Postup : 2018/0245(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0448/2018

Predkladané texty :

A8-0448/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/01/2019 - 10.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0041

SPRÁVA     *
PDF 894kWORD 121k
10.12.2018
PE 628.432v02-00 A8-0448/2018

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Vladimir Urutchev

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0462),

-  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym (C8-0315/2018),

-  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0448/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Následne by záväzky týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a nešírenia jadrových zbraní, ako aj cieľov udržateľného rozvoja, a celkové záujmy Únie, mali zohrávať dôležitú úlohu pri usmerňovaní programovania opatrení podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Cieľom tohto programu „Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome“ by malo byť presadzovanie nastolenia účinnej a efektívnej jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a uplatňovanie efektívnych a účinných bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály v tretích krajinách, a to na základe vlastných činností v Únii.

(3)  Cieľom tohto programu „Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome“ (ďalej len „nástroj“) by malo byť presadzovanie nastolenia účinnej a efektívnej jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a uplatňovanie efektívnych a účinných bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály v tretích krajinách, a to na základe regulačných rámcov a najlepších postupov, ktoré existujú v Únii.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Tento nástroj by nemal žiadnym spôsobom podporovať využívanie jadrovej energetiky v tretích krajinách a Únii, ale mal by sa zameriavať najmä na zlepšovanie noriem jadrovej bezpečnosti na celom svete a zároveň podporovať vysokú úroveň ochrany pred žiarením a uplatňovanie účinných a efektívnych bezpečnostných opatrení týkajúcich sa jadrových materiálov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  Jadrové havárie v jadrových elektrárňach v Černobyle v roku 1986 a vo Fukušime Daiiči v roku 2011 jasne ukázali, že jadrové havárie majú ničivé globálne následky na občanov a životné prostredie. To zdôrazňuje potrebu najprísnejších noriem a záruk v oblasti jadrovej bezpečnosti a neustále úsilie o zlepšenie týchto noriem a záruk na celom svete, ako aj o zapojenie Spoločenstva do podpory týchto cieľov v tretích krajinách. Tieto normy a záruky by mali odrážať najnovšie postupy, najmä v oblasti správy a regulačnej nezávislosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Toto nariadenie je súčasťou rámca koncipovaného na plánovanie spolupráce a malo by dopĺňať opatrenia v oblasti jadrovej spolupráce financované na základe [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce].

(4)  Toto nariadenie je súčasťou rámca určeného na plánovanie spolupráce a malo by dopĺňať opatrenia v oblasti jadrovej spolupráce financované na základe [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce], na ktoré sa vzťahuje Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej články 209, 212 a 322 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Spoločenstvo je členom Dohovoru o jadrovej bezpečnosti z roku 1994 a Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom z roku 1997.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Transparentnosť a informovanie verejnosti v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou, ochrannými opatreniami, vyraďovaním jadrových zariadení z prevádzky a s činnosťami odpadového hospodárstva, ako to vyžaduje napríklad Aarhuský dohovor (1998), sú dôležitým prvkom predchádzania negatívnym vplyvom rádioaktívneho materiálu na občanov a životné prostredie, a preto by sa mali zaručiť v rámci tohto nástroja.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Spoločenstvo by malo v súlade s kapitolou 10 Zmluvy o Euratome naďalej úzko spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou a jadrovými bezpečnostnými opatreniami na podporu cieľov hlavy II kapitoly 3 a 7.

(6)  Spoločenstvo by malo v súlade s kapitolou 10 Zmluvy o Euratome naďalej úzko spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou a jadrovými bezpečnostnými opatreniami na podporu cieľov hlavy II kapitoly 3 a 7. Ďalej by malo spolupracovať s ďalšími vysoko zodpovednými medzinárodnými organizáciami v tejto oblasti, ako je Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj/Agentúra pre jadrovú energiu, Európska banka pre obnovu a rozvoj a Environmentálne partnerstvo Severnej dimenzie, ktoré sledujú podobné ciele v oblasti jadrovej bezpečnosti ako Spoločenstvo. Súdržnosť, komplementárnosť a spolupráca medzi týmto nástrojom a týmito organizáciami a ich programami môžu zvýšiť rozsah, účinnosť a efektívnosť jadrových bezpečnostných opatrení na celom svete. Malo by sa zabrániť zbytočnej duplicite a prekrývaniu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  V záujme neustáleho zlepšovania jadrovej bezpečnosti a posilňovania regulácie v tejto oblasti v Únii Rada prijala smernicu Rady 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom a 2013/59/Euratom. Tieto smernice, ako aj prísne normy Spoločenstva týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, slúžia ako usmernenie pre činnosti financované v rámci tohto nástroja a motivujú spolupracujúce tretie krajiny na vykonávanie predpisov a noriem s rovnakou úrovňou bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Nástroj by mal podporovať aj medzinárodnú spoluprácu založenú na dohovoroch o jadrovej bezpečnosti a nakladaní s rádioaktívnym odpadom. Partnerské krajiny by mali byť povzbudzované k tomu, aby sa stali zmluvnými stranami týchto dohovorov, ktoré umožňujú pravidelné partnerské preskúmanie ich vnútroštátnych systémov s pomocou MAAE. Partnerské preskúmania poskytujú externý pohľad na súčasný stav a výzvy v oblasti jadrovej bezpečnosti v tretích krajinách, ktoré možno využiť pri programovaní podpory Únie na vysokej úrovni. Tento nástroj môže mať úžitok z preskúmaní rešpektovaných medzinárodných agentúr pre jadrovú energiu, ktoré vykonávajú partnerské preskúmania podávané potenciálnym príjemcom tohto nástroja. Zistenia a odporúčania takýchto partnerských preskúmaní, ktoré sa sprístupnia vnútroštátnym orgánom, môžu byť takisto nápomocné pri stanovovaní priorít konkrétnych podporných opatrení pre dotknuté tretie krajiny.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c)  Koncepcie jadrovej bezpečnosti a jadrovej ochrany sú neoddeliteľne spojené, pretože v oblasti jadrovej bezpečnosti, napríklad v procesoch bezpečnej prevádzky, môžu vzniknúť jadrové bezpečnostné riziká, a pretože riziká jadrovej ochrany, najmä nové riziká, napr. v oblasti kybernetickej bezpečnosti, môžu viesť k novým výzvam v oblasti jadrovej bezpečnosti. Činnosti Únie v oblasti jadrovej ochrany v tretích krajinách, ako sú stanovené v prílohe II k nariadeniu ... [COD č. 2018/0243 (NDICI)] a činnosti financované prostredníctvom nástroja by mali byť súdržné a komplementárne.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Tento nástroj by mal stanovovať akcie na podporu uvedených cieľov a vychádzať z akcií, ktoré sa predtým podporovali na základe nariadenia (Euratom) č. 237/201424 , v oblasti jadrovej bezpečnosti a jadrových bezpečnostných opatrení v tretích krajinách, najmä v pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátoch.

(7)  Tento nástroj by mal stanovovať akcie na podporu uvedených cieľov a vychádzať z akcií, ktoré sa predtým podporovali na základe nariadenia (Euratom) č. 237/201424, v oblasti jadrovej bezpečnosti, bezpečného nakladania s rádioaktívnym odpadom, bezpečného vyraďovania bývalých jadrových zariadení z prevádzky a ich sanácie a jadrových bezpečnostných opatrení v tretích krajinách, najmä v pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách, ako aj v oblasti susedstva v zmysle [COD 2018/0243, NDICI]. S cieľom implementovať najvyššie normy jadrovej bezpečnosti a odhaliť nedostatky existujúcich bezpečnostných opatrení by nástroj mohol podporovať jadrové regulačné orgány pri vykonávaní komplexných hodnotení rizík a bezpečnosti (tzv. záťažových testoch) existujúcich zariadení na základe acquis Spoločenstva v oblasti jadrovej bezpečnosti a rádioaktívneho odpadu, vykonávania odporúčaní a monitorovania príslušných opatrení. Komisia by mala pravidelne informovať Európsky parlament o činnostiach v oblasti jadrovej bezpečnosti, ktoré sa vykonávajú v tretích krajinách, a o stave ich vykonávania.

_______________

_________________

24 Nariadenie Rady (Euratom) č. 237/2014 z 13. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 109).

24 Nariadenie Rady (Euratom) č. 237/2014 z 13. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 109).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Podľa článku 3 ZFEÚ je cieľom Únie zlepšovať blahobyt svojich občanov. Tento nástroj ponúka Únii príležitosť udržateľne zlepšovať sociálno-ekonomickú a zdravotnú situáciu ľudí na celom svete, v rámci jej hraníc a za jej hranicami. Projekty financované z tohto nástroja by mali byť v súlade s vnútornými a vonkajšími politikami Únie, napr. prispievať k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako sú dobré zdravie a dobré životné podmienky, čistá voda a sanitácia. Samotný nástroj by sa mal riadiť zásadami dobrej správy vecí verejných a tým prispievať k cieľu udržateľného rozvoja mieru, spravodlivosti a silných inštitúcií.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Tento nástroj by mal mať za cieľ podnecovanie krajín, ktoré prijímajú finančnú pomoc podľa tohto nariadenia, k plneniu záväzkov vyplývajúcich z dohôd o pridružení, partnerstve a spolupráci s Úniou, Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, aby sa zaviazali dodržiavať príslušné medzinárodné dohovory, dodržiavať normy jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením a vykonávať príslušné odporúčania a opatrenia v súlade s najprísnejšími normami transparentnosti a zverejňovania.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c)  Tento nástroj by mal prostredníctvom projektov, ktoré sa z neho financujú, plne podporovať obsahovať opatrenia týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení, ako aj zlepšovania zdravotnej situácie ľudí v tretích krajinách, najmä tých ktorí žijú v blízkosti jadrových elektrární a/alebo oblastí ťažby uránu, vrátane bezpečnej sanácie bývalých zariadení súvisiacich s ťažbou uránu v tretích krajinách, najmä v Strednej Ázii a v Afrike, keď v súčasnosti približne 18 % celosvetových dodávok uránu pochádza z Južnej Afriky, Nigeru a Namíbie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7d)   Tento nástroj by sa mal zamerať na zapojenie krajín, ktoré dostávajú finančnú pomoc podľa tohto nariadenia, do posilňovania demokratických zásad, zásad právneho štátu a ľudských práv a dodržiavania záväzkov vyplývajúcich z dohovorov z Espoo a Aarhusu.

 

 

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vykonávanie tohto nariadenia by sa malo zakladať v prípade potreby na konzultáciách s príslušnými orgánmi členských štátov a na dialógu s partnerskými krajinami.

(8)  Vykonávanie tohto nariadenia by sa malo zakladať, v prípade, ak je to vhodné, na konzultáciách s príslušnými orgánmi Únie a členských štátov, ako napríklad so Skupinou európskych regulačných orgánov, a na dialógu s partnerskými krajinami. Takéto konzultácie by sa mali uskutočniť najmä v priebehu vypracúvania a pred prijatím viacročných orientačných programov. Ak takýto dialóg nevyrieši obavy Únie v oblasti jadrovej bezpečnosti, externé financovanie podľa tohto nariadenia by sa nemalo prideľovať.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Mal by sa podporovať individuálny, diferencovaný prístup ku krajinám dostávajúcim podporu prostredníctvom tohto nástroja. Využívanie nástroja by malo byť založené na posúdení osobitných potrieb krajín, ktoré dostávajú podporu, ako aj na očakávanom celkovom prínose nástroja, najmä štrukturálnych zmien v príslušných krajinách.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Regulačné orgány členských štátov, organizácie technickej podpory, spoločnosti zaoberajúce sa jadrovou inžinierstvom a jadrovou energetikou majú potrebné odborné znalosti a know-how, pokiaľ ide o plnenie najvyšších noriem jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením v rôznych regulačných systémoch členských štátov, čo môže byť užitočným zdrojom podpory pre partnerské krajiny, ktoré stanovili rovnaké ciele vo svojich vnútroštátnych regulačných a priemyselných rámcoch.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Ak je to možné a vhodné, výsledky vonkajšej činnosti Spoločenstva by sa mali monitorovať a posudzovať na základe vopred vymedzených, transparentných, pre krajinu špecifických a merateľných ukazovateľov prispôsobených osobitostiam a cieľom nástroja a podľa možnosti založených na rámci výsledkov partnerskej krajiny.

(9)  Výsledky vonkajšej činnosti Spoločenstva by sa mali monitorovať a posudzovať na základe vopred vymedzených, transparentných, pre krajinu špecifických a merateľných ukazovateľov prispôsobených osobitostiam a cieľom nástroja a podľa možnosti založených na rámci výsledkov partnerskej krajiny. Ukazovatele by mali byť zamerané na výkon a výsledky, aby sa od krajín prijímajúcich pomoc Únie a členských štátov vyžadovala väčšia zodpovednosť za výsledky dosiahnuté pri implementovaní opatrení na zvýšenie bezpečnosti.

 

 

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Únia a Spoločenstvo by sa mali usilovať o čo najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov, aby optimalizovali vplyv svojej vonkajšej činnosti. Malo by sa to dosiahnuť súdržnosťou a komplementaritou medzi nástrojmi Únie na financovanie vonkajšej činnosti, ako aj vytvorením synergií s inými politikami a programami Únie. S cieľom maximalizovať vplyv kombinovaných intervencií na dosiahnutie spoločného cieľa by sa týmto nariadením mala umožniť kombinácia financovania s ďalšími programami Únie, pokiaľ príspevky nezahŕňajú rovnaké náklady.

(10)  Únia a Spoločenstvo by sa mali usilovať o optimálne a čo najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov a mali by sa snažiť zlepšovať implementáciu a kvalitu vynaložených nákladov, aby optimalizovali vplyv svojej vonkajšej činnosti. Malo by sa to dosiahnuť súdržnosťou a komplementaritou medzi nástrojmi Únie na financovanie vonkajšej činnosti, ako aj vytvorením synergií s inými politikami a programami Únie, napríklad s programami výskumu a odbornej prípravy Euratomu. S cieľom maximalizovať vplyv kombinovaných intervencií na dosiahnutie spoločného cieľa by sa týmto nariadením mala umožniť kombinácia financovania s ďalšími programami Únie, pokiaľ príspevky nezahŕňajú rovnaké náklady.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Typy financovania a spôsoby implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele príslušných akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(14)  Druhy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele akcií a výsledky s osobitným zreteľom na náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu pri súčasnom zvážení ich dostupnosti potenciálnym partnerom a ich schopnosti vytvárať právnu istotu. Malo by sa pritom zvážiť aj použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  S cieľom podporiť implementáciu najprísnejších noriem jadrovej bezpečnosti v tretích krajinách efektívne a včasne, musia byť rozhodovacie a rokovacie procesy v rámci Komisie a s tretími krajinami účinné a rýchle.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľom tohto nariadenia je dopĺňať činnosti spolupráce v jadrovej oblasti, ktoré sú financované podľa [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce], predovšetkým s cieľom podporovať presadzovanie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a uplatňovanie efektívnych a účinných bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály v tretích krajinách na základe činností v rámci Spoločenstva a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

1.  Cieľom tohto nariadenia je dopĺňať činnosti spolupráce v jadrovej oblasti, ktoré sú financované podľa [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce], predovšetkým s cieľom podporovať presadzovanie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a uplatňovanie efektívnych a účinných bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály v tretích krajinách na základe regulačných rámcov a najlepších postupov v rámci Spoločenstva a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a pomáhať zaručovať čisto civilné používanie jadrového materiálu, a tým ochranu občanov a životného prostredia. V rámci tohto cieľa je cieľom tohto nariadenia aj podpora vykonávania transparentnosti v rozhodovacom procese v jadrovej oblasti zo strany orgánov tretích krajín.

 

Spolupráca poskytovaná Úniou v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení podľa tohto nariadenia nie je zameraná na podporu jadrovej energie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  presadzovanie účinnej kultúry jadrovej bezpečnosti a zavádzanie čo najprísnejších noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, ako aj neustále zvyšovanie úrovne jadrovej bezpečnosti;

a)  presadzovanie účinnej kultúry jadrovej bezpečnosti a riadenia a neustále zlepšovanie jadrovej bezpečnosti a zavádzanie čo najprísnejších noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, ktoré existujú v Spoločenstve a na medzinárodnej úrovni pre príslušné jadrové činnosti;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým jadrovým palivomrádioaktívnym odpadom, vyraďovanie bývalých jadrových areálov a zariadení z prevádzky a ich sanáciu;

b)  zodpovedné a bezpečné nakladanie s rádioaktívnym odpadom od jeho vzniku až po konečné uloženie vrátane vyhoretého jadrového paliva (t. j. príprava na úpravu, úprava, spracovanie, skladovanieukladanie), vyraďovanie bývalých jadrových areálov a zariadení z prevádzky a ich sanáciu, ako aj sanáciu pôvodných lokalít ťažby uránu alebo lokalít, v ktorých sa nachádzajú potopené rádioaktívne objekty a materiál;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zavedenie efektívnych a účinných systémov bezpečnostných záruk.

c)  zavedenie efektívnych, účinnýchtransparentných bezpečnostných záruk pre jadrový materiál.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podpora celkovej transparentnosti a otvorenosti orgánov tretích krajín, ako aj informovania a účasti verejnosti v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa bezpečnosti jadrových zariadení a účinných postupov nakladania s rádioaktívnym odpadom, v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi a nástrojmi;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  využitie znalostí a akcií nástroja na posilnenie politického vplyvu v medzinárodných organizáciách v oblasti energetiky a bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pri vykonávaní tohto nariadenia sa zabezpečí súlad, synergia a komplementarita s nariadením (EÚ) XXX/XXX, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, inými programami v rámci vonkajšej činnosti Únie, inými príslušnými politikami a programami Únie, ako aj súdržnosť politiky v záujme rozvoja.

1.  Pri vykonávaní tohto nariadenia sa zabezpečí súlad, synergia a komplementarita s nariadením (EÚ) XXX/XXX, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, inými programami v rámci vonkajšej činnosti Únie, inými príslušnými politikami a legislatívnymi aktmi, ako sú napríklad smernica 2009/11/Euratom, 2011/70/Euratom a 2013/59/Euratom, ciele a hodnoty Únie, ako napríklad výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu horizont Európa, ako aj súdržnosť politík v záujme rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia koordinuje svoju spoluprácu s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami, ktoré sledujú podobné ciele, najmä s MAAE a OECD/NEA. Touto koordináciou sa Spoločenstvu a príslušným organizáciám umožní, aby predchádzali akejkoľvek duplicite, pokiaľ ide o činnosti a financovanie v súvislosti s tretími krajinami. Komisia zapojí aj príslušné orgány členských štátov a európskych prevádzkovateľov do plnenia svojich úloh a tým využívať kvalitu európskych skúseností v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné krytie na vykonávanie tohto nariadenia na obdobie rokov 2021 – 2027 je 300 miliónov EUR v bežných cenách.

Finančné krytie na vykonávanie tohto nariadenia na obdobie rokov 2021 – 2027 je 266 miliónov EUR v stálych cenách.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dohody o pridružení, dohody o partnerstve a spolupráci, mnohostranné dohody a iné dohody, ktorými sa ustanovuje právne záväzný vzťah s partnerskými krajinami, ako aj závery Európskej rady a závery Rady, vyhlásenia zo samitov alebo závery zo zasadnutí na vysokej úrovni s partnerskými krajinami, oznámenia Komisie alebo spoločné oznámenia Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predstavujú celkový rámec politiky pre vykonávanie tohto nariadenia.

Acquis Spoločenstva týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a bezpečného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom, dohody o pridružení, dohody o partnerstve a spolupráci, mnohostranné dohody a iné dohody, ktorými sa ustanovuje právne záväzný vzťah s partnerskými krajinami, ako aj závery Európskej rady a závery Rady, vyhlásenia zo samitov alebo závery zo zasadnutí na vysokej úrovni s partnerskými krajinami, oznámenia Komisie alebo spoločné oznámenia Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predstavujú celkový rámec politiky pre vykonávanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Cieľom viacročných orientačných programov je poskytovať súdržný rámec pre spoluprácu medzi Spoločenstvom a dotknutými tretími krajinami alebo regiónmi v súlade s celkovým účelom a rozsahom pôsobnosti, cieľmi, so zásadami a s politikou Spoločenstva a na základe rámca politiky uvedeného v článku 5.

2.  Cieľom viacročných orientačných programov je poskytovať súdržný rámec pre spoluprácu medzi Spoločenstvom a dotknutými tretími krajinami, regiónmi alebo medzinárodnými organizáciami v súlade s celkovým účelom a rozsahom pôsobnosti, cieľmi, so zásadami a s politikou Spoločenstva a na základe rámca politiky uvedeného v článku 5.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Viacročné orientačné programy predstavujú všeobecný základ pre spoluprácu a stanovujú ciele Spoločenstva pre spoluprácu podľa tohto nariadenia so zreteľom na potreby dotknutých krajín, priority Spoločenstva, medzinárodnú situáciu a činnosti dotknutých tretích krajín. Vo viacročných orientačných programoch sa uvádza aj pridaná hodnota spolupráce, ako aj to, ako predísť duplicite s inými programami a iniciatívami, najmä s programami a iniciatívami medzinárodných organizácií, ktoré sledujú podobné ciele, a hlavných darcov.

3.  Viacročné orientačné programy predstavujú všeobecný základ pre spoluprácu a stanovujú ciele Spoločenstva pre spoluprácu podľa tohto nariadenia so zreteľom na potreby a okolnosti dotknutých krajín, priority Spoločenstva, medzinárodnú situáciu a činnosti dotknutých tretích krajín. Vo viacročných orientačných programoch sa uvádza aj pridaná hodnota spolupráce, ako aj to, ako predísť duplicite s inými programami a iniciatívami, najmä s programami a iniciatívami medzinárodných organizácií, ktoré sledujú podobné ciele, a hlavných darcov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Viacročné orientačné programy sú zamerané na zapojenie krajín, ktoré prijímajú finančnú pomoc podľa tohto nariadenia, do plnenia záväzkov vyplývajúcich z dohôd s Úniou, Zmluvu o nešírení jadrových zbraní, na to, aby sa dotknuté krajiny zaviazali dodržiavať príslušné medzinárodné dohovory, dodržiavať normy jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením a vykonávať príslušné odporúčania a opatrenia pri dodržaní najvyšších noriem transparentnosti a zverejňovania.

 

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Vo viacročných orientačných programoch by sa mal stanoviť rámec pre kvalifikovaný a nezávislý dohľad s cieľom zvýšiť úroveň jadrovej bezpečnosti v partnerských krajinách. Mohli by obsahovať ustanovenia na podporu regulačných orgánov v oblasti jadrovej energie pri vykonávaní komplexných posúdení rizík a bezpečnosti (tzv. záťažových testov) jadrových energetických zariadení, založených na acquis Spoločenstva o jadrovej bezpečnosti a nakladaní s rádioaktívnym odpadom, ako aj vykonávaní odporúčaní vyplývajúcich z týchto záťažových testov a monitorovaní uplatňovania príslušných opatrení, napríklad v pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách, ako aj krajinách, na ktoré sa uplatňuje európska susedská politika.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Viacročné orientačné programy vychádzajú z dialógu s partnerskými krajinami alebo regiónmi.

5.  Viacročné orientačné programy vychádzajú z dialógu s partnerskými krajinami alebo regiónmi. Pri vypracúvaní a pred prijatím programov by sa Komisia mala poradiť so Skupinou európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) a prípadne s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia prijme viacročné orientačné programy v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. Komisia podľa toho istého postupu tieto orientačné programy preskúmava a v prípade potreby ich aktualizuje.

6.  Komisia prijme viacročné orientačné programy v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. Komisia ich preskúmava v polovici trvania a podľa toho istého postupu v prípade potreby ich reviduje a aktualizuje tieto orientačné programy.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  akčných plánoch, individuálnych opatreniach a podporných opatreniach, v prípade ktorých finančné prostriedky Únie nepresahujú 10 miliónov EUR;

a)  individuálnych opatreniach a podporných opatreniach, v prípade ktorých finančné prostriedky Únie nepresahujú 10 miliónov EUR;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  výdavky týkajúce sa realizácie informačných a komunikačných opatrení vrátane vypracúvania komunikačných stratégií a inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie a ich zviditeľňovania.

b)  výdavky týkajúce sa realizácie informačných a komunikačných opatrení vrátane vypracúvania komunikačných stratégií a inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách, cieľoch a hodnotách Únie a ich zviditeľňovania.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Kritériá, ktoré sa uplatňujú na medzinárodnú spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti

 

1.  Spoločné porozumenie a vzájomná dohoda medzi treťou krajinou a Spoločenstvom sú potvrdené prostredníctvom predloženia formálnej žiadosti Komisii, ktorá zaväzuje príslušnú vládu.

 

2.  Tretie krajiny, ktoré chcú spolupracovať so Spoločenstvom, sú členmi Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a mali by mať dodatkový protokol alebo ochrannú dohodu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, ktorá by postačovala na poskytnutie dôveryhodnej záruky nepresmerovania deklarovaného jadrového materiálu z mierových jadrových činností a neexistencie nedeklarovaného jadrového materiálu alebo činností v tomto stave ako celku. Plne sa zaväzujú dodržiavať základné zásady bezpečnosti, ako sú vymenované v bezpečnostných normách MAAE, a sú stranami príslušných dohovorov, akými sú napríklad Dohovor o jadrovej bezpečnosti a Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, alebo by mali vykonať kroky preukazujúce pevný záväzok k takým dohovorom pristúpiť. V prípade aktívnej spolupráce sa každý rok hodnotí tento záväzok, pričom sa zohľadnia vnútroštátne správy a iné dokumenty o vykonávaní príslušných dohovorov. Na základe takéhoto posúdenia sa prijme rozhodnutie o pokračovaní spolupráce. V prípade núdze sa pri uplatňovaní týchto zásad výnimočne preukazuje flexibilita.

 

3.  S cieľom zabezpečiť a monitorovať súlad s cieľmi v oblasti spolupráce tohto nariadenia dotknutá tretia krajina akceptuje hodnotenie opatrení prijatých podľa odseku 2. Posúdenie môže byť podmienkou ďalších platieb príspevkov Spoločenstva a malo by umožňovať monitorovanie a overovanie súladu so schválenými cieľmi.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie sa vykonáva v súlade s článkom 31 ods. 2, 4, 5 a 6 a článkami 32 a 36 nariadenia (EÚ) XXX/XXX, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce.

(1)  Monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie sa vykonáva v súlade s článkom 31 ods. 2, 4, 5 a 6 a článkami 32 a 36 nariadenia (EÚ) XXX/XXX, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce. Osobitné hodnotenia uvedené v článku 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) XXX/XXX NDICI, ktoré sa týkajú jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a bezpečnostných opatrení, po konzultácii so skupinou ENSREG, sa prerokujú vo výbore Európskeho nástroja pre spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti a predložia sa Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  počet vypracovaných, zavedených a/alebo revidovaných právnych a regulačných aktov a

a)  počet vypracovaných, zavedených a/alebo revidovaných právnych a regulačných aktov a ich úspešné vykonávanie, ako aj ich vplyv na normy a záruky v oblasti jadrovej bezpečnosti v príslušných krajinách vrátane vplyvu na občanov a životné prostredie

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  počet štúdií týkajúcich sa návrhu, koncepcie alebo uskutočniteľnosti na účely zriaďovania zariadení v súlade s najprísnejšími normami v oblasti jadrovej bezpečnosti.

b)  počet štúdií týkajúcich sa návrhu, koncepcie alebo uskutočniteľnosti na účely zriaďovania zariadení v súlade s najprísnejšími normami v oblasti jadrovej bezpečnosti a úspešná implementácia výsledkov týchto štúdií.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  jadrová bezpečnosť, ochrana pred žiarením a účinné a efektívne opatrenia na zlepšenie ochranných opatrení založené na najprísnejších normách jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a jadrových bezpečnostných záruk vrátane výsledkov medzinárodného partnerského preskúmania, ktoré sa vykonávajú v jadrových zariadeniach.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Transparentnosť

 

Komisia a tretie krajiny spolupracujúce s Úniou v rámci tohto nástroja zabezpečia, aby sa potrebné informácie týkajúce sa opatrení v oblasti jadrovej bezpečnosti, ktoré sa prijali v týchto tretích krajinách za pomoci nástroja a vo vzťahu k ich normám jadrovej bezpečnosti vo všeobecnosti, sprístupnili pracovníkom a širokej verejnosti s osobitným zreteľom na miestne orgány, obyvateľstvo a zainteresované strany v blízkosti jadrového zariadenia. Táto povinnosť zahŕňa zabezpečenie toho, aby príslušný regulačný orgán a držitelia licencie poskytovali informácie v rámci svojich oblastí pôsobnosti. Informovanie verejnosti sa uskutočňuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými nástrojmi, pokiaľ sa ním neohrozujú iné nadradené záujmy, napríklad bezpečnostné záujmy, ktoré sú uznané v príslušných právnych predpisoch a medzinárodných nástrojoch.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

ÚVOD

Nástroje na financovanie vonkajšej činnosti poskytujú EÚ nástroje potrebné na posilnenie jej úlohy a na zabezpečenie podpory jej záujmov a hodnôt na svetovej scéne.

Podpora jadrovej bezpečnosti v tretích krajinách Európskymi spoločenstvami začala v reakcii na zvýšenú informovanosť o cezhraničných vplyvoch černobyľskej havárie (1986) so zámerom prenášať poznatky, kultúru bezpečnosti na vysokej úrovni a sofistikované regulačné režimy, ktoré existujú v členských štátoch EÚ prevádzkujúcich jadrové elektrárne. Išlo o reakciu na uznanie naliehavej potreby pomoci pri bezpečnej prevádzke, regulácii a sanácii historického odpadu v nových nezávislých štátoch po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991.

Spolupráca Európskych spoločenstiev sa po riešení veľmi naliehavých potrieb zamerala na jadrovú regulačnú podporu, bezpečné nakladanie s rádioaktívnym odpadom a bezpečnostné opatrenia pre jadrové materiály. Hoci sa geografický rozsah rozšíril na celý svet, dôraz sa kládol na krajiny v blízkosti EÚ.

Havária v jadrovej elektrárni Fukušima Daiiči v roku 2011 opäť zdôraznila význam silných, nezávislých a kompetentných regulačných orgánov pri zaisťovaní bezpečného využívania jadrovej energie.

Režim nešírenia zbraní, ktorý bol v posledných rokoch taktiež spochybňovaný, si vyžaduje nepretržitú podporu usilujúcu sa o posilnenie medzinárodného rámca na prevenciu šírenia zbraní hromadného ničenia. To je prvoradou úlohou bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály, ktoré sa zameriavajú na predchádzanie zneužívaniu jadrových materiálov a jeho odhaľovanie.

Výsledky podpory tretích krajín v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení, vrátane činností v rámci súčasného nástroja spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti, sú všeobecne uznávané, a následné partnerské preskúmania zo strany MAAE, WANO (World Association of Nuclear Operators) a iných potvrdzujú pozitívny účinok ukončených činností v rámci tejto iniciatívy EÚ.

ZJEDNODUŠENIE NÁSTROJOV VONKAJŠEJ ČINNOSTI

Zjednodušenie regulačného prostredia je prioritou Európskeho parlamentu a Komisie. Zlúčenie niekoľkých nástrojov do jedného všeobecného nástroja by poskytlo príležitosť na racionalizáciu systémov riadenia týchto nástrojov a dohľadu nad nimi, a tak aj na zníženie administratívnej záťaže pre inštitúcie EÚ a členské štáty. Namiesto venovania sa početným procesom tvorby programov by sa diskusie mali viac sústrediť na politické ciele a spoluprácu s externými partnermi. V prípade akcií, ktorým sa poskytne kumulatívne financovanie z rôznych programov Únie, musia byť kombinované tak, aby boli transparentné a audit sa mohol vykonať iba raz, pričom pokryje všetky zapojené programy a ich príslušné platné pravidlá.

Široký nástroj by poskytoval geograficky a tematicky komplexnejší prístup, uľahčil vykonávanie rôznych politík na nadregionálnej, viacodvetvovej a celosvetovej úrovni, čím by sa zabezpečil jednotný prenos postupov na vysokej úrovni v oblasti jadrovej bezpečnosti, regulácie a ochranných opatrení v členských štátoch EÚ, ktoré majú jadrové reaktory.

Spravodajca víta vytvorenie všeobecného Nástroja susedstva, a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), ktorý zahŕňa 10 existujúcich nástrojov vonkajšej činnosti. Určité časti činností spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti, nepatria pod optimalizovaný všeobecný nástroj, keďže musia dodržiavať osobitný postup podľa článku 203 Zmluvy o Euratome, ktorý je nezlučiteľný s postupom založeným na článkoch 209 a 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Spravodajca víta nový európsky nástroj jadrovej bezpečnosti, ktorý dopĺňa široký nástroj NDICI a má spoločné pravidlá pre monitorovanie, podávanie správ, hodnotenie, informovanie, komunikáciu a propagáciu s nariadením NDICI. Pokiaľ ide o zosúladenie pravidiel, vďaka začleneniu ustanovení zo spoločného vykonávacieho nariadenia získajú tak nástroj NDICI, ako aj EINS, jednotný súbor zásad v rámci všetkých zložiek, a budú zrozumiteľnejšie pre partnerov a implementujúce orgány.

CIELE EINS

Spravodajca súhlasí, že Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť by mal podporovať a prenášať pokročilé pravidlá a postupy jadrovej bezpečnosti členských štátov EÚ do tretích krajín v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Euratome a so súborom troch smerníc o ochrane pred žiarením, jadrovej bezpečnosti a nakladaní s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom (acquis communautaire).

Keďže smernice EÚ sú transponované do právnych rámcov členských štátov, ktoré sa výrazne líšia, na tento účel sa vyvinuli osobitné odborné znalosti. Toto know-how je veľmi relevantné a praktické pre podporu konkrétnych partnerských krajín, ako sú stanovené v ich vnútroštátnom právnom a priemyselnom rámci.

Zriadenie kompetentných a nezávislých regulačných orgánov v oblasti jadrovej energie je mimoriadne dôležité, a následne strane zaručí zavedenie najprísnejších bezpečnostných noriem v partnerských krajinách. Členské štáty s jadrovými elektrárňami musia zohrávať v tomto smere významnú úlohu.

Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť by mal podporovať medzinárodnú spoluprácu založenú na dohovoroch o jadrovej bezpečnosti a nakladaní s rádioaktívnym odpadom a Zmluve o nešírení jadrových zbraní.

Partnerské krajiny sú povzbudzované k tomu, aby sa stali zmluvnými stranami týchto dohovorov, ktoré umožňujú pravidelné partnerské preskúmanie príslušných vnútroštátnych systémov s pomocou MAAE. Hodnotiace správy podľa dohovoru poskytujú externý pohľad na súčasný stav a výzvy v oblasti jadrovej bezpečnosti v tretích krajinách, ktoré možno využiť pri programovaní európskej podpory na vysokej úrovni. Partnerské hodnotenia WANO môžu pomôcť pri prioritizácii konkrétnych potrieb podpory príslušných tretích krajín.

Ciele Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť by mali byť relevantné aj pre potreby a priority partnerských tretích krajín, ktoré uvádzajú konzultácie, plány, stratégie a špecializované štruktúry tretích krajín.

VYKONÁVANIE EINS

Spravodajca sa domnieva, že útvary Komisie a všetky implementujúce strany majú ďalej zvyšovať merateľnosť účinnosti a vplyv. To by sa malo uskutočniť od fázy plánovania a programovania cez monitorovanie a skúmanie orientované na výsledky až po hodnotenie výsledkov. Lepšia merateľnosť môže takisto uľahčiť komunikáciu s tvorcami politiky, ktorí nie sú odborníkmi, o výkonnosti. Silná spolupráca s MAAE, WANO a inými stranami je nevyhnutná na zabránenie duplicitnej práci.

Centralizované riadenie EINS je dobrým opatrením na zabezpečenie toho, aby sa poskytovala kvalifikovaná pomoc na základe odborných znalostí v oblasti jadrovej energetiky na vysokej úrovni, a to koordinovaným spôsobom s príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré skutočne disponujú know-how a potrebnými odbornými znalosťami. Centralizované riadenie pomáha aj pri koordinácii EINS s programami a akčnými plánmi ostatných nástrojov na podporu vonkajšej činnosti.

Pokiaľ ide o súlad s inými nástrojmi, v zefektívnenom všeobecnom nariadení o NDICI sa zníži množstvo programov vrátane oddelenia geografických a tematických programov v rámci rôznych nástrojov, a teda sa môže zabrániť prekrývaniu činností. Kapacita delegácií EÚ zapojených do realizácie externej podpory by sa mala ďalej posilniť, aby boli lepšie vybavené na prekonanie ťažkostí pri riadení a využívaní komplementárnosti a na vytvorenie synergií medzi nástrojmi.

Pokiaľ ide o súdržnosť členských štátov, zistenia poukazujú na možnosť ďalšieho posilnenia spoločného programovania. To by si však vyžadovalo viac záväzkov,

v niektorých prípadoch od vlád partnerských krajín a členských štátov.

ZÁVER

Súčasné výzvy:

-  starnutie jadrových elektrární a programy predlžovania životnosti;

-  bezpečné vyradenie odstavených elektrární;

-  úsilie nových štátov pri zavádzaní jadrovej energie do ich energetického mixu;

Týmito výzvami sa otvára okno pre ďalšiu pomoc Spoločenstva pre dotknuté tretie krajiny budovaním kapacít regulačných orgánov, zavedením riadnych postupov udeľovania povolení, preskúmaním posudzovania bezpečnosti a vykonávaním odporúčaní, vytvorením a udržiavaním vhodných opatrení na bezpečné nakladanie s rádioaktívnym odpadom.

Osobitný dôraz by sa mal klásť na blízke susedné krajiny, ktoré boli kedysi súčasťou Sovietskeho zväzu. Platí to pre tie krajiny, ktoré vyvíjajú nové jadrové elektrárne, ako aj tie, ktoré sa zaoberajú fenoménmi starnutia a vyraďovaním existujúcich jadrových elektrární.

Spravodajca verí, že novým EINS bude Únia naďalej podporovať dotknuté tretie krajiny pri prijímaní najprísnejších bezpečnostných noriem, ktoré existujú v členských štátoch EÚ a na medzinárodnej úrovni vo všetkých jadrových činnostiach vrátane jadrových bezpečnostných opatrení účinným a koordinovanejším spôsobom.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (22.11.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petras Auštrevičius

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca vo všeobecnosti podporuje návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome. Takéto nariadenie poskytne nové opatrenia a kontinuitu opatrení EÚ financovaných v rámci nástroja spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (2014 – 2020).

EÚ musí zabezpečiť kontinuitu vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti vo svojom susedstve a na celom svete, ako to robí vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. Havárie v Černobyle (1986) a vo Fukušime (2011) mali globálne dôsledky pre verejné zdravie a politické dôsledky, a preto by sa EÚ mala naďalej snažiť využívať svoje dlhodobé skúsenosti s civilným využívaním jadrovej energie v tejto oblasti a podporovať medzinárodné úsilie o dodržiavanie noriem jadrovej bezpečnosti a súvisiace činnosti.

Návrh Komisie sa zameriava na finančnú pomoc a súvisiace opatrenia zamerané na podporu účinnej jadrovej bezpečnosti a globálnej jadrovej bezpečnosti, najmä na podporu účinnej kultúry jadrovej bezpečnosti a vykonávanie najprísnejších noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením a na neustále zlepšovanie jadrovej bezpečnosti; zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom, vyraďovanie bývalých jadrových areálov a zariadení z prevádzky a ich sanáciu; zavedenie efektívnych a účinných systémov bezpečnostných záruk.

So zreteľom na kontext vonkajšej činnosti EÚ by záväzky týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a nešírenia jadrových zbraní, ako aj cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a celkový záujem EÚ mali zohrávať dôležitú úlohu pri usmerňovaní programovania opatrení podľa tohto nariadenia v súlade so zásadami vonkajších opatrení Únie, ktoré sú stanovené v článku 3 ods. 5 a článkoch 8 a 21 Zmluvy o Európskej únii.

Nástroj by mal naďalej zohľadňovať zahraničnopolitické záujmy, potreby a priority EÚ na základe dohôd o partnerstve alebo medzinárodných záväzkov, ktoré podporuje Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) a skupina G7 pre jadrovú bezpečnosť a ochranu (NSSG).

Spravodajca vyzdvihuje pokračujúcu strategickú úlohu ESVČ pri programovaní a cykle riadenia, pokiaľ ide o koordináciu, súdržnosť a konzistentnosť opatrení s inými opatreniami EÚ (napr. na základe súčasného nástroja na podporu stability a mieru, alebo budúceho nariadenia NDICI) z hľadiska cieľov a znenia medzinárodných dohovorov a zmlúv, ako aj o flexibilnú reakciu na medzinárodný vývoj (napr. spoločný komplexný akčný plán) a podporu politického dialógu EÚ a spolupôsobenia partnerov, najmä krajín v bezprostrednej blízkosti EÚ.

Spravodajca zdôrazňuje pridanú hodnotu opatrení na úrovni EÚ v porovnaní s možnými opatreniami jednotlivých členských štátov EÚ a politický vplyv, ktorý môže získať.

Zásadne dôležité je, že v návrhu stanoviska sa navrhujú ustanovenia, ktorými by sa vytvorili kapacity EÚ na presadzovanie účinnej kultúry jadrovej bezpečnosti a zavádzanie najprísnejších noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, a to najmä v bezprostrednom susedstve EÚ. Monitorovanie jadrových zariadení a dohľad nad nimi od ich vzniku musia byť zabezpečené mechanizmami EÚ alebo ďalšími medzinárodnými orgánmi v tejto oblasti, akým je Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Cieľom pozmeňujúcich návrhov je stanoviť a financovať opatrenia na vykonávanie odporúčaní vyplývajúcich zo záťažových testov jadrových elektrární a stanoviť príslušné monitorovacie mechanizmy, pokiaľ ide o jadrové elektrárne vo výstavbe v bezprostrednom susedstve EÚ. Okrem toho by sa mala zaviesť podmienenosť, t. j. celková podpora EÚ pre danú krajinu musí byť podmienená úrovňou spolupráce a otvorenosti v oblasti jadrovej bezpečnosti. Konkrétny príklad jadrovej elektrárne Ostrovec v Bielorusku by mal spadať pod takýto mechanizmus(1).

Pokiaľ ide o uvedené navrhované oblasti podpory, spravodajca navrhuje zvýšiť predpokladaný rozpočet z 300 na 350 mil. EUR.

Spravodajca pripomína, že poskytovanie záruky pre vonkajšiu činnosť na pôžičky tretím krajinám podľa článku 10 ods. 2 tohto nariadenia (EINS) bude financované z nariadenia (EINS), ale zároveň bude podliehať pravidlám podľa článku 26 ods. 2 nariadenia NDICI.

Podľa článku 203 Zmluvy o Euratome sa s EP iba konzultuje, preto sa naň nevzťahuje riadny legislatívny postup.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Následne by záväzky týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a nešírenia jadrových zbraní, ako aj cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a celkový záujem Únie mali zohrávať dôležitú úlohu pri usmerňovaní programovania opatrení podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Sekundárne ciele programu by mali zahŕňať financovanie spravodlivého prechodu pre bývalých zamestnancov a miestne komunity čeliacim nezamestnanosti v dôsledku vyraďovania nebezpečných jadrových areálov z prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Spoločenstvo by malo v súlade s kapitolou 10 Zmluvy o Euratome naďalej úzko spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou a jadrovými bezpečnostnými opatreniami na podporu cieľov hlavy II kapitoly 3 a 7.

(6)  Spoločenstvo by malo v súlade s kapitolou 10 Zmluvy o Euratome naďalej úzko spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), NATO a vnútroštátnymi orgánmi členských štátov v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou a jadrovými bezpečnostnými opatreniami na podporu cieľov hlavy II kapitoly 3 a 7. Pomocou nástroja by sa mala tiež podporovať medzinárodná spolupráca založená na dohovoroch o jadrovej bezpečnosti a nakladaní s rádioaktívnym odpadom.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Tento nástroj by mal stanovovať akcie na podporu uvedených cieľov a vychádzať z akcií, ktoré sa predtým podporovali na základe nariadenia (Euratom) č. 237/201424, v oblasti jadrovej bezpečnosti a jadrových bezpečnostných opatrení v tretích krajinách, najmä v pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátoch.

(7)  Tento nástroj by mal stanovovať akcie na podporu uvedených cieľov a vychádzať z akcií, ktoré sa predtým podporovali na základe nariadenia (Euratom) č. 237/201424, v oblasti jadrovej bezpečnosti, bezpečného nakladania s rádioaktívnym odpadom, bezpečného vyraďovania bývalých jadrových zariadení z prevádzky a ich sanácie a jadrových bezpečnostných opatrení v tretích krajinách, najmä v pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách, v oblasti susedstva v zmysle [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce] (ďalej len „oblasť susedstva“), ako aj v partnerských krajinách, ktoré majú s Úniou dohody o pridružení, partnerstve a spolupráci.

__________________

__________________

24 Nariadenie Rady (Euratom) č. 237/2014 z 13. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 109).

24 Nariadenie Rady (Euratom) č. 237/2014 z 13. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 109).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vykonávanie tohto nariadenia by sa malo zakladať v prípade potreby na konzultáciách s príslušnými orgánmi členských štátov a na dialógu s partnerskými krajinami.

(8)  Vykonávanie tohto nariadenia by sa malo zakladať na konzultáciách s príslušnými orgánmi Únie a členských štátov a na efektívnom dialógu s partnerskými krajinami zameranom na výsledky. Ak takýto dialóg nevyrieši obavy Únie v oblasti jadrovej bezpečnosti, externé financovanie podľa tohto nariadenia, [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce] a [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj predvstupovej pomoci] by sa malo pozastaviť alebo by sa nemalo prideľovať. Únia by okrem toho mala byť pripravená zaoberať sa oprávnenými obavami členských štátov, pokiaľ ide o zaistenie jadrovej bezpečnosti nových jadrových elektrární, najmä tých, ktoré sa stavajú v pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách, ako aj v oblasti susedstva.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  V rámci tohto nástroja by Únia mohla podporiť jadrové regulačné orgány pri vykonávaní záťažových testov na základe acquis Únie v oblasti jadrovej bezpečnosti, ako aj následných vykonávacích opatrení, najmä v súvislosti s jadrovými elektrárňami, ktoré sa stavajú v pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách, ako aj v oblasti susedstva.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Ak je to možné a vhodné, výsledky vonkajšej činnosti Spoločenstva by sa mali monitorovať a posudzovať na základe vopred vymedzených, transparentných, pre krajinu špecifických a merateľných ukazovateľov prispôsobených osobitostiam a cieľom nástroja a podľa možnosti založených na rámci výsledkov partnerskej krajiny.

(9)  Ak je to možné a vhodné, výsledky vonkajšej činnosti Spoločenstva by sa mali monitorovať a posudzovať na základe vopred vymedzených, transparentných, pre krajinu špecifických a merateľných ukazovateľov prispôsobených osobitostiam a cieľom nástroja a podľa možnosti založených na rámci výsledkov partnerskej krajiny. Únia by mala zriadiť a financovať nevyhnutné pravidelné monitorovacie mechanizmy (napr. tímy expertov alebo misie Únie) s cieľom dohliadať na vykonávanie odporúčaní zo záťažových testov týkajúcich sa nových jadrových elektrární, najmä tých, ktoré sa stavajú v bezprostrednej oblasti susedstva.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Odkazy na nástroje Únie uvedené v článku 9 rozhodnutia Rady 2010/427/EÚ32 by sa mali považovať za odkazy na toto nariadenie a na nariadenia v ňom uvedené. Komisia by mala zabezpečiť, aby sa toto nariadenie vykonávalo v súlade s úlohou ESVČ stanovenou v uvedenom rozhodnutí.

(18)  Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) by mal zaručovať celkovú politickú koordináciu vonkajšej činnosti Únie a zabezpečiť pri tom jej jednotnosť, konzistentnosť a účinnosť, a to najmä prostredníctvom tohto nariadenia. ESVČ by mala prispievať k programovému a riadiacemu cyklu pre toto nariadenie na základe politických cieľov stanovených v článku 2.

_________________

 

32 Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).

 

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľom tohto nariadenia je dopĺňať činnosti spolupráce v jadrovej oblasti, ktoré sú financované podľa [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce], predovšetkým s cieľom podporovať presadzovanie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a uplatňovanie efektívnych a účinných bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály v tretích krajinách na základe činností v rámci Spoločenstva a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

1.  Cieľom tohto nariadenia je dopĺňať činnosti spolupráce v jadrovej oblasti, ktoré sú financované podľa [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce], predovšetkým s cieľom podporovať presadzovanie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a noriem transparentnosti, ako aj uplatňovanie efektívnych a účinných bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály v tretích krajinách na základe činností v rámci Spoločenstva a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Cieľom spolupráce, ktorú Európska únia ustanovila v tomto nariadení v oblasti jadrovej bezpečnosti a jadrových bezpečnostných záruk, nie je presadzovať jadrovú energiu, a preto by sa táto pomoc nemala vykladať ako opatrenie na propagáciu tohto zdroja energie v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  presadzovanie účinnej kultúry jadrovej bezpečnosti a zavádzanie čo najprísnejších noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, ako aj neustále zvyšovanie úrovne jadrovej bezpečnosti;

a)  presadzovanie účinnej kultúry jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením a zavádzanie čo najprísnejších noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, ako aj neustále zvyšovanie úrovne jadrovej bezpečnosti; predčasné uzavretie jadrového zariadenia, keď ho nemožno modernizovať, aby v plnej miere spĺňalo medzinárodne uznávané normy jadrovej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom, vyraďovanie bývalých jadrových areálov a zariadení z prevádzky a ich sanáciu;

b)  zodpovedné a bezpečné nakladanie s rádioaktívnym odpadom vrátane vyhoretého jadrového paliva (t. j. predúprava, nakladanie, spracovanie, uskladňovanie a zneškodňovanie), vyraďovanie bývalých jadrových areálov a zariadení z prevádzky a ich sanáciu, ako aj sanáciu pôvodných lokalít ťažby uránu alebo lokalít, v ktorých sa nachádzajú potopené rádioaktívne objekty a materiály;

Odôvodnenie

Po vypustení prílohy k existujúcemu nariadeniu Rady (Euratom) č. 237/2014 o nástroji spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti, v ktorej boli podrobne uvedené kritériá a priority, je teraz dôležité rozpracovať ciele stanovené v článku 2 tohto nového nariadenia. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je jednoducho opätovne vložiť niektoré ustanovenia, ktoré boli súčasťou existujúceho nariadenia Rady (Euratom) č. 237/2014 o nástroji spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zavedenie efektívnych a účinných systémov bezpečnostných záruk.

c)  zavedenie efektívnych, účinných a transparentných systémov bezpečnostných záruk, ktoré zahŕňajú aj vnútroštátne orgány boja proti šíreniu jadrových zbraní, vrátane financovania komplexných hodnotení rizík a bezpečnosti („záťažových testov“) jadrových elektrární, zavedenie odporúčaní vyplývajúcich z takýchto záťažových testov založených na acquis Únie a súvisiacich monitorovacích opatrení, najmä v pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách, ako aj v oblasti susedstva.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  informovanie verejnosti o tom, ako sa prostredníctvom programu zlepšila jadrová bezpečnosť a úspešne sa vyradili z prevádzky bývalé jadrové areály.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné krytie na vykonávanie tohto nariadenia na obdobie rokov 2021 – 2027 je 300 miliónov EUR v bežných cenách.

Finančné krytie na vykonávanie tohto nariadenia na obdobie rokov 2021 – 2027 je 350 miliónov EUR v bežných cenách.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dohody o pridružení, dohody o partnerstve a spolupráci, mnohostranné dohody a iné dohody, ktorými sa ustanovuje právne záväzný vzťah s partnerskými krajinami, ako aj závery Európskej rady a závery Rady, vyhlásenia zo samitov alebo závery zo zasadnutí na vysokej úrovni s partnerskými krajinami, oznámenia Komisie alebo spoločné oznámenia Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predstavujú celkový rámec politiky pre vykonávanie tohto nariadenia.

Dohody o pridružení, dohody o partnerstve a spolupráci, mnohostranné dohody a iné dohody, ktorými sa ustanovuje právne záväzný vzťah s partnerskými krajinami, ako aj závery Európskej rady a závery Rady, vyhlásenia zo samitov alebo závery zo zasadnutí na vysokej úrovni s partnerskými krajinami, oznámenia Komisie alebo spoločné oznámenia Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a acquis Únie týkajúce sa jadrovej bezpečnosti predstavujú celkový rámec politiky pre vykonávanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Cieľom viacročných orientačných programov je poskytovať súdržný rámec pre spoluprácu medzi Spoločenstvom a dotknutými tretími krajinami alebo regiónmi v súlade s celkovým účelom a rozsahom pôsobnosti, cieľmi, so zásadami a s politikou Spoločenstva a na základe rámca politiky uvedeného v článku 5.

2.  Cieľom viacročných orientačných programov je poskytovať súdržný rámec pre spoluprácu medzi Spoločenstvom a dotknutými tretími krajinami, regiónmi alebo medzinárodnými organizáciami v súlade s celkovým účelom a rozsahom pôsobnosti, cieľmi, so zásadami a s politikou Spoločenstva a na základe rámca politiky uvedeného v článku 5.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Viacročné orientačné programy odrážajú zámery a ciele Spoločenstva v medzinárodných organizáciách, ako sa uvádza v článku 5, využívajúc znalosti a skúsenosti z programu v oblasti jadrovej bezpečnosti v príslušných medzinárodných organizáciách.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  akčných plánoch, individuálnych opatreniach a podporných opatreniach, v prípade ktorých finančné prostriedky Únie nepresahujú 10 miliónov EUR;

a)  individuálnych opatreniach a podporných opatreniach, v prípade ktorých finančné prostriedky Únie nepresahujú 10 miliónov EUR;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  výdavky súvisiace so zabezpečením spravodlivého prechodu pre bývalých zamestnancov a komunity v prípade vyradenia jadrového areálu z prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Všetky dodania a materiály financované na základe tohto nariadenia môžu mať pôvod v krajinách uvedených v odseku 1 za príslušných podmienok uvedených v uvedenom odseku.

2.  Všetky dodania a materiály financované na základe tohto nariadenia môžu mať pôvod v krajinách uvedených v odseku 1 a článku 11a za príslušných podmienok uvedených v tomto odseku a článku.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Podmienenosť a pozastavenie pomoci

 

1.   Pomoc Únie podľa tohto nariadenia je podmienená tým, že príslušná partnerská krajina dodrží:

 

a)    príslušné medzinárodné dohovory v rámci MAAE;

 

b)    Dohovor o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice, prijatý 25. januára 1991 v Epsoo (Fínsko) a Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, podpísaný 25. júna 1998 v Aarhuse (Dánsko), a ich následné zmeny;

 

c)  Zmluvu o nešírení jadrových zbraní a jej dodatkové protokoly;

 

d)  záväzky v rámci dohôd o partnerstve a pridružení uzavretých s Úniou;

 

e)   záväzky vykonávať záťažové testy a súvisiace opatrenia.

 

2. V prípade nedodržania podmienok uvedených v odseku 1 sa finančná pomoc Únie podľa tohto nariadenia a prípadne [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce] alebo [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj predvstupovej pomoci] prehodnotí a môže sa obmedziť alebo dočasne pozastaviť.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  počet vypracovaných, zavedených a/alebo revidovaných právnychregulačných aktov a

a)  vypracované, zavedené a/alebo revidované právneregulačné akty a

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  počet štúdií týkajúcich sa návrhu, koncepcie alebo uskutočniteľnosti na účely zriaďovania zariadení v súlade s najprísnejšími normami v oblasti jadrovej bezpečnosti.

b)  štúdie týkajúce sa návrhu, koncepcie alebo uskutočniteľnosti na účely zriaďovania zariadení v súlade s najprísnejšími normami v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  vykonávanie opatrení na zlepšenie jadrovej bezpečnosti a nakladania s rádioaktívnym odpadom na základe najprísnejších bezpečnostných noriem vrátane odporúčaní medzinárodného partnerského preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  miera, do akej verejnosť bola v partnerských krajinách informovaná o programe.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje v súlade s rozhodnutím 2010/427/EÚ.

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zaručuje celkovú politickú koordináciu vonkajšej činnosti Únie, pričom zabezpečuje jej jednotnosť, konzistentnosť a účinnosť, to najmä prostredníctvom tohto nariadenia. ESVČ prispieva k programovému a riadiacemu cyklu pre toto nariadenie na základe politických cieľov stanovených v článku 2.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúceho Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome

Referenčné čísla

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Gestorský výbor

 

ITRE

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Marek Jurek

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP)), ods. 15; Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 135-139; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX%3A52016IP0456


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúceho Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome

Referenčné čísla

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

3.7.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Vladimir Urutchev

5.9.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Renate Sommer

Dátum predloženia

10.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 4. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia