Procedūra : 2018/0245(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0448/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0448/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 17/01/2019 - 10.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0041

ZIŅOJUMS     *
PDF 943kWORD 105k
10.12.2018
PE 628.432v02-00 A8-0448/2018

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Vladimir Urutchev

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Ārlietu komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0462),

-  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0315/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0448/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Tādējādi saistībām kodoldrošības, ieroču neizplatīšanas un kodoldrošuma jomā, kā arī ilgtspējīgas attīstības mērķiem un vispārējām Savienības interesēm vajadzētu būt ļoti svarīgām, plānojot darbības saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Šīs programmas, kuras nosaukums ir “Eiropas Kodoldrošuma instruments, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu”, mērķim vajadzētu būt veicināt efektīvu un rezultatīvu kodoldrošumu, pretradiācijas aizsardzību un efektīvu un rezultatīvu kodolgarantiju piemērošanu trešās valstīs, balstoties uz Savienībā veiktajās darbībās gūto pieredzi.

(3)  Šīs programmas, kuras nosaukums ir “Eiropas Kodoldrošuma instruments, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu” (turpmāk tekstā “instruments”), mērķim vajadzētu būt veicināt efektīvu un rezultatīvu kodoldrošumu, pretradiācijas aizsardzību un efektīvu un rezultatīvu kodolgarantiju piemērošanu trešās valstīs, balstoties uz Savienībā spēkā esošo tiesisko regulējumu un paraugprakses apmaiņu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Instrumentam nekādā veidā nevajadzētu veicināt kodolenerģijas izmantošanu trešās valstīs un Savienībā, bet vajadzētu jo īpaši būt vērstam uz kodoldrošuma standartu uzlabošanu visā pasaulē, vienlaikus veicinot augsta līmeņa pretradiācijas aizsardzību un efektīvu un lietderīgu kodolgarantiju piemērošanu kodolmateriāliem.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b)  Kodolavārijas Černobiļas atomelektrostacijā 1986. gadā un Fukušimas Daiči atomelektrostacijā 2011. gadā ir skaidri parādījušas, ka kodolavārijām ir postošas globālas sekas gan attiecībā uz iedzīvotājiem, gan vidi. Tas skaidri liecina par vajadzību paredzēt visaugstākos kodoldrošuma standartus un kodolgarantijas un īstenot pastāvīgus centienus šo standartu un kodolgarantiju uzlabošanai visā pasaulē, kā arī par vajadzību Kopienai iesaistīties šo mērķu atbalstīšanā trešās valstīs. Minētajiem standartiem un kodolgarantijām būtu jāatspoguļo jaunākā prakse, jo īpaši pārvaldības un regulatīvās neatkarības jomā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Šī regula ir daļa no regulējuma, kas paredzēts sadarbības plānošanai, un tai būtu jāpapildina saskaņā ar [KASSSI regulu] finansētie kodolenerģijas sadarbības pasākumi.

(4)  Šī regula ir daļa no regulējuma, kas paredzēts sadarbības plānošanai, un tai būtu jāpapildina saskaņā ar [KASSSI regulu] finansētie kodolenerģijas sadarbības pasākumi, uz kuriem attiecas Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 209. un 212. pants un 322. panta 1. punkts.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Kopiena ir Konvencijas par kodoldrošību (1994) un Kopējās lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas apsaimniekošanas konvencijas (1997) puse.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Pārredzamība un sabiedrības informētība saistībā ar kodoldrošumu, kodolgarantijām, ekspluatācijas pārtraukšanas un atkritumu apsaimniekošanas darbībām, kas paredzētas, piemēram, Orhūsas konvencijā (1998), ir svarīgs elements, lai novērstu radioaktīvo materiālu negatīvo ietekmi uz iedzīvotājiem un vidi, un tādēļ būtu jānodrošina šā instrumenta īstenošanā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Kopienai saskaņā ar Euratom līguma 10. nodaļu būtu jāturpina cieši sadarboties ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (SAEA) attiecībā uz kodoldrošumu un kodolgarantijām, lai sekmētu II sadaļas 3. un 7. nodaļas mērķu sasniegšanu.

(6)  Kopienai saskaņā ar Euratom līguma 10. nodaļu būtu jāturpina cieši sadarboties ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (SAEA) attiecībā uz kodoldrošumu un kodolgarantijām, lai sekmētu II sadaļas 3. un 7. nodaļas mērķu sasniegšanu. Tai jāturpina sadarbība ar citām augstu novērtētām starptautiskām organizācijām šajā jomā, piemēram, ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju / Kodolenerģijas aģentūru, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Ziemeļu dimensijas vides partnerību, kuru mērķi kodoldrošuma jomā ir līdzīgi Kopienas mērķiem. Saskaņotība, papildināmība un sadarbība starp šo instrumentu un minētajām organizācijām un to programmām var palielināt kodoldrošuma pasākumu tvērumu, efektivitāti un lietderību visā pasaulē. Būtu jāizvairās no nevajadzīgas dublēšanās un pārklāšanās.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Lai pastāvīgi uzlabotu kodoldrošumu un Savienības regulējumu šajā jomā, Padome pieņēma Padomes Direktīvas 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom un 2013/59/Euratom. Šīs direktīvas, kā arī augstie kodoldrošuma un ekspluatācijas pārtraukšanas darbību standarti Kopienā kalpo kā pamatnostādnes darbībām, kuras finansē saskaņā ar šo instrumentu, un motivē trešās valstis, kuras sadarbojas, ieviest noteikumus un standartus, kas nodrošina tādu pašu kodoldrošuma līmeni.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Instrumentam būtu arī jāveicina starptautiskā sadarbība, kuras pamatā ir konvencijas par kodoldrošumu un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Partnervalstis būtu jāmudina kļūt par minēto konvenciju pusēm, jo tas ļautu veikt minēto valstu sistēmu periodisku salīdzinošo izvērtēšanu, piedaloties SAEA. Salīdzinošās izvērtēšanas sniedz ārēju skatījumu uz pašreizējo situāciju un problēmām kodoldrošuma jomā trešās valstīs, ko var izmantot, plānojot augsta līmeņa Savienības atbalstu. Instrumenta īstenošanā var palīdzēt augstu novērtētu starptautisko kodolenerģijas aģentūru vērtējums, tām veicot salīdzinošo izvērtēšanu un par rezultātiem ziņojot potenciālajiem instrumenta labuma guvējiem. Šādu salīdzinošo izvērtēšanu konstatējumi un ieteikumi, ko dara pieejamus valstu iestādēm, var arī palīdzēt par prioritāti izvirzīt konkrētus atbalsta pasākumus attiecīgajām trešām valstīm.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6c)  Kodoldrošuma un kodoldrošības jēdzieni ir nesaraujami saistīti, jo nepilnības kodoldrošuma jomā, piemēram, drošas ekspluatācijas procesos, var novest pie kodoldrošības riskiem, savukārt kodoldrošības riski, jo īpaši jaunie riski, piemēram, kiberdrošības jomā, var radīt jaunas problēmas attiecībā uz kodoldrošumu. Tādējādi Savienības kodoldrošības darbībām trešās valstīs, kā noteikts Regulas ... [2018/0243 (KASSSI)] II pielikumā, un darbībām, ko finansē ar šo instrumentu, vajadzētu būt saskaņotām un savstarpēji papildinošām.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šajā instrumentā būtu jāparedz darbības minēto mērķu atbalstam, un tam būtu jāturpina darbības, kuras iepriekš guva atbalstu no Regulas (Euratom) Nr. 237/201424 saistībā ar kodoldrošumu un kodolgarantijām trešās valstīs, jo īpaši valstīs, kas grasās pievienoties ES, kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs.

(7)  Šajā instrumentā būtu jāparedz darbības minēto mērķu atbalstam, un tam būtu jāturpina darbības, kuras iepriekš guva atbalstu no Regulas (Euratom) Nr. 237/201424 saistībā ar kodoldrošumu, radioaktīvo atkritumu drošu apsaimniekošanu, bijušo ar kodolenerģijas izmantošanu saistīto objektu drošu ekspluatācijas pārtraukšanu un sanāciju un kodolgarantijām trešās valstīs, jo īpaši valstīs, kas grasās pievienoties ES, kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs, kā arī kaimiņvalstīs ... [2018/0243(COD), KASSSI regulas] izpratnē. Lai īstenotu visaugstākos kodoldrošuma standartus un konstatētu trūkumus pašreizējos drošības pasākumos, ar instrumentu varētu palīdzēt kodolnozares regulatīvajām iestādēm veikt pašreizējo iekārtu un patlaban būvniecības stadijā esošu kodolektrostaciju visaptverošu riska un drošības novērtējumu (“noturības testi”), pamatojoties uz Kopienas acquis par kodoldrošumu un radioaktīvajiem atkritumiem, ieteikumu īstenošanu un attiecīgo pasākumu uzraudzību. Komisijai būtu regulāri jāinformē Eiropas Parlaments par tām darbībām kodoldrošuma jomā, kas tiek veiktas trešās valstīs, un par to īstenošanā paveikto.

_______________

_________________

24 Padomes 2013. gada 13. decembra Regula (Euratom) Nr. 237/2014, ar ko izveido Instrumentu sadarbībai kodoldrošības jomā (OV L 77, 15.3.2014., 109. lpp.).

24 Padomes 2013. gada 13. decembra Regula (Euratom) Nr. 237/2014, ar ko izveido Instrumentu sadarbībai kodoldrošības jomā (OV L 77, 15.3.2014., 109. lpp.).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Saskaņā ar LESD 3. pantu Savienības mērķis ir uzlabot iedzīvotāju labklājību. Šis instruments dod Savienībai iespēju ilgtspējīgi uzlabot cilvēku vispārējo sociāli ekonomisko un veselības stāvokli gan Savienības teritorijā, gan ārpus tās robežām. Ar šo instrumentu finansētie projekti būtu arī jāsaskaņo ar Savienības iekšējo un ārējo politiku, piemēram, sekmējot tādu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu kā “Laba veselība un labklājība” un “Tīrs ūdens un sanitārija”. Pašam instrumentam būtu jāatbilst labas pārvaldības principiem un tādējādi jāveicina ilgtspējīgas attīstības mērķa “Miers, taisnīgums un spēcīgas iestādes” sasniegšana.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b)  Ar šo instrumentu būtu jācenšas palīdzēt valstīm, kuras saņem finansiālu atbalstu saskaņā ar šo regulu, izpildīt saistības, kas izriet no asociācijas, partnerības un sadarbības nolīgumiem ar Savienību un Kodolieroču neizplatīšanas līguma, un apņemties ievērot attiecīgās starptautiskās konvencijas, ievērot kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus, kā arī apņemties īstenot attiecīgos ieteikumus un pasākumus, ievērojot augstākos pārredzamības un atklātības standartus.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7c)  Šim instrumentam, izmantojot tā finansētos projektus, būtu pilnībā jāatbalsta kodoldrošuma un kodolgarantiju pasākumi, kā arī jāuzlabo iedzīvotāju veselības stāvoklis trešās valstīs, jo īpaši attiecībā uz tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo netālu no kodolenerģijas iekārtām un/vai urāna ieguves vietām, tostarp pasākumi attiecībā uz bijušo urāna raktuvju teritoriju drošu sanāciju trešās valstīs, jo īpaši Vidusāzijā un Āfrikā, jo pašlaik aptuveni 18 % no pasaules urāna piegādēm nodrošina Dienvidāfrika, Nigēra un Namībija.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

7.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7d)   Šim instrumentam vajadzētu būt vērstam uz to, lai valstis, kas saņem finansiālu atbalstu saskaņā ar šo regulu, turpinātu sekmēt demokrātijas principus, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī ievērot saistības, kas izriet no Espo un Orhūsas konvencijām.

 

 

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Šo regulu vajadzētu īstenot, balstoties uz apspriešanos – attiecīgā gadījumā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm – un dialogu ar partnervalstīm.

(8)  Šo regulu vajadzētu īstenot, balstoties uz apspriešanos – attiecīgā gadījumā ar Savienības un dalībvalstu kompetentajām iestādēm, piemēram, Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupu, – un dialogu ar partnervalstīm. Šāda apspriešanās jo īpaši būtu jāveic daudzgadu indikatīvo programmu izstrādes gaitā un pirms to pieņemšanas. Ja šāda dialoga rezultātā netiek novērstas Savienības bažas par kodoldrošumu, šajā regulā paredzētais ārējais finansējums nebūtu jāpiešķir.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Jāveicina individuāla un diferencēta pieeja valstīm, kas saņem atbalstu no šī instrumenta. Instrumenta izmantošanai vajadzētu balstīties uz atbalstu saņemošo valstu īpašo vajadzību novērtējumu, kā arī novērtējumu par paredzamo kopējo šā instrumenta sniegto devumu, jo īpaši attiecībā uz strukturālajām izmaiņām attiecīgajās valstīs.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  Dalībvalstu regulatīvajām iestādēm, tehniskās palīdzības organizācijām, kodolinženierijas uzņēmumiem un kodolenerģijas iekārtām vajadzētu būt nepieciešamajai zinātībai un speciālajām zināšanām par visaugstāko kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartu īstenošanu dažādās dalībvalstu regulatīvajās sistēmās, un tas var būt noderīgs atbalsta avots partnervalstīm, kuras sāk šādu pasākumus veikšanu savās valsts regulatīvajās un rūpniecības sistēmās.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Kad vien tas ir iespējams un lietderīgi, Kopienas ārējās darbības rezultāti būtu jāuzrauga un jānovērtē, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem, pārredzamiem, katrai konkrētajai valstij paredzētiem izmērāmiem rādītājiem, kuri pielāgoti instrumenta īpatnībām un mērķiem un kuru pamatā, vēlams, ir partnervalsts rezultātu sistēma.

(9)  Kopienas ārējās darbības rezultāti būtu jāuzrauga un jānovērtē, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem, pārredzamiem, katrai konkrētajai valstij paredzētiem izmērāmiem rādītājiem, kuri pielāgoti instrumenta īpatnībām un mērķiem un kuru pamatā, vēlams, ir partnervalsts rezultātu sistēma. Minētajiem rādītājiem vajadzētu būt orientētiem uz sniegumu un rezultātiem, lai būtu iespējams prasīt saņēmēju valstu lielāku atbildību un pārskatbildību pret Savienību un dalībvalstīm saistībā ar sasniegtajiem rezultātiem drošības uzlabošanas pasākumu īstenošanā.

 

 

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Savienībai un Kopienai būtu jācenšas pēc iespējas efektīvāk izmantot pieejamos resursus, lai optimizētu savas ārējās darbības ietekmi. Tas būtu jāpanāk, nodrošinot Savienības ārējās finansēšanas instrumentu saskaņotību un papildināmību, kā arī veidojot sinerģijas ar citām Savienības politikas jomām un programmām. Lai apvienotie intervences pasākumi būtu pēc iespējas ietekmīgāki un ar tiem varētu sasniegtu kopēju mērķi, šai regulai vajadzētu pieļaut finansējuma apvienošanu ar citām Savienības programmām, ciktāl ieguldījums nesedz vienas un tās pašas izmaksas.

(10)  Savienībai un Kopienai būtu jācenšas pēc iespējas optimālāk un efektīvāk izmantot pieejamos resursus un jātiecas uzlabot izdevumu izmantošanu un kvalitāti, lai optimizētu savas ārējās darbības ietekmi. Tas būtu jāpanāk, nodrošinot Savienības ārējās finansēšanas instrumentu saskaņotību un papildināmību, kā arī veidojot sinerģijas ar citām Savienības politikas jomām un programmām, piemēram, Euratom pētniecības un mācību programmām. Lai apvienotie intervences pasākumi būtu pēc iespējas ietekmīgāki un ar tiem varētu sasniegt kopēju mērķi, šai regulai vajadzētu pieļaut finansējuma apvienošanu ar citām Savienības programmām, ciktāl ieguldījums nesedz vienas un tās pašas izmaksas.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Šīs regulas finansēšanas veidi un īstenošanas metodes būtu jāizvēlas atkarībā no iespējām ar tiem sasniegt konkrētos darbību mērķus un gūt rezultātus, īpaši ņemot vērā kontroles izmaksas, administratīvo slogu un paredzamo neatbilstības risku. Šajā saistībā vajadzētu apsvērt iespēju izmantot fiksētas summas, vienotas likmes un vienības izmaksas, kā arī finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, kā tas minēts Finanšu regulas 125. panta 1. punktā.

(14)  Šīs regulas finansēšanas veidi un īstenošanas metodes būtu jāizvēlas atkarībā no iespējām ar tiem sasniegt konkrētos darbību mērķus un gūt rezultātus, īpaši ņemot vērā kontroles izmaksas, administratīvo slogu un paredzamo neatbilstības risku, vienlaikus ņemot vērā arī to pieejamību potenciālajiem partneriem un spēju nodrošināt juridisko noteiktību. Šajā saistībā vajadzētu apsvērt iespēju izmantot fiksētas summas, vienotas likmes un vienības izmaksas, kā arī finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, kā tas minēts Finanšu regulas 125. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Lai efektīvi un savlaicīgi veicinātu visaugstāko kodoldrošuma standartu īstenošanu trešās valstīs, lēmumu pieņemšanas un sarunu vešanas procesiem Komisijā un ar trešām valstīm jābūt efektīviem un ātriem.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šīs regulas mērķis ir papildināt tos kodolenerģijas sadarbības pasākumus, ko finansē saskaņā ar [KASSSI regulu], lai jo īpaši atbalstītu augsta līmeņa kodoldrošību, pretradiācijas aizsardzību un piemērotu efektīvas un iedarbīgas kodolgarantijas trešās valstīs, pamatojoties uz Kopienā veiktām darbībām un saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

1.  Šīs regulas mērķis ir papildināt tos kodolenerģijas sadarbības pasākumus, ko finansē saskaņā ar [KASSSI regulu], lai jo īpaši atbalstītu augsta līmeņa kodoldrošību, pretradiācijas aizsardzību un piemērotu efektīvas un iedarbīgas kodolgarantijas trešās valstīs, pamatojoties uz Kopienā pastāvošo tiesisko regulējumu un paraugpraksi un ievērojot šīs regulas noteikumus, kā arī palīdzot nodrošināt kodolmateriālu izmantošanu pilnībā civiliem mērķiem un līdz ar to iedzīvotāju un vides aizsardzību. Īstenojot minēto mērķi, ar šo regulu cenšas arī atbalstīt pārredzamības īstenošanu trešo valstu iestāžu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz kodolmateriāliem.

 

Saskaņā ar šo regulu īstenotās Savienības sadarbības kodoldrošuma un kodolgarantiju jomā nolūks nav veicināt kodolenerģijas izmantošanu.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  veicināt efektīva kodoldrošuma kultūru un īstenot visaugstākos kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus, kā arī nepārtraukti uzlabot kodoldrošumu;

(a)  veicināt efektīva kodoldrošuma kultūru un pārvaldību, pastāvīgu kodoldrošuma uzlabošanu un īstenot visaugstākos kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus, ko Kopienā un starptautiskā mērogā piemēro attiecīgajām darbībām kodolenerģijas jomā;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  nodrošināt atbildīgu un drošu izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, kodoliekārtu un bijušo kodolobjektu dezekspluatāciju un atveseļošanu;

(b)  nodrošināt atbildīgu un drošu izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu, tostarp izlietotās degvielas, apsaimniekošanu, sākot no šo atkritumu rašanās līdz galīgajai likvidēšanai (t. i., priekšapstrādi, apstrādi, pārstrādi, uzglabāšanu un likvidēšanu), un bijušo kodoliekārtu un kodolobjektu, kā arī ar urāna raktuvēm saistīto ieguves vietu un jūrā nogremdēto radioaktīvo priekšmetu un materiālu drošu un efektīvu dezekspluatāciju un atveseļošanu;

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  izveidot efektīvas un lietderīgas kodolgarantiju sistēmas.

(c)  izveidot efektīvas, lietderīgas un pārredzamas kodolmateriālu drošības garantijas.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  veicināt vispārējo pārredzamību un atkātību trešo valstu iestāžu darbībā, kā arī sabiedrības informētību un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos saistībā ar kodoliekārtu drošumu un efektīvu radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas praksi saskaņā ar attiecīgajām starptautiskajām konvencijām un instrumentiem;

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  izmantot šā instrumenta īstenošanā gūtās zināšanas un veiktās darbības, lai pastiprinātu politisko ietekmi starptautiskajās organizācijās enerģētikas un drošības jomā;

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Īstenojot šo regulu, nodrošina konsekvenci, sinerģiju un papildināmību ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX KASSSI, citām Savienības ārējās darbības programmām, citām attiecīgajām Savienības politikas jomām un programmām, kā arī saskaņotību ar politiku attīstības jomā.

1.  Īstenojot šo regulu, nodrošina konsekvenci, sinerģiju un papildināmību ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX KASSSI, citām Savienības ārējās darbības programmām, citām attiecīgajām Savienības politikas jomām un tiesību aktiem, piemēram, Direktīvām 2009/11/Euratom, 2011/70/Euratom un 2013/59/Euratom, Savienības mērķiem, vērtībām un programmām, piemēram, Eiropas Atomenerģijas kopienas Pētniecības un mācību programmu, kas papildina programmu “Apvārsnis Eiropa”, kā arī saskaņotību ar politiku attīstības jomā.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisijai jākoordinē sava sadarbība ar trešām valstīm un ar starptautiskām organizācijām, kurām ir līdzīgi mērķi, jo īpaši ar SAEA un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) / Kodolenerģijas aģentūru (NEA). Minētā koordinācija ļaus Kopienai un attiecīgajām organizācijām izvairīties no jebkādas pasākumu un finansējuma dublēšanās attiecībā uz trešām valstīm. Komisija sava uzdevuma izpildē iesaista arī dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas dalībniekus, tādējādi izmantojot Eiropas zinātības kvalitāti kodoldrošuma un kodolgarantiju jomā.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas īstenošanai piešķirtais finansējums laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 300 miljoni EUR pašreizējās cenās.

Šīs regulas īstenošanai piešķirtais finansējums laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 266 miljoni EUR pastāvīgajās cenās.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas satvaru veido asociācijas nolīgumi, partnerības un sadarbības nolīgumi, daudzpusēji nolīgumi un citi nolīgumi, kas veido juridiski saistošas attiecības ar partnervalstīm, kā arī Eiropadomes secinājumi un Padomes secinājumi, samitos pieņemtas deklarācijas vai secinājumi pēc augstākā līmeņa sanāksmēm ar partnervalstīm, Komisijas paziņojumi vai Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgi paziņojumi.

Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas satvaru veido Kopienas acquis attiecībā uz kodoldrošumu un drošu izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, asociācijas nolīgumi, partnerības un sadarbības nolīgumi, daudzpusēji nolīgumi un citi nolīgumi, kas veido juridiski saistošas attiecības ar partnervalstīm, kā arī Eiropadomes secinājumi un Padomes secinājumi, samitos pieņemtas deklarācijas vai secinājumi pēc augstākā līmeņa sanāksmēm ar partnervalstīm, Komisijas paziņojumi vai Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgi paziņojumi.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Daudzgadu indikatīvo programmu nolūks ir nodrošināt saskaņotu sistēmu sadarbības veidošanai starp Kopienu un attiecīgajām trešām valstīm vai reģioniem atbilstīgi Kopienas vispārējam mērķim un darbības jomai, mērķiem, principiem un politikai, pamatojoties uz 5. pantā minēto politikas satvaru.

2.  Daudzgadu indikatīvo programmu nolūks ir nodrošināt saskaņotu sistēmu sadarbības veidošanai starp Kopienu un attiecīgajām trešām valstīm, reģioniem vai starptautiskajām organizācijām atbilstīgi Kopienas vispārējam mērķim un darbības jomai, mērķiem, principiem un politikai, pamatojoties uz 5. pantā minēto politikas satvaru.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Daudzgadu indikatīvās programmas ir vispārējais sadarbības pamats, un tajās nosaka Kopienas mērķus šīs regulas aptvertajai sadarbībai, ņemot vērā attiecīgo valstu vajadzības, Kopienas prioritātes, starptautisko situāciju un attiecīgo trešo valstu darbības. Daudzgadu indikatīvajās programmās norāda arī sadarbības pievienoto vērtību un to, kā izvairīties no dublēšanās ar citām programmām un iniciatīvām, jo īpaši tām, ko īsteno starptautiskas organizācijas, kurām ir līdzīgi mērķi, un lielākie līdzekļu devēji.

3.  Daudzgadu indikatīvās programmas ir vispārējais sadarbības pamats, un tajās nosaka Kopienas mērķus šīs regulas aptvertajai sadarbībai, ņemot vērā attiecīgo valstu vajadzības un apstākļus, Kopienas prioritātes, starptautisko situāciju un attiecīgo trešo valstu darbības. Daudzgadu indikatīvajās programmās norāda arī sadarbības pievienoto vērtību un to, kā izvairīties no dublēšanās ar citām programmām un iniciatīvām, jo īpaši tām, ko īsteno starptautiskas organizācijas, kurām ir līdzīgi mērķi, un lielākie līdzekļu devēji.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Daudzgadu indikatīvo programmu mērķis ir palīdzēt valstīm, kuras saņem finansiālu atbalstu saskaņā ar šo regulu, izpildīt saistības, kas izriet no nolīgumiem ar Savienību un Kodolieroču neizplatīšanas līguma, apņemties ievērot attiecīgās starptautiskās konvencijas, ievērot kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus, kā arī apņemties īstenot attiecīgos ieteikumus un pasākumus, ievērojot visaugstākos pārredzamības un atklātuma standartus.

 

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Daudzgadu indikatīvajās programmās jānosaka kvalitatīvas un neatkarīgas uzraudzības sistēma, lai paaugstinātu partnervalstu kodoldrošuma līmeni. Minētajās programmās varētu ietvert noteikumus, ar ko atbalsta kodolnozari regulējošo iestāžu darbu, tām veicot kodolenerģijas iekārtu visaptverošus riska un drošuma novērtējumus (“noturības testus”), pamatojoties uz Kopienas acquis par kodoldrošumu un radioaktīvajiem atkritumiem, kā arī no minētajiem noturības testiem izrietošo ieteikumu īstenošanu un attiecīgo pasākumu piemērošanas uzraudzību, piemēram, pievienošanās valstīs, kandidātvalstīs, potenciālajās kandidātvalstīs un valstīs, uz ko attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Daudzgadu indikatīvās programmas balstās uz dialogu ar partnervalstīm vai reģioniem.

5.  Daudzgadu indikatīvās programmas balstās uz dialogu ar partnervalstīm vai reģioniem. Programmu izstrādes gaitā un pirms to pieņemšanas Komisijai būtu jāapspriežas ar Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupu (ENSREG) un attiecīgā gadījumā ar attiecīgajām dalībvalstu iestādēm.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Komisija pieņem daudzgadu indikatīvās programmas saskaņā ar 13. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes procedūru. Komisija, ievērojot to pašu procedūru, pārskata un vajadzības gadījumā atjaunina minētās indikatīvās programmas.

6.  Komisija pieņem daudzgadu indikatīvās programmas saskaņā ar 13. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes procedūru. Komisija tās vidusposmā pārskata un, ievērojot to pašu procedūru, vajadzības gadījumā groza un atjaunina minētās indikatīvās programmas.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  rīcības plāniem, individuāliem pasākumiem un atbalsta pasākumiem, kuriem piešķirtais Savienības finansējums nepārsniedz 10 miljonus EUR;

(a)  individuāliem pasākumiem un atbalsta pasākumiem, kuriem piešķirtais Savienības finansējums nepārsniedz 10 miljonus EUR;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  izdevumus, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas darbību nodrošināšanu, tostarp komunikācijas stratēģiju un korporatīvās komunikācijas izstrādi un Savienības politisko prioritāšu redzamības nodrošināšanu.

(b)  izdevumus, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas darbību nodrošināšanu, tostarp komunikācijas stratēģiju un korporatīvās komunikācijas izstrādi un Savienības politisko prioritāšu, mērķu un vērtību redzamības nodrošināšanu.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a pants

 

Kritēriji, ko piemēro starptautiskajai sadarbībai kodoldrošuma jomā

 

1.  Kopēju izpratni un savstarpēju nolīgumu starp trešo valsti un Kopienu apstiprina, izmantojot oficiālu pieprasījumu Komisijai, kas nozīmē attiecīgās valsts valdības saistību uzņemšanos.

 

2.  Trešām valstīm, kuras vēlas sadarboties ar Kopienu, ir jābūt Kodolieroču neizplatīšanas līguma dalībvalstīm un jāparaksta šā līguma papildu protokols vai nolīgums par kodolgarantijām ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru, lai nodrošinātu ticamu pārliecību par to, ka deklarētie kodolmateriāli netiek novirzīti no miermīlīgām kodolenerģētikas darbībām un šajā valstī kopumā neatrodas nedeklarēti kodolmateriāli un netiek veiktas nedeklarētas darbības. Tām pilnībā jāpiekrīt drošuma pamatprincipiem, kas noteikti SAEA drošības standartos, un jākļūst par attiecīgo konvenciju, piemēram, Konvencijas par kodoldrošību un Kopējās lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas apsaimniekošanas konvencijas, līgumslēdzējām pusēm vai arī jābūt veikušām pasākumus, kuri apliecina stingru apņemšanos pievienoties šīm konvencijām. Aktīvas sadarbības gadījumā šīs saistības izvērtē katru gadu, ņemot vērā valstu ziņojumus un citus dokumentus par attiecīgo konvenciju īstenošanu. Pamatojoties uz šādu izvērtējumu, pieņem lēmumu par sadarbības turpināšanu. Ārkārtas gadījumos izņēmuma kārtā minētos principus var piemērot elastīgi.

 

3.  Lai nodrošinātu un uzraudzītu šajā regulā paredzēto sadarbības mērķu īstenošanu, attiecīgā trešā valsts piekrīt veikto darbību izvērtēšanai saskaņā ar 2. punktu. Ar šo izvērtēšanu nodrošina uzraudzību un pārbaudi, vai tiek īstenoti tie mērķi, par kuriem panākta vienošanās, un tas var būt nosacījums Kopienas ieguldījuma maksājumu turpināšanai.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Uzraudzība, ziņošana un izvērtēšana notiek saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXX KASSSI 31. panta 2., 4., 5. un 6. punktu, 32. un 36. pantu.

1.  Uzraudzība, ziņošana un izvērtēšana notiek saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXX KASSSI 31. panta 2., 4., 5. un 6. punktu, 32. un 36. pantu. Īpašos izvērtējumus, kas minēti Regulas (ES) Nr. XXX/XXX [KASSSI] 32. panta 2. punktā un ir saistīti ar kodoldrošumu, pretradiācijas aizsardzību un kodolgarantijām, pēc apspriešanās ar ENSREG apspriež Eiropas instrumenta starptautiskajai sadarbībai kodoldrošuma jomā komitejā un iesniedz Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sagatavoto, ieviesto un/vai pārskatīto tiesību aktu un normatīvo aktu skaits un

(a)  sagatavoto, ieviesto un/vai pārskatīto tiesību aktu un normatīvo aktu skaits un to sekmīga īstenošana, kā arī ietekme uz kodoldrošuma standartiem un kodolgarantijām attiecīgajās valstīs, tostarp ietekme uz iedzīvotājiem un vidi;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  visaugstākajiem kodoldrošuma standartiem atbilstošu iekārtu projekta, koncepcijas vai priekšizpētes pētījumu skaits.

(b)  visaugstākajiem kodoldrošuma standartiem atbilstošu iekārtu projekta, koncepcijas vai priekšizpētes pētījumu skaits un šo pētījumu rezultātu sekmīga ieviešana.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  kodoldrošums, pretradiācijas aizsardzība un efektīvi un lietderīgi kodolgarantiju uzlabošanas pasākumi, pamatojoties uz visaugstākajiem kodoldrošuma, pretradiācijas aizsardzības un kodolgarantiju standartiem, tostarp starptautiskas salīdzinošās pārskatīšanas rezultātiem, ko īsteno kodoliekārtās;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Pārredzamība

 

Komisija un trešās valstis, kas sadarbojas ar Savienību saskaņā ar šo instrumentu, nodrošina, ka nepieciešamā informācija saistībā ar kodoldrošuma pasākumiem, kas šajās trešās valstīs tiek veikti ar instrumenta palīdzību un saistībā ar šo valstu kodoldrošuma standartiem kopumā, tiek sniegta darbiniekiem un plašai sabiedrībai, īpašu uzmanību pievēršot vietējām pašvaldību iestādēm, iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām kodoliekārtas tuvumā. Šis pienākums ietver arī nodrošināšanu, ka kompetentā regulatīvā iestāde un licenciāti sniedz informāciju savās kompetences jomās. Informāciju sabiedrībai dara pieejamu saskaņā ar attiecīgiem tiesību aktiem un starptautiskiem instrumentiem ar noteikumu, ka tā neapdraud citas svarīgākas intereses, piemēram, drošību, kā noteikts attiecīgos tiesību aktos vai starptautiskos instrumentos.


PASKAIDROJUMS

IEVADS

Ārējās finansēšanas instrumenti nodrošina ES rīkus, kas vajadzīgi tās lomas stiprināšanai un tās interešu un vērtību sekmēšanai pasaules mērogā.

Eiropas Kopienu atbalsta sniegšana kodoldrošībai trešās valstīs tika sākta, reaģējot uz informētības palielināšanos par Černobiļas avārijas (1986) pārrobežu ietekmi, nolūkā nodot zināšanas, augsta līmeņa drošuma kultūru un sarežģītus regulējuma režīmus, kas pastāv ES dalībvalstīs, kurās ir kodolelektrostacijas. Tika atzīta steidzama vajadzība sniegt palīdzību jaunajām neatkarīgajām valstīm pēc Padomju Savienības sabrukuma 1991. gadā saistībā ar kodolelektrostaciju drošu ekspluatāciju, darbības regulēšanu un sanāciju attiecībā uz iepriekš radītajiem atkritumiem.

Pēc ļoti steidzamu vajadzību apmierināšanas Eiropas Kopienu sadarbības centrā tika izvirzīta palīdzība attiecībā uz kodolenerģijas nozares regulatīvo atbalstu, radioaktīvo atkritumu drošu apsaimniekošanu un kodolgarantijām attiecībā uz kodolmateriāliem. Lai gan ģeogrāfiskā darbības joma izvērsās pasaules mērogā, uzmanības centrā bija valstis, kas atrodas ES tuvumā.

Fukušimas Daiči avārija 2011. gadā vēlreiz parādīja, cik svarīga nozīme drošā kodolenerģijas izmantošanā ir spēcīgām, neatkarīgām un kompetentām regulatīvajām iestādēm.

Neizplatīšanas režīms pēdējos gados ir ticis apstrīdēts, tāpēc nedrīkst pārtraukt atbalstu starptautiskā regulējuma nostiprināšanai, lai nepieļautu masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu. Kodolgarantiju pamatuzdevums ir novērst un atklāt kodolmateriālu novirzīšanu.

Panākumi, kas gūti, atbalstot trešās valstis kodoldrošuma un kodolgarantiju jomā, tostarp pasākumos saistībā ar pašreizējo Instrumentu sadarbībai kodoldrošuma jomā, ir novērtēti atzinīgi, un vairākas salīdzinošās izvērtēšanas, ko veikusi Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA), Pasaules Kodoloperatoru pasaules asociācija (WANO) un citi, apliecina saskaņā ar šo ES iniciatīvu pabeigto darbību pozitīvo ietekmi.

ĀRĒJĀS DARBĪBAS INSTRUMENTU VIENKĀRŠOŠANA

Normatīvās vides vienkāršošana ir Eiropas Parlamenta un Komisijas prioritāte. Vairāku instrumentu apvienošana vienā, visaptverošā instrumentā nodrošina iespēju racionalizēt pārvaldības un uzraudzības sistēmas un tādējādi samazināt administratīvo slogu ES iestādēm un dalībvalstīm. Tā vietā, lai strādātu ar atšķirīgiem plānošanas procesiem, centieni tiktu vērsti uz politiskajiem mērķiem un darbu ar ārējiem partneriem. Darbības, kas saņem kumulatīvu finansējumu no dažādām Savienības programmām, ir jāapvieno, lai tās būtu pārskatāmas un tām varētu veikt vienu kopēju revīziju, tajā aptverot visas attiecīgās programmas un tajās piemērojamos noteikumus.

Visaptverošs instruments nodrošinātu ģeogrāfiski un tematiski aptverošāku pieeju, veicinot dažādu politikas virzienu īstenošanu starpreģionālā, daudznozaru un globālā veidā, tādējādi nodrošinot augsta līmeņa prakses saskaņotu nodošanu to kodoldrošuma, regulējuma un kodolgarantiju jomā, kas pastāv ES dalībvalstīs, kurās ir kodolreaktori.

Referents atzinīgi vērtē to, ka ir izveidots visaptverošs kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments (NDICI), kas aptver 10 jau pastāvošos ārējās darbības instrumentus. Daļa no kodoldrošuma sadarbības darbībām, uz kurām patlaban attiecas Instruments sadarbībai kodoldrošuma jomā, neietilpst integrētā visaptverošā NDICI instrumenta darbības jomā, jo attiecībā uz tām ir jāievēro Euratom līguma 203. pantā paredzētā īpašā procedūra, kas nav saderīga ar procedūru, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 209. un 212. pants.

Referents atzinīgi vērtē jauno Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina visaptverošo instrumentu NDICI un kam piemēro tādus pašus uzraudzības, ziņošanas, novērtēšanas, informācijas, saziņas un publicitātes noteikumus, kādi noteikti visaptverošā instrumenta NDICI regulā. Noteikumu saskaņošanas ziņā Kopējās īstenošanas regulas noteikumu pārņemšana nodrošinās gan NDICI, gan Eiropas Kodoldrošuma instrumentam (EINS) saskaņotu principu kopumu, kas attieksies uz visām to daļām un būs vieglāk saprotams partneriem un izpildītājiem.

EINS mērķi

Referents piekrīt, ka Eiropas Kodoldrošuma instrumentam būtu jāveicina ES dalībvalstu modernie kodoldrošuma noteikumi, standarti un prakse un tie jānodod trešām valstīm saskaņā ar Euratom līguma noteikumiem un trijām direktīvām par pretradiācijas aizsardzību, kodoldrošumu un radioaktīvo atkritumu un izlietotās kodoldegvielas apsaimniekošanu (acquis communautaire).

Tā kā ES direktīvas tiek transponētas dalībvalstu tiesiskajā regulējumā, kas dažādās valstīs mēdz būtiski atšķirties, ir izstrādāta specializēta zinātība šā uzdevuma paveikšanai. Šī zinātība ir ārkārtīgi noderīga un praktiska, atbalstot konkrētas partnervalstis, kad tās sāk veikt šādus pasākumus savā tiesiskajā un rūpnieciskajā regulējumā.

Ārkārtīgi svarīga ir kompetentu un neatkarīgu regulatīvo iestāžu izveide kodolenerģijas jomā, kas savukārt garantēs augstāko drošuma standartu ieviešanu partnervalstīs. Šajā ziņā liela nozīme ir dalībvalstīm, kurās ir kodolelektrostacijas.

Eiropas kodoldrošuma instrumentam būtu jāveicina starptautiskā sadarbība, kuras pamatā ir konvencijas par kodoldrošumu un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī Kodolieroču neizplatīšanas līgums.

Partnervalstis tiek mudinātas kļūt par minēto konvenciju līgumslēdzējām pusēm, jo tas ļautu veikt šo valstu attiecīgo sistēmu periodisku salīdzinošo izvērtēšanu, piedaloties Starptautiskajai Atomenerģijas aģentūrai. Konvencijas pārskata ziņojumi sniedz ārēju viedokli par pašreizējo situāciju un uzdevumiem kodoldrošuma jomā trešās valstīs, ko var izmantot, plānojot augsta līmeņa Savienības atbalstu. WANO salīdzinošās izvērtēšanas var palīdzēt arī par prioritāti izvirzīt konkrētas atbalsta vajadzības attiecīgajās trešās valstīs.

Eiropas Kodoldrošuma instrumentam vajadzētu būt saistītam arī ar minēto trešo valstu partneru vajadzībām un prioritātēm, kuras apzinātas, rīkojot apspriedes, izstrādājot plānus un stratēģijas un veidojot īpašas struktūras.

EINS BUDŽETA IZPILDE

Referents uzskata, ka Komisijas dienestiem un visiem izpildītājiem ir jāturpina palielināt efektivitātes un ietekmes izmērāmību. Tas jādara, sākot no plānošanas un izstrādes posmiem, veicot uz rezultātiem vērstu uzraudzību un pārskatīšanu, līdz pabeigto darbību rezultātu novērtēšanai. Labāka izmērāmība var arī sekmēt saziņu par sniegumu ar lēmumu pieņēmējiem, kas nav attiecīgās jomas eksperti. Lai izvairītos no centienu pārklāšanās, ir svarīgi īstenot ciešu sadarbību ar SAEA, WANO un citiem.

EINS centralizēta pārvaldība ir labs risinājums, lai nodrošinātu to, ka tiek sniegta kvalificēta palīdzība, balstoties uz augsta līmeņa zinātību kodolenerģijas jomā, saskaņotā sadarbībā ar dalībvalstu attiecīgajām iestādēm, kurām faktiski ir vajadzīgā zinātība un īpašās zināšanas. Centralizētās pārvaldības princips arī paredz ciešu EINS koordināciju ar pārējo ārējās darbības atbalsta instrumentu programmām un rīcības plāniem.

Attiecībā uz saskaņotību ar citiem instrumentiem racionalizētā vispārējā NDICI regula samazinās daudzo programmu skaitu, tostarp nošķirot dažādu instrumentu ģeogrāfiskās un tematiskās programmas, līdz ar to būs iespējams izvairīties no darbību pārklāšanās. Ārējā atbalsta īstenošanā iesaistīto ES delegāciju spējas būtu vēl vairāk jāstiprina, lai spētu labāk pārvarēt grūtības papildināmības pārvaldīšanā un izmantošanā un radīt sinerģiju instrumentu darbībā.

Attiecībā uz saskaņotību ar dalībvalstīm konstatējumi liecina, ka kopīgās plānošanas iespējas būtu vēl vairāk jānostiprina. Tomēr tam būtu vajadzīga lielāka apņemšanās,

dažos gadījumos — no partnervalstu valdību un dalībvalstu puses.

SECINĀJUMS

Mūsdienu problēmas:

-  kodolenerģijas iekārtu novecošana un ekspluatācijas laika paildzināšanas programmas;

-  droša slēgto elektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšana;

-  kodolenerģijas iekļaušana jaunu valstu energoresursu struktūrā.

Minētie uzdevumi paver iespējas Kopienai sniegt turpmāku palīdzību attiecīgajām trešām valstīm regulatīvo iestāžu spēju veidošanas procesā, pareizu licencēšanas procedūru izveidē, drošuma novērtējumu pārskatīšanā un ieteikumu īstenošanā, kā arī pienācīga režīma izveidē un uzturēšanā attiecībā uz radioaktīvo atkritumu drošu apsaimniekošanu.

Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tuvajām kaimiņvalstīm, kas kādreiz bija Padomju Savienības sastāvā. Tas attiecas uz valstīm, kuras veido jaunas kodolektrostacijas, kā arī uz valstīm, kas saskaras ar iekārtu novecošanas jautājumiem un pašreizējo kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanu.

Referents uzskata, ka saskaņā ar jauno EINS Savienība turpinās sniegt atbalstu attiecīgajām trešām valstīm, tām pieņemot augstākos drošuma standartus, kādi ir spēkā ES dalībvalstīs un starptautiskā mērogā, attiecībā uz visām kodolenerģētikas darbībām, tostarp kodolgarantijām, efektīvā un saskaņotākā veidā.


Ārlietu komitejAS ATZINUMS (22.11.2018)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Petras Auštrevičius

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs kopumā atbalsta mērķus, kas noteikti priekšlikumā Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu. Ar šādu regulu tiks nodrošinātas jaunas darbības un Instrumenta sadarbībai kodoldrošības jomā (2014-2020) satvarā finansētu ES pasākumu nepārtrauktība.

ES ir nepārtraukti jānodrošina augsts kodoldrošuma līmenis tās kaimiņvalstīs un visā pasaulē tieši tāpat, kā ES to dara visās 28 dalībvalstīs. Avārijas Černobiļā (1986. gadā) un Fukušimā (2011. gadā) ietekmēja sabiedrības veselību visā pasaulē un radīja sekas politikā, tādēļ ES būtu jāturpina izmantot šajā jomā sava ilgā pieredze, kas gūta, izmantojot kodolenerģiju civiliem mērķiem, un jāatbalsta starptautiskie centieni kodoldrošuma standartu ievērošanas jomā un citu pasākumu īstenošanā.

Komisijas priekšlikumā galvenā uzmanība ir pievērsta: finansiālajam atbalstam un ar to saistītajiem pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt efektīvu kodoldrošumu un kodoldrošību visā pasaulē, jo īpaši veicināt kodoldrošuma kultūru, īstenot augstākos kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus un nemitīgi uzlabot kodoldrošumu; atbildīgai un drošai izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un bijušo kodolobjektu un kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanai un atveseļošanai; efektīvu un lietderīgu kodolgarantiju sistēmu izveidei.

ES ārējo darbību kontekstā, plānojot darbības saskaņā ar šo regulu, svarīga vieta būtu jāatvēl saistībām kodoldrošības, ieroču neizplatīšanas un kodoldrošuma jomā, kā arī ilgtspējīgas attīstības mērķiem un vispārējām ES interesēm, kā to paredz Savienības ārējo darbību principi, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā, 8. un 21. pantā.

Instrumenta satvarā joprojām būtu jārisina ES ārpolitikas intereses, vajadzības un prioritātes, pamatojoties uz partnerattiecību nolīgumiem vai starptautiskām saistībām, ko atbalsta Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA) un G7 Kodoldrošuma un kodoldrošības grupa (NSSG).

Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka EĀDD joprojām ir stratēģiska nozīme plānošanā un pārvaldībā, koordinējot pasākumus un panākot to saskaņotību un atbilstību citiem ES pasākumiem (piemēram, pasākumiem, kas tiek veikti saskaņā ar pašreizējo Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu vai gaidāmo KASSSI regulu) atbilstīgi starptautisko konvenciju un līgumu noteikumiem un principiem un elastīgi reaģējot uz starptautiskajām norisēm (piemēram, vienošanos par Irānas kodolprogrammu), kā arī atbalstot ES politisko dialogu ar partneriem un ietekmi attiecībās ar tiem, jo īpaši ES tuvākajās kaimiņvalstīs.

Atzinuma sagatavotājs uzsver ES pievienotās vērtības nozīmi iepretim iespējamām atsevišķu ES dalībvalstu darbībām un tās iespējamajam politiskās sviras efektam.

Būtisks atzinuma projekta elements ir ierosinājums paredzēt noteikumus par ES spēju pilnveidošanu, lai varētu veicināt efektīvu kodoldrošuma kultūru un īstenotu augstākos kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus, jo īpaši ES tiešā tuvumā. ES vai citu starptautisku šīs jomas struktūru, piemēram, SAEA, mehānismiem ir jānodrošina kodolobjektu uzraudzība jau no brīža, kad tie tiek izveidoti. Grozījumu mērķis ir izveidot un finansēt pasākumus, ar kuriem tiek īstenoti atomelektrostaciju stresa testu rezultātā izstrādāti ieteikumi un nodrošināti atbilstīgi uzraudzības mehānismi attiecībā uz būvniecības stadijā esošajām kodolspēkstacijām ES tiešā tuvumā. Turklāt būtu jāievieš nosacījumu piemērošana, t. i., kopējam attiecīgajai valstij sniegtajam ES atbalstam ir jābūt atkarīgam no tā, cik lielā mērā šī valsts sadarbojas un ir atvērta kodoldrošuma jomā. Astravjecas atomelektrostacija Baltkrievijā ir konkrēts piemērs, kuram būtu jātiek iekļautam šādā mehānismā(1).

Attiecībā uz iepriekšminētajām ierosinātajām atbalsta jomām atzinuma sagatavotājs ierosina palielināt paredzētā budžeta apmēru no 300 miljoniem EUR līdz 350 miljoniem EUR.

Atzinuma sagatavotājs atgādina, ka šīs regulas (EINS) 10. panta 2. punktā minētās ārējās darbības garantijas sniegšana aizdevumiem, kas paredzēti trešām valstīm, tiek finansēta saskaņā ar EINS regulu, bet ir pakļauta KASSSI regulas 26. panta 2. punkta noteikumiem.

Saskaņā ar Euratom līguma 203. pantu ir paredzēta tikai apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, tādēļ tas nav iesaistīts parastajā likumdošanas procedūrā.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Tādējādi saistībām kodoldrošības, ieroču neizplatīšanas un kodoldrošuma jomā, kā arī ilgtspējīgas attīstības mērķiem un vispārējām Savienības interesēm vajadzētu būt ļoti svarīgām, plānojot darbības saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Programmas sekundārajos mērķos būtu jāiekļauj taisnīgas pārejas finansēšana bijušajiem darbiniekiem un vietējām kopienām, kurām nāktos saskarties ar bezdarbu pēc nedrošu kodolobjektu dezekspluatācijas.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Kopienai saskaņā ar Euratom līguma 10. nodaļu būtu jāturpina cieši sadarboties ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (SAEA) attiecībā uz kodoldrošumu un kodolgarantijām, lai sekmētu II sadaļas 3. un 7. nodaļas mērķu sasniegšanu.

(6)  Kopienai saskaņā ar Euratom līguma 10. nodaļu būtu jāturpina cieši sadarboties ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (SAEA), NATO un dalībvalstu iestādēm attiecībā uz kodoldrošumu un kodolgarantijām, lai sekmētu II sadaļas 3. un 7. nodaļas mērķu sasniegšanu. Instrumentam būtu arī jāveicina starptautiskā sadarbība, kuras pamatā ir konvencijas par kodoldrošumu un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šajā instrumentā būtu jāparedz darbības minēto mērķu atbalstam, un tam būtu jāturpina darbības, kuras iepriekš guva atbalstu no Regulas (Euratom) Nr. 237/201424 saistībā ar kodoldrošumu un kodolgarantijām trešās valstīs, jo īpaši valstīs, kas grasās pievienoties ES, kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs.

(7)  Šajā instrumentā būtu jāparedz darbības minēto mērķu atbalstam, un tam būtu jāturpina darbības, kuras iepriekš guva atbalstu no Regulas (Euratom) Nr. 237/201424 saistībā ar kodoldrošumu, radioaktīvo atkritumu drošu apsaimniekošanu, bijušo ar kodolenerģijas izmantošanu saistīto objektu drošu dezekspluatāciju un sanāciju un kodolgarantijām trešās valstīs, jo īpaši valstīs, kas grasās pievienoties ES, kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs, kaimiņvalstīs [KASSSI regulas] izpratnē (kaimiņvalstu zonā), kā arī partnervalstīs, kurām ar Savienību ir noslēgti asociācijas, partnerības un sadarbības nolīgumi.

__________________

__________________

24 Padomes 2013. gada 13. decembra Regula (Euratom) Nr. 237/2014, ar ko izveido Instrumentu sadarbībai kodoldrošības jomā (OV L 77, 15.3.2014., 109. lpp.).

24 Padomes 2013. gada 13. decembra Regula (Euratom) Nr. 237/2014, ar ko izveido Instrumentu sadarbībai kodoldrošības jomā (OV L 77, 15.3.2014., 109. lpp.).

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Šo regulu vajadzētu īstenot, balstoties uz apspriešanos – attiecīgā gadījumā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm – un dialogu ar partnervalstīm.

(8)  Šī regula būtu jāīsteno, balstoties uz apspriešanos ar Savienības un dalībvalstu kompetentajām iestādēm un efektīvu un uz rezultātiem vērstu dialogu ar partnervalstīm. Ja šāda dialoga rezultātā netiek novērstas Savienības bažas par kodoldrošumu, šajā regulā, [KASSSI regulā] un [IPA III regulā] paredzētā ārējā finansējuma piešķiršana būtu uz laiku jāaptur vai šis finansējums nebūtu jāpiešķir. Turklāt Savienībai vajadzētu būt gatavai reaģēt uz dalībvalstu paustajām leģitīmajām bažām par jauno kodolelektrostaciju kodoldrošumu, jo īpaši to kodolelektrostaciju kodoldrošumu, kas tiek būvētas valstīs, kuras pievienojas Eiropas Savienībai, kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs, kā arī kaimiņvalstu zonā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Savienība šī instrumenta satvarā var sniegt atbalstu kodolenerģijas nozares regulatīvajām iestādēm stresa testu veikšanā, pamatojoties uz Savienības acquis kodoldrošuma jomā, kā arī turpmāku īstenošanas pasākumu veikšanā, jo īpaši saistībā ar kodolelektrostacijām, kas tiek būvētas valstīs, kuras pievienojas Eiropas Savienībai, kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs, kā arī kaimiņvalstu zonā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Kad vien tas ir iespējams un lietderīgi, Kopienas ārējās darbības rezultāti būtu jāuzrauga un jānovērtē, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem, pārredzamiem, katrai konkrētajai valstij paredzētiem izmērāmiem rādītājiem, kuri pielāgoti instrumenta īpatnībām un mērķiem un kuru pamatā, vēlams, ir partnervalsts rezultātu sistēma.

(9)  Kad vien tas ir iespējams un lietderīgi, Kopienas ārējās darbības rezultāti būtu jāuzrauga un jānovērtē, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem, pārredzamiem, katrai konkrētajai valstij paredzētiem izmērāmiem rādītājiem, kuri pielāgoti instrumenta īpatnībām un mērķiem un kuru pamatā, vēlams, ir partnervalsts rezultātu sistēma. Savienībai būtu jāizveido un jāfinansē nepieciešamie regulāras uzraudzības mehānismi (piemēram, Savienības ekspertu grupas vai misijas), lai uzraudzītu to, kā jaunas kodolelektrostacijas, jo īpaši tās, kas pašlaik tiek būvētas tuvākajā kaimiņvalstu zonā, īsteno stresa testu rezultātā izstrādātus ieteikumus.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Padomes Lēmuma 2010/427/ES32 9. pantā minētās atsauces uz Savienības instrumentiem būtu jālasa kā atsauces uz šo regulu un tajā minētajām regulām. Komisijai būtu jānodrošina, ka šī regula tiek īstenota saskaņā ar EĀDD funkcijām, kā paredzēts minētajā lēmumā.

(18)  Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos būtu jāgarantē Savienības ārējās darbības vispārēja politiska koordinācija, nodrošinot tās vienotību, saskaņotību un efektivitāti, izmantojot jo īpaši šo regulu. EĀDD būtu jāsniedz ieguldījums šīs regulas plānošanas un pārvaldības cikla veidošanā, pamatojoties uz 2. pantā noteiktajiem politikas mērķiem.

_________________

 

32 Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmums 2010/427/ES, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).

 

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šīs regulas mērķis ir papildināt tos kodolenerģijas sadarbības pasākumus, ko finansē saskaņā ar [KASSSI regulu], lai jo īpaši atbalstītu augsta līmeņa kodoldrošību, pretradiācijas aizsardzību un piemērotu efektīvas un iedarbīgas kodolgarantijas trešās valstīs, pamatojoties uz Kopienā veiktām darbībām un saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

1.  Šīs regulas mērķis ir papildināt tos kodolenerģijas sadarbības pasākumus, ko finansē saskaņā ar [KASSSI regulu], lai jo īpaši atbalstītu augsta līmeņa kodoldrošību, pretradiācijas aizsardzību un pārredzamības standartus, kā arī efektīvas un iedarbīgas kodolgarantijas trešās valstīs, pamatojoties uz Kopienā veiktām darbībām un saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Savienības nodrošinātā sadarbība kodoldrošuma jomā un šajā regulā paredzētie aizsardzības pasākumi nav paredzēti kodolenerģijas popularizēšanai, tādēļ tie nebūtu jāuzskata par pasākumiem, ar kuriem tiek popularizēta šā enerģijas avota izmantošana trešās valstīs.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  veicināt efektīva kodoldrošuma kultūru un īstenot visaugstākos kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus, kā arī nepārtraukti uzlabot kodoldrošumu;

a)  veicināt efektīva kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības kultūru un īstenot visaugstākos kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus, kā arī nepārtraukti uzlabot kodoldrošumu; priekšlaikus slēgt kodoliekārtu vai objektu, ja to nav iespējams modernizēt tā, lai tas pilnībā atbilstu starptautiski pieņemtajiem kodoldrošuma standartiem;

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  nodrošināt atbildīgu un drošu izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, kodoliekārtu un bijušo kodolobjektu dezekspluatāciju un atveseļošanu;

b)  nodrošināt atbildīgu un drošu izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu, tostarp izlietotās degvielas, apsaimniekošanu (t. i., priekšapstrādi, apstrādi, pārstrādi, uzglabāšanu un likvidēšanu) un bijušo kodoliekārtu un kodolobjektu, kā arī ar urāna raktuvēm saistīto ieguves vietu un jūrā nogremdēto radioaktīvo priekšmetu un materiālu drošu dezekspluatāciju un atveseļošanu;

Pamatojums

Tā kā tiks svītrots pašreiz spēkā esošās Padomes Regulas Nr. 237/2014 par Kodoldrošības sadarbības instrumentu (INSC) pielikums, kurā ir detalizēti izklāstīti kritēriji un prioritātes, tagad ir svarīgi izstrādāt šīs jaunās regulas 2. pantā ietvertos mērķus. Ar šo grozījumu vienkārši tiek mēģināts iekļaut dažus noteikumus no pašreizējās Padomes Regulas Nr. 237/2014 par Kodoldrošības sadarbības instrumentu (INSC).

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  izveidot efektīvas un lietderīgas kodolgarantiju sistēmas.

c)  izveidot efektīvas, lietderīgas un pārredzamas kodolgarantiju sistēmas, kurās ir iesaistītas arī valstu iestādes, kas ir atbildīgas par ieroču izplatīšanas apkarošanu, tostarp finansēt kodolelektrostaciju vispusīgu riska un drošuma novērtēšanu (stresa testus), šādu stresa testu rezultātā izstrādātu ieteikumu īstenošanu, pamatojoties uz Savienības acquis, un ar to saistītus uzraudzības pasākumus, jo īpaši valstīs, kuras pievienojas Eiropas Savienībai, kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs, kā arī kaimiņvalstu zonā.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca)  informēt sabiedrību par to, kā programma ir uzlabojusi kodoldrošumu un palīdzējusi veiksmīgi nodrošināt bijušo kodolobjektu dezekspluatāciju.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas īstenošanai piešķirtais finansējums laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 300 miljoni EUR pašreizējās cenās.

Šīs regulas īstenošanai piešķirtais finansējums laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 350 miljoni EUR pašreizējās cenās.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas satvaru veido asociācijas nolīgumi, partnerības un sadarbības nolīgumi, daudzpusēji nolīgumi un citi nolīgumi, kas veido juridiski saistošas attiecības ar partnervalstīm, kā arī Eiropadomes secinājumi un Padomes secinājumi, samitos pieņemtas deklarācijas vai secinājumi pēc augstākā līmeņa sanāksmēm ar partnervalstīm, Komisijas paziņojumi vai Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgi paziņojumi.

Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas satvaru veido asociācijas nolīgumi, partnerības un sadarbības nolīgumi, daudzpusēji nolīgumi un citi nolīgumi, kas veido juridiski saistošas attiecības ar partnervalstīm, kā arī Eiropadomes secinājumi un Padomes secinājumi, samitos pieņemtas deklarācijas vai secinājumi pēc augstākā līmeņa sanāksmēm ar partnervalstīm, Komisijas paziņojumi vai Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgi paziņojumi un Savienības acquis, kas attiecas uz kodoldrošumu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Daudzgadu indikatīvo programmu nolūks ir nodrošināt saskaņotu sistēmu sadarbības veidošanai starp Kopienu un attiecīgajām trešām valstīm vai reģioniem atbilstīgi Kopienas vispārējam mērķim un darbības jomai, mērķiem, principiem un politikai, pamatojoties uz 5. pantā minēto politikas satvaru.

2.  Daudzgadu indikatīvo programmu nolūks ir nodrošināt saskaņotu sistēmu sadarbības veidošanai starp Kopienu un attiecīgajām trešām valstīm, reģioniem vai starptautiskajām organizācijām atbilstīgi Kopienas vispārējam mērķim un darbības jomai, mērķiem, principiem un politikai, pamatojoties uz 5. pantā minēto politikas satvaru.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Daudzgadu indikatīvajā programmā tiek atspoguļoti Kopienas mērķi starptautiskajās organizācijās, kā norādīts 5. pantā, veicinot programmas īstenošanā gūto kodoldrošuma jomas zināšanu un pieredzes izmantošanu attiecīgajās starptautiskajās organizācijās.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  rīcības plāniem, individuāliem pasākumiem un atbalsta pasākumiem, kuriem piešķirtais Savienības finansējums nepārsniedz 10 miljonus EUR;

a)  individuāliem pasākumiem un atbalsta pasākumiem, kuriem piešķirtais Savienības finansējums nepārsniedz 10 miljonus EUR;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  izdevumus, kas saistīti ar taisnīgas pārejas nodrošināšanu bijušajiem darbiniekiem un vietējām kopienām pēc kodolobjekta dezekspluatācijas.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Visas piegādes un visi materiāli, ko finansē saskaņā ar šo regulu, drīkst būt no 1. punktā norādītajām valstīm saskaņā ar tajā precizētajiem nosacījumiem

2.  Visas piegādes un visi materiāli, ko finansē saskaņā ar šo regulu, drīkst būt no 1. punktā un 11.a pantā norādītajām valstīm saskaņā ar tajos precizētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a pants

 

Nosacījumi un palīdzības apturēšana

 

1.   Savienības palīdzību saskaņā ar šo regulu piešķir ar nosacījumu, ka attiecīgā partnervalsts ievēro:

 

a)    attiecīgās SAEA satvarā ietilpstošās starptautiskās konvencijas;

 

b)    1991. gada 25. janvārī Epso (Somija) pieņemto Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā, 1998. gada 25. jūnijā Orhūsā (Dānija) pieņemto Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem un šo konvenciju turpmākos grozījumus;

 

c)  Kodolieroču neizplatīšanas līgumu un tam pievienotos papildprotokolus;

 

d)  ar Savienību noslēgtajos partnerības un asociācijas nolīgumos paredzētās saistības;

 

e)   saistības veikt stresa testus un ar tiem saistītus pasākumus.

 

2. Gadījumā, ja nav ievēroti 1. punktā minētie nosacījumi, Savienības finansiālo palīdzību saskaņā ar šo regulu un [KASSSI regulu] vai [IPA III regulu] attiecīgā gadījumā pārskata un var ierobežot vai uz laiku apturēt.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  sagatavoto, ieviesto un/vai pārskatīto tiesību aktu un normatīvo aktu skaits un

a)  sagatavotie, ieviestie un/vai pārskatītie tiesību akti un normatīvie akti un

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  visaugstākajiem kodoldrošuma standartiem atbilstošu iekārtu projekta, koncepcijas vai priekšizpētes pētījumu skaits.

b)  visaugstākajiem kodoldrošuma standartiem atbilstošu iekārtu projekti, koncepcijas vai priekšizpētes pētījumi.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  pasākumu īstenošana, lai uzlabotu kodoldrošumu un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, pamatojoties uz augstākajiem drošuma standartiem, tostarp starptautiskajā salīdzinošajā izvērtēšanā iekļautajiem ieteikumiem.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bb)  tas, cik lielā mērā sabiedrība partnervalstīs ir informēta par programmu.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo regulu piemēro saskaņā ar Lēmumu 2010/427/ES.

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos garantē Savienības ārējās darbības vispārēju politisku koordināciju, nodrošinot tās vienotību, saskaņotību un efektivitāti, izmantojot jo īpaši šo regulu. EĀDD sniedz ieguldījumu šīs regulas plānošanas un pārvaldības cikla veidošanā, pamatojoties uz 2. pantā noteiktajiem politikas mērķiem.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu

Atsauces

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

ITRE

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

5.7.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Pieņemšanas datums

21.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

51

4

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Marek Jurek

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

Eiropas Parlamenta 2016. gada 24. novembra rezolūcijas par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) 15. punkts, OV C 224, 27.6.2018., 135.-139. lpp.; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX%3A52016IP0456


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu

Atsauces

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

3.7.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Vladimir Urutchev

5.9.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Renate Sommer

Iesniegšanas datums

10.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 3. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika