Eljárás : 2018/0245(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0448/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0448/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 17/01/2019 - 10.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0041

JELENTÉS     *
PDF 885kWORD 107k
10.12.2018
PE 628.432v02-00 A8-0448/2018

a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Vladimir Urutchev

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0462),

-  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0315/2018),

-  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0448/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ennélfogva a nukleáris védettséggel, nonproliferációval és nukleáris biztonsággal kapcsolatban tett kötelezettségvállalásoknak, valamint a fenntartható fejlesztési céloknak, továbbá az EU általános érdekeinek meghatározó szerepet kell kapniuk az e rendeleten alapuló tevékenységek programozási irányvonalainak kialakításában.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  „A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról” nevű jelen program célkitűzésének az eredményes és hatékony nukleáris biztonság és sugárvédelem létrehozásának, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazásának az Unión belüli saját tevékenységeire épülő előmozdításának kell lennie.

(3)  A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról” nevű jelen program (a továbbiakban „az eszköz”) célkitűzésének az eredményes és hatékony nukleáris biztonság és sugárvédelem létrehozásának, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazása előmozdításának kell lennie, építve a szabályozási keretekre és az Unión belüli legjobb gyakorlatok megosztására.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az eszköz semmiképpen sem mozdíthatja elő a nukleáris energia felhasználását a harmadik országokban és az Unióban, hanem kizárólag a nukleáris biztonsági normák világszintű javítására kell összpontosítania, előmozdítva ugyanakkor a magas szintű sugárvédelmet, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok alkalmazását.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az 1986-ban a csernobili és 2011-ben a fukusimai atomerőműben történt balesetek egyértelműen bizonyították, hogy a nukleáris balesetek pusztító globális következményekkel járnak a polgárokra és a környezetre nézve. Ez hangsúlyozza a legszigorúbb nukleáris biztonsági normák és biztosítékok szükségességét, továbbá azt, hogy folyamatos erőfeszítéseket kell tenni e normák és biztosítékok globális szintű javítása érdekében, valamint hogy a Közösségnek el kell köteleznie magát e célok harmadik országokban való támogatása mellett. E normáknak és biztosítékoknak a legkorszerűbb gyakorlatokat kell tükrözniük, különösen az irányítás és a szabályozási függetlenség tekintetében.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  E rendelet az együttműködés megtervezésére létrehozott keretrendszer részét képezi, és ki kell egészítenie azokat a nukleáris együttműködési tevékenységeket, amelyekre a [NDICI-rendelet] biztosít finanszírozást.

(4)  E rendelet az együttműködés megtervezésére létrehozott keretrendszer részét képezi, és ki kell egészítenie azokat a nukleáris együttműködési tevékenységeket, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés, és különösen annak 209. és 212. cikke, valamint 322. cikke (1) bekezdése hatálya alá tartozó [NDICI-rendelet] biztosít finanszírozást.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Közösség tagja a nukleáris biztonságról szóló egyezménynek (1994), valamint a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezménynek (1997).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A nukleáris biztonsággal, biztosítékokkal, leszerelési és hulladékkezelési tevékenységekkel kapcsolatos, például az Aarhusi Egyezmény (1998) által megkövetelt átláthatóság és nyilvános tájékoztatás fontos elemek a radioaktív anyagok polgárokra és környezetre gyakorolt negatív hatásainak megelőzése tekintetében, amelyeket az eszköz keretében garantálni kell.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Közösségnek folytatnia kell – az Euratom-Szerződés 10. fejezetével összhangban – szoros együttműködését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) a nukleáris biztonsággal és a nukleáris biztosítékokkal kapcsolatban, előmozdítva a II. cím 3. és 7. fejezetében foglalt célkitűzéseket.

(6)  A Közösségnek folytatnia kell – az Euratom-Szerződés 10. fejezetével összhangban – szoros együttműködését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) a nukleáris biztonsággal és a nukleáris biztosítékokkal kapcsolatban, előmozdítva a II. cím 3. és 7. fejezetében foglalt célkitűzéseket. Együtt kell működnie továbbá a kérdéskörrel foglalkozó más, rendkívül elismert nemzetközi szervezetekkel, például a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet / Nukleáris Energia Ügynökséggel, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, valamint az Északi Dimenzió környezeti partnerségével, amelyek hasonló célokat követnek a nukleáris biztonság terén, mint a Közösség. Az eszköz és e szervezetek és programjaik közötti koherencia, kiegészítő jelleg és együttműködés világszerte növelheti a nukleáris biztonsági intézkedések hatályát, hatékonyságát és eredményességét. El kell kerülni a szükségtelen párhuzamosságokat és átfedéseket.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A nukleáris biztonság folyamatos javítása és az e területre vonatkozó uniós szabályozás erősítése érdekében a Tanács elfogadta a 2009/11/Euratom, a 2011/70/Euratom és a 2013/59/Euratom tanácsi irányelveket Ezek az irányelvek, valamint a Közösségben érvényes szigorú nukleáris biztonsági és leszerelési előírásoknak iránymutatásként kell szolgálniuk az eszköz keretében finanszírozott intézkedésekhez, és ösztönözniük kell az együttműködő harmadik országokat ezekkel azonos biztonsági szintet eredményező rendeletek és előírások végrehajtására.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Az eszköznek a nukleáris biztonságról és a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló egyezményeken alapuló nemzetközi együttműködést is elő kell mozdítania. A partnerországokat ösztönözni kell arra, hogy csatlakozzanak ezekhez az egyezményekhez, lehetővé téve a nemzeti rendszereik rendszeres szakértői vizsgálatát a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség segítségével. A szakértői vizsgálatok külső képet adnak a harmadik országok nukleáris biztonságával kapcsolatos helyzetről és kihívásokról, amely felhasználható a magas szintű uniós támogatás programozásában. Az eszköz igénybe veheti azon elismert nemzetközi nukleárisenergia-ügynökségek vizsgálatait, amelyek szakértői vizsgálatokat végeznek az eszköz potenciális kedvezményezettjei számára. E szakértői vizsgálatoknak a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátott megállapításai és ajánlásai hasznosak lehetnek az érintett harmadik országok számára nyújtott konkrét támogatási intézkedések prioritásainak meghatározásában is.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c)  A nukleáris biztonság és a nukleáris védettség fogalmai elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz, mivel a nukleáris biztonság hiányosságai, például a biztonságos üzemeltetési folyamatok terén nukleáris védettségi kockázatokhoz vezethet, és mivel a nukleáris biztonsági kockázatok – különösen az új, például kiberbiztonsági kockázatok – új kihívásokat jelenthetnek a nukleáris védettség tekintetében. Ezért az Unió harmadik országokban folytatott, a 2018/0243 (NDICI) rendelet II. mellékletében meghatározott nukleáris biztonsági tevékenységeinek, valamint az eszközből finanszírozott tevékenységeknek koherensnek kell lenniük és ki kell egészíteniük egymást.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ezen eszköznek az említett célkitűzéseket támogató tevékenységekről kell rendelkeznie, és a korábbiakban a 237/2014/Euratom rendelet24 által támogatott azon tevékenységekre kell építenie, amelyek a nukleáris biztonságra és a harmadik országok – különösen a csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek – által alkalmazott nukleáris biztosítékokra irányultak.

(7)  Ezen eszköznek az említett célkitűzéseket támogató tevékenységekről kell rendelkeznie, és a korábbiakban a 237/2014/Euratom rendelet24 által támogatott azon tevékenységekre kell építenie, amelyek a nukleáris biztonságra, a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésére, a korábbi nukleáris telephelyek biztonságos leszerelésére és káros környezeti hatásainak mérséklésére, továbbáa harmadik országok – különösen a csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek, valamint a [COD 2018/0243, NDICI-rendelet] szerinti szomszédságpolitikai térségbe (a továbbiakban: szomszédságpolitikai térség) tartozó országok – által alkalmazott nukleáris biztosítékokra irányultak. Annak érdekében, hogy a legmagasabb szintű nukleáris biztonsági előírásokat végre lehessen hajtani és fel lehessen tárni a meglévő biztonsági intézkedések hiányosságait, az eszköz támogathatja a nukleáris szabályozó testületeket a meglévő létesítmények és az épülő atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékelésének („stressztesztek”) elvégzésében, a nukleáris biztonságra és a radioaktív hulladékokra vonatkozó közösségi vívmányok, az ajánlások végrehajtása és a vonatkozó intézkedések nyomon követése alapján. A Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet a harmadik országokban végzett nukleáris biztonsági tevékenységekről és azok végrehajtásának állásáról.

_______________

_________________

24 A Tanács 237/2014/Euratom rendelete (2013. december 13.) a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 109. o.).

24 A Tanács 237/2014/Euratom rendelete (2013. december 13.) a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 109. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az EUMSZ 3. cikke szerint az Unió célja, hogy javítsa polgárai jóllétét. Az eszköz lehetőséget nyújt arra, hogy az Unió globális szinten, a határain belül és azokon túl, fenntartható módon javítsa az emberek társadalmi-gazdasági és egészségügyi helyzetét. Az eszközből finanszírozott projekteknek összhangban kell lenniük az Unió belső és külső politikáival, például azáltal, hogy hozzájárulnak a fenntartható fejlesztési célok, például a jó egészséggel és a jólléttel, a tiszta vízzel és a megfelelő higiénés körülményekkel kapcsolatos célok eléréséhez. Az eszköznek magának követnie kell a jó kormányzás elveit, és ezáltal hozzá kell járulnia a békével, az igazságossággal és az erős intézményekkel kapcsolatos fenntartható fejlesztési célok eléréséhez.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Az eszköznek arra kell törekednie, hogy az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő országokat ösztönözze az Unióval kötött társulásból, partnerségi és együttműködési megállapodásokból, illetve a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésből eredő kötelezettségvállalások betartására, a vonatkozó nemzetközi egyezmények melletti elköteleződésre, a nukleáris biztonságra és a sugárvédelemre vonatkozó normák betartására, valamint a vonatkozó ajánlások és intézkedések végrehajtása melletti elköteleződésre, az átláthatósággal és a nyilvánossággal kapcsolatos legszigorúbb normák szerint.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)  Az eszköznek az általa finanszírozott projektek révén teljes mértékben támogatnia kell a nukleáris biztonsággal és biztosítékokkal kapcsolatos intézkedéseket, valamint a harmadik országbeli emberek – különösen az atomerőművek és/vagy uránbányák közelében élők – egészségi helyzetének javítását, ideértve a harmadik országokban, különösen Közép-Ázsiában és Afrikában található, uránbányászathoz kapcsolódó területek biztonságos szennyeződésmentesítését, mivel jelenleg az urán globális kínálatának mintegy 18%-a Dél-Afrikából, Nigerből és Namíbiából származik.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

7 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7d)   Az eszköznek arra kell törekednie, hogy az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő országokat ösztönözze a demokratikus elvek, a jogállamiság és az emberi jogok előmozdítására, valamint az Espooi és az Aarhusi Egyezményből eredő kötelezettségvállalások fenntartására.

 

 

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  E rendelet végrehajtásának adott esetben a vonatkozó tagállami hatóságokkal folytatott konzultáción, illetve a partnerországokkal folytatott párbeszéden kell alapulnia.

(8)  E rendelet végrehajtásának adott esetben a vonatkozó uniós és tagállami hatóságokkal, például az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportjával folytatott konzultáción, illetve a partnerországokkal folytatott párbeszéden kell alapulnia. E párbeszéd különösen fontos a többéves indikatív programok kidolgozása és elfogadása során. Amennyiben e párbeszéd nem oszlatja el az Unió nukleáris biztonsággal kapcsolatos aggályait, e rendelet keretében nem nyújtható külső finanszírozás.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az eszköz révén támogatásban részesülő országok vonatkozásában egyedi, differenciált megközelítést kell előmozdítani. Az eszköz használatának a támogatásban részesülő országok egyedi szükségleteinek értékelésén, valamint az eszköz várható általános hasznosságán kell alapulnia, különös tekintettel az érintett országokban végbemenő strukturális változásokra.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  A tagállamok szabályozó szervei, a technikai támogató szervezetek, a nukleáris tervezési vállalatok és a nukleáris energetikai létesítmények rendelkeznek a legmagasabb szintű nukleáris biztonsági és sugárzásvédelmi normák végrehajtásához szükséges szakértelemmel és know-how-val a tagállamok különböző szabályozási rendszereiben, ami hasznos támogatási forrást jelenthet a nemzeti szabályozási és ipari kereteikben ugyanerre törekedő partnerországoknak.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Valahányszor lehetséges és helyénvaló, a Közösség külső tevékenységének eredményeit olyan előre meghatározott, átlátható, országspecifikus és mérhető mutatók alapján kell nyomon követni és értékelni, amelyek igazodnak az eszköz egyedi jellemzőihez és célkitűzéseihez, és lehetőleg a partnerország eredménykeretén alapulnak.

(9)  A Közösség külső tevékenységének eredményeit olyan előre meghatározott, átlátható, országspecifikus és mérhető mutatók alapján kell nyomon követni és értékelni, amelyek igazodnak az eszköz egyedi jellemzőihez és célkitűzéseihez, és lehetőleg a partnerország eredménykeretén alapulnak. A mutatóknak teljesítmény- és eredményorientáltaknak kell lenniük annak érdekében, hogy a kedvezményezett országok részéről nagyobb felelősséget és elszámoltathatóságot követelhessenek meg az Unió és a tagállamok felé a biztonságjavító intézkedések végrehajtása során elért eredményekre vonatkozóan.

 

 

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az Uniónak és a Közösségnek a külső tevékenység hatásainak optimalizálása érdekében a rendelkezésre álló források leghatékonyabb kihasználására kell törekednie. Ezt az Unió külső finanszírozási eszközei közötti koherencia és komplementaritás, valamint az egyéb uniós szakpolitikák és programok közötti szinergiák megteremtése révén kell elérni. Annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen a kombinált beavatkozások egy közös célkitűzés elérésével kapcsolatos hatását, e rendeletnek lehetővé kell tennie a finanszírozás más uniós programokkal való kombinálását, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik.

(10)  Az Uniónak és a Közösségnek a külső tevékenység hatásainak optimalizálása érdekében a rendelkezésre álló források optimális és leghatékonyabb kihasználására és a kiadások végrehajtásának és minőségének javítására kell törekednie. Ezt az Unió külső finanszírozási eszközei közötti koherencia és komplementaritás, valamint az egyéb uniós szakpolitikák és programok, például az Euratom kutatási és képzési programok közötti szinergiák megteremtése révén kell elérni. Annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen a kombinált beavatkozások egy közös célkitűzés elérésével kapcsolatos hatását, e rendeletnek lehetővé kell tennie a finanszírozás más uniós programokkal való kombinálását, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és végrehajtási módokat annak alapján kell megválasztani, hogy mennyire alkalmasak a tevékenységek egyedi célkitűzéseinek megvalósítására és eredmények elérésére, figyelemmel különösen az ellenőrzések költségeire, az adminisztratív terhekre és a szabályok be nem tartásának várható kockázataira. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az átalányfinanszírozás és az egységköltség alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.

(14)  Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és végrehajtási módokat annak alapján kell megválasztani, hogy mennyire alkalmasak a tevékenységek egyedi célkitűzéseinek megvalósítására és eredmények elérésére, figyelemmel különösen az ellenőrzések költségeire, az adminisztratív terhekre és a szabályok be nem tartásának várható kockázataira, ugyanakkor szem előtt tartva a potenciális partnerek számára való elérhetőségüket és a jogbiztonság garantálására való képességüket. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az átalányfinanszírozás és az egységköltség alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A legmagasabb szintű nukleáris biztonsági előírások hatékony és megfelelő időben történő végrehajtásának harmadik országokban való elősegítése érdekében a Bizottságon belüli és a harmadik országokkal folytatott döntéshozatali és tárgyalási folyamatoknak hatékonynak és gyorsnak kell lenniük.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet célkitűzése a [NDICI-rendelet] keretében finanszírozott nukleáris együttműködési tevékenységek kiegészítése különösen a magas szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazását célzó, a Közösségben megvalósuló tevékenységekre épülő és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő támogatás érdekében.

(1)  E rendelet célkitűzése a [NDICI-rendelet] keretében finanszírozott nukleáris együttműködési tevékenységek kiegészítése különösen a magas szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazását célzó, a Közösségen belüli szabályozási keretekre és legjobb gyakorlatokra épülő és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő támogatás érdekében, elősegítve a nukleáris anyagok tisztán polgári célú felhasználásának, és ezáltal a polgárok és a környezet védelmének biztosítását. Ezen a célkitűzésen belül a rendelet célja az is, hogy támogassa a harmadik országok hatóságai által hozott nukleáris vonatkozású döntések átláthatóságának megvalósítását.

 

Az Unió által e rendelet alapján a nukleáris biztonság és a biztosítékok terén folytatott együttműködésnek nem célja az atomenergia előmozdítása.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  hatékony nukleáris biztonsági kultúra és a legmagasabb szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítása, valamint a nukleáris biztonság folyamatos javítása;

a)  hatékony nukleáris biztonsági kultúra és irányítás előmozdítása és a nukleáris biztonság folyamatos javítása, továbbá a Közösségen belül és nemzetközi szinten létező legmagasabb szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítása az érintett nukleáris tevékenységek vonatkozásában;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelése, valamint a korábbi nukleáris telephelyek és létesítmények leszerelése és helyreállítása;

b)  a radioaktív hulladékok, többek között a kiégett fűtőelemek felelősségteljes és biztonságos kezelése a keletkezéstől a végleges elhelyezésig (azaz előkezelése, kezelése, feldolgozása, tárolása és ártalmatlanítása), valamint a biztonságos és hatékony leszerelés és a káros környezeti hatások mérséklése a korábbi nukleáris telephelyek és létesítmények, valamint a bezárt uránbányák, továbbá az elsüllyedt radioaktív tárgyak és anyagok esetében;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  hatékony és eredményes biztosítéki rendszerek létrehozása.

c)  hatékony, eredményes és átlátható biztosítékok a nukleáris anyagokra vonatkozóan.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a harmadik országokbeli hatóságok átláthatósága és nyíltsága előmozdításának ösztönzése, a nyilvánosság tájékoztatása és bevonása a nukleáris létesítmények biztonságával kapcsolatos döntéshozatali folyamatokba, a radioaktív hulladékok kezelését célzó hatékony gyakorlatok, összhangban a vonatkozó nemzetközi egyeztményekkel és eszközökkel;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  az eszközben foglalt ismeretek és fellépések felhasználása nemzetközi szervezetekben a politikai befolyás növelésére az energia és a biztonság területén;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet végrehajtása során összhangot, szinergiákat és komplementaritást kell biztosítani az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelettel, az Unió külső tevékenységének egyéb programjaival és a többi érintett uniós szakpolitikával és programmal, valamint gondoskodni kell a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciáról.

(1)  E rendelet végrehajtása során összhangot, szinergiákat és komplementaritást kell biztosítani az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelettel, az Unió külső tevékenységének egyéb programjaival és a többi érintett uniós szakpolitikával és jogi aktussal, például a 2009/11/Euratom, a 2011/70/Euratom és a 2013/59/Euratom irányelvekkel, az Unió célkitűzéseivel és értékeivel, továbbá programjaival, például az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjával, valamint gondoskodni kell a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciáról.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság összehangolja az együttműködést a hasonló célokat követő harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel, köztük elsősorban a NAÜ-vel és az OECD/NEA-val. E koordináció lehetővé teszi a Közösség és az érintett szervezetek számára, hogy a harmadik országok tekintetében elkerüljék a párhuzamos fellépéseket és finanszírozást. Feladatának elvégzéséhez a Bizottság bevonja a tagállamok illetékes hatóságait és az európai üzemeltetőket is, kiaknázva ezzel a nukleáris biztonság és biztosítékok terén szerzett európai tapasztalatokat.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendeletnek a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 300 millió EUR.

E rendeletnek a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg állandó áron 266 millió EUR.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó átfogó szakpolitikai keretet a társulási megállapodások, a partnerségi és együttműködési megállapodások, a multilaterális megállapodások és a partnerországokkal jogilag kötelező erejű kapcsolatot létrehozó egyéb megállapodások, valamint az Európai Tanács következtetései és a Tanács következtetései, a csúcstalálkozókon tett nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal folytatott magas szintű találkozók következetései, a Bizottság közleményei, továbbá a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közös közleményei adják.

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó átfogó szakpolitikai keretet a nukleáris biztonságról, valamint a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezeléséről szóló közösségi vívmányok, a társulási megállapodások, a partnerségi és együttműködési megállapodások, a multilaterális megállapodások és a partnerországokkal jogilag kötelező erejű kapcsolatot létrehozó egyéb megállapodások, valamint az Európai Tanács következtetései és a Tanács következtetései, a csúcstalálkozókon tett nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal folytatott magas szintű találkozók következetései, a Bizottság közleményei, továbbá a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közös közleményei adják.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A többéves indikatív programok célja, hogy a Közösség átfogó céljával és hatáskörével, célkitűzéseivel, alapelveivel és szakpolitikáival összhangban, valamint az 5. cikkben említett szakpolitikai keret alapján koherens keretet biztosítsanak a Közösség és az érintett harmadik országok vagy régiók közötti együttműködéshez.

(2)  A többéves indikatív programok célja, hogy a Közösség átfogó céljával és hatáskörével, célkitűzéseivel, alapelveivel és szakpolitikáival összhangban, valamint az 5. cikkben említett szakpolitikai keret alapján koherens keretet biztosítsanak a Közösség és az érintett harmadik országok, régiók vagy nemzetközi szervezetek közötti együttműködéshez.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A többéves indikatív programok általános alapot biztosítanak az együttműködéshez és meghatározzák az e rendelet szerinti együttműködésre vonatkozó közösségi célkitűzéseket, tekintettel az érintett országok szükségleteire, a Közösség prioritásaira, a nemzetközi helyzetre és az érintett harmadik országok tevékenységeire. A többéves indikatív programokban meg kell határozni továbbá az együttműködés hozzáadott értékét, valamint azt, hogy miként lehet elkerülni a más programokkal és kezdeményezésekkel való átfedéseket, különös tekintettel a hasonló célkitűzéseket követő nemzetközi szervezetek és a főbb donorok programjaira és kezdeményezéseire.

(3)  A többéves indikatív programok általános alapot biztosítanak az együttműködéshez és meghatározzák az e rendelet szerinti együttműködésre vonatkozó közösségi célkitűzéseket, tekintettel az érintett országok szükségleteire és körülményeire, a Közösség prioritásaira, a nemzetközi helyzetre és az érintett harmadik országok tevékenységeire. A többéves indikatív programokban meg kell határozni továbbá az együttműködés hozzáadott értékét, valamint azt, hogy miként lehet elkerülni a más programokkal és kezdeményezésekkel való átfedéseket, különös tekintettel a hasonló célkitűzéseket követő nemzetközi szervezetek és a főbb donorok programjaira és kezdeményezéseire.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A többéves indikatív programoknak arra kell törekedniük, hogy az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő országokat ösztönözzék az Unióval kötött megállapodásokból, illetve a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésből eredő kötelezettségvállalások betartására, a vonatkozó nemzetközi egyezmények melletti elköteleződésre, a nukleáris biztonságra és a sugárvédelemre vonatkozó normák betartására, valamint a vonatkozó ajánlások és intézkedések végrehajtása melletti elköteleződésre, az átláthatósággal és a nyilvánossággal kapcsolatos legszigorúbb normák szerint.

 

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A többéves indikatív programoknak meg kell határozniuk a minősített és független felügyelet keretét a partnerországok nukleáris biztonsági szintjének növelése érdekében. A többéves indikatív programok rendelkezéseket tartalmazhatnak a nukleáris létesítmények átfogó kockázati és biztonsági értékelésére („stressztesztekre”) vonatkozó rendelkezéseket a nukleáris biztonságra és a radioaktív hulladékokra vonatkozó közösségi vívmányok, továbbá az említett stressztesztekből eredő ajánlások végrehajtása és a vonatkozó nyomonkövetési intézkedések alkalmazása alapján, különösen a csatlakozó országokban, a tagjelölt országokban és a potenciális tagjelölt országokban, valamint a szomszédságpolitikai térség országaiban.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A többéves indikatív programok a partnerországokkal vagy -régiókkal folytatott párbeszéden alapulnak.

(5)  A többéves indikatív programok a partnerországokkal vagy -régiókkal folytatott párbeszéden alapulnak. A programok kidolgozása során és azok elfogadása előtt a Bizottságnak konzultálnia kell az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportjával (ENSREG) és adott esetben a tagállamok illetékes nemzeti hatóságaival.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság a többéves indikatív programokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el. A Bizottság ugyanilyen eljárás keretében felülvizsgálja és szükség szerint aktualizálja ezen indikatív programokat.

(6)  A Bizottság a többéves indikatív programokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el. A Bizottság ugyanilyen eljárás keretében félidőben felülvizsgálja és szükség szerint aktualizálja ezen indikatív programokat.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az olyan cselekvési tervekre, egyedi intézkedésekre és kísérő intézkedésekre, amelyek esetében az uniós finanszírozás nem haladja meg a 10 millió EUR-t;

a)  az olyan egyedi intézkedésekre és kísérő intézkedésekre, amelyek esetében az uniós finanszírozás nem haladja meg a 10 millió EUR-t;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak intézményi kommunikációjához és láthatóságához kapcsolódó kiadások.

b)  tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak, céljainak és értékeinek intézményi kommunikációjához és láthatóságához kapcsolódó kiadások.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

A nukleáris biztonság célját szolgáló nemzetközi együttműködésre vonatkozó kritériumok

 

(1)  A harmadik ország és a Közösség közötti közös megegyezést és kölcsönösségen alapuló szerződést és a Bizottsághoz benyújtott, az adott kormány számára kötelezettséget jelentő hivatalos kérelemmel kell megerősíteni.

 

(2)  A Közösséggel együttműködni kívánó harmadik országoknak a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés részes feleinek kell lenniük, és annak kiegészítő jegyzőkönyvét is alá kell írniuk, vagy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel biztosítéki egyezményt kell kötniük ahhoz, hogy hitelt érdemlő módon megbizonyosodhassanak arról, hogy a bejelentett nukleáris anyagot csak békés célú nukleáris tevékenységekre használják, valamint hogy az adott állam egészében nincs be nem jelentett nukleáris anyag vagy tevékenység. Ezenkívül teljes mértékben elkötelezik magukat a NAÜ biztonsági normáiban rögzített biztonsági alapelvek mellett, és félként részt vesznek a vonatkozó egyezményekben, például a nukleáris biztonságról szóló egyezményben és a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezményben, vagy pedig igazolják, hogy olyan lépéseket tettek, amelyek tanúsítják az egyezményekhez való csatlakozás iránti határozott szándékukat. Aktív együttműködés esetén ezt az elkötelezettséget évente értékelik, figyelembe véve a nemzeti jelentéseket és a vonatkozó egyezmények végrehajtásáról szóló más dokumentumokat. Ezen értékelés alapján döntést kell hozni az együttműködés folytatásáról. Veszélyhelyzetekben az említett elveket kivételes esetben rugalmasan kell alkalmazni.

 

(3)  Az együttműködés e rendeletben foglalt célkitűzései tiszteletben tartásának biztosítása és nyomon követése érdekében az érintett harmadik országnak el kell fogadnia a végrehajtott intézkedések (2) bekezdés szerinti értékelését. Az értékelés lehetővé teszi az elfogadott célkitűzések tiszteletben tartásának nyomon követését és ellenőrzését, továbbá feltétele lehet a közösségi hozzájárulás folyósítása folytatásának.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nyomon követést, a jelentéstételt és az értékelést az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelet 31. cikkének (2), (4), (5) és (6) bekezdése, valamint 32. és 36. cikke szerint kell végrehajtani.

(1)  A nyomon követést, a jelentéstételt és az értékelést az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelet 31. cikkének (2), (4), (5) és (6) bekezdése, valamint 32. és 36. cikke szerint kell végrehajtani. A nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel kapcsolatosan az (EU) XXX/XXX NDICI rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében említett egyedi értékeléseket az ENSREG-gel folytatott konzultációt követően meg kell vitatni a nemzetközi nukleáris biztonság európai eszközének együttműködési bizottságában, és az Európai Parlament elé kell terjeszteni.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az elkészített, bevezetett vagy felülvizsgált jogi és rendeleti jellegű jogi aktusok száma; valamint

a)  az elkészített, bevezetett vagy felülvizsgált jogi és rendeleti jellegű jogi aktusok száma és sikeres végrehajtásuk, valamint az adott országokban a nukleáris biztonsági normákra és biztosítékokra gyakorolt hatásuk, köztük a polgárokra és a környezetre gyakorolt hatásuk;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a legmagasabb nukleáris biztonsági előírásoknak megfelelő létesítmények létrehozására vonatkozóan elkészített tervek, koncepciók vagy megvalósíthatósági tanulmányok száma.

b)  a legmagasabb nukleáris biztonsági előírásoknak megfelelő létesítmények létrehozására vonatkozóan elkészített tervek, koncepciók vagy megvalósíthatósági tanulmányok száma, valamint e tanulmányok eredményeinek sikeres végrehajtása.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a nukleáris biztonság, a sugárvédelem, valamint a biztosítékok javításának a nukleáris biztonság, a sugárvédelem és a nukleáris biztosítékok legmagasabb szintű normáin, köztük nemzetközi szakértői értékelések eredményein alapuló hatékony és eredményes, a nukleáris létesítményekben alkalmazott eszközei.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Átláthatóság

 

A Bizottság és az ezen eszköz keretében az Unióval együttműködő harmadik országok biztosítják, hogy az ezen országokban az eszköz segítségével és általában a nukleáris biztonsági előírásokkal kapcsolatban hozott nukleáris biztonsági intézkedésekre vonatkozó szükséges információk a munkavállalók és a lakosság rendelkezésére álljanak, különös figyelmet fordítva a nukleáris létesítmények közelében lévő helyi hatóságokra, lakosságra és érdekeltekre. Ez a kötelezettség magában foglalja annak biztosítását, hogy az illetékes szabályozó hatóság és az engedély jogosultjai a hatáskörükbe tartozó területeken tájékoztatást nyújtsanak. Az információkat a vonatkozó jogszabályoknak és a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani, amennyiben ez nem veszélyeztet a vonatkozó jogszabályokban és a nemzetközi kötelezettségvállalásokban elismert egyéb, magasabb rendű érdekeket, például a biztonságot.


INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

Az EU a külső finanszírozási eszközök révén képes megerősíteni a szerepét és biztosítani érdekeinek és értékeinek előmozdítását a nemzetközi színtéren.

Az Európai Közösségek által a nukleáris biztonság érdekében harmadik országoknak nyújtott támogatás a csernobili baleset (1986) határokon átnyúló hatásainak fokozott tudatosítása céljából indult azzal a szándékkal, hogy át lehessen adni az atomerőművekkel rendelkező uniós tagállamokban meglévő ismereteket, magas szintű biztonsági kultúrát és kifinomult szabályozási rendszereket, amelyek léteznek az atomerőművekkel rendelkező uniós tagállamokban. Ez annak elismerése volt, hogy a Szovjetunió 1991. évi felbomlását követően sürgősen segítségre van szükség az új, független államokban a megöröklött hulladék biztonságos kezeléséhez, szabályozásához és megsemmisítéséhez.

A legsürgősebb igények kezelése után az Európai Közösségek részéről felkínált együttműködés a nukleáris szabályozás, a radioaktív hulladékok biztonságos kezelése és a nukleáris anyagokra vonatkozó biztosítékok terén nyújtott támogatásra összpontosult. Bár a földrajzi hatókör az egész világra kiterjedt, a hangsúly az EU-hoz közeli országokon volt.

A 2011-es fukusimai baleset ismét kiemelte az erős, független és kompetens szabályozó hatóságok fontosságát a nukleáris energia biztonságos használatának biztosítása érdekében.

A nonproliferációs rendszer is kihívásokkal szembesült az elmúlt években, és folyamatos támogatást igényel ahhoz, hogy megerősödjön a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megelőzésére irányuló nemzetközi rendszer. Ez az elsődleges szerepe a nukleáris anyagokra vonatkozó biztosítékoknak, amelyek célja a nukleáris anyagok illetéktelen kezekbe jutásának megelőzése és felderítése.

A nukleáris biztonság és a nukleáris biztosítékok terén harmadik országok számára nyújtott támogatás – többek között a nukleáris biztonsági együttműködési eszköz keretében végzett tevékenységek – eredményeit széles körben elismerik, és a NAÜ, a WANO (Atomerőmű-üzemeltetők Világszövetsége) és más szervezetek is elismerik az uniós kezdeményezés keretében végrehajtott intézkedések pozitív hatását.

A KÜLSŐ FELLÉPÉSI ESZKÖZÖK EGYSZERŰSÍTÉSE

A szabályozási környezet egyszerűsítése prioritás az Európai Parlament és a Bizottság számára. Több eszköz egyetlen átfogó eszköz formájában történő egyszerűsítése lehetőséget fog adni az igazgatási és felügyeleti rendszerek észszerűsítésére és ezáltal az adminisztratív terhek csökkentésére az uniós intézmények és a tagállamok számára. Az erőfeszítések a többféle programozási eljárás helyett a szakpolitikai célkitűzésekre és a külső partnerekkel történő együttműködésre összpontosíthatnának. A különböző uniós programokból egyidejűleg támogatott intézkedéseket kombinálni kell, hogy átláthatók legyenek, és azokat csak egyszer kell ellenőrizni, de akkor minden programra és azok szabályaira kiterjedően.

Egy széles körű eszköz földrajzilag és tematikusan átfogóbb megközelítést biztosítana, megkönnyítve a különböző szakpolitikák regionális, multiszektorális és globális szintű végrehajtását, ezáltal biztosítva a nukleáris biztonság, szabályozás és biztosítékok területén a nukleáris reaktorokkal rendelkező uniós tagállamokban létező magas szintű gyakorlatok következetes átadását.

Az előadó üdvözli a széles körű Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) létrehozását, amely 10 meglévő külső fellépési eszközt foglal magában. A Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz által jelenleg lefedett nukleáris biztonsági együttműködési tevékenységek bizonyos részei nem vonhatók az egyszerűsített, átfogó NDICI alá, mivel az Euratom-Szerződés 203. cikke szerinti különleges eljárást kell követniük, amely nem egyeztethető össze az Európai Unió működéséről szóló szerződés 209. és 212. cikkén alapuló eljárással.

Az előadó üdvözli az új Európai Nukleáris Biztonsági Eszközt, amely kiegészíti az NDICI széles körű eszközt, és azzal azonos szabályokat tartalmaz a nyomon követésre, a jelentéstételre, az értékelésre, a tájékoztatásra, a kommunikációra és a közzétételre vonatkozóan. A szabályok összehangolását illetően elmondható, hogy a közös végrehajtási rendelet rendelkezéseinek az átvétele a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközt és az Európai Nukleáris Biztonsági Eszközt egyaránt elvek koherens rendszerével ruházza fel valamennyi összetevőjük tekintetében, továbbá növeli az érthetőséget a partnerek és a végrehajtó szereplők számára.

AZ ENBE CÉLKITŰZÉSEI

Az előadó egyetért azzal, hogy az Európai Nukleáris Biztonsági Eszköznek elő kell mozdítania az uniós tagállamok fejlett nukleáris biztonsági szabályait, szabványait és gyakorlatait, illetve ezek harmadik országoknak való átadását, összhangban az Euratom-Szerződés, valamint a sugárvédelemről, a nukleáris biztonságról és a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezeléséről szóló három irányelv (közösségi vívmányok) rendelkezéseivel.

Mivel az uniós irányelveket átültetik az egymástól rendkívüli mértékben eltérő tagállami jogi keretekbe, specializált szakismereteket fejlesztettek ki e célból. Ez a know-how a legrelevánsabb és a legpraktikusabb az egyes partnerországok támogatása szempontjából, amikor azok ugyanerre a feladatra készülnek a nemzeti jogi és ipari kereteiken belül.

A kompetens és független nukleáris szabályozási hatóságok létrehozása rendkívül fontos, mert ez garantálja majd a legmagasabb biztonsági normák alkalmazását a partnerországokban. A nukleáris erőművekkel rendelkező tagállamok nagy szerepet játszanak e tekintetben.

Az Európai Nukleáris Biztonsági Eszköznek elő kell mozdítania a nukleáris biztonságról és a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló egyezményeken és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésen alapuló nemzetközi együttműködést.

A partnerországokat ösztönözni kell arra, hogy csatlakozzanak ezekhez az egyezményekhez, lehetővé téve a nemzeti rendszereik rendszeres szakértői vizsgálatát a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség segítségével. Az egyezmények vizsgálati jelentései külső képet adnak a harmadik országok nukleáris biztonságával kapcsolatos helyzetről és kihívásokról, amely felhasználható a magas szintű európai támogatás programozásában. A WANO szakértői vizsgálatai segíthetnek az érintett harmadik országok számára nyújtott konkrét támogatási intézkedések prioritásainak meghatározásában is.

Az Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz célkitűzéseinek összhangban kell állniuk a harmadik országbeli partnerek konzultációk, menetrendek, stratégiák és célzott struktúrák keretében azonosított igényeivel és prioritásaival.

AZ ENBE VÉGREHAJTÁSA

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság szolgálatainak és valamennyi végrehajtó tisztviselőnek továbbra is a hatékonyság és a kifejtett hatások mérhetőségének fokozására kell törekednie. Ezt a tervezési és programozási szakaszoktól kezdődően eredményorientált nyomon követés és felülvizsgálat révén egészen az eredmények értékelésének elvégzéséig kell folytatni. A fokozott mérhetőség a nem szakértő döntéshozókkal való kommunikációt is megkönnyítheti. A NAÜ-vel, a WANO-val és más szervezetekkel való szoros együttműködés alapvető fontosságú a párhuzamos erőfeszítések elkerüléséhez.

Az ENBE központosított irányítása jó megoldás annak biztosítására, hogy képzett, a szükséges tudással és szakértelemmel valóban rendelkező segítség álljon rendelkezésre, magas szintű nukleáris tapasztalatok alapján, az érintett tagállami hatóságokkal való koordinált módon. A centralizált irányítás támogatja az ENBE szoros összehangolását a többi külső fellépési eszköz programjaival és cselekvési terveivel.

Ami az egyéb eszközökkel való koherenciát illeti, az egyszerűsített, átfogó NDICI rendelet csökkenti a programok sokféleségét, beleértve a különböző eszközökön belüli földrajzi és tematikus programok közötti különbségtételt, így elkerülhetővé téve az egymást átfedő fellépéseket. A külső támogatás végrehajtásában részt vevő uniós küldöttségek kapacitását tovább kell erősíteni annak érdekében, hogy alkalmasabbak legyenek a komplementaritások kezelése és kiaknázása terén fennálló nehézségek orvoslására, valamint az eszközök közötti szinergiák megteremtésére.

A tagállamokkal való koherencia tekintetében megállapítható, hogy a közös programozásban rejlő lehetőségeket tovább kell erősíteni. Ez azonban fokozott elköteleződést igényelne

a partnerországok és a tagállamok kormányai részéről.

KÖVETKEZTETÉS

A jelenlegi kihívások a következők:

–  az atomerőműpark öregedése és az üzemidő meghosszabbítására irányuló programok;

–  a leállított erőművek biztonságos leszerelése;

–  új államok bevonása a nukleáris energia energiaszerkezetbe történő bevezetésébe.

Ezek a kihívások megnyitják az utat az előtt, hogy a Közösség további segítséget nyújtson az érintett harmadik országoknak a szabályozó hatóságok kapacitásépítése, az észszerű engedélyezési eljárások kialakítása, a biztonsági értékelések felülvizsgálata, az ajánlások végrehajtása, valamint a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésére szolgáló észszerű megoldások kidolgozása és fenntartása terén.

Különös hangsúlyt kell fektetni azokra a közeli szomszédos országokra, amelyek egykor a Szovjetunió részét képezték. Ez azokra az országokra vonatkozik, amelyek új atomerőműveket építenek, valamint azokra, amelyek a meglévő nukleáris erőművek öregedésének jelenségével és azok leszerelésével foglalkoznak.

Az előadó úgy véli, hogy az új ENBE-n belül az Unió továbbra is támogatni fogja az érintett harmadik országokat a nukleáris tevékenységekkel, többek között a nukleáris biztosítékokkal összefüggésben az uniós tagállamokban és nemzetközileg meglévő legmagasabb szintű biztonsági normák hatékony és koordináltabb átvételében.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (22.11.2018)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

A vélemény előadója: Petras Auštrevičius

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó általánosságban támogatja a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat célkitűzéseit. A szóban forgó rendelet új fellépésekről, de emellett a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz (2014–2020) keretében finanszírozott uniós intézkedések folyamatosságáról is rendelkezni fog.

Az Európai Uniónak a vele szomszédos területeken, illetve a világban mindenütt biztosítania kell – csakúgy, miként azt a 28 uniós tagállam mindegyikében teszi – a magas szintű nukleáris biztonság folytonosságát. A csernobili (1986) és a fukusimai (2011) balesetek globális közegészségügyi és szakpolitikai következményekkel jártak, így az EU-nak továbbra is törekednie kell arra, hogy hasznosítsa a nukleáris energia polgári célú felhasználása terén szerzett jelentős tapasztalatát e területen, és támogassa a nukleáris biztonsági előírások betartása és a kapcsolódó tevékenységek érdekében tett nemzetközi erőfeszítéseket.

A Bizottság javaslata a hatékony nukleáris biztonság és a globális szintű nukleáris védettség előmozdítását, mindenekelőtt a hatékony nukleáris biztonsági kultúra térnyerésének elősegítését, illetve a legmagasabb szintű nukleáris biztonsági és sugárvédelmi előírások végrehajtását szolgáló, valamint a nukleáris biztonság folyamatos növelését, a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését, valamint a korábbi nukleáris telephelyek és létesítmények leszerelését és a káros környezeti hatások mérséklését, a hatékony és eredményes biztosítéki rendszerek létrehozását célzó pénzügyi támogatásra és kapcsolódó intézkedésekre összpontosít.

Ami az EU külső tevékenységével kapcsolatos vonatkozásokat illeti, a nukleáris védettséggel, nonproliferációval és nukleáris biztonsággal kapcsolatban tett kötelezettségvállalásoknak, valamint a fenntartható fejlesztési céloknak, illetve az EU általános érdekeinek – miként azt az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdésében, 8. és 21. cikkében megállapított, az Unió külső tevékenységeire irányadó alapelvek is megkövetelik – meghatározó szerepet kell kapniuk az e rendeleten alapuló fellépések programozási irányvonalainak kialakításában.

Az eszköz tevékenységeinek továbbra is az EU partnerségi megállapodásaira, illetve nemzetközi kötelezettségvállalásaira építve, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és a G7 nukleáris biztonsági és védelmi csoportjának támogatása mellett kell az Unió külpolitikai érdekeit, szükségleteit és prioritásait szolgálniuk.

Az előadó hangsúlyozza, hogy az EKSZ tartós és stratégiai jelentőségű szerepet tölt be a programozásban és a menendzsmentciklusban az intézkedések és az egyéb uniós (például a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló jelenlegi eszköz, illetve a jövőbeli NDICI-rendelet szerinti) fellépések közötti, a nemzetközi egyezmények, illetve szerződések szellemének és rendelkezéseinek megfelelő összhang, koherencia és következetesség megteremtése szempontjából, továbbá a nemzetközi események rugalmas kezelésében (például az iráni nukleáris megállapodás esetében), valamint az EU és partnerei – különösképpen az EU közvetlen szomszédságában található országok – közötti politikai párbeszéd, illetve az azzal összefüggő uniós alkupozíció megerősítésében.

Az előadó felhívja a figyelmet a hozzáadott értékre, amelyet az uniós szintű szerepvállalás jelent a tagállamok esetleges önálló intézkedéseihez képest, valamint annak lehetséges politikai hozadékára.

Kulcsfontosságú, hogy a véleménytervezet emellett további rendelkezések beillesztését javasolja a hatékony nukleáris biztonsági kultúra térnyerésének elősegítését, valamint a legmagasabb nukleáris biztonsági és sugárvédelmi előírások – különösen az EU közvetlen szomszédságában történő – végrehajtását szolgáló uniós kapacitások fejlesztése érdekében. A nukleáris telephelyekkel kapcsolatos nyomon követést és felügyeletet már a kezdetektől biztosítani kell az uniós mechanizmusok, vagy valamely másik, e területtel foglalkozó nemzetközi szerv, például a NAÜ mechanizmusai keretében. A módosítások célja az atomerőmű-stressztesztek alapján megfogalmazott ajánlások végrehajtására irányuló intézkedések kidolgozása és finanszírozása, valamint a megfelelő nyomonkövetési mechanizmusok biztosítása az EU közvetlen szomszédságában lévő, építés alatt álló atomerőművek tekintetében. Be kell vezetni ezenfelül a feltételesség elvének alkalmazását, azaz a kérdéses ország minden uniós támogatását függővé kell tenni az ország nukleáris biztonság kapcsán tanúsított együttműködési hajlandóságától és nyitottságától. Konkrét példaként említhető a Belaruszban található osztroveci atomerőmű, amelynek esetében egy ilyen jellegű mechanizmus létjogosultsággal bírna(1).

Az előadó a fentiekben említett, újonnan javasolt támogatási területekre tekintettel a költségvetésként előirányzott 300 millió eurós összeg 350 millió euróra történő megemelését javasolja.

Az előadó emlékeztet arra, hogy a külső tevékenységi garancia e rendelet (ENBE-rendelet) 10. cikkének (2) bekezdésében említett, harmadik országoknak nyújtott kölcsönöket fedező tartalékfeltöltéséhez szükséges forrásokat ugyanez a rendelet biztosítja, de az irányadó szabályokat e tekintetben az NDICI-rendelet 26. cikkének (2) bekezdése határozza meg.

Az Euratom-Szerződés 203. cikke értelmében az Európai Parlamentre pusztán konzultációs szerep hárul, ebből adódóan pedig nem vesz részt a rendes jogalkotási eljárásban.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ennélfogva a nukleáris védettséggel, nonproliferációval és nukleáris biztonsággal kapcsolatban tett kötelezettségvállalásoknak, valamint a fenntartható fejlesztési céloknak, továbbá az EU általános érdekeinek meghatározó szerepet kell kapniuk az e rendeleten alapuló tevékenységek programozási irányvonalainak kialakításában.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Másodlagos célkitűzésekként a programnak fedeznie kell a nem biztonságos nukleáris telephelyek leszerelése következtében munkanélkülivé vált korábbi alkalmazottak, illetve munkanélküliséggel küzdő helyi közösségek számára biztosítandó méltányos átmenet finanszírozását.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Közösségnek folytatnia kell – az Euratom-Szerződés 10. fejezetével összhangban – szoros együttműködését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) a nukleáris biztonsággal és a nukleáris biztosítékokkal kapcsolatban, előmozdítva a II. cím 3. és 7. fejezetében foglalt célkitűzéseket.

(6)  A Közösségnek folytatnia kell – az Euratom-Szerződés 10. fejezetével összhangban – szoros együttműködését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ), a NATO-val és a tagállamok nemzeti hatóságaival a nukleáris biztonsággal és a nukleáris biztosítékokkal kapcsolatban, előmozdítva a II. cím 3. és 7. fejezetében foglalt célkitűzéseket. Az eszköznek a nukleáris biztonságról és a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló egyezményeken alapuló nemzetközi együttműködést is elő kell mozdítania.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ezen eszköznek az említett célkitűzéseket támogató tevékenységekről kell rendelkeznie, és a korábbiakban a 237/2014/Euratom rendelet24 által támogatott azon tevékenységekre kell építenie, amelyek a nukleáris biztonságra és a harmadik országok – különösen a csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek – által alkalmazott nukleáris biztosítékokra irányultak.

(7)  Ezen eszköznek az említett célkitűzéseket támogató tevékenységekről kell rendelkeznie, és a korábbiakban a 237/2014/Euratom rendelet24 által támogatott azon tevékenységekre kell építenie, amelyek a nukleáris biztonságra, a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésére, a korábbi nukleáris telephelyek biztonságos leszerelésére és káros környezeti hatásainak mérséklésére, továbbá a harmadik országok – különösen a csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek, az [NDICI-rendelet] szerinti szomszédságpolitikai térségbe (a továbbiakban: szomszédságpolitikai térség) tartozó országok, valamint az Unióval társulási, partnerségi és együttműködési megállapodást kötött partnerországok – által alkalmazott nukleáris biztosítékokra irányultak.

__________________

__________________

24 A Tanács 237/2014/Euratom rendelete (2013. december 13.) a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 109. o.).

24 A Tanács 237/2014/Euratom rendelete (2013. december 13.) a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 109. o.).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  E rendelet végrehajtásának adott esetben a vonatkozó tagállami hatóságokkal folytatott konzultáción, illetve a partnerországokkal folytatott párbeszéden kell alapulnia.

(8)  E rendelet végrehajtásának az érintett uniós és tagállami hatóságokkal folytatott konzultáción, illetve a partnerországokkal folytatott hatékony és eredményorientált párbeszéden kell alapulnia. Amennyiben e párbeszéd nem oszlatja el az Unió nukleáris biztonsággal kapcsolatos aggályait, e rendelet, az [NDICI-rendelet] és az [IPA III rendelet] szerinti külső finanszírozást átmenetileg fel kell függeszteni vagy nem lehet megadni. Az Uniónak emellett az új – különösen a csatlakozó országokban, a tagjelölt országokban és potenciális tagjelöltekben, valamint a szomszédságpolitikai térségben épülő – atomerőművek nukleáris biztonságával kapcsolatban jogosan felmerülő tagállami aggályok eloszlatására is készen kell állnia.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az Unió ezen eszköz részeként támogatást nyújthat a nukleáris szabályozó testületek számára a nukleáris biztonság területéhez kapcsolódó uniós vívmányokon alapuló stressztesztek elvégzéséhez, valamint a végrehajtásra irányuló későbbi – különösen a csatlakozó országokban, a tagjelölt országokban és potenciális tagjelöltekben, valamint a szomszédságpolitikai térségben épülő atomerőművekkel kapcsolatos – intézkedésekhez.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Valahányszor lehetséges és helyénvaló, a Közösség külső tevékenységének eredményeit olyan előre meghatározott, átlátható, országspecifikus és mérhető mutatók alapján kell nyomon követni és értékelni, amelyek igazodnak az eszköz egyedi jellemzőihez és célkitűzéseihez, és lehetőleg a partnerország eredménykeretén alapulnak.

(9)  Valahányszor lehetséges és helyénvaló, a Közösség külső tevékenységének eredményeit olyan előre meghatározott, átlátható, országspecifikus és mérhető mutatók alapján kell nyomon követni és értékelni, amelyek igazodnak az eszköz egyedi jellemzőihez és célkitűzéseihez, és lehetőleg a partnerország eredménykeretén alapulnak. Az Uniónak létre kell hoznia és finanszíroznia kell az új – különösen a közvetlen szomszédságpolitikai térségben épülő – atomerőművek stressztesztjei alapján megfogalmazott ajánlások végrehajtásának felügyeletéhez szükséges rendszeres nyomonkövetési mechanizmusokat (például uniós szakértői csoportokat vagy missziókat).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A 2010/427/EU tanácsi határozat32 9. cikkében szereplő uniós eszközökre tett hivatkozásokat e rendeletre és az ebben említett rendeletekre történő hivatkozásokként kell értelmezni. A Bizottságnak biztosítania kell, hogy e rendelet végrehajtása az EKSZ-nek az említett határozatban meghatározott szerepével összhangban történjen.

(18)  Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének gondoskodnia kell az Unió külső fellépésének átfogó politikai koordinálásáról, biztosítva – különösen e rendelet révén – annak egységességét, következetességét és hatékonyságát. Az EKSZ-nek – a 2. cikkben meghatározott szakpolitikai célkitűzések alapján – hozzá kell járulnia e rendelet programozási és irányítási ciklusához.

_________________

 

32 A Tanács 2010/427/EU határozata (2010. július 26.) az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 30. o.).

 

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet célkitűzése a [NDICI-rendelet] keretében finanszírozott nukleáris együttműködési tevékenységek kiegészítése különösen a magas szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazását célzó, a Közösségben megvalósuló tevékenységekre épülő és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő támogatás érdekében.

(1)  E rendelet célkitűzése a [NDICI-rendelet] keretében finanszírozott nukleáris együttműködési tevékenységek kiegészítése különösen a magas szintű nukleáris biztonság, sugárvédelem, az átláthatósági normák előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazását célzó, a Közösségben megvalósuló tevékenységekre épülő és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő támogatás érdekében. Az Unió által e rendelet alapján a nukleáris biztonság és a biztosítékok terén folytatott együttműködésnek nem célja az atomenergia előmozdítása, és ennek megfelelően nem értelmezhető olyan lépésként, amely ezen energiaforrásnak a harmadik országokban való előmozdítására irányul.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  hatékony nukleáris biztonsági kultúra és a legmagasabb szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítása, valamint a nukleáris biztonság folyamatos javítása;

a)  hatékony nukleáris biztonsági és sugárvédelmi kultúra, valamint a legmagasabb szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítása, valamint a nukleáris biztonság folyamatos javítása; korai bezárás, ha a nemzetközileg elfogadott nukleáris biztonsági szabványoknak való teljes körű megfeleléshez a nukleáris létesítmény vagy berendezés nem korszerűsíthető;

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelése, valamint a korábbi nukleáris telephelyek és létesítmények leszerelése és helyreállítása;

b)  a radioaktív hulladékok, többek között a kiégett fűtőelemek felelősségteljes és biztonságos kezelése (azaz előkezelése, kezelése, feldolgozása, tárolása és ártalmatlanítása), valamint a biztonságos leszerelés és a káros környezeti hatások mérséklése a korábbi nukleáris telephelyek és létesítmények, valamint a bezárt uránbányák, továbbá az elsüllyedt radioaktív tárgyak és anyagok esetében;

Indokolás

A Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszközről szóló, jelenleg hatályos 237/2014/Euratom tanácsi rendelet részét képező, kritériumokat és prioritásokat részletező melléklet elhagyása miatt e ponton lényeges kifejteni az új rendelet 2. cikkében meghatározott célkitűzéseket. E módosítás mindössze a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszközről szóló, jelenleg hatályos 237/2014/Euratom tanácsi rendeletben rögzített egyes rendelkezések ismételt beillesztését szolgálja.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  hatékony és eredményes biztosítéki rendszerek létrehozása.

c)  hatékony, eredményes és átlátható biztosítéki rendszerek létrehozása, amelyekben a fegyverek elterjedése elleni küzdelemért felelős nemzeti hatóságok is részt vesznek, többek között az atomerőművek átfogó kockázatértékelésének és biztonsági vizsgálatának (a továbbiakban: stresszteszt) finanszírozása, az ilyen, uniós vívmányokon alapuló stressztesztek alapján tett ajánlások, valamint a kapcsolódó nyomonkövetési intézkedések végrehajtása, különösen a csatlakozó országokban, a tagjelölt országokban és a potenciális tagjelöltekben, valamint a szomszédságpolitikai térségben.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a nyilvánosság tájékoztatása arról, hogy a program miként fokozta a nukleáris biztonságot, valamint a segítségével sikeresen leszerelt korábbi nukleáris telephelyekről.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendeletnek a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 300 millió EUR.

E rendeletnek a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 350 millió EUR.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó átfogó szakpolitikai keretet a társulási megállapodások, a partnerségi és együttműködési megállapodások, a multilaterális megállapodások és a partnerországokkal jogilag kötelező erejű kapcsolatot létrehozó egyéb megállapodások, valamint az Európai Tanács következtetései és a Tanács következtetései, a csúcstalálkozókon tett nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal folytatott magas szintű találkozók következetései, a Bizottság közleményei, továbbá a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közös közleményei adják.

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó átfogó szakpolitikai keretet a társulási megállapodások, a partnerségi és együttműködési megállapodások, a multilaterális megállapodások és a partnerországokkal jogilag kötelező erejű kapcsolatot létrehozó egyéb megállapodások, valamint az Európai Tanács következtetései és a Tanács következtetései, a csúcstalálkozókon tett nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal folytatott magas szintű találkozók következtetései, a Bizottság közleményei, illetve a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közös közleményei, továbbá a nukleáris biztonsággal összefüggő uniós vívmányok adják.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A többéves indikatív programok célja, hogy a Közösség átfogó céljával és hatáskörével, célkitűzéseivel, alapelveivel és szakpolitikáival összhangban, valamint az 5. cikkben említett szakpolitikai keret alapján koherens keretet biztosítsanak a Közösség és az érintett harmadik országok vagy régiók közötti együttműködéshez.

(2)  A többéves indikatív programok célja, hogy a Közösség átfogó céljával és hatáskörével, célkitűzéseivel, alapelveivel és szakpolitikáival összhangban, valamint az 5. cikkben említett szakpolitikai keret alapján koherens keretet biztosítsanak a Közösség és az érintett harmadik országok, régiók vagy nemzetközi szervezetek közötti együttműködéshez.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A többéves indikatív programok tükrözik a Közösség – 5. cikkben említettek szerinti – céljait és célkitűzéseit a nemzetközi szervezetekben, így hasznosítva a program nukleáris biztonsággal kapcsolatban felhalmozott ismereteit és tapasztalatát az érintett nemzetközi szervezetekben.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az olyan cselekvési tervekre, egyedi intézkedésekre és kísérő intézkedésekre, amelyek esetében az uniós finanszírozás nem haladja meg a 10 millió EUR-t;

a)  az olyan egyedi intézkedésekre és kísérő intézkedésekre, amelyek esetében az uniós finanszírozás nem haladja meg a 10 millió EUR-t;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a korábbi munkavállalók és a közösségek számára a nukleáris létesítmények leszerelése során biztosítandó méltányos átmenettel kapcsolatos kiadások.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az e rendelet alapján finanszírozott valamennyi áru és anyag származhat az (1) bekezdésben meghatározott országokból és az ott szereplő feltételeknek megfelelően.

(2)  Az e rendelet alapján finanszírozott valamennyi áru és anyag származhat az (1) bekezdésben és a 11a. cikkben meghatározott országokból és az ott szereplő feltételeknek megfelelően.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Feltételesség és a támogatás felfüggesztése

 

(1)   Az e rendelet szerinti uniós támogatás feltétele, hogy az érintett partnerország tiszteletben tartsa a következőket:

 

a)    a NAÜ keretében létrejött, vonatkozó nemzetközi egyezmények;

 

b)    az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991. január 25-én a finnországi Epsooban elfogadott egyezmény, továbbá a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én a dániai Aarhusban aláírt egyezmény, valamint ezek későbbi módosításai;

 

c)  a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés és annak kiegészítő jegyzőkönyvei;

 

d)  az Unióval kötött partnerségi és társulási megállapodások szerinti kötelezettségvállalások;

 

e)   a stressztesztek és a kapcsolódó intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalások.

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feltételek be nem tartása esetén az e rendelet, valamint adott esetben az [NDICI-rendelet] vagy az [IPA III rendelet] szerinti uniós pénzügyi támogatást felül kell vizsgálni, és azt korlátozni lehet, illetve ideiglenesen fel lehet függeszteni.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az elkészített, bevezetett vagy felülvizsgált jogi és rendeleti jellegű jogi aktusok száma; valamint

a)  az elkészített, bevezetett vagy felülvizsgált jogi és rendeleti jellegű jogi aktusok; valamint

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a legmagasabb nukleáris biztonsági előírásoknak megfelelő létesítmények létrehozására vonatkozóan elkészített tervek, koncepciók vagy megvalósíthatósági tanulmányok száma.

b)  a legmagasabb nukleáris biztonsági előírásoknak megfelelő létesítmények létrehozására vonatkozóan elkészített tervek, koncepciók vagy megvalósíthatósági tanulmányok.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a nukleáris biztonság és a radioaktív hulladékok kezelésének javítását célzó intézkedések végrehajtása a legszigorúbb biztonsági előírások, többek között a nemzetközi szakértői értékelésekben megfogalmazott ajánlások alapján.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a partnerországokbeli lakosság programmal kapcsolatos tájékoztatásának mértéke.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet a 2010/427/EU határozattal összhangban kell alkalmazni.

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője gondoskodik az Unió külső fellépésének átfogó politikai koordinálásáról, biztosítva – különösen e rendelet révén – annak egységességét, következetességét és hatékonyságát. Az EKSZ a 2. cikkben meghatározott szakpolitikai célkitűzések alapján hozzájárul e rendelet programozási és irányítási ciklusához.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Illetékes bizottság

 

ITRE

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Marek Jurek

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

Az Európai Parlament 2016. november 24-i állásfoglalása a belarusz helyzetről (2016/2934(RSP)), 15. bekezdés (HL C 224., 2018.6.27., 135. o. ), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0456&from=EN


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

3.7.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Vladimir Urutchev

5.9.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Renate Sommer

Benyújtás dátuma

10.12.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat