Postupak : 2018/0245(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0448/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0448/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/01/2019 - 10.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0041

IZVJEŠĆE     *
PDF 859kWORD 114k
10.12.2018
PE 628.432v02-00 A8-0448/2018

o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu

(COM(2018)0462) – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj: Vladimir Urutchev

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2018)0462),

-  uzimajući u obzir članak 203. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0315/2018),

-  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0448/2018),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Stoga bi obveze u pogledu nuklearne sigurnosti i zaštite, neširenja nuklearnog oružja, kao i ciljeva održivog razvoja te sveukupnih interesa Unije trebale imati ključnu ulogu u smjernicama za programiranje djelovanja na temelju ove Uredbe.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Cilj postojećeg programa „Europski instrument za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu” trebao bi biti promicanje uspostave učinkovite i djelotvorne nuklearne sigurnosti, zaštite od radijacije i primjene učinkovitih i djelotvornih zaštitnih mjera za nuklearne materijale u trećim zemljama, na temelju vlastitih aktivnosti unutar Unije.

(3)  Cilj postojećeg programa „Europski instrument za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu” („Instrument”) trebao bi biti promicanje uspostave učinkovite i djelotvorne nuklearne sigurnosti, zaštite od radijacije i primjene učinkovitih i djelotvornih zaštitnih mjera za nuklearne materijale u trećim zemljama, na temelju regulatornih okvira i dijeljenja najboljih postojećih praksi unutar Unije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Ovim Instrumentom ni na koji način ne bi se smjelo promicati korištenje nuklearne energije u trećim zemljama i Uniji nego bi njegov naglasak trebao biti isključivo na poboljšanju standarda nuklearne sigurnosti u svijetu te promicanju visoke razine zaštite od zračenja i primjeni učinkovitih mjera zaštite za nuklearne materijale.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.b)  Nuklearne nesreće koje su se dogodile u nuklearnim elektranama u Černobilu 1986. i u Fukushima Daiichi 2011. jasno su potvrdile da nuklearne nesreće imaju pogubne globalne posljedice za građane i okoliš. Time se naglašava potreba za najvišim standardima i zaštitnim mjerama u pogledu nuklearne sigurnosti i trajnim naporima za poboljšanje tih standarda i zaštitnih mjera na globalnoj razini, kao i potreba za sudjelovanjem Zajednice u podupiranju tih ciljeva u trećim zemljama. Ti standardi i zaštitne mjere trebali bi biti odraz najnovijih praksi, posebno u području upravljanja i regulatorne neovisnosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Ova je Uredba dio okvira osmišljenog za planiranje suradnje i trebala bi dopunjavati mjere za nuklearnu suradnju koje se financiraju u okviru [Uredba NDICI].

(4)  Ova je Uredba dio okvira osmišljenog za planiranje suradnje i trebala bi dopunjavati mjere za nuklearnu suradnju koje se financiraju u okviru [Uredba NDICI] koja je obuhvaćena Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegovim člancima 209. i 212. i člankom 322. stavkom 1.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Zajednica je članica Konvencije o nuklearnoj sigurnosti (1994.) i članica Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenoga goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (1997.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Transparentnost i javne informacije u vezi s nuklearnom sigurnosti, zaštitnim mjerama, razgradnjom i aktivnostima gospodarenja otpadom, kao što je to propisano, na primjer, Konvencijom iz Aarhusa (1998.), važan su element za sprečavanje negativnog utjecaja radioaktivnog materijala na građane i okoliš te bi stoga trebali biti zajamčeni u okviru Instrumenta.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Zajednica bi trebala nastaviti blisku suradnju, u skladu s poglavljem 10. Ugovora o Euratomu, s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), u pogledu nuklearne sigurnosti i nuklearnih zaštitnih mjera, u promicanju ciljeva poglavlja 3. i 7. glave II.

(6)  Zajednica bi trebala nastaviti blisku suradnju, u skladu s poglavljem 10. Ugovora o Euratomu, s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), u pogledu nuklearne sigurnosti i nuklearnih zaštitnih mjera, u promicanju ciljeva poglavlja 3. i 7. glave II. Trebala bi surađivati i s drugim istaknutim međunarodnim organizacijama u tom području, kao što su Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj / Agencija za nuklearnu energiju, Europska banka za obnovu i razvoj i Partnerstvo Sjeverne dimenzije za zaštitu okoliša, koje imaju slične ciljeve u području nuklearne sigurnosti kao Zajednica. Usklađenost, komplementarnost i suradnja između ovog Instrumenta i tih organizacija i njihovih programa mogu povećati opseg, učinkovitost i djelotvornost mjera u području nuklearne sigurnosti u cijelom svijetu. Trebaju se izbjeći nepotrebna dupliciranja i preklapanja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Radi konstantnog povećanja nuklearne sigurnosti i poboljšanja propisa Unije u tom području, Vijeće je usvojilo direktive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom i 2013/59/Euratom. Te direktive i visoki standardi nuklearne sigurnosti i razgradnje postrojenja u Zajednici služe kao smjernice za djelovanja koja se financiraju u okviru ovog instrumenta i motiviraju treće zemlje koje surađuju na provedbu propisa i standarda iste razine sigurnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Instrumentom bi trebalo promicati i međunarodnu suradnju na temelju konvencija o nuklearnoj sigurnosti i zbrinjavanju radioaktivnog otpada. Partnerske zemlje trebalo bi poticati da potpišu te konvencije kako bi se omogućilo periodično istorazinsko ocjenjivanje njihovih nacionalnih sustava uz pomoć Međunarodne agencije za atomsku energiju. Istorazinske ocjene pružaju vanjsko stajalište o trenutačnom stanju i izazovima u području nuklearne sigurnosti u trećim zemljama i mogu se upotrebljavati za planiranje potpore Unije na visokoj razini. Instrument može koristiti ocjene uglednih međunarodnih agencija za nuklearnu energiju koje provode istorazinska ocjenjivanja i o tome izvješćuju potencijalne korisnike Instrumenta. Zaključcima i preporukama na temelju tih istorazinskih ocjena, koji se daju na raspolaganje nacionalnim tijelima, ujedno se može pridonijeti određivanju prioriteta u pogledu konkretnih mjera potpore dotičnim trećim zemljama.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.c)  Pojmovi nuklearne sigurnosti i nuklearne zaštite neraskidivo su povezani jer nedostatak nuklearne sigurnosti, npr. kad je riječ o sigurnim radnim procesima, može dovesti do rizika za nuklearnu zaštitu, a rizici za nuklearnu zaštitu, posebno novi rizici kao što su oni u području kibersigurnosti, mogu dovesti do novih izazova za nuklearnu sigurnost. Stoga bi aktivnosti Unije u području nuklearne sigurnosti u trećim zemljama, kako su utvrđene u Prilogu II. Uredbi [COD br. 2018/0243 (NDICI)], i aktivnosti koje se financiraju tim Instrumentom, trebale biti usklađene i komplementarne.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ovim Instrumentom trebalo bi se osigurati djelovanje za potporu tih ciljeva, a trebao bi se temeljiti na djelovanjima koja su se prethodno podupirala u okviru Uredbe (Euratom) br. 237/201424 u vezi s nuklearnom sigurnošću i nuklearnim zaštitnim mjerama u trećim zemljama, posebno u zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima.

(7)  Ovim Instrumentom trebalo bi se osigurati djelovanje za potporu tih ciljeva, a trebao bi se temeljiti na djelovanjima koja su se prethodno podupirala u okviru Uredbe (Euratom) br. 237/201424 u vezi s nuklearnom sigurnošću, sigurnim zbrinjavanjem radioaktivnog otpada, sigurnom razgradnjom i čišćenjem bivših lokaliteta povezanih s nuklearnim elektranama i nuklearnim zaštitnim mjerama u trećim zemljama, posebno u zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima, kao i u susjedstvu u smislu... [COD 2018/0243, NDICI]. U cilju uvođenja najviših standarda nuklearne sigurnosti te utvrđivanja nedostataka u postojećim mjerama sigurnosti, Instrumentom bi se mogla pružiti potpora nuklearnim regulatornim tijelima u sveobuhvatnim procjenama rizika i sigurnosti („testiranja otpornosti na stres”) u postojećim postrojenjima, i nuklearnim elektranama koje se grade, na temelju pravne stečevine Zajednice o nuklearnoj sigurnosti i radioaktivnom otpadu, provedbi preporuka i praćenju relevantnih mjera. Komisija bi trebala redovito obavješćivati Europski parlament o aktivnostima u području nuklearne sigurnosti koje se provode u trećim zemljama i o statusu njihove provedbe.

_______________

_________________

24 Uredba Vijeća (Euratom) br. 237/2014 od 13. prosinca 2013. o Instrumentu suradnje u području nuklearne sigurnosti (SL L 77, 15.3.2014., str. 109.).

24 Uredba Vijeća (Euratom) br. 237/2014 od 13. prosinca 2013. o Instrumentu suradnje u području nuklearne sigurnosti (SL L 77, 15.3.2014., str. 109.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  U skladu s člankom 3. UFEU-a, cilj Unije je poboljšati dobrobit ljudi. Ovim se Instrumentom Uniji pruža prilika za održivo poboljšanje socioekonomskog i zdravstvenog stanja ljudi u cijelom svijetu, unutar i izvan njezinih granica. Projekti koji se financiraju ovim Instrumentom trebali bi biti u skladu s unutarnjim i vanjskim politikama Unije, npr. na način da doprinose postizanju ciljeva održivog razvoja kao što su dobro zdravlje i dobrobit, čista voda te sanitarne i klimatske mjere. Sam Instrument trebao bi slijediti načela dobrog upravljanja i tako doprinijeti ostvarenju cilja održivog razvoja koji se odnosi na mir, pravdu i snažne institucije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)  Instrumentom bi trebalo nastojati potaknuti zemlje koje primaju financijsku pomoć u skladu s ovom Uredbom da poštuju obveze koje proizlaze iz sporazuma o udruživanju, partnerstvu i suradnji s Unijom i Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, da se obvežu na pridržavanje relevantnih međunarodnih konvencija, da poštuju standarde u području nuklearne sigurnosti i zaštite od radijacije te da se obvežu na provedbu relevantnih preporuka i mjera uz najviše standarde transparentnosti i oglašavanja.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.c)  Tim bi se Instrumentom, odnosno projektima koji se u okviru njega financiraju, trebala u potpunosti pružiti potpora u pogledu nuklearne sigurnosti i mjera zaštite te potpora poboljšanju zdravstvenog stanja ljudi u trećim zemljama, posebno onih koji žive u blizini nuklearnih elektrana i/ili područja u kojima se rudari uranij, uključujući sigurnu sanaciju bivših lokacija povezanih s uranijem u trećim zemljama, posebno u srednjoj Aziji i u Africi, iz koje, iz zemalja kao što su Južna Afrika, Niger i Namibija, trenutačno dolazi otprilike 18 % globalne opskrbe uranija.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.d)   Instrumentom bi trebalo nastojati potaknuti zemlje koje primaju financijsku pomoć u skladu s ovom Uredbom da rade na poboljšanju demokratskih načela, vladavine prava i ljudskih prava te da poštuju obveze koje proizlaze iz konvencija iz Espoa i Aarhusa.

 

 

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Gdje je bitno, provedba ove Uredbe trebala bi se temeljiti na savjetovanjima s nacionalnim tijelima država članica te na dijalogu s partnerskim zemljama.

(8)  Prema potrebi, provedba ove Uredbe trebala bi se temeljiti na savjetovanjima s nacionalnim tijelima Unije i država članica, kao što je Skupina europskih regulatora za nuklearnu sigurnost, te na dijalogu s partnerskim zemljama. Takva savjetovanja osobito bi se trebala provoditi tijekom izrade i prije donošenja višegodišnjih okvirnih programa. Ako se takvim dijalogom ne riješi zabrinutost Unije u pogledu nuklearne sigurnosti, ne bi trebalo odobriti vanjsko financiranje u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Trebalo bi promicati pojedinačni diferencirani pristup prema zemljama koje primaju potporu u okviru ovog Instrumenta. Primjena Instrumenta trebala bi se temeljiti na procjeni posebnih potreba zemalja koje primaju potporu i na temelju očekivane cjelokupne koristi Instrumenta, posebno strukturnih promjena u dotičnim zemljama.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.b)  Regulatorna tijela država članica, organizacije za tehničku podršku, poduzeća koja se bave nuklearnim inženjeringom i nuklearne elektrane raspolažu potrebnom stručnošću i znanjem u pogledu primjene najviših standarda nuklearne sigurnosti i zaštite od radijacije u različitim regulatornim sustavima država članica, i mogu biti koristan izvor potpore partnerskim zemljama koje su u svojim nacionalnim regulatornim i industrijskim okvirima uspostavile iste ciljeve.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kad god je to moguće i primjereno, potrebno je pratiti i procjenjivati rezultate vanjskog djelovanja Zajednice na temelju unaprijed definiranih, transparentnih i mjerljivih pokazatelja specifičnih za pojedine zemlje i prilagođenih posebnostima i ciljevima Instrumenta te, po mogućnosti, utemeljenih na okviru rezultata zemlje partnera.

(9)  Potrebno je pratiti i procjenjivati rezultate vanjskog djelovanja Zajednice na temelju unaprijed definiranih, transparentnih i mjerljivih pokazatelja specifičnih za pojedine zemlje i prilagođenih posebnostima i ciljevima Instrumenta te, po mogućnosti, utemeljenih na okviru rezultata zemlje partnera. Pokazatelji bi trebali biti usmjereni na učinkovitost i rezultate kako bi se od zemalja korisnica, Unije i država članica zahtijevala veća odgovornost u pogledu postignutih rezultata u provedbi mjera za poboljšanje sigurnosti.

 

 

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Unija i Zajednica trebale bi tražiti najučinkovitiji način uporabe dostupnih resursa kako bi poboljšale učinak svojeg vanjskog djelovanja. U tu svrhu trebalo bi osigurati dosljednost i komplementarnost među instrumentima za financiranje vanjskog djelovanja Unije te sinergije s drugim politikama i programima Unije. Kako bi se maksimalno povećao učinak kombiniranih intervencija za postizanje zajedničkog cilja, ovom bi se Uredbom trebalo omogućiti kombinirano financiranje s drugim programima Unije, tako dugo dok se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi.

(10)  Unija i Zajednica trebale bi tražiti optimalan i najučinkovitiji način uporabe dostupnih resursa te bi trebale nastojati poboljšati provedbu i kvalitetu potrošnje kako bi poboljšale učinak svojeg vanjskog djelovanja. U tu svrhu trebalo bi osigurati dosljednost i komplementarnost među instrumentima za financiranje vanjskog djelovanja Unije te sinergije s drugim politikama i programima Unije, kao što su programi istraživanja i osposobljavanja Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom). Kako bi se maksimalno povećao učinak kombiniranih intervencija za postizanje zajedničkog cilja, ovom bi se Uredbom trebalo omogućiti kombinirano financiranje s drugim programima Unije, tako dugo dok se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Oblici financiranja te načini provedbe u okviru ove Uredbe trebali bi se odabrati na temelju njihove mogućnosti ostvarivanja posebnih ciljeva djelovanja i postizanja rezultata, uzimajući u obzir posebno troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nesukladnosti. Pritom bi trebalo razmotriti i primjenu jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kao što je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

(14)  Oblici financiranja te načini provedbe u okviru ove Uredbe trebali bi se odabrati na temelju njihove mogućnosti ostvarivanja posebnih ciljeva djelovanja i postizanja rezultata, uzimajući u obzir posebno troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nesukladnosti, vodeći pritom računa o njihovoj dostupnosti potencijalnim partnerima i njihovoj sposobnosti za stvaranje pravne sigurnosti. Pritom bi trebalo razmotriti i primjenu jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kao što je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Kako bi se omogućila učinkovita i pravovremena provedba najviših standarda nuklearne sigurnosti u trećim zemljama, postupci odlučivanja i pregovora unutar Komisije i s trećim zemljama moraju biti učinkoviti i brzi.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Cilj ove Uredbe jest dopuniti aktivnosti nuklearne suradnje koje se financiraju u okviru [Uredba NDICI], posebno kako bi se pružila potpora promicanju visoke razine nuklearne sigurnosti, zaštite od zračenja i primjene učinkovitih i djelotvornih zaštitnih mjera za nuklearni materijal u trećim zemljama na temelju aktivnosti unutar Zajednice i u skladu s odredbama ove Uredbe.

1.  Cilj ove Uredbe jest dopuniti aktivnosti nuklearne suradnje koje se financiraju u okviru [Uredba NDICI], posebno kako bi se pružila potpora promicanju visoke razine nuklearne sigurnosti, zaštite od zračenja i primjene učinkovitih i djelotvornih zaštitnih mjera za nuklearni materijal u trećim zemljama na temelju regulatornih okvira i najboljih praksi unutar Zajednice i u skladu s odredbama ove Uredbe te doprinoseći čisto civilnoj upotrebi nuklearnog materijala, a time i zaštiti građana i okoliša. U okviru tog cilja, ovom se Uredbom također nastoji pružiti potpora tijelima u trećim zemljama u prakticiranju transparentnosti pri donošenju odluka u pogledu nuklearnih pitanja.

 

Promicanje nuklearne energije nije cilj suradnje koju Unija pruža u području nuklearne sigurnosti i zaštitnih mjera u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  promicanje osviještenosti o nuklearnoj sigurnosti i provedba najviših standarda nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja te stalno poboljšanje nuklearne sigurnosti;

(a)  promicanje osviještenosti o nuklearnoj sigurnosti i upravljanju njome, stalnog poboljšavanja nuklearne sigurnosti te provedba najviših standarda nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja koji postoje unutar Zajednice i na međunarodnoj razini za relevantne nuklearne aktivnosti;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  odgovorno i sigurno upravljanje potrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom, razgradnja i čišćenje bivših lokaliteta nuklearnih elektrana i instalacija;

(b)  odgovorno i sigurno upravljanje radioaktivnim otpadom, od njegova nastajanja do konačnog odlagališta, uključujući potrošeno gorivo (tj. priprema obrade, obrada, prerada, skladištenje i odlaganje) te sigurna i učinkovita razgradnja i čišćenje bivših lokaliteta nuklearnih elektrana i instalacija kao i preostalih lokaliteta povezanih s rudarskim iskopavanjem urana i potopljenih radioaktivnih predmeta i materijala;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  uspostava učinkovitih i djelotvornih zaštitnih sustava.

(c)  uspostava učinkovitih, djelotvornih i transparentnih zaštitnih mjera za nuklearni materijal;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  poticanje na promicanje sveukupne transparentnosti i otvorenosti tijela vlasti u trećim zemljama, kao i informiranje i sudjelovanje javnosti, u procesima odlučivanja koji se odnose na sigurnost nuklearnih postrojenja i učinkovite prakse gospodarenja radioaktivnim otpadom, u skladu s relevantnim međunarodnim konvencijama i instrumentima;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  primjena znanja i djelovanja Instrumenta na jačanje političkog utjecaja u međunarodnim organizacijama u području energetike i sigurnosti;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U provedbi ove Uredbe osiguravaju se dosljednost, sinergije i komplementarnost s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (NDICI), ostalim programima vanjskog djelovanja Unije i s ostalim relevantnim politikama i programima Unije, kao i dosljednost razvojne politike.

1.  U provedbi ove Uredbe osiguravaju se dosljednost, sinergije i komplementarnost s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (NDICI), ostalim programima vanjskog djelovanja Unije i s ostalim relevantnim politikama Unije i zakonodavnim aktima, kao što su direktive Vijeća 2009/11/Euratom, 2011/70/Euratom i 2013/59/Euratom, ciljevima i vrijednostima Unije i programima Unije, kao što je Program za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju koji nadopunjuje program Obzor Europa, kao i dosljednost razvojne politike.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija koordinira svoju suradnju s trećim zemljama i s međunarodnim organizacijama koje se zalažu za slične ciljeve, osobito s IAEA-om i OECD/NEA-om. Tom će se koordinacijom omogućiti Zajednici i relevantnim organizacijama izbjegavanje udvostručenja aktivnosti i financiranja u vezi s trećim zemljama. Komisija će u izvršavanje svoje zadaće uključiti i nadležna tijela država članica i europske operatore, promičući tako kvalitetu europskog stručnog znanja u području nuklearne sigurnosti i zaštitnih mjera.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska omotnica za provedbu ove Uredbe za razdoblje 2021.–2027. iznosi 300 milijuna EUR u tekućim cijenama.

Financijska omotnica za provedbu ove Uredbe za razdoblje 2021.–2027. iznosi 266 milijuna EUR u stalnim cijenama.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sporazumi o pridruživanju, sporazumi o partnerstvu i suradnji, višestrani sporazumi i drugi sporazumi kojima se uspostavlja pravno obvezujući odnos sa zemljama partnerima, kao i zaključci Europskog vijeća i zaključci Vijeća, izjave sa sastanaka na vrhu ili zaključci sastanaka na visokoj razini sa zemljama partnerima, komunikacije Komisije ili zajedničke komunikacije Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjska pitanja i sigurnosnu politiku tvore sveobuhvatni okvir politike za provedbu ove Uredbe.

Pravna stečevina Zajednice u vezi s nuklearnom sigurnošću i sigurnim upravljanjem potrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom, sporazumi o pridruživanju, sporazumi o partnerstvu i suradnji, višestrani sporazumi i drugi sporazumi kojima se uspostavlja pravno obvezujući odnos sa zemljama partnerima, kao i zaključci Europskog vijeća i zaključci Vijeća, izjave sa sastanaka na vrhu ili zaključci sastanaka na visokoj razini sa zemljama partnerima, komunikacije Komisije ili zajedničke komunikacije Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjska pitanja i sigurnosnu politiku tvore sveobuhvatni okvir politike za provedbu ove Uredbe.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Cilj je višegodišnjih okvirnih programa pružanje dosljednog okvira za suradnju između Zajednice i relevantnih trećih zemalja ili regija, u skladu s općom svrhom i područjem primjene, ciljevima, načelima i politikom Zajednice i na temelju političkog okvira koji se navodi u članku 5.

2.  Cilj je višegodišnjih okvirnih programa pružanje dosljednog okvira za suradnju između Zajednice i relevantnih trećih zemalja, regija ili međunarodnih organizacija, u skladu s općom svrhom i područjem primjene, ciljevima, načelima i politikom Zajednice i na temelju političkog okvira koji se navodi u članku 5.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Višegodišnji okvirni programi tvore opći temelj za suradnju i njima se utvrđuju ciljevi Zajednice za suradnju u okviru ove Uredbe, uzimajući u obzir potrebe država na koje se primjenjuju, prioritete Zajednice, međunarodnu situaciju te aktivnosti navedenih trećih zemalja. U višegodišnjim okvirnim programima navodi se i dodana vrijednost suradnje i način izbjegavanja preklapanja s drugim programima i inicijativama, osobito programima i inicijativama međunarodnih organizacija sa sličnim ciljevima, i velikim donatorima.

3.  Višegodišnji okvirni programi tvore opći temelj za suradnju i njima se utvrđuju ciljevi Zajednice za suradnju u okviru ove Uredbe, uzimajući u obzir potrebe i okolnosti država na koje se primjenjuju, prioritete Zajednice, međunarodnu situaciju te aktivnosti navedenih trećih zemalja. U višegodišnjim okvirnim programima navodi se i dodana vrijednost suradnje i način izbjegavanja preklapanja s drugim programima i inicijativama, osobito programima i inicijativama međunarodnih organizacija sa sličnim ciljevima, i velikim donatorima.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Višegodišnjim okvirnim programima nastoji se potaknuti zemlje koje primaju financijsku pomoć u skladu s ovom Uredbom da poštuju obveze koje proizlaze iz sporazuma s Unijom i Ugovora o neširenju nuklearnog oružja da se obvežu na pridržavanje relevantnih međunarodnih konvencija, da poštuju standarde u području nuklearne sigurnosti i zaštite od radijacije te da se obvežu na provedbu relevantnih preporuka i mjera uz najviše standarde transparentnosti i oglašavanja.

 

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Višegodišnjim okvirnim programima trebao bi se utvrditi okvir za kvalificiran i neovisan nadzor kako bi se povećala razina nuklearne sigurnosti u partnerskim zemljama. Oni bi mogli uključivati odredbe za potporu nuklearnih regulatornih tijela u provođenju sveobuhvatnih procjena rizika i sigurnosti („testiranja otpornosti na stres”) nuklearnih elektrana na temelju pravne stečevine Zajednice o nuklearnoj sigurnosti i radioaktivnom otpadu, kao i u provedbi preporuka na temelju tih testiranja otpornosti na stres te pri praćenju primjene odgovarajućih mjera, osobito u zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama te zemljama koje su dio Europske politike susjedstva.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Višegodišnji okvirni programi temelje se na dijalogu sa zemljama ili regijama partnerima.

5.  Višegodišnji okvirni programi temelje se na dijalogu sa zemljama ili regijama partnerima. Komisija bi se pri razradi tih programa i prije njihova donošenja trebala savjetovati sa Skupinom europskih regulatora za nuklearnu sigurnost (ENSREG) te po potrebi s odgovarajućim nacionalnim tijelima država članica.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija donosi višegodišnje okvirne programe u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. Primjenjujući isti postupak Komisija preispituje te po potrebi ažurira te okvirne programe.

6.  Komisija donosi višegodišnje okvirne programe u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. Primjenjujući isti postupak Komisija sredinom njihova provedbenog razdoblja preispituje te po potrebi ažurira te okvirne programe.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  akcijske planove, pojedinačne mjere i mjere potpore za koje financiranje Unije ne premašuje 10 milijuna EUR;

(a)  pojedinačne mjere i mjere potpore za koje financiranje Unije ne premašuje 10 milijuna EUR;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  rashode povezane s informiranjem i komuniciranjem, uključujući razvoj komunikacijskih strategija i poslovne komunikacije, kao i vidljivost političkih prioriteta Unije.

(b)  rashode povezane s informiranjem i komuniciranjem, uključujući razvoj komunikacijskih strategija i poslovne komunikacije, kao i vidljivost političkih prioriteta, ciljeva i vrijednosti Unije.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.s

 

Kriteriji koji se primjenjuju na međunarodnu suradnju u području nuklearne sigurnosti

 

1.  Zajedničko tumačenje i uzajamni sporazum između treće zemlje i Zajednice potvrđuju se upućivanjem službenog zahtjeva Komisiji, kojim se relevantna vlada obvezuje.

 

2.  Treće zemlje koje žele surađivati sa Zajednicom moraju biti članice Ugovora o neširenju nuklearnog oružja te bi trebale imati dodatni protokol ili sporazum o zaštitnim mjerama s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju koji su dovoljni da bi se dalo vjerodostojno jamstvo da neće doći do korištenja prijavljenog nuklearnog materijala u druge svrhe koje nisu miroljubive nuklearne aktivnosti ni do korištenja neprijavljenog nuklearnog materijala ili djelatnosti u toj državi kao cjelini. Moraju biti potpisnice temeljnih sigurnosnih načela predviđenih u okviru sigurnosnih standarda IAEA-a i stranke relevantnih konvencija, kao što su Konvencija o nuklearnoj sigurnosti i Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenoga goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, ili moraju dokazati da su poduzele korake kojima potvrđuju čvrstu namjeru pristupanja takvim konvencijama. U slučaju aktivne suradnje ta se obveza preispituje svake godine uzimajući u obzir nacionalna izvješća i druge dokumente o provedbi relevantnih konvencija. Na temelju takve procjene donosi se odluka o nastavku suradnje. U izvanrednim situacijama iznimno se pokazuje fleksibilnost u primjeni tih načela.

 

3.  Kako bi se osigurala i pratila sukladnost s ciljevima suradnje iz ove Uredbe, dotična treća zemlja prihvaća procjenu poduzetih mjera u skladu sa stavkom 2. Ta procjena omogućuje praćenje i provjeru sukladnosti s dogovorenim ciljevima i može biti uvjet za nastavka isplate doprinosa Zajednice.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Praćenje, izvješćivanje i evaluacija provode se u skladu s člankom 31. stavcima 2., 4., 5. i 6. te člancima 32. i 36. Uredbe (EU) br. XXX/XXX NDICI.

(1)  Praćenje, izvješćivanje i evaluacija provode se u skladu s člankom 31. stavcima 2., 4., 5. i 6. te člancima 32. i 36. Uredbe (EU) br. XXX/XXX NDICI. O posebnim evaluacijama, kako su navedene u članku 32. stavku 2. Uredbe (EU) br. XXX/XXX NDICI, koje se odnose na nuklearnu sigurnost i zaštitu od radijacije, nakon savjetovanja sa skupinom ENSREG, raspravlja se u odboru Europskog instrumenta za međunarodnu suradnju u području nuklearne sigurnosti te se one podnose Europskom parlamentu.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broja pripremljenih, podnesenih i/ili preispitanih pravnih i regulatornih akata i

(a)  broja pripremljenih, podnesenih i/ili preispitanih pravnih i regulatornih akata i uspješnosti njihove provedbe, kao i njihova utjecaja na standarde nuklearne sigurnosti i zaštitne mjere u relevantnim zemljama, uključujući utjecaj na građane i okoliš;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broja projektnih studija, koncepata ili studija izvedivosti za izgradnju postrojenja u skladu s najvišim standardima nuklearne sigurnosti.

(b)  broja projektnih studija, koncepata ili studija izvedivosti za izgradnju postrojenja u skladu s najvišim standardima nuklearne sigurnosti i uspješnosti provedbe rezultata tih studija.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  mjera za poboljšanje nuklearne sigurnosti, zaštite od zračenja i učinkovitosti i djelotvornosti zaštitnih mjera, utemeljenih na najvišim standardima nuklearne sigurnosti, zaštite od zračenja i nuklearnih zaštitnih mjera, uključujući rezultate međunarodnih istorazinskih ocjena, i provedenih u nuklearnim postrojenjima.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Transparentnost

 

Komisija i treće zemlje koje surađuju s Unijom u okviru ovog Instrumenta osiguravaju da potrebne informacije u vezi s mjerama za jamčenje nuklearne sigurnosti koje se poduzimaju u tim zemljama uz pomoć ovog Instrumenta i općenito u vezi s nuklearnim sigurnosnim standardima tih zemalja budu na raspolaganju radnicima i široj javnosti, posebno uzimajući u obzir lokalne vlasti, stanovništvo i dionike u blizini nuklearnog postrojenja. Ta obveza uključuje brigu o tome da nadležno regulatorno tijelo i nositelji dozvole pružaju informacije u svojim područjima nadležnosti. Informacije se stavljaju na raspolaganje javnosti u skladu s odgovarajućem zakonodavstvom i međunarodnim instrumentima, pod uvjetom da se time ne ugrožavaju drugi nadređeni interesi, kao što je sigurnost, priznati u odgovarajućem zakonodavstvu ili međunarodnim instrumentima.


OBRAZLOŽENJE

UVOD

Instrument za vanjsko financiranje pruža EU-u potrebne alate za jačanje njegove uloge i jamčenje promicanja njegovih interesa i vrijednosti na svjetskoj razini.

Europske zajednice počele su podupirati nuklearnu sigurnost u trećim zemljama uslijed veće osviještenosti o prekograničnim učincima nesreće u Černobilu (1986.) s namjerom da prenesu znanje, osviještenost o potrebi za sigurnošću na visokoj razini i sofisticirane regulatorne sustave koji postoje u državama članicama EU-a koje imaju nuklearne elektrane. Prepoznata je hitna potreba za pružanjem pomoći u sigurnom rukovanju preostalim otpadom te njegovom regulacijom i sanacijom u novim neovisnim državama nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991.

Nakon rješavanja vrlo hitnih potreba, pomoć u okviru suradnje Europskih zajednica bila je usmjerena na regulatornu potporu u području nuklearne energije, sigurno zbrinjavanje radioaktivnog otpada i zaštitne mjere za nuklearne materijale. Iako je potpora, geografski gledano, bila usmjerena na cijeli svijet, naglasak je bio na zemljama koje se nalaze u blizini EU-a.

Nesreća u nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi 2011. još je jedanput ukazala na važnost snažnih, neovisnih i sposobnih regulatornih tijela za jamčenje sigurne uporabe nuklearne energije.

Osim toga, program neširenja nuklearnog oružja posljednjih se godina osporava, a zahtijeva trajnu potporu u cilju jačanja međunarodnog okvira za sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje. To je primarna svrha zaštitnih mjera za nuklearne materijale kojima se nastoji spriječiti i otkriti zlouporaba nuklearnih materijala.

Postignuća u pogledu potpore trećim zemljama u području nuklearne sigurnosti i zaštitnih mjera, uključujući aktivnosti u okviru trenutačnog Instrumenta suradnje u području nuklearne sigurnosti, uvelike su prepoznata te se u istorazinskim ocjenama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Svjetskog udruženja nuklearnih operatora (WANO) i drugih tijela uzastopno potvrđuje pozitivan učinak dovršenih aktivnosti u okviru te inicijative EU-a.

POJEDNOSTAVNJIVANJE INSTRUMENATA VANJSKOG DJELOVANJA

Pojednostavnjivanje regulatornog okruženja prioritet je Europskog parlamenta i Komisije. Obuhvaćanje niza instrumenata jednim širokim instrumentom pruža priliku za racionalizaciju sustava upravljanja i nadzora i smanjenje administrativnog opterećenja institucija EU-a i država članica. Umjesto na bavljenje višestrukim programskim postupcima, napori bi bili usmjereni na političke ciljeve i angažman s vanjskim partnerima. Djelovanja koja primaju kumulativno financiranje iz različitih programa Unije moraju se spajati tako da budu transparentna i da se revizija može provoditi samo jedanput, pri čemu se obuhvaćaju svi uključeni programi i njihova primjenjiva pravila.

Širokim instrumentom omogućio bi se pristup koji je geografski i tematski u većoj mjeri sveobuhvatan te bi se pospješila transregionalna, višesektorska i globalna provedba različitih politika, čime bi se zajamčio sustavan prijenos praksi na visokoj razini u području nuklearne sigurnosti, regulacije i zaštitnih mjera koje postoje u državama članicama EU-a koje imaju nuklearne reaktore.

Izvjestitelj pozdravlja stvaranje šireg Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI), kojim je obuhvaćeno 10 postojećih instrumenata vanjskog djelovanja. Dio aktivnosti suradnje u području nuklearne sigurnosti koje su trenutačno obuhvaćene Instrumentom suradnje u području nuklearne sigurnosti nije obuhvaćen novim širokim instrumentom NDICI jer mora slijediti poseban postupak iz članka 203. Ugovora o Euratomu koji nije kompatibilan s postupkom na temelju članaka 209. i 212. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Izvjestitelj pozdravlja novi Europski instrument za nuklearnu sigurnost kojim se nadopunjuje široki instrument NDICI te uspostavu istih pravila za praćenje, izvješćivanje, evaluaciju, informiranje, komunikaciju i publicitet kako je navedeno u uredbi o širokom instrumentu NDICI. U pogledu usklađivanja pravila, uvrštavanjem odredbi iz Zajedničke provedbene uredbe uskladit će se načela iz instrumenta NDICI i Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost (EINS) u svim njihovim sastavnicama, a partneri i provedbeni agenti lakše će ih razumjeti.

CILJEVI EUROPSKOG INSTRUMENTA ZA NUKLEARNU SIGURNOST

Izvjestitelj se slaže s time da bi Europskim instrumentom za nuklearnu sigurnost trebalo promicati pravila, standarde i prakse država članica EU-a u području napredne nuklearne sigurnosti te ih prenositi trećim zemljama u skladu s odredbama Ugovora o Euratomu i skupom triju direktiva o zaštiti od radijacije, nuklearnoj sigurnosti i zbrinjavanju radioaktivnog otpada i potrošenog goriva (pravna stečevina).

S obzirom na to da se direktive EU-a prenose u pravne okvire država članica koji se uvelike razlikuju, razvijena su posebna znanja. Ta su znanja praktična i izuzetno važna za pružanje potpore određenim partnerskim zemljama jer se s pomoću njih unose isti ciljevi u njihove nacionalne pravne i industrijske okvire.

Uspostava nadležnih i neovisnih regulatornih tijela za nuklearnu energiju izuzetno je važna jer će se time zauzvrat zajamčiti uvođenje najviših sigurnosnih standarda u partnerskim zemljama. Države članice s nuklearnim elektranama trebale bi imati veliku ulogu u tom pogledu.

Europskim instrumentom za nuklearnu sigurnost trebalo bi promicati međunarodnu suradnju na temelju konvencija o nuklearnoj sigurnosti i zbrinjavanja radioaktivnog otpada te Ugovora o neširenju nuklearnog oružja.

Partnerske zemlje potiče se da potpišu te konvencije kako bi se omogućilo periodično istorazinsko ocjenjivanje relevantnih nacionalnih sustava uz pomoć Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Izvješća o ocjenama u skladu s konvencijama pružaju vanjsko stajalište o trenutačnom stanju i izazovima u području nuklearne sigurnosti u trećim zemljama i mogu se upotrebljavati za planiranje europske potpore na visokoj razini. Istorazinskim ocjenama udruženja WANO može se pridonijeti i određivanju prioriteta u pogledu konkretnih potreba za potporom u dotičnim trećim zemljama.

Ciljevi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost trebali bi biti relevantni i za potrebe i prioritete partnerskih trećih zemalja koji se uzimaju u obzir u okviru savjetovanja, planova, strategija i namjenskih struktura.

PROVEDBA EUROPSKOG INSTRUMENTA ZA NUKLEARNU SIGURNOST

Izvjestitelj smatra da bi službe Komisije i svi dionici uključeni u provedbu trebali nastaviti s naporima da se poveća mjerljivost učinkovitosti i učinka. To bi trebalo činiti od faze planiranja i izrade programa, tijekom faze praćenja i ocjenjivanja rezultata pa sve do faze završnih evaluacija rezultata. Bolja mjerljivost ujedno može olakšati komunikaciju o učinkovitosti s donositeljima odluka koji nisu stručnjaci. Da bi se izbjeglo udvostručivanje napora, ključna je snažna suradnja s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), udruženjem WANO i drugim tijelima.

Centralizirano upravljanje EINS-om dobar je način da se zajamči pružanje kvalificirane pomoći na temelju stručnosti na visokoj razini u području nuklearne energije u koordinaciji s relevantnim tijelima država članica koja doista raspolažu potrebnim znanjem i stručnošću. Centraliziranim upravljanjem ujedno se omogućuje podupiranje bliske koordinacije EINS-a s programima i akcijskim planovima drugih potpornih instrumenata vanjskog djelovanja.

U pogledu usklađenosti s drugim instrumentima, pojednostavnjena uredba o širokom instrumentu NDICI omogućit će smanjenje velikog broja programa, uključujući odvajanje geografskih i tematskih programa unutar različitih instrumenata, čime će se izbjeći mogućnost preklapanja aktivnosti. Trebalo bi dodatno jačati kapacitete izaslanstava EU-a uključenih u provedbu vanjske potpore kako bi ih se bolje pripremilo za prevladavanje teškoća u upravljanju i iskorištavanju komplementarnosti i stvaranju sinergije između instrumenata.

U pogledu usklađenosti s državama članicama, u zaključcima se navodi da bi se zajedničko planiranje moglo dodatno ojačati. Međutim, to bi, u određenim slučajevima, zahtijevalo veću predanost

vlada partnerskih zemalja te država članica.

ZAKLJUČAK

Suvremeni izazovi:

-  starenje nuklearnih pogona i programi produljenja vijeka trajanja;

-  sigurna razgradnja zatvorenih elektrana;

-  uvođenje nuklearne energije u mješavine energetskih izvora u novim državama.

Tim se izazovima otvara mogućnost za daljnju pomoć Zajednice dotičnim trećim zemljama u jačanju kapaciteta regulatornih tijela, uspostavi postupaka pouzdanog izdavanja dozvola, ocjenjivanju sigurnosnih procjena i provedbi preporuka te uspostavi i održavanju pouzdanih mehanizama za sigurno zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Posebno bi se trebalo usmjeriti na zemlje u bliskom susjedstvu koje su bile dio Sovjetskog Saveza. To se odnosi na zemlje koje razvijaju nova nuklearna postrojenja te na zemlje koje se suočavaju s pojavom starenja i gašenja postojećih nuklearnih elektrana.

Izvjestitelj smatra da će Unija u okviru novog EINS-a nastaviti učinkovito i koordinirano pružati potporu dotičnim trećim zemljama u uvođenju najviših sigurnosnih standarda koji postoje u državama članicama EU-a i na međunarodnoj razini u svim nuklearnim aktivnostima, uključujući nuklearne zaštitne mjere.


MIŠLJENJE ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE (22.11.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Izvjestitelj za mišljenje: Petras Auštrevičius

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj u načelu podupire ciljeve Prijedloga uredbe Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu. Tom će se Uredbom predvidjeti nova djelovanja i kontinuitet mjera EU-a koje se financiraju u okviru Instrumenta za suradnju u području nuklearne sigurnosti (2014. – 2020.).

EU mora osigurati kontinuitet nuklearne sigurnosti na visokoj razini u svojem susjedstvu i diljem svijeta, kao što to čini u svih svojih 28 država članica. Nesreće u Černobilu (1986.) i Fukushimi (2011.) imale su globalne posljedice za javno zdravlje i politiku te bi stoga EU trebao nastojati koristiti svoje dugogodišnje iskustvo s civilnom uporabom nuklearne energije u tom području i poduprijeti međunarodne napore u poštovanju nuklearnih sigurnosnih normi i povezanih aktivnosti.

Prijedlog Komisije usredotočen je na financijsku pomoć i povezane mjere u cilju stvarne nuklearne zaštite i globalne nuklearne sigurnosti, posebno kad je riječ o promicanju osviještenosti o nuklearnoj sigurnosti i provedbi najviših standarda nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja te stalnom poboljšanju nuklearne sigurnosti, kao i odgovornom i sigurnom upravljanju potrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom, razgradnji i čišćenju bivših lokaliteta nuklearnih elektrana i instalacija te uspostavi učinkovitih i djelotvornih zaštitnih sustava.

U kontekstu vanjskog djelovanja EU-a, obveze u pogledu nuklearne sigurnosti i zaštite, neširenja nuklearnog oružja, kao i ciljeva održivog razvoja te sveukupnog interesa EU-a trebale bi imati ključnu ulogu u smjernicama za programiranje djelovanja na temelju ove Uredbe, kao što se potvrđuje načelima vanjskog djelovanja EU-a i propisuje člankom 3. stavkom 5., člancima 8. i 21. Ugovora o Europskoj uniji.

Instrumentom bi se i dalje trebalo pružati odgovor na interese, potrebe i prioritete vanjske politike EU-a, na temelju sporazuma o partnerstvu ili međunarodnih obveza, uz potporu Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i Skupine G7 za nuklearnu sigurnost i zaštitu.

Izvjestitelj ističe stalnu stratešku ulogu ESVD-a u programiranju i ciklusu upravljanja u pogledu koordinacije, dosljednosti i usklađenosti mjera s drugim djelovanjima EU-a (npr. u okviru postojećeg Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru ili buduće Uredbe o Instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (Uredba o NDICI-ju)) u duhu i slovu međunarodnih konvencija i ugovora, te u pogledu fleksibilnog pružanja odgovora na međunarodna zbivanja (npr. ZSAP s Iranom) te podupiranja političkog dijaloga EU-a i utjecaja na partnere, a posebno zemlje u neposrednoj blizini EU-a.

Izvjestitelj ističe dodanu vrijednost EU-a u usporedbi s mogućim pojedinačnim djelovanjima država članica EU-a te politički utjecaj koji može ostvariti.

Ključno je istaknuti da se u nacrtu mišljenja dodatno predlaže uvođenje odredbi kojima bi se razvili kapaciteti EU-a u promicanju istinske kulture nuklearne sigurnosti i provedbi najviših standarda nuklearne sigurnosti i zaštite od radijacije, naročito u neposrednom susjedstvu EU-a. Praćenje i nadzor nuklearnih postrojenja od njihova nastanka mora se osigurati mehanizmima EU-a ili drugih međunarodnih tijela relevantnih u tom području, kao što je IAEA. Ovim se izmjenama namjeravaju uspostaviti i financirati mjere za provedbu preporuka u vezi s testiranjem otpornosti nuklearnih postrojenja te uspostaviti relevantni mehanizmi praćenja kad je riječ o nuklearnim postrojenjima koja se grade u neposrednoj blizini EU-a. Osim toga, trebalo bi uvesti određene uvjete, tj. ukupna potpora EU-a za dotičnu zemlju mora ovisiti o suradnji i otvorenosti te zemlje u području nuklearne sigurnosti. Konkretan primjer nuklearne elektrane Ostrovec u Bjelarusu trebao bi biti obuhvaćen tim mehanizmom(1).

Izvjestitelj za nova predložena područja potpore predlaže povećanje predviđenog proračuna s 300 milijuna EUR na 350 milijuna EUR.

Izvjestitelj podsjeća da se izdvajanje rezervacija Jamstva za vanjsko djelovanje za zajmove trećim zemljama iz članka 10. stavka 2. ove Uredbe (Europski instrument za nuklearnu sigurnost) financira na njezinu temelju, ali podliježe pravilima utvrđenima člankom 26. stavkom 2. Uredbe o NDICI-ju.

Prema članku 203. Ugovora o Euratomu Europski parlament ima isključivo savjetodavnu ulogu i stoga nije uključen u redovni zakonodavni postupak.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Stoga bi obveze u pogledu nuklearne sigurnosti i zaštite, neširenja nuklearnog oružja, kao i ciljeva održivog razvoja te sveukupnog interesa Unije trebale imati ključnu ulogu u smjernicama za programiranje djelovanja na temelju ove Uredbe.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Sekundarni ciljevi Programa trebali bi obuhvaćati financiranje pravedne tranzicije bivših zaposlenika i lokalnih zajednica koje se suočavaju s nezaposlenošću kao rezultatom stavljanja izvan pogona nesigurnih nuklearnih lokaliteta.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Zajednica bi trebala nastaviti blisku suradnju, u skladu s poglavljem 10. Ugovora o Euratomu, s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), u pogledu nuklearne sigurnosti i nuklearnih zaštitnih mjera, u promicanju ciljeva poglavlja 3. i 7. glave II.

(6)  Zajednica bi trebala nastaviti blisku suradnju, u skladu s poglavljem 10. Ugovora o Euratomu, s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), NATO-om i nacionalnim tijelima država članica u pogledu nuklearne sigurnosti i nuklearnih zaštitnih mjera, u promicanju ciljeva poglavlja 3. i 7. glave II. Instrumentom bi trebalo promicati i međunarodnu suradnju na temelju konvencija o nuklearnoj sigurnosti i zbrinjavanju radioaktivnog otpada.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ovim Instrumentom trebalo bi se osigurati djelovanje za potporu tih ciljeva, a trebao bi se temeljiti na djelovanjima koja su se prethodno podupirala u okviru Uredbe (Euratom) br. 237/201424 u vezi s nuklearnom sigurnošću i nuklearnim zaštitnim mjerama u trećim zemljama, posebno u zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima.

(7)  Ovim Instrumentom trebalo bi se osigurati djelovanje za potporu tih ciljeva, a trebao bi se temeljiti na djelovanjima koja su se prethodno podupirala u okviru Uredbe (Euratom) br. 237/201424 u vezi s nuklearnom sigurnošću, sigurnim zbrinjavanjem radioaktivnog otpada, sigurnom razgradnjom i čišćenjem bivših lokaliteta povezanih s nuklearnim elektranama i nuklearnim zaštitnim mjerama u trećim zemljama, posebno u zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima, kao i u susjedstvu u smislu [Uredbe o NDICI-ju] („područje susjedstva”) te u partnerskim zemljama koje su sklopile sporazume o pridruživanju, partnerstvu i suradnji s Unijom.

__________________

__________________

24 Uredba Vijeća (Euratom) br. 237/2014 od 13. prosinca 2013. o Instrumentu suradnje u području nuklearne sigurnosti (SL L 77, 15.3.2014., str. 109.).

24 Uredba Vijeća (Euratom) br. 237/2014 od 13. prosinca 2013. o Instrumentu suradnje u području nuklearne sigurnosti (SL L 77, 15.3.2014., str. 109.).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Gdje je bitno, provedba ove Uredbe trebala bi se temeljiti na savjetovanjima s nacionalnim tijelima država članica te na dijalogu s partnerskim zemljama.

(8)  Provedba ove Uredbe trebala bi se temeljiti na savjetovanjima s nadležnim tijelima Unije i država članica te na efikasnom dijalogu s partnerskim zemljama koji je usmjeren na rezultate. Ako se takvim dijalogom ne riješi zabrinutost Unije u pogledu nuklearne sigurnosti, trebalo bi privremeno obustaviti ili ne bi trebalo odobriti vanjsko financiranje u okviru ove Uredbe, [Uredbe o NDICI-ju] i [Uredbe o IPA-i III]. Unija bi osim toga trebala biti spremna za rješavanje opravdane zabrinutosti država članica u pogledu nuklearne sigurnosti novih nuklearnih elektrana, posebno onih koje se grade u zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama te u području susjedstva.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Kao dio toga instrumenta Unija bi mogla poduprijeti nuklearna regulatorna tijela u testiranju otpornosti na stres na temelju pravne stečevine Unije u području nuklearne sigurnosti, kao i naknadne provedbene mjere, posebno kad je riječ o nuklearnim elektranama koje se grade u zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama te u području susjedstva.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kad god je to moguće i primjereno, potrebno je pratiti i procjenjivati rezultate vanjskog djelovanja Unije na temelju unaprijed definiranih, transparentnih i mjerljivih pokazatelja specifičnih za pojedine zemlje i prilagođenih posebnostima i ciljevima Instrumenta te, po mogućnosti, utemeljenih na okviru rezultata zemlje partnera.

(9)  Kad god je to moguće i primjereno, potrebno je pratiti i procjenjivati rezultate vanjskog djelovanja Unije na temelju unaprijed definiranih, transparentnih i mjerljivih pokazatelja specifičnih za pojedine zemlje i prilagođenih posebnostima i ciljevima Instrumenta te, po mogućnosti, utemeljenih na okviru rezultata zemlje partnera. Unija bi trebala uspostaviti i financirati potrebne redovite mehanizme praćenja (npr. stručne timove ili misije Unije) za nadzor provedbe preporuka za testiranje otpornosti na stres za nove nuklearne elektrane, posebno one koje se grade u neposrednom području susjedstva.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Upućivanja na instrumente Unije u članku 9. Odluke Vijeća 2010/427/EU32 treba smatrati upućivanjima na ovu Uredbu i na uredbe koje se u njoj navode. Komisija bi trebala osigurati provedbu ove Uredbe u skladu s ulogom EEAS-a kako je predviđena u toj Odluci.

(18)  Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku trebao bi jamčiti ukupnu političku koordinaciju vanjskog djelovanja Unije, jamčeći njezinu jedinstvenost, dosljednost i učinkovitost, osobito s pomoću ove Uredbe. ESVD bi trebao doprinositi ciklusu izrade programa i upravljanja za ovu Uredbu na temelju političkih ciljeva iz članka 2.

_________________

 

32 Odluka Vijeća 2010/427/EU od 26. srpnja 2010. o uspostavi organizacije i funkcioniranju Europske službe za vanjsko djelovanje (SL L 201, 3.8.2010, str. 30.).

 

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Cilj ove Uredbe jest dopuniti aktivnosti nuklearne suradnje koje se financiraju u okviru [Uredba NDICI], posebno kako bi se pružila potpora promicanju visoke razine nuklearne sigurnosti, zaštite od zračenja i primjene učinkovitih i djelotvornih zaštitnih mjera za nuklearni materijal u trećim zemljama na temelju aktivnosti unutar Zajednice i u skladu s odredbama ove Uredbe.

1.  Cilj ove Uredbe jest dopuniti aktivnosti nuklearne suradnje koje se financiraju u okviru [Uredba NDICI], posebno kako bi se pružila potpora promicanju visoke razine nuklearne sigurnosti, zaštite od zračenja, standarda transparentnosti te primjene učinkovitih i djelotvornih zaštitnih mjera za nuklearni materijal u trećim zemljama na temelju aktivnosti unutar Zajednice i u skladu s odredbama ove Uredbe. Cilj suradnje Unije u području nuklearne sigurnosti i zaštitnih mjera predviđene ovom Uredbom nije promicanje nuklearne energije te se ta suradnja stoga ne smije tumačiti kao mjera za promicanje tog izvora energije u trećim zemljama.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  promicanje osviještenosti o nuklearnoj sigurnosti i provedba najviših standarda nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja te stalno poboljšanje nuklearne sigurnosti;

(a)  promicanje osviještenosti o nuklearnoj sigurnosti i zaštite od radijacije te provedba najviših standarda nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja te stalno poboljšanje nuklearne sigurnosti; prijevremeno zatvaranje kad se nuklearno postrojenje ili instalacija ne može unaprijediti radi potpunog postizanja međunarodno prihvaćenih standarda nuklearne sigurnosti;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  odgovorno i sigurno upravljanje potrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom, razgradnja i čišćenje bivših lokaliteta nuklearnih elektrana i instalacija;

(b)  odgovorno i sigurno upravljanje radioaktivnim otpadom, uključujući potrošeno gorivo (tj. priprema obrade, obrada, prerada, skladištenje i odlaganje) te sigurna razgradnja i čišćenje bivših lokaliteta nuklearnih elektrana i instalacija kao i preostalih lokaliteta povezanih s rudarskim iskopavanjem urana i potopljenih radioaktivnih predmeta i materijala;

Obrazloženje

Brisanjem Priloga postojeće Uredbe Vijeća 237/2014 o Instrumentu suradnje u području nuklearne sigurnosti u kojem su bili navedeni kriteriji i prioriteti, sad je važno detaljno navesti ciljeve utvrđene člankom 2. ove nove Uredbe. Ovom izmjenom želi se jednostavno ponovno umetnuti odredbe koje su bile sastavni dio postojeće Uredbe Vijeća 237/2014 o Instrumentu suradnje u području nuklearne sigurnosti.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  uspostava učinkovitih i djelotvornih zaštitnih sustava.

(c)  uspostava učinkovitih, efikasnih i transparentnih zaštitnih sustava, u kojima sudjeluju i nacionalna tijela zadužena za suzbijanje širenja oružja, uključujući financiranje sveobuhvatnih procjena rizika i sigurnosti („testiranje otpornosti na stres”) nuklearnih elektrana, provedbu preporuka koje proizlaze iz takvih testiranja otpornosti, na temelju pravne stečevine Unije, te povezane mjere praćenja, posebno u zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama te u području susjedstva.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  priopćavanje javnosti kako je Programom poboljšana nuklearna sigurnost i kako su uspješno razgrađeni nekadašnji nuklearni lokaliteti.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska omotnica za provedbu ove Uredbe za razdoblje 2021.–2027. iznosi 300 milijuna EUR u tekućim cijenama.

Financijska omotnica za provedbu ove Uredbe za razdoblje 2021.–2027. iznosi 350 milijuna EUR u tekućim cijenama.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sporazumi o pridruživanju, sporazumi o partnerstvu i suradnji, višestrani sporazumi i drugi sporazumi kojima se uspostavlja pravno obvezujući odnos sa zemljama partnerima, kao i zaključci Europskog vijeća i zaključci Vijeća, izjave sa sastanaka na vrhu ili zaključci sastanaka na visokoj razini sa zemljama partnerima, komunikacije Komisije ili zajedničke komunikacije Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjska pitanja i sigurnosnu politiku tvore sveobuhvatni okvir politike za provedbu ove Uredbe.

Sporazumi o pridruživanju, sporazumi o partnerstvu i suradnji, višestrani sporazumi i drugi sporazumi kojima se uspostavlja pravno obvezujući odnos sa zemljama partnerima, kao i zaključci Europskog vijeća i zaključci Vijeća, izjave sa sastanaka na vrhu ili zaključci sastanaka na visokoj razini sa zemljama partnerima, komunikacije Komisije ili zajedničke komunikacije Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjska pitanja i sigurnosnu politiku, te pravna stečevina Unije u pogledu nuklearne sigurnosti, tvore sveobuhvatni okvir politike za provedbu ove Uredbe.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Cilj je višegodišnjih okvirnih programa pružanje dosljednog okvira za suradnju između Zajednice i relevantnih trećih zemalja ili regija, u skladu s općom svrhom i područjem primjene, ciljevima, načelima i politikom Zajednice i na temelju političkog okvira koji se navodi u članku 5.

2.  Cilj je višegodišnjih okvirnih programa pružanje dosljednog okvira za suradnju između Zajednice i relevantnih trećih zemalja, regija ili međunarodnih organizacija, u skladu s općom svrhom i područjem primjene, ciljevima, načelima i politikom Zajednice i na temelju političkog okvira koji se navodi u članku 5.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Višegodišnji okvirni programi odražavaju zadaće i ciljeve Zajednice u međunarodnim organizacijama, kako su navedeni u članku 5., prikazujući prednost znanja i iskustva u nuklearnoj sigurnosti stečenog u okviru programa u relevantnim međunarodnim organizacijama.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  akcijske planove, pojedinačne mjere i mjere potpore za koje financiranje Unije ne premašuje 10 milijuna EUR;

(a)  pojedinačne mjere i mjere potpore za koje financiranje Unije ne premašuje 10 milijuna EUR;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  troškove povezane s jamčenjem pravedne tranzicije bivših zaposlenika i zajednica u razgradnji nuklearnog lokaliteta.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sva roba i materijali koji se financiraju u okviru ove Uredbe mogu potjecati iz zemalja navedenih u stavku 1., pri čemu se moraju poštovati uvjeti iz tog stavka.

2.  Sva roba i materijali koji se financiraju u okviru ove Uredbe mogu potjecati iz zemalja navedenih u stavku 1., pri čemu se moraju poštovati uvjeti iz tog stavka i članka 11.a.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Uvjetovanje i obustava pomoći

 

1.   Pomoć Unije na temelju ove Uredbe ovisi o tome poštuje li dotična partnerska zemlja sljedeće:

 

(a)    relevantne međunarodne konvencije u okviru Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

 

(b)    Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, donesenu 25. siječnja 1991. u Epsou (Finska), i Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, donesenu 25. lipnja 1998. u Aarhusu (Danska) i njihove naknadne izmjene;

 

(c)  Ugovor o neširenju nuklearnog oružja i njegove dodatne protokole;

 

(d)  obveze na temelju sporazuma o partnerstvu i udruživanju s Unijom;

 

(e)   obveze u pogledu provedbe testiranja otpornosti na stres i povezanih mjera.

 

2. U slučaju nepoštovanja uvjeta navedenih u stavku 1. preispituje se financijska pomoć Unije na temelju ove Uredbe i [Uredba o NDICI-ju] ili [Uredba o IPA-i III] te se po potrebi ona može ograničiti ili privremeno obustaviti.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broja pripremljenih, podnesenih i/ili preispitanih pravnih i regulatornih akata i

(a)  pripremljenih, podnesenih i/ili preispitanih pravnih i regulatornih akata i

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broja projektnih studija, koncepata ili studija izvedivosti za izgradnju postrojenja u skladu s najvišim standardima nuklearne sigurnosti.

(b)  projektnih studija, koncepata ili studija izvedivosti za izgradnju postrojenja u skladu s najvišim standardima nuklearne sigurnosti.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  provedbe mjera za poboljšanje nuklearne sigurnosti i upravljanje radioaktivnim otpadom na temelju najviših sigurnosnih standarda, uključujući preporuke međunarodne istorazinske ocjene.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  stupnja informiranosti javnosti u partnerskim zemljama o Programu.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba primjenjuje se u skladu s Odlukom 2010/427/EU.

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku jamči ukupnu političku koordinaciju vanjskog djelovanja Unije, jamčeći njezinu jedinstvenost, dosljednost i učinkovitost, osobito s pomoću ove Uredbe. ESVD doprinosi ciklusu izrade programa i upravljanja za ovu Uredbu na temelju političkih ciljeva iz članka 2.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu

Referentni dokumenti

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Nadležni odbor

 

ITRE

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Marek Jurek

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o stanju u Bjelarusu (2016/2934(RSP)), stavak 15.; SL C 224, 27.6.2018., str. 135-139. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX:52016IP0456


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu

Referentni dokumenti

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

3.7.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Vladimir Urutchev

5.9.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Renate Sommer

Datum podnošenja

10.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti