Procedură : 2018/0245(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0448/2018

Texte depuse :

A8-0448/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/01/2019 - 10.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0041

RAPORT     *
PDF 941kWORD 121k
10.12.2018
PE 628.432v02-00 A8-0448/2018

referitor la propunerea Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Vladimir Urutchev

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0462),

-  având în vedere articolul 203 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0315/2018),

-  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0448/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Prin urmare, angajamentele privind siguranța nucleară, neproliferarea și securitatea nucleară, precum și obiectivele de dezvoltare durabilă și interesele generale ale Uniunii ar trebui să joace un rol vital în orientarea programării acțiunilor în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Obiectivul prezentului program denumit „Instrumentul european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom” ar trebui să fie de a promova instituirea unei securități nucleare eficace și eficiente, radioprotecția și aplicarea unor controale de garanții nucleare eficiente și eficace asupra materialelor nucleare în țările terțe, pe baza activităților desfășurate pe plan intern în Uniune.

(3)  Obiectivul prezentului program denumit „Instrumentul european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom” (denumit în continuare „Instrumentul”) ar trebui să fie de a promova instituirea unei securități nucleare eficace și eficiente, radioprotecția și aplicarea unor controale de garanții nucleare eficiente și eficace asupra materialelor nucleare în țările terțe, pe baza cadrelor de reglementare și a partajării celor mai bune practici din cadrul Uniunii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Instrumentul nu ar trebui, prin niciun mijloc, să promoveze utilizarea energiei nucleare în țările terțe și în Uniune, ci ar trebui să se concentreze în special pe îmbunătățirea standardelor de securitate nucleară la nivel mondial, promovând în același timp un nivel ridicat de protecție împotriva radiațiilor și aplicarea unor garanții eficace și eficiente pentru materialele nucleare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Accidentele nucleare de la centralele nucleare de la Cernobîl din 1986 și Fukushima Daiichi din 2011 au demonstrat în mod clar că accidentele nucleare au consecințe globale devastatoare pentru cetățeni și mediu. Acest fapt subliniază necesitatea celor mai înalte standarde de securitate nucleară, a garanțiilor și a eforturilor continue de îmbunătățire a acestor standarde și garanții la nivel global, precum și a angajamentului Comunității de a sprijini aceste obiective în țările terțe. Aceste standarde și garanții ar trebui să reflecte practicile cele mai avansate, în special în ceea ce privește guvernanța și autonomia de reglementare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Prezentul regulament face parte din cadrul elaborat pentru planificarea cooperării și ar trebui să completeze măsurile de cooperare în domeniul nuclear care sunt finanțate în temeiul [Regulamentului privind IVCDCI].

(4)  Prezentul regulament face parte din cadrul elaborat pentru planificarea cooperării și ar trebui să completeze măsurile de cooperare în domeniul nuclear care sunt finanțate în temeiul [Regulamentului privind IVCDCI], care intră sub incidența Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în special a articolelor 209, 212 și a articolului 322 alineatul (1).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Comunitatea este membră a Convenției privind securitatea nucleară (1994) și a Convenției comune privind securitatea managementului combustibilului uzat și securitatea managementului deșeurilor radioactive (1997).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Transparența și informarea publicului în legătură cu securitatea nucleară, garanțiile, dezafectarea instalațiilor și activitățile de gestionare a deșeurilor, după cum se prevede, de exemplu, în Convenția de la Aarhus (1998), reprezintă un element important de prevenire a efectelor negative ale materialelor radioactive asupra cetățenilor și a mediului și, prin urmare, ele ar trebui garantate în cadrul acestui Instrument.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Comunitatea ar trebui să continue cooperarea strânsă, în conformitate cu capitolul 10 din Tratatul Euratom, cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), în ceea ce privește securitatea nucleară și controlul de garanții nucleare, pentru promovarea obiectivelor prevăzute la titlul II capitolele 3 și 7.

(6)  Comunitatea ar trebui să continue cooperarea strânsă, în conformitate cu capitolul 10 din Tratatul Euratom, cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), în ceea ce privește securitatea nucleară și controlul de garanții nucleare, pentru promovarea obiectivelor prevăzute la titlul II capitolele 3 și 7. Ea ar trebui să coopereze în continuare cu alte organizații internaționale cu o reputație foarte bună în domeniu, cum ar fi Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică/Agenția pentru Energie Nucleară, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Parteneriatul de Mediu pentru Dimensiunea Nordică, care urmăresc obiective similare de securitate nucleară cu cele ale Comunității. Coerența, complementaritatea și cooperarea între Instrument și aceste organizații și programele lor pot extinde domeniul de aplicare, eficiența și eficacitatea măsurilor de securitate nucleară la nivel mondial. Ar trebui evitate suprapunerile și duplicatele.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pentru a îmbunătăți în mod continuu securitatea nucleară și pentru a consolida reglementarea în acest domeniu la nivelul Uniunii, Consiliul a adoptat Directivele 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom și 2013/59/Euratom ale Consiliului. Aceste directive, alături de standardele ridicate vizând siguranța nucleară și dezafectările în Comunitate, servesc drept orientare pentru acțiunile finanțate în cadrul Instrumentului și motivează țările terțe care cooperează să implementeze reglementări și standarde cu același nivel de siguranță.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Instrumentul ar trebui să promoveze, de asemenea, cooperarea internațională pe baza convențiilor privind securitatea nucleară și gestionarea deșeurilor radioactive. Țările partenere ar trebui să fie încurajate să devină părți la convențiile respective, permițând o evaluare inter pares periodică asistată de AIEA a sistemelor lor naționale. Evaluările inter pares oferă o viziune externă asupra situației și provocărilor legate de securitatea nucleară în țările terțe, care poate fi utilizată în programarea sprijinului la nivel înalt al Uniunii. Instrumentul poate beneficia de revizuirile agențiilor internaționale în domeniul energiei nucleare, respectate, care efectuează evaluări inter pares, prezentând rapoarte către potențialii beneficiari ai Instrumentului. Constatările și recomandările unor astfel de evaluări inter pares puse la dispoziția autorităților naționale pot fi, de asemenea, utile în stabilirea priorităților în ceea ce privește măsurile concrete de sprijin pentru țările terțe în cauză.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c)  Conceptele de siguranță nucleară și de securitate nucleară sunt legate în mod indisolubil, deoarece lipsa siguranței nucleare, de exemplu în procesele de operare în condiții de siguranță, poate conduce la riscuri de securitate nucleară, iar riscurile de securitate nucleară, în special riscurile noi, de exemplu în securitatea cibernetică, pot conduce la noi provocări în materie de siguranță nucleară. Prin urmare, activitățile Uniunii în materie de siguranță nucleară în țările terțe, astfel cum sunt prevăzute în anexa II la Regulamentul ... [COD nr. 2018/0243 (IVDCI)] și activitățile finanțate prin intermediul Instrumentului ar trebui să fie coerente și complementare.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Prezentul instrument ar trebui să prevadă acțiuni de sprijinire a acestor obiective și să se bazeze pe acțiunile sprijinite anterior în temeiul Regulamentului (Euratom) nr. 237/201424 referitoare la securitatea nucleară și controlul de garanții nucleare în țările terțe, în special în țările în curs de aderare, țările candidate și țările potențial candidate.

(7)  Prezentul Instrument ar trebui să prevadă acțiuni de sprijinire a acestor obiective și să se bazeze pe acțiunile sprijinite anterior în temeiul Regulamentului (Euratom) nr. 237/201424 referitoare la securitatea nucleară, gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive, dezafectarea în condiții de siguranță și reabilitarea fostelor amplasamente nucleare și controlul de garanții nucleare în țările terțe, în special în țările în curs de aderare, țările candidate și țările potențial candidate, precum și în spațiul de vecinătate, în sensul ... [COD 2018/0243, IVDCI] . În scopul punerii în aplicare a celor mai înalte standarde de securitate nucleară și pentru detectarea deficiențelor măsurilor de siguranță existente, Instrumentul ar putea sprijini organismele de reglementare în domeniul nuclear în efectuarea unor evaluări cuprinzătoare ale riscurilor și securității („teste de stres”) ale instalațiilor existente și ale centralelor nucleare construite, bazate pe acquis-ul comunitar privind securitatea nucleară și deșeurile radioactive, pe punerea în aplicare a recomandărilor și pe monitorizarea măsurilor relevante. Parlamentul European ar trebui să fie informat în mod regulat de către Comisie cu privire la activitățile desfășurate în țările terțe în domeniul securității nucleare și la stadiul implementării lor.

_______________

_________________

24 Regulamentul (Euratom) nr. 237/2014 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind instituirea unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (JO L 77, 15.3.2014, p. 109).

24 Regulamentul (Euratom) nr. 237/2014 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind instituirea unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (JO L 77, 15.3.2014, p. 109).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  În conformitate cu articolul 3 din TFUE, obiectivul Uniunii este acela de a crește bunăstarea cetățenilor săi. Acest Instrument oferă Uniunii posibilitatea de a îmbunătăți în mod sustenabil situația socioeconomică și sănătatea persoanelor la nivel mondial, în interiorul și în afara granițelor sale. Proiectele finanțate prin Instrument ar trebui, de asemenea, să fie coerente cu politicile interne și externe ale Uniunii, contribuind, de exemplu, la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, cum ar fi sănătatea și bunăstarea, apa curată și salubrizarea. Instrumentul în sine ar trebui să urmeze principiile bunei guvernări și să contribuie prin aceasta la obiectivul de dezvoltare durabilă pentru pace, justiție și instituții solide.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Instrumentul ar trebui să vizeze implicarea țărilor care primesc asistență financiară în temeiul prezentului regulament pentru a susține angajamentele care decurg din acordurile de asociere, parteneriat și cooperare cu Uniunea, Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, să respecte convențiile internaționale relevante, standardele de securitate nucleară și de protecție împotriva radiațiilor și să se angajeze să pună în aplicare recomandările și măsurile relevante, în condițiile celor mai înalte standarde de transparență și publicitate.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c)  Acest Instrument ar trebui, prin intermediul proiectelor finanțate de acesta, să sprijine pe deplin măsurile privind securitatea nucleară și garanțiile nucleare, precum și îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor din țările terțe, în special a celor care locuiesc în apropierea instalațiilor nucleare și/sau a zonelor miniere de uraniu, inclusiv reabilitarea în condiții de siguranță a fostelor amplasamente a minelor de uraniu din țările terțe, în special în Asia Centrală și în Africa, unde, în prezent, aproximativ 18 % din aprovizionarea globală cu uraniu provine din Africa de Sud, Niger și Namibia.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 7 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7d)   Acest instrument ar trebui să vizeze angajarea țărilor care beneficiază de asistență financiară în temeiul prezentului regulament în direcția consolidării principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor omului și a respectării angajamentelor care decurg din Convențiile de la Espoo și Aarhus.

 

 

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se bazeze pe consultarea, acolo unde este cazul, cu autoritățile relevante ale statelor membre și pe dialogul cu țările partenere.

(8)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se bazeze pe consultarea, acolo unde este cazul, cu autoritățile relevante ale Uniunii și statelor membre, cum ar fi Grupul european de reglementare pentru securitatea nucleară și pe dialogul cu țările partenere. Această consultare ar trebui să aibă loc, în special, în cursul elaborării și înaintea adoptării programelor orientative multianuale. Dacă un astfel de dialog nu permite găsirea unei soluții la preocupările Uniunii în materie de securitate nucleară, nu ar trebui acordată finanțarea externă în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Ar trebui promovată o abordare individuală și diferențiată față de țările care beneficiază de sprijin prin acest Instrument. Utilizarea Instrumentului ar trebui să se bazeze pe evaluarea nevoilor specifice ale țărilor care primesc sprijin, precum și pe beneficiile globale preconizate ale Instrumentului, în special pe schimbările structurale din țările respective.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Organismele de reglementare ale statelor membre, organizațiile de asistență tehnică, întreprinderile de inginerie nucleară și serviciile de energie nucleară au expertiza și know-how-ul necesare în ceea ce privește punerea în aplicare a celor mai înalte standarde de securitate nucleară și de protecție împotriva radiațiilor într-o varietate de sisteme de reglementare ale statelor membre, care pot constitui o sursă utilă de sprijin pentru țările partenere care își propun să facă același lucru în cadrele lor de reglementare și industriale naționale.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Ori de câte ori este posibil și adecvat, rezultatele acțiunii externe a Comunității ar trebui să fie monitorizate și evaluate pe baza unor indicatori definiți în prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări și măsurabili, adaptați particularităților și obiectivelor instrumentului și, de preferință, bazați pe cadrul de rezultate al țării partenere.

(9)  Rezultatele acțiunii externe a Comunității ar trebui să fie monitorizate și evaluate pe baza unor indicatori definiți în prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări și măsurabili, adaptați particularităților și obiectivelor instrumentului și, de preferință, bazați pe cadrul de rezultate al țării partenere. Indicatorii ar trebui să fie de performanță și să vizeze obținerea de rezultate, pentru a impune țărilor beneficiare să își asume o responsabilitate și o răspundere mai mari față de Uniune și statele membre în ceea ce privește rezultatele obținute în cadrul punerii în aplicare a măsurilor de îmbunătățire a siguranței.

 

 

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Uniunea și Comunitatea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii lor externe. Acest lucru ar trebui să fie obținut prin intermediul coerenței și al complementarității între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și prin crearea de sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii. Pentru a maximiza impactul acțiunilor combinate în vederea atingerii unui obiectiv comun, prezentul regulament ar trebui să permită combinarea formelor de finanțare cu alte programe ale Uniunii, atât timp cât contribuțiile nu acoperă aceleași costuri.

(10)  Uniunea și Comunitatea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență și optim în utilizarea resurselor disponibile și ar trebui să urmărească să-și îmbunătățească implementarea și calitatea cheltuielilor, pentru a optimiza impactul acțiunii lor externe. Acest lucru ar trebui să fie obținut prin intermediul coerenței și al complementarității între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și prin crearea de sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii, cum ar fi programele de cercetare și formare ale Euratom. Pentru a maximiza impactul acțiunilor combinate în vederea atingerii unui obiectiv comun, prezentul regulament ar trebui să permită combinarea formelor de finanțare cu alte programe ale Uniunii, atât timp cât contribuțiile nu acoperă aceleași costuri.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese în funcție de capacitatea lor de a îndeplini obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile aferente controalelor, sarcina administrativă și eventualul risc de neconformitate. Ar trebui să fie avută în vedere utilizarea sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare, precum și finanțarea care nu este legată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(14)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese în funcție de capacitatea lor de a îndeplini obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile aferente controalelor, sarcina administrativă și eventualul risc de neconformitate, ținând cont în același timp de accesibilitatea acestora pentru potențialii parteneri și de capacitatea lor de a crea securitate juridică. Ar trebui să fie avută în vedere utilizarea sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare, precum și finanțarea care nu este legată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Pentru a încuraja aplicarea celor mai înalte standarde de securitate nucleară în țările terțe, procesele decizionale și de negociere din cadrul Comisiei și al țărilor terțe trebuie să fie eficiente și rapide.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a completa activitățile de cooperare din domeniul nuclear care sunt finanțate în temeiul [Regulamentului privind IVCDCI], în special pentru a sprijini promovarea unui nivel ridicat de securitate nucleară și de radioprotecție, precum și aplicarea unor controale de garanții nucleare eficace și eficiente asupra materialelor nucleare în țările terțe, pe baza activităților din cadrul Comunității și în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a completa activitățile de cooperare din domeniul nuclear care sunt finanțate în temeiul [Regulamentului privind IVCDCI], în special pentru a sprijini promovarea unui nivel ridicat de securitate nucleară și de radioprotecție, precum și aplicarea unor controale de garanții nucleare eficace și eficiente asupra materialelor nucleare în țările terțe, pe baza cadrelor de reglementare și a celor mai bune practici din cadrul Comunității și în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, și pentru a contribui la asigurarea unei utilizări exclusiv civile a materialelor nucleare și prin aceasta, a protecției cetățenilor și a mediului. În cadrul acestui obiectiv, prezentul regulament urmărește, de asemenea, să sprijine punerea în aplicare a transparenței în procesul de luare a deciziilor în domeniul nuclear de către autoritățile țărilor terțe.

 

Cooperarea asigurată de Uniune în domeniul securității și al garanțiilor nucleare în temeiul prezentului regulament nu are ca scop promovarea energiei nucleare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  promovarea unei culturi a securității nucleare eficace și punerea în aplicare a celor mai înalte standarde de securitate nucleară și de radioprotecție, precum și îmbunătățirea continuă a securității nucleare;

(a)  promovarea unei culturi și a unei guvernanțe eficace a securității nucleare și îmbunătățirea continuă a securității nucleare, precum și punerea în aplicare a celor mai înalte standarde de securitate nucleară și de radioprotecție existente la nivel comunitar și internațional pentru activitățile nucleare în cauză;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, precum și dezafectarea și reabilitarea fostelor amplasamente și instalații nucleare;

(b)  gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive, de la generare până la eliminarea finală, inclusiv a combustibilului uzat (respectiv pretratarea, tratarea, prelucrarea, depozitarea și eliminarea), precum și dezafectarea și reabilitarea eficiente și în condiții de siguranță a fostelor amplasamente și instalații nucleare, precum și a amplasamentelor tradiționale legate de extracția de uraniu sau de obiecte și materiale radioactive scufundate;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  instituirea unor sisteme de control de garanții eficiente și eficace.

(c)  instituirea unor garanții eficiente, eficace și transparente pentru materialul nuclear;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  încurajarea promovării transparenței și deschiderii totale a autorităților din țările terțe, precum și a informării și participării publice la procesele decizionale legate de securitatea instalațiilor nucleare și de practicile eficace de gestionare a deșeurilor radioactive, în conformitate cu convențiile și instrumentele internaționale relevante;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  folosirea cunoștințelor și a acțiunilor aferente Instrumentului pentru a dobândi influență politică în organizațiile internaționale în domeniul energiei și securității;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură atât consecvența, sinergia și complementaritatea cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX privind IVCDCI, cu alte programe care se înscriu în acțiunea externă a Uniunii și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, cât și coerența politicilor din domeniul dezvoltării.

1.  În punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură atât consecvența, sinergia și complementaritatea cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX privind IVCDCI, cu alte programe care se înscriu în acțiunea externă a Uniunii și cu alte politici și acte legislative relevante ale Uniunii, cum ar fi Directiva 2009/11/Euratom, Directiva 2011/70/Euratom și Directiva 2013/59/Euratom, obiectivele și valorile și programele Uniunii, cum ar fi Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont Europa, precum și coerența politicilor pentru dezvoltare.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia coordonează cooperarea cu țările terțe, cu organizațiile internaționale care au obiective similare, în special AIEA și OCDE/AEN. Această coordonare va permite Comunității și organizațiilor în cauză să evite orice suprapunere a acțiunilor și finanțărilor în țări terțe. De asemenea, Comisia implică autoritățile competente ale statelor membre și operatorii europeni în îndeplinirea acestei sarcini, crescând astfel calitatea expertizei europene în domeniul securității nucleare și al garanțiilor nucleare.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în perioada 2021-2027 este de 300 de milioane EUR în prețuri curente.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în perioada 2021-2027 este de 266 de milioane EUR în prețuri constante.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acordurile de asociere, acordurile de parteneriat și cooperare, acordurile multilaterale și alte acorduri prin care se stabilește o relație cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu țările partenere, precum și concluziile Consiliului European și concluziile Consiliului, declarațiile summiturilor sau concluziile reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, comunicările Comisiei sau comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul general de politică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Acquis-ul comunitar privind securitatea nucleară și gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, acordurile de asociere, acordurile de parteneriat și cooperare, acordurile multilaterale și alte acorduri prin care se stabilește o relație cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu țările partenere, precum și concluziile Consiliului European și concluziile Consiliului, declarațiile summiturilor sau concluziile reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, comunicările Comisiei sau comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul general de politică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programele indicative multianuale au drept scop asigurarea unui cadru coerent pentru cooperarea dintre Comunitate și țara terță sau regiunea parteneră în cauză, în conformitate cu scopul general și domeniul de aplicare, cu obiectivele, principiile și politica Comunității și pe baza cadrului de politică menționat la articolul 5.

2.  Programele indicative multianuale au drept scop asigurarea unui cadru coerent pentru cooperarea dintre Comunitate și țara terță, regiunea parteneră sau organizația internațională în cauză, în conformitate cu scopul general și domeniul de aplicare, cu obiectivele, principiile și politica Comunității și pe baza cadrului de politică menționat la articolul 5.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Programele indicative multianuale constituie fundamentul general pentru cooperare și stabilesc obiectivele Comunității pentru cooperarea în temeiul prezentului regulament, ținând seama de nevoile țărilor vizate, de prioritățile Comunității, de situația internațională și de activitățile țărilor terțe respective. De asemenea, programele indicative multianuale precizează valoarea adăugată a cooperării și modul de evitare a suprapunerii cu alte programe și inițiative, în special cele ale organizațiilor internaționale care urmăresc obiective similare și ale marilor donatori.

3.  Programele indicative multianuale constituie fundamentul general pentru cooperare și stabilesc obiectivele Comunității pentru cooperarea în temeiul prezentului regulament, ținând seama de nevoile și circumstanțele țărilor vizate, de prioritățile Comunității, de situația internațională și de activitățile țărilor terțe respective. De asemenea, programele indicative multianuale precizează valoarea adăugată a cooperării și modul de evitare a suprapunerii cu alte programe și inițiative, în special cele ale organizațiilor internaționale care urmăresc obiective similare și ale marilor donatori.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Programele orientative multianuale au scopul de a angaja țările care beneficiază de asistență financiară în temeiul prezentului regulament să respecte angajamentele care decurg din acordurile cu Uniunea și Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, să se angajeze să respecte convențiile internaționale relevante, standardele de securitate nucleară și de protecție împotriva radiațiilor și să se angajeze să pună în aplicare recomandările și măsurile relevante, în condițiile celor mai înalte standarde de transparență și publicitate.

 

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Programele indicative multianuale ar trebui să stabilească un cadru pentru o supraveghere calificată și independentă, pentru a mări nivelul de securitate nucleară a țărilor partenere. Ele ar putea include dispoziții care să sprijine autoritățile de reglementare în domeniul nuclear în efectuarea unor evaluări cuprinzătoare ale riscurilor și securității („teste de stres”) instalațiilor nucleare, pe baza acquis-ului comunitar în domeniul securității nucleare și al deșeurilor radioactive, precum și în punerea în aplicare a recomandărilor care decurg din aceste teste de stres și din monitorizarea aplicării măsurilor relevante, de exemplu în țările în curs de aderare, în țările candidate, în țările potențial candidate și în țările vizate de politica europeană de vecinătate.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Programele indicative multianuale sunt bazate pe un dialog cu țările sau regiunile partenere.

5.  Programele indicative multianuale sunt bazate pe un dialog cu țările sau regiunile partenere. În procesul de elaborare și înainte de adoptarea programelor, Comisia ar trebui să consulte Grupul european de reglementare pentru securitatea nucleară (ENSREG) și, dacă este cazul, autoritățile naționale competente ale statelor membre.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia adoptă programele indicative multianuale în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). Conform aceleiași proceduri, Comisia revizuiește și, dacă este necesar, actualizează respectivele programe indicative.

6.  Comisia adoptă programele indicative multianuale în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). Comisia le evaluează la jumătatea perioadei și, conform aceleiași proceduri, dacă este necesar, revizuiește și actualizează respectivele programe indicative.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  planurile de acțiune, măsurile individuale și măsurile de sprijin pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 10 milioane EUR;

(a)  măsurile individuale și măsurile de sprijin pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 10 milioane EUR;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cheltuieli legate de informare și de comunicare, inclusiv elaborarea de strategii de comunicare și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii și vizibilitatea acestor priorități.

(b)  cheltuieli legate de informare și de comunicare, inclusiv elaborarea de strategii de comunicare și de comunicare instituțională a priorităților politice, scopurile și valorile Uniunii, precum și vizibilitatea acestora.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Criterii aplicabile cooperării internaționale în materie de securitate nucleară

 

1.  O înțelegere comună și un acord reciproc între țara terță și Comunitate sunt confirmate printr-o solicitare oficială adresată Comisiei, prin care guvernul respectiv își asumă obligații.

 

2.  Țările terțe care doresc să coopereze cu Comunitatea sunt membre ale Tratatului de neproliferare a armelor nucleare și ar trebui să aibă un protocol adițional sau un acord de garanții nucleare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, suficiente pentru a oferi garanții credibile că materialele nucleare declarate nu sunt folosite decât pentru activitățile nucleare pașnice și că nu există materiale sau activități nucleare nedeclarate în statul respectiv. Aceste țări subscriu pe deplin la principiile fundamentale de securitate, astfel cum sunt prevăzute în standardele de securitate ale AIEA, și sunt părți la convențiile relevante, precum Convenția privind securitatea nucleară din 1994 și Convenția comună privind securitatea managementului combustibilului uzat și securitatea managementului deșeurilor radioactive sau au luat măsuri care să demonstreze un angajament ferm de aderare la convențiile respective. În cazul unei cooperări active, acest angajament se evaluează anual, ținând seama de rapoartele naționale și de alte documente privind implementarea convențiilor relevante. Pe baza evaluării respective, se ia o decizie privind continuarea cooperării. În cazuri de urgență, se dă dovadă în mod excepțional de flexibilitate la aplicarea acestor principii.

 

3.  Pentru a asigura și monitoriza conformitatea cu obiectivele de cooperare din prezentul regulament, țara terță beneficiară acceptă evaluarea acțiunilor întreprinse în temeiul alineatului (2). Evaluarea permite monitorizarea și verificarea conformității cu obiectivele convenite și poate fi o condiție pentru continuarea plății contribuției Comunității.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Monitorizarea, raportarea și evaluarea se efectuează în conformitate cu articolul 31 alineatele (2), (4), (5) și (6), precum și cu articolele 32 și 36 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX privind IVCDCI.

(1)  Monitorizarea, raportarea și evaluarea se efectuează în conformitate cu articolul 31 alineatele (2), (4), (5) și (6), precum și cu articolele 32 și 36 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX privind IVCDCI. După consultarea ENSREG, în cadrul comisiei Instrumentului european pentru cooperarea internațională în materie de securitate nucleară se discută și se prezintă Parlamentului European evaluări specifice, menționate la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX privind IVCDCI, legate de securitatea nucleară, protecția și garanțiile împotriva radiațiilor.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numărul de acte juridice și de acte de reglementare elaborate, introduse și/sau revizuite; și

(a)  numărul de acte juridice și de acte de reglementare elaborate, introduse și/sau revizuite și punerea lor în aplicare cu succes, precum și impactul acestora asupra standardelor și garanțiilor de securitate nucleară în țările respective, inclusiv impactul asupra cetățenilor și mediului;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul de studii de proiectare, de concept sau de fezabilitate în vederea înființării unor instalații care să fie conforme cu cele mai înalte standarde de securitate nucleară.

(b)  numărul de studii de proiectare, de concept sau de fezabilitate în vederea înființării unor instalații care să fie conforme cu cele mai înalte standarde de securitate nucleară și aplicarea reușită a rezultatelor acestor studii.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  siguranța nucleară, protecția împotriva radiațiilor și măsuri de protecție eficiente și efective, bazate pe cele mai înalte standarde de securitate nucleară, protecție împotriva radiațiilor și garanții nucleare, inclusiv rezultate internaționale ale evaluărilor reciproce, aplicate în instalații nucleare.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Transparență

 

Comisia și țările terțe care cooperează cu Uniunea în cadrul acestui Instrument se asigură că informațiile necesare privind măsurile de siguranță nucleară întreprinse în aceste țări terțe cu ajutorul Instrumentului și în ceea ce privește standardele lor de siguranță nucleară în general sunt puse la dispoziția lucrătorilor și a publicului larg, acordând o atenție specială autorităților locale, populației și părților interesate aflate în vecinătatea unei instalații nucleare. Această obligație cuprinde și garanția că autoritatea de reglementare competentă și deținătorii de licențe furnizează informații în domeniile lor de competență. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu legislația și instrumentele internaționale relevante, cu condiția ca acest fapt să nu pună în pericol alte interese prioritare, precum securitatea, recunoscute prin legislația și instrumentele internaționale relevante.


EXPUNERE DE MOTIVE

INTRODUCERE

Instrumentele de finanțare externă oferă UE instrumentele necesare pentru consolidarea rolului său și pentru asigurarea promovării intereselor și valorilor sale pe scena mondială.

Sprijinul pentru securitatea nucleară în țările terțe de către Comunitățile Europene a început ca răspuns la creșterea sensibilizării cu privire la efectele transfrontaliere ale accidentului de la Cernobîl (1986), cu intenția de a transfera cunoștințele, cultura siguranței la nivel înalt și regimurile sofisticate de reglementare care există în statele membre ale UE care au centrale nucleare. Aceasta a fost o recunoaștere a nevoii urgente de asistență pentru operarea în condiții de siguranță, reglementarea și reabilitarea deșeurilor preexistente în noile state independente după dizolvarea Uniunii Sovietice în 1991.

După abordarea nevoilor extrem de urgente, cooperarea Comunităților Europene s-a axat pe asistența în materie de reglementare nucleară, pe gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive și pe garanțiile pentru materialele nucleare. În timp ce sfera geografică a acestuia a devenit mondială, accentul a fost pus pe țările din apropierea UE.

Accidentul de la Fukushima Daiichi din 2011 a subliniat încă o dată importanța faptului ca autorități de reglementare puternice, independente și competente să asigure utilizarea sigură a energiei nucleare.

Regimul de neproliferare a fost, de asemenea, contestat în ultimii ani și necesită un sprijin permanent în vederea consolidării cadrului internațional menit să prevină răspândirea armelor de distrugere în masă. Acesta este rolul principal al controalelor de garanții nucleare aplicate materialelor nucleare, care vizează prevenirea și detectarea deturnării materialelor nucleare.

Realizările în domeniul sprijinului acordat țărilor terțe în ceea ce privește securitatea și garanțiile, inclusiv activitățile din cadrul actualului Instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară, sunt recunoscute în mod corespunzător și sunt supuse unor evaluări inter pares succesive de către AIEA, WANO (Asociația Mondială a Operatorilor Nucleari), iar altele confirmă efectul pozitiv al acțiunilor finalizate în cadrul acestei inițiative a UE.

SIMPLIFICAREA INSTRUMENTELOR DE ACȚIUNE EXTERNĂ

Simplificarea cadrului de reglementare reprezintă o prioritate pentru Parlamentul European și pentru Comisie. Raționalizarea mai multor instrumente, în vederea regrupării lor într-un singur instrument cuprinzător, oferă ocazia de a raționaliza sistemele de gestionare și de supraveghere ale acestora, reducând astfel sarcina administrativă care grevează instituțiile UE și statele membre. În loc să se concentreze pe mai multe procese de programare, eforturile ar fi axate pe obiectivele politice și pe angajamentul față de partenerii externi. Acțiunile care primesc finanțări cumulative din diferite programe ale Uniunii trebuie să fie combinate, astfel încât să fie transparente și să poată fi auditate o singură dată, auditul respectiv acoperind toate programele implicate și normele aplicabile fiecăruia.

Un instrument amplu ar oferi o abordare mai cuprinzătoare din punct de vedere geografic și tematic, care să faciliteze punerea în aplicare a diferitelor politici în mod transregional, multisectorial și global, asigurând astfel un transfer coerent al practicilor la nivel înalt în domeniul securității, reglementării și garanțiilor nucleare existente în statele membre ale UE care au reactoare nucleare.

Raportorul salută crearea unui Instrument amplu de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) care cuprinde 10 instrumente de acțiune externă existente. Unele părți ale activităților de cooperare în materie de securitate nucleară acoperite în prezent de Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară nu intră sub incidența unui instrument amplu raționalizat IVCDCI, deoarece acestea trebuie să urmeze procedura specifică prevăzută la articolul 203 din Tratatul Euratom, care este incompatibilă cu procedura care se bazează pe articolele 209 și 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Raportorul salută noul Instrument european pentru securitate nucleară care completează instrumentul amplu IVCDCI și cu care partajează aceleași norme de monitorizare, raportare, evaluare, informare, comunicare și publicitate, astfel cum se specifică în regulamentul privind instrumentul amplu IVCDCI. În ceea ce privește alinierea normelor, integrarea unor dispoziții ale Regulamentului comun de punere în aplicare va oferi atât IVCDCI, cât și Instrumentului european pentru securitate nucleară (EINS) un set coerent de principii în toate componentele sale, astfel încât va fi mai ușor de înțeles pentru parteneri și agenții responsabili cu punerea în aplicare.

OBIECTIVELE EINS

Raportorul este de acord că Instrumentul european pentru securitate nucleară ar trebui să promoveze și să transfere țărilor terțe normele, standardele și practicile de securitate nucleară avansate din statele membre ale UE, în conformitate cu dispozițiile Tratatului EURATOM și cu un set de trei directive privind protecția împotriva radiațiilor, securitatea nucleară și gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive ( acquis-ul comunitar ).

Deoarece directivele UE sunt transpuse în cadrele juridice ale statelor membre, care variază enorm, au fost elaborate cunoștințe specializate pentru a realiza acest lucru. Acest know-how este foarte relevant și practic pentru a sprijini anumite țări partenere care și-au propus să procedeze în același mod în ceea ce privește cadrul lor juridic și industrial național.

Instituirea unor autorități competente și independente de reglementare în domeniul nuclear este extrem de importantă, iar acest fapt, la rândul său, va garanta implementarea celor mai înalte standarde de siguranță în țările partenere. Statele membre cu centrale nucleare au de jucat un rol important în această privință.

Instrumentul european pentru securitate nucleară ar trebui să promoveze cooperarea internațională pe baza convențiilor privind securitatea nucleară și gestionarea deșeurilor radioactive și a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare.

Țările partenere sunt încurajate să devină părți la aceste convenții pentru a permite o evaluare periodică inter pares, asistată de AIEA, a sistemelor naționale relevante. Rapoartele de evaluare produse de convenții oferă o viziune externă asupra situației și provocărilor legate de securitatea nucleară în țările terțe, care poate fi utilizată în programarea sprijinului european la nivel înalt. Evaluările inter pares WANO pot fi, de asemenea, utile în prioritizarea nevoilor concrete de sprijin în țările terțe în cauză.

Obiectivele Instrumentului european pentru securitate nucleară ar trebui, de asemenea, să fie relevante pentru nevoile și prioritățile partenerilor din țările terțe, evidențiate în cadrul consultărilor, al foilor de parcurs, al strategiilor și al structurilor dedicate.

IMPLEMENTAREA EINS

Raportorul consideră că serviciile Comisiei și toți agenții de implementare trebuie să urmărească în continuare identificarea unor modalități îmbunătățite de măsurare a eficacității și impactului. Acest lucru ar trebui realizat începând din etapele de planificare și programare, prin intermediul monitorizării și al evaluării orientate spre rezultate, și până la analiza finală a rezultatelor. Modalitățile de măsurare îmbunătățite pot, de asemenea, facilita comunicarea rezultatelor obținute către factorii de decizie care nu sunt experți. O cooperare strânsă cu AIEA, WANO și altele este esențială pentru a evita dublarea eforturilor.

Gestionarea centralizată a EINS este un bun mecanism pentru a se garanta că asistența calificată este furnizată pe baza expertizei nucleare de înalt nivel, într-un mod coordonat cu autoritățile relevante ale statelor membre, care au efectiv cunoștințele și expertiza necesare. Gestionarea centralizată sprijină, de asemenea, o coordonare strânsă a EINS cu programele și planurile de acțiune ale celorlalte instrumente de sprijin pentru acțiuni externe.

În ceea ce privește coerența cu alte instrumente, instrumentul amplu raționalizat IVCDCI va reduce multitudinea de programe, inclusiv separarea dintre programele geografice și cele tematice în cadrul diferitelor instrumente, și, prin urmare, posibilitatea de suprapunere a acțiunilor poate fi evitată. Capacitatea delegațiilor UE implicate în punerea în aplicare a sprijinului extern ar trebui să fie consolidată în continuare, astfel încât să fie mai bine pregătită să depășească dificultățile în gestionarea și exploatarea complementarităților și să creeze sinergii între instrumente.

În ceea ce privește coerența cu statele membre, constatările evidențiază potențialul de consolidare în continuare a programării comune. Totuși, acest lucru ar necesita un angajament mai ferm,

în anumite cazuri, din partea guvernelor țărilor partenere și a statelor membre.

CONCLUZIE

Provocările contemporane:

-  Îmbătrânirea centralelor nucleare și programele de extindere a duratei de viață;

-  Dezafectarea în condiții de siguranță a centralelor oprite;

-  Decizia unor noi state de a introduce energia nucleară în mixul lor energetic.

Aceste provocări deschid oportunități pentru asistență suplimentară din partea Comunității pentru țările terțe în cauză în ceea ce privește consolidarea capacității autorității de reglementare, instituirea unor proceduri adecvate de acordare a licențelor, examinarea evaluărilor siguranței și punerea în aplicare a recomandărilor, stabilirea și menținerea unor dispoziții solide pentru gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive.

Ar trebui să se pună un accent deosebit pe țările din vecinătatea apropiată care au făcut parte cândva din Uniunea Sovietică. Acest lucru se aplică țărilor care sunt în curs de a dezvolta noi centrale nucleare, precum și celor care se ocupă cu fenomenele de îmbătrânire și dezafectare a centralelor nucleare existente.

Raportorul consideră că, în cadrul noului EINS, Uniunea va continua să sprijine țările terțe în cauză în adoptarea celor mai înalte standarde de siguranță existente în statele membre ale UE și la nivel internațional în ceea ce privește toate activitățile nucleare, inclusiv garanțiile nucleare, într-un mod eficace și mai coordonat.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (22.11.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Raportor pentru aviz: Petras Auštrevičius

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul sprijină, în general, obiectivele propunerii de regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom. Acest regulament va prevedea noi acțiuni și o continuitate a măsurilor UE finanțate în cadrul Instrumentului pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (2014-2020).

UE trebuie să asigure în continuare un nivel ridicat de securitate nucleară în vecinătatea sa și în întreaga lume, așa cum face pentru cele 28 de state membre ale sale. Accidentele produse la Cernobîl (1986) și Fukushima (2011) au avut consecințe în materie de sănătate publică și în plan politic la nivel mondial; prin urmare, UE ar trebui să depună în continuare eforturi pentru a utiliza experiența sa îndelungată în materie de utilizare civilă a energiei nucleare în acest domeniu și pentru a sprijini eforturile internaționale în vederea respectării standardelor de siguranță nucleară și activitățile conexe.

Propunerea Comisiei se axează pe asistența financiară și pe măsuri conexe care vizează promovarea unei securități nucleare și a unei siguranțe nucleare eficace la nivel mondial, în special promovarea unei veritabile culturi în materie de securitate nucleară, punerea în aplicare a celor mai înalte standarde în materie de securitate nucleară și de radioprotecție și îmbunătățirea continuă a securității nucleare, gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, precum și dezafectarea și reabilitarea fostelor situri și instalații nucleare, instituirea unor sisteme de control de garanții eficiente și eficace.

În ceea ce privește contextul acțiunii externe a UE, angajamentele privind siguranța nucleară, neproliferarea și securitatea nucleară, precum și obiectivele de dezvoltare durabilă și interesul general al UE ar trebui să joace un rol esențial în orientarea programării acțiunilor în temeiul prezentului regulament, după cum se prevede în principiile acțiunilor externe ale Uniunii, prevăzute la articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Instrumentul ar trebui să abordeze în continuare interesele în materie de politică externă ale UE, nevoile și prioritățile stabilite pe baza acordurilor de parteneriat sau a angajamentelor internaționale, cu sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și al Grupului G7 pentru siguranță și securitate nucleară (GNSG).

Raportorul subliniază rolul strategic constant al SEAE în materie de programare și ciclu de management în ceea ce privește coordonarea, coerența și compatibilitatea acestor măsuri cu alte acțiuni ale UE (de exemplu, actualul Instrument care contribuie la stabilitate și pace sau viitorul Regulament privind NDICI - Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională), respectând spiritul și litera convențiilor și tratatelor internaționale, precum și reacția sa flexibilă la evoluțiile de pe plan internațional (de exemplu, Planul comun de acțiune cuprinzător privind Iranul) și sprijinirea dialogului politic și a eforturilor diplomatice ale Uniunii față de partenerii săi, în special, țările din imediata sa vecinătate.

Raportorul subliniază valoarea adăugată a UE, în comparație cu posibilele acțiuni individuale ale statelor membre ale UE, și efectul de pârghie politică pe care îl poate avea acesta.

Esențial este faptul că proiectul de aviz propune, de asemenea, să adauge dispoziții care ar dezvolta capacitățile UE de promovare a unei culturi eficace a securității nucleare și ar implementa cele mai înalte standarde în materie de securitate nucleară și radioprotecție, în special în vecinătatea imediată a UE. Monitorizarea și supravegherea siturilor nucleare, încă de la început, trebuie asigurată prin mecanisme ale UE sau ale altor organisme internaționale relevante în acest domeniu, cum ar fi AIEA. Amendamentele urmăresc să definească și să finanțeze măsuri pentru punerea în aplicare a recomandărilor privind testele de rezistență pentru centralele nucleare și să prevadă mecanismele de monitorizare relevante în ceea ce privește centralele nucleare aflate în construcție în vecinătatea imediată a UE. În plus, ar trebui introdus principiul condiționalității, pentru ca sprijinul general acordat de UE unei țări să fie condiționat de nivelul de cooperare și de deschidere al acesteia din urmă în domeniul securității nucleare. Pentru a da un exemplu concret, centrala nucleară de la Ostroveț, din Belarus, ar trebui să intre sub incidența acestui mecanism(1).

În ceea ce privește noile domenii de sprijin propuse mai sus, raportorul propune majorarea bugetului prevăzut de la 300 de milioane EUR la 350 de milioane EUR.

Raportorul reamintește că provizionarea garanției pentru acțiune externă pentru împrumuturile acordate țărilor terțe menționate la articolul 10 alineatul (2) din prezentul regulament (EINS) este finanțată în temeiul aceluiași regulament (IENS), dar sub rezerva respectării normelor stabilite la articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul NDICI.

În conformitate cu articolul 203 din Tratatul Euratom, Parlamentul European este doar consultat și, prin urmare, nu este implicat într-o procedură legislativă ordinară.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Prin urmare, angajamentele privind siguranța nucleară, neproliferarea și securitatea nucleară, precum și obiectivele de dezvoltare durabilă și interesul general al Uniunii ar trebui să joace un rol vital în orientarea programării acțiunilor în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Obiectivele secundare ale programului ar trebui să includă finanțarea unei tranziții echitabile pentru foștii angajați și comunitățile locale care se confruntă cu șomajul ca urmare a dezafectării unor amplasamente nucleare nesigure.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Comunitatea ar trebui să continue cooperarea strânsă, în conformitate cu capitolul 10 din Tratatul Euratom, cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), în ceea ce privește securitatea nucleară și controlul de garanții nucleare, pentru promovarea obiectivelor prevăzute la titlul II capitolele 3 și 7.

(6)  Comunitatea ar trebui să continue cooperarea strânsă, în conformitate cu capitolul 10 din Tratatul Euratom, cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), cu NATO și cu autoritățile statelor membre, în ceea ce privește securitatea nucleară și controlul de garanții nucleare, pentru promovarea obiectivelor prevăzute la titlul II capitolele 3 și 7. Instrumentul ar trebui să promoveze, de asemenea, cooperarea internațională pe baza convențiilor privind securitatea nucleară și gestionarea deșeurilor radioactive.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Prezentul instrument ar trebui să prevadă acțiuni de sprijinire a acestor obiective și să se bazeze pe acțiunile sprijinite anterior în temeiul Regulamentului (Euratom) nr. 237/201424 referitoare la securitatea nucleară și controlul de garanții nucleare în țările terțe, în special în țările în curs de aderare, țările candidate și țările potențial candidate.

(7)  Prezentul instrument ar trebui să prevadă acțiuni de sprijinire a acestor obiective și să se bazeze pe acțiunile sprijinite anterior în temeiul Regulamentului (Euratom) nr. 237/201424 referitoare la securitatea nucleară, gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive, dezafectarea în condiții de siguranță și reabilitarea fostelor amplasamente nucleare și controlul de garanții nucleare în țările terțe, în special în țările în curs de aderare, țările candidate și țările potențial candidate, în spațiul de vecinătate, în sensul [Regulamentului privind IVCDCI] („spațiul de vecinătate”), precum și în țările partenere care au încheiat acorduri de asociere, parteneriat și cooperare cu Uniunea.

__________________

__________________

24 Regulamentul (Euratom) nr. 237/2014 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind instituirea unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (JO L 77, 15.3.2014, p. 109).

24 Regulamentul (Euratom) nr. 237/2014 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind instituirea unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (JO L 77, 15.3.2014, p. 109).

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se bazeze pe consultarea, acolo unde este cazul, cu autoritățile relevante ale statelor membre și pe dialogul cu țările partenere.

(8)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se bazeze pe consultarea cu autoritățile relevante ale Uniunii și ale statelor membre și pe un dialog eficace și orientat către rezultate cu țările partenere. Dacă un astfel de dialog nu permite găsirea unei soluții la preocupările Uniunii în materie de securitate nucleară, finanțarea externă în temeiul prezentului regulament, [a Regulamentului privind IVCDCI] și [a Regulamentului IPA III] ar trebui suspendată temporar sau nu ar trebui acordată. În plus, Uniunea ar trebui să fie pregătită să răspundă preocupărilor legitime ale statelor membre în ceea ce privește securitatea nucleară a noilor centrale nucleare, în special a celor construite în țările în curs de aderare, în țările candidate și în țările potențial candidate, precum și în spațiul de vecinătate.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Ca parte a acestui instrument, Uniunea ar putea sprijini organismele de reglementare în domeniul nuclear în efectuarea testelor de rezistență bazate pe acquis-ul Uniunii în domeniul securității nucleare, precum și măsuri ulterioare de punere în aplicare, în special cele legate de centralele nucleare care sunt în construcție în țările în curs de aderare, în țările candidate și în țările potențial candidate, precum și în spațiul de vecinătate.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Ori de câte ori este posibil și adecvat, rezultatele acțiunii externe a Comunității ar trebui să fie monitorizate și evaluate pe baza unor indicatori definiți în prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări și măsurabili, adaptați particularităților și obiectivelor instrumentului și, de preferință, bazați pe cadrul de rezultate al țării partenere.

(9)  Ori de câte ori este posibil și adecvat, rezultatele acțiunii externe a Comunității ar trebui să fie monitorizate și evaluate pe baza unor indicatori definiți în prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări și măsurabili, adaptați particularităților și obiectivelor instrumentului și, de preferință, bazați pe cadrul de rezultate al țării partenere. Uniunea ar trebui să instituie și să finanțeze mecanismele de monitorizare regulată necesare (de exemplu, echipe de experți sau misiuni ale Uniunii) pentru a supraveghea punerea în aplicare a recomandărilor privind testele de rezistență pentru noile centrale nucleare, în special pentru cele în curs de construcție în vecinătatea imediată a Uniunii.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Trimiterile la instrumentele Uniunii de la articolul 9 din Decizia 2010/427/UE a Consiliului32 ar trebui interpretate ca trimiteri la prezentul regulament și la regulamentele menționate în prezentul regulament. Comisia ar trebui să se asigure că prezentul regulament este pus în aplicare în conformitate cu rolul SEAE, astfel cum este prevăzut în respectiva decizie.

(18)  Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate ar trebui să garanteze coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii, garantând unitatea, coerența și eficacitatea sa, în special prin prezentul regulament. SEAE ar trebui să contribuie la ciclul de programare și gestionare pentru prezentul regulament, pe baza obiectivelor de politică stabilite la articolul 2.

_________________

 

32 Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).

 

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a completa activitățile de cooperare din domeniul nuclear care sunt finanțate în temeiul [Regulamentului privind IVCDCI], în special pentru a sprijini promovarea unui nivel ridicat de securitate nucleară și de radioprotecție, precum și aplicarea unor controale de garanții nucleare eficace și eficiente asupra materialelor nucleare în țările terțe, pe baza activităților din cadrul Comunității și în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a completa activitățile de cooperare din domeniul nuclear care sunt finanțate în temeiul [Regulamentului privind IVCDCI], în special pentru a sprijini promovarea unui nivel ridicat de securitate nucleară, radioprotecție, standarde de transparență, precum și aplicarea unor controale de garanții nucleare eficace și eficiente asupra materialelor nucleare în țările terțe, pe baza activităților din cadrul Comunității și în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Cooperarea asigurată de Uniune în domeniul securității nucleare și garanțiile prevăzute în prezentul regulament nu au ca scop promovarea energiei nucleare și, prin urmare, nu trebuie interpretate ca o măsură de promovare a acestei surse de energie în țările terțe.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  promovarea unei culturi a securității nucleare eficace și punerea în aplicare a celor mai înalte standarde de securitate nucleară și de radioprotecție, precum și îmbunătățirea continuă a securității nucleare;

(a)  promovarea unei culturi a securității nucleare eficace și a radioprotecției și punerea în aplicare a celor mai înalte standarde de securitate nucleară și de radioprotecție, precum și îmbunătățirea continuă a securității nucleare; închiderea anticipată, atunci când facilitatea sau instalația nucleară nu poate fi modernizată pentru a îndeplini pe deplin standardele internaționale acceptate de securitate nucleară;

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, precum și dezafectarea și reabilitarea fostelor amplasamente și instalații nucleare;

(b)  gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive, inclusiv a combustibilului uzat (respectiv pretratarea, tratarea, prelucrarea, depozitarea și eliminarea), precum și dezafectarea și reabilitarea în condiții de securitate a fostelor amplasamente și instalații nucleare, precum și a amplasamentelor tradiționale legate de extracția de uraniu sau de obiecte și materiale radioactive scufundate;

Justificare

Având în vedere pierderea anexei la actualul Regulament nr. 237/2014 al Consiliului ICSN, în cadrul căreia au fost detaliate criteriile și prioritățile, este în prezent important să se elaboreze obiectivele stabilite la articolul 2 din acest nou regulament. Acest amendament urmărește să reintroducă pur și simplu anumite dispoziții care au făcut parte din Regulamentul nr. 237/2014 al Consiliului ICSN.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  instituirea unor sisteme de control de garanții eficiente și eficace.

(c)  instituirea unor sisteme de control de garanții eficiente, eficace și transparente, în care sunt implicate și autoritățile naționale responsabile de combaterea proliferării, inclusiv finanțarea unor evaluări cuprinzătoare ale riscurilor și ale siguranței centralelor nucleare („teste de rezistență”), punerea în aplicare a recomandărilor formulate în urma acestor teste de rezistență, pe baza acquis-ului Uniunii, și a altor măsuri de monitorizare conexe, în special a celor din țările în curs de aderare, din țările candidate și din țările potențial candidate, precum și din spațiul de vecinătate.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  comunicarea către public a modului în care programul a îmbunătățit securitatea nucleară și a dezafectat cu succes fostele amplasamente nucleare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în perioada 2021-2027 este de 300 de milioane EUR în prețuri curente.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în perioada 2021-2027 este de 350 de milioane EUR în prețuri curente.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acordurile de asociere, acordurile de parteneriat și cooperare, acordurile multilaterale și alte acorduri prin care se stabilește o relație cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu țările partenere, precum și concluziile Consiliului European și concluziile Consiliului, declarațiile summiturilor sau concluziile reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, comunicările Comisiei sau comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul general de politică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Acordurile de asociere, acordurile de parteneriat și cooperare, acordurile multilaterale și alte acorduri prin care se stabilește o relație cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu țările partenere, precum și concluziile Consiliului European și concluziile Consiliului, declarațiile summiturilor sau concluziile reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, comunicările Comisiei sau comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și acquis-ul Uniunii în materie de securitate nucleară constituie cadrul general de politică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programele indicative multianuale au drept scop asigurarea unui cadru coerent pentru cooperarea dintre Comunitate și țara terță sau regiunea parteneră în cauză, în conformitate cu scopul general și domeniul de aplicare, cu obiectivele, principiile și politica Comunității și pe baza cadrului de politică menționat la articolul 5.

2.  Programele indicative multianuale au drept scop asigurarea unui cadru coerent pentru cooperarea dintre Comunitate și țara terță, regiunea parteneră sau organizația internațională în cauză, în conformitate cu scopul general și domeniul de aplicare, cu obiectivele, principiile și politica Comunității și pe baza cadrului de politică menționat la articolul 5.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Programele indicative multianuale reflectă scopurile și obiectivele Comunității în cadrul organizațiilor internaționale, astfel cum sunt menționate la articolul 5, valorificând cunoștințele și experiența programului în domeniul securității nucleare în cadrul organizațiilor internaționale relevante.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  planurile de acțiune, măsurile individuale și măsurile de sprijin pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 10 milioane EUR;

(a)  măsurile individuale și măsurile de sprijin pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 10 milioane EUR;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  cheltuielile legate de asigurarea unei tranziții echitabile pentru foștii angajați și pentru comunități în dezafectarea unui amplasament nuclear.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Toate produsele și materialele finanțate în temeiul prezentului regulament pot să provină din țările respective și în condițiile specificate la alineatul (1).

2.  Toate produsele și materialele finanțate în temeiul prezentului regulament pot să provină din țările respective și în condițiile specificate la alineatul (1) și la articolul 11a.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Condiționalitatea și suspendarea asistenței

 

1.   Asistența Uniunii în temeiul prezentului regulament este condiționată de respectarea de către țara parteneră în cauză a următoarelor convenții și tratate:

 

(a)    convențiile internaționale relevante din cadrul AIEA;

 

(b)    Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo, Finlanda, la 25 ianuarie 1991, și Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus, Danemarca, la 25 iunie 1998, și modificările lor ulterioare;

 

(c)  Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare și protocoalele adiționale la acesta;

 

(d)  angajamentele asumate în cadrul acordurilor de parteneriat și de asociere cu Uniunea;

 

(e)   angajamentele privind punerea în aplicare a testelor de rezistență și măsurile conexe.

 

2. În cazul nerespectării condițiilor enumerate la alineatul (1), asistența financiară a Uniunii în temeiul prezentului regulament și al [Regulamentului privind IVDCI] sau al [Regulamentului IPA III], dacă este cazul, este reexaminată și poate fi restricționată sau suspendată temporar.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numărul de acte juridice și de acte de reglementare elaborate, introduse și/sau revizuite; și

(a)  actele juridice și actele de reglementare elaborate, introduse și/sau revizuite; și

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul de studii de proiectare, de concept sau de fezabilitate în vederea înființării unor instalații care să fie conforme cu cele mai înalte standarde de securitate nucleară.

(b)  studiile de proiectare, de concept sau de fezabilitate în vederea înființării unor instalații care să fie conforme cu cele mai înalte standarde de securitate nucleară.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  punerea în aplicare a unor măsuri de îmbunătățire a securității nucleare și a gestionării deșeurilor radioactive, pe baza celor mai înalte standarde de siguranță, inclusiv a recomandărilor privind evaluarea internațională inter pares.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  măsura în care publicul, în țările partenere, a fost informat cu privire la program.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică în conformitate cu Decizia 2010/427/UE.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate garantează coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii, garantând unitatea, coerența și eficacitatea sa, în special prin prezentul regulament. SEAE contribuie la ciclul de programare și gestionare pentru prezentul regulament, pe baza obiectivelor de politică stabilite la articolul 2.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom

Referințe

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Comisie competentă

 

ITRE

 

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

AFET

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

51

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Membri supleanți prezenți la votul final

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Marek Jurek

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

Rezoluția Parlamentului European din 24 noiembrie 2016 referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP)), punctul 15; JO C 224, 27.6.2018, pp. 135–139; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX:52016IP0456


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom

Referințe

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Data sesizării

3.7.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Raportori

       Data numirii

Vladimir Urutchev

5.9.2018

 

 

 

Examinare în comisie

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Renate Sommer

Data depunerii

10.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate