Procedura : 2018/0245(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0448/2018

Teksty złożone :

A8-0448/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/01/2019 - 10.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0041

SPRAWOZDANIE     *
PDF 962kWORD 117k
10.12.2018
PE 628.432v02-00 A8-0448/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom

(COM(2018)0462) – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Vladimir Urutchev

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0462),

-  uwzględniając art. 203 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0315/2018),

-  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0448/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  W związku z tym zobowiązania dotyczące jądrowego bezpieczeństwa fizycznego, nieproliferacji i bezpieczeństwa jądrowego, jak również cele zrównoważonego rozwoju oraz ogólne interesy Unii powinny odgrywać istotną rolę w kierowaniu programowaniem działań wynikających z niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Celem programu „Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom” powinno być propagowanie ustanowienia skutecznego i sprawnego bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich w oparciu o działania własne na obszarze Unii.

(3)  Celem programu „Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom” („Instrument”) powinno być propagowanie ustanowienia skutecznego i sprawnego bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich w oparciu o ramy regulacyjne i wymianę najlepszych praktyk istniejących na obszarze Unii.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Instrument nie powinien w żaden sposób promować stosowania energii jądrowej w państwach trzecich i w Unii, natomiast powinien skupiać się w szczególności na podnoszeniu standardów bezpieczeństwa jądrowego na świecie, propagując wysokiej jakości ochronę radiologiczną oraz stosowanie sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  Awarie jądrowe w elektrowniach jądrowych w Czarnobylu w 1986 r. i Fukushima Daiichi w 2011 r. wyraźnie pokazały, że awarie jądrowe mają katastrofalne konsekwencje o zasięgu globalnym dla obywateli i środowiska. Podkreśla to konieczność zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz nieustannych wysiłków na rzecz podnoszenia tych standardów i zabezpieczeń na całym świecie, a także zaangażowania Wspólnoty we wspieranie celów w tym zakresie w państwach trzecich. Te standardy i zabezpieczenia powinny odzwierciedlać najnowocześniejsze praktyki, w szczególności w zakresie zarządzania i niezależności regulacyjnej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Niniejsze rozporządzenie stanowi część ram prawnych, których celem jest planowanie współpracy, i powinno uzupełniać te środki współpracy w zakresie energii jądrowej, które są finansowane na podstawie [rozporządzenia ISWMR].

(4)  Niniejsze rozporządzenie stanowi część ram prawnych, których celem jest planowanie współpracy, i powinno uzupełniać te środki współpracy w zakresie energii jądrowej, które są finansowane na podstawie [rozporządzenia ISWMR], wchodzącego w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 209 i 212 oraz art. 322 ust. 1.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Wspólnota należy do Konwencji bezpieczeństwa jądrowego (1994 r.) i Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi (1997 r.).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Przejrzystość i informowanie opinii publicznej w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem jądrowym, zabezpieczeniami materiałów jądrowych, likwidacją i gospodarowaniem odpadami jądrowymi, wymagane np. przez konwencję z Aarhus (1998), to ważny element zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu materiałów promieniotwórczych na obywateli i środowisko, który należy w związku z tym zagwarantować w ramach Instrumentu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Wspólnota powinna kontynuować ścisłą współpracę, zgodnie z rozdziałem 10 Traktatu Euratom, z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych w odniesieniu do realizacji jego celów zawartych w tytule II, rozdziały 3 i 7.

(6)  Wspólnota powinna kontynuować ścisłą współpracę, zgodnie z rozdziałem 10 Traktatu Euratom, z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych w odniesieniu do realizacji jego celów zawartych w tytule II, rozdziały 3 i 7. Powinna ona dalej współpracować z innymi uznawanymi organizacjami międzynarodowymi w tej dziedzinie, takimi jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Agencja Energii Jądrowej, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz partnerstwo na rzecz środowiska w ramach wymiaru północnego, które dążą do osiągnięcia podobnych celów w obszarze bezpieczeństwa jądrowego co Wspólnota. Spójność, komplementarność i współpraca między Instrumentem a tymi organizacjami i ich programami może zwiększyć zakres, wydajność i skuteczność środków bezpieczeństwa jądrowego na całym świecie. Należy unikać niepotrzebnego powielania i nakładania się działań.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa jądrowego i wzmocnienia regulacji w tej dziedzinie w Unii Rada przyjęła dyrektywy Rady 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom i 2013/59/Euratom. Dyrektywy te, a także wysokie standardy bezpieczeństwa jądrowego i likwidacji we Wspólnocie służą jako wytyczne dla działań finansowanych w ramach Instrumentu i motywują współpracujące państwa trzecie do wdrażania przepisów i standardów o takim samym poziomie bezpieczeństwa.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Instrument powinien również wspierać współpracę międzynarodową opartą na konwencjach dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi. Należy zachęcać kraje partnerskie, aby stały się stronami tych konwencji, umożliwiając w ten sposób okresową wzajemną ocenę ich systemów krajowych przeprowadzaną przy wsparciu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Wzajemne oceny zapewniają zewnętrzny obraz aktualnej sytuacji i wyzwań związanych z bezpieczeństwem jądrowym w państwach trzecich, który można wykorzystać w programowaniu wsparcia unijnego na wysokim szczeblu. Przeglądy przeprowadzane przez renomowane międzynarodowe agencje energii jądrowej, które dokonują wzajemnych ocen, przekazując informacje potencjalnym beneficjentom Instrumentu, mogą przynieść korzyści Instrumentowi. Przedstawione w takich wzajemnych ocenach ustalenia i zalecenia, które są udostępniane organom krajowym, mogą być również pomocne przy nadawaniu priorytetu konkretnym środkom wspierającym przeznaczonym dla zainteresowanych państw trzecich.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c)  Bezpieczeństwo jądrowe i jądrowe bezpieczeństwo fizyczne to pojęcia, które są ze sobą nierozerwalnie związane, ponieważ niedociągnięcia pod względem bezpieczeństwa jądrowego, np. w odniesieniu do bezpiecznej eksploatacji, mogą prowadzić do zagrożeń dotyczących jądrowego bezpieczeństwa fizycznego, a zagrożenia dotyczące jądrowego bezpieczeństwa fizycznego, zwłaszcza zagrożenia nowego typu, np. w zakresie cyberbezpieczeństwa, mogą powodować nowe wyzwania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego. W związku z tym działania Unii w zakresie jądrowego bezpieczeństwa fizycznego w państwach trzecich określone w załączniku II do rozporządzenia 2018/0243 (ISWMR) oraz działania finansowane w ramach Instrumentu powinny być spójne i komplementarne.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Instrument powinien obejmować działania wspierające te cele i opierać się na działaniach poprzednio wspieranych zgodnie z rozporządzeniem (Euratom) nr 237/201424 w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich, szczególnie w krajach przystępujących, krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących.

(7)  Instrument powinien obejmować działania wspierające te cele i opierać się na działaniach poprzednio wspieranych zgodnie z rozporządzeniem (Euratom) nr 237/201424 w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, bezpiecznego gospodarowania odpadami promieniotwórczymi, bezpiecznej likwidacji i remediacji byłych terenów obiektów jądrowych oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich, szczególnie w krajach przystępujących, krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących, jak również na obszarze objętym polityką sąsiedztwa w rozumieniu ... [COD 2018/0243, ISWMR]. W celu wdrożenia najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego oraz w celu wykrycia niedociągnięć w istniejących środkach bezpieczeństwa Instrument mógłby wspierać organy regulacyjne ds. bezpieczeństwa jądrowego w przeprowadzaniu kompleksowych ocen ryzyka i bezpieczeństwa („testów wytrzymałościowych”) istniejących oraz budowanych elektrowni jądrowych, w oparciu o wspólnotowy dorobek prawny w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, we wdrażaniu zaleceń oraz monitorowaniu odpowiednich środków. Parlament Europejski powinien być regularnie informowany przez Komisję o działaniach w zakresie bezpieczeństwa jądrowego podejmowanych w państwach trzecich oraz o stanie ich realizacji.

_______________

_________________

24 Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 237/2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 109).

24 Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 237/2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 109).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Zgodnie z art. 3 TFUE celem Unii jest poprawa dobrobytu jej narodów. Instrument daje Unii możliwość trwałej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej i zdrowotnej ludzi na całym świecie, w Unii i poza jej granicami. Projekty finansowane w ramach Instrumentu powinny także być spójne z polityką wewnętrzną i zewnętrzną Unii, np. przyczyniając się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, takich jak dobre zdrowie i dobrostan, czysta woda i warunki sanitarne. Sam instrument powinien być zgodny z zasadami dobrych rządów, a przez to przyczyniać się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju w zakresie pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Instrument powinien mieć na celu skłonienie państw otrzymujących pomoc finansową na podstawie niniejszego rozporządzenia do utrzymania zobowiązań wynikających z układów o stowarzyszeniu, umów o partnerstwie i umów o współpracy zawartych z Unią oraz z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, jak również do zobowiązania się do przestrzegania odpowiednich konwencji międzynarodowych i standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz wdrożenia odpowiednich zaleceń i środków zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie przejrzystości i jawności.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  Poprzez projekty finansowane w jego ramach Instrument powinien w pełni wspierać środki bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczenia materiałów jądrowych, a także poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców państw trzecich, zwłaszcza tych mieszkających w pobliżu elektrowni jądrowych i/lub obszarów wydobycia uranu, w tym bezpieczną remediację terenów byłych kopalni uranu w państwach trzecich, w szczególności w Azji Środkowej i w Afryce, ponieważ obecnie około 18 % światowych dostaw uranu pochodzi z Republiki Południowej Afryki, Nigru i Namibii.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7d)   Instrument powinien mieć na celu skłonienie państw otrzymujących pomoc finansową na podstawie niniejszego rozporządzenia do dalszego przestrzegania zasad demokracji, praworządności i praw człowieka oraz zobowiązań wynikających z konwencji z Espoo i Aarhus.

 

 

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Wdrożenie niniejszego rozporządzenia powinno być oparte, w odpowiednich przypadkach, na konsultacjach z właściwymi organami państw członkowskich oraz na dialogu z krajami partnerskimi.

(8)  Wdrożenie niniejszego rozporządzenia powinno być oparte, w stosownych przypadkach, na konsultacjach z właściwymi organami Unii i państw członkowskich, takich jak Europejska Grupa Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego, oraz na dialogu z krajami partnerskimi. Takie konsultacje powinny w szczególności odbywać się w trakcie opracowywania wieloletnich programów indykatywnych i przed ich przyjęciem. Jeżeli taki dialog nie doprowadzi do rozproszenia obaw Unii związanych z bezpieczeństwem jądrowym, nie można przyznać finansowania zewnętrznego na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Należy promować indywidualne, zróżnicowane podejście do państw otrzymujących wsparcie w ramach Instrumentu. Wykorzystanie Instrumentu powinno opierać się na ocenie szczególnych potrzeb państw otrzymujących wsparcie, a także na oczekiwanych ogólnych korzyściach płynących z Instrumentu, w szczególności na zmianach strukturalnych w danych państwach.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Organy regulacyjne państw członkowskich, organizacje wsparcia technicznego, przedsiębiorstwa zajmujące się inżynierią jądrową i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej sektora energii jądrowej dysponują niezbędną wiedzą fachową i know-how w zakresie wdrażania najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w różnych systemach regulacyjnych państw członkowskich, co może być przydatnym źródłem wsparcia dla krajów partnerskich, które zamierzają wdrożyć takie standardy w krajowych ramach regulacyjnych i przemysłowych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Jeżeli jest to możliwe i stosowne, rezultaty działań zewnętrznych Wspólnoty należy monitorować i oceniać na podstawie uprzednio zdefiniowanych, przejrzystych, właściwych dla danego państwa i mierzalnych wskaźników, dostosowanych do specyfiki i celów Instrumentu oraz w oparciu o ramy dotyczące wyników stosowane w kraju partnerskim.

(9)  Rezultaty działań zewnętrznych Wspólnoty należy monitorować i oceniać na podstawie uprzednio zdefiniowanych, przejrzystych, właściwych dla danego państwa i mierzalnych wskaźników, dostosowanych do specyfiki i celów Instrumentu oraz w oparciu o ramy dotyczące wyników stosowane w kraju partnerskim. Wskaźniki te powinny być ukierunkowane na osiąganie celów i wyniki, aby wymóc na państwach beneficjentach większą odpowiedzialność i rozliczalność wobec Unii i państw członkowskich w odniesieniu do osiągniętych wyników wdrażania środków poprawy bezpieczeństwa.

 

 

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Unia i Wspólnota powinny dążyć do jak najskuteczniejszego wykorzystania dostępnych zasobów w celu optymalizacji wpływu prowadzonych przez nie działań zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za sprawą spójności i komplementarności unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, a także tworzenia synergii z innymi politykami i programami unijnymi. Aby zmaksymalizować wpływ połączonych interwencji na osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać połączenie finansowania z innymi programami Unii, o ile ich wkłady nie dotyczą tych samych kosztów.

(10)  Unia i Wspólnota powinny dążyć do optymalnego i jak najskuteczniejszego wykorzystania dostępnych zasobów oraz do poprawy wdrażania i jakości wydatkowania w celu optymalizacji wpływu prowadzonych przez nie działań zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za sprawą spójności i komplementarności unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, a także tworzenia synergii z innymi politykami i programami unijnymi, takimi jak programy badawczo-szkoleniowe Euratom. Aby zmaksymalizować wpływ połączonych interwencji na osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać połączenie finansowania z innymi programami Unii, o ile ich wkłady nie dotyczą tych samych kosztów.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Rodzaje finansowania oraz metody wykonywania określone w tym rozporządzeniu są wybierane na podstawie ich zdolności do realizacji szczegółowych celów działań i osiągania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążenia administracyjnego oraz przewidywanego ryzyka braku zgodności. Dotyczy to wzięcia pod uwagę korzystania z kwot ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także finansowania niepowiązanego z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

(14)  Rodzaje finansowania oraz metody wykonywania określone w tym rozporządzeniu są wybierane na podstawie ich zdolności do realizacji szczegółowych celów działań i osiągania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążenia administracyjnego oraz przewidywanego ryzyka braku zgodności, a jednocześnie ich dostępności dla potencjalnych partnerów i ich zdolności do zapewnienia pewności prawnej. Dotyczy to wzięcia pod uwagę korzystania z kwot ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także finansowania niepowiązanego z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Aby wspierać skuteczne i terminowe wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego w państwach trzecich, procesy decyzyjne i negocjacyjne w Komisji i z państwami trzecimi muszą być skuteczne i szybkie.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem niniejszego rozporządzenia jest uzupełnienie tych działań na rzecz współpracy w zakresie energii jądrowej, które są finansowane na podstawie [rozporządzenia ISWMR], przede wszystkim w celu wsparcia propagowania wysokiej jakości bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich w oparciu o działania na obszarze Wspólnoty oraz zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

1.  Celem niniejszego rozporządzenia jest uzupełnienie tych działań na rzecz współpracy w zakresie energii jądrowej, które są finansowane na podstawie [rozporządzenia ISWMR], przede wszystkim w celu wsparcia propagowania wysokiej jakości bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich w oparciu o ramy regulacyjne i najlepsze praktyki na obszarze Wspólnoty oraz zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, wspomagając również zapewnienie wykorzystywania materiałów jądrowych wyłącznie do celów cywilnych, a tym samym ochrony obywateli i środowiska. W ramach tego celu niniejsze rozporządzenie dąży również do zapewnienia przejrzystości procesu podejmowania decyzji dotyczących energii jądrowej przez organy państw trzecich.

 

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych, prowadzona przez Unię Europejską na mocy niniejszego rozporządzenia, nie ma na celu promowania energii jądrowej.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  propagowanie skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego i wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jak również stała poprawa bezpieczeństwa jądrowego;

a)  propagowanie skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego i zarządzania bezpieczeństwem jądrowym, stała poprawa bezpieczeństwa jądrowego, a także wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obowiązujących we Wspólnocie i na szczeblu międzynarodowym w odniesieniu do odpowiednich działań w dziedzinie energii jądrowej;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  odpowiedzialne i bezpieczne zarządzanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz likwidacja remediacja byłych terenów obiektów jądrowych i samych obiektów jądrowych;

b)  odpowiedzialne i bezpieczne postępowanie z odpadami promieniotwórczymi, od ich wytworzenia do trwałego składowania, w tym z wypalonym paliwem jądrowym, (tj. wstępna obróbka, obróbka, przetwarzanie, przechowywanie i składowanie), bezpieczna i skuteczna likwidacja oraz remediacja byłych terenów obiektów jądrowych i samych obiektów jądrowych oraz nieczynnych kopalni uranu lub zatopionych obiektów i materiałów promieniotwórczych;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ustanowienie sprawnych skutecznych systemów zabezpieczeń.

c)  ustanowienie sprawnych, skutecznych i przejrzystych zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zachęcanie do promowania ogólnej przejrzystości i otwartości organów państw trzecich oraz upubliczniania informacji i uczestnictwa w procesach decyzyjnych dotyczących bezpieczeństwa instalacji jądrowych i skutecznych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami promieniotwórczymi, zgodnie z odpowiednimi konwencjami i instrumentami międzynarodowymi;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  wykorzystanie wiedzy i działań w ramach Instrumentu do wywierania wpływu politycznego w organizacjach międzynarodowych w obszarze energii i bezpieczeństwa;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia zapewnia się zgodność, synergię i komplementarność z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX ISWMR, innymi programami Unii w zakresie działań zewnętrznych i innymi odnośnymi politykami i programami Unii, a także spójność polityk na rzecz rozwoju.

1.  Podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia zapewnia się zgodność, synergię i komplementarność z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX ISWMR, innymi programami Unii w zakresie działań zewnętrznych i innymi odnośnymi politykami i aktami ustawodawczymi Unii, takimi jak dyrektywy 2009/11/Euratom, 2011/70/Euratom i 2013/59/Euratom, celami i wartościami Unii oraz takimi programami jak program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający program „Horyzont Europa”, a także spójność polityk na rzecz rozwoju.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja koordynuje swoją współpracę z państwami trzecimi i z organizacjami międzynarodowymi realizującymi podobne cele, zwłaszcza z MAEA i OECD/NEA. Koordynacja ta umożliwi Wspólnocie i zainteresowanym organizacjom uniknięcie powielania działań i finansowania wobec państw trzecich. Komisja włącza również właściwe organy państw członkowskich i operatorów europejskich w realizację swoich zadań, w ten sposób wykorzystując jakość europejskiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pula środków finansowych na realizację niniejszego rozporządzenia na lata 2021–2027 wynosi 300 mln EUR w cenach bieżących.

Pula środków finansowych na realizację niniejszego rozporządzenia na lata 2021–2027 wynosi 266 mln EUR w cenach stałych.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania niniejszego rozporządzenia obejmują układy o stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i współpracy, umowy wielostronne oraz inne umowy ustanawiające prawnie wiążące stosunki z krajami partnerskimi, a także konkluzje Rady Europejskiej, konkluzje Rady, oświadczenia przyjęte podczas szczytów lub wnioski ze spotkań na wysokim szczeblu z krajami partnerskimi, komunikaty Komisji lub wspólne komunikaty Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania niniejszego rozporządzenia obejmują wspólnotowy dorobek prawny w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, układy o stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i współpracy, umowy wielostronne oraz inne umowy ustanawiające prawnie wiążące stosunki z krajami partnerskimi, a także konkluzje Rady Europejskiej, konkluzje Rady, oświadczenia przyjęte podczas szczytów lub wnioski ze spotkań na wysokim szczeblu z krajami partnerskimi, komunikaty Komisji lub wspólne komunikaty Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Celem wieloletnich programów indykatywnych jest dostarczanie spójnych ram współpracy między Wspólnotą a zainteresowanymi państwami trzecimi lub regionami, zgodnych z ogólnym celem i zakresem oraz zasadami i polityką Wspólnoty oraz opartych na ramach polityki, o których mowa w art. 5.

2.  Celem wieloletnich programów indykatywnych jest dostarczanie spójnych ram współpracy między Wspólnotą a zainteresowanymi państwami trzecimi, regionami lub organizacjami międzynarodowymi, zgodnych z ogólnym celem i zakresem oraz zasadami i polityką Wspólnoty oraz opartych na ramach polityki, o których mowa w art. 5.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wieloletnie programy indykatywne stanowią ogólną podstawę współpracy i określają cele współpracy Wspólnoty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, mając na względzie potrzeby zainteresowanych państw, priorytety Wspólnoty, sytuację międzynarodową oraz działania zainteresowanych państw trzecich. Wieloletnie programy indykatywne wskazują również wartość dodaną współpracy oraz pokazują, jak uniknąć powielania działań przez programy i inicjatywy, szczególnie te prowadzone przez organizacje międzynarodowe mające podobne cele i podobnych głównych darczyńców.

3.  Wieloletnie programy indykatywne stanowią ogólną podstawę współpracy i określają cele współpracy Wspólnoty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, mając na względzie potrzeby i sytuację zainteresowanych państw, priorytety Wspólnoty, sytuację międzynarodową oraz działania zainteresowanych państw trzecich. Wieloletnie programy indykatywne wskazują również wartość dodaną współpracy oraz pokazują, jak uniknąć powielania działań przez programy i inicjatywy, szczególnie te prowadzone przez organizacje międzynarodowe mające podobne cele i podobnych głównych darczyńców.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wieloletnie programy indykatywne mają na celu skłonienie państw otrzymujących pomoc finansową na podstawie niniejszego rozporządzenia, by przestrzegały zobowiązań wynikających z umów zawartych z Unią oraz z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, a także by zobowiązały się do poszanowania odpowiednich konwencji międzynarodowych i standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz do wdrożenia odpowiednich zaleceń i środków zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie przejrzystości i jawności.

 

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Wieloletnie programy indykatywne powinny określać ramy wykwalifikowanego i niezależnego nadzoru w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego krajów partnerskich. Mogą one zawierać postanowienia mające na celu wspieranie organów regulacyjnych ds. bezpieczeństwa jądrowego w przeprowadzaniu kompleksowych ocen ryzyka i bezpieczeństwa („testów wytrzymałościowych”) elektrowni jądrowych w oparciu o wspólnotowy dorobek prawny w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, we wdrażaniu zaleceń wynikających z takich testów wytrzymałościowych oraz monitorowaniu stosowania odpowiednich środków, np. w krajach przystępujących, krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących, a także w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Wieloletnie programy indykatywne opierają się na dialogu z krajami lub regionami partnerskimi.

5.  Wieloletnie programy indykatywne opierają się na dialogu z krajami lub regionami partnerskimi. W trakcie opracowywania programów i przed ich przyjęciem Komisja powinna przeprowadzić konsultacje z Europejską Grupą Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi organami krajowymi państw członkowskich.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja przyjmuje wieloletnie programy indykatywne zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2. Zgodnie z tą samą procedurą Komisja dokonuje przeglądu tych programów indykatywnych oraz w razie konieczności aktualizuje je.

6.  Komisja przyjmuje wieloletnie programy indykatywne zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2. Komisja dokonuje śródokresowego przeglądu tych programów indykatywnych oraz – zgodnie z tą samą procedurą – w razie konieczności zmienia je i aktualizuje.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  planów działania, środków indywidualnych i środków wspierających, w przypadku których finansowanie unijne nie przekracza kwoty 10 mln EUR;

a)  środków indywidualnych i środków wspierających, w przypadku których finansowanie unijne nie przekracza kwoty 10 mln EUR;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wydatki związane z realizacją działań informacyjnych i komunikacyjnych, w tym na opracowanie strategii komunikacyjnych i komunikację instytucjonalną dotyczącą politycznych priorytetów Unii oraz ich eksponowanie.

b)  wydatki związane z realizacją działań informacyjnych i komunikacyjnych, w tym na opracowanie strategii komunikacyjnych i komunikację instytucjonalną dotyczącą politycznych priorytetów, celów i wartości Unii oraz ich eksponowanie.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Kryteria mające zastosowanie do międzynarodowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego

 

1.  Wspólne zrozumienie i wzajemne porozumienie między danym państwem trzecim a Wspólnotą są potwierdzone formalnym wnioskiem skierowanym do Komisji i zawierającym stosowne zobowiązanie rządu tego państwa.

 

2.  Państwa trzecie pragnące współpracować ze Wspólnotą uczestniczą w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i muszą posiadać protokół dodatkowy lub umowę o zabezpieczeniach z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, wystarczające do wiarygodnego zapewnienia niestosowania zadeklarowanych materiałów jądrowych do innych celów niż pokojowe działania związane z energią jądrową oraz braku niezgłoszonych materiałów jądrowych lub działań w tym państwie jako całości. Muszą one uznawać w pełni podstawowe zasady bezpieczeństwa określone w standardach bezpieczeństwa MAEA, a także muszą być stronami odpowiednich konwencji, takich jak Konwencja bezpieczeństwa jądrowego i Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, lub muszą podjąć kroki dowodzące zdecydowanego dążenia do przystąpienia do tych konwencji. W przypadku aktywnej współpracy zobowiązanie to będzie poddawane ocenie rocznej, z uwzględnieniem sprawozdań krajowych i innych dokumentów dotyczących wdrażania odpowiednich konwencji. W oparciu o taką ocenę podejmowana jest decyzja dotycząca kontynuowania współpracy. W sytuacji nadzwyczajnej istnieje możliwość – w ramach wyjątku – elastycznego stosowania tych zasad.

 

3.  Aby możliwe było zapewnienie i monitorowanie zgodności z celami współpracy w ramach niniejszego rozporządzenia, dane państwo trzecie aprobuje przeprowadzanie oceny działań podjętych zgodnie z ust. 2. Ocena ta umożliwia monitorowanie i sprawdzenie przestrzegania uzgodnionych celów, a także może być warunkiem dalszego wypłacania środków przez Wspólnotę.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Monitoring, sprawozdawczość i ocena przeprowadzane są zgodnie z art. 31 ust. 2, 4, 5 i 6 oraz art. 32 i 36 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX ISWMR.

1.  Monitoring, sprawozdawczość i ocena przeprowadzane są zgodnie z art. 31 ust. 2, 4, 5 i 6 oraz art. 32 i 36 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX ISWMR. Wyniki szczegółowych ocen, o których mowa w art. 32 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX ISWMR, dotyczących bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i środków ochrony są konsultowane z Europejską Grupą Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego, a następnie omawiane przez Komitet ds. Europejskiego Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego i przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  liczba sporządzonych, wprowadzonych lub zmienionych aktów prawnych i regulacyjnych; oraz

a)  liczba sporządzonych, wprowadzonych lub zmienionych aktów prawnych i regulacyjnych oraz ich pomyślne wdrożenie, a także ich wpływ na standardy bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczenia materiałów jądrowych w danych państwach, w tym wpływ na obywateli i środowisko;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  liczba badań projektowych, weryfikacji poprawności projektu lub studiów wykonalności w kontekście ustanawiania obiektów zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa jądrowego.

b)  liczba badań projektowych, weryfikacji poprawności projektu lub studiów wykonalności w kontekście ustanawiania obiektów zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa jądrowego i pomyślne wdrożenie wyników tych badań.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  bezpieczeństwo jądrowe, ochrona przed promieniowaniem oraz sprawne i skuteczne środki poprawy zabezpieczeń, oparte na najwyższych standardach bezpieczeństwa jądrowego, ochrony przed promieniowaniem i zabezpieczeń materiałów jądrowych, w tym na wynikach międzynarodowej wzajemnej oceny, wdrożone w obiektach jądrowych.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Przejrzystość

 

Komisja i państwa trzecie współpracujące z Unią w ramach niniejszego Instrumentu zapewniają udostępnianie niezbędnych informacji dotyczących środków bezpieczeństwa jądrowego podejmowanych w tych państwach trzecich przy wsparciu Instrumentu oraz ogólnie w związku z ich standardami bezpieczeństwa jądrowego pracownikom i ogółowi społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem władz lokalnych, ludności i zainteresowanych stron w pobliżu obiektów jądrowych. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, aby właściwy organ regulacyjny i posiadacze licencji udzielali informacji w zakresie swoich kompetencji. Informacje są udostępniane publicznie zgodnie z właściwym ustawodawstwem oraz instrumentami międzynarodowymi, pod warunkiem że nie narusza to innych nadrzędnych interesów, takich jak ochrona bezpieczeństwa, uznanych we właściwym ustawodawstwie i w instrumentach międzynarodowych.


UZASADNIENIE

WPROWADZENIE

Instrumenty finansowania zewnętrznego dostarczają Unii narzędzi niezbędnych do wzmocnienia jej roli i do zapewnienia, by jej interesy i wartości były wspierane na arenie światowej.

Wspólnoty Europejskie zaczęły udzielać wsparcia na rzecz bezpieczeństwa jądrowego w państwach trzecich w odpowiedzi na wzrost świadomości transgranicznych skutków awarii w Czarnobylu (1986 r.), mając na celu transfer wiedzy, wysokiej kultury bezpieczeństwa i złożonych systemów regulacyjnych istniejących w państwach członkowskich UE, które posiadają elektrownie jądrowe. Było to wyrazem pilnej potrzeby udzielenia pomocy w zakresie bezpiecznego postępowania z odpadami, które pozostały w nowych niepodległych państwach po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 r., jak również w zakresie regulacji dotyczących tych odpadów i remediacji.

Po zaspokojeniu bardzo pilnych potrzeb współpraca Wspólnot Europejskich skoncentrowała się na wsparciu w zakresie jądrowych ram regulacyjnych, bezpiecznego gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych. Wprawdzie były to działania o zasięgu światowym, lecz główny nacisk położono na kraje w pobliżu UE.

Awaria w elektrowni Fukushima Daiichi w 2011 r. była kolejnym przykładem uwypuklającym znaczenie silnych, niezależnych i odpowiednio uprawnionych organów regulacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z energii jądrowej.

Ponadto w ostatnich latach kwestionowany jest reżim nieproliferacji, który potrzebuje ciągłego wsparcia, aby wzmocnić sieć międzynarodową w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. Właśnie taką rolę odgrywają przede wszystkim zabezpieczenia materiałów jądrowych, których celem jest zapobieganie wykorzystywaniu materiałów jądrowych niezgodnie z przeznaczeniem i wykrywanie takiego wykorzystywania.

Osiągnięcia we wspieraniu państw trzecich w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń, w tym działań w ramach obecnego Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego, są powszechnie uznane, a kolejne wzajemne oceny przeprowadzone m.in. przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) i Światowe Stowarzyszenie Eksploatatorów Elektrowni Jądrowych (WANO) potwierdzają pozytywne efekty działań zrealizowanych w ramach tej inicjatywy UE.

UPROSZCZENIE INSTRUMENTÓW DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Uproszczenie otoczenia regulacyjnego jest priorytetem dla Parlamentu Europejskiego i Komisji. Połączenie wielu instrumentów w jeden szeroki instrument umożliwia racjonalizację ich systemów zarządzania i nadzoru, tym samym zmniejszając obciążenie administracyjne nałożone na instytucje UE i państwa członkowskie. Zamiast skupiać się na dużej liczbie procesów programowania, działania dotyczyłyby celów politycznych i współpracy z partnerami zewnętrznymi. Działania, na które przyznano łączne finansowanie z różnych programów Unii, muszą zostać połączone, aby były przejrzyste i aby można było poddać je audytowi tylko raz z uwzględnieniem wszystkich powiązanych programów i odpowiednich mających zastosowanie przepisów.

Szeroki instrument zapewniłby bardziej kompleksowe pod względem geograficznym i tematycznym podejście, ułatwiając wdrożenie różnych polityk na poziomie transregionalnym, wielosektorowym i globalnym, a tym samym zapewniając spójny transfer praktyk stosowanych na wysokim szczeblu w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, regulacji oraz zabezpieczeń stosowanych w państwach członkowskich UE posiadających reaktory jądrowe.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie szerokiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), który obejmuje 10 istniejących instrumentów działań zewnętrznych. Niektóre działania na rzecz współpracy w obszarze energii jądrowej, objęte obecnie Instrumentem Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego, nie są uwzględnione w jednym szerokim instrumencie, jakim jest ISWMR, ponieważ muszą być zgodne ze specjalną procedurą przewidzianą w art. 203 Traktatu Euratom, która jest niekompatybilna z procedurą opartą na art. 209 i 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje nowy Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający szeroki ISWMR oraz fakt, że podlega on takim samym zasadom monitorowania, sprawozdawczości, oceny, informacji, komunikacji i promocji, jak zasady określone w rozporządzeniu w sprawie ISWMR. Jeżeli chodzi o ujednolicenie przepisów, dzięki włączeniu przepisów wspólnego rozporządzenia wykonawczego zarówno ISWMR, jak i Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego będą posiadać spójny zestaw przepisów w ramach wszystkich ich części składowych, a partnerom i podmiotom wdrażającym łatwiej będzie zrozumieć te przepisy.

CELE EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO

Sprawozdawca zgadza się, że Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego powinien służyć do propagowania i przekazywania państwom trzecim wysokorozwiniętych przepisów, norm i praktyk państw członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego zgodnie z Traktatem Euratom i trzema dyrektywami w sprawie ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa jądrowego i gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (dorobek prawny UE).

Ponieważ dyrektywy UE są transponowane do dalece zróżnicowanych porządków prawnych państw członkowskich, wypracowano specjalistyczną wiedzę na potrzeby transpozycji. Wiedza ta jest szczególnie ważna i praktyczna we wspieraniu określonych krajów partnerskich, które zamierzają dokonać takiej transpozycji do krajowych ram prawnych i ram dotyczących przemysłu.

Stworzenie kompetentnych i niezależnych organów nadzoru jądrowego ma ogromne znaczenie, co z kolei zagwarantuje wdrożenie najwyższych standardów bezpieczeństwa w krajach partnerskich. Państwa członkowskie posiadające elektrownie jądrowe mają ważną rolę do odegrania w tym zakresie.

Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego powinien promować współpracę międzynarodową w oparciu o konwencje dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Zachęca się kraje partnerskie, aby stały się stronami tych konwencji, umożliwiając w ten sposób okresową wzajemną ocenę ich systemów krajowych przeprowadzaną przy wsparciu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Przewidziane w konwencjach wzajemne oceny zapewniają zewnętrzny obraz aktualnej sytuacji i wyzwań związanych z bezpieczeństwem jądrowym w państwach trzecich, który można wykorzystać w programowaniu wsparcia unijnego na wysokim szczeblu. Wzajemne oceny w ramach Światowego Stowarzyszenia Eksploatatorów Elektrowni Jądrowych mogą być również pomocne przy nadawaniu priorytetów konkretnym potrzebom w zakresie wsparcia w zainteresowanych państwach trzecich.

Cele Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego powinny być również adekwatne do potrzeb i priorytetów partnerów z państw trzecich, uwzględnianych w drodze konsultacji, planów działania, strategii i specjalnych struktur.

WDROŻENIE EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO

Sprawozdawca uważa, że służby Komisji i wszystkie podmioty wdrażające powinny dążyć do zwiększenia wymierności efektów i wpływu. Należy tego dokonać na poszczególnych etapach, począwszy od planowania i programowania, przez monitorowanie i ocenę z ukierunkowaniem na wyniki, a skończywszy na ocenie końcowej wyników. Większa wymierność może również ułatwić przekazywanie informacji na temat osiągnięć decydentom niebędącym ekspertami. Ścisła współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, Światowym Stowarzyszeniem Eksploatatorów Elektrowni Jądrowych i innymi podmiotami jest niezbędna, aby uniknąć powielania działań.

Scentralizowane zarządzanie Europejskim Instrumentem na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego jest dobrym rozwiązaniem, pozwalającym zagwarantować udzielanie pomocy fachowej w oparciu o zaawansowaną wiedzę specjalistyczną w dziedzinie energii jądrowej w skoordynowany sposób przez właściwe organy państw członkowskich, które faktycznie dysponują niezbędną wiedzą specjalistyczną i know-how. Scentralizowane zarządzanie ułatwia również ścisłą koordynację Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego z programami i planami działania innych instrumentów wsparcia zewnętrznego.

Jeśli chodzi o spójność z innymi instrumentami, rozporządzenie w sprawie uproszczonego i szerokiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej zmniejszy liczbę programów, z czym będzie wiązać się przyporządkowanie programów do filaru geograficznego i tematycznego w ramach różnych instrumentów, co pozwoli uniknąć nakładania się działań. Należy zwiększyć zdolność delegatur Unii zaangażowanych we wdrażanie wsparcia zewnętrznego, aby były one lepiej przygotowane do przezwyciężania trudności w zarządzaniu i wykorzystywaniu komplementarności oraz do uzyskiwania synergii instrumentów.

Jeśli chodzi o spójne działania podejmowane z państwami członkowskimi, ustalenia wskazują na możliwość dalszego wzmocnienia wspólnego programowania. W niektórych przypadkach wymagałoby to jednak większego zaangażowania

ze strony rządów krajów partnerskich i państw członkowskich.

WNIOSEK

Obecne wyzwania:

–  starzenie się elektrowni jądrowych i programy wydłużania okresu eksploatacji,

–  bezpieczna likwidacja zamkniętych elektrowni,

–  zaangażowanie nowych państw w proces wprowadzania energii jądrowej do koszyka energetycznego.

Wyzwania te otwierają możliwości dalszej pomocy Wspólnoty dla zainteresowanych państw trzecich w zakresie budowania zdolności organów regulacyjnych, ustanawiania rzetelnych procedur wydawania zezwoleń, przeglądu ocen bezpieczeństwa i wdrażania zaleceń, ustanawiania i utrzymywania skutecznych rozwiązań zapewniających bezpieczne gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi.

Szczególny nacisk należy położyć na kraje w bliskim sąsiedztwie UE, które kiedyś były częścią ZSRR. Dotyczy to krajów budujących nowe elektrownie jądrowe, a także tych, które muszą radzić sobie z problemem starzenia się elektrowni lub są w trakcie likwidacji istniejących elektrowni jądrowych.

Sprawozdawca uważa, że w ramach nowego Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego Unia będzie nadal wspierać zainteresowane państwa trzecie w przyjmowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa obowiązujących w państwach członkowskich UE i na szczeblu międzynarodowym we wszystkich działaniach związanych z energią jądrową, w tym w zakresie zabezpieczeń materiałów jądrowych, w skuteczny i bardziej skoordynowany sposób.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (22.11.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Petras Auštrevičius

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca ogólnie popiera cele wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom odnoszące się do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie zapewni nowe działania i ciągłość środków UE finansowanych w ramach Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (2014–2020).

UE musi zagwarantować ciągłość bezpieczeństwa jądrowego na najwyższym poziomie w swoim sąsiedztwie i na całym świecie, tak jak czyni to we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Wypadki w Czarnobylu (1986) i Fukushimie (2011) przyniosły globalne skutki związane ze zdrowiem i porządkiem publicznym, dlatego UE powinna nadal starać się wykorzystywać w tym obszarze swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wykorzystywania energii jądrowej do celów cywilnych oraz wspierać międzynarodowe wysiłki na rzecz przestrzegania norm bezpieczeństwa jądrowego i powiązanych działań.

Wniosek Komisji koncentruje się na pomocy finansowej i powiązanych z nią środkach, których celem jest promowanie skutecznego zapewniania bezpieczeństwa jądrowego i fizycznego na całym świecie, w szczególności propagowanie skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego i wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jak również stała poprawa bezpieczeństwa jądrowego, odpowiedzialne i bezpieczne zarządzanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz likwidacja i remediacja byłych terenów obiektów jądrowych i samych obiektów jądrowych oraz ustanowienie sprawnych i skutecznych systemów zabezpieczeń.

W kontekście działań zewnętrznych UE zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa fizycznego, nieproliferacji i bezpieczeństwa jądrowego, jak również cele zrównoważonego rozwoju oraz ogólny interes UE powinny odgrywać istotną rolę w kierowaniu programowaniem działań wynikających z niniejszego rozporządzenia, zgodnie z zasadami dotyczącymi działań zewnętrznych Unii, określonymi w art. 3 ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

Instrument ten powinien nadal uwzględniać interesy, potrzeby i priorytety polityki zagranicznej UE w oparciu o jej umowy o partnerstwie lub zobowiązania międzynarodowe, wspierane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej i grupę G-7 ds. bezpieczeństwa jądrowego i fizycznego.

Sprawozdawca podkreśla stałą strategiczną rolę ESDZ w programowaniu i cyklu zarządzania pod względem koordynacji, spójności i zgodności środków z innymi działaniami UE (np. w ramach bieżącego Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju lub przyszłego rozporządzenia ISWMR) zgodnie z duchem i literą konwencji i traktatów międzynarodowych, oraz elastyczne reagowanie na wydarzenia międzynarodowe (np. porozumienie jądrowe z Iranem) i wspieranie dialogu politycznego i wzmacnianie wpływu politycznego UE na partnerów, w szczególności na kraje znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie UE.

Sprawozdawca podkreśla wartość dodaną UE w zestawieniu z możliwymi działaniami poszczególnych państw członkowskich UE oraz wpływ polityczny, jaki UE może uzyskać.

Co najważniejsze, w projekcie opinii proponuje się ponadto dodanie przepisów, które rozwiną możliwości UE w zakresie propagowania skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego i wdrażania najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie UE. Monitorowanie terenów obiektów jądrowych i nadzór nad nimi muszą być zapewnione od samego początku przez mechanizmy UE lub inne organy międzynarodowe właściwe w tym zakresie, takie jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Poprawki mają na celu ustanowienie i sfinansowanie środków na rzecz wdrożenia zaleceń dotyczących testów wytrzymałościowych elektrowni jądrowych oraz zapewnienie odpowiednich mechanizmów monitorowania w odniesieniu do elektrowni jądrowych będących w budowie w bezpośrednim sąsiedztwie UE. Ponadto należy wprowadzić warunkowość, tj. ogólne wsparcie UE dla danego kraju musi być uzależnione od poziomu jego współpracy i otwartości w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. Konkretnym przykładem jest elektrownia jądrowa Ostrovets na Białorusi, która powinna być objęta tym mechanizmem(1).

W odniesieniu do wyżej wymienionych nowych proponowanych obszarów wsparcia sprawozdawca proponuje zwiększenie kwoty przewidzianego budżetu z 300 mln EUR do 350 mln EUR.

Sprawozdawca przypomina, że przyznanie gwarancji dla działań zewnętrznych na pożyczki przyznane dla krajów trzecich, o których mowa w art. 10 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, jest finansowane na mocy tego rozporządzenia, ale z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust. 2 rozporządzenia ISWMR.

Zgodnie z art. 203 Traktatu Euratom PE pełni wyłącznie funkcję konsultacyjną, a zatem nie jest objęty zwykłą procedurą ustawodawczą.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  W związku z tym zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa fizycznego, nieproliferacji i bezpieczeństwa jądrowego, jak również cele zrównoważonego rozwoju oraz ogólny interes Unii powinny odgrywać istotną rolę w kierowaniu programowaniem działań wynikających z niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Drugorzędne cele programu powinny obejmować finansowanie sprawiedliwej transformacji w trosce o byłych pracowników i lokalne społeczności borykające się z problemem bezrobocia w wyniku likwidacji niebezpiecznych obiektów jądrowych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Wspólnota powinna kontynuować ścisłą współpracę, zgodnie z rozdziałem 10 Traktatu Euratom, z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych w odniesieniu do realizacji jego celów zawartych w tytule II, rozdziały 3 i 7.

(6)  Wspólnota powinna kontynuować ścisłą współpracę, zgodnie z rozdziałem 10 Traktatu Euratom, z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA), NATO i organami krajowymi państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych w odniesieniu do realizacji jego celów zawartych w tytule II, rozdziały 3 i 7. Instrument powinien również wspierać współpracę międzynarodową opartą na konwencjach dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Instrument powinien obejmować działania wspierające te cele i opierać się na działaniach poprzednio wspieranych zgodnie z rozporządzeniem (Euratom) nr 237/201424 w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich, szczególnie w krajach przystępujących, krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących.

(7)  Instrument powinien obejmować działania wspierające te cele i opierać się na działaniach poprzednio wspieranych zgodnie z rozporządzeniem (Euratom) nr 237/201424 w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, bezpiecznego gospodarowania odpadami promieniotwórczymi, bezpiecznej likwidacji i remediacji byłych terenów obiektów jądrowych oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich, szczególnie w krajach przystępujących, krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących, na obszarze objętym polityką sąsiedztwa w rozumieniu [rozporządzenia ISWMR] („obszar objęty polityką sąsiedztwa”), jak również w krajach partnerskich związanych z Unią układem o stowarzyszeniu, umową o partnerstwie lub umową o współpracy.

__________________

__________________

24 Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 237/2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 109).

24 Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 237/2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 109).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Wdrożenie niniejszego rozporządzenia powinno być oparte, w odpowiednich przypadkach, na konsultacjach z właściwymi organami państw członkowskich oraz na dialogu z krajami partnerskimi.

(8)  Wdrożenie niniejszego rozporządzenia powinno być oparte na konsultacjach z właściwymi organami Unii i państw członkowskich oraz na skutecznym i ukierunkowanym na rezultaty dialogu z krajami partnerskimi. Jeżeli taki dialog nie doprowadzi do rozproszenia obaw Unii związanych z bezpieczeństwem jądrowym, nie można przyznać finansowania zewnętrznego na mocy niniejszego rozporządzenia, [rozporządzenia ISWMR] i [rozporządzenia w sprawie IPA III] lub takie finansowanie powinno być tymczasowo zawieszone. Unia powinna być dodatkowo przygotowana na zajęcie się uzasadnionymi obawami państw członkowskich dotyczącymi bezpieczeństwa jądrowego nowych elektrowni jądrowych, w szczególności tych budowanych w krajach przystępujących, krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących, a także na obszarze objętym polityką sąsiedztwa.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  W ramach tego instrumentu Unia może wspierać organy regulacyjne ds. bezpieczeństwa jądrowego w przeprowadzaniu testów wytrzymałościowych, w oparciu o dorobek Unii w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, jak również późniejsze środki wykonawcze, w szczególności te dotyczące elektrowni jądrowych budowanych w krajach przystępujących, kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących, a także na obszarze objętym polityką sąsiedztwa.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Jeżeli jest to możliwe i stosowne, rezultaty działań zewnętrznych Wspólnoty należy monitorować i oceniać na podstawie uprzednio zdefiniowanych, przejrzystych, właściwych dla danego państwa i mierzalnych wskaźników, dostosowanych do specyfiki i celów Instrumentu oraz w oparciu o ramy dotyczące wyników stosowane w kraju partnerskim.

(9)  Jeżeli jest to możliwe i stosowne, rezultaty działań zewnętrznych Wspólnoty należy monitorować i oceniać na podstawie uprzednio zdefiniowanych, przejrzystych, właściwych dla danego państwa i mierzalnych wskaźników, dostosowanych do specyfiki i celów Instrumentu oraz w oparciu o ramy dotyczące wyników stosowane w kraju partnerskim. Unia powinna ustanowić i finansować niezbędne mechanizmy regularnego monitorowania (np. zespoły lub misje ekspertów unijnych) w celu nadzorowania wdrażania zaleceń dotyczących testów wytrzymałościowych dla nowych elektrowni jądrowych, w szczególności tych budowanych na najbliższym obszarze objętym polityką sąsiedztwa.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Odesłania do instrumentów unijnych w art. 9 decyzji Rady 2010/427/UE32 powinny być rozumiane jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i przywoływanych w nim rozporządzeń. Komisja powinna zapewnić, aby niniejsze rozporządzenie było wykonane zgodnie z rolą, jaką pełni ESDZ, jak określono w przywołanej decyzji.

(18)  Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa powinien zapewniać ogólną polityczną koordynację działań zewnętrznych Unii, dbając o ich zgodność, spójność i skuteczność, w szczególności w oparciu o niniejsze rozporządzenie. ESDZ powinna uczestniczyć w cyklu programowania i zarządzania na potrzeby niniejszego rozporządzenia w oparciu o cele polityki określone w art. 2.

_________________

 

32 Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30).

 

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem niniejszego rozporządzenia jest uzupełnienie tych działań na rzecz współpracy w zakresie energii jądrowej, które są finansowane na podstawie [rozporządzenia ISWMR], przede wszystkim w celu wsparcia propagowania wysokiej jakości bezpieczeństwa jądrowego ochrony radiologicznej oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich w oparciu o działania na obszarze Wspólnoty oraz zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

1.  Celem niniejszego rozporządzenia jest uzupełnienie tych działań na rzecz współpracy w zakresie energii jądrowej, które są finansowane na podstawie [rozporządzenia ISWMR], przede wszystkim w celu wsparcia propagowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, standardów przejrzystości oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich w oparciu o działania na obszarze Wspólnoty oraz zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Współpraca ze strony Unii – na mocy niniejszego rozporządzenia — w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń nie ma na celu promowania energii jądrowej, a zatem nie należy jej postrzegać jako środka promowania tego źródła energii w państwach trzecich.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  propagowanie skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego i wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jak również stała poprawa bezpieczeństwa jądrowego;

a)  propagowanie skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jak również stała poprawa bezpieczeństwa jądrowego; wcześniejsze zamknięcie, jeżeli obiektu jądrowego lub instalacji jądrowej nie można zmodernizować na tyle, by w pełni osiągnąć standardy bezpieczeństwa jądrowego przyjęte na szczeblu międzynarodowym;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  odpowiedzialne i bezpieczne zarządzanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz likwidacja i remediacja byłych terenów obiektów jądrowych i samych obiektów jądrowych;

b)  odpowiedzialne i bezpieczne gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi, w tym wypalonym paliwem jądrowym, (tj. wstępna obróbka, obróbka, przetwarzanie, przechowywanie i trwałe składowanie), bezpieczna likwidacja i remediacja byłych terenów obiektów jądrowych i samych obiektów jądrowych oraz wyrobisk górniczych po wydobywaniu uranu lub zatopionych obiektów i materiałów promieniotwórczych;

Uzasadnienie

Ze względu na skreślenie załącznika do obowiązującego rozporządzenia Rady 237/2014 w sprawie Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego, w którym szczegółowo określono kryteria i priorytety, obecnie ważne jest należyte opracowanie celów określonych w art. 2 niniejszego nowego rozporządzenia. Poprawka ta ma na celu jedynie przywrócenie niektórych przepisów, które były częścią obowiązującego rozporządzenia Rady 237/2014 w sprawie Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ustanowienie sprawnych i skutecznych systemów zabezpieczeń.

c)  ustanowienie sprawnych, skutecznych i przejrzystych systemów zabezpieczeń, w których uczestniczą także organy krajowe odpowiedzialne za przeciwdziałanie proliferacji, obejmujących finansowanie kompleksowych ocen ryzyka i bezpieczeństwa („testów wytrzymałościowych”) elektrowni jądrowych, wdrożenie zaleceń wynikających z takich testów wytrzymałościowych na podstawie dorobku Unii oraz powiązane środki monitorowania, w szczególności tych w krajach przystępujących, kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących, a także na obszarze objętym polityką sąsiedztwa.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  informowanie opinii publicznej o tym, w jaki sposób program przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa jądrowego i pomyślnej likwidacji dawnych obiektów jądrowych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pula środków finansowych na realizację niniejszego rozporządzenia na lata 2021–2027 wynosi 300 mln EUR w cenach bieżących.

Pula środków finansowych na realizację niniejszego rozporządzenia na lata 2021–2027 wynosi 350 mln EUR w cenach bieżących.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania niniejszego rozporządzenia obejmują układy o stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i współpracy, umowy wielostronne oraz inne umowy ustanawiające prawnie wiążące stosunki z krajami partnerskimi, a także konkluzje Rady Europejskiej, konkluzje Rady, oświadczenia przyjęte podczas szczytów lub wnioski ze spotkań na wysokim szczeblu z krajami partnerskimi, komunikaty Komisji lub wspólne komunikaty Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania niniejszego rozporządzenia obejmują układy o stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i współpracy, umowy wielostronne oraz inne umowy ustanawiające prawnie wiążące stosunki z krajami partnerskimi, a także konkluzje Rady Europejskiej, konkluzje Rady, oświadczenia przyjęte podczas szczytów lub wnioski ze spotkań na wysokim szczeblu z krajami partnerskimi, komunikaty Komisji lub wspólne komunikaty Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz dorobek Unii w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Celem wieloletnich programów indykatywnych jest dostarczanie spójnych ram współpracy między Wspólnotą a zainteresowanymi państwami trzecimi lub regionami, zgodnych z ogólnym celem i zakresem oraz zasadami i polityką Wspólnoty oraz opartych na ramach polityki, o których mowa w art. 5.

2.  Celem wieloletnich programów indykatywnych jest dostarczanie spójnych ram współpracy między Wspólnotą a zainteresowanymi państwami trzecimi, regionami lub organizacjami międzynarodowymi, zgodnych z ogólnym celem i zakresem oraz zasadami i polityką Wspólnoty oraz opartych na ramach polityki, o których mowa w art. 5.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Wieloletnie programy indykatywne obejmują cele i zadania Wspólnoty dotyczące działań na forum organizacji międzynarodowych, o których mowa w art. 5, przy czym zakładają wykorzystywanie na forum odnośnych organizacji międzynarodowych wiedzę i doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego zdobyte w ramach programu.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  planów działania, środków indywidualnych i środków wspierających, w przypadku których finansowanie unijne nie przekracza kwoty 10 mln EUR;

a)  środków indywidualnych i środków wspierających, w przypadku których finansowanie unijne nie przekracza kwoty 10 mln EUR;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wydatki związane z zapewnieniem sprawiedliwej transformacji w ramach procesu likwidacji obiektu jądrowego w trosce o byłych pracowników i społeczności.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wszystkie dostawy i materiały finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą pochodzić z tych państw, z zastrzeżeniem odpowiednich warunków określonych w ust. 1.

2.  Wszystkie dostawy i materiały finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą pochodzić z tych państw, z zastrzeżeniem odpowiednich warunków określonych w ust. 1 i art. 11a.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Warunkowość i zawieszenie pomocy

 

1.   Pomoc Unii na mocy niniejszego rozporządzenia uzależniona jest od przestrzegania przez dany kraj partnerski:

 

a)    odpowiednich konwencji międzynarodowych w ramach MAEA;

 

b)    Konwencji dotyczącej oceny wpływu na środowisko w kontekście transgranicznym, przyjętej w Espoo, w Finlandii 25 stycznia 1991 r. oraz Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanej w Aarhus, w Danii, 25 czerwca 1998 r., wraz z późniejszymi zmianami do nich;

 

c)  Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i protokołów dodatkowych do Układu;

 

d)  zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie i układów o stowarzyszeniu zawartych z Unią;

 

e)   zobowiązań do wdrożenia testów wytrzymałościowych i powiązanych środków.

 

2. W przypadku nieprzestrzegania warunków wymienionych w ust. 1 pomoc finansowa Unii przyznana na mocy niniejszego rozporządzenia lub [rozporządzenia ISWMR], lub [rozporządzenia w sprawie IPA III], w stosownych przypadkach, zostanie ponownie zbadana i może zostać ograniczona lub tymczasowo zawieszona.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  liczba sporządzonych, wprowadzonych lub zmienionych aktów prawnych i regulacyjnych; oraz

a)  sporządzone, wprowadzone lub zmienione akty prawne i regulacyjne; oraz

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  liczba badań projektowych, weryfikacji poprawności projektu lub studiów wykonalności w kontekście ustanawiania obiektów zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa jądrowego.

b)  badania projektowe, weryfikacje poprawności projektu lub studia wykonalności w kontekście ustanawiania obiektów zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa jądrowego.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wdrożenie środków poprawy bezpieczeństwa jądrowego i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi, w oparciu o najwyższe normy bezpieczeństwa, włącznie z zaleceniami wydanymi w wyniku międzynarodowego przeglądu zewnętrznego.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  stopień, w jakim obywatele w krajach partnerskich zostali poinformowani o programie.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się zgodnie z decyzją 2010/427/UE.

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zapewnia ogólną polityczną koordynację działań zewnętrznych Unii, dbając o ich zgodność, spójność i skuteczność, w szczególności w oparciu o niniejsze rozporządzenie. ESDZ uczestniczy w cyklu programowania i zarządzania na potrzeby niniejszego rozporządzenia w oparciu o cele polityki określone w art. 2.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom

Odsyłacze

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

ITRE

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Marek Jurek

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sytuacji na Białorusi (2016/2934(RSP)), ust. 15; Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 135–139; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX%3A52016IP0456


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom

Odsyłacze

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

3.7.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Vladimir Urutchev

5.9.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Renate Sommer

Data złożenia

10.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności