбите, които бяха част от действащия Регламент № 237/2014 на Съвета за Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  създаването на ефективни и ефикасни защитни системи.

в)  създаването на ефективни, ефикасни и прозрачни защитни системи, в които националните органи за борба с разпространението на ядрено оръжие също участват, включително финансирането на цялостни оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електрически централи, изпълнението на препоръките вследствие на тези стрес тестове, въз основа на достиженията на правото на Съюза, и съответните мерки за мониторинг, по-специално в държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, както и в района на съседството.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  информирането на обществеността как програмата е подобрила ядрената безопасност и успешно извела от експлоатация бивши ядрени обекти.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовият пакет за изпълнението на настоящия регламент за периода 2021—2027 г. е 300 000 милиона евро по текущи цени.

Финансовият пакет за изпълнението на настоящия регламент за периода 2021—2027 г. е 350 милиона евро по текущи цени.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Споразуменията за асоцииране, споразуменията за партньорство и сътрудничество, многостранните споразумения и други споразумения, с които се установява правно обвързващо отношение с държавите партньори, както и заключенията на Европейския съвет и заключенията на Съвета, декларациите от срещи на върха или заключенията от срещи на високо равнище с държавите партньори, съобщенията на Комисията или съвместните съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, представляват цялостната рамка на политиката за прилагането на настоящия регламент.

Споразуменията за асоцииране, споразуменията за партньорство и сътрудничество, многостранните споразумения и други споразумения, с които се установява правно обвързващо отношение с държавите партньори, както и заключенията на Европейския съвет и заключенията на Съвета, декларациите от срещи на върха или заключенията от срещи на високо равнище с държавите партньори, съобщенията на Комисията или съвместните съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и достиженията на правото на Съюза в областта на ядрената безопасност, представляват цялостната рамка на политиката за прилагането на настоящия регламент.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Многогодишните индикативни програми имат за цел да предоставят съгласувана рамка за сътрудничество между Общността и съответните трети държави или региони, която съответства на общото намерение и обхват, целите, принципите и политиката на Общността и се основава на политическата рамка, упомената в член 5.

2.  Многогодишните индикативни програми имат за цел да предоставят съгласувана рамка за сътрудничество между Общността и съответните трети държави, региони или международни организации, която съответства на общото намерение и обхват, целите, принципите и политиката на Общността и се основава на политическата рамка, упомената в член 5.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Многогодишните индикативни програми отразяват целите и задачите на Общността в международните организации, както е посочено в член 5, оползотворявайки знанията и опита на програмата в областта на ядрената безопасност в съответните международни организации.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  планове за действие, индивидуални мерки и мерки за подкрепа, за които финансирането от Съюза не надвишава 10 милиона евро;

a)  индивидуални мерки и мерки за подкрепа, за които финансирането от Съюза не надвишава 10 милиона евро;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  разходи, свързани с осигуряване на справедлив преход за бившите служители и общностите при извеждане от експлоатация на ядрен обект.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всички доставки и материали, финансирани съгласно настоящия регламент, могат да произхождат от държавите и съгласно съответните условия, посочени в параграф 1.

2.  Всички доставки и материали, финансирани съгласно настоящия регламент, могат да произхождат от държавите и съгласно съответните условия, посочени в параграф 1 и в член 11а.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Обвързаност с условия и спиране на помощта

 

1.   Помощта на Съюза съгласно настоящия регламент зависи от спазването от съответната държава партньор на:

 

a)    съответните международни конвенции в рамките на МААЕ;

 

б)    Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, приета на 25 януари 1991 г. в Еспоо, Финландия, и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, подписана на 25 юни 1998 г. в Орхус, Дания, и техните последващи изменения;

 

в)  Договора за неразпространение на ядреното оръжие и допълнителните протоколи към него;

 

г)  ангажиментите, поети в рамките на споразуменията за партньорство и асоцииране със Съюза;

 

д)   ангажиментите за провеждане на стрес тестове и свързани с тях мерки.

 

2. В случай на неспазване на условията, изброени в параграф 1, финансовата помощ на Съюза съгласно настоящия регламент, и когато е приложимо – [Регламента за ИССРМС] или [Регламента за ИПП III], се преразглежда и може да бъде ограничена или временно спряна.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  броя на правните и регулаторните актове, изготвени, въведени или преразгледани; и

a)  правните и регулаторните актове, изготвени, въведени или преразгледани; и

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  броя на проучванията за конструкцията, концепцията и осъществимостта, свързани със създаването на съоръжения в съответствие с най-високите стандарти на ядрена безопасност.

б)  проучванията за конструкцията, концепцията и осъществимостта, свързани със създаването на съоръжения в съответствие с най-високите стандарти на ядрена безопасност.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 12 — параграф 2 — буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  прилагането на мерки за повишаване на ядрената безопасност и за управлението на радиоактивните отпадъци, основани на най-високите стандарти за безопасност, включително препоръките от международна партньорска проверка.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  степента, до която обществеността в държавите партньори е информирана за програмата.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент се прилага в съответствие с Решение 2010/427/ЕС.

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност обезпечава цялостната политическа координация на външната дейност на Съюза, като осигурява нейното единство, последователност и ефективност, по-специално чрез настоящия регламент. ЕСВД допринася за цикъла на програмиране и управление за настоящия регламент въз основа на определените в член 2 цели на политиката.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом

Позовавания

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Водеща комисия

 

ITRE

 

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

AFET

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Marek Jurek

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2016 г. относно положението в Беларус (2016/2934(RSP)), параграф 15; OВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 135 – 139; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX:52016IP0456


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом

Позовавания

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

3.7.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Владимир Уручев

5.9.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Renate Sommer

Дата на внасяне

10.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност