Procedūra : 2018/0245(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0448/2018

Pateikti tekstai :

A8-0448/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/01/2019 - 10.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0041

PRANEŠIMAS     *
PDF 941kWORD 106k
10.12.2018
PE 628.432v02-00 A8-0448/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Vladimir Urutchev

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018) 0462),

-  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 203 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0315/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0448/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Taryba ir Komisijai.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  todėl su branduoliniu saugumu, neplatinimu ir branduoline sauga susiję įsipareigojimai, taip pat darnaus vystymosi tikslai ir bendri Sąjungos interesai turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį pagal šį reglamentą programuojant veiksmus;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šia programa (Europos branduolinės saugos priemone, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė) turėtų būti skatinama įtvirtinti veiksmingą ir efektyvią branduolinę saugą bei radiacinę saugą ir taikyti veiksmingas bei efektyvias branduolinių medžiagų saugos garantijas trečiosiose valstybėse, remiantis Sąjungos šių sričių vidaus veikla;

(3)  šia programa (Europos branduolinės saugos priemone, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė) (toliau – priemonė) turėtų būti skatinama įtvirtinti veiksmingą ir efektyvią branduolinę saugą bei radiacinę saugą ir taikyti veiksmingas bei efektyvias branduolinių medžiagų saugos garantijas trečiosiose valstybėse, remiantis Sąjungos reglamentavimo sistemomis ir dalijantis geriausia patirtimi;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  priemonė jokiu būdu neturėtų skatinti branduolinės energijos naudojimo trečiosiose šalyse ir Sąjungoje, ja visų pirma turėtų būti siekiama pasauliniu mastu gerinti branduolinės saugos standartus, kartu skatinant aukšto lygio radiacinę saugą ir veiksmingų bei efektyvių branduolinių medžiagų saugos garantijų taikymą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  po branduolinių avarijų Černobylio (1986 m.) ir Fukušimos Daiči (2011 m.) branduolinėse elektrinėse tapo akivaizdu, kad dėl branduolinių avarijų visame pasaulyje piliečiai ir aplinka patiria katastrofiškus padarinius. Dėl to būtina nustatyti aukštus branduolinės saugos standartus ir saugos garantijas ir toliau vykdyti veiksmus siekiant pasauliniu mastu tobulinti tokius standartus ir saugos garantijas, taip pat būtina, kad Bendrija įsitrauktų remiant siekį įgyvendinti šiuos tikslus trečiosiose valstybėse. Tie standartai ir saugos garantijos turėtų atspindėti pažangiausią praktiką, ypač valdymo ir reglamentavimo nepriklausomumo klausimais;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  šis reglamentas yra dalis bendradarbiavimui planuoti parengtos sistemos ir juo turėtų būti papildomos pagal [Reglamentą dėl KVTBP] finansuojamos bendradarbiavimo branduolinės energetikos srityje priemonės;

(4)  šis reglamentas yra dalis bendradarbiavimui planuoti parengtos sistemos ir juo turėtų būti papildomos pagal [Reglamentą dėl KVTBP], kuriam taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, o ypač – jos 209 straipsnio, 212 straipsnio ir 322 straipsnio 1 dalies nuostatos, finansuojamos bendradarbiavimo branduolinės energetikos srityje priemonės;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  Bendrija yra Branduolinės saugos konvencijos (1994 m.) ir Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos (1997 m.) narė;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  su branduoline sauga, saugos garantijomis, eksploatavimo nutraukimu ir atliekų tvarkymo veikla, kaip veikla, kurią būtina vykdyti, pvz., pagal Orhuso konvenciją (1998 m.), susijęs skaidrumas ir viešoji informacija yra svarbūs elementai siekiant užkirsti kelią neigiamam radioaktyviųjų medžiagų poveikiui piliečiams ir aplinkai, todėl šia priemone reikėtų juos užtikrinti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  laikydamasi Euratomo sutarties 10 skyriaus ir siekdama II antraštinės dalies 3 ir 7 skyrių tikslų, Bendrija turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA) branduolinės saugos ir branduolinės saugos garantijų srityje;

(6)  laikydamasi Euratomo sutarties 10 skyriaus ir siekdama II antraštinės dalies 3 ir 7 skyrių tikslų, Bendrija turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA) branduolinės saugos ir branduolinės saugos garantijų srityje. Ji taip pat turėtų toliau bendradarbiauti su kitomis šioje srityje veikiančiomis aukštu lygiu pripažintomis tarptautinėmis organizacijomis, pvz., su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Branduolinės energijos agentūra, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku ir Šiaurės dimensijos aplinkos partneryste, kurios branduolinės saugos srityje siekia tų pačių tikslų, kaip ir Bendrija. Nuoseklumu, papildomumu ir bendradarbiavimu tarp šios priemonės ir šių organizacijų bei jų programų visame pasaulyje galima išplėsti branduolinės saugos priemonių taikymo sritį, padidinti jų efektyvumą ir veiksmingumą. Reikėtų vengti nereikalingo dubliavimosi ir sutapimo;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekdama nuolat gerinti branduolinę saugą ir Sąjungoje išplėsti reglamentavimą šioje srityje, Taryba priėmė Tarybos direktyvas 2009/71/Euratomas, 2011/70/Euratomas ir 2013/59/Euratomas. Tos direktyvos, įskaitant aukštus Bendrijos branduolinės saugos ir eksploatavimo nutraukimo standartus, yra pagal šią priemonę finansuojamų veiksmų gairės ir jomis siekiama skatinti bendradarbiaujančias trečiąsias šalis įgyvendinti reglamentus ir standartus užtikrinant vienodą saugos lygį;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  šia priemone taip pat turėtų būti skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas remiantis branduolinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo konvencijomis. Šalys partnerės turėtų būti skatinamos prisijungti prie tų konvencijų, kad būtų galima periodiškai atlikti TATENA nacionalinių sistemų tarpusavio vertinimą. Tarpusavio vertinimuose pateikiama nepriklausoma nuomonė apie padėtį ir problemas, su kuriomis susiduriama branduolinės saugos srityje trečiosiose šalyse, ir ja galima pasinaudoti planuojant aukšto lygio Sąjungos paramą. Priemonei gali pasitarnauti pripažintų tarptautinių branduolinės energijos agentūrų, kurios atlieka tarpusavio vertinimus, skirtus galimiems naudos pagal šią priemonę gavėjams, vertinimai. Tokių tarpusavio vertinimų išvados ir rekomendacijos, su kuriomis gali susipažinti nacionalinės institucijos, taip pat gali būti naudingos nustatant prioritetines konkrečias paramos priemones atitinkamoms trečiosioms šalims;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c)  branduolinės saugos ir branduolinio saugumo sąvokos yra neatskiriamai susijusios, nes dėl branduolinės saugos trūkumų, pvz., trūkumų vykdant saugius veiklos procesus, gali kilti rizika branduoliniam saugumui, o dėl rizikos branduoliniam saugumui, ypač naujo pobūdžio rizikas, pvz., kibernetinio saugumo srityje, gali kilti naujų problemų branduolinės saugos srityje. Todėl Sąjungos branduolinio saugumo veikla trečiosiose valstybėse, kaip nurodyta Reglamento ... [COD Nr. 2018/0243 (KVTBP)] II priede, ir šia priemone finansuojama veikla turėtų būti nuosekli ir papildyti viena kitą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  pagal šią priemonę turėtų būti numatyti veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti minėtus tikslus ir remiamasi anksčiau pagal Reglamentą (Euratomas) Nr. 237/201424 remtais veiksmais, susijusiais su branduoline sauga ir branduolinės saugos garantijomis trečiosiose valstybėse, visų pirma stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose kandidatėse;

(7)  pagal šią priemonę turėtų būti numatyti veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti minėtus tikslus ir remiamasi anksčiau pagal Reglamentą (Euratomas) Nr. 237/201424 remtais veiksmais, susijusiais su branduoline sauga, saugiu radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, saugiu įrenginių eksploatavimo nutraukimu ir buvusių branduolinių vietų atkūrimu, taip pat branduolinės saugos garantijomis trečiosiose valstybėse, visų pirma stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose kandidatėse, taip pat kaimynystės erdvėje, kaip apibrėžta ...[COD 2018/0243, KVTBP]. Siekiant tikslo įgyvendinti aukščiausius branduolinės saugos standartus ir nustatyti dabartinių saugumo priemonių trūkumus, pagal priemonę gali būti remiamos branduolinės energetikos reguliavimo institucijos, vykdančias išsamius esamų įrenginių ir statomų branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimus (testavimą nepalankiausiomis sąlygomis) remiantis Bendrijos branduolinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų acquis, rekomendacijų įgyvendinimu ir atitinkamų priemonių stebėsena. Komisija Europos Parlamentui turėtų reguliariai teikti informaciją apie trečiosiose valstybėse vykdomą veiklą branduolinės saugos srityje ir apie šios veiklos įgyvendinimo padėtį;

_______________

_________________

24 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 237/2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 109).

24 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 237/2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 109).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  pagal SESV 3 straipsnį, Sąjungos tikslas – skatinti savo tautų gerovę. Šia priemone Sąjungai suteikiama galimybė gerinti viso pasaulio žmonių, gyvenančių jos teritorijoje ir už jos ribų, socialinę ir ekonominę ir sveikatos padėtį. Projektus, kuriems šia priemone skiriamas finansavimas, taip pat reikėtų vykdyti nuosekliai su Sąjungos vidaus ir išorės politika, pvz., prisidedant prie darnaus vystymosi tikslų, pvz., geros sveikatos ir gerovės, švaraus vandens ir sanitarinių paslaugų, įgyvendinimo. Pačia priemone reikėtų laikytis gero valdymo principų ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi tikslo „Taika, teisingumas ir stiprios institucijos“;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  priemone reikėtų skatinti šalis, gaunančias finansinę paramą pagal šį reglamentą, vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš asociacijos, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų su Sąjunga ir iš Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo, įsipareigoti laikytis atitinkamų tarptautinių konvencijų, laikytis branduolinės saugos ir radiacinės saugos standartų ir įsipareigoti įgyvendinti atitinkamas rekomendacijas bei priemones laikantis aukščiausių skaidrumo ir viešumo standartų;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  šia priemone, vykdant pagal ją finansuojamus projektus, turėtų būti visapusiškai remiamos branduolinės saugos ir garantijų priemonės, gerinama trečiosiose šalyse gyvenančių žmonių, ypač gyvenančių netoli branduolinės energijos įrenginių ir (arba) urano kasyklų, sveikata, įskaitant saugų trečiosiose valstybėse esančių su buvusiomis urano kasyklomis susijusių vietovių atkūrimą, ypač Centrinėje Azijoje ir Afrikoje – apie 18 proc. visame pasaulyje tiekiamo urano išgaunama Pietų Afrikoje, Nigeryje ir Namibijoje;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

7 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7d)   šia priemone turėtų būti siekiama šalis, gaunančias finansinę paramą pagal šį reglamentą, skatinti puoselėti demokratijos principus, teisinę valstybę bei žmogaus teises ir laikytis įsipareigojimų pagal Espo ir Orhuso konvencijas;

 

 

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šio reglamento įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas konsultacijomis, kai tinkama, su valstybių narių atitinkamomis valdžios institucijomis ir dialogu su šalimis partnerėmis;

(8)  šio reglamento įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas konsultacijomis, kai tikslinga, su Sąjungos ir valstybių narių atitinkamomis valdžios institucijomis, tokiomis kaip Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupė (ENSREG) ir dialogu su šalimis partnerėmis. Tokios konsultacijos visų pirma turėtų vykti rengiant daugiametes orientacines programas ir prieš jas priimant. Jeigu, surengus tokį dialogą, nepavyksta išspręsti Sąjungai nerimą keliančių klausimų, susijusių su branduoline sauga, išorės finansavimas pagal šį reglamentą neturėtų būti teikiamas;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  reikėtų skatinti atskirą, diferencijuotą požiūrį į šalis, kurioms pagal šią priemonę teikiama parama. Šią priemonę reikėtų naudoti remiantis konkrečiais paramą gaunančių šalių poreikiais, taip pat numatoma bendra priemonės nauda, visų pirma – struktūriniais pokyčiais atitinkamose šalyse;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  valstybių narių reguliavimo institucijos, techninės paramos organizacijos, branduolinės inžinerijos bendrovės ir branduolinės energetikos įmonės turi būtinų ekspertinių žinių ir praktinės patirties, kad įgyvendintų aukščiausius branduolinės saugos ir radiacinės saugos standartus įvairiose valstybių narių reguliavimo sistemose, o tai gali būti naudinga parama šalims partnerėms, norinčioms tai daryti savo nacionalinėse reguliavimo ir pramonės sistemose;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kai įmanoma ir tikslinga, Bendrijos išorės veiksmų rezultatus reikėtų stebėti ir vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, skaidriais ir konkrečiai šaliai skirtais ir išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie šios priemonės ypatybių ir tikslų, ir, pageidautina, pagrįstais šalies partnerės rezultatų sistema;

(9)  Bendrijos išorės veiksmų rezultatus reikėtų stebėti ir vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, skaidriais ir konkrečiai šaliai skirtais ir išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie šios priemonės ypatybių ir tikslų, ir, pageidautina, pagrįstais šalies partnerės rezultatų sistema. Rodikliai turėtų būti orientuoti į veiklos našumą ir rezultatus, kad paramą gaunančios šalys būtų labiau atsakingos ir atskaitingos Sąjungai ir valstybėms narėms už rezultatus, pasiektus įgyvendinant saugos gerinimo priemones;

 

 

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Sąjunga ir Bendrija turėtų siekti kuo efektyviau naudoti turimus išteklius, kad jų išorės veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos išorės finansavimo priemonių suderinamumą bei papildomumą, taip pat kuriant kitų Sąjungos politikos sričių ir programų sinergiją. Kad bendrų intervencinių priemonių poveikis siekiant bendro tikslo būtų kuo didesnis, šiuo reglamentu turėtų būti leidžiama kartu naudoti ir kitų Sąjungos programų finansavimą, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos;

(10)  Sąjunga ir Bendrija turėtų siekti optimaliai ir kuo efektyviau naudoti turimus išteklius ir turėtų siekti gerinti įgyvendinimą ir išlaidų kokybę, kad jų išorės veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos išorės finansavimo priemonių suderinamumą bei papildomumą, taip pat kuriant kitų Sąjungos politikos sričių ir programų, pavyzdžiui, Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programų, sinergiją. Kad bendrų intervencinių priemonių poveikis siekiant bendro tikslo būtų kuo didesnis, šiuo reglamentu turėtų būti leidžiama kartu naudoti ir kitų Sąjungos programų finansavimą, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  šiame reglamente numatytos finansavimo rūšys ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų ir vieneto įkainių naudojimo galimybes ir į su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;

(14)  šiame reglamente numatytos finansavimo rūšys ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką, kartu atsižvelgiant į tai, ar galimi partneriai gali jais naudotis ir į tai, ar jais galima sukurti teisinį tikrumą. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų ir vieneto įkainių naudojimo galimybes ir į su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  siekiant skatinti veiksmingai ir laiku trečiosiose valstybėse įgyvendinti aukščiausius branduolinės saugos standartus, sprendimai ir derybų procesai Komisijoje ir vykdomi su trečiosiomis valstybėmis turi būti veiksmingi ir greiti;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šio reglamento tikslas – papildyti bendradarbiavimo branduolinės energetikos srityje veiksmus, kurie finansuojami pagal [Reglamentą dėl KVTBP], visų pirma siekiant remti aukšto lygio branduolinės ir radiacinės saugos skatinimą ir veiksmingų ir efektyvių branduolinių medžiagų saugos garantijų taikymą trečiosiose valstybėse, remiantis Bendrijos šių sričių vidaus veikla ir laikantis šio reglamento nuostatų.

1.  Šio reglamento tikslas – papildyti bendradarbiavimo branduolinės energetikos srityje veiksmus, kurie finansuojami pagal [Reglamentą dėl KVTBP], visų pirma siekiant remti aukšto lygio branduolinės ir radiacinės saugos skatinimą ir veiksmingų ir efektyvių branduolinių medžiagų saugos garantijų taikymą trečiosiose valstybėse, remiantis Bendrijos reglamentavimo sistemomis bei geriausia patirtimi ir laikantis šio reglamento nuostatų ir padedant užtikrinti, kad branduolinės medžiagos būtų naudojamos tik civiliniais tikslais ir taip apsaugomi piliečiai ir aplinka. Siekiant šio tikslo, šiuo reglamentu taip pat siekiama padėti trečiųjų šalių institucijoms įgyvendinti su branduoline veikla susijusį sprendimų priėmimo proceso skaidrumą.

 

Sąjungos siūlomu bendradarbiavimu branduolinės saugos ir saugos garantijų srityje pagal šį reglamentą nesiekiama skatinti branduolinės energetikos.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  puoselėti veiksmingą branduolinės saugos kultūrą, įgyvendinti aukščiausius branduolinės ir radiacinės saugos standartus ir nuolat gerinti branduolinę saugą;

a)  skatinti veiksmingą branduolinės saugos kultūrą ir valdymą, nuolat gerinti branduolinę saugą ir įgyvendinti griežčiausius branduolinės saugos ir radiacinės saugos standartus, taikomus Bendrijoje ir tarptautiniu mastu vykdant susijusią branduolinę veiklą;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atsakingai ir saugiai tvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas, nutraukti buvusių branduolinių objektų vietų ir įrenginių eksploatavimą ir juos išvalyti;

b)  atsakingai ir saugiai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas, nuo jų susidarymo iki galutinio laidojimo, įskaitant panaudotą branduolinį kurą (t. y. paruošti apdorojimui, apdoroti, perdirbti, saugoti ir utilizuoti), ir saugiai bei veiksmingai nutraukti buvusių branduolinių objektų vietų ir įrenginių eksploatavimą ir juos išvalyti, įskaitant seniau eksploatuotas urano kasyklas arba jūroje nuskendusius radioaktyviuosius objektus ir medžiagas;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nustatyti veiksmingas ir efektyvias garantijų sistemas.

c)  nustatyti veiksmingas, efektyvias ir skaidrias branduolinių medžiagų saugos garantijas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  skatinti trečiųjų valstybių valdžios institucijų bendrą skaidrumą ir atvirumą, taip pat viešą informavimą ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, susijusiuose su branduolinių įrenginių sauga ir veiksminga radioaktyvių atliekų tvarkymo praktika, laikantis atitinkamų tarptautinių konvencijų ir priemonių;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  naudoti įgyvendinant priemonę sukauptas žinias ir atliekamus veiksmus siekiant padidinti politinę įtaką energetikos ir saugumo srityse veikiančiose tarptautinėse organizacijose;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Įgyvendinant šį reglamentą užtikrinamas nuoseklumas, sinergija ir papildomumas Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [KVTBP], kitų Sąjungos išorės veiksmų programų, kitų atitinkamų Sąjungos politikos sričių ir programų atžvilgiu, taip pat politikos suderinamumas vystymosi labui.

1.  Įgyvendinant šį reglamentą užtikrinamas nuoseklumas, sinergija ir papildomumas Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [KVTBP], kitų Sąjungos išorės veiksmų programų, kitų atitinkamų Sąjungos politikos sričių ir teisės aktų, kaip antai direktyvas 2009/11/Euratomas, 2011/70/Euratomas ir 2013/59/Euratomas, Sąjungos tikslų ir vertybių, taip pat programų, tokių kaip Europos energetikos bendrijos Mokslinių tyrimų ir mokymo programa, kuria papildoma programa „Europos Horizontas“, atžvilgiu, taip pat politikos suderinamumas vystymosi labui.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija savo bendradarbiavimą koordinuoja su trečiosiomis valstybėmis ir su panašių tikslų siekiančiomis tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su TATENA ir EBPO / NEA. Toks koordinavimas Bendrijai ir atitinkamoms organizacijoms padės išvengti su trečiosiomis valstybėmis susijusių veiksmų ir finansavimo dubliavimo. Įgyvendindama šį uždavinį Komisija taip pat įtraukia kompetentingas valstybių narių institucijas ir Europos operatorius taip gerindama Europos patirties branduolinės saugos ir branduolinės saugos garantijų srityje kokybę.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio reglamento įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 300 mln. EUR dabartinėmis kainomis.

Šio reglamento įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 266 mln. EUR palyginamosiomis kainomis.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asociacijos susitarimai, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai, daugiašaliai susitarimai ir kiti susitarimai, kuriais nustatomi teisiškai privalomi santykiai su šalimis partnerėmis, taip pat Europos Vadovų Tarybos išvados ir Tarybos išvados, aukščiausiojo lygio susitikimų deklaracijos ar aukšto lygio susitikimų su šalimis partnerėmis išvados, Komisijos komunikatai arba Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendri komunikatai sudaro bendrą šio reglamento įgyvendinimo politikos sistemą.

Bendrijos acquis, susijęs su branduoline sauga ir saugiu panaudoto kuro bei radioaktyvių atliekų tvarkymu, asociacijos susitarimai, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai, daugiašaliai susitarimai ir kiti susitarimai, kuriais nustatomi teisiškai privalomi santykiai su šalimis partnerėmis, taip pat Europos Vadovų Tarybos išvados ir Tarybos išvados, aukščiausiojo lygio susitikimų deklaracijos ar aukšto lygio susitikimų su šalimis partnerėmis išvados, Komisijos komunikatai arba Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendri komunikatai sudaro bendrą šio reglamento įgyvendinimo politikos sistemą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Orientacinėse daugiametėse programose siekiama nustatyti nuoseklią Bendrijos ir atitinkamų trečiųjų valstybių ar regionų bendradarbiavimo sistemą, atitinkančią Bendrijos bendrą tikslą ir taikymo sritį, uždavinius, principus bei politiką ir pagristą 5 straipsnyje nurodyta politikos sistema.

2.  Orientacinėse daugiametėse programose siekiama nustatyti nuoseklią Bendrijos ir atitinkamų trečiųjų valstybių, regionų ar tarptautinių organizacijų bendradarbiavimo sistemą, atitinkančią Bendrijos bendrą tikslą ir taikymo sritį, uždavinius, principus bei politiką ir pagrįstą 5 straipsnyje nurodyta politikos sistema.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Orientacinės daugiametės programos sudaro bendrą bendradarbiavimo pagrindą ir jose nustatomi Bendrijos bendradarbiavimo pagal šį reglamentą tikslai, atsižvelgiant į atitinkamų šalių poreikius, Bendrijos prioritetus, tarptautinę padėtį ir atitinkamų trečiųjų valstybių veiklą. Orientacinėse daugiametėse programose taip pat nurodoma pridėtinė bendradarbiavimo vertė ir kaip išvengti dubliavimosi su kitomis programomis ir iniciatyvomis, visų pirma tomis, kurias vykdo panašių tikslų siekiančios tarptautinės organizacijos ir pagrindiniai paramos teikėjai.

3.  Orientacinės daugiametės programos sudaro bendrą bendradarbiavimo pagrindą ir jose nustatomi Bendrijos bendradarbiavimo pagal šį reglamentą tikslai, atsižvelgiant į atitinkamų šalių poreikius ir aplinkybes, Bendrijos prioritetus, tarptautinę padėtį ir atitinkamų trečiųjų valstybių veiklą. Orientacinėse daugiametėse programose taip pat nurodoma pridėtinė bendradarbiavimo vertė ir kaip išvengti dubliavimosi su kitomis programomis ir iniciatyvomis, visų pirma tomis, kurias vykdo panašių tikslų siekiančios tarptautinės organizacijos ir pagrindiniai paramos teikėjai.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Daugiametėmis orientacinėmis programomis siekiama skatinti šalis, gaunančias finansinę paramą pagal šį reglamentą, vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš susitarimų su Sąjunga ir iš Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo, įsipareigoti laikytis atitinkamų tarptautinių konvencijų, puoselėti branduolinės saugos ir radiacinės saugos standartus bei įsipareigoti įgyvendinti atitinkamas rekomendacijas ir priemones laikantis aukščiausių skaidrumo ir viešumo standartų.

 

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Orientacinėmis daugiametėmis programomis reikėtų nustatyti kvalifikuotos ir nepriklausomos priežiūros sistemą siekiant padidinti branduolinės saugos lygį šalyse partnerėse. Į jas galėtų būti įtrauktos nuostatos dėl paramos branduolinės energetikos reguliavimo institucijoms, kai jos atlieka branduolinės energijos įrenginių visapusiškus rizikos ir saugos vertinimus (testavimą nepalankiausiomis sąlygomis), grindžiamos Bendrijos branduolinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų acquis, taip pat dėl šių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rekomendacijų įgyvendinimo ir atitinkamų priemonių taikymo stebėsenos, pavyzdžiui, stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse, potencialiose šalyse kandidatėse ir šalyse, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Orientacinės daugiametės programos grindžiamos dialogu su šalimis partnerėmis ar regionais partneriais.

5.  Orientacinės daugiametės programos grindžiamos dialogu su šalimis partnerėmis ar regionais partneriais. Rengdama programas ir prieš jas priimdama Komisija turėtų konsultuotis su Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupe (ENSREG) ir, kai tikslinga, su atitinkamomis valstybių narių nacionalinėmis institucijomis.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija priima orientacines daugiametes programas laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Laikydamasi tos pačios procedūros, Komisija patikslina ir prireikus atnaujina tas orientacines programas.

6.  Komisija priima orientacines daugiametes programas laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisija atlieka orientacinių programų laikotarpio vidurio peržiūrą laikydamasi tos pačios procedūros ir prireikus jas patikslina ir atnaujina.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  veiksmų planams, atskiroms priemonėms ir rėmimo priemonėms, kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas neviršija 10 mln. EUR;

a)  atskiroms priemonėms ir rėmimo priemonėms, kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas neviršija 10 mln. EUR;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  išlaidas, susijusias su informacijos teikimu ir komunikacijos veiksmais, įskaitant komunikacijos strategijų rengimą ir institucinį informavimą apie Sąjungos politikos prioritetus ir jų matomumą.

b)  išlaidas, susijusias su informacijos teikimu ir komunikacijos veiksmais, įskaitant komunikacijos strategijų rengimą ir institucinį informavimą apie Sąjungos politikos prioritetus, tikslus ir vertybes ir jų matomumą.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Tarptautiniam bendradarbiavimui branduolinės saugos srityje taikomi kriterijai

 

1.  Bendras sutarimas ir trečiosios šalies ir Bendrijos tarpusavio susitarimas patvirtinamas pateikus Komisijai oficialų prašymą, įpareigojant atitinkamą vyriausybę.

 

2.  Trečiosios valstybės, pageidaujančios bendradarbiauti su Bendrija, turi būti pasirašiusios Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį ir turėtų turėti joms skirtą šios sutarties papildomą protokolą arba būti pasirašiusios su Tarptautine atominės energijos agentūra susitarimą dėl saugos garantijų, kuris būtų pakankamas siekiant patikimai užtikrinti, kad deklaruota branduolinė medžiaga bus naudojama nenukrypstant nuo taikios branduolinės veiklos ir tai, kad visoje tos valstybės teritorijoje nebūtų nedeklaruotų branduolinių medžiagų ar nebūtų vykdoma nedeklaruota branduolinė veikla. Be to, jos turi visapusiškai laikytis TATENA saugos standartais nustatytų pagrindinių saugos principų ir būti atitinkamų konvencijų, pvz., Branduolinės saugos konvencijos ir Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos, šalys arba būti ėmęsi veiksmų, rodančių tvirtą įsipareigojimą prisijungti prie tų konvencijų. Jeigu aktyviai vykdomas bendradarbiavimas, šis įsipareigojimas vertinamas kiekvienais metais, atsižvelgiant į nacionalines ataskaitas ir kitus dokumentus atitinkamų konvencijų įgyvendinimo klausimais. Tokio įvertinimo pagrindu priimamas sprendimas dėl galimybės tęsti bendradarbiavimą. Avarijos atvejais išimties tvarka tie principai taikomi lanksčiai.

 

3.  Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatyto bendradarbiavimo tikslų įgyvendinimą ir jį stebėti, atitinkama trečioji valstybė pritaria, kad būtų atliktas taikytų veiksmų vertinimas pagal 2 dalį. Atliekant vertinimą turi būti galima stebėti ir tikrinti, ar laikomasi sutartų tikslų, ir jis gali būti tolesnio Bendrijos įnašo mokėjimo sąlyga.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Stebėsena, ataskaitų teikimas ir vertinimas vykdomi laikantis Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (KVTBP) 31 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalių ir 32 bei 36 straipsnių.

(1)  Stebėsena, ataskaitų teikimas ir vertinimas vykdomi laikantis Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (KVTBP) 31 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalių ir 32 bei 36 straipsnių. Konkretūs vertinimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX (KPTBP) 32 straipsnio 2 dalyje ir susiję branduoline sauga, radiacine sauga ir saugos garantijomis, pasikonsultavus su ENSREG, aptariami Europos tarptautinės branduolinės saugos priemonės bendradarbiavimo komitete ir pateikiami Europos Parlamentui.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  parengtų, priimtų ir (arba) patikslintų teisės ir reglamentuojančio pobūdžio aktų skaičiumi, ir

a)  parengtų, priimtų ir (arba) patikslintų teisės ir reglamentuojančio pobūdžio aktų skaičiumi ir sėkmingu jų įgyvendinimu, taip pat jų poveikiu branduolinės saugos standartams ir saugos garantijoms atitinkamose šalyse, įskaitant poveikį piliečiams ir aplinkai,

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  projektavimo, koncepcijų ar galimybių studijų dėl aukščiausius branduolinės saugos standartus atitinkančių įrenginių įdiegimo skaičiumi.

b)  projektavimo, koncepcijų ar galimybių studijų dėl aukščiausius branduolinės saugos standartus atitinkančių įrenginių įdiegimo skaičiumi ir sėkmingu tų studijų rezultatų įgyvendinimu.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  branduoline sauga, apsauga nuo radiacijos ir veiksmingomis ir efektyviomis saugos garantijų gerinimo priemonėmis, kurios grindžiamos aukščiausiais branduolinės saugos, radiacinės saugos ir branduolinės saugos garantijų standartais, įskaitant tarptautinio tarpusavio vertinimo rezultatus, įgyvendintus branduolinės energetikos objektuose.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Skaidrumas

 

Komisija ir su Sąjunga pagal šią priemonę bendradarbiaujančios trečiosios valstybės užtikrina, kad darbuotojai ir plačioji visuomenė būtų supažindinti su būtina informacija, susijusia su tose trečiosiose valstybėse naudojantis priemone įgyvendintas ir su jų bendrais branduolinės saugos standartais susijusias branduolinės saugos priemonėmis, drauge konkrečiai atsižvelgiant į greta branduolinio įrenginio esančias vietos valdžios institucijas, gyventojus ir suinteresuotuosius subjektus. Šiuo įsipareigojimu, be kita ko, užtikrinama, kad kompetentinga reglamentavimo institucija ir licencijos turėtojai teiktų informaciją savo kompetencijos srityse. Informacija visuomenei teikiama laikantis atitinkamų teisė aktų bei tarptautinių dokumentų su sąlyga, kad tai nekeltų pavojaus kitiems atitinkamuose teisės aktuose ir tarptautiniuose dokumentuose pripažintiems viršesniems interesams, pavyzdžiui, saugumui.


AIŠKINAMOJI DALIS

ĮVADAS

Pagal išorės finansavimo priemones ES suteikiamos priemonės, reikalingos jos vaidmeniui ir interesų bei vertybių skatinimui visame pasaulyje stiprinti.

Parama Europos Bendrijų branduolinei saugai trečiosiose šalyse pradėta reaguojant į didesnį informuotumą apie tarptautinį Černobylio avarijos tarpvalstybinį 1986 m., siekiant perduoti žinias, aukšto lygio saugos kultūrą ir sudėtingą reguliavimo tvarką, taikomą branduolines elektrines ES valstybėse narėse. Taip buvo pripažinta būtinybė skubiai suteikti pagalbą saugiai tvarkant, reglamentuojant ir valant naujose nepriklausomose valstybėse po Sovietų Sąjungos subyrėjimo 1991 m. likusias atliekas.

Patenkinus skubiausius poreikius, Europos Bendrijų bendradarbiavimas buvo daugiausia susijęs su parama branduolinei priežiūrai, saugiam radioaktyviųjų atliekų tvarkymui ir branduolinių medžiagų saugos priemonėms. Nors bendradarbiavimas buvo pasaulinio masto, susitelkta buvo ties ES kaimyninėmis šalimis.

2011 m. Fukušimos Daiči avarija dar kartą parodė, kokia svarbi yra stiprios, nepriklausomos ir kompetentingos reguliavimo institucijos svarba siekiant užtikrinti saugų branduolinės energijos naudojimą.

Pastaraisiais metais buvo kilę sunkumų įgyvendinant neplatinimo režimą, todėl reikia nuolat remti pastangas stiprinti tarptautinę masinio naikinimo ginklų platinimo prevencijos sistemą. Būtent tam ir yra skirtos branduolinių medžiagų saugos garantijos, kuriomis siekiama užkirsti kelią šių medžiagų panaudojimui ne pagal paskirtį ir tokius atvejus nustatyti.

Parama trečiosioms šalims branduolinės saugos ir saugos garantijų srityje, įskaitant veiklą pagal dabartinę bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę, yra tinkamai vertinama, o viena po kitos atliekamas TATENA, Pasaulinės branduolinių įrenginių operatorių asociacijos (WANO) ir kitų subjektų tarpusavio vertinimas patvirtina teigiamą pagal šią ES iniciatyvą įgyvendintų veiksmų poveikį.

IŠORĖS VEIKSMŲ PRIEMONIŲ SUPAPRASTINIMAS

Europos Parlamento ir Komisijos prioritetas – reglamentavimo aplinkos supaprastinimas. Sujungus kelias priemones į vieną plataus masto priemonę galima racionalizuoti valdymo ir priežiūros sistemas ir taip sumažinti ES institucijoms ir valstybėms narėms tenkančią administracinę naštą. Užuot dirbus su daugybiniais programavimo procesams pastangomis būtų daugiau susitelkta į politinius tikslus ir bendradarbiavimą su išorės partneriais. Veiksmai, kuriems skiriamas kaupiamasis finansavimas pagal įvairias Sąjungos programas, privalo būti derinami tokiu būdu, kad išliktų skaidrūs ir auditas būtų atliekamas tik vieną kartą, apimant visas susijusias programas ir atitinkamas jų taikymo taisykles;

Plataus masto priemone būtų suteikta galimybė taikyti geografiniu ir teminiu požiūriu visapusiškesnį metodą, sudarant palankesnes sąlygas įgyvendinti įvairių sričių politiką, taip užtikrinant nuoseklų aukšto lygio praktikos, taikomos branduolinius reaktorius turinčiose ES valstybėse narėse, perdavimą branduolinės saugos, reguliavimo ir apsaugos srityse.

Pranešėjas palankiai vertina tai, kad buvo sukurtos plataus masto kaimynystės, plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės, apimančios 10 turimų išorės veiksmų priemonių. Tam tikros bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje veiklos dalys, kurioms šiuo metu taikoma bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė, negali būti įtrauktos į supaprastintą plataus masto priemonę KPTBP, nes joms taikoma konkreti Euratomo sutarties 203 straipsnyje nustatyta procedūra, nesuderinama su procedūra, pagrįsta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 209 ir 212 straipsniais.

Pranešėjas palankiai vertina naująją Europos branduolinės saugos priemonę, kuria papildoma plataus masto priemonė KPTBP ir taikomos tos pačios stebėsenos, ataskaitų teikimo, vertinimo, informavimo, ryšių ir viešinimo taisyklės, kaip nustatyta plataus masto priemonės KPTBP reglamente. Taisyklių derinimo požiūriu, į naująją priemonę įtraukus Bendro įgyvendinimo reglamento nuostatas tiek KPTBP, tiek ir Europos branduolinės saugos priemonei bus suteiktas nuoseklus visų jos komponentų principų rinkinys, todėl partneriams bei vykdymo atstovams bus lengviau šiuos principus suprasti.

EUROPOS BRANDUOLINĖS SAUGOS PRIEMONĖS TIKSLAI

Pranešėjas sutinka, kad Europos branduolinės saugos priemonė turėtų skatinti ir perduoti ES valstybių narių pažangias branduolinės saugos taisykles, standartus ir praktiką trečiosioms šalims pagal Euratomo sutarties nuostatas ir trijų direktyvų dėl radiacinės saugos, branduolinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų bei panaudoto branduolinio kuro tvarkymo rinkinį (acquis communautaire).

Kadangi ES direktyvos perkeliamos į valstybių narių teisines sistemas, kurios labai skiriasi, buvo sukurta specializuota praktinė patirtis. Ši praktinė patirtis yra aktualiausia ir praktiškiausia siekiant paremti konkrečias šalis partneres, nes jos turi tą patį padaryti pasiremdamos savo nacionaline teisine ir pramonės sistema.

Itin svarbu steigti kompetentingas ir nepriklausomas branduolinės energetikos reguliavimo institucijas, kurios savo ruožtu užtikrins aukščiausių saugos standartų diegimą šalyse partnerėse. Šiuo atžvilgiu branduolines elektrines turinčios valstybės narės atlieka labai svarbų vaidmenį.

Pagal Europos branduolinės saugos priemonę turėtų būti skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas pagal branduolinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo konvencijas ir Sutartį dėl branduolinio ginklo neplatinimo.

Šalys partnerės raginamos prisijungti prie šių konvencijų, kad TATENA galėtų reguliariai atlikti atitinkamų nacionalinių sistemų tarpusavio vertinimą. Konvencijų peržiūros ataskaitose pateikiama išorės nuomonė apie branduolinės saugos trečiosiose šalyse padėtį ir problemas, kuria galima pasinaudoti rengiant aukšto lygio Europos paramą. Be to, tarpusavio peržiūros gali padėti nustatyti konkrečius paramos poreikius atitinkamose trečiosiose šalyse.

Europos branduolinės saugos priemonės tikslai taip pat turėtų būti susiję su trečiųjų šalių partnerių poreikiais ir prioritetais rengiant konsultacijas, planus, strategijas ir specialias struktūras.

EUROPOS BRANDUOLINĖS SAUGOS PRIEMONĖ ĮGYVENDINIMAS

Pranešėjas mano, kad Komisijos tarnybos ir visi įgyvendinantieji atstovai turi toliau siekti didesnio veiksmingumo ir poveikio išmatuojamumo. Tai turėtų būti daroma planavimo ir programavimo etapais, vykdant į rezultatus orientuotą stebėseną ir peržiūrą, siekiant įvertinti rezultatus. Geresnis išmatuojamumas taip pat gali padėti užmegzti ryšį su ne specialistais, kurie priima sprendimus. Glaudus bendradarbiavimas su TATENA, WANO ir kitais subjektais yra labai svarbus siekiant išvengti pastangų dubliavimosi.

Centralizuotas Europos branduolinės saugos priemonės valdymas yra tinkamas susitarimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad aukštos kvalifikacijos pagalba būtų teikiama remiantis aukšto lygio patirtimi branduolinės energetikos srityje ir koordinuotai su atitinkamų valstybių narių valdžios institucijomis, kurios iš tiesų turi praktinės patirties ir reikalingų žinių. Centralizuotas valdymas taip pat padeda užtikrinti, kad ši Priemonė būtų glaudžiai koordinuojama pagal kitų išorės veiksmų paramos priemonių programas ir veiksmų planus.

Kalbant apie suderinamumą su kitomis priemonėmis, racionalizuotas plataus masto programų KPTBP reglamentas padės sumažinti programų įvairovę, įskaitant skirtingų priemonių geografinių ir teminių programų atskyrimą, taigi gali būti išvengta sutampančių veiksmų. Reikėtų toliau stiprinti ES delegacijų, dalyvaujančių įgyvendinant išorės paramą, gebėjimus, kad būtų geriau pasirengta spręsti problemas, kylančias valdant ir išnaudojant papildomumą ir sukurti priemonių sinergiją.

Kalbant apie suderinamumą su valstybėmis narėmis, nustatyti bendri programavimo rezultatai gali būti toliau stiprinami. Tačiau tam reikėtų daugiau įsipareigojimų,

tam tikrais atvejais – iš šalių partnerių vyriausybių ir valstybių narių.

IŠVADA

Dabarties iššūkiai:

–  branduolinių jėgainių senėjimas ir eksploatavimo trukmės pratęsimo programos;

–  saugus uždaromų elektrinių įrenginių eksploatavimo nutraukimas;

–  naujos valstybės, ketinančios savo energijos rūšių derinyje naudoti branduolinę energiją;

Šie uždaviniai susiję su galimybe toliau teikti Bendrijos pagalbą atitinkamoms trečiosioms šalims, susijusioms su reguliavimo institucijų pajėgumų stiprinimu, patikimos licencijavimo tvarkos nustatymu, saugos vertinimų peržiūra ir rekomendacijų įgyvendinimu, bei patikimų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo taisyklių nustatymu ir taikymu.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas artimoms kaimyninėms šalims, kurios buvo Sovietų Sąjungos dalis. Tai taikoma toms šalims, kurios kuria naujas branduolines elektrines ir toms, kurios sprendžia senstančių technologijų ir branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimo problemas.

Pranešėjas mano, kad naujos Europos branduolinės saugos priemonės apimtyje Sąjunga toliau teiks paramą atitinkamoms trečiosioms šalims priimant aukščiausius ES valstybių narių ir tarptautinio masto branduolinės srities saugos standartus, įskaitant branduolinės saugos priemones, kurios būtų veiksmingos ir geriau koordinuojamos.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (22.11.2018)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Nuomonės referentas: Petras Auštrevičius

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas iš esmės pritaria pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė, tikslams. Tokiame reglamente numatyti nauji veiksmai ir ES priemonių, finansuojamų pagal 2014–2020 m. bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę, tęstinumas.

ES privalo užtikrinti aukšto lygio branduolinės saugos tęstinumą savo kaimynystėje ir visame pasaulyje, kaip ji tai daro visose 28 ES valstybėse narėse. Černobylyje (1986 m.) ir Fukušimoje (2011 m.) įvykusios avarijos sukėlė pasaulinių padarinių visuomenės sveikatai ir politikai, todėl ES turėtų toliau stengtis pasinaudoti savo ilgalaike branduolinės energijos panaudojimo civiliniais tikslais patirtimi šioje srityje ir remti tarptautines pastangas, susijusias su branduoline sauga ir atitinkama veikla.

Komisijos pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama finansinei pagalbai ir susijusioms priemonėms, kuriomis siekiama visame pasaulyje skatinti veiksmingą branduolinę saugą ir branduolinį saugumą, visų pirma puoselėti veiksmingą branduolinės saugos kultūrą, įgyvendinti aukščiausius branduolinės ir radiacinės saugos standartus ir nuolat gerinti branduolinę saugą, atsakingai ir saugiai tvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas, nutraukti buvusių branduolinių objektų vietų ir įrenginių eksploatavimą ir juos išvalyti, nustatyti veiksmingas ir efektyvias garantijų sistemas.

Kalbant apie ES išorės veiksmus, pažymėtina, kad įsipareigojimai branduolinio saugumo, neplatinimo ir branduolinės saugos srityse, taip pat siekiant darnaus vystymosi tikslų, ir bendras ES interesas turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį pagal šį reglamentą programuojant veiksmus, kaip patvirtinta Sąjungos išorės veiksmų principuose ir nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnyje ir 21 straipsnyje.

Priemonė turėtų padėti toliau įgyvendinti ES užsienio politikos interesus, patenkinti poreikius ir prioritetus, pagrįstus ES partnerystės susitarimais arba tarptautiniais įsipareigojimais, kuriuos padeda įgyvendinti Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) ir G7 branduolinės saugos ir saugumo grupė (BSSG).

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į nuolatinį strateginį EIVT vaidmenį programavimo srityje ir valdymo ciklą tiek, kiek tai susiję su kitų ES veiksmų koordinavimu, nuoseklumu ir priemonių suderinamumu (pvz., pagal dabartinę priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, arba būsimą KVTBP reglamentą), atsižvelgiant į tarptautinių konvencijų ir sutarčių idėją ir nuostatas, ir lankstų reagavimą į tarptautines tendencijas (pvz., Irano bendras visapusiškas veiksmų planas), taip pat į paramą ES politiniam dialogui ir įtakos partneriams darymui, visų pirma arčiausiai ES esančioms šalims.

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į ES pridėtinę vertę, palyginti su galimais individualiais ES valstybių narių veiksmais ir politine įtaka, kurią ji gali įgyti.

Kalbant iš esmės, nuomonės projekte taip pat siūloma įterpti nuostatas, kurios padėtų stiprinti ES gebėjimus puoselėjant veiksmingą branduolinės saugos kultūrą ir įgyvendinti aukščiausius branduolinės saugos ir radiacinės saugos standartus, visų pirma artimiausiose ES kaimynėse. Branduolinių objektų vietų stebėjimas ir priežiūra nuo jų veikimo pradžios turi būti užtikrinama pasitelkiant ES mechanizmus arba kitas šioje srityje veikiančias tarptautines organizacijas, pvz., TATENA. Pakeitimais siekiama nustatyti ir finansuoti branduolinių elektrinių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rekomendacijų įgyvendinimo priemones ir numatyti susijusius stebėjimo mechanizmus, susijusius su artimiausioje ES kaimynystėje statomomis branduolinėmis elektrinėmis. Be to, reikėtų nustatyti sąlygas, t. y. bendra ES parama atitinkamai šaliai turi priklausyti nuo pastarosios šalies bendradarbiavimo ir atvirumo lygio branduolinės saugos srityje. Į tokio mechanizmo taikymo sritį turėtų patekti Baltarusijoje statoma Astravo branduolinė elektrinė(1).

Atsižvelgdamas į pirmiau minėtas naujai siūlomas paramos sritis nuomonės referentas siūlo padidinti numatytą biudžetą nuo 300 mln. EUR iki 350 mln. EUR.

Nuomonės referentas primena, kad šio reglamento (EINS) 10 straipsnio 2 dalyje nurodytų trečiųjų šalių aprūpinimas išorės veiksmų paskolų garantijomis finansuojamas pagal reglamentą (EINS), tačiau taikant KVTBP reglamento 26 straipsnio 2 dalyje nustatytas taisykles.

Pagal Euratomo sutarties 203 straipsnį su Europos Parlamentu tik konsultuojamasi, todėl jis nedalyvauja įprastinėje teisėkūros procedūroje.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  todėl su branduoliniu saugumu, neplatinimu ir branduoline sauga susiję įsipareigojimai, taip pat darnaus vystymosi tikslai ir bendri Sąjungos interesai turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį pagal šį reglamentą programuojant veiksmus;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  antriniai programos tikslai turėtų apimti teisingo perėjimo finansavimą, rūpinantis buvusiais darbuotojais ir vietos bendruomenėmis, kurios dėl nesaugių branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo susiduria su nedarbu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  laikydamasi Euratomo sutarties 10 skyriaus ir siekdama II antraštinės dalies 3 ir 7 skyrių tikslų, Bendrija turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA) branduolinės saugos ir branduolinės saugos garantijų srityje;

(6)  laikydamasi Euratomo sutarties 10 skyriaus ir siekdama II antraštinės dalies 3 ir 7 skyrių tikslų, Bendrija turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA), NATO ir valstybių narių valdžios institucijomis branduolinės saugos ir branduolinės saugos garantijų srityje. Šia priemone taip pat turėtų būti skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas, grindžiamas branduolinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo konvencijomis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  pagal šią priemonę turėtų būti numatyti veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti minėtus tikslus ir remiamasi anksčiau pagal Reglamentą (Euratomas) Nr. 237/201424 remtais veiksmais, susijusiais su branduoline sauga ir branduolinės saugos garantijomis trečiosiose valstybėse, visų pirma stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose kandidatėse;

(7)  pagal šią priemonę turėtų būti numatyti veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti minėtus tikslus ir remiamasi anksčiau pagal Reglamentą (Euratomas) Nr. 237/201424 remtais veiksmais, susijusiais su branduoline sauga, saugiu radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, saugiu ankstesnių branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimu ir buvusių branduolinių vietų atkūrimu, taip pat branduolinės saugos garantijomis trečiosiose šalyse, visų pirma į ES stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose kandidatėse, taip pat kaimynystės erdvėje, kaip apibrėžta [KVTBP reglamente] (toliau – kaimynystės erdvė), bei šalyse partnerėse, kurios yra sudariusios asociacijos, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus su Sąjunga;

__________________

__________________

24 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 237/2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 109).

24 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 237/2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 109).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šio reglamento įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas konsultacijomis, kai tinkama, su valstybių narių atitinkamomis valdžios institucijomis ir dialogu su šalimis partnerėmis;

(8)  šio reglamento įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas konsultacijomis su Sąjungos ir valstybių narių atitinkamomis valdžios institucijomis ir veiksmingu ir į rezultatus orientuotu dialogu su šalimis partnerėmis. Jeigu, surengus tokį dialogą, nepavyksta išspręsti Sąjungai nerimą keliančių klausimų, susijusių su branduoline sauga, išorės finansavimas pagal šį reglamentą [KVTBP reglamentą] ir pagal [PNPP II reglamentą] turėtų būti laikinai sustabdytas arba neturėtų būti teikiamas. Sąjunga turėtų būti papildomai pasirengusi spręsti teisėtus valstybėms narėms susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su naujų branduolinių jėgainių branduoline sauga, visų pirma kalbant apie tas jėgaines, kurios statomos į ES stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose kandidatėse, taip pat kaimynystės erdvėje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  kaip šios priemonės dalį, Sąjunga galėtų remti branduolinės energetikos reguliavimo institucijas, vykdančias testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, ir tai daryti remdamasi branduolinės saugos srityje galiojančia Sąjungos acquis, ji taip pat turėtų remti tolesnes įgyvendinimo priemones, visų pirma susijusias su stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose kandidatėse, taip pat kaimynystės erdvėje statomomis branduolinėmis elektrinėmis;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kai įmanoma ir tikslinga, Bendrijos išorės veiksmų rezultatus reikėtų stebėti ir vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, skaidriais ir konkrečiai šaliai skirtais ir išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie šios priemonės ypatybių ir tikslų, ir, pageidautina, pagrįstais šalies partnerės rezultatų sistema;

(9)  kai įmanoma ir tikslinga, Bendrijos išorės veiksmų rezultatus reikėtų stebėti ir vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, skaidriais ir konkrečiai šaliai skirtais ir išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie šios priemonės ypatybių ir tikslų, ir, pageidautina, pagrįstais šalies partnerės rezultatų sistema. Sąjunga turėtų nustatyti ir finansuoti būtinus reguliaraus stebėjimo mechanizmus (pvz., Sąjungos ekspertų grupes arba misijas), kad prižiūrėtų, kaip naujose branduolinėse elektrinėse, visų pirma statomose artimiausioje kaimynystės erdvėje, įgyvendinamos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rekomendacijos;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Tarybos sprendimo 2010/427/ES32 9 straipsnyje pateiktos nuorodos į Sąjungos priemones turėtų būti laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir kitus jame nurodytus reglamentus. Komisija turėtų užtikrinti, kad šis reglamentas būtų įgyvendinamas remiantis tame sprendime numatytu EIVT vaidmeniu;

(18)  Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai turėtų užtikrinti bendrą politinį Sąjungos išorės veiksmų koordinavimą, užtikrindamas jų vienybę, nuoseklumą ir veiksmingumą, visų pirma taikant šį reglamentą. EIVT turėtų prisidėti prie šio reglamento programavimo ir valdymo ciklo, remdamasi 2 straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

_________________

 

32 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).

 

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šio reglamento tikslas – papildyti bendradarbiavimo branduolinės energetikos srityje veiksmus, kurie finansuojami pagal [Reglamentą dėl KVTBP], visų pirma siekiant remti aukšto lygio branduolinės ir radiacinės saugos skatinimą ir veiksmingų ir efektyvių branduolinių medžiagų saugos garantijų taikymą trečiosiose valstybėse, remiantis Bendrijos šių sričių vidaus veikla ir laikantis šio reglamento nuostatų.

1.  Šio reglamento tikslas – papildyti bendradarbiavimo branduolinės energetikos srityje veiksmus, kurie finansuojami pagal [Reglamentą dėl KVTBP], visų pirma siekiant remti aukšto lygio branduolinės ir radiacinės saugos skatinimą ir skaidrumo standartus, taip pat veiksmingų ir efektyvių branduolinių medžiagų saugos garantijų taikymą trečiosiose šalyse, remiantis Bendrijos šių sričių vidaus veikla ir laikantis šio reglamento nuostatų. Pagal šį reglamentą Sąjungos vykdomu bendradarbiavimu branduolinės saugos ir garantijų srityje nesiekiama skatinti branduolinės energijos, todėl jo nereikėtų vertinti kaip priemonės tokio pobūdžio energijos šaltiniui trečiosiose šalyse populiarinti.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  puoselėti veiksmingą branduolinės saugos kultūrą, įgyvendinti aukščiausius branduolinės ir radiacinės saugos standartus ir nuolat gerinti branduolinę saugą;

a)  puoselėti veiksmingą branduolinės saugos ir radiacinės saugos kultūrą, įgyvendinti griežčiausius branduolinės ir radiacinės saugos standartus ir nuolat tobulinti branduolinę saugą, skatinti ankstyvą uždarymą, kai branduolinės energetikos objektas ar įrenginys negali būti patobulintas, kad visapusiškai atitiktų tarptautinius patvirtintus branduolinės saugos standartus;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atsakingai ir saugiai tvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas, nutraukti buvusių branduolinių objektų vietų ir įrenginių eksploatavimą ir juos išvalyti;

b)  atsakingai ir saugiai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas, įskaitant panaudotą branduolinį kurą (t. y. paruošti apdorojimui, apdoroti, perdirbti, saugoti ir utilizuoti), ir saugiai nutraukti buvusių branduolinių objektų vietų ir įrenginių eksploatavimą ir juos išvalyti, įskaitant seniau eksploatuotas urano kasyklas arba jūroje nuskendusius radioaktyviuosius objektus ir medžiagas;

Pagrindimas

Iš Tarybos reglamento Nr. 237/2014 dėl BBSSP išbraukus priedą, kuriame nustatyti išsamūs kriterijai ir prioritetai, dabar svarbu kruopščiai parengti šio naujo reglamento 2 straipsnyje nustatytus tikslus. Šiuo pakeitimu siekiama tiesiog pakartotinai įtraukti kai kurias nuostatas, kurios įtrauktos į esamą BBSSP reglamentą (Tarybos reglamentą Nr. 237/2014).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nustatyti veiksmingas ir efektyvias garantijų sistemas.

c)  nustatyti veiksmingas, efektyvias ir skaidrias garantijų sistemas, į kurias būtų įtrauktos ir nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už kovą su platinimu, įskaitant išsamių branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimų (testavimo nepalankiausiomis sąlygomis) finansavimą, su tokiais testavimo nepalankiausiomis sąlygomis susijusių rekomendacijų, pagrįstų Sąjungos acquis, ir susijusių stebėsenos priemonių, visų pirma stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose kandidatėse, taip pat kaimynystės erdvėje, įgyvendinimą.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  informuoti visuomenę apie tai, kaip pagal šią programą pagerinta branduolinė sauga ir sėkmingai nutrauktas buvusių branduolinių objektų eksploatavimas.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio reglamento įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 300 mln. EUR dabartinėmis kainomis.

Šio reglamento įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 350 mln. EUR dabartinėmis kainomis.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asociacijos susitarimai, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai, daugiašaliai susitarimai ir kiti susitarimai, kuriais nustatomi teisiškai privalomi santykiai su šalimis partnerėmis, taip pat Europos Vadovų Tarybos išvados ir Tarybos išvados, aukščiausiojo lygio susitikimų deklaracijos ar aukšto lygio susitikimų su šalimis partnerėmis išvados, Komisijos komunikatai arba Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendri komunikatai sudaro bendrą šio reglamento įgyvendinimo politikos sistemą.

Asociacijos susitarimai, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai, daugiašaliai susitarimai ir kiti susitarimai, kuriais nustatomi teisiškai privalomi santykiai su šalimis partnerėmis, taip pat Europos Vadovų Tarybos išvados ir Tarybos išvados, aukščiausiojo lygio susitikimų deklaracijos ar aukšto lygio susitikimų su šalimis partnerėmis išvados, Komisijos komunikatai arba Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendri komunikatai ir Sąjungos acquis, susijusi su branduoline sauga, sudaro bendrą šio reglamento įgyvendinimo politikos sistemą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Orientacinėse daugiametėse programose siekiama nustatyti nuoseklią Bendrijos ir atitinkamų trečiųjų valstybių ar regionų bendradarbiavimo sistemą, atitinkančią Bendrijos bendrą tikslą ir taikymo sritį, uždavinius, principus bei politiką ir pagristą 5 straipsnyje nurodyta politikos sistema.

2.  Orientacinėse daugiametėse programose siekiama nustatyti nuoseklią Bendrijos ir atitinkamų trečiųjų valstybių, regionų ar tarptautinių organizacijų bendradarbiavimo sistemą, atitinkančią Bendrijos bendrą tikslą ir taikymo sritį, uždavinius, principus bei politiką ir pagrįstą 5 straipsnyje nurodyta politikos sistema.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Orientacinėse daugiametėse programose atsižvelgiama į Bendrijos tikslus ir uždavinius tarptautinėse organizacijose, kaip nurodyta 5 straipsnyje, panaudojant šios programos žinias ir patirtį branduolinės saugos srityje atitinkamose tarptautinėse organizacijose.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  veiksmų planams, atskiroms priemonėms ir rėmimo priemonėms, kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas neviršija 10 mln. EUR;

a)  atskiroms priemonėms ir rėmimo priemonėms, kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas neviršija 10 mln. EUR;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  išlaidas, susijusias su teisingo perėjimo užtikrinimu vykdant branduolinio objekto eksploatavimo nutraukimą, rūpinantis buvusiais darbuotojais ir bendruomenėmis.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Visos pagal šį reglamentą finansuojamos prekės ir medžiagos gali būti 1 dalyje nurodytų šalių kilmės, taikant atitinkamas toje dalyje nurodytas sąlygas.

2.  Visos pagal šį reglamentą finansuojamos prekės ir medžiagos gali būti 1 dalyje ir 11a straipsnyje nurodytų šalių kilmės, taikant atitinkamas tose dalyse nurodytas sąlygas.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Išlygos ir pagalbos teikimo sustabdymas

 

1.   Sąjungos pagalba pagal šį reglamentą teikiama, jei atitinkama šalis partnerė laikosi šių sąlygų:

 

a)    pagal TATENA sistemą priimtų atitinkamų tarptautinių konvencijų;

 

b)    1991 m. sausio 25 d. Epso (Suomija) priimtos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste ir 1998 m. birželio 25 d. Orhuse (Danija) priimtos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais bei vėlesnių jų pakeitimų;

 

c)  Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo ir jos papildomų protokolų;

 

d)  įsipareigojimų pagal su Sąjunga sudarytus partnerystės ir asociacijos susitarimus;

 

e)   įsipareigojimų atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir susijusias priemones.

 

2. Jei nesilaikoma 1 dalyje nurodytų sąlygų, jei reikia, gali būti persvarstyta, ar teikti Sąjungos finansinę pagalbą pagal šį reglamentą ir [Reglamentą dėl KVTBP] ar [PNPP II reglamentą], ir pagalba gali būti apribota arba laikinai sustabdyta.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  parengtų, priimtų ir (arba) patikslintų teisės ir reglamentuojančio pobūdžio aktų skaičiumi, ir

a)  parengtais, priimtais ir (arba) patikslintais teisės ir reglamentuojančio pobūdžio aktais, ir

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  projektavimo, koncepcijų ar galimybių studijų dėl aukščiausius branduolinės saugos standartus atitinkančių įrenginių įdiegimo skaičiumi.

b)  projektavimo, koncepcijų ar galimybių studijomis dėl aukščiausius branduolinės saugos standartus atitinkančių įrenginių įdiegimo.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  branduolinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo gerinimo priemonių įgyvendinimu remiantis aukščiausiais saugos standartais, įskaitant tarptautinio tarpusavio vertinimo rekomendacijas.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  mastu, kuriuo visuomenė šalyse partnerėse buvo informuota apie šią programą.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas laikantis Sprendimo 2010/427/ES.

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai užtikrina bendrą politinį Sąjungos išorės veiksmų koordinavimą, užtikrindamas veiksmų vienybę, nuoseklumą ir veiksmingumą, visų pirma taikant šį reglamentą. EIVT prisideda prie šio reglamento programavimo ir valdymo ciklo, remdamasi 2 straipsnyje nustatytais politikos tikslais.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė, nustatymas

Nuorodos

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Atsakingas komitetas

 

ITRE

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Marek Jurek

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

2016 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)), 15 dalis; OL C 224, 2018 6 27, p. 135–139; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX:52016IP0456


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė, nustatymas

Nuorodos

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

3.7.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Vladimir Urutchev

5.9.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Renate Sommer

Pateikimo data

10.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 8 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika