Postup : 2018/0245(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0448/2018

Předložené texty :

A8-0448/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/01/2019 - 10.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0041

ZPRÁVA     *
PDF 907kWORD 120k
10.12.2018
PE 628.432v02-00 A8-0448/2018

o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu

(COM(2018)0462) – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Vladimir Urutchev

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0462),

-  s ohledem na článek 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0315/2018),

-  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0448/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Plánování opatření podle tohoto nařízení by se tedy mělo řídit závazky v oblasti jaderné bezpečnosti, nešíření jaderných zbraní a jaderné bezpečnosti a v oblasti cílů udržitelného a obecnými zájmy Unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Cílem tohoto programu „evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu“ by měla být podpora zavádění účinné a efektivní jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a provádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích na základě vlastních aktivit v rámci Unie.

(3)  Cílem tohoto programu „evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu“ (dále jen „nástroj“) by měla být podpora zavádění účinné a efektivní jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a provádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích na základě regulačních rámců a sdílení osvědčených postupů v rámci Unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Tento nástroj by neměl nijak podporovat využívání jaderné energie ve třetích zemích ani v Unii, nýbrž by se měl zaměřovat na zlepšování norem jaderné bezpečnosti na celém světě a zároveň podporovat vysokou úroveň radiační ochrany a uplatňování účinných a efektivních záruk na jaderné materiály.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Jaderné katastrofy v jaderných elektrárnách v Černobylu v roce 1986 a ve Fukušima Daiši v roce 2011 jednoznačně ukázaly, že jaderné nehody mají zničující globální důsledky pro občany i životní prostředí. Zdůrazňuje to nutnost těch nejpřísnějších norem a záruk jaderné bezpečnosti a soustavné úsilí v souvislosti se zlepšováním těchto norem a záruk v celosvětovém měřítku a rovněž toho, aby se Společenství podílelo na podpoře těchto cílů ve třetích zemích. Tyto normy a záruky by měly odrážet nejmodernější postupy, zejména v oblasti správy a nezávislosti dozorných orgánů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Toto nařízení tvoří součást rámce navrženého pro plánování spolupráce a mělo by doplňovat opatření v oblasti jaderné spolupráce, jež jsou financována podle [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci].

(4)  Toto nařízení tvoří součást rámce navrženého pro plánování spolupráce a mělo by doplňovat opatření v oblasti jaderné spolupráce, jež jsou financována podle [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci] a na kterou se vztahuje Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména články 209 a 212 a čl. 322 odst. 1 této smlouvy.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Společenství je členem Úmluvy o jaderné bezpečnosti (1994) a členem Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady (1997).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Transparentnost a veřejné informování ohledně činností v oblasti jaderné bezpečnosti, záruk, vyřazování z provozu či nakládání s odpadem, jak je vyžaduje např. Aarhuská úmluva (1998), představují důležitý předcházení negativním dopadům radioaktivního materiálu na občany a životní prostředí, a je proto třeba je v rámci tohoto nástroje zaručit.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  V souladu s kapitolou 10 Smlouvy o Euratomu by Společenství mělo pokračovat v úzké spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAEE) v souvislosti s jadernou bezpečností a zárukami v jaderné oblasti na podporu cílů kapitoly 3 a 7 hlavy II.

(6)  V souladu s kapitolou 10 Smlouvy o Euratomu by Společenství mělo pokračovat v úzké spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAEE) v souvislosti s jadernou bezpečností a zárukami v jaderné oblasti na podporu cílů kapitoly 3 a 7 hlavy II. Mělo by rovněž spolupracovat s ostatními renomovanými mezinárodními organizacemi v dané oblasti, například Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj / Agenturou pro jadernou bezpečnost, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Environmentálním partnerstvím pro Severní dimenzi, které prosazují dosažení obdobných cílů v oblasti jaderné bezpečnosti jako Společenství. Soulad, doplňkovost a spolupráce mezi nástrojem a uvedenými organizacemi a jejich programy mohou prohloubit dosah, účinnost a efektivitu opatření jaderné bezpečnosti po celém světě. Je třeba zabránit zbytečným duplikacím a překrývání.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  S cílem soustavně zlepšovat jadernou bezpečnost a posilovat regulaci v této oblasti v Unii přijala Rada směrnice Rady 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom a 2013/59/Euratom. Tyto směrnice a rovněž přísné normy jaderné bezpečnosti a vyřazování z provozu v rámci Společenství by měly být vodítkem pro opatření financovaná na základě nástroje a měly by spolupracující třetí země motivovat k tomu, aby zavedly regulaci a normy na stejné úrovni bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Nástroj by měl rovněž podporovat mezinárodní spolupráci založenou na úmluvách o jaderné bezpečnosti a nakládání s radioaktivním odpadem. Je třeba vyzvat partnerské země, aby se staly smluvními stranami těchto úmluv a umožnily pravidelné vzájemné hodnocení svých vnitrostátních systémů, na kterém se bude podílet Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Vzájemná hodnocení poskytují vnější pohled na aktuální stav a problémy v oblasti jaderné bezpečnosti ve třetích zemích, jejž lze využít při plánování podpory ze strany Unie na vysoké úrovni. Pro nástroj mohou být přínosem hodnocení uznávaných mezinárodních agentur pro jadernou energii provádějících vzájemná hodnocení pro potenciální příjemce tohoto nástroje. Závěry a doporučení vyplývající z těchto vzájemných hodnocení, jež jsou dány k dispozici vnitrostátním orgánům, mohou být rovněž užitečné při upřednostnění konkrétních podpůrných opatření pro dotyčné třetí země.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c)  Pojmy jaderná bezpečnost a jaderné zabezpečení jsou neoddělitelně spjaty, neboť nedostatečná jaderná bezpečnost, například v procesech bezpečného provozu, může vést k jaderným bezpečnostním rizikům, a jaderná bezpečnostní rizika, zejména nová rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti, mohou vést k novým výzvám pro jadernou bezpečnost. Proto by činnosti Unie v oblasti jaderného zabezpečení ve třetích zemích stanovené v příloze II nařízení... [COD č. 2018/0243 (nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci)] a činnosti financované prostřednictvím nástroje měly být soudržné a doplňkové.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Tento nástroj by měl stanovit akce na podporu těchto cílů a navazovat na akce, které byly dříve podporovány podle nařízení (Euratom) č. 237/201424 a které se týkají jaderné bezpečnosti a záruk v jaderné oblasti ve třetích zemích, zejména v přistupujících zemích, kandidátských zemích a u potenciálních kandidátů.

(7)  Tento nástroj by měl stanovit akce na podporu těchto cílů a navazovat na akce, které byly dříve podporovány podle nařízení (Euratom) č. 237/201424 a které se týkají jaderné bezpečnosti, bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem, bezpečného vyřazování a sanace bývalých jaderných areálů a záruk v jaderné oblasti třetích zemích, zejména v přistupujících zemích, kandidátských zemích a u potenciálních kandidátů, a rovněž v oblasti sousedství ve smyslu... [COD č. 2018/0243 (nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci)].cílem provést nejvyšší normy jaderné bezpečnosti a odhalit nedostatky ve stávajících bezpečnostních opatřeních může nástroj podpořit dozorné orgány v jaderné oblasti při provádění komplexního posouzení rizik a bezpečnosti („zátěžové testy“) stávajících zařízení a jaderných elektráren, které se stavějí, na základě acquis Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti a radioaktivního odpadu, provádění doporučení a sledování příslušných opatření. Komise by měla Evropský parlament pravidelně informovat o opatřeních v oblasti jaderné bezpečnosti přijatých třetími zeměmi a o stavu jejich provádění.

_______________

_________________

24 Nařízení Rady (Euratom) č. 237/2014 ze dne 13. prosince 2013, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 109).

24 Nařízení Rady (Euratom) č. 237/2014 ze dne 13. prosince 2013, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 109).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Podle článku 3 SEU je cílem Unie zvyšovat blahobyt svých obyvatel. Tento nástroj nabízí Unii příležitost zlepšit udržitelným způsobem sociálně-ekonomickou a zdravotní situaci lidí na celém světě, a to v rámci jejích hranic i mimo ně. Projekty financované nástrojem by rovněž měly být soudržné s vnějšími i vnitřními politikami Unie, například tím, že přispějí k naplnění cílů udržitelného rozvoje, jako jsou cíle „Zdraví a kvalitní život“ a „Pitná voda a kanalizace“. Nástroj sám o sobě by měl respektovat zásady řádné správy věcí veřejných, a tím přispívat k naplnění cíle udržitelného rozvoje „Mír, spravedlnost a silné instituce“.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Cílem nástroje by mělo být přimět země, které jsou příjemci finanční pomoci podle tohoto nařízení, aby dodržovaly závazky vyplývající z dohod o přidružení, partnerství a spolupráci s Unií a ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, aby přijaly závazky příslušných mezinárodních úmluv, dodržovaly normy v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a zavázaly se k provádění příslušných doporučení a opatření spolu s uplatňováním nejpřísnějších norem týkajících se transparentnosti a zveřejňování informací.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c)  Tento nástroj by měl prostřednictvím projektů, které financuje, plně podporovat opatření týkající se jaderné bezpečnosti a záruk v jaderné oblasti a rovněž zlepšování zdravotní situace obyvatel třetích zemí, zejména těch, kteří žijí v blízkosti jaderných elektráren nebo oblastí těžby uranu, včetně bezpečné sanace bývalých míst spojených s těžbou uranu ve třetích zemích, zejména ve střední Asii a Africe, vzhledem k tomu, že v současné době zhruba 18 % světové dodávky uranu pochází z Jižní Afriky, Nigeru a Namibie.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7d)   Cílem nástroje by mělo být přimět země, které jsou příjemci finanční pomoci podle tohoto nařízení, aby chránily demokratické zásady, právní stát a lidská práva a dodržovaly závazky vyplývající z úmluvy z Espoo a Aarhuské úmluvy.

 

 

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Provádění tohoto nařízení by mělo v příslušných případech vycházet z konzultací s příslušnými orgány členských států a z dialogu s partnerskými zeměmi.

(8)  Provádění tohoto nařízení by mělo ve vhodných případech vycházet z konzultací s příslušnými orgány Unie a členských států, jako je Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost, a z dialogu s partnerskými zeměmi. Tyto konzultace by se měly konat zejména v průběhu vytváření víceletých orientačních programů a před jejich přijetím. Pokud tento dialog nevyřeší obavy Unie v oblasti jaderné bezpečnosti, nemělo by být vnější financování podle tohoto nařízení poskytováno.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Měl by být prosazován individuální a diferencovaný přístup k zemím, které dostávají v rámci nástroje podporu. Využití nástroje by se mělo odvíjet od posouzení konkrétních potřeb zemí, které podporu dostávají, a rovněž předpokládaného celkového přínosu nástroje, zejména strukturálních změn v dotčených zemích.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Dozorné orgány členských států, organizace technické podpory, společnosti zabývající se jaderným inženýrstvím a služby v odvětví jaderné energie mají nezbytné odborné znalosti a know-how, pokud jde o uplatňování nejpřísnějších norem v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany v řadě regulačních systémů členských států, které mohou být užitečným zdrojem podpory pro partnerské země, které hodlají zavést obdobné normy ve svých vnitrostátních regulačních a průmyslových rámcích.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Bude-li to možné a vhodné, měly by být výsledky vnější činnosti Společenství monitorovány a hodnoceny na základě předem definovaných, transparentních a měřitelných ukazatelů pro jednotlivé země, které jsou přizpůsobeny specifikům a cílům nástroje a které by, pokud možno, měly být založeny na rámci pro výsledky partnerské země.

(9)  Výsledky vnější činnosti Společenství by měly být monitorovány a hodnoceny na základě předem definovaných, transparentních a měřitelných ukazatelů pro jednotlivé země, které jsou přizpůsobeny specifikům a cílům nástroje a které by, pokud možno, měly být založeny na rámci pro výsledky partnerské země. Ukazatele by měly být zaměřeny na výkon a výsledky, aby byla od přijímajících zemí vyžadována větší odpovědnost vůči Unii a členským státům, pokud jde o výsledky dosažené při provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti.

 

 

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Unie a Společenství by měly v zájmu optimalizace dopadu své vnější činnosti usilovat o co nejúčinnější využití dostupných zdrojů. Tohoto cíle by mělo být dosaženo zajištěním soudržnosti a doplňkovosti mezi nástroji Unie pro financování vnější činnosti, jakož i vytvářením synergií s dalšími politikami a programy Unie. Aby se maximalizoval dopad kombinovaných intervencí za účelem dosažení společného cíle, mělo by být možné na základě tohoto nařízení kombinovat financování s jinými programy Unie, pokud tyto příspěvky nebudou pokrývat stejné náklady.

(10)  Unie a Společenství by měly usilovat o optimální a co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a v zájmu optimalizace dopadu své vnější činnosti by měly usilovat o zlepšení provádění a kvality výdajů. Tohoto cíle by mělo být dosaženo zajištěním soudržnosti a doplňkovosti mezi nástroji Unie pro financování vnější činnosti, jakož i vytvářením synergií s dalšími politikami a programy Unie, zejména s programy Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu. Aby se maximalizoval dopad kombinovaných intervencí za účelem dosažení společného cíle, mělo by být možné na základě tohoto nařízení kombinovat financování s jinými programy Unie, pokud tyto příspěvky nebudou pokrývat stejné náklady.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Formy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika neplnění. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

(14)  Formy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika neplnění, přičemž se zároveň zohlední jejich dostupnost pro potenciální partnery a jejich schopnost vytvářet právní jistotu. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  S cílem podpořit účinné a včasné zavádění těch nejpřísnějších norem jaderné bezpečnosti ve třetích zemích by měly být rozhodovací a vyjednávací postupy mezi Komisí a třetími zeměmi účinné a rychlé.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cílem tohoto nařízení je doplnit činnosti v oblasti jaderné spolupráce, které jsou financovány podle [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci], konkrétně za účelem podpory prosazování vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a provádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích na základě činností v rámci Společenství a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

1.  Cílem tohoto nařízení je doplnit činnosti v oblasti jaderné spolupráce, které jsou financovány podle [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci], konkrétně za účelem podpory prosazování vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a provádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích na základě na základě regulačních rámců a osvědčených postupů v rámci Společenství a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a současně napomáhat zajištění toho, aby byl jaderný materiál využíván výhradně k civilním účelům, a tím chránit občany a životní prostředí.rámci tohoto cíle toto nařízení usiluje o podporu prosazování transparentnosti při rozhodování orgánů třetích zemí v oblasti jaderné energie.

 

Spolupráce stanovená Unií v oblasti jaderné bezpečnosti a záruk podle tohoto nařízení nemá za cíl podporu jaderné energie.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podpora účinné kultury jaderné bezpečnosti a uplatňování nejpřísnějších norem jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a trvalé zdokonalování jaderné bezpečnosti;

a)  podpora účinné kultury jaderné bezpečnosti a správy, trvalé zdokonalování jaderné bezpečnosti a uplatňování nejpřísnějších norem jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, které jsou v rámci Společenstvína mezinárodní úrovni zavedeny pro příslušné činnosti v jaderné oblasti;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, vyřazování bývalých jaderných areálů a jaderných zařízení z provozu a jejich sanace;

b)  odpovědné a bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem od jeho vzniku až po konečné uložení, včetně vyhořelého paliva (tj. předběžné ošetření, ošetření, zpracování, skladování a uložení), a bezpečné a účinné vyřazování bývalých jaderných areálů a jaderných zařízení z provozu a jejich sanace, jakož i sanace bývalých oblastí těžby uranu či potopených radioaktivních objektů a materiálů;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zavádění účinných a efektivních systémů záruk.

c)  zavádění účinných, efektivníchtransparentních záruk pro jaderný materiál.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  vybízení k prosazování celkové transparentnosti a otevřenosti orgánů ve třetích zemích, jakož i veřejné informovanosti a účasti na rozhodovacích postupech týkajících se bezpečnosti jaderných zařízení a účinných postupů v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami a nástroji;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. cb (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  využívání poznatků a opatření v rámci nástroje k tomu, aby se vyvíjel politický tlak na půdě mezinárodních organizací v oblasti energetiky a bezpečnosti;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Při provádění tohoto nařízení musí být zajištěn soulad, synergie a doplňkovost s nařízením (EU) č. XXX/XX o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, jinými programy vnější činnosti Unie a dalšími příslušnými politikami a programy Unie, jakož i soudržnost politik ve prospěch rozvoje.

1.  Při provádění tohoto nařízení musí být zajištěn soulad, synergie a doplňkovost s nařízením (EU) č. XXX/XX o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, jinými programy vnější činnosti Unie a dalšími příslušnými politikami a legislativními akty, jako jsou směrnice 2009/11/Euratom, 2011/70/Euratom a 2013/59/Euratom, cíli a hodnotami Unie a programy Unie, jako je program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont Evropa, jakož i soudržnost politik ve prospěch rozvoje.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise koordinuje vlastní spolupráci se třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi, jež sledují podobné cíle, a zejména s MAAE a OECD/NEA. Tato koordinace zamezí tomu, aby se činnosti a financování Společenství a dotčených organizací ve vztahu k třetím zemím jakkoli zdvojovaly. Komise do plnění tohoto úkolu rovněž zapojí příslušné orgány členských států a evropské provozovatele, aby byly plně využity evropské odborné znalosti v oblasti jaderné bezpečnosti a záruk.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční krytí pro provádění tohoto nařízení na období 2021–2027 činí 300 milionů EUR v běžných cenách.

Finanční krytí pro provádění tohoto nařízení na období 2021–2027 činí 266 milionů EUR ve stálých cenách.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zastřešující rámec politiky pro provádění tohoto nařízení tvoří dohody o přidružení, dohody o partnerství a spolupráci, vícestranné dohody a jiné dohody, které zakládají právně závazný vztah s partnerskými zeměmi, jakož i závěry Evropské rady a závěry Rady, prohlášení z vrcholných schůzek nebo závěry setkání na vysoké úrovni s partnerskými zeměmi, sdělení Komise nebo společná sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Zastřešující rámec politiky pro provádění tohoto nařízení tvoří acquis Společenství týkající se jaderné bezpečnosti a bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, dohody o přidružení, dohody o partnerství a spolupráci, vícestranné dohody a jiné dohody, které zakládají právně závazný vztah s partnerskými zeměmi, jakož i závěry Evropské rady a závěry Rady, prohlášení z vrcholných schůzek nebo závěry setkání na vysoké úrovni s partnerskými zeměmi, sdělení Komise nebo společná sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Cílem víceletých orientačních programů je poskytnout soudržný rámec pro spolupráci mezi Společenstvím a dotyčnými třetími zeměmi či regiony v souladu s celkovým cílem a rozsahem, cíli, zásadami a politikou Společenství a na základě rámce politiky uvedeného v článku 5.

2.  Cílem víceletých orientačních programů je poskytnout soudržný rámec pro spolupráci mezi Společenstvím a dotyčnými třetími zeměmi, regiony či mezinárodními organizacemi v souladu s celkovým cílem a rozsahem, cíli, zásadami a politikou Společenství a na základě rámce politiky uvedeného v článku 5.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Víceleté orientační programy tvoří obecný základ pro spolupráci a vymezují cíle Společenství pro spolupráci podle tohoto nařízení s ohledem na potřeby dotčených zemí, priority Společenství, mezinárodní situaci a činnosti dotčených třetích zemí. Ve víceletých orientačních programech je rovněž popsána přidaná hodnota spolupráce a způsob, jak zabránit zdvojování činností s jinými programy a iniciativami, zejména s těmi, které uskutečňují mezinárodní organizace sledující stejné cíle a významní dárci.

3.  Víceleté orientační programy tvoří obecný základ pro spolupráci a vymezují cíle Společenství pro spolupráci podle tohoto nařízení s ohledem na potřeby a situaci dotčených zemí, priority Společenství, mezinárodní situaci a činnosti dotčených třetích zemí. Ve víceletých orientačních programech je rovněž popsána přidaná hodnota spolupráce a způsob, jak zabránit zdvojování činností s jinými programy a iniciativami, zejména s těmi, které uskutečňují mezinárodní organizace sledující stejné cíle a významní dárci.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Cílem víceletých orientačních programů je přimět země, které jsou příjemci finanční pomoci podle tohoto nařízení, aby dodržovaly závazky vyplývající z dohod s Unií a ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, aby přijaly závazky příslušných mezinárodních úmluv, dodržovaly normy v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a zavázaly se k provádění příslušných doporučení a opatření spolu s uplatňováním nejpřísnějších norem týkajících se transparentnosti a zveřejňování informací.

 

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Víceleté orientační programy by měly stanovit rámec pro kvalifikovaný a nezávislý dohled, který by měl zvýšit úroveň jaderné bezpečnosti v partnerských zemích. Tyto programy by mohly zahrnovat ustanovení na podporu dozorných orgánů v jaderné oblasti při provádění komplexního posouzení rizik a bezpečnosti jaderných elektráren („zátěžové testy“), na základě acquis Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti a radioaktivního odpadu, a rovněž při provádění doporučení vyplývajících z těchto zátěžových testů a sledování uplatňování příslušných opatření, například v přistupujících zemích, kandidátských zemích, u potenciálních kandidátů a zemí, na něž se vztahuje evropská politika sousedství.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Víceleté orientační programy jsou založeny na dialogu s partnerskými zeměmi nebo regiony.

5.  Víceleté orientační programy jsou založeny na dialogu s partnerskými zeměmi nebo regiony. Při vypracovávání programů a před jejich přijetím by Komise měla konzultovat Skupinu evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost a v příslušných případech odpovídající vnitrostátní orgány členských států.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Víceleté orientační programy přijímá Komise přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 2. Stejným postupem Komise orientační programy přezkoumá a v případě potřeby aktualizuje.

6.  Víceleté orientační programy přijímá Komise přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 2. Stejným postupem Komise orientační programy přezkoumá v polovině období a v případě potřeby aktualizuje.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  akčních plánů, jednotlivých opatření a podpůrných opatření, u nichž financování z prostředků Unie nepřekračuje 10 milionů EUR; b)

a)  jednotlivých opatření a podpůrných opatření, u nichž financování z prostředků Unie nepřekračuje 10 milionů EUR;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  výdaje spojené se zajišťováním informačních a komunikačních činností, včetně rozvoje komunikačních strategií a sdělování a zviditelňování politických priorit Unie na úrovni organizace.

b)  výdaje spojené se zajišťováním informačních a komunikačních činností, včetně rozvoje komunikačních strategií a sdělování a zviditelňování politických priorit, cílů a hodnot Unie na úrovni organizace.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Článek 11 a  (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Kritéria vztahující se na mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti

 

1.  Obecná shoda a vzájemná dohoda mezi třetí zemí a Společenstvím je potvrzena formální žádostí podanou Komisi, která zavazuje příslušnou vládu.

 

2.  Třetí země, které mají zájem se Společenstvím spolupracovat, jsou stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a měly by mít s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii uzavřen svůj dodatkový protokol nebo dohodu o zárukách, které budou moci věrohodně zajišťovat, že nedochází ke zneužívání deklarovaného jaderného materiálu z mírových jaderných činností, že v celém státě neexistuje nedeklarovaný jaderný materiálu nebo že se ve státě s tímto materiálem nepracuje. V plné míře se hlásí k základním zásadám v oblasti bezpečnosti, jak vyplývají ze standardů bezpečnosti na úrovni MAAE, a jsou rovněž stranami příslušných úmluv, například Úmluvy o jaderné bezpečnosti a Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, nebo učiní kroky prokazující pevné odhodlání k těmto úmluvám přistoupit. V případě aktivní spolupráce se tento závazek každoročně přezkoumává s přihlédnutím k zprávám jednotlivých států a dalším dokumentům o provádění příslušných úmluv. Na základě tohoto hodnocení bude rozhodnuto o pokračování spolupráce. V naléhavých případech se při uplatňování těchto zásad může prokázat určitá flexibilita.

 

3.  Dotčená třetí země musí akceptovat hodnocení opatření přijatých v souladu s odstavcem 2, aby byl zajištěn a sledován soulad s cíli spolupráce podle tohoto nařízení. Toto hodnocení umožňuje sledování a ověřování souladu s dohodnutými cíli a může být podmínkou pro pokračující platby příspěvku Společenství.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Monitorování, podávání zpráv a hodnocení se provádí v souladu s čl. 31 odst. 2, 4, 5 a 6 a články 32 a 36 nařízení (EU) č. XXX/XXX o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci.

(1)  Monitorování, podávání zpráv a hodnocení se provádí v souladu s čl. 31 odst. 2, 4, 5 a 6 a články 32 a 36 nařízení (EU) č. XXX/XXX o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Zvláštní hodnocení uvedená v čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. XXX/XXX o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, která se týkají jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a záruk, budou po konzultaci Skupiny evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost projednána ve výboru evropského nástroje pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a předložena Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2– písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počet připravených, zavedených nebo revidovaných právních a regulačních aktů a and

a)  počet připravených, zavedených nebo revidovaných právních a regulačních aktů a jejich úspěšné provádění a rovněž jejich vliv na normy a záruky jaderné bezpečnosti v příslušných zemích včetně vlivu na občany a životní prostředí;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet projektových studií, koncepčních studií nebo studií proveditelnosti týkajících se zřizování zařízení v souladu s nejpřísnějšími normami v oblasti jaderné bezpečnosti.

b)  počet projektových studií, koncepčních studií nebo studií proveditelnosti týkajících se zřizování zařízení v souladu s nejpřísnějšími normami v oblasti jaderné bezpečnosti a úspěšné provádění výsledků těchto studií.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  opatření v oblasti jaderné bezpečnosti, ochraně před radiací a efektivního a účinného zlepšování záruk, na základě nejpřísnějších norem jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a jaderných záruk, včetně výsledků mezinárodních vzájemných hodnocení, která jsou prováděna v jaderných zařízeních.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Transparentnost

 

Komise a třetí země spolupracující s Unií v rámci tohoto nástroje zajistí, aby byly pracovníkům i široké veřejnosti dostupné potřebné informace ohledně opatření v oblasti jaderné bezpečnosti přijatých v těchto zemích s pomocí tohoto nástroje a týkající se norem jaderné bezpečnosti obecně, přičemž zvláštní pozornost bude věnována místním orgánům, obyvatelstvu a zúčastněným stranám v blízkosti jaderného zařízení. Tato povinnost zahrne zajištění toho, aby příslušné dozorné orgány a držitelé povolení poskytovali informace v rámci své oblasti působnosti. Informace se veřejnosti zpřístupní v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními nástroji a za podmínky, že to neohrozí jiné prvořadé zájmy, například bezpečnostní, které byly uznány v rámci příslušných právních předpisů nebo mezinárodních nástrojů.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

ÚVOD

Nástroje financování vnější činnosti poskytují EU nástroje potřebné k posílení její úlohy a k zajištění prosazování jejích zájmů a hodnot v celosvětovém měřítku.

Podpora jaderné bezpečnosti ve třetích zemích ze strany Evropských společenství byla zahájena v reakci na zvýšené povědomí o přeshraničních dopadech nehody v Černobylu (1986) se záměrem předávat znalosti, kulturu bezpečnosti na vysoké úrovni a sofistikované regulační režimy, které existují v členských státech EU, na jejichž území se nacházejí jaderné elektrárny. Tím byla uznána naléhavá potřeba bezpečného provozu, regulace a sanace starého odpadu v nových nezávislých státech po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

Po řešení vysoce naléhavých potřeb se spolupráce Evropských společenství zaměřila na pomoc v oblasti jaderné regulační podpory, bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem a záruk pro jaderné materiály. Její rozsah dosáhl celosvětového měřítka, avšak pozornost byla věnována především zemím, které se nacházejí v blízkosti EU.

Nehoda ve Fukušimě-Daiči v roce 2011 opět upozornila na význam silných, nezávislých a schopných regulačních orgánů, které zajišťují bezpečné využívání jaderné energie.

Režim nešíření byl v posledních letech rovněž zpochybněn a potřebuje trvalou podporu pro posílení mezinárodního rámce, jehož cílem je zabránit šíření zbraní hromadného ničení. Toto je hlavním úkolem záruk na jaderné materiály, jejichž cílem je bránit zneužívání jaderných materiálů a zneužití odhalovat.

Úspěchy podpory pro třetí země v oblasti jaderné bezpečnosti a záruk, včetně činností v rámci stávající spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti, jsou všeobecně uznávány a následná vzájemná hodnocení, která provádí MAAE, Světové sdružení provozovatelů jaderných elektráren a další subjekty, potvrzují pozitivní účinek opatření provedených v rámci této iniciativy EU.

ZJEDNODUŠENÍ NÁSTROJŮ PRO VNĚJŠÍ ČINNOST

Zjednodušení regulačního prostředí je pro Evropský parlament a Komisi prioritou. Sdružení řady nástrojů do jednoho všeobecného nástroje je příležitostí racionalizovat systémy řízení a dohledu, a snížit tak administrativní zátěž orgánů EU a členských států. Místo řešení četných procesů programování by se úsilí soustředilo na politické cíle a spolupráci s externími partnery. Akce, které obdrží kumulativní financování z různých programů Unie, musí být kombinovány, aby byly transparentní a aby mohl být proveden pouze jediný audit zahrnující všechny dotčené programy a jejich příslušná pravidla provádění.

Všeobecný nástroj by zajistil zeměpisně a tematicky komplexnější přístup, který by usnadnil provádění různých politik nadregionálním, multidisciplinárním a globálním způsobem, a zajistil tak konzistentní předávání postupů na vysoké úrovni v oblasti jaderné bezpečnosti, regulace a záruk existujících v členských státech EU, na jejichž území se nacházejí jaderné reaktory.

Zpravodaj vítá vytvoření spojeného nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, který zahrnuje 10 stávajících nástrojů pro vnější činnost. Část činností v oblasti jaderné spolupráce, které v současné době spadají do působnosti nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti, nelze do všeobecného spojeného nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci zahrnout, neboť je třeba, aby u nich byl dodržen zvláštní postup podle článku 203 Smlouvy o Euratomu, který není slučitelný s postupem založeným na článcích 209 a 212 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Zpravodaj vítá nový evropský nástroj pro jadernou bezpečnost, který doplňuje spojený nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci a sdílí stejná pravidla pro sledování, podávání zpráv, hodnocení, informace, komunikaci a publicitu, jež stanoví nařízení o spojeném nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Pokud jde o harmonizaci pravidel, začleněním ustanovení ze společného prováděcího nařízení budou mít nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci i evropský nástroj pro jadernou bezpečnost ucelený soubor zásad ve všech svých složkách a budou snadněji pochopitelné pro partnery a prováděcí orgány.

CÍLE EVROPSKÉHO NÁSTROJE PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Zpravodaj souhlasí, že evropský nástroj pro jadernou bezpečnost by měl prosazovat progresivní pravidla, normy a postupy členských států EU v oblasti jaderné bezpečnosti a předávat je třetím zemím v souladu s ustanoveními Smlouvy o Euratomu a souboru tří směrnic o radiační ochraně, jaderné bezpečnosti a nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem (acquis communautaire).

Vzhledem k tomu, že směrnice EU jsou prováděny do právních rámců členských států, které se od sebe výrazně odlišují, byly pro tento účel vyvinuty specifické poznatky. Tyto poznatky jsou nejvhodnější a nejpraktičtější pro podporu konkrétních partnerských zemí, když se rozhodnout dosáhnout téhož ve svých vnitrostátních právních a průmyslových rámcích.

Zřízení schopných a nezávislých jaderných regulačních orgánů, které je nanejvýš důležité, následně v partnerských zemích zajistí zavedení těch nejpřísnějších bezpečnostních norem. Členské státy, na jejichž území se nacházejí jaderné elektrárny, zastávají v tomto ohledu významnou roli.

Evropský nástroj pro jadernou bezpečnost by měl podporovat mezinárodní spolupráci založenou na úmluvách o jaderné bezpečnosti a nakládání s radioaktivním odpadem a na Smlouvě o nešíření jaderných zbraní.

Partnerské země se vyzývají, aby se staly smluvními stranami těchto úmluv a umožnily pravidelné vzájemné hodnocení příslušných vnitrostátních systémů, na kterém se podílí Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Zprávy o přezkumu úmluv poskytují vnější pohled na aktuální stav a problémy v oblasti jaderné bezpečnosti ve třetích zemích, který lze použít při plánování evropské podpory na vysoké úrovni. Vzájemná hodnocení Světového sdružení provozovatelů jaderných elektráren mohou být užitečná při upřednostnění konkrétních potřeb podpory v dotyčných třetích zemích.

Cíle evropského nástroje pro jadernou bezpečnost by měly být vhodné rovněž pro potřeby a priority partnerských třetích zemí, které budou zohledněny prostřednictvím konzultací, plánů, strategií a specializovaných struktur.

UPLATŇOVÁNÍ EVROPSKÉHO NÁSTROJE PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Zpravodaj se domnívá, že útvary komise a všechny prováděcí orgány by měly nadále usilovat o zvýšenou měřitelnost účinnosti a dopadů. Té je zapotřebí od fáze tvorby plánů a programů přes sledování a přezkum zaměřený na výsledky až po hodnocení výsledků. Lepší měřitelnost může také usnadnit informování o výkonnosti v případě neodborných politických činitelů. Úzká spolupráce s MAEE, Světovým sdružením provozovatelů jaderných elektráren a dalšími subjekty je nezbytná, aby se zabránilo vynakládání zdvojeného úsilí.

Centralizované řízení evropského nástroje pro jadernou bezpečnost je vhodným opatřením, jež zajistí poskytování kvalifikované pomoci na základě odborných znalostí v jaderné oblasti na vysoké úrovni koordinované s příslušnými orgány členských států, které již mají potřebné know-how a odborné znalosti. Centralizované řízení rovněž podporuje úzkou spolupráci evropského nástroje pro jadernou bezpečnost s programy a akčními plány ostatních nástrojů na podporu vnější činnosti.

Co se týče soudržnosti s jinými nástroji, nařízení o všeobecném spojeném nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci sníží velké množství programů, například oddělí zeměpisné a tematické programy v rámci různých nástrojů, čímž lze zabránit možnému překrývání činností. Je třeba dále posílit kapacitu delegací EU zapojených do provádění vnější podpory, aby byly lépe vybavené a mohly překonávat obtíže při řízení a využívání doplňkovosti a vytvářela se součinnost mezi nástroji.

Pokud jde o soudržnost s členskými státy, potenciál pro společnou tvorbu programů má být podle posledních zjištění dále posílen. To však bude v některých případech vyžadovat větší odhodlání

ze strany vlád partnerských zemí a členských států.

ZÁVĚR

Aktuální výzvy:

-  stárnutí jaderných elektráren a programy na prodloužení životnosti;

-  bezpečné vyřazování odstavených elektráren;

-  nové státy zavádějící jadernou energii do své skladby zdrojů energie.

Tyto problémy představují příležitost pro další pomoc dotyčným třetím zemím ze strany Společenství při budování kapacit regulačních orgánů, zavádění řádných licenčních postupů, přezkumu hodnocení bezpečnosti a provádění doporučení, zavádění a zachování řádných opatření pro bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem.

Zvláštní důraz by měl být kladen na země v blízkém sousedství, jež byly dříve součástí Sovětského svazu. To se týká zemí, které vyvíjejí nové jaderné elektrárny, a také těch, které řeší otázku stárnutí a vyřazování stávajících jaderných elektráren.

Zpravodaj je přesvědčen, že v rámci nového evropského nástroje pro jadernou bezpečnost bude Unie nadále poskytovat podporu dotyčným třetím zemím při účinném a koordinovanějším přijímání nejpřísnějších bezpečnostních norem, které existují v členských státech EU a na celém světě ve všech činnostech v jaderné oblasti včetně příslušných záruk.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (22.11.2018)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Zpravodaj: Petras Auštrevičius

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj v obecné rovině podporuje cíle návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě smlouvy o Euratomu. Toto nařízení zajistí nové činnosti a kontinuitu opatření EU financovaných v rámci nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (2014–2020).

EU musí nadále zajišťovat vysokou míru jaderné bezpečnosti ve svém sousedství i na celém světě, stejně jako činí ve všech svých 28 členských státech. Nehody v Černobylu (1986) a ve Fukušimě (2011) měly celosvětové dopady na zdraví a politické důsledky a proto by EU měla i nadále usilovat o to, aby využívala své dlouholeté zkušenosti s civilním využitím jaderné energie v této oblasti a podporovala mezinárodní úsilí zaměřené na dodržování norem jaderné bezpečnosti a na související činnosti.

Návrh Komise se zaměřuje na finanční pomoc a související opatření, jejichž cílem je podpora účinné jaderné bezpečnosti a jaderné bezpečnosti v celosvětovém měřítku, především prosazování kultury účinné jaderné bezpečnosti a provádění nejpřísnějších norem v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před radiací, neustálé zlepšování jaderné bezpečnosti, odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, vyřazování bývalých jaderných areálů a jaderných zařízení z provozu a jejich sanace, zavádění účinných a efektivních systémů záruk.

V souvislosti s vnější činností EU, jejími závazky v oblasti jaderné bezpečnosti, nešíření jaderných zbraní a jaderné bezpečnosti a v oblasti cílů udržitelného rozvoje by se plánování opatření podle tohoto nařízení měla řídit zejména obecnými zájmy EU, založenými na zásadách vnější činnosti Unie, jak stanoví čl. 3 odst. 5, článek 8 a článek 21 Smlouvy o Evropské unii.

Tento nástroj by měl i nadále řešit zájmy, potřeby a priority EU v oblasti zahraniční politiky založené na dohodách o partnerství nebo mezinárodních závazcích podporovaných Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a skupinou G7 pro jadernou bezpečnost.

Zpravodaj poukazuje na pokračující strategickou úlohu ESVČ při plánování a v rámci cyklu řízení, pokud jde o koordinaci, řízení a soudržnost opatření s ostatními akcemi EU (např. v rámci stávajícího nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru nebo budoucího nařízení NDICI) v souladu s literou a duchem mezinárodních úmluv a smluv, na pružnou reakci na vývoj mezinárodní situace (např. plánu JCPOA Írán) a na podporu politického dialogu EU s partnery a vlivu na ně, zejména na země v bezprostředním sousedství EU.

Zpravodaj zdůrazňuje přidanou hodnotu EU ve srovnání s možnými akcemi jednotlivých členských států EU a politický vliv, kterého EU může dosáhnout.

Zásadním bodem je to, že návrh stanoviska dále navrhuje, aby byla doplněna ustanovení, která by rozvíjela kapacitu EU, aby byla schopna podporovat kulturu jaderné bezpečnosti a uplatňovat nejpřísnější standardy jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zejména ve svém bezprostředním okolí. Monitorování jaderných elektráren a dohled nad nimi již od jejich samotného vzniku musí být zajištěny mechanismy EU a dalších mezinárodních organizací relevantních v této oblasti, jako je Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Cílem tohoto návrhu na změnu je definovat a financovat opatření na provádění doporučení týkajících se zátěžových testů a stanovit mechanismy monitorování jaderných elektráren, které jsou budovány v bezprostřední blízkosti EU. Kromě toho je třeba zavést podmíněnost, tj. že obecná podpora EU pro dané země musí být podmíněna mírou spolupráce těchto zemí a jejich otevřenosti v oblasti jaderné bezpečnosti. Konkrétním příkladem je jaderná elektrárna Ostrovec v Bělorusku, na kterou by se měly takovéto mechanismy vztahovat(1).

Pokud jde o nové oblasti podpory navržené výše, zpravodaj navrhuje, aby byl předpokládaný rozpočet navýšen z 300 milionů EUR na 350 milionů EUR.

Zpravodaj připomíná, že poskytování úvěrů formou záruk pro vnější činnost, jak uvádí čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení (EINS), bude financován v rámci nařízení (EINS), ale budou se na něj vztahovat pravidla uvedená v čl. 26 odst. 2 nařízení NDICI.

Podle článku 203 Smlouvy o Euroatomu je EP pouze konzultován a není tedy zapojen do řádného legislativního postupu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Plánování opatření podle tohoto nařízení by se tedy mělo řídit závazky v oblasti jaderné bezpečnosti, nešíření jaderných zbraní a jaderné bezpečnosti a v oblasti cílů udržitelného a obecnými zájmy Unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Druhotné cíle programu by měly zahrnovat financování spravedlivého přechodu pro bývalé zaměstnance a místní společenství, jimž hrozí nezaměstnanost v důsledku vyřazení nebezpečných jaderných zařízení z provozu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  V souladu s kapitolou 10 Smlouvy o Euratomu by Společenství mělo pokračovat v úzké spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAEE) v souvislosti s jadernou bezpečností a zárukami v jaderné oblasti na podporu cílů kapitoly 3 a 7 hlavy II.

(6)  V souladu s kapitolou 10 Smlouvy o Euratomu by Společenství mělo pokračovat v úzké spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAEE), NATO a vnitrostátními orgány členských států, v souvislosti s jadernou bezpečností a zárukami v jaderné oblasti na podporu cílů kapitoly 3 a 7 hlavy II. Nástroj by rovněž měl podporovat mezinárodní spolupráci založenou na úmluvách o jaderné bezpečnosti a nakládání s radioaktivním odpadem.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Tento nástroj by měl stanovit akce na podporu těchto cílů a navazovat na akce, které byly dříve podporovány podle nařízení (Euratom) č. 237/201424 a které se týkají jaderné bezpečnosti a záruk v jaderné oblasti ve třetích zemích, zejména v přistupujících zemích, kandidátských zemích a u potenciálních kandidátů.

(7)  Tento nástroj by měl stanovit akce na podporu těchto cílů a navazovat na akce, které byly dříve podporovány podle nařízení (Euratom) č. 237/201424 a které se týkají jaderné bezpečnosti, bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem, bezpečného vyřazování bývalých jaderných areálů a jaderných zařízení z provozu a jejich sanace a záruk v jaderné oblasti třetích zemích, zejména v přistupujících zemích, kandidátských zemích a u potenciálních kandidátů, a v oblasti sousedství ve smyslu [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci] („oblast sousedství“), stejně jako v partnerských zemích, které s Unií uzavřely dohody o přidružení, partnerství a spolupráci.

__________________

__________________

24 Nařízení Rady (Euratom) č. 237/2014 ze dne 13. prosince 2013, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 109).

24 Nařízení Rady (Euratom) č. 237/2014 ze dne 13. prosince 2013, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 109).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Provádění tohoto nařízení by mělo v příslušných případech vycházet z konzultací s příslušnými orgány členských států a z dialogu s partnerskými zeměmi.

(8)  Provádění tohoto nařízení by mělo vycházet z konzultací s příslušnými orgány Unie a členských států a z účinného a na výsledky zaměřeného dialogu s partnerskými zeměmi. Pokud takovýto dialog nevyřeší obavy Unie v oblasti jaderné bezpečnosti, mělo by být vnější financování podle tohoto nařízení, [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci] a podle [nařízení o NPP III] dočasně pozastaveno nebo by nemělo být poskytováno. Unie by kromě toho měla být připravena řešit legitimní obavy členských států v souvislosti s bezpečností nových jaderných elektráren, zejména těch, které jsou budovány v přistupujících zemích, kandidátských zemích a případných kandidátských zemích a rovněž v sousedství.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Jakožto součást tohoto nástroje by Unie mohla podporovat dozorné orgány v jaderné oblasti v provádění zátěžových testů, a to na základě acquis Unie v oblasti jaderné bezpečnosti, a následných prováděcích opatření, zejména pokud jde o jaderné elektrárny budované v přistupujících zemích, kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemích a v oblasti sousedství.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Bude-li to možné a vhodné, měly by být výsledky vnější činnosti Společenství monitorovány a hodnoceny na základě předem definovaných, transparentních a měřitelných ukazatelů pro jednotlivé země, které jsou přizpůsobeny specifikům a cílům nástroje a které by, pokud možno, měly být založeny na rámci pro výsledky partnerské země.

(9)  Bude-li to možné a vhodné, měly by být výsledky vnější činnosti Společenství monitorovány a hodnoceny na základě předem definovaných, transparentních a měřitelných ukazatelů pro jednotlivé země, které jsou přizpůsobeny specifikům a cílům nástroje a které by, pokud možno, měly být založeny na rámci pro výsledky partnerské země. Unie by měla vytvořit a financovat potřebné mechanismy pravidelného monitoringu (např. týmy odborníků Unie nebo cesty), aby se zajistil dohled na prováděním doporučení týkající zátěžových testů jaderných elektráren, především elektráren budovaných v bezprostředním sousedství.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Odkazy na nástroje Unie v článku 9 rozhodnutí Rady 2010/427/EU32 by se měly považovat za odkazy na toto nařízení a na nařízení v něm uvedená. Komise by měla zajistit, aby bylo toto nařízení prováděno v souladu s úlohou ESVČ, jak je stanoveno v uvedeném rozhodnutí.

(18)  Vysoký představitel Unie pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku by měl zaručovat celkovou politickou koordinaci vnější činnosti Unie a zajišťovat její jednotnost, soudržnost a účinnost, zejména prostřednictvím tohoto nařízení. ESVČ by měla přispívat k cyklu programování a řízení podle tohoto nařízení na základě politických cílů stanovených v článku 2.

_________________

 

32 Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).

 

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cílem tohoto nařízení je doplnit činnosti v oblasti jaderné spolupráce, které jsou financovány podle [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci], konkrétně za účelem podpory prosazování vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a provádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích na základě činností v rámci Společenství a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

1.  Cílem tohoto nařízení je doplnit činnosti v oblasti jaderné spolupráce, které jsou financovány podle [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci], konkrétně za účelem podpory prosazování vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, norem transparentnosti a provádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích na základě činností v rámci Společenství a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Pomoc poskytovaná Unií v oblasti jaderné bezpečnosti a záruk podle tohoto nařízení nemá za cíl podporovat jadernou energetiku, a nebude proto vykládána jako opatření na podporu tohoto zdroje energie ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podpora účinné kultury jaderné bezpečnosti a uplatňování nejpřísnějších norem jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a trvalé zdokonalování jaderné bezpečnosti;

a)  podpora účinné kultury jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a uplatňování nejpřísnějších norem jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a trvalé zdokonalování jaderné bezpečnosti; včasné uzavření, pokud jaderné zařízení nemůže být modernizováno, aby splňovalo mezinárodně uznávané normy v oblasti jaderné bezpečnosti v plném rozsahu;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, vyřazování bývalých jaderných areálů a jaderných zařízení z provozu a jejich sanace;

b)  odpovědné a bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem, včetně vyhořelého paliva (tj. předběžné ošetření, ošetření, zpracování, skladování a likvidace), a bezpečné vyřazování bývalých jaderných areálů a jaderných zařízení z provozu a jejich sanace, jakož i nakládání s oblastmi s pozůstatky po těžbě uranu či potopenými radioaktivními objekty a materiály;

Odůvodnění

Tím, že byla odstraněna příloha stávajícího nařízení Rady o nástroji pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (EU) č. 237/2014 (INSC), v němž byly kritéria a priority podrobně rozvedeny, je důležité podrobněji rozvést cíle stanovené v článku 2 nového nařízení. Tento pozměňovací návrh má za cíl znovu vložit ustanovení, které bylo součástí stávajícího nařízení Rady o nástroji pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (EU) č. 237/2014.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zavádění účinných a efektivních systémů záruk.

c)  zavádění účinných, efektivních a transparentních systémů záruk, do nichž jsou rovněž zapojeny vnitrostátní orgány odpovědné za opatření proti šíření zbraní, včetně financování komplexních hodnocení rizik a bezpečnosti („zátěžových testů“) jaderných elektráren, provádění doporučení vyplývajících z těchto zátěžových testů, a to na základě acquis Unie, a souvisejících monitorovacích opatření, zejména v přistupujících zemích, kandidátských zemích a případných kandidátských zemích a v sousedství.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  komunikace s veřejností ohledně toho, jak program zlepšil jadernou bezpečnost a zajišťuje úspěšné vyřazování bývalých jaderných zařízení z provozu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční krytí pro provádění tohoto nařízení na období 2021–2027 činí 300 milionů EUR v běžných cenách.

Finanční krytí pro provádění tohoto nařízení na období 2021–2027 činí 350 milionů EUR v běžných cenách.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zastřešující rámec politiky pro provádění tohoto nařízení tvoří dohody o přidružení, dohody o partnerství a spolupráci, vícestranné dohody a jiné dohody, které zakládají právně závazný vztah s partnerskými zeměmi, jakož i závěry Evropské rady a závěry Rady, prohlášení z vrcholných schůzek nebo závěry setkání na vysoké úrovni s partnerskými zeměmi, sdělení Komise nebo společná sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Zastřešující rámec politiky pro provádění tohoto nařízení tvoří dohody o přidružení, dohody o partnerství a spolupráci, vícestranné dohody a jiné dohody, které zakládají právně závazný vztah s partnerskými zeměmi, jakož i závěry Evropské rady a závěry Rady, prohlášení z vrcholných schůzek nebo závěry setkání na vysoké úrovni s partnerskými zeměmi, sdělení Komise nebo společná sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a acquis Unie týkající se jaderné bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Cílem víceletých orientačních programů je poskytnout soudržný rámec pro spolupráci mezi Společenstvím a dotyčnými třetími zeměmi či regiony v souladu s celkovým cílem a rozsahem, cíli, zásadami a politikou Společenství a na základě rámce politiky uvedeného v článku 5.

2.  Cílem víceletých orientačních programů je poskytnout soudržný rámec pro spolupráci mezi Společenstvím a dotyčnými třetími zeměmi, regiony či mezinárodními organizacemi v souladu s celkovým cílem a rozsahem, cíli, zásadami a politikou Společenství a na základě rámce politiky uvedeného v článku 5.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Víceleté orientační programy odrážejí cíle a záměry Společenství v mezinárodních organizacích, jak jsou stanoveny v článku 5, přičemž prosazují znalosti získané v rámci programu a využívají zkušenosti příslušných mezinárodních organizací v oblasti jaderné bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  akčních plánů, jednotlivých opatření a podpůrných opatření, u nichž financování z prostředků Unie nepřekračuje 10 milionů EUR; b)

a)  jednotlivých opatření a podpůrných opatření, u nichž financování z prostředků Unie nepřekračuje 10 milionů EUR;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  náklady související se zajištěním spravedlivého přechodu pro bývalé zaměstnance a společenství při vyřazení jaderného zařízení z provozu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ze zemí uvedených v odstavci 1 mohou při splnění příslušných podmínek pocházet veškeré dodávky a materiály financované podle tohoto nařízení.

2.  Ze zemí uvedených v odstavci 1 a článku 11a mohou při splnění příslušných podmínek pocházet veškeré dodávky a materiály financované podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Podmíněnost a pozastavení pomoci

 

1.   Pomoc Unie v souladu s tímto nařízením je podmíněna tím, že dotčené partnerské země dodržují:

 

a)    příslušné mezinárodní úmluvy v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAEE).

 

b)    Úmluvu o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států přijatou ve finském Epsoo dne 25. ledna 1991 a Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí přijatou v dánském Aarhusu dne 25. června 1998 a jejich následné změny;

 

c)  Smlouvu o nešíření jaderných zbraní a její dodatkové protokoly;

 

d)  závazky v rámci dohod o partnerství a dohod o přidružení s Unií;

 

e)   závazky o provádění zátěžových testů a souvisejících opatření.

 

2. V případě nedodržení podmínek uvedených v odstavci 1 bude finanční pomoc Unie podle tohoto nařízení a [nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci] nebo [nařízení o NPP III] přezkoumána a může být omezena nebo dočasně pozastavena.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počet připravených, zavedených nebo revidovaných právníchregulačních aktů a

a)  připravené, zavedené nebo revidované právní a regulační akty a

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet projektových studií, koncepčních studií nebo studií proveditelnosti týkajících se zřizování zařízení v souladu s nejpřísnějšími normami v oblasti jaderné bezpečnosti.

b)  projektové studie, koncepční studie nebo studie proveditelnosti týkající se zřizování zařízení v souladu s nejpřísnějšími normami v oblasti jaderné bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  provádění opatření ke zlepšení jaderné bezpečností a nakládání s radioaktivním odpadem na základě nejpřísnějších norem bezpečnosti, včetně doporučení vyplývajících z mezinárodního vzájemného hodnocení.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  míra, do jaké byla veřejnost v partnerských zemích informována o programu.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se uplatňuje v souladu s rozhodnutím 2010/427/EU.

Vysoký představitel Unie pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku zaručuje celkovou politickou koordinaci vnější činnosti Unie a zajišťuje její jednotnost, soudržnost a účinnost, zejména prostřednictvím tohoto nařízení. ESVČ přispívá k cyklu programování a řízení podle tohoto nařízení na základě politických cílů stanovených v článku 2.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení evropského nástroje pro jadernou bezpečnost doplňujícího nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu

Referenční údaje

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

ITRE

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

5.7.2018

Zpravodaj

       Datum jmenování

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

KONEČNÉ JMENOVITÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

EKR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous

ESL/SZL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

ELS

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

Zelení/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

EKR

Marek Jurek

Vysvětlivky symbolů:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdržení se hlasování

(1)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2016 o situaci v Bělorusku (2016/2934(RSP)), bod 15; Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 135-139. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX:52016IP0456


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení evropského nástroje pro jadernou bezpečnost, který doplňuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, na základě Smlouvy o Euratomu

Referenční údaje

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

3.7.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Vladimir Urutchev

5.9.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Renate Sommer

Datum předložení

10.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí