ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ

10.12.2018 - (COM(2018)0462) – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)) - *

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Vladimir Urutchev


Διαδικασία : 2018/0245(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0448/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0448/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0462),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0315/2018),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0448/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Ως εκ τούτου, οι δεσμεύσεις για την πυρηνική ασφάλεια, τη μη διάδοση και την πυρηνική προστασία, καθώς και για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, και τα συνολικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην καθοδήγηση του προγραμματισμού των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στόχος του παρόντος προγράμματος «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ» θα πρέπει να είναι η προώθηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας από τις ακτινοβολίες, και της εφαρμογής αποτελεσματικών και ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες, με βάση τις δραστηριότητες που διεξάγονται εντός της Ένωσης.

(3)  Στόχος του παρόντος προγράμματος «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ» (εφεξής «ο μηχανισμός») θα πρέπει να είναι η προώθηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας από τις ακτινοβολίες, και της εφαρμογής αποτελεσματικών και ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες, με βάση τα ρυθμιστικά πλαίσια και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να προωθεί, με κανένα τρόπο, τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας σε τρίτες χώρες και στην Ένωση, αλλά θα πρέπει να εστιάζει ιδίως στη βελτίωση των προτύπων πυρηνικής ασφάλειας παγκοσμίως, προωθώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ακτινοπροστασίας και την εφαρμογή αποτελεσματικών και αποδοτικών διασφαλίσεων όσον αφορά τα πυρηνικά υλικά.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Τα πυρηνικά ατυχήματα στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς του Τσερνομπίλ το 1986 και του Fukushima Daiichi το 2011 έχουν σαφώς καταδείξει ότι τα πυρηνικά ατυχήματα έχουν καταστροφικές παγκόσμιες συνέπειες για τους πολίτες και το περιβάλλον. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και διασφαλίσεις πυρηνικής ασφάλειας και για διαρκείς προσπάθειες βελτίωσης των εν λόγω προτύπων και διασφαλίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και για τη δέσμευση της Κοινότητας στην υποστήριξη αυτών των στόχων σε τρίτες χώρες. Τα πρότυπα και οι διασφαλίσεις αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πλέον σύγχρονες πρακτικές, ιδίως στον τομέα της διακυβέρνησης και της ρυθμιστικής ανεξαρτησίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί τμήμα του πλαισίου που καταρτίστηκε για τον σχεδιασμό της συνεργασίας και συμπληρώνει τα μέτρα συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας που χρηματοδοτούνται βάσει του [κανονισμός NDICI].

(4)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί τμήμα του πλαισίου που καταρτίστηκε για τον σχεδιασμό της συνεργασίας και συμπληρώνει τα μέτρα συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας που χρηματοδοτούνται βάσει του [κανονισμός NDICI], που εμπίπτει στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 209, 212 και 322 παράγραφος 1.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η Κοινότητα αποτελεί μέλος της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια (1994) και μέλος της κοινής σύμβασης για την ασφάλεια διαχείρισης του αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων (1997).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Η διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού σε σχέση με την πυρηνική ασφάλεια, τις διασφαλίσεις, τον παροπλισμό και τις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων όπως απαιτείται, για παράδειγμα, από τη σύμβαση του Aarhus (1998), αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών του ραδιενεργού υλικού στους πολίτες και το περιβάλλον και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλίζονται στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η Κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει την στενή συνεργασία της, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 της Συνθήκης Ευρατόμ, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων, στο πλαίσιο των στόχων του τίτλου ΙΙ κεφάλαια 3 και 7.

(6)  Η Κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει τη στενή συνεργασία της, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 της Συνθήκης Ευρατόμ, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων, στο πλαίσιο των στόχων του τίτλου ΙΙ κεφάλαια 3 και 7. Θα πρέπει να συνεργαστεί περαιτέρω με άλλους διεθνούς οργανισμούς που χαίρουν εκτίμησης στον εν λόγω τομέα, όπως είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης / Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Περιβαλλοντική Εταιρική Σχέση στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης, οι οποίοι επιδιώκουν παρόμοιους στόχους πυρηνικής ασφάλειας με την Κοινότητα. Η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και η συνεργασία μεταξύ του μηχανισμού και των εν λόγω οργανισμών και των προγραμμάτων τους μπορεί να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής, την αποδοτικότητα, και την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την πυρηνική ασφάλεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι περιττές επαναλήψεις και αλληλεπικαλύψεις θα πρέπει να αποφεύγονται.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Για τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας και για την ενίσχυση της νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα στην Ένωση, το Συμβούλιο ενέκρινε τις οδηγίες 2009/71/Ευρατόμ, 2011/70/Ευρατόμ και 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου. Οι οδηγίες αυτές, καθώς και τα υψηλού επιπέδου πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και παροπλισμού της Κοινότητας, χρησιμεύουν ως κατευθυντήριες γραμμές για δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού και παρέχουν κίνητρα προκειμένου οι συνεργαζόμενες τρίτες χώρες να εφαρμόζουν κανονισμούς και πρότυπα με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Ο μηχανισμός θα πρέπει επίσης να προωθεί τη διεθνή συνεργασία βάσει συμβάσεων για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Οι χώρες εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να προσχωρούν στις εν λόγω συμβάσεις, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η περιοδική αξιολόγηση των εθνικών τους συστημάτων από ομοτίμους, με τη στήριξη του ΔΟΑΕ. Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους παρέχουν μια εξωτερική εικόνα της κατάστασης και των προκλήσεων όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό της ενωσιακής στήριξης υψηλού επιπέδου. Ο μηχανισμός μπορεί να επωφεληθεί από τις αξιολογήσεις αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών πυρηνικής ενέργειας οι οποίοι διενεργούν αξιολογήσεις από ομοτίμους που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους του μηχανισμού. Τα πορίσματα και οι συστάσεις των εν λόγω αξιολογήσεων από ομοτίμους που τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ιεράρχηση συγκεκριμένων μέτρων στήριξης για τις οικείες τρίτες χώρες.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ)  Οι έννοιες της πυρηνικής ασφάλειας και της πυρηνικής προστασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, καθώς ελλείψεις στην πυρηνική ασφάλεια π.χ. σε διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας, μπορεί να οδηγήσουν σε κινδύνους πυρηνικής ασφάλειας και οι κίνδυνοι πυρηνικής ασφάλειας, ιδίως δε νέοι κίνδυνοι, λ.χ. στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μπορεί να οδηγήσουν σε νέες προκλήσεις για την πυρηνική ασφάλεια. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες της Ένωσης σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας σε τρίτες χώρες, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού ... [COD αριθ. 2018/0243 (ΜΓΑΔΣ)], και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό θα πρέπει να είναι συνεκτικές και συμπληρωματικές.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να προβλέπει δράσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και να στηρίζεται στις δράσεις που είχαν προηγουμένως στηριχθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 237/201424 όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια και τις πυρηνικές διασφαλίσεις σε τρίτες χώρες, και ιδίως στις υπό προσχώρηση χώρες και στα υποψήφια και δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ.

(7)  Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να προβλέπει δράσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και να στηρίζεται στις δράσεις που είχαν προηγουμένως στηριχθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 237/201424 όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια, την ασφαλή διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, τον ασφαλή παροπλισμό και την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων και τις πυρηνικές διασφαλίσεις σε τρίτες χώρες, και ιδίως στις υπό προσχώρηση χώρες και στα υποψήφια και δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ, καθώς και στον τομέα της γειτονίας κατά την έννοια του ... [COD 2018/0243, ΜΓΑΔΣ]. Προκειμένου να εφαρμόζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και να εντοπίζονται ατέλειες στα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας, ο μηχανισμός θα μπορούσε να παρέχει στήριξη στους ρυθμιστικούς φορείς πυρηνικής ενέργειας κατά την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων αξιολογήσεων επικινδυνότητας και ασφάλειας («δοκιμές αντοχής») των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και των πυρηνικών σταθμών που βρίσκονται υπό κατασκευή, με βάση το κοινοτικό κεκτημένο για την πυρηνική ασφάλεια και τα ραδιενεργά απόβλητα, την εφαρμογή των συστάσεων και την παρακολούθηση των σχετικών μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά από την Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας οι οποίες πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες και σχετικά με τον βαθμό υλοποίησής τους.

_______________

_________________

24 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 237/2014 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 109).

24 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 237/2014 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 109).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 ΣΛΕΕ, στόχος της Ένωσης είναι η βελτίωση της ευημερίας των πολιτών της. Ο εν λόγω μηχανισμός προσφέρει την ευκαιρία στην Ένωση να βελτιώσει με βιώσιμο τρόπο την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων παγκοσμίως, εντός και εκτός των συνόρων της. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό θα πρέπει επίσης να συνάδουν με τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, συμβάλλοντας λόγου χάρη στην επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης όπως «Καλή υγεία και ευημερία» και «Καθαρό νερό και αποχέτευση». Ο ίδιος ο μηχανισμός θα πρέπει να τηρεί τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης «Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί».

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να έχει ως στόχο να εξασφαλίζει ότι οι χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες σύνδεσης, εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που συνάπτουν με την Ένωση, καθώς και από τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, θα αναλαμβάνουν σχετικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο οικείων διεθνών συμβάσεων, θα τηρούν τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, και θα δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις σχετικές συστάσεις και μέτρα, με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας και δημοσιότητας.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ)  Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει, μέσω έργων που χρηματοδοτούνται από αυτόν, να υποστηρίζει πλήρως τα μέτρα πυρηνικής ασφάλειας και διασφαλίσεων, καθώς και τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ανθρώπων σε τρίτες χώρες, ιδίως όσων ζουν κοντά σε εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας και/ή περιοχές εξόρυξης ουρανίου, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς αποκατάστασης παλαιών εγκαταστάσεων εξόρυξης ουρανίου σε τρίτες χώρες, ιδίως στην Κεντρική Ασία και στην Αφρική, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 18 % της παγκόσμιας προσφοράς ουρανίου προέρχεται από τη Νότια Αφρική, τον Νίγηρα και τη Ναμίμπια.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7δ)   Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να έχει ως στόχο να εξασφαλίζει ότι οι χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθούν τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τηρούν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Espoo και του Aarhus.

 

 

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στη διαβούλευση, εφόσον απαιτείται, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, καθώς και στον διάλογο με τις χώρες εταίρους.

(8)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στη διαβούλευση, όπου κρίνεται σκόπιμο, με τις αρμόδιες αρχές της Ένωσης και των κρατών μελών, όπως η Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, καθώς και στον διάλογο με τις χώρες εταίρους. Η διαβούλευση αυτή θα πρέπει, συγκεκριμένα, να διενεργείται στη φάση της ανάπτυξης των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων και πριν από την έγκρισή τους. Όπου αυτή η διαβούλευση αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει πλήρως τις ανησυχίες της Ένωσης σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, δεν θα πρέπει να χορηγείται η εξωτερική χρηματοδότηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Θα πρέπει να προωθείται η μεμονωμένη και διαφοροποιημένη προσέγγιση των χωρών που λαμβάνουν στήριξη μέσω του μηχανισμού. Η χρήση του μηχανισμού θα πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση συγκεκριμένων αναγκών των χωρών που λαμβάνουν τη στήριξη, καθώς και του αναμενόμενου συνολικού οφέλους του μηχανισμού, ιδίως σε επίπεδο διαρθρωτικών αλλαγών στις οικείες χώρες.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Οι ρυθμιστικοί φορείς, οργανισμοί τεχνικής υποστήριξης, εταιρείες πυρηνικής μηχανικής και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, των κρατών μελών, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας σε διάφορα ρυθμιστικά συστήματα των κρατών μελών, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη πηγή στήριξης για χώρες εταίρους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν παρόμοιες συνθήκες στα εθνικά τους ρυθμιστικά και βιομηχανικά πλαίσια.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οσάκις είναι εφικτό και σκόπιμο, τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της Κοινότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται βάσει προκαθορισμένων, διαφανών, ειδικών ανά χώρα και μετρήσιμων δεικτών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του μηχανισμού και κατά προτίμηση με βάση το πλαίσιο αποτελεσμάτων της χώρας-εταίρου.

(9)  Τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της Κοινότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται βάσει προκαθορισμένων, διαφανών, ειδικών ανά χώρα και μετρήσιμων δεικτών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του μηχανισμού και κατά προτίμηση με βάση το πλαίσιο αποτελεσμάτων της χώρας-εταίρου. Οι δείκτες θα πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, προκειμένου να απαιτείται από τις δικαιούχους χώρες μεγαλύτερη υπευθυνότητα και λογοδοσία έναντι της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της ασφάλειας.

 

 

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η Ένωση και η Κοινότητα θα πρέπει να επιδιώκουν την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης τους. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της συνεκτικότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και με τη δημιουργία συνεργειών με άλλες ενωσιακές πολιτικές και προγράμματα. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του συνδυασμού των παρεμβάσεων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει τον συνδυασμό της χρηματοδότησης με άλλα προγράμματα της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες.

(10)  Η Ένωση και η Κοινότητα θα πρέπει να επιδιώκουν τη βέλτιστη και αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων και θα πρέπει να επιδιώκουν τη βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης τους. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της συνεκτικότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και με τη δημιουργία συνεργειών με άλλες ενωσιακές πολιτικές και προγράμματα, όπως τα προγράμματα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του συνδυασμού των παρεμβάσεων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει τον συνδυασμό της χρηματοδότησης με άλλα προγράμματα της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Οι τύποι χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(14)  Οι τύποι χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης, με παράλληλο συνυπολογισμό της προσβασιμότητάς τους για τους δυνητικούς εταίρους και της ικανότητάς τους να παράγουν ασφάλεια δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Προκειμένου να προαχθεί η εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων για την πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες, με τρόπο αποτελεσματικό και έγκαιρο, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οι διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και τις τρίτες χώρες πρέπει να είναι αποτελεσματικές και ταχείες.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμπληρώσει τις δραστηριότητες συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας οι οποίες χρηματοδοτούνται δυνάμει του [κανονισμός NDICI], ιδίως για τη στήριξη της προώθησης υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, καθώς και της εφαρμογής αποτελεσματικών και αποδοτικών διασφαλίσεων όσον αφορά τα πυρηνικά υλικά σε τρίτες χώρες, με βάση τις δραστηριότητες εντός της Κοινότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

1.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμπληρώσει τις δραστηριότητες συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας οι οποίες χρηματοδοτούνται δυνάμει του [κανονισμός NDICI], ιδίως για τη στήριξη της προώθησης υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, καθώς και της εφαρμογής αποτελεσματικών και αποδοτικών διασφαλίσεων όσον αφορά τα πυρηνικά υλικά σε τρίτες χώρες, με βάση τα ρυθμιστικά πλαίσια και τις βέλτιστες πρακτικές εντός της Κοινότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, και συμβάλλοντας στη διασφάλιση μιας αμιγώς μη στρατιωτικής χρήσης του πυρηνικού υλικού και, κατ’ επέκταση, της προστασίας των πολιτών και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, ο παρών κανονισμός επιδιώκει επίσης να στηρίξει τη διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πυρηνική ενέργεια από αρχές τρίτων χωρών.

 

Η συνεργασία που παρέχεται από την Ένωση στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν αποσκοπεί στην προώθηση της πυρηνικής ενέργειας.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην προώθηση αποτελεσματικής νοοτροπίας πυρηνικής ασφάλειας και στην εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, καθώς και στη διαρκή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας·

α)  στην προώθηση αποτελεσματικής νοοτροπίας και διακυβέρνησης στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, στη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, καθώς και στην εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες που υπάρχουν εντός της Κοινότητας και διεθνώς για τις σχετικές πυρηνικές δραστηριότητες·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στην υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, στον παροπλισμό και την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων,

β)  στην υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, από την παραγωγή έως την τελική τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων των αναλωθέντων καυσίμων, (ήτοι προεπεξεργασία, επεξεργασία, κατεργασία, αποθήκευση και διάθεση), και στον ασφαλή και αποδοτικό παροπλισμό και την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων, καθώς και παλαιών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με εξόρυξη ουρανίου ή με βυθισμένα ραδιενεργά αντικείμενα και υλικά·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στη δημιουργία αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων διασφάλισης.

γ)  στη δημιουργία αποδοτικών, αποτελεσματικών και διαφανών συστημάτων διασφάλισης πυρηνικού υλικού·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  στην ενθάρρυνση της προώθησης της συνολικής διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα των αρχών τρίτων χωρών, καθώς και της ενημέρωσης και της συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, και των αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και μηχανισμούς·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  στη χρήση της γνώσης και των δράσεων του μηχανισμού για τη μόχλευση πολιτικής επιρροής σε διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζονται η συνέπεια, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX NDICI, άλλα προγράμματα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, και άλλες συναφείς ενωσιακές πολιτικές και προγράμματα, καθώς και η συνεκτικότητα των πολιτικών για την ανάπτυξη.

1.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζονται η συνέπεια, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX NDICI, άλλα προγράμματα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, και άλλες συναφείς ενωσιακές πολιτικές και νομοθετικές πράξεις, όπως οι οδηγίες 2009/11/Ευρατόμ, 2011/70/Ευρατόμ και 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, τους στόχους και τις αξίες της Ένωσης, και προγράμματα όπως το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας που συμπληρώνει το «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και η συνεκτικότητα των πολιτικών για την ανάπτυξη.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή συντονίζει τη συνεργασία της με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς που επιδιώκουν παρόμοιους στόχους, ιδίως τον ΔΟΑΕ και τον Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ. Ο συντονισμός αυτός θα επιτρέψει στην Κοινότητα και τους οικείους οργανισμούς να αποφεύγουν τυχόν επικαλύψεις ενεργειών και χρηματοδότησης όσον αφορά τρίτες χώρες. Η Επιτροπή εντάσσει επίσης στην εκπλήρωση του έργου της τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και ευρωπαϊκούς φορείς εκμετάλλευσης, αξιοποιώντας έτσι την ποιότητα της ευρωπαϊκής εμπειρογνωσίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 300 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές.

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 266 εκατ. EUR σε σταθερές τιμές.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι πολυμερείς συμφωνίες και άλλες συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι δηλώσεις των συνόδων κορυφής ή τα συμπεράσματα συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου με χώρες εταίρους, οι ανακοινώσεις της Επιτροπής ή οι κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και της ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι πολυμερείς συμφωνίες και άλλες συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι δηλώσεις των συνόδων κορυφής ή τα συμπεράσματα συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου με χώρες εταίρους, οι ανακοινώσεις της Επιτροπής ή οι κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στόχος των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων είναι να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των οικείων τρίτων χωρών ή περιφερειών, συνεπές με τον συνολικό σκοπό και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τις αρχές και τις πολιτικές της Κοινότητας και το οποίο θα βασίζεται στο πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 5.

2.  Στόχος των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων είναι να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των οικείων τρίτων χωρών, περιφερειών ή διεθνών οργανισμών, συνεπές με τον συνολικό σκοπό και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τις αρχές και τις πολιτικές της Κοινότητας και το οποίο θα βασίζεται στο πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 5.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα αποτελούν γενική βάση για τη συνεργασία και καθορίζουν τους στόχους της Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των οικείων χωρών, των προτεραιοτήτων της Κοινότητας, της διεθνούς κατάστασης και των δραστηριοτήτων των οικείων τρίτων χωρών. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα αναφέρουν επίσης την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας, καθώς και τον τρόπο αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων με άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες, ιδίως εκείνα που αναλαμβάνουν διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι επιδιώκουν παρόμοιους στόχους και οι βασικοί χορηγοί.

3.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα αποτελούν γενική βάση για τη συνεργασία και καθορίζουν τους στόχους της Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των οικείων χωρών και των συνθηκών σε αυτές, των προτεραιοτήτων της Κοινότητας, της διεθνούς κατάστασης και των δραστηριοτήτων των οικείων τρίτων χωρών. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα αναφέρουν επίσης την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας, καθώς και τον τρόπο αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων με άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες, ιδίως εκείνα που αναλαμβάνουν διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι επιδιώκουν παρόμοιους στόχους και οι βασικοί χορηγοί.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα έχουν ως στόχο να εξασφαλίζουν ότι οι χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνάπτουν με την Ένωση, καθώς και από τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, θα αναλαμβάνουν σχετικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο οικείων διεθνών συμβάσεων, θα τηρούν τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, και θα δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις σχετικές συστάσεις και μέτρα, με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας και δημοσιότητας.

 

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα θα πρέπει να καθορίζουν ένα πλαίσιο για την εξειδικευμένη και ανεξάρτητη εποπτεία με σκοπό την αύξηση του επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας των χωρών εταίρων. Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διατάξεις για την υποστήριξη των ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ενέργειας κατά την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων αξιολογήσεων επικινδυνότητας και ασφάλειας («δοκιμές αντοχής») των εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας, με βάση το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και την εφαρμογή των συστάσεων που προκύπτουν από τις εν λόγω δοκιμές αντοχής και την παρακολούθηση της εφαρμογής σχετικών μέτρων, για παράδειγμα στις υπό προσχώρηση χώρες, τις υποψήφιες χώρες, τις δυνάμει υποψήφιες χώρες και τις χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα βασίζονται στον διάλογο με τις χώρες ή περιοχές εταίρους.

5.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα βασίζονται στον διάλογο με τις χώρες ή περιοχές εταίρους. Κατά την εκπόνηση των προγραμμάτων και πριν από την έγκρισή τους, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με την Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG) και, κατά περίπτωση, με τις οικείες εθνικές αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Η Επιτροπή, με την ίδια διαδικασία, επανεξετάζει και, ενδεχομένως, επικαιροποιεί τα εν λόγω ενδεικτικά προγράμματα.

6.  Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση επανεξέταση των εν λόγω ενδεικτικών προγραμμάτων και, αν αυτό είναι απαραίτητο, τα αναθεωρεί και τα επικαιροποιεί με την ίδια διαδικασία.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα σχέδια δράσης, επιμέρους μέτρα και μέτρα στήριξης, για τα οποία η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR·

α)  τα επιμέρους μέτρα και μέτρα στήριξης, για τα οποία η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών και δράσεις επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης επικοινωνιακών στρατηγικών και εταιρικής επικοινωνίας και προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης.

β)  δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών και δράσεις επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης επικοινωνιακών στρατηγικών και εταιρικής επικοινωνίας και προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων, των στόχων και των αξιών της Ένωσης.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Κριτήρια που εφαρμόζονται στη διεθνή συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας

 

1.  Η κοινή αντίληψη και αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της τρίτης χώρας και της Κοινότητας επιβεβαιώνονται με επίσημο αίτημα προς την Επιτροπή, το οποίο δεσμεύει την αντίστοιχη κυβέρνηση.

 

2.  Οι τρίτες χώρες που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Κοινότητα αποτελούν μέλη της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και θα πρέπει να έχουν συνάψει το πρόσθετο πρωτόκολλό της ή μια συμφωνία διασφαλίσεων με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ώστε να παρέχουν αξιόπιστα εχέγγυα για τη μη εκτροπή των δηλωθέντων πυρηνικών υλικών από ειρηνικές πυρηνικές δραστηριότητες και για την απουσία αδήλωτων πυρηνικών υλικών ή δραστηριοτήτων στο εν λόγω κράτος συνολικά. Οι εν λόγω χώρες προσυπογράφουν πλήρως τις θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας, όπως ορίζονται στα πρότυπα ασφάλειας του ΔΟΑΕ και είναι συμβαλλόμενα μέρη των σχετικών συμβάσεων, όπως η σύμβαση για την πυρηνική ασφάλεια και η κοινή σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρισης του αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων, ή έχουν λάβει μέτρα τα οποία αποδεικνύουν μια σταθερή δέσμευση να προσχωρήσουν στις εν λόγω συμβάσεις. Σε περίπτωση ενεργού συνεργασίας, η δέσμευση αυτή αξιολογείται ετησίως, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές εκθέσεις και άλλα έγγραφα σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνεται απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της συνεργασίας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επιδεικνύεται, κατ’ εξαίρεση, ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω αρχών.

 

3.  Για τη διασφάλιση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κατά τον παρόντα κανονισμό στόχους της συνεργασίας, η οικεία τρίτη χώρα αποδέχεται την αξιολόγηση των δράσεων που έχουν αναληφθεί δυνάμει της παραγράφου 2. Η αξιολόγηση καθιστά δυνατή την παρακολούθηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους συμφωνηθέντες στόχους και μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να συνεχιστεί η καταβολή της συνεισφοράς της Κοινότητας.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και η αξιολόγηση διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6, και τα άρθρα 32 και 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX NDICI.

(1)  Η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και η αξιολόγηση διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6, και τα άρθρα 32 και 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX NDICI. Οι ειδικές αξιολογήσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX NDICI, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, την ακτινοπροστασία και τη διασφάλιση, εξετάζονται, μετά από διαβούλευση με την ENSREG, στο πλαίσιο της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  του αριθμού των νομικών και κανονιστικών πράξεων που εκπονούνται, θεσπίζονται και/ή αναθεωρούνται· και

α)  του αριθμού των νομικών και κανονιστικών πράξεων που εκπονούνται, θεσπίζονται και/ή αναθεωρούνται, και της επιτυχούς εφαρμογής τους, καθώς και του αντικτύπου τους στα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και τις διασφαλίσεις στις αντίστοιχες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στους πολίτες και το περιβάλλον·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  του αριθμού μελετών σχεδιασμού, σύλληψης ή σκοπιμότητας για τη δημιουργία εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας.

β)  του αριθμού μελετών σχεδιασμού, σύλληψης ή σκοπιμότητας για τη δημιουργία εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και της επιτυχούς υλοποίησης των αποτελεσμάτων των μελετών αυτών.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  της πυρηνικής ασφάλειας, ακτινοπροστασίας και των αποτελεσματικών και αποδοτικών μέτρων βελτίωσης των διασφαλίσεων, με βάση τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας, ακτινοπροστασίας και πυρηνικών διασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της διεθνούς αξιολόγησης από ομοτίμους, που εφαρμόζονται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Διαφάνεια

 

Η Επιτροπή και οι τρίτες χώρες που συνεργάζονται με την Ένωση στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού διασφαλίζουν ότι οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα πυρηνικής ασφάλειας που λαμβάνονται σε αυτές τις τρίτες χώρες με τη βοήθεια του μηχανισμού και σε σχέση με τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας τους εν γένει, διατίθενται στους εργαζομένους και το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη προσοχή στις τοπικές αρχές, στον πληθυσμό και στους ενδιαφερόμενους φορείς που βρίσκονται κοντά σε μια πυρηνική εγκατάσταση. Η εν λόγω υποχρέωση περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι παρέχονται πληροφορίες από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή και τους κατόχους άδειας για τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Οι πληροφορίες διατίθενται στο κοινό σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς πράξεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο άλλα υπέρτερα συμφέροντα, όπως η ασφάλεια, που αναγνωρίζονται από τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς πράξεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης παρέχουν στην ΕΕ τα απαραίτητα μέσα για να ενισχύσει τον ρόλο της και να εξασφαλίσει την προώθηση των συμφερόντων και των αξιών της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η υποστήριξη της πυρηνικής ασφάλειας σε τρίτες χώρες εκ μέρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άρχισε ως ανταπόκριση στην αυξημένη συνειδητοποίηση των διασυνοριακών επιπτώσεων του ατυχήματος του Τσερνόμπιλ (1986), με πρόθεση να μεταφερθούν στις χώρες αυτές, οι γνώσεις, η νοοτροπία ασφάλειας υψηλού επιπέδου και τα εξελιγμένα ρυθμιστικά καθεστώτα που υπάρχουν στα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία διαθέτουν σταθμούς πυρηνικής ενέργειας. Το γεγονός αυτό αποτελούσε αναγνώριση της επείγουσας ανάγκης για βοήθεια ώστε να εξασφαλιστούν η ασφαλής λειτουργία, η ρύθμιση και η αποκατάσταση των επιπτώσεων από τα παλαιά απόβλητα στα νέα ανεξάρτητα κράτη, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Μετά την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών αναγκών, η συνεργασία εκ μέρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικεντρώθηκε στην παροχή βοήθειας στους τομείς της ρυθμιστικής στήριξης σε θέματα πυρηνικής ενέργειας, της ασφαλούς διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων, και των διασφαλίσεων για τα πυρηνικά υλικά. Παρότι η συνεργασία αυτή επεκτάθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, το κέντρο βάρους της ήταν οι χώρες κοντά στην ΕΕ.

Το ατύχημα στο Fukushima Daiichi το 2011 ανέδειξε εκ νέου τη σημασία των ισχυρών, ανεξάρτητων και αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.

Το καθεστώς μη διάδοσης έχει επίσης αμφισβητηθεί τα τελευταία έτη, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή στήριξη με σκοπό την ενίσχυση του διεθνούς πλαισίου για την πρόληψη της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής. Αυτός είναι ο πρωταρχικός ρόλος των διασφαλίσεων για τα πυρηνικά υλικά, που αποσκοπούν στην πρόληψη και τον εντοπισμό της εκτροπής των πυρηνικών υλικών.

Τα επιτεύγματα της στήριξης προς τρίτες χώρες στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των διασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του υφιστάμενου μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, είναι ευρέως αναγνωρισμένα, και διαδοχικές αξιολογήσεις από ομοτίμους —εκ μέρους του ΔΟΑΕ, της WANO (Παγκόσμια ομοσπονδία φορέων εκμετάλλευσης πυρηνικών αντιδραστήρων) και άλλων φορέων— έχουν επιβεβαιώσει τα θετικά αποτελέσματα των δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας της ΕΕ.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Ο εξορθολογισμός ορισμένων μηχανισμών με την ενσωμάτωσή τους σε έναν ευρύτερο μηχανισμό αποτελεί ευκαιρία για τον εξορθολογισμό των συστημάτων διαχείρισης και εποπτείας και, επομένως, για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και για τα κράτη μέλη. Αντί να δαπανώνται προσπάθειες για τη διαχείριση πολλαπλών διαδικασιών προγραμματισμού, θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη εστίαση στους πολιτικούς στόχους και τη συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους. Οι δράσεις που λαμβάνουν σωρευτική χρηματοδότηση από διαφορετικά ενωσιακά προγράμματα πρέπει να συνδυάζονται ώστε να είναι διαφανείς και να μπορούν να ελέγχονται μόνο μία φορά για όλα τα εμπλεκόμενα προγράμματα και τους αντίστοιχους ισχύοντες κανόνες.

Ένας ευρύς μηχανισμός θα εξασφαλίσει μια περισσότερο ολοκληρωμένη —από γεωγραφική και θεματική άποψη— προσέγγιση και με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών σε διαπεριφερειακό, πολυτομεακό και παγκόσμιο επίπεδο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεκτική μεταφορά των πρακτικών υψηλού επιπέδου, στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, της ρύθμισης και των διασφαλίσεων, τις οποίες εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ που διαθέτουν πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία του ευρύτερου Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI), ο οποίος περιλαμβάνει 10 μέσα εξωτερικής δράσης. Κάποια τμήματα των δραστηριοτήτων συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας που επί του παρόντος καλύπτονται από τον μηχανισμό συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας δεν υπάγονται στον εξορθολογισμένο ευρύτερο μηχανισμό NDICI, αφού πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωσή τους η ειδική διαδικασία του άρθρου 203 της Συνθήκης Ευρατόμ, η οποία δεν είναι συμβατή με τη διαδικασία των άρθρων 209 και 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τον νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Πυρηνική Ασφάλεια που συμπληρώνει τον ευρύτερο μηχανισμό NDICI και ακολουθεί τους ίδιους κανόνες για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, την αξιολόγηση, την πληροφόρηση, την επικοινωνία και τη δημοσιότητα, που ορίζονται στον κανονισμό σχετικά με τον ευρύτερο μηχανισμό NDICI. Όσον αφορά την ευθυγράμμιση των κανόνων, η ενσωμάτωση διατάξεων από τον κοινό εκτελεστικό κανονισμό θα εξασφαλίσει, τόσο για τον μηχανισμό NDICI όσο και για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Πυρηνική Ασφάλεια (EINS), ένα συνεκτικό σύνολο αρχών σε όλες τις συνιστώσες του και θα καταστήσει ευκολότερη την κατανόηση για τους εταίρους και τους εκτελεστικούς φορείς.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ EINS

Ο εισηγητής συμφωνεί ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια θα πρέπει να προωθεί και να μεταφέρει σε τρίτες χώρες τους προηγμένους κανόνες, πρότυπα και πρακτικές πυρηνικής ασφάλειας των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης Ευρατόμ και τη δέσμη τριών οδηγιών για την ακτινοπροστασία, την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων (κοινοτικό κεκτημένο).

Επειδή οι οδηγίες της ΕΕ μεταφέρονται στα νομικά πλαίσια των κρατών μελών, μεταξύ των οποίων υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις, έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο μεταφοράς. Η εν λόγω τεχνογνωσία είναι ιδιαίτερα σημαντική και παρουσιάζει πρακτικά οφέλη στο πλαίσιο της στήριξης συγκεκριμένων χωρών εταίρων οι οποίες ετοιμάζονται να μεταφέρουν τα πρότυπα αυτά στο εθνικό τους νομικό και βιομηχανικό πλαίσιο.

Η σύσταση αρμόδιων και ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ενέργειας είναι υψίστης σημασίας, καθότι εξασφαλίζει με τη σειρά της την εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφαλείας στις χώρες εταίρους. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν σταθμούς πυρηνικής ενέργειας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια θα πρέπει να προωθεί τη διεθνή συνεργασία με βάση τις συμβάσεις για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, και τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Οι χώρες εταίροι ενθαρρύνονται να προσχωρούν στις εν λόγω συμβάσεις, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η περιοδική αξιολόγηση των οικείων εθνικών συστημάτων από ομοτίμους, με τη στήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Οι εκθέσεις επανεξέτασης στο πλαίσιο των συμβάσεων παρέχουν μια εξωτερική εικόνα της κατάστασης και των προκλήσεων όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό της ευρωπαϊκής στήριξης υψηλού επιπέδου. Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους στο πλαίσιο της WANO μπορεί επίσης να φανούν χρήσιμες για την ιεράρχηση των συγκεκριμένων αναγκών στήριξης στις οικείες τρίτες χώρες.

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Πυρηνική Ασφάλεια θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των τρίτων χωρών εταίρων, όπως αυτές ορίζονται μέσω διαβουλεύσεων, οδικών χαρτών, στρατηγικών και ειδικών δομών.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ EINS

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η αυξημένη δυνατότητα μέτρησης της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και όλους τους φορείς υλοποίησης. Αυτό θα πρέπει να ξεκινά από τα στάδια του σχεδιασμού και του προγραμματισμού, να συνεχίζεται με την παρακολούθηση και την επανεξέταση με γνώμονα τα αποτελέσματα, και να ολοκληρώνεται με τις αξιολογήσεις ολοκλήρωσης σε σχέση με τα αποτελέσματα. Η καλύτερη δυνατότητα μέτρησης μπορεί επίσης να διευκολύνει την επικοινωνία, όσον αφορά τις επιδόσεις, με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που δεν είναι ειδικοί. Η στενή συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, τη WANO και άλλους φορείς είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών.

Η κεντρική διαχείριση του EINS είναι ένας καλός τρόπος προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή ειδικής βοήθειας βάσει εμπειρογνωμοσύνης υψηλού επιπέδου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, με συντονισμένο τρόπο με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες διαθέτουν στην πράξη την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη. Με την κεντρική διαχείριση εξασφαλίζεται επίσης η στήριξη του στενού συντονισμού του EINS με τα προγράμματα και τα σχέδια δράσης των λοιπών μέσων στήριξης της εξωτερικής δράσης.

Όσον αφορά τη συνοχή με άλλους μηχανισμούς, ο κανονισμός σχετικά με τον εξορθολογισμένο ευρύτερο μηχανισμό NDICI θα οδηγήσει σε περιορισμό του μεγάλου αριθμού προγραμμάτων, καθώς και του διαχωρισμού μεταξύ γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων στο πλαίσιο διαφορετικών μηχανισμών, ούτως ώστε να μπορεί να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των δράσεων. Η ικανότητα των αντιπροσωπειών της ΕΕ που συμμετέχουν στην υλοποίηση της εξωτερικής στήριξης θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ώστε αυτές να είναι καλύτερα προετοιμασμένες να υπερβαίνουν δυσκολίες σε σχέση με τη διαχείριση και την αξιοποίηση της συμπληρωματικότητας και να δημιουργούν συνέργειες μεταξύ των μηχανισμών.

Όσον αφορά τη συνοχή με τα κράτη μέλη, από τα διάφορα πορίσματα προκύπτει ότι υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω ενίσχυση του κοινού προγραμματισμού. Ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε ενισχυμένη δέσμευση,

σε ορισμένες περιπτώσεις, εκ μέρους των κυβερνήσεων των χωρών εταίρων και των κρατών μελών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι σύγχρονες προκλήσεις είναι οι εξής:

-  Γήρανση των σταθμών πυρηνικής ενέργειας και προγράμματα παράτασης της διάρκειας ζωής·

-  Ασφαλής παροπλισμός των σταθμών πυρηνικής ενέργειας που τίθενται εκτός λειτουργίας·

-  Υιοθέτηση, εκ μέρους νέων κρατών, της πυρηνικής ενέργειας ως συνιστώσας του ενεργειακού τους μείγματος·

Οι προκλήσεις αυτές δημιουργούν δυνατότητες για παροχή περαιτέρω βοήθειας, εκ μέρους της Κοινότητας, προς τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, στους τομείς της ανάπτυξης των ικανοτήτων των ρυθμιστικών αρχών, της θέσπισης κατάλληλων διαδικασιών αδειοδότησης, της επανεξέτασης των αξιολογήσεων ασφαλείας και της εφαρμογής συστάσεων, και της καθιέρωσης και διατήρησης κατάλληλων ρυθμίσεων για την ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις χώρες άμεσης γειτονίας που αποτελούσαν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό ισχύει για τις χώρες που αναπτύσσουν νέους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας, καθώς και για τις χώρες που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της γήρανσης των σταθμών και ζητήματα παροπλισμού υφιστάμενων σταθμών πυρηνικής ενέργειας.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι, στο πλαίσιο του νέου EINS, η Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη προς τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, ώστε αυτές να υιοθετήσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ και διεθνώς σε όλες τις πυρηνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών διασφαλίσεων, με αποτελεσματικό και πιο συντονισμένο τρόπο.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (22.11.2018)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ
(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Petras Auštrevičius

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει εν γένει τους στόχους της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ. Ο κανονισμός αυτός θα προβλέπει νέες δράσεις και τη συνέχεια των ενωσιακών μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (2014-2020).

Η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει τη συνέχεια του υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας στη γειτονία της και σε όλον τον κόσμο, όπως ήδη πράττει στα 28 κράτη μέλη της. Τα δυστυχήματα στο Τσερνομπίλ (1986) και στη Φουκουσίμα (2011) είχαν παγκόσμιο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και στις πολιτικές, και ως εκ τούτου η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να αξιοποιεί κατά το δυνατόν τη μακρά πείρα της όσον αφορά τη μη στρατιωτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας στον τομέα αυτόν, και να στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες και συναφείς δραστηριότητες για την τήρηση των προτύπων πυρηνικής ασφάλειας.

Η πρόταση της Επιτροπής εστιάζει στη χρηματοδοτική συνδρομή και σε συναφή μέτρα για την προώθηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής πυρηνικής ασφάλειας και πυρηνικής προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στην προώθηση αποτελεσματικής νοοτροπίας πυρηνικής ασφάλειας και στην εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, καθώς και στη διαρκή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας· στην υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, στον παροπλισμό και την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων· στη δημιουργία αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων διασφάλισης.

Στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, οι δεσμεύσεις για την πυρηνική προστασία, τη μη διάδοση και την πυρηνική ασφάλεια, καθώς και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και το συνολικό συμφέρον της ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην καθοδήγηση του προγραμματισμού των δράσεων βάσει του παρόντος κανονισμού, όπως ορίζουν οι αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της ΕΕ και προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και στα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο μηχανισμός θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα συμφέροντα, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της ενωσιακής εξωτερικής πολιτικής, με γνώμονα τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ή τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, με τη στήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και της Ομάδας πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας (NSSG).

Ο συντάκτης υπογραμμίζει τον συνεχιζόμενο στρατηγικό ρόλο της ΕΥΕΔ στον προγραμματισμό και στον κύκλο διαχείρισης όσον αφορά τον συντονισμό, τη συνοχή και τη συνέπεια των μέτρων με άλλες ενωσιακές δράσεις (π.χ. στο πλαίσιο του υφιστάμενου μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη ή του μελλοντικού κανονισμού ΜΓΑΔΣ), σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, καθώς και την ευέλικτη αντίδραση στις διεθνείς εξελίξεις (π.χ. Ιράν, ΚΟΣΔ), και στην υποστήριξη του πολιτικού διαλόγου και της επιρροής της ΕΕ όσον αφορά τους εταίρους, και ιδίως τις χώρες που βρίσκονται στην άμεση γειτονία της ΕΕ.

Ο συντάκτης τονίζει την προστιθέμενη αξία της ΕΕ σε σύγκριση με τις ενδεχόμενες δράσεις μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ και την πολιτική επιρροή που μπορεί να επιτύχει.

Είναι κρίσιμη η πρόταση του σχεδίου γνωμοδότησης να προστεθούν διατάξεις για την ανάπτυξη των ενωσιακών ικανοτήτων όσον αφορά την προώθηση αποτελεσματικής νοοτροπίας πυρηνικής ασφάλειας και την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, ιδίως στην άμεση γειτονία της ΕΕ. Η εξαρχής παρακολούθηση και εποπτεία των πυρηνικών εγκαταστάσεων πρέπει να διασφαλίζεται με μηχανισμούς της ΕΕ ή άλλων διεθνών σχετικών με τον τομέα οργανισμών, όπως ο ΔΟΑΕ. Οι τροπολογίες αποσκοπούν στη θέσπιση και στη χρηματοδότηση μέτρων για την εφαρμογή των συστάσεων για τις δοκιμές αντοχής των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών (ΠΗΣ) και προβλέπουν τους σχετικούς μηχανισμούς παρακολούθησης όσον αφορά τους ΠΗΣ που κατασκευάζονται στην άμεση γειτονία της ΕΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν προϋποθέσεις, ήτοι η συνολική ενωσιακή στήριξη για την εκάστοτε χώρα πρέπει να εξαρτάται από το επίπεδο συνεργασίας και διαφάνειας της εν λόγω χώρας στο πεδίο της πυρηνικής ασφάλειας. Το συγκεκριμένο παράδειγμα του ΠΗΣ Ostrovets στη Λευκορωσία θα πρέπει να εμπίπτει στον μηχανισμό αυτόν[1].

Όσον αφορά τους ανωτέρω νέους προτεινόμενους τομείς στήριξης, ο συντάκτης συνιστά να αυξηθεί ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός από 300 εκατ. EUR σε 350 εκατ. EUR.

Ο συντάκτης υπενθυμίζει ότι οι προβλέψεις της εγγύησης εξωτερικής δράσης όσον αφορά δάνεια σε τρίτες χώρες, που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού (για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας) χρηματοδοτούνται από τον κανονισμό (για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας), αλλά υπόκεινται στους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού ΜΓΑΔΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ, το ΕΚ έχει απλώς συμβουλευτικό ρόλο και επομένως δεν συμμετέχει σε συνήθη νομοθετική διαδικασία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Ως εκ τούτου, οι δεσμεύσεις για την πυρηνική ασφάλεια, τη μη διάδοση και την πυρηνική προστασία, καθώς και για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, και το συνολικό συμφέρον της Ένωσης θα πρέπει να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην καθοδήγηση του προγραμματισμού των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Στους δευτερεύοντες στόχους του προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση μιας δίκαιης μετάβασης για τους πρώην εργαζόμενους και τις τοπικές κοινότητες που έρχονται αντιμέτωπες με την ανεργία ως αποτέλεσμα του παροπλισμού μη ασφαλών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η Κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει την στενή συνεργασία της, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 της Συνθήκης Ευρατόμ, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων, στο πλαίσιο των στόχων του τίτλου ΙΙ κεφάλαια 3 και 7.

(6)  Η Κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει την στενή συνεργασία της, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 της Συνθήκης Ευρατόμ, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το ΝΑΤΟ και τις εθνικές αρχές των κρατών μελών στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων, στο πλαίσιο των στόχων του τίτλου ΙΙ κεφάλαια 3 και 7. Ο μηχανισμός θα πρέπει επίσης να προωθεί τη διεθνή συνεργασία βάσει συμβάσεων για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να προβλέπει δράσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και να στηρίζεται στις δράσεις που είχαν προηγουμένως στηριχθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 237/201424 όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια και τις πυρηνικές διασφαλίσεις σε τρίτες χώρες, και ιδίως στις υπό προσχώρηση χώρες και στα υποψήφια και δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ.

(7)  Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να προβλέπει δράσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και να στηρίζεται στις δράσεις που είχαν προηγουμένως στηριχθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 237/201424 όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια, την ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, τον ασφαλή παροπλισμό και την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις πυρηνικές διασφαλίσεις σε τρίτες χώρες, και ιδίως στις υπό προσχώρηση χώρες και στα υποψήφια και δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ, στον χώρο γειτονίας κατά την έννοια του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ] («ο χώρος γειτονίας»), καθώς και σε χώρες-εταίρους που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης, εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με την Ένωση.

__________________

__________________

24 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 237/2014 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 109).

24 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 237/2014 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 109).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στη διαβούλευση, εφόσον απαιτείται, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, καθώς και στον διάλογο με τις χώρες εταίρους.

(8)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές της Ένωσης και των κρατών μελών, καθώς και σε αποδοτικό και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα διάλογο με τις χώρες εταίρους. Όπου αυτή η διαβούλευση αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει πλήρως τις ανησυχίες της Ένωσης σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, η εξωτερική χρηματοδότηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, του (κανονισμού ΜΓΑΔΣ) και του (κανονισμού ΜΠΒ ΙΙΙ) θα πρέπει να αναστέλλεται προσωρινά ή να μη χορηγείται. Η Ένωση θα πρέπει να είναι επίσης έτοιμη να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των κρατών μελών όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια νέων πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, ιδίως στις υπό προσχώρηση χώρες και στα υποψήφια και δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ, καθώς και στον χώρο γειτονίας.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού, η Ένωση μπορεί να υποστηρίξει ρυθμιστικούς φορείς στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για την πραγματοποίηση δοκιμών αντοχής, βάσει του ενωσιακού κεκτημένου στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, καθώς και επακόλουθα μέτρα εφαρμογής, ιδίως αυτά που αφορούν τους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς που κατασκευάζονται στις υπό προσχώρηση χώρες και στα υποψήφια και δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ, καθώς και στον χώρο γειτονίας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οσάκις είναι εφικτό και σκόπιμο, τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της Κοινότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται βάσει προκαθορισμένων, διαφανών, ειδικών ανά χώρα και μετρήσιμων δεικτών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του μηχανισμού και κατά προτίμηση με βάση το πλαίσιο αποτελεσμάτων της χώρας-εταίρου.

(9)  Οσάκις είναι εφικτό και σκόπιμο, τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της Κοινότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται βάσει προκαθορισμένων, διαφανών, ειδικών ανά χώρα και μετρήσιμων δεικτών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του μηχανισμού και κατά προτίμηση με βάση το πλαίσιο αποτελεσμάτων της χώρας-εταίρου. Η Ένωση θα πρέπει να θεσπίσει και να χρηματοδοτήσει τους αναγκαίους μηχανισμούς τακτικής παρακολούθησης (π.χ. ενωσιακές ομάδες εμπειρογνωμόνων ή αποστολές), ούτως ώστε να επιβλέπουν την εφαρμογή των συστάσεων των δοκιμών αντοχής για νέους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, ιδίως δε εκείνους που κατασκευάζονται στον χώρο της άμεσης γειτονίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι αναφορές σε μηχανισμούς της Ένωσης στο άρθρο 9 της απόφασης 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου32, θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και στους κανονισμούς που αναφέρονται σ’ αυτόν. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σύμφωνα με τον ρόλο της ΕΥΕΔ όπως προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση.

(18)  Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας θα πρέπει να εγγυάται τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, διασφαλίζοντας την ενότητα, τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητά της, ιδιαίτερα μέσω του παρόντος κανονισμού. Η ΕΥΕΔ θα πρέπει να συμβάλει στον κύκλο προγραμματισμού και διαχείρισης για τον παρόντα κανονισμό, βάσει των στόχων πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 2.

_________________

 

32 Απόφαση του Συμβουλίου 2010/427/ΕΕ, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30).

 

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμπληρώσει τις δραστηριότητες συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας οι οποίες χρηματοδοτούνται δυνάμει του [κανονισμός NDICI], ιδίως για τη στήριξη της προώθησης υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, καθώς και της εφαρμογής αποτελεσματικών και αποδοτικών διασφαλίσεων όσον αφορά τα πυρηνικά υλικά σε τρίτες χώρες, με βάση τις δραστηριότητες εντός της Κοινότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

1.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμπληρώσει τις δραστηριότητες συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας οι οποίες χρηματοδοτούνται δυνάμει του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ], ιδίως για τη στήριξη της προώθησης υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, προτύπων διαφάνειας, καθώς και της εφαρμογής αποτελεσματικών και αποδοτικών διασφαλίσεων όσον αφορά τα πυρηνικά υλικά σε τρίτες χώρες, με βάση τις δραστηριότητες εντός της Κοινότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η συνεργασία που παρέχει η Ένωση στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και των σχετικών διασφαλίσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν αποσκοπεί στην προώθηση της πυρηνικής ενέργειας και, συνεπώς, δεν ερμηνεύεται ως μέτρο προώθησης αυτής της πηγής ενέργειας σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην προώθηση αποτελεσματικής νοοτροπίας πυρηνικής ασφάλειας και στην εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, καθώς και στη διαρκή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας·

α)  στην προώθηση αποτελεσματικής νοοτροπίας πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες και στην εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, καθώς και στη διαρκή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας· στην πρόωρη παύση λειτουργίας όταν η πυρηνική εγκατάσταση δεν μπορεί να αναβαθμιστεί ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα διεθνώς παραδεκτά πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στην υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, στον παροπλισμό και την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων,

β)  στην υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αναλωθέντων καυσίμων, (ήτοι προεπεξεργασία, επεξεργασία, κατεργασία, αποθήκευση και διάθεση), και στον ασφαλή παροπλισμό και την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων, καθώς και παλαιών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με εξόρυξη ουρανίου ή με βυθισμένα ραδιενεργά αντικείμενα και υλικά,

Αιτιολόγηση

Με την απαλοιφή του παραρτήματος του υφιστάμενου κανονισμού αριθ. 237/2014 του Συμβουλίου (ΜΣΠΑ), όπου αναφέρονταν λεπτομερώς τα κριτήρια και οι προτεραιότητες, είναι πλέον σημαντικό να αναπτυχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 2 αυτού του νέου κανονισμού. Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει απλώς να επαναφέρει ορισμένες διατάξεις του υφιστάμενου κανονισμού αριθ. 237/2014 του Συμβουλίου (ΜΣΠΑ).

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στη δημιουργία αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων διασφάλισης.

γ)  στη δημιουργία αποτελεσματικών, αποδοτικών και διαφανών συστημάτων διασφάλισης, στα οποία συμμετέχουν και οι εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την καταπολέμηση της διάδοσης, όπου περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση ολοκληρωμένων εκτιμήσεων επικινδυνότητας και ασφάλειας («δοκιμές αντοχής») των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, η εφαρμογή των συστάσεων που απορρέουν από τις εν λόγω δοκιμές αντοχής, με βάση το ενωσιακό κεκτημένο, και τα συναφή μέτρα παρακολούθησης, ιδίως στις υπό προσχώρηση χώρες και στα υποψήφια και δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ, καθώς και στον χώρο γειτονίας.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  στην κοινοποίηση στους πολίτες του τρόπου με τον οποίον το πρόγραμμα έχει βελτιώσει την πυρηνική ασφάλεια και έχει προβεί στον επιτυχημένο παροπλισμό πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 300 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές.

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 350 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι πολυμερείς συμφωνίες και άλλες συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι δηλώσεις των συνόδων κορυφής ή τα συμπεράσματα συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου με χώρες εταίρους, οι ανακοινώσεις της Επιτροπής ή οι κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι πολυμερείς συμφωνίες και άλλες συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι δηλώσεις των συνόδων κορυφής ή τα συμπεράσματα συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου με χώρες εταίρους, οι ανακοινώσεις της Επιτροπής ή οι κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και το ενωσιακό κεκτημένο όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια, αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στόχος των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων είναι να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των οικείων τρίτων χωρών ή περιφερειών, συνεπές με τον συνολικό σκοπό και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τις αρχές και τις πολιτικές της Κοινότητας και το οποίο θα βασίζεται στο πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 5.

2.  Στόχος των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων είναι να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των οικείων τρίτων χωρών, περιφερειών ή διεθνών οργανισμών, συνεπές με τον συνολικό σκοπό και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τις αρχές και τις πολιτικές της Κοινότητας και το οποίο θα βασίζεται στο πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 5.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα αντανακλούν τις επιδιώξεις και τους στόχους της Κοινότητας σε διεθνείς οργανισμούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, και αξιοποιούν σε συναφείς διεθνείς οργανισμούς τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα σχέδια δράσης, επιμέρους μέτρα και μέτρα στήριξης, για τα οποία η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR·

α)  τα επιμέρους μέτρα και μέτρα στήριξης, για τα οποία η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  δαπάνες που σχετίζονται με τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης για τους πρώην υπαλλήλους και τις κοινότητες κατά τον παροπλισμό μιας πυρηνικής εγκατάστασης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όλες οι προμήθειες και τα υλικά που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μπορούν να προέρχονται από τις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

2.  Όλες οι προμήθειες και τα υλικά που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μπορούν να προέρχονται από τις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στο άρθρο 11 παράγραφος α, υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Προϋποθέσεις και αναστολή της βοήθειας

 

1.   Η βοήθεια της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού εξαρτάται από την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων από την οικεία χώρα εταίρο:

 

α)    των σχετικών διεθνών συμβάσεων στο πλαίσιο του ΔΟΑΕ,

 

β)    της σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια, η οποία υιοθετήθηκε στο Epsoo της Φινλανδίας στις 25 Ιανουαρίου 1991, καθώς και της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, η οποία συνήφθη στο Aarhus της Δανίας στις 25 Ιουνίου 1998, και των μετέπειτα τροποποιήσεών τους,

 

γ)  της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και των πρόσθετων πρωτοκόλλων της,

 

δ)  των δεσμεύσεων στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και σύνδεσης με την Ένωση,

 

ε)   των δεσμεύσεων για την εφαρμογή δοκιμών αντοχής και σχετικών μέτρων.

 

2. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των όρων που παρατίθενται στην παράγραφο 1, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού και του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ] ή του [κανονισμού ΜΠΒ ΙΙΙ], κατά περίπτωση, επανεξετάζεται και μπορεί να περιοριστεί ή να ανασταλεί προσωρινά.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  του αριθμού των νομικών και κανονιστικών πράξεων που εκπονούνται, θεσπίζονται και/ή αναθεωρούνται· και

α)  των νομικών και κανονιστικών πράξεων που εκπονούνται, θεσπίζονται και/ή αναθεωρούνται· και

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  του αριθμού μελετών σχεδιασμού, σύλληψης ή σκοπιμότητας για τη δημιουργία εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας.

β)  των μελετών σχεδιασμού, σύλληψης ή σκοπιμότητας για τη δημιουργία εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  της εφαρμογής των μέτρων βελτίωσης όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, βάσει των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων κατόπιν αξιολόγησης από ομοτίμους σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  του βαθμού στον οποίον το κοινό, στις χώρες εταίρους, έχει ενημερωθεί για το πρόγραμμα.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση 2010/427/ΕΕ.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εγγυάται τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, διασφαλίζοντας την ενότητα, τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητά της, ιδιαίτερα μέσω του παρόντος κανονισμού. Η ΕΥΕΔ συμβάλλει στον κύκλο προγραμματισμού και διαχείρισης για τον παρόντα κανονισμό, βάσει των στόχων πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

ITRE

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Νίκος Ανδρουλάκης, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Γεώργιος Επιτήδειος, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Σοφία Σακοράφα, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Doru-Claudian Frunzulică, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Ελένη Θεοχάρους

GUE/NGL

Τάκης Χατζηγεωργίου, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Marek Jurek

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

3.7.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Vladimir Urutchev

5.9.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Εύα Καϊλή, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Νεοκλής Συλικιώτης, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renate Sommer

Ημερομηνία κατάθεσης

10.12.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου