BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten

10.12.2018 - (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)) - *

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Vladimir Urutchev


Procedure : 2018/0245(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0448/2018
Indgivne tekster :
A8-0448/2018
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0462),

-  der henviser til artikel 203 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0315/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0000/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Derfor bør forpligtelserne vedrørende nuklear sikkerhed, ikkespredning og nuklear sikring samt målene for bæredygtig udvikling og Unionens samlede interesser spille en afgørende rolle i forbindelse med programmeringen af foranstaltninger i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Målet med programmet "europæisk instrument for nuklear sikkerhed, som supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten" bør være at fremme effektiv nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse og anvendelse af effektiv sikkerhedskontrol af nukleare materialer i tredjelande med udgangspunkt i foranstaltninger i Unionen.

(3)  Målet med programmet "europæisk instrument for nuklear sikkerhed, som supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten" ("instrumentet"), bør være at fremme effektiv nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse og anvendelse af effektiv sikkerhedskontrol af nukleare materialer i tredjelande med udgangspunkt i de lovgivningsmæssige rammer og delingen af bedste praksis i Unionen.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Instrumentet bør på ingen måde fremme brugen af atomenergi i tredjelande og Unionen, men bør navnlig fokusere på at forbedre de nukleare sikkerhedsstandarder på verdensplan og samtidig fremme et højt niveau for strålingsbeskyttelse og anvendelse af effektiv sikkerhedskontrol med nukleare materialer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  Atomulykkerne på atomkraftværkerne i Tjernobyl i 1986 og Fukushima Daiichi i 2011 har klart vist, at atomulykker har ødelæggende globale konsekvenser for mennesker og miljø. Dette understreger nødvendigheden af høje standarder for nuklear sikkerhed og nukleare sikkerhedskontroller og en vedvarende indsats for at forbedre disse standarder og kontrolforanstaltninger globalt, samt af, at EU engagerer sig for at støtte disse mål i tredjelande. Disse standarder og kontrolforanstaltninger bør afspejle bedste praksis, navnlig med hensyn til forvaltning og reguleringsmæssig uafhængighed.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Denne forordning er en del af den ramme, der er udstukket for tilrettelæggelsen af samarbejde, og bør supplere de foranstaltninger vedrørende nukleart samarbejde, som finansieres inden for rammerne af [forordningen om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde].

(4)  Denne forordning er en del af den ramme, der er udstukket for tilrettelæggelsen af samarbejde, og bør supplere de foranstaltninger vedrørende nukleart samarbejde, som finansieres inden for rammerne af [forordningen om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde], som er omfattet af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og navnlig artikel 209, 212 og 322, stk. 1.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Fællesskabet har undertegnet konventionen om nuklear sikkerhed (1994) og den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald (1997).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Gennemsigtighed og oplysninger til offentligheden med hensyn til nuklear sikkerhed, nuklear sikkerhedskontrol, nedlukning og affaldsforvaltningsaktiviteter, som det eksempelvis kræves i Aarhuskonventionen (1998), er vigtige elementer for at forebygge negative virkninger af radioaktive stoffer på mennesker og miljø og bør således garanteres i henhold til dette instrument.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Fællesskabet bør i overensstemmelse med Euratomtraktatens kapitel 10 fortsætte sit tætte samarbejde med Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) om nuklear sikkerhed og nuklear sikkerhedskontrol til fremme af målene i afsnit II, kapitel 3 og 7.

(6)  Fællesskabet bør i overensstemmelse med Euratomtraktatens kapitel 10 fortsætte sit tætte samarbejde med Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) om nuklear sikkerhed og nuklear sikkerhedskontrol til fremme af målene i afsnit II, kapitel 3 og 7. Det bør desuden samarbejde med andre højt estimerede internationale organisationer på området, f.eks. Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling/Kerneenergiagenturet, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Miljøpartnerskabet inden for Rammerne af Den Nordlige Dimension, der forfølger samme mål som Fællesskabet med hensyn til nuklear sikkerhed. Sammenhæng, komplementaritet og samarbejde mellem instrumentet og disse organisationer og deres programmer kan øge omfanget og effektiviteten af nukleare sikkerhedsforanstaltninger verden over. Unødvendigt dobbeltarbejde og overlapninger bør undgås.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  For løbende at forbedre den nukleare sikkerhed og styrke reguleringen på dette område i Unionen har Rådet vedtaget rådsdirektiverne 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom og 2013/59/Euratom. Disse direktiver samt de høje nukleare sikkerheds- og nedlukningsstandarder i Fællesskabet fungerer som retningslinje for foranstaltninger, der finansieres under dette instrument, og skal motivere samarbejdende tredjelande til at gennemføre bestemmelser og standarder med samme sikkerhedsniveau.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Instrumentet bør også fremme internationalt samarbejde på grundlag af konventioner om nuklear sikkerhed og forvaltning af radioaktivt affald. Partnerlandene bør tilskyndes til at blive parter i disse konventioner og give mulighed for regelmæssige peer reviews af deres nationale systemer med bistand fra IAEA. Peer reviews giver et eksternt billede af situationen og udfordringerne inden for nuklear sikkerhed i tredjelande, som kan anvendes i forbindelse med programmeringen af Unionens støtte på højt plan. Instrumentet kan drage fordel af gennemgange foretaget af velrenommerede internationale atomenergiagenturer, der udfører peer reviews og rapporterer til de potentielle støttemodtagere inden for rammerne af instrumentet. Resultaterne og anbefalingerne fra sådanne peer reviews, som stilles til rådighed for de nationale myndigheder, kan også være nyttige med hensyn til at prioritere konkrete støtteforanstaltninger til de pågældende tredjelande.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c)  Begreberne nuklear sikkerhed og nuklear sikring er uløseligt forbundne, idet mangelfuld nuklear sikkerhed, f.eks. for så vidt angår sikre driftsprocesser, kan føre til nukleare sikringsrisici, og idet nukleare sikringsrisici, navnlig nye risici – f.eks. med hensyn til cybersikkerhed – kan føre til nye udfordringer for den nukleare sikkerhed. Unionens aktiviteter vedrørende nuklear sikring i tredjelande som fastsat i bilag II til forordning ... [COD nr. 2018/0243 (NDICI)] og aktiviteter, der finansieres via dette instrument, bør således være sammenhængende og komplementære.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Dette instrument bør sikre foranstaltninger til støtte for disse mål og bygge videre på de foranstaltninger, der er tidligere har fået støtte i henhold til forordning (Euratom) nr. 237/201424 om nuklear sikkerhed og nuklear sikkerhedskontrol i tredjelande, navnlig i tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidater.

(7)  Dette instrument bør sikre foranstaltninger til støtte for disse mål og bygge videre på de foranstaltninger, der tidligere har fået støtte i henhold til forordning (Euratom) nr. 237/201424 om nuklear sikkerhed, sikker håndtering af radioaktivt affald, sikker nedlukning og oprydning af tidligere nukleare anlæg og nuklear sikkerhedskontrol i tredjelande, navnlig i tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidater samt i naboskabsområdet, jf. forordning ... [COD 2018/0243 (NDICI-forordningen)]. Med henblik på at gennemføre de højest mulige standarder for nuklear sikkerhed og afdække mangler i de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger kan instrumentet støtte nukleare tilsynsmyndigheder i at udføre omfattende risiko- og sikkerhedsvurderinger ("stresstest") af eksisterende anlæg og af nukleare anlæg, der er under opførelse, på grundlag af den gældende fællesskabsret om nuklear sikkerhed og radioaktivt affald, gennemførelse af anbefalinger og overvågning af relevante foranstaltninger. Europa-Parlamentet bør regelmæssigt underrettes af Kommissionen om aktiviteter inden for nuklear sikkerhed i tredjelande og om status for deres gennemførelse.

_______________

_________________

24 Rådets forordning (Euratom) nr. 237/2014 af 13. december 2013 om oprettelse af et instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 109).

24 Rådets forordning (Euratom) nr. 237/2014 af 13. december 2013 om oprettelse af et instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 109).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  I henhold til artikel 3 i TEUF er det Unionens mål at forbedre borgernes trivsel. Dette instrument giver Unionen mulighed for at forbedre menneskers socioøkonomiske og sundhedsmæssige situation globalt på en bæredygtig måde inden for og uden for dens grænser. De projekter, der finansieres gennem dette instrument, bør stemme overens med Unionens interne og eksterne politikker ved f.eks. at bidrage til opnåelse af målene for bæredygtig udvikling såsom god sundhedspleje og trivsel, rent vand og sanitet. Selve instrumentet bør være i overensstemmelse med principperne for god regeringsførelse og derved bidrage til det bæredygtige udviklingsmål fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Instrumentet bør sigte mod at få lande, der modtager finansiel bistand i henhold til denne forordning, til at overholde de forpligtelser, der følger af associerings-, partnerskabs- og samarbejdsaftalerne med Unionen og traktaten om ikkespredning af kernevåben, binde sig til relevante internationale konventioner, opretholde standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse og forpligte sig til at gennemføre relevante henstillinger og foranstaltninger med den højest mulige standard for gennemsigtighed og offentlighed.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c)  Dette instrument bør ved hjælp af projekter, som finansieres gennem det, fuldt ud støtte foranstaltninger for nuklear sikkerhed og nuklear sikkerhedsforanstaltninger samt forbedre den sundhedsmæssige tilstand for borgerne i tredjelande, navnlig dem, der bor i nærheden af atomkraftanlæg og/eller områder, hvor der brydes uran, herunder sikker oprydning af tidligere områder i tilknytning til uranminer i tredjelande, især i Centralasien og i Afrika, hvor Sydafrika, Niger og Namibia i øjeblikket står for ca. 18 % af den globale forsyning af uran.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 7 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7d)   Dette instrument bør sigte mod at få lande, der modtager finansiel bistand i henhold til denne forordning, til at fremme demokratiske principper, retsstatsprincippet og menneskerettighederne og overholde de forpligtelser, der følger af Esbokonventionen og Århuskonventionen.

 

 

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Gennemførelsen af denne forordning bør baseres på en eventuel høring af medlemsstaternes relevante myndigheder og på en dialog med partnerlandene.

(8)  Gennemførelsen af denne forordning bør i givet fald baseres på en høring af Unionens og medlemsstaternes relevante myndigheder, såsom Gruppen af Europæiske Nukleare Tilsynsmyndigheder, og på en dialog med partnerlandene. En sådan høring bør navnlig finde sted under udviklingen og inden vedtagelsen af flerårige vejledende programmer. Løser en sådan dialog ikke EU's bekymringer med hensyn til nuklear sikkerhed, bør den eksterne finansiering i henhold til denne forordning ikke tildeles.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Der bør tilskyndes til en individuel, differentieret tilgang over for lande, der modtager støtte gennem instrumentet. Anvendelsen af instrumentet bør baseres på en vurdering af specifikke behov hos de lande, der modtager støtte, og på de forventede samlede fordele ved instrumentet, navnlig strukturelle ændringer i de berørte lande.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  Medlemsstaternes tilsynsorganer, tekniske støtteorganisationer, atomingeniørvirksomheder og kernekraftværker har den nødvendige ekspertise og knowhow til at gennemføre de højeste standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse i en række forskellige regelsæt i medlemsstaterne, hvilket kan være en nyttig kilde til støtte til partnerlande, som har til hensigt at gøre det samme i deres nationale lovgivningsmæssige og industrielle rammer.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Resultaterne af fællesskabets foranstaltninger udadtil bør så vidt muligt, og når det er relevant, overvåges og vurderes ud fra forud fastsatte, gennemsigtige, landespecifikke og målbare indikatorer, der er tilpasset instrumentets specificiteter og mål, og gerne baseret på partnerlandets resultatramme.

(9)  Resultaterne af Fællesskabets foranstaltninger udadtil bør overvåges og vurderes ud fra forud fastsatte, gennemsigtige, lande- og kønsspecifikke samt målbare indikatorer, der er tilpasset instrumentets specificiteter og mål, og gerne baseret på partnerlandets resultatramme. Indikatorerne bør være præstations- og resultatorienterede med henblik på at kræve mere ansvar og ansvarlighed fra modtagerlandenes side over for Unionen og medlemsstaterne med hensyn til resultater, der opnås i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden.

 

 

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Unionen og fællesskabet bør tilstræbe den mest effektive anvendelse af de ressourcer, der er til rådighed, for at optimere virkningen af deres optræden udadtil. Dette bør ske ved hjælp af sammenhæng og komplementaritet blandt Unionens eksterne finansieringsinstrumenter samt skabelse af synergier med andre EU-politikker og -programmer. For at få størst mulig virkning af kombinerede interventioner med henblik på at nå et fælles mål bør denne forordning give mulighed for en kombination af finansiering med andre EU-programmer, så længe bidragene ikke dækker de samme omkostninger.

(10)  Unionen og Fællesskabet bør tilstræbe den optimale og mest effektive anvendelse af de ressourcer, der er til rådighed, og søge at forbedre gennemførelsen og kvaliteten af udgifterne for at optimere virkningen af deres optræden udadtil. Dette bør ske ved hjælp af sammenhæng og komplementaritet blandt Unionens eksterne finansieringsinstrumenter samt skabelse af synergier med andre EU-politikker og -programmer, navnlig Euratoms forsknings- og uddannelsesprogrammer. For at få størst mulig virkning af kombinerede interventioner med henblik på at nå et fælles mål bør denne forordning give mulighed for en kombination af finansiering med andre EU-programmer, så længe bidragene ikke dækker de samme omkostninger.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger samt finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 125, stk. 1, i finansforordningen.

(14)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse, samtidig med at der tages hensyn til deres tilgængelighed for potentielle partnere og deres evne til at skabe retssikkerhed. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger samt finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 125, stk. 1, i finansforordningen.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  For at fremme gennemførelsen af de højest mulige standarder for nuklear sikkerhed i tredjelande effektivt og rettidigt, er det nødvendigt, at beslutnings- og forhandlingsprocesser i Kommissionen og med tredjelande er effektive og hurtige.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Målet med denne forordning er at supplere de samarbejdsforanstaltninger på det nukleare område, som finansieres inden for rammerne af [forordningen om instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde], især for at fremme et højt nukleart sikkerhedsniveau, strålingsbeskyttelse og gennemførelse af effektiv sikkerhedskontrol med nukleart materiale i tredjelande, idet der bygges på foranstaltningerne i fællesskabet, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

1.  Målet med denne forordning er at supplere de samarbejdsforanstaltninger på det nukleare område, som finansieres inden for rammerne af [forordningen om instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde], især for at fremme et højt nukleart sikkerhedsniveau, strålingsbeskyttelse og gennemførelse af effektiv sikkerhedskontrol med nukleart materiale i tredjelande, idet der bygges på regelsættene og den bedste praksis i Fællesskabet, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, og idet der bidrages til en rent civil anvendelse af nukleart materiale, og derved at borgerne og miljøet beskyttes. Inden for rammerne af dette mål har denne forordning desuden til formål at støtte gennemførelsen af gennemsigtighed i tredjelandes myndigheders beslutningstagning på det nukleare område.

 

Unionens samarbejde på området nuklear sikkerhed og sikkerhedskontrol i medfør af denne forordning sigter ikke mod at fremme atomkraft.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fremme af en effektiv sikkerhedskultur på det nukleare område og gennemførelse af de højeste standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse og fortsat forbedring af den nukleare sikkerhed

a)  fremme af en effektiv sikkerhedskultur og forvaltning på det nukleare område, løbende forbedring af den nukleare sikkerhed og gennemførelse af de højeste standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse, der findes inden for Fællesskabet og internationalt med hensyn til de relevante nukleare aktiviteter

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ansvarlig og sikker forvaltning af brugt brændsel og radioaktivt affald, nedlukning af tidligere nukleare anlæg og installationer samt oprydning

b)  ansvarlig og sikker forvaltning af radioaktivt affald, herunder brugt brændsel, fra dets frembringelse til dets endelige deponering (dvs. forbehandling, behandling, forarbejdning, oplagring og deponering) og sikker og effektiv nedlukning og oprydning af tidligere nukleare anlæg og installationer samt affaldslagre, der er knyttet til uranbrydning eller sunkne radioaktive genstande og materialer

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  indførelse af effektive sikkerhedskontrolsystemer.

c)  indførelse af effektive og gennemsigtige sikkerhedskontroller af nukleart materiale.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  tilskyndelse til fremme af overordnet gennemsigtighed og åbenhed hos myndighederne i tredjelande samt orientering og inddragelse af offentligheden i beslutningsprocesser, der vedrører sikkerheden på nukleare anlæg og effektive metoder til håndtering af radioaktivt affald, i overensstemmelse med relevante internationale konventioner og instrumenter.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra cb (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  udnyttelse af instrumentets viden og foranstaltninger til at øge den politiske indflydelse i internationale organisationer på energi- og sikkerhedsområdet.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I forbindelse med denne forordnings gennemførelse sikres overensstemmelse, synergi og komplementaritet med forordning (EU) XXX/XXX om instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde, andre programmer for Unionens optræden udadtil og andre relevante EU-politikker og EU-programmer samt udviklingsvenlig politikkohærens.

1.  I forbindelse med denne forordnings gennemførelse sikres overensstemmelse, synergi og komplementaritet med forordning (EU) XXX/XXX om instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde, andre programmer for Unionens optræden udadtil og andre relevante EU-politikker og lovgivningsmæssige retsakter såsom Rådets direktiv 2009/11/Euratom, 2011/70/Euratom og 2013/59/Euratom, Unionens mål og værdier og EU-programmer såsom forsknings- og Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og uddannelsesprogram, som komplementerer Horisont Europa, samt udviklingsvenlig politikkohærens.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen koordinerer sit samarbejde med tredjelande og med internationale organisationer, der forfølger lignende mål, især IAEA og OECD/NEA. Denne koordinering vil gøre det muligt for Fællesskabet og de berørte organisationer at undgå overlapning af indsatsen og finansieringen med hensyn til tredjelande. Kommissionen bør også inddrage medlemsstaternes kompetente myndigheder og de europæiske aktører i sit arbejde og derved styrke kvaliteten af den europæiske ekspertise på området nuklear sikkerhed og sikkerhedskontrol.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansieringsrammen til gennemførelsen af denne forordning i perioden 20212027 er 300 mio. EUR i løbende priser.

Finansieringsrammen til gennemførelsen af denne forordning i perioden 2021-2027 er 266 mio. EUR i faste priser.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den overordnede politiske ramme for denne forordnings gennemførelse udgøres af associeringsaftaler, partnerskabs- og samarbejdsaftaler, multilaterale aftale og andre aftaler, der fastlægger en juridisk bindende forbindelse med partnerlandene, samt Det Europæiske Råds konklusioner og Rådets konklusioner, topmødeerklæringer eller konklusioner fra møder på højt plan med partnerlande, meddelelser fra Kommissionen eller fælles meddelelser fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Fællesskabets lovgivning vedrørende nuklear sikkerhed og sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald, den overordnede politiske ramme for denne forordnings gennemførelse udgøres af associeringsaftaler, partnerskabs- og samarbejdsaftaler, multilaterale aftale og andre aftaler, der fastlægger en juridisk bindende forbindelse med partnerlandene, samt Det Europæiske Råds konklusioner og Rådets konklusioner, topmødeerklæringer eller konklusioner fra møder på højt plan med partnerlande, meddelelser fra Kommissionen eller fælles meddelelser fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De flerårige vejledende programmer tager sigte på at skabe en sammenhængende ramme for samarbejdet mellem fællesskabet og de pågældende tredjelande eller regioner, som stemmer overens med det overordnede formål med fællesskabet og dets anvendelsesområde, mål, principper og politik og bygger på den politiske ramme, der er omhandlet i artikel 5.

2.  De flerårige vejledende programmer tager sigte på at skabe en sammenhængende ramme for samarbejdet mellem Fællesskabet og de pågældende tredjelande, regioner eller internationale organisationer, som stemmer overens med det overordnede formål med Fællesskabet og dets anvendelsesområde, mål, principper og politik og bygger på den politiske ramme, der er omhandlet i artikel 5.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De flerårige vejledende programmer udgør et generelt grundlag for samarbejdet og fastlægger fællesskabets mål for samarbejde i henhold til denne forordning under hensyntagen til de pågældende landes behov, fællesskabets prioriteter, den internationale situation og de respektive tredjelandes foranstaltninger. I de flerårige vejledende programmer angives også merværdien ved samarbejdet, og hvordan overlapninger med andre programmer og initiativer undgås, navnlig programmer og initiativer fra internationale organisationer med tilsvarende mål og større donorer.

3.  De flerårige vejledende programmer udgør et generelt grundlag for samarbejdet og fastlægger Fællesskabets mål for samarbejde i henhold til denne forordning under hensyntagen til de pågældende landes behov og situation, Fællesskabets prioriteter, den internationale situation og de respektive tredjelandes foranstaltninger. I de flerårige vejledende programmer angives også merværdien ved samarbejdet, og hvordan overlapninger med andre programmer og initiativer undgås, navnlig programmer og initiativer fra internationale organisationer med tilsvarende mål og større donorer.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De flerårige vejledende programmer sigter mod at få lande, der modtager finansiel bistand i henhold til denne forordning, til at overholde de forpligtelser, der følger af aftalerne med Unionen og traktaten om ikkespredning af kernevåben, forpligte sig til at overholde relevante internationale konventioner, opretholde standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse og forpligte sig til at gennemføre relevante henstillinger og foranstaltninger, idet de sikrer den højeste grad af gennemsigtighed og offentlighed i forbindelse hermed.

 

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Flerårige vejledende programmer bør fastlægge rammer for kvalificeret og uafhængig kontrol for at øge niveauet af nuklear sikkerhed i partnerlandene. De flerårige vejledende programmer kan indeholde bestemmelser om støtte til nukleare tilsynsmyndigheder, der gennemfører omfattende risiko- og sikkerhedsvurderinger ("stresstest") af atomkraftværker, på grundlag af gældende fællesskabsret om nuklear sikkerhed og radioaktivt affald, samt gennemførelse af de henstillinger, der fremsættes som følge af disse stresstest og overvågning af anvendelsen af relevante foranstaltninger, eksempelvis i tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande samt lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De flerårige vejledende programmer bygger på en dialog med partnerlande eller -regioner.

5.  De flerårige vejledende programmer bygger på en dialog med partnerlande eller -regioner. Ved udarbejdelsen og forud for vedtagelsen af programmerne bør Kommissionen høre Gruppen af Europæiske Nukleare Tilsynsmyndigheder (ENSREG) og, hvor det er relevant, medlemsstaternes relevante myndigheder.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen vedtager de flerårige vejledende programmer i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren, jf. artikel 13, stk. 2. Kommissionen reviderer og opdaterer eventuelt de vejledende programmer i overensstemmelse med samme procedure.

6.  Kommissionen vedtager de flerårige vejledende programmer i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren, jf. artikel 13, stk. 2. Kommissionen gennemgår dem midtvejs og reviderer og opdaterer eventuelt de vejledende programmer i overensstemmelse med samme procedure.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  handlingsplaner, individuelle foranstaltninger og støtteforanstaltninger, til hvilke EU-finansieringen ikke overstiger 10 mio. EUR

a)  individuelle foranstaltninger og støtteforanstaltninger, til hvilke EU-finansieringen ikke overstiger 10 mio. EUR

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udgifter i forbindelse med informations- og kommunikationstiltag, herunder udvikling af kommunikationsstrategier og kommunikation om og synliggørelse af Unionens politiske prioriteter.

b)  udgifter i forbindelse med informations- og kommunikationstiltag, herunder udvikling af kommunikationsstrategier og kommunikation om og synliggørelse af Unionens politiske prioriteter, mål og værdier.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Kriterier for internationalt samarbejde om sikkerhed på det nukleare område

 

1.  En fælles forståelse og en gensidig aftale mellem tredjelandet og Fællesskabet bekræftes gennem en formel anmodning til Kommissionen, der forpligter den respektive regering.

 

2.  Tredjelande, der ønsker at samarbejde med Fællesskabet, skal være medlemmer af traktaten om ikkespredning af kernevåben og bør have gennemført den hertil knyttede tillægsprotokol eller en aftale om sikkerhedskontrol med Det Internationale Atomenergiagentur, som giver tilstrækkelig sikkerhed for, at anmeldt nukleart materiale kun anvendes til fredelig nuklear virksomhed, og for fravær af uanmeldt nukleart materiale eller uanmeldte nukleare aktiviteter i det pågældende land som helhed. De tilslutter sig i fuld udstrækning de grundlæggende sikkerhedsprincipper som fastsat i IAEA's sikkerhedsstandarder og skal være parter i de relevante konventioner såsom konventionen om nuklear sikkerhed og den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald eller have taget skridt, der viser et fast tilsagn om at tiltræde disse konventioner. I tilfælde af aktivt samarbejde evalueres denne forpligtelse årligt, idet der tages hensyn til nationale rapporter og andre dokumenter om gennemførelsen af de relevante konventioner. På baggrund af den nævnte evaluering træffes der afgørelse om fortsættelse af samarbejdet. I en hastesituation udvises der rent undtagelsesvis fleksibilitet i forbindelse med anvendelsen af disse principper.

 

3.  For at sikre og overvåge overholdelsen af målene for samarbejdet i medfør af denne forordning skal det pågældende tredjeland acceptere, at de tiltag, som iværksættes i henhold til stk. 2, evalueres. Denne evaluering skal muliggøre opfølgning af og kontrol med overholdelsen af de aftalte mål og kan være en betingelse for fortsat udbetaling af fællesskabsbidrag.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Overvågning, rapportering og evaluering foretages i henhold til artikel 31, stk. 2, 4, 5 og 6, og artikel 32 og 36 i forordning (EU) XXX/XXX om instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde.

1)  Overvågning, rapportering og evaluering foretages i henhold til artikel 31, stk. 2, 4, 5 og 6, og artikel 32 og 36 i forordning (EU) XXX/XXX om instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde. Specifikke evalueringer, jf. artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) XXX/XXX NDICI, vedrørende nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse og sikkerhedskontrol efter høring af ENSREG drøftes inden for rammerne af det europæiske instrument for international nuklear sikkerhed og forelægges Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  antallet af retsakter og retsforskrifter, der udarbejdes, indføres eller revideres og

a)  antallet af retsakter og retsforskrifter, der udarbejdes, indføres eller revideres, og en vellykket gennemførelse heraf samt deres indvirkning på nukleare sikkerhedsstandarder og sikkerhedskontrolforanstaltninger i de respektive lande, herunder indvirkning på borgerne og miljøet

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af undersøgelser vedrørende udformning, koncept og gennemførlighed med henblik på etablering af faciliteter i overensstemmelse med de højeste standarder for nuklear sikkerhed.

b)  antallet af undersøgelser vedrørende udformning, koncept og gennemførlighed med henblik på etablering af faciliteter i overensstemmelse med de højeste standarder for nuklear sikkerhed og vellykket gennemførelse af resultaterne af disse undersøgelser.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra ba (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse og effektive foranstaltninger til forbedret sikkerhedskontrol baseret på de højeste standarder for nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhedskontrol, herunder resultater af internationale peerevalueringer, der er gennemført på atomkraftværker.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Gennemsigtighed

 

Kommissionen og tredjelande, der samarbejder med Unionen inden for rammerne af dette instrument, sikrer, at nødvendig information vedrørende nukleare sikkerhedsforanstaltninger, der træffes i disse tredjelande ved hjælp af instrumentet og i forbindelse med landenes nukleare sikkerhedsstandarder generelt, stilles til rådighed for arbejdstagerne og den brede offentlighed, idet der tages særligt hensyn til lokale myndigheder, befolkningen og berørte parter i nærheden af et atomanlæg. Denne forpligtelse omfatter sikring af, at den kompetente tilsynsmyndighed og licensindehaverne leverer information inden for deres kompetenceområder. Der skal stilles information til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med relevant lovgivning og internationale instrumenter, forudsat at dette ikke udgør en trussel for andre overordnede interesser, eksempelvis for så vidt angår sikkerhed, der er anerkendt i relevant lovgivning eller internationale instrumenter.

BEGRUNDELSE

INDLEDNING

De eksterne finansieringsinstrumenter giver EU de nødvendige værktøjer til at styrke sin rolle og sikre fremme af sine interesser og værdier på verdensplan.

De Europæiske Fællesskabers støtte til den nukleare sikkerhed i tredjelande begyndte på baggrund af den øgede bevidsthed om de grænseoverskridende virkninger af Tjernobylulykken (1986) med det formål at overføre den viden, den avancerede sikkerhedskultur og de sofistikerede regelsæt, som findes i EU-medlemsstater med kernekraftværker. Baggrunden herfor var erkendelsen af det presserende behov for bistand til sikker drift, regulering og oprydning af historisk affald i de nye uafhængige stater efter Sovjetunionens opløsning i 1991.

Efter at have taget hånd om de mest presserende behov koncentrerede De Europæiske Fællesskabers samarbejde støtten om nuklear regulering, sikker håndtering af radioaktivt affald og sikkerhedskontrol af nukleart materiale. Dens geografiske rækkevidde blev verdensomspændende, idet der dog var fokus på lande tæt på EU.

Med ulykken i Fukushima Daiichi i 2011 blev det på ny understreget, at stærke, uafhængige og kompetente regulerende myndigheder har stor betydning for en sikker anvendelse af kerneenergi.

Ikkespredningsordningen har også været udfordret de seneste år, og der er behov for konstant støtte til at styrke den internationale ramme for at forhindre spredning af masseødelæggelsesvåben. Dette er det primære formål med sikkerhedskontrollen af nukleart materiale, som skal forhindre og afdække ulovlig anvendelse af nukleart materiale.

Resultaterne af støtten til tredjelande med hensyn til nuklear sikkerhed og sikkerhedskontrol, herunder aktiviteterne inden for det nuværende instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område, er almindeligt anerkendte, og gentagne peer reviews foretaget af IAEA, WANO (World Association of Nuclear Operators) og andre bekræfter den positive virkning af de gennemførte tiltag under dette EU-initiativ.

FORENKLING AF INSTUMENTERNE FOR EU's OPTRÆDEN UDADTIL

Forenkling af de reguleringsmæssige rammer er en prioritet for Europa-Parlamentet og Kommissionen. Ved at samle en række instrumenter i ét bredt instrument bliver det muligt at rationalisere forvaltnings- og overvågningssystemerne og dermed mindske den administrative byrde for EU-institutionerne og medlemsstaterne. I stedet for at handle om forskellige programmeringsprocedurer kunne tiltagene være fokuseret om politiske mål og samarbejde med eksterne partnere. Foranstaltninger, der modtager kumuleret finansiering fra forskellige EU-programmer, skal kombineres, så de er gennemsigtige og kan nøjes med at blive revideret én gang, idet alle involverede programmer og de respektive regler herfor vil være omfattet.

Et bredt instrument vil give en geografisk og tematisk mere omfattende tilgang, således at det bliver lettere at gennemføre forskellige politikker på tværregional, multisektoriel og global måde, og dermed sikre en konsekvent overførsel af den praksis på højt niveau inden for nuklear sikkerhed, regulering og sikkerhedsforanstaltninger, der findes i de EU-medlemsstater, som råder over atomreaktorer.

Ordføreren bifalder oprettelsen af et bredt instrument for naboskab, udvikling og internationalt samarbejde (NDICI), som omfatter ti eksisterende instrumenter for optræden udadtil. Dele af samarbejdet om nuklear sikkerhed, som aktuelt er omfattet af instrumentet for samarbejde på det nukleare område, er ikke omfattet af dette ene brede NDICI-instrument, da de er underlagt den særlige procedure i Euratomtraktatens artikel 203, som ikke er forenelig med den procedure, der bygger på artikel 209 og 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ordføreren ser med tilfredshed på det nye europæiske instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer NDICI og har samme regler for overvågning, rapportering, evaluering, information, kommunikation og reklame, som er specificeret i NDICI-forordningen. Hvad angår afstemningen af regler vil indarbejdelsen af bestemmelser fra den fælles gennemførelsesforordning give både NDICI-instrumentet og det europæiske instrument for nuklear sikkerhed (EINS) et sammenhængende sæt af principper, som er fælles for alle dets komponenter, og som vil gøre det lettere at forstå for partnerne og de aktører, der står for gennemførelsen.

MÅLSÆTNINGERNE FOR DET EUROPÆISKE INSTRUMENT FOR NUKLEAR SIKKERHED

Ordføreren er enig i, at det europæiske instrument for nuklear sikkerhed bør fremme og overføre EU-medlemsstaternes avancerede regler, standarder og praksis for nuklear sikkerhed til tredjelande i overensstemmelse med bestemmelserne i Euratomtraktaten og de tre direktiver om strålingsbeskyttelse, nuklear sikkerhed og håndtering af radioaktivt affald og brugt brændsel (EU-lovgivning).

Eftersom EU-direktiver omsættes til medlemsstaternes retlige rammer, som er meget forskellige, er der blevet udviklet ekspertviden til at gøre dette. Denne ekspertviden er særdeles relevant og praktisk med henblik på at støtte specifikke partnerlande, når de går i gang med at gøre det samme i deres nationale retlige og industrielle rammer.

Oprettelsen af kompetente og uafhængige regulerende myndigheder på det nukleare område, som igen vil sikre anvendelse af de højeste sikkerhedsstandarder i partnerlandene, er af største vigtighed. Medlemsstater med kernekraftværker har en stor rolle at spille i denne henseende.

Det europæiske instrument for nuklear sikkerhed bør fremme internationalt samarbejde, der bygger på konventioner om nuklear sikkerhed og håndtering af radioaktivt affald samt traktaten om ikkespredning af kernevåben.

Partnerlandene tilskyndes til at blive parter i disse konventioner, så der åbnes mulighed for at foretage et regelmæssigt peer review af deres nationale systemer bistået af IAEA. Revisionsrapporter i henhold til konventionerne giver et eksternt billede af den aktuelle situation og udfordringerne for så vidt angår nuklear sikkerhed i tredjelande, som kan anvendes i forbindelse med programmeringen af EU-støtten på højt plan. Peer reviews fra WANO kan også være nyttige med hensyn til at prioritere konkrete behov for støtte i de pågældende tredjelande.

Det europæiske instrument for nuklear sikkerhed bør også være relevant for tredjelandspartneres behov og prioriteter, som de kommer til udtryk gennem høringer, køreplaner, strategier og særlige strukturer.

GENNEMFØRELSE AF DET EUROPÆISKE INSTRUMENT FOR NUKLEAR SIKKERHED

Ordføreren mener, at Kommissionens tjenestegrene og alle aktører, der står for gennemførelsen, skal gøre en yderligere indsats for at måle effektiviteten og virkningerne. Dette bør ske fra planlægnings- og programmeringsfaserne ved hjælp af resultatorienteret overvågning og gennemgang til de afsluttende vurderinger af resultaterne. Bedre målbarhed kan også lette kommunikationen om resultater med beslutningstagere, der ikke er eksperter. Et nært samarbejde med IAEA, WANO og andre er afgørende for at undgå dobbeltarbejde.

Centraliseret forvaltning af det europæiske instrument for nuklear sikkerhed er en god ordning for at sikre, at der ydes kvalificeret bistand på grundlag af ekspertise på højt niveau på nuklearområdet på koordineret vis med medlemsstaternes relevante myndigheder, som rent faktisk har den fornødne knowhow og ekspertise. Centraliseret forvaltning støtter også en tæt koordinering af det europæiske instrument for nuklear sikkerhed med programmerne og handlingsplanerne for de øvrige instrumenter til støtte for optræden udadtil.

Med hensyn til sammenhængen med andre instrumenter vil den strømlinede generelle NDICI-forordning mindske de mange programmer, herunder gennem adskillelse mellem geografiske og tematiske programmer inden for forskellige instrumenter, hvorved muligheden for overlappende indsatser kan undgås. Kapaciteten hos de EU-delegationer, der er involveret i gennemførelsen af ekstern støtte, bør styrkes yderligere for at gøre dem bedre rustede til at overvinde vanskeligheder i forbindelse med hensyn til håndtering og udnyttelse af komplementaritet og for at skabe synergier mellem instrumenterne.

Med hensyn til sammenhængen med medlemsstaterne noteres det i resultaterne, at det er muligt at styrke mulighederne for fælles programmering yderligere. Dette vil dog i visse tilfælde kræve et større engagement

fra partnerlandenes regeringer og fra medlemsstaterne.

KONKLUSION

De aktuelle udfordringer:

–  aldring af kernekraftværker og programmer til forlængelse af levetid

–  sikker afvikling af lukkede kernekraftværker

–  nye landes begyndende indførelse af kerneenergi i deres energimiks.

Disse udfordringer åbner mulighed for yderligere bistand fra Fællesskabet til tredjelande i forbindelse med kapacitetsopbygning hos deres regulerende myndigheder, etablering af forsvarlige procedurer for udstedelse af tilladelser, gennemgang af sikkerhedsvurderinger og gennemførelse af anbefalinger, etablering og opretholdelse af forsvarlige ordninger for sikker håndtering af radioaktivt affald.

Der bør navnlig være fokus på de nærmeste nabolande, som engang var en del af Sovjetunionen. Det gælder for de lande, der udvikler nye kernekraftværker, og dem, der befinder sig i en situation med forældede kernekraftværker og nedlukning af eksisterende kernekraftværker.

Det er ordførerens overbevisning, at EU inden for rammerne af det nye europæiske instrument for nuklear sikkerhed vil fortsætte sin støtte til de pågældende tredjelande med at indføre de højeste sikkerhedsstandarder, som findes i EU's medlemsstater og internationalt, inden for alle nukleare aktiviteter, herunder nuklear sikkerhedskontrol, på en effektiv og mere koordineret måde.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (22.11.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten
(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Ordfører for udtalelse: Petras Auštrevičius

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter generelt forslaget til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten (COM(2018)0462). En sådan forordning vil give mulighed for nye tiltag og kontinuitet i de EU-foranstaltninger, der finansieres inden for rammerne af instrumentet for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (2014-2020).

EU skal sikre kontinuitet i det høje niveau af nuklear sikkerhed i nabolandene og resten af verden, på samme måde som det gør i alle 28 EU-medlemsstater. Ulykkerne i Tjernobyl (1986) og Fukushima (2011) har haft globale folkesundhedsmæssige og politiske konsekvenser, og EU bør derfor fortsat bestræbe sig på at udnytte sin lange erfaring med civil anvendelse af kerneenergi på dette område og støtte internationale bestræbelser på at overholde standarderne for nuklear sikkerhed og dermed forbundne aktiviteter.

Kommissionens forslag fokuserer på finansiel bistand og relaterede foranstaltninger, der tager sigte på at fremme en effektiv nuklear sikkerhed og nuklear sikkerhed på globalt plan, navnlig fremme af en effektiv sikkerhedskultur på det nukleare område, gennemførelse af de højeste standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse, løbende forbedringer af den nukleare sikkerhed, ansvarlig og sikker forvaltning af brugt brændsel og radioaktivt affald, nedlukning af tidligere nukleare anlæg og installationer samt oprydning efter disse og indførelse af effektive sikkerhedskontrolsystemer.

Hvad angår EU's foranstaltninger udadtil, bør forpligtelserne til nuklear sikkerhed, ikkespredning og nuklear sikkerhed, målene for bæredygtig udvikling og EU's samlede interesser spille en afgørende rolle i retningslinjerne for programmeringen af foranstaltninger i henhold til denne forordning, jf. principperne for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 3, stk. 5, artikel 8 og artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union.

Instrumentet bør fortsat varetage EU's udenrigspolitiske interesser, behov og prioriteter på grundlag af EU's partnerskabsaftaler eller internationale forpligtelser som støttet af Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) og G7-gruppen vedrørende Nuklear Sikkerhed og Sikring (NSSSG)

Ordføreren fremhæver EU-Udenrigstjenestens fortsatte strategiske rolle i programmeringen og forvaltningscyklussen med hensyn til koordinering, sammenhæng og konsekvens i foranstaltninger i forhold til andre EU-foranstaltninger (f.eks. under det nuværende instrument, der bidrager til stabilitet og fred, eller den fremtidige NDICI-forordning) efter ånden og bogstavet i internationale konventioner og traktater og med fleksible reaktioner over for den internationale udvikling (f.eks. den fælles omfattende handlingsplan med Iran) og støtter EU's politiske dialog og gearing sammen med partnere, og navnlig med lande i EU's umiddelbare nærhed.

Ordføreren understreger EU-merværdien i forhold til mulige foranstaltninger fra individuelle EU-medlemsstaters side og den politiske løftestangseffekt, EU kan opnå.

I udkastet til udtalelse foreslås det at tilføje bestemmelser, der vil udvikle EU's kapaciteter med hensyn til at fremme en effektiv kultur for nuklear sikkerhed og gennemføre de højeste standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse, navnlig i områder, der grænser umiddelbart op til EU. Overvågning af og tilsyn med nukleare anlæg helt fra ibrugtagningen skal sikres ved hjælp af EU-mekanismer eller andre internationale organer, der er relevante på dette område, f.eks. IAEA. Målet med ændringerne er at indføre og finansiere foranstaltninger til gennemførelse af henstillingerne vedrørende stresstest for kernekraftværker og sørge for de relevante overvågningsmekanismer i forbindelse med de kernekraftværker, der er under opførelse i områder, som grænser umiddelbart op til EU. Dertil kommer, at der bør indføres betingelser, dvs. at EU's samlede støtte til det pågældende land skal være betinget af sidstnævntes samarbejde og åbenhed på området for nuklear sikkerhed. Som et konkret eksempel bør Ostrovetkernekraftværket i Hviderusland falde inden for rammerne af denne mekanisme[1].

For så vidt angår ovennævnte nyligt foreslåede støtteområder foreslår ordføreren, at det planlagte budget forhøjes fra 300 mio. EUR til 350 mio. EUR.

Ordføreren minder om, at tilførslen af midler til den eksterne handlingsplan for at yde lån til tredjelande, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, i denne forordning (EINS), finansieres ved hjælp af forordning (EINS), men med forbehold af de regler, der er fastsat i artikel 26, stk. 2, i forordningen om Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde.

I henhold til Euratom-traktaten, artikel 203, høres Europa-Parlamentet kun og deltager derfor ikke i en almindelig lovgivningsprocedure.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Derfor bør forpligtelserne vedrørende nuklear sikkerhed, ikke-spredning og nuklear sikkerhed samt målene om bæredygtig udvikling og Unionens samlede interesser spille en afgørende rolle i forbindelse med programmeringen af foranstaltninger i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Programmets sekundære mål bør omfatte finansiering af en retfærdig overgang for tidligere ansatte og lokalsamfund, der står over for arbejdsløshed som følge af nedlukning af usikre nukleare anlæg.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Fællesskabet bør i overensstemmelse med Euratomtraktatens kapitel 10 fortsætte sit tætte samarbejde med Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) om nuklear sikkerhed og nuklear sikkerhedskontrol til fremme af målene i afsnit II, kapitel 3 og 7.

(6)  Fællesskabet bør i overensstemmelse med Euratomtraktatens kapitel 10 fortsætte sit tætte samarbejde med Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), NATO og medlemsstaternes nationale myndigheder om nuklear sikkerhed og nuklear sikkerhedskontrol til fremme af målene i afsnit II, kapitel 3 og 7. Instrumentet bør også fremme internationalt samarbejde på grundlag af konventioner om nuklear sikkerhed og forvaltning af radioaktivt affald.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Dette instrument bør sikre foranstaltninger til støtte for disse mål og bygge videre på de foranstaltninger, der er tidligere har fået støtte i henhold til forordning (Euratom) nr. 237/201424 om nuklear sikkerhed og nuklear sikkerhedskontrol i tredjelande, navnlig i tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidater.

(7)  Dette instrument bør sikre foranstaltninger til støtte for disse mål og bygge videre på de foranstaltninger, der tidligere har fået støtte i henhold til forordning (Euratom) nr. 237/201424 om nuklear sikkerhed, sikker håndtering af radioaktivt affald, sikker nedlukning af tidligere nukleare anlæg samt oprydning, og nuklear sikkerhedskontrol i tredjelande, navnlig i tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidater samt i naboskabsområdet, jf. forordning [NDICI] ("naboskabsområdet"), samt partnerlande, der har associerings-, partnerskabs- og samarbejdsaftaler med Unionen.

__________________

__________________

24 Rådets forordning (Euratom) nr. 237/2014 af 13. december 2013 om oprettelse af et instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 109).

24 Rådets forordning (Euratom) nr. 237/2014 af 13. december 2013 om oprettelse af et instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 109).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Gennemførelsen af denne forordning bør baseres på en eventuel høring af medlemsstaternes relevante myndigheder og på en dialog med partnerlandene.

(8)  Gennemførelsen af denne forordning bør baseres på en høring af Unionens og medlemsstaternes relevante myndigheder og på en effektiv og resultatorienteret dialog med partnerlandene. Hvis en sådan dialog ikke imødekommer EU's bekymringer med hensyn til nuklear sikkerhed, bør den eksterne finansiering i henhold til denne forordning, [forordningen om instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde] og [forordning IPA III] midlertidigt suspenderes eller ikke tildeles. EU bør desuden være parat til at imødekomme medlemsstaternes legitime bekymringer, og foranstaltninger for så vidt angår nuklear sikkerhed i forbindelse med opførelsen af nye kernekraftværker i navnlig tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande samt i naboskabsområdet.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Som en del af dette instrument kan Unionen støtte tilsynsmyndighederne i forbindelse med stresstests baseret på gældende EU-ret inden for nuklear sikkerhed samt efterfølgende gennemførelsesforanstaltninger, navnlig med hensyn til opførelsen af nye kernekraftværker i tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande, samt i naboskabsområdet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Resultaterne af fællesskabets foranstaltninger udadtil bør så vidt muligt, og når det er relevant, overvåges og vurderes ud fra forud fastsatte, gennemsigtige, landespecifikke og målbare indikatorer, der er tilpasset instrumentets specificiteter og mål, og gerne baseret på partnerlandets resultatramme.

(9)  Resultaterne af fællesskabets foranstaltninger udadtil bør så vidt muligt, og når det er relevant, overvåges og vurderes ud fra forud fastsatte, gennemsigtige, landespecifikke og målbare indikatorer, der er tilpasset instrumentets specificiteter og mål, og gerne baseret på partnerlandets resultatramme. Unionen bør oprette og finansiere de nødvendige regelmæssige overvågningsmekanismer (f.eks. EU-eksperthold eller -missioner) til at overvåge gennemførelsen af anbefalinger vedrørende stresstests for nye kernekraftværker, navnlig dem, der er under opførelse i det umiddelbare naboskabsområde.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Henvisninger i artikel 9 i Rådets afgørelse 2010/427/EU32 til EU-instrumenter bør læses som henvisninger til denne forordning og til de forordninger, der henvises til heri. Kommissionen bør sikre, at denne forordning gennemføres i overensstemmelse med den rolle, EU-Udenrigstjenesten har i henhold til afgørelsen.

(18)  Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik skal sikre den overordnede politiske koordinering af Unionens optræden udadtil og sikre, at den fremtræder som en helhed, er sammenhængende og effektiv, navnlig gennem denne forordning. EU-Udenrigstjenesten bør bidrage til programmerings- og forvaltningscyklussen for denne forordning på grundlag af de politiske mål, der er fastsat i artikel 2.

_________________

 

32 Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).

 

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Målet med denne forordning er at supplere de samarbejdsforanstaltninger på det nukleare område, som finansieres inden for rammerne af [forordningen om instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde], især for at fremme et højt nukleart sikkerhedsniveau, strålingsbeskyttelse og gennemførelse af effektiv sikkerhedskontrol med nukleart materiale i tredjelande, idet der bygges på foranstaltningerne i fællesskabet, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

1.  Målet med denne forordning er at supplere de samarbejdsforanstaltninger på det nukleare område, som finansieres inden for rammerne af [forordningen om instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde], især for at fremme et højt nukleart sikkerhedsniveau, strålingsbeskyttelse, standarder for gennemsigtighed samt gennemførelse af effektiv sikkerhedskontrol med nukleart materiale i tredjelande, idet der bygges på foranstaltningerne i fællesskabet, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. Samarbejde, som er fastlagt af Unionen på området nuklear sikkerhed og sikkerhedskontrol i medfør af denne forordning, sigter ikke mod at fremme atomkraft og skal derfor ikke fortolkes som en foranstaltning til fremme af denne energikilde i tredjelande.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fremme af en effektiv sikkerhedskultur på det nukleare område og gennemførelse af de højeste standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse og fortsat forbedring af den nukleare sikkerhed

a)  fremme af en effektiv nuklear sikkerheds- og strålingsbeskyttelseskultur og gennemførelse af de højeste standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse og fortsat forbedring af den nukleare sikkerhed tidlig nedlukning, når det nukleare anlæg ikke kan opgraderes, så det fuldt ud opfylder de internationalt anerkendte standarder for nuklear sikkerhed

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ansvarlig og sikker forvaltning af brugt brændsel og radioaktivt affald, nedlukning af tidligere nukleare anlæg og installationer samt oprydning

b)  ansvarlig og sikker forvaltning af radioaktivt affald, herunder brugt brændsel (dvs. forbehandling, behandling, forarbejdning, oplagring og deponering), sikker nedlukning af tidligere nukleare anlæg og installationer samt oprydning tillige med affaldslagre, der er knyttet til uranbrydning eller sunkne radioaktive genstande og materialer

Begrundelse

Med bortfaldet af bilaget til den eksisterende INSC-forordning (EF) nr. 237/2014, hvor kriterierne og prioriteterne er beskrevet, er det nu vigtigt at udarbejde de mål, der er fastsat i artikel 2 i denne nye forordning. Dette ændringsforslag har til formål at genindsætte nogle bestemmelser, som var en del af Rådets eksisterende forordning (EF) nr. 237/2014 om oprettelse af et instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  indførelse af effektive sikkerhedskontrolsystemer.

c)  indførelse af effektive og gennemsigtige sikkerhedskontrolsystemer, hvor de nationale myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelse af spredning, også er involveret, herunder finansiering af omfattende risiko- og sikkerhedsvurderinger ("stresstests") af kernekraftværker, gennemførelse af henstillinger fra sådanne stresstests baseret på gældende EU-ret og tilhørende overvågningsforanstaltninger, navnlig i tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande samt i naboskabsområdet.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  information af offentligheden om, hvordan programmet har forbedret den nukleare sikkerhed og med succes har afviklet tidligere nukleare anlæg.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansieringsrammen til gennemførelsen af denne forordning i perioden 2021–2027 er 300 mio. EUR i løbende priser.

Finansieringsrammen til gennemførelsen af denne forordning i perioden 2021–2027 er 350 mio. EUR i løbende priser.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den overordnede politiske ramme for denne forordnings gennemførelse udgøres af associeringsaftaler, partnerskabs- og samarbejdsaftaler, multilaterale aftale og andre aftaler, der fastlægger en juridisk bindende forbindelse med partnerlandene, samt Det Europæiske Råds konklusioner og Rådets konklusioner, topmødeerklæringer eller konklusioner fra møder på højt plan med partnerlande, meddelelser fra Kommissionen eller fælles meddelelser fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Den overordnede politiske ramme for denne forordnings gennemførelse udgøres af associeringsaftaler, partnerskabs- og samarbejdsaftaler, multilaterale aftale og andre aftaler, der fastlægger en juridisk bindende forbindelse med partnerlandene, samt Det Europæiske Råds konklusioner og Rådets konklusioner, topmødeerklæringer eller konklusioner fra møder på højt plan med partnerlande, meddelelser fra Kommissionen eller fælles meddelelser fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og gældende EU-ret om nuklear sikkerhed.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De flerårige vejledende programmer tager sigte på at skabe en sammenhængende ramme for samarbejdet mellem fællesskabet og de pågældende tredjelande eller regioner, som stemmer overens med det overordnede formål med fællesskabet og dets anvendelsesområde, mål, principper og politik og bygger på den politiske ramme, der er omhandlet i artikel 5.

2.  De flerårige vejledende programmer tager sigte på at skabe en sammenhængende ramme for samarbejdet mellem fællesskabet og de pågældende tredjelande, regioner eller internationale organisationer, som stemmer overens med det overordnede formål med fællesskabet og dets anvendelsesområde, mål, principper og politik og bygger på den politiske ramme, der er omhandlet i artikel 5.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De flerårige vejledende programmer skal afspejle Fællesskabets mål og målsætninger i internationale organisationer som omhandlet i artikel 5 med henblik på at udnytte programmets viden og erfaring inden for nuklear sikkerhed i relevante internationale organisationer.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  handlingsplaner, individuelle foranstaltninger og støtteforanstaltninger, til hvilke EU-finansieringen ikke overstiger 10 mio. EUR

a)  individuelle foranstaltninger og støtteforanstaltninger, til hvilke EU-finansieringen ikke overstiger 10 mio. EUR

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  udgifter til sikring af en retfærdig overgang for tidligere ansatte og lokalsamfund i forbindelse med nedlukningen af et nukleart anlæg.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Alle leveringer og materialer, der finansieres i henhold til denne forordning, kan have oprindelse i de lande, der er anført i stk. 1, og på de respektive betingelser, der er anført i samme stykke.

2.  Alle leveringer og materialer, der finansieres i henhold til denne forordning, kan have oprindelse i de lande og på de respektive betingelser, der er anført i stk. 1 og artikel 11a.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Støttebetingelser og suspension af bistanden

 

1.   Unionens bistand i henhold til denne forordning er betinget af, at det pågældende partnerland overholder følgende:

 

a)    de relevante internationale konventioner inden for rammerne af IAEA

 

b)    konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne, vedtaget i Epsoo, Finland, den 25. januar 1991, og konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, udfærdiget i Århus, Danmark, den 25. juni 1998, med senere ændringer

 

c)  traktaten om ikkespredning af kernevåben og tillægsprotokollerne hertil

 

d)  forpligtelserne i henhold til partnerskabs- og associeringsaftalerne med Unionen

 

e)   forpligtelserne til gennemførelse af stresstest og dertil knyttede foranstaltninger.

 

2. Hvis betingelserne i stk. 1 ikke overholdes, tages Unionens finansielle bistand i henhold til denne forordning og [NDICI-forordningen] eller [IPA III-forordningen] op til fornyet overvejelse, hvis det er relevant, og den kan begrænses eller suspenderes midlertidigt.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  antallet af retsakter og retsforskrifter, der udarbejdes, indføres eller revideres og

a)  retsakter og retsforskrifter, der udarbejdes, indføres eller revideres og

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af undersøgelser vedrørende udformning, koncept og gennemførlighed med henblik på etablering af faciliteter i overensstemmelse med de højeste standarder for nuklear sikkerhed.

b)  undersøgelser vedrørende udformning, koncept og gennemførlighed med henblik på etablering af faciliteter i overensstemmelse med de højeste standarder for nuklear sikkerhed.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  gennemførelse af foranstaltninger til forbedring af nuklear sikkerhed og håndtering af radioaktivt affald på grundlag af de højeste sikkerhedsstandarder, herunder henstillinger fra internationale peerevalueringer.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  den grad, hvori offentligheden i partnerlandene er blevet underrettet om programmet.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning anvendes i overensstemmelse med afgørelse 2010/427/EU.

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik skal sikre den overordnede politiske koordinering af Unionens optræden udadtil og sikre, at den fremtræder som en helhed, er sammenhængende og effektiv, navnlig gennem denne forordning. EU-Udenrigstjenesten bidrager til programmerings- og forvaltningscyklussen for denne forordning på grundlag af de politiske mål, der er fastsat i artikel 2.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af et europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten

Referencer

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Korresponderende udvalg

 

ITRE

 

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Marek Jurek

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af et europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten

Referencer

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

3.7.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Vladimir Urutchev

5.9.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Renate Sommer

Dato for indgivelse

10.12.2018

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. januar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik