Betänkande - A8-0448/2018Betänkande
A8-0448/2018

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget

10.12.2018 - (COM(2018)0462) – C8–0315/2018 – 2018/0245(NLE)) - *

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Vladimir Urutchev


Förfarande : 2018/0245(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0448/2018
Ingivna texter :
A8-0448/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget

(COM(2018)0462) – C8–0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0462),

-  med beaktande av artikel 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0315/2018),

-  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0448/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Därför bör åtaganden som rör nukleärt fysiskt skydd, icke-spridning och kärnsäkerhet samt mål för hållbar utveckling och unionens övergripande intressen ha en central vägledande roll vid programplaneringen av åtgärderna enligt denna förordning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Målet med programmet det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete på grundval av Euratomfördraget bör vara att främja inrättandet av effektiv och ändamålsenlig kärnsäkerhet, strålskyddsnivå och tillämpning av en effektiv och ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnämnen i tredjeländer, med utgångspunkt i den egna verksamheten i unionen.

(3)  Målet med programmet det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete på grundval av Euratomfördraget (nedan kallat instrumentet) bör vara att främja inrättandet av effektiv och ändamålsenlig kärnsäkerhet, strålskyddsnivå och tillämpning av en effektiv och ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnämnen i tredjeländer, med utgångspunkt i regelverk och utbyte av bästa praxis i unionen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Detta instrument bör inte på något sätt främja användning av kärnenergi i tredjeländer och i unionen, utan bör särskilt inriktas på att förbättra kärnsäkerhetsnormerna globalt och samtidigt främja en hög strålskyddsnivå och tillämpningen av en effektiv och ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnämnen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Kärnkraftsolyckorna i kärnkraftverken i Tjernobyl 1986 och Fukushima Daiichi 2011 har tydliggjort att kärnkraftsolyckor har förödande globala konsekvenser för människor och miljön. Detta belyser behovet av högsta möjliga kärnsäkerhetsnormer och kärnämneskontroller samt oavbrutna insatser för att förbättra dessa normer och kontroller globalt, och behovet av att Euratom engagerar sig till stöd för dessa mål i tredjeländer. Normerna och kontrollerna bör motsvara bästa möjliga praxis, särskilt i fråga om förvaltning och regleringsmässigt oberoende.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Denna förordning utgör en del av det ramverk som utformats för planeringen av samarbetet och bör komplettera de åtgärder som rör kärntekniskt samarbete som finansieras genom [förordningen om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete].

(4)  Denna förordning utgör en del av det ramverk som utformats för planeringen av samarbetet och bör komplettera de åtgärder som rör kärntekniskt samarbete som finansieras genom [förordningen om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete], som omfattas av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 209, 212 and 322.1.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Euratom är medlem av konventionen om kärnsäkerhet (1994) och konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall (1997).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Öppenhet och information till allmänheten om kärnsäkerhet, kärnämneskontroll, avveckling och avfallshanteringsverksamhet enligt kraven exempelvis i Århuskonventionen (1998) är ett viktigt sätt att förhindra att radioaktivt material får negativa konsekvenser för människor och miljön och bör därför garanteras inom detta instrument.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Euratom bör fortsätta sitt nära samarbete, i enlighet med kapitel 10 i Euratomfördraget, med Internationella atomenergiorganet (IAEA) kring kärnsäkerhet och kärnämneskontroll, för att främja de mål som anges i avdelning II kapitel 3 och 7 i Euratomfördraget.

(6)  Euratom bör fortsätta sitt nära samarbete, i enlighet med kapitel 10 i Euratomfördraget, med Internationella atomenergiorganet (IAEA) kring kärnsäkerhet och kärnämneskontroll, för att främja de mål som anges i avdelning II kapitel 3 och 7 i Euratomfördraget. Euratom bör vidare samarbeta med andra väl ansedda internationella organisationer på området, såsom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling/Kärnenergibyrån, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling och miljöpartnerskapet för den nordliga dimensionen, vilka arbetar med samma kärnsäkerhetsmål som Euratom. Samstämmighet, komplementaritet och samarbete mellan detta instrument och dessa organisationer och deras program kan ge kärnsäkerhetsåtgärderna över hela världen ökad räckvidd, effektivitet och ändamålsenlighet. Onödigt dubbelarbete och onödiga överlappningar bör undvikas.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  För att kontinuerligt förbättra kärnsäkerheten och skärpa regleringen på detta område i unionen har rådet antagit rådets direktiv 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom och 2013/59/Euratom. Dessa direktiv, liksom de höga kärnsäkerhets- och avvecklingsnormerna inom Euratom, bör tjäna som vägledning för åtgärder som finansieras genom detta instrument och motivera samarbetande tredjeländer att införa regleringar och normer med samma säkerhetsnivå.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Instrumentet bör även främja internationellt samarbete på grundval av konventioner om kärnsäkerhet och hantering av radioaktivt avfall. Partnerländer bör uppmuntras att ansluta sig till dessa konventioner för att möjliggöra en IAEA-bistådd regelbunden kollegial granskning av deras nationella system. Kollegiala granskningar ger en utomstående bedömning av nuläget och utmaningar inom kärnsäkerhet i tredjeländer, vilket kan användas i programplaneringen för unionens stöd på hög nivå. Instrumentet kan dra nytta av granskningar från välrespekterade internationella kärnenergibyråer som genomför kollegiala granskningar och rapporterar till de potentiella stödmottagarna inom ramen för instrumentet. Slutsatser och rekommendationer i sådana kollegiala granskningar som tillgängliggörs för nationella myndigheter kan även vara till nytta för prioriteringen av konkreta stödåtgärder för berörda tredjeländer.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c)  Begreppen kärnsäkerhet och nukleärt fysiskt skydd är nära förbundna, eftersom bristande kärnsäkerhet, t.ex. i fråga om säkra driftsprocesser, kan leda till risker för det fysiska skyddet och eftersom risker för det fysiska skyddet, i synnerhet nya risker inom t.ex. cybersäkerhet, kan sätta kärnsäkerheten på nya prov. Därför bör unionens verksamhet för nukleärt fysiskt skydd i tredjeländer enligt bilaga II till förordning nr ... [COD nr 2018/0243 (om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete)] och verksamhet som finansieras genom detta instrument vara sammanhängande och komplettera varandra.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Detta instrument bör innehålla åtgärder för att stödja dessa mål och bygga vidare på de åtgärder som tidigare fått stöd genom förordning (Euratom) nr 237/201424 och som rör kärnsäkerhet och kärnämneskontroll i tredjeländer, särskilt anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater.

(7)  Detta instrument bör innehålla åtgärder för att stödja dessa mål och bygga vidare på de åtgärder som tidigare fått stöd genom förordning (Euratom) nr 237/201424 och som rör kärnsäkerhet, säker hantering av radioaktivt avfall, säker avveckling och sanering av tidigare kärntekniska förläggningsplatser och kärnämneskontroll i tredjeländer, särskilt anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater, samt i grannskapsområdet enligt vad som avses i ... [COD 2018/0243, om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete]. I syfte att tillämpa högsta möjliga kärnsäkerhetsnormer och upptäcka brister i befintliga säkerhetsåtgärder kan instrumentet stödja kärntekniska tillsynsorgan i att genomföra övergripande risk- och säkerhetsbedömningar (stresstester) av befintliga anläggningar och av kärnkraftverk som håller på att uppföras, på grundval av Euratoms regelverk om kärnsäkerhet och radioaktivt avfall, genomförandet av rekommendationer och övervakning av relevanta åtgärder. Kommissionen bör regelbundet underrätta Europaparlamentet om kärnsäkerhetsverksamheten i tredjeländer och om hur långt genomförandet har kommit.

_______________

_________________

24 Rådets förordning (EG) nr 237/2014 av den 13 december 2013 om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete (EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).

24 Rådets förordning (EG) nr 237/2014 av den 13 december 2013 om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete (EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Enligt artikel 3 i EUF-fördraget har unionen som mål att främja folkens välfärd. Detta instrument ger unionen möjlighet att varaktigt förbättra den socioekonomiska och hälsomässiga situationen för människor globalt, inom och utanför unionens gränser. Projekt som finansieras via detta instrument bör även överensstämma med unionens inre och yttre politik, exempelvis genom att bidra till att nå målen för hållbar utveckling, såsom god hälsa och välbefinnande, rent vatten och sanitet. Instrumentet som sådant bör följa principerna om god förvaltning och därigenom bidra till utvecklingsmålet om fred, rättvisa och starka institutioner.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Detta instrument bör ha som mål att få länder som mottar ekonomiskt stöd enligt denna förordning att upprätthålla de åtaganden som följer av associerings-, partnerskaps- och samarbetsavtalen med unionen, fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, förbinda sig till relevanta internationella konventioner, upprätthålla normer för kärnsäkerhet och strålskydd och förbinda sig att genomföra relevanta rekommendationer och åtgärder i enlighet med högsta möjliga normer i fråga om öppenhet och information till allmänheten.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c)  Detta instrument bör, genom projekt som finansieras via det, till fullo stödja nukleära säkerhets- och kontrollåtgärder samt förbättra hälsosituationen för människor i tredjeländer, i synnerhet för dem som bor nära kärnkraftsanläggningar och/eller uranbrytningsområden, medräknat säker sanering av tidigare uranbrytningsplatser i tredjeländer, särskilt i Centralasien och Afrika, då runt 18 % av världens uranleveranser för närvarande kommer från Sydafrika, Niger och Namibia.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 7d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7d)   Detta instrument bör ha som mål att få länder som mottar ekonomiskt stöd enligt denna förordning att främja demokratiska principer, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna och upprätthålla de åtaganden som följer av Esbo- och Århuskonventionerna.

 

 

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Genomförandet av denna förordning bör bygga på samråd, i förekommande fall, med de berörda nationella myndigheterna i medlemsstaterna, och dialog med partnerländerna.

(8)  Genomförandet av denna förordning bör bygga på samråd, när så är lämpligt, med de berörda nationella myndigheterna i unionen och medlemsstaterna, såsom Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering, ochdialog med partnerländerna. Sådana samråd bör i synnerhet äga rum under utarbetandet och innan antagandet av fleråriga vägledande program. Om en sådan dialog inte lyckas stilla unionens oro över kärnsäkerheten bör det externa stödet enligt denna förordning inte beviljas.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Ett individuellt, differentierat förhållningssätt bör intas till länder som får stöd via detta instrument. Användningen av instrumentet bör utgå från en bedömning av de särskilda behoven i länder som tar emot stödet och från instrumentets förväntade totala nytta, i synnerhet strukturförändringar i de berörda länderna.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, organisationer för tekniskt stöd, kärnteknikföretag och anläggningar för kärnenergi har nödvändig expertis och sakkunskap för att tillämpa de striktaste normerna för kärnsäkerhet och strålskydd i en rad olika regelverk i medlemsstaterna, vilket kan bli en nyttig källa till stöd till partnerländer som har för avsikt att göra detsamma i sina nationella regelverk och industriella kontexter.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  När det är möjligt och lämpligt bör resultaten av Euratoms yttre åtgärder övervakas och bedömas på grundval av på förhand fastställda, transparenta, landsspecifika och mätbara indikatorer som är anpassade till instrumentets särdrag och mål och helst på grundval av partnerlandets resultatram.

(9)  Resultaten av Euratoms yttre åtgärder bör övervakas och bedömas på grundval av på förhand fastställda, transparenta, landsspecifika och mätbara indikatorer som är anpassade till instrumentets särdrag och mål och helst på grundval av partnerlandets resultatram. Indikatorerna bör vara prestations- och resultatinriktade, så att mottagarländerna blir mer ansvars- och redovisningsskyldiga gentemot unionen och medlemsstaterna för resultaten av säkerhetsförbättrande åtgärder.

 

 

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Unionen och Euratom bör sträva efter att utnyttja de tillgängliga resurserna så effektivt som möjligt för att optimera effekterna av sina yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom samstämmighet och komplementaritet mellan unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder samt genom skapande av synergieffekter med annan unionspolitik och andra unionsprogram. För att maximera effekten av samlade insatser för att uppnå ett gemensamt mål, bör denna förordning möjliggöra kombination av stöd med andra unionsprogram, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader.

(10)  Unionen och Euratom bör sträva efter att utnyttja de tillgängliga resurserna på ett optimalt och så effektivt sätt som möjligt och att förbättra genomförandet och kvaliteten på utgifterna för att optimera effekterna av sina yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom samstämmighet och komplementaritet mellan unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder samt genom skapande av synergieffekter med annan unionspolitik och andra unionsprogram såsom Euratomprogram för forskning och utbildning. För att maximera effekten av samlade insatser för att uppnå ett gemensamt mål, bör denna förordning möjliggöra kombination av stöd med andra unionsprogram, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Valet av finansieringstyp och metod för genomförande inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål och leverera resultat. Hänsyn ska särskilt tas till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa beaktande av användning av såväl klumpsummor, schablonsatser och enhetskostnader som finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

(14)  Valet av finansieringstyp och metod för genomförande inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål och leverera resultat, med särskild hänsyn till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande efterlevnad och med beaktande av hur tillgängliga de är för potentiella partner och huruvida de kan skapa rättslig säkerhet. Detta bör inbegripa beaktande av användning av såväl klumpsummor, schablonsatser och enhetskostnader som finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  För att främja genomförandet av högsta möjliga kärnsäkerhetsnormer i tredjeländer på ett effektivt sätt och i god tid bör besluts- och förhandlingsprocesserna inom kommissionen och tillsammans med tredjeländer vara effektiva och snabba.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Målet för denna förordning är att komplettera det kärntekniska samarbete som finansieras genom [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete], särskilt att främja en hög kärnsäkerhetsnivå, strålskydd och tillämpningen av en effektiv och ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnmaterial i tredjeländer, genom att bygga vidare på verksamheten inom Euratom, i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning.

1.  Målet för denna förordning är att komplettera det kärntekniska samarbete som finansieras genom [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete], särskilt att främja en hög kärnsäkerhetsnivå, strålskydd och tillämpningen av en effektiv och ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnämnen i tredjeländer, genom att bygga vidare på regelverk och bästa praxis inom Euratom, i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning, och genom att bidra till att säkerställa en rent civil användning av kärnämnen och därigenom skydda människor och miljön. Inom ramen för detta mål syftar denna förordning också till att stödja genomförandet av öppenhet när tredjelandsmyndigheter fattar kärnkraftsrelaterade beslut.

 

Unionens samarbete på området kärnsäkerhet och kärnämneskontroll i enlighet med denna förordning syftar inte till att främja kärnenergi.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Främjande av en verkningsfull kärnsäkerhetskultur och genomförande av de striktaste normerna i fråga om kärnsäkerhet och strålskydd, liksom kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten.

(a)  Främjande av en verkningsfull kärnsäkerhetskultur och -förvaltning, kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten, och genomförande av de striktaste normerna i fråga om kärnsäkerhet och strålskydd som finns inom Euratom och internationellt för relevant kärnteknisk verksamhet.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, avveckling av befintliga kärntekniska anläggningar och sanering av tidigare kärntekniska förläggningsplatser.

(b)  Ansvarsfull och säker hantering av radioaktivt avfall allt ifrån generering till slutförvaring, däribland använt kärnbränsle (d.v.s. förbehandling, behandling, bearbetning, lagring och slutförvaring), samt säker och effektiv avveckling av befintliga kärntekniska anläggningar och sanering av tidigare kärntekniska förläggningsplatser samt tidigare platser för uranbrytning eller radioaktiva föremål och material som sänkts.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Inrättande av effektiva och säkra skyddssystem.

(c)  Inrättande av effektiva, säkra och insynsvänliga säkerhetskontroller av kärnämnen.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Uppmuntran till att främja allmän insyn och öppenhet hos myndigheter i tredjeländer samt information till allmänheten och deltagande i beslutsprocesser som rör säkerheten vid kärntekniska anläggningar och effektiva metoder för hantering av radioaktivt avfall, i enlighet med relevanta internationella konventioner och instrument.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Utnyttjande av kunskaper och insatser inom ramen för instrumentet för att stärka det politiska inflytandet i internationella organisationer på energi- och säkerhetsområdet.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid genomförandet av denna förordning ska det säkerställas samstämmighet, synergieffekter och komplementaritet med förordning (EU) nr XXX/XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, med andra program avseende unionens yttre åtgärder och med annan relevant unionspolitik och andra relevanta unionsprogram, samt en konsekvent politik för utveckling.

1.  Vid genomförandet av denna förordning ska det säkerställas samstämmighet, synergieffekter och komplementaritet med förordning (EU) nr XXX/XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, med andra program avseende unionens yttre åtgärder, med annan relevant unionspolitik och andra relevanta rättsakter såsom direktiv 2009/11/Euratom, 2011/70/Euratom och 2013/59/Euratom, med unionens mål och värderingar och med program såsom Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram, som kompletterar Horisont Europa, samt en konsekvent politik för utveckling.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska samordna sitt samarbete med tredjeländer med organisationer som eftersträvar likartade mål, särskilt IAEA och OECD/NEA. Samordningen ska göra det möjligt för Euratom och de berörda organisationerna att undvika överlappningar vid insatser och finansiering avseende tredjeländer. Kommissionen ska även involvera medlemsstaternas behöriga myndigheter och aktörerna i EU när den fullgör sin uppgift, så att man kan tillgodogöra sig av kvaliteten på sakkunskapen i Europa på området för kärnsäkerhet och kärnämneskontroll.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning för perioden 2021–2027 ska vara 300 miljoner EUR i löpande priser.

Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning för perioden 2021–2027 ska vara 266 miljoner EUR i fasta priser.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den övergripande politiska ramen för genomförandet av denna förordning ska utgöras av associeringsavtalen, partnerskaps- och samarbetsavtalen, de multilaterala avtalen och andra avtal om upprättande av en rättsligt bindande förbindelse med partnerländerna, samt Europeiska rådets slutsatser och rådets slutsatser, uttalanden och slutsatser från toppmöten eller högnivåmöten med partnerländerna, kommissionens meddelanden eller gemensamma meddelanden från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Den övergripande politiska ramen för genomförandet av denna förordning ska utgöras av Euratoms regelverk med anknytning till kärnsäkerhet och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, associeringsavtalen, partnerskaps- och samarbetsavtalen, de multilaterala avtalen och andra avtal om upprättande av en rättsligt bindande förbindelse med partnerländerna, samt Europeiska rådets slutsatser och rådets slutsatser, uttalanden och slutsatser från toppmöten eller högnivåmöten med partnerländerna, kommissionens meddelanden eller gemensamma meddelanden från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De fleråriga vägledande programmen ska syfta till att tillhandahålla en enhetlig ram för samarbetet mellan Euratom och de berörda tredjeländerna eller regionerna, vilken är förenlig med Euratoms allmänna syfte och tillämpningsområde, mål, principer och policy och grundar sig på den politiska ram som avses i artikel 5.

2.  De fleråriga vägledande programmen ska syfta till att tillhandahålla en enhetlig ram för samarbetet mellan Euratom och de berörda tredjeländerna, regionerna eller internationella organisationerna, vilken är förenlig med Euratoms allmänna syfte och tillämpningsområde, mål, principer och policy och grundar sig på den politiska ram som avses i artikel 5.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De fleråriga vägledande programmen ska utgöra en allmän grund för samarbetet och ska ange Euratoms mål för samarbetet inom ramen för denna förordning, med beaktande av de berörda ländernas behov, Euratoms prioriteringar, det internationella läget och de respektive tredjeländernas verksamhet. De fleråriga vägledande programmen ska också ange samarbetets mervärde samt hur man undviker dubblering med andra program och initiativ, särskilt sådana som drivs av internationella organisationer med samma mål och stora givare.

3.  De fleråriga vägledande programmen ska utgöra en allmän grund för samarbetet och ska ange Euratoms mål för samarbetet inom ramen för denna förordning, med beaktande av de berörda ländernas behov och situation, Euratoms prioriteringar, det internationella läget och de respektive tredjeländernas verksamhet. De fleråriga vägledande programmen ska också ange samarbetets mervärde samt hur man undviker dubblering med andra program och initiativ, särskilt sådana som drivs av internationella organisationer med samma mål och stora givare.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  De fleråriga vägledande programmen ska ha som mål att få länder som mottar ekonomiskt stöd enligt denna förordning att upprätthålla de åtaganden som följer av avtal med unionen och fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, förbinda sig till relevanta internationella konventioner, upprätthålla normer för kärnsäkerhet och strålskydd och förbinda sig att genomföra relevanta rekommendationer och åtgärder i enlighet med högsta möjliga normer för öppenhet och information till allmänheten.

 

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  De fleråriga vägledande programmen bör lägga fast en ram för kvalificerad och oberoende tillsyn för att höja kärnsäkerhetsnivån i partnerländerna. Programmen kan omfatta bestämmelser om stöd till nationella tillsynsmyndigheter för kärnsäkerhet som utför övergripande risk- och säkerhetsbedömningar (stresstester) av kärnkraftsanläggningar på grundval av Euratoms regelverk om kärnsäkerhet och radioaktivt avfall samt genomförandet av rekommendationer som grundar sig på stresstesterna och kontrollen av hur relevanta åtgärder tillämpas, exempelvis i anslutande länder, kandidatländer, potentiella kandidatländer samt i länder som ingår i den Europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De fleråriga vägledande programmen ska grunda sig på en dialog med de berörda partnerländerna eller regionerna.

5.  De fleråriga vägledande programmen ska grunda sig på en dialog med de berörda partnerländerna eller regionerna. Vid utarbetandet av program och innan programmen antas bör kommissionen samråda med Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering (ENSREG) och i förekommande fall med relevanta nationella myndigheter i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska anta dessa fleråriga vägledande program i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. Kommissionen ska i enlighet med det förfarande som avses ovan se över och vid behov uppdatera dessa vägledande program.

6.  Kommissionen ska anta dessa fleråriga vägledande program i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. Kommissionen ska i enlighet med det förfarande som avses ovan se över dessa vägledande program efter halva tiden och vid behov revidera och uppdatera dem.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  handlingsplaner, enskilda åtgärder och stödåtgärder för vilka det ekonomiska biståndet från unionen inte överstiger 10 miljoner EUR,

(a)  enskilda åtgärder och stödåtgärder för vilka det ekonomiska biståndet från unionen inte överstiger 10 miljoner EUR,

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Utgifter som har samband med informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommunikationsstrategier samt förmedling av information från unionen om dess politiska prioriteringar.

(b)  Utgifter som har samband med informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommunikationsstrategier samt förmedling av information från unionen om dess politiska prioriteringar, mål och värderingar.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Kriterier för internationellt kärnsäkerhetssamarbete

 

1.  En gemensam tolkning och ett ömsesidigt avtal mellan ett tredjeland och Euratom ska bekräftas genom en officiell hänvändelse från landets regering till kommissionen.

 

2.  Tredjeländer som vill samarbeta med Euratom ska vara medlemmar av fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen och bör ha infört dess tilläggsprotokoll eller ett avtal om kärnämneskontroll som ingåtts med Internationella atomenergiorganet och som räcker för att ge trovärdiga garantier för att redovisat kärntekniskt material från fredlig kärnteknisk verksamhet inte sprids och för att kärntekniskt material eller kärnteknisk verksamhet som inte redovisats inte förekommer i landet. De ska fullt ut ansluta sig till de grundläggande säkerhetsprinciper som fastställs i IAEA:s säkerhetsnormer och vara parter i relevanta konventioner, såsom konventionen om kärnsäkerhet och konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall, eller ha inlett åtgärder som visar fast beslutsamhet att ansluta sig till dessa konventioner. Vid aktivt samarbete ska det åtagandet utvärderas årligen, med beaktande av nationella rapporter och annan dokumentation om genomförandet av relevanta konventioner. Med utgångspunkt i en sådan utvärdering ska ett beslut fattas om det fortsatta samarbetet. I brådskande fall ska det undantagsvis visas flexibilitet vid tillämpningen av dessa principer.

 

3.  För säkerställande och övervakning av att det berörda tredjelandet uppfyller målen för samarbetet i denna förordning ska landet godta att dess genomförda insatser utvärderas i enlighet med punkt 2. Utvärderingen ska möjliggöra uppföljning och kontroll av att de överenskomna målen uppfylls och kan ställas som villkor för fortsatta utbetalningar av Euratombidrag.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Övervakning, rapportering och utvärdering ska ske i enlighet med artikel 31.2, 31.4, 31.5 och 31.6 samt artiklarna 32 och 36 i förordning (EU) nr XXX/XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete.

(1)  Övervakning, rapportering och utvärdering ska ske i enlighet med artikel 31.2, 31.4, 31.5 och 31.6 samt artiklarna 32 och 36 i förordning (EU) nr XXX/XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete. Specifika utvärderingar, som avses i artikel 32.2 i förordning (EU) nr XXX/XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som rör kärnsäkerhet, strålskydd och kärnämneskontroll, ska, efter samråd med ENSREG, diskuteras i kommittén för det europeiska instrumentet för internationellt kärnsäkerhetssamarbete och läggas fram för Europaparlamentet.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Antalet rättsakter och regleringsakter som utarbetats, lagts fram eller setts över.

(a)  Antalet rättsakter och regleringsakter som utarbetats, lagts fram eller setts över samt huruvida de genomförts med framgång och vilken inverkan de haft på kärnsäkerhetsnormerna och kärnämneskontrollerna i respektive land, däribland inverkan på människor och miljön.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Antalet projekterings-, koncepts- eller genomförbarhetsstudier för konstruktion av anläggningar som följer de striktaste normerna för kärnsäkerhet.

(b)  Antalet projekterings-, koncepts- eller genomförbarhetsstudier för konstruktion av anläggningar som följer de striktaste normerna för kärnsäkerhet samt huruvida resultaten av dessa studier har omsatts i praktiken.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Kärnsäkerhet, strålskydd samt ändamålsenliga och effektiva åtgärder för förbättring av kärnämneskontroller på grundval av högsta möjliga normer för kärnsäkerhet, strålskydd och kärnämneskontroll, däribland resultat från internationella kollegiala granskningar som genomförts i kärntekniska anläggningar.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Öppenhet och insyn

 

Kommissionen och de tredjeländer som samarbetar med unionen inom ramen för detta instrument ska se till att nödvändig information om kärnsäkerhetsåtgärder som vidtagits i dessa tredjeländer med hjälp av instrumentet och om dessa länders kärnsäkerhetsnormer generellt finns tillgänglig för arbetstagare och för allmänheten, med särskild hänsyn till lokala myndigheter, lokalbefolkningen och berörda parter som befinner sig i närheten av en kärnteknisk anläggning. Denna skyldighet ska även omfatta säkerställandet av att den behöriga tillsynsmyndigheten och tillståndshavarna tillhandahåller information inom sitt behörighetsområde. Informationen ska göras tillgänglig för allmänheten i enlighet med relevant lagstiftning och internationella instrument, förutsatt att detta inte äventyrar andra överordnade intressen, såsom säkerheten, som är vedertagna enligt relevant lagstiftning eller internationella instrument.

MOTIVERING

INLEDNING

Finansieringsinstrumenten för yttre åtgärder ger EU de verktyg som krävs för att stärka dess roll och säkerställa främjandet av dess intressen och värderingar i världen.

Europeiska gemenskapernas stöd till kärnsäkerhet i tredjeländer inleddes som en reaktion på den ökade medvetenheten om de gränsöverskridande konsekvenserna av olyckan i Tjernobyl (1986) i syfte att överföra den kunskap, kärnsäkerhetskultur på hög nivå och de avancerade regelverk som finns i EU-medlemsstater som har kärnkraftverk. Detta var ett erkännande av det brådskande behovet av bistånd för säker drift, reglering och sanering av gammalt avfall i de nya självständiga staterna efter upplösningen av Sovjetunionen 1991.

Efter att ha tagit itu med de ytterst brådskande behoven inriktade Europeiska gemenskapernas samarbete sitt bistånd på stöd till kärnkraftsreglering, säker hantering av radioaktivt avfall och säkerhetskontroll av kärnämnen. Den geografiska räckvidden blev världsomfattande, men fokus låg på länder nära EU.

Fukushima-olyckan 2011 belyste än en gång vikten av starka, oberoende och behöriga tillsynsmyndigheter för att garantera säker användning av kärnenergi.

Icke-spridningssystemet har dock ifrågasatts under senare år, och det behövs fortsatt stöd för att stärka den internationella ramen för att förhindra spridning av massförstörelsevapen. Detta är den primära uppgiften för kärnämneskontrollen, som syftar till att förhindra och upptäcka spridning av kärnmaterial.

Framgångarna med stödet till tredjeländer inom kärnsäkerhet och kärnämneskontroll, däribland verksamhet inom ramen för det nuvarande instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete, är välkända, och efterföljande kollegiala granskningar som utförts av IAEA, WANO (World Association of Nuclear Operators) med flera bekräftar den positiva inverkan som slutförda åtgärder inom ramen för detta EU-initiativ har haft.

FÖRENKLING AV INSTRUMENT FÖR YTTRE ÅTGÄRDER

Förenkling av lagstiftningen är en prioritet för Europaparlamentet och kommissionen. Genom att samla ett flertal styrmedel i ett brett instrument ges tillfälle att rationalisera förvaltningen och tillsynssystemen, och därigenom minska den administrativa bördan för EU-institutionerna och medlemsstaterna. I stället för att hantera flera programplaneringsförfaranden skulle insatserna vara inriktade på politiska mål och samarbetet med externa partner. Åtgärder som får kumulativ finansiering från olika EU-program måste kombineras för att bli transparenta och kan granskas endast en gång, varvid alla berörda program och deras respektive tillämpliga bestämmelser ska beaktas.

Ett brett instrument skulle ge en geografiskt och tematiskt mer övergripande strategi och underlätta genomförandet av olika politiska strategier på ett transregionalt, sektorsövergripande och globalt sätt och således säkerställa konsekvent överföring av den praxis på hög nivå på området för kärnsäkerhet, kärnkraftsreglering och kärnämneskontroll som finns i EU-medlemsstater som har kärnreaktorer.

Föredraganden välkomnar inrättandet av ett brett instrument för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete som omfattar tio befintliga instrument för yttre åtgärder. Delar av den verksamhet för kärnsäkerhetssamarbete som för närvarande omfattas av instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete är inte integrerade i ett övergripande instrument för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, eftersom de måste följa det särskilda förfarandet enligt artikel 203 i Euratomfördraget vilket är oförenligt med förfarandet som grundar sig på artiklarna 209 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Föredraganden välkomnar det nya europeiska instrumentet för kärnsäkerhet som kompletterar det övergripande instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete och omfattas av samma regler för övervakning, rapportering, utvärdering, information, kommunikation och publicitet som anges i förordningen för det övergripande instrumentet. När det gäller regelharmoniseringen kommer de bestämmelser i den gemensamma genomförandeförordningen som införlivas att ge både instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete och det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet en enhetlig uppsättning principer för alla dess komponenter och göra det lättare för partner och de som genomför projekten att förstå instrumentet.

MÅL MED DET EUROPEISKA INSTRUMENTET FÖR KÄRNSÄKERHET

Föredraganden instämmer i att det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet bör främja och överföra EU-medlemsstaternas avancerade regler, normer och praxis i fråga om kärnsäkerhet till tredjeländer i linje med bestämmelserna i Euratomfördraget och en uppsättning av tre direktiv om strålskydd, kärnsäkerhet och hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle (Euratoms regelverk).

Eftersom EU:s direktiv införlivas i medlemsstaternas regelverk, som varierar stort, har specialiserad sakkunskap tagits fram för detta ändamål. Denna sakkunskap är mest relevant och ändamålsenlig för att stödja specifika partnerländer som har för avsikt att göra detsamma i sina nationella regelverk och industriella kontexter.

Inrättandet av behöriga och oberoende tillsynsmyndigheter på kärnsäkerhetsområdet är av yttersta vikt och kommer i sin tur att garantera spridning av de striktaste säkerhetsnormerna i partnerländerna. Medlemsstater med kärnkraftverk har en diger uppgift i detta avseende.

Det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet bör främja internationellt samarbete på grundval av konventioner om kärnsäkerhet och hantering av radioaktivt avfall samt fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen.

Partnerländer uppmuntras att ansluta sig till dessa konventioner för att möjliggöra en regelbunden IAEA-bistådd kollegial granskning av relevanta nationella system. Granskningsrapporter inom ramen för konventionerna ger en utomstående bedömning av nuläget och kärnsäkerhetsrelaterade utmaningar i tredjeländer, vilket kan användas i programplaneringen för EU:s stöd på hög nivå. Kollegiala granskningar inom ramen för WANO kan likaså vara till hjälp för att prioritera konkreta stödbehov i de berörda tredjeländerna.

Målen med det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet bör även vara relevanta för behoven och prioriteringarna hos partnerländerna i tredje land som redovisas genom samråd, färdplaner, strategier och särskilda strukturer.

GENOMFÖRANDE AV DET EUROPEISKA INSTRUMENTET FÖR KÄRNSÄKERHET

Föredraganden anser att ökad mätbarhet när det gäller effektivitet och inverkan måste eftersträvas ytterligare av kommissionens avdelningar och alla dem som genomför projekten. Detta bör göras från och med planerings- och programplaneringsfaserna, genom resultatorienterad övervakning och granskning, till avslutande utvärderingar av resultaten. Ökad mätbarhet kan även underlätta kommunikationen om resultat med beslutsfattare som inte är experter på området. Ett starkt samarbete med IAEA, WANO med flera är absolut nödvändigt för att undvika dubbelarbete.

Centraliserad förvaltning av det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet är ett bra upplägg för att säkerställa att kvalificerat stöd tillhandahålls på grundval av kärnteknisk sakkunskap på hög nivå på ett samordnat sätt med medlemsstaternas relevanta myndigheter, som faktiskt har den sakkunskap och expertis som krävs. Centraliserad förvaltning stöder även nära samordning mellan det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet och andra program och handlingsplaner inom ramen för andra stödinstrument för yttre åtgärder.

När det gäller samstämmighet med andra instrument kommer den mer enhetliga och övergripande förordningen om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete att minska mängden program, vilket inbegriper att man gör åtskillnad mellan geografiska och tematiska program inom olika instrument och därmed kan undvika risken för överlappande åtgärder. Kapaciteten hos EU:s delegationer som är delaktiga i genomförandet av yttre stöd bör stärkas ytterligare i syfte att göra dem bättre utrustade för att lösa problem med att hantera och ta tillvara på komplementaritet och skapa synergieffekter mellan instrumenten.

När det gäller samstämmighet med medlemsstaterna visar slutsatserna att det finns potential att stärka den gemensamma programplaneringen ytterligare. Detta skulle dock i vissa fall kräva mer engagemang

från partnerländernas regeringar och medlemsstater.

SLUTSATSER

Aktuella utmaningar:

–  Åldrande kärnkraftverk och program för att förlänga livslängden.

–  Säker avveckling av nedstängda kraftverk.

–  Fler stater kommer att införa kärnkraft i sin energimix.

Dessa utmaningar öppnar möjligheter för mer bistånd från Euratom till berörda tredjeländer vid uppbyggnad av tillsynsmyndigheters kapacitet, inrättande av sunda licensieringsförfaranden, granskning av säkerhetsbedömningar och genomförande av rekommendationer samt inrättande och upprätthållande av sunda arrangemang för säker hantering av radioaktivt avfall.

Särskild uppmärksamhet bör ges åt närliggande grannskapsländer som tidigare var en del av Sovjetunionen. Detta berör de länder som håller på att anlägga nya kärnkraftverk samt de som försöker komma tillrätta med åldrande kärnkraftverk och avveckling av befintliga kärnkraftverk.

Föredraganden anser att unionen, inom ramen för det nya europeiska instrumentet för kärnsäkerhet, bör fortsätta att stödja berörda tredjeländer att anta de striktaste säkerhetsnormer som finns i EU:s medlemsstater och internationellt i samband med all kärnteknisk verksamhet, däribland kärnämneskontroll, på ett effektivt och mer samordnat sätt.

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (22.11.2018)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget
(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Föredragande av yttrande: Petras Auštrevičius

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder i princip målen i förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget. En sådan förordning innebär nya insatser och kontinuitet i de EU-åtgärder som finansieras genom instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete (2014–2020).

EU måste se till att kärnsäkerhetsnivån är fortsatt hög i dess grannskap och runtom i världen, på samma sätt som i de 28 medlemsstaterna. Olyckorna i Tjernobyl (1986) och Fukushima (2011) har fått globala konsekvenser för folkhälsan och politiken, och därför bör EU fortsätta att sträva efter att använda sin långa erfarenhet av kärnkraft för civilt bruk på detta område och stödja internationella ansträngningar för respekt för kärnsäkerhetsnormer och relaterad verksamhet.

Kommissionens förslag inriktas på ekonomiskt stöd och närliggande åtgärder för främjande av en effektiv kärnsäkerhet och ett effektivt nukleärt fysiskt skydd i hela världen, i synnerhet främjandet av en verkningsfull kärnsäkerhetskultur, genomförande av de striktaste normerna i fråga om kärnsäkerhet och strålskydd, liksom kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten; ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, avveckling av befintliga kärntekniska anläggningar och sanering av tidigare kärntekniska förläggningsplatser; inrättande av effektiva och säkra skyddssystem.

När det gäller EU:s yttre åtgärder, åtaganden som rör nukleärt fysiskt skydd, icke-spridning och kärnsäkerhet, mål för hållbar utveckling samt EU:s övergripande intressen bör dessa ha en central betydelse för vägledningen för programplaneringen av åtgärderna enligt denna förordning, som understöds av principerna för unionens yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i fördraget om Europeiska unionen.

Instrumentet bör fortsätta att inriktas på EU:s utrikespolitiska intressen, behov och prioriteringar som grundar sig på dess partnerskapsavtal eller internationella åtaganden, vilka stöds av Internationella atomenergiorganet och G7:s grupp för kärnsäkerhet och fysiskt skydd.

Föredraganden betonar Europeiska utrikestjänstens fortsatt strategiska roll i programplaneringen och förvaltningscykeln när det gäller samordning, samstämmighet och åtgärders överensstämmelse med andra EU-insatser (t.ex. inom ramen för det nuvarande instrumentet som bidrar till stabilitet och fred eller den framtida förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete) enligt andan och ordalydelsen i internationella konventioner och avtal, liksom vikten av en flexibel reaktion på internationell utveckling (t.ex. den gemensamma övergripande handlingsplanen för Iran) och underlättande av EU:s politiska dialog och inflytande på partner, särskilt i länder i EU:s omedelbara närhet.

Föredraganden understryker EU:s mervärde i jämförelse med eventuella åtgärder från enskilda medlemsstaters sida och det politiska inflytande som det kan medföra.

Det är också mycket viktigt att förslaget till yttrande innehåller förslag på att lägga till bestämmelser som skulle utveckla EU:s resurser för att främja en verkningsfull kärnsäkerhetskultur och genomföra de striktaste normerna i fråga om kärnsäkerhet och strålskydd, särskilt i EU:s omedelbara grannskap. Övervakning och kontroll av kärntekniska anläggningar från deras uppförande måste säkerställas genom EU-mekanismer eller andra internationella organ som är behöriga på detta område, såsom Internationella atomenergiorganet. Syftet med ändringsförslagen är att fastställa och finansiera åtgärder för genomförandet av rekommendationerna för stresstester av kärnkraftverk samt tillhandahålla relevanta övervakningsmekanismer för de kärnkraftverk som är under uppförande i EU:s omedelbara grannskap. Dessutom bör villkor införas som innebär att EU:s totala stöd till landet i fråga är beroende av landets samarbete och öppenhet på kärnsäkerhetsområdet. Kärnkraftverket i Astravjets i Vitryssland, som är ett konkret exempel på detta, bör omfattas av en sådan mekanism[1].

Mot bakgrund av ovanstående nya förslag på stödområden föreslår föredraganden att den planerade budgeten utökas från 300 miljoner euro till 350 miljoner euro.

Föredraganden påminner om att de avsättningar till garantin för yttre åtgärder för lån till tredjeländer som avses i artikel 10.2 i denna förordning (förordningen om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet) ska finansieras genom denna förordning, men omfattas av reglerna i artikel 26.2 i förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete.

Enligt artikel 203 i Euratomfördraget ska Europaparlamentet endast höras, och därför föreligger inte något ordinarie lagstiftningsförfarande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Därför bör åtaganden som rör nukleärt fysiskt skydd, icke-spridning och kärnsäkerhet samt mål för hållbar utveckling och EU:s övergripande intressen ha en central vägledande roll vid programplaneringen av åtgärderna enligt denna förordning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Programmets sekundära mål bör omfatta finansiering av en rättvis omställning för tidigare anställda och för lokalsamhällen som drabbas av arbetslöshet till följd av avvecklingen av osäkra kärntekniska anläggningar.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Euratom bör fortsätta sitt nära samarbete, i enlighet med kapitel 10 i Euratomfördraget, med Internationella atomenergiorganet (IAEA) kring kärnsäkerhet och kärnämneskontroll, för att främja de mål som anges i avdelning II kapitel 3 och 7 i Euratomfördraget.

(6)  Euratom bör fortsätta sitt nära samarbete, i enlighet med kapitel 10 i Euratomfördraget, med Internationella atomenergiorganet (IAEA), Nato och medlemsstaternas nationella myndigheter kring kärnsäkerhet och kärnämneskontroll, för att främja de mål som anges i avdelning II kapitel 3 och 7 i Euratomfördraget. Instrumentet bör även främja internationellt samarbete baserat på konventioner om kärnsäkerhet och hantering av radioaktivt avfall.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Detta instrument bör innehålla åtgärder för att stödja dessa mål och bygga vidare på de åtgärder som tidigare fått stöd genom förordning (Euratom) nr 237/201424 och som rör kärnsäkerhet och kärnämneskontroll i tredjeländer, särskilt anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater.

(7)  Detta instrument bör innehålla åtgärder för att stödja dessa mål och bygga vidare på de åtgärder som tidigare fått stöd genom förordning (Euratom) nr 237/201424 och som rör kärnsäkerhet, säker hantering av radioaktivt avfall, säker avveckling och sanering av tidigare kärntekniska förläggningsplatser och kärnämneskontroll i tredjeländer, särskilt anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater, samt i grannskapsområdet enligt vad som avses i [förordningen om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] (nedan kallat grannskapsområdet) och i partnerländer som har associerings-, partnerskaps- och samarbetsavtal med unionen.

__________________

__________________

24 Rådets förordning (EG) nr 237/2014 av den 13 december 2013 om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete (EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).

24 Rådets förordning (EG) nr 237/2014 av den 13 december 2013 om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete (EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Genomförandet av denna förordning bör bygga på samråd, i förekommande fall, med de berörda nationella myndigheterna i medlemsstaterna, och dialog med partnerländerna.

(8)  Genomförandet av denna förordning bör bygga på samråd med de berörda nationella myndigheterna i unionen och medlemsstaterna, och på en effektiv och resultatinriktad dialog med partnerländerna. Om en sådan dialog inte lyckas skingra unionens farhågor om kärnsäkerheten bör det externa stödet enligt denna förordning, [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] och [förordningen om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen] ställas in tillfälligt eller inte beviljas. Unionen bör dessutom vara redo att bemöta medlemsstaternas legitima farhågor om kärnsäkerheten i nya kärnkraftverk, särskilt de som byggs i anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater samt i grannskapsområdet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Som en del av detta instrument skulle unionen kunna stödja kärnsäkerhetsmyndigheterna i samband med stresstester på grundval av unionens regelverk om kärnsäkerhet och efterföljande genomförandeåtgärder, särskilt när det gäller kärnkraftverk som byggs i anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater samt i grannskapsområdet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  När det är möjligt och lämpligt bör resultaten av Euratoms yttre åtgärder övervakas och bedömas på grundval av på förhand fastställda, transparenta, landsspecifika och mätbara indikatorer som är anpassade till instrumentets särdrag och mål och helst på grundval av partnerlandets resultatram.

(9)  När det är möjligt och lämpligt bör resultaten av Euratoms yttre åtgärder övervakas och bedömas på grundval av på förhand fastställda, transparenta, landsspecifika och mätbara indikatorer som är anpassade till instrumentets särdrag och mål och helst på grundval av partnerlandets resultatram. Unionen bör upprätta och finansiera nödvändiga mekanismer för regelbunden övervakning (t.ex. unionens expertgrupper eller expertuppdrag) för att kontrollera genomförandet av rekommendationerna om stresstester för nya kärnkraftverk, särskilt de som byggs i det omedelbara grannskapsområdet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Hänvisningarna till unionsinstrument i artikel 9 i rådets beslut 2010/427/EU32, bör läsas som hänvisningar till den här förordningen och till de förordningar som avses i denna förordning. Kommissionen bör säkerställa att denna förordning genomförs i enlighet med den roll som Europeiska utrikestjänsten har i enlighet med det beslutet.

(18)  Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik bör garantera den övergripande politiska samordningen av unionens yttre åtgärder och säkerställa deras enhetlighet, samstämmighet och effektivitet, särskilt genom denna förordning. Europeiska utrikestjänsten bör bidra till programplanerings- och förvaltningscykeln för denna förordning på grundval av de politiska målen i artikel 2.

_________________

 

32 Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (EUT L 201, 3.8.2010, s. 30).

 

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Målet för denna förordning är att komplettera det kärntekniska samarbete som finansieras genom [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete], särskilt att främja en hög kärnsäkerhetsnivå, strålskydd och tillämpningen av en effektiv och ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnmaterial i tredjeländer, genom att bygga vidare på verksamheten inom Euratom, i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning.

1.  Målet för denna förordning är att komplettera det kärntekniska samarbete som finansieras genom [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete], särskilt att främja en hög kärnsäkerhetsnivå, strålskydd, öppenhetsstandarder samt tillämpningen av en effektiv och ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnmaterial i tredjeländer, genom att bygga vidare på verksamheten inom Euratom, i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning. Unionens samarbete på området kärnsäkerhet och kärnämneskontroll i enlighet med denna förordning ska inte syfta till att främja kärnenergi och ska därför inte tolkas som en åtgärd för att främja denna energikälla i tredjeländer.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Främjande av en verkningsfull kärnsäkerhetskultur och genomförande av de striktaste normerna i fråga om kärnsäkerhet och strålskydd, liksom kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten.

(a)  Främjande av en verkningsfull kärnsäkerhets- och strålskyddskultur och genomförande av de striktaste normerna i fråga om kärnsäkerhet och strålskydd, liksom kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten; förtida stängning när en kärnteknisk anläggning eller förläggningsplats inte kan uppgraderas för att fullt ut motsvara internationellt accepterade kärnsäkerhetsnormer.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, avveckling av befintliga kärntekniska anläggningar och sanering av tidigare kärntekniska förläggningsplatser.

(b)  Ansvarsfull och säker hantering av radioaktivt avfall, däribland använt kärnbränsle (d.v.s. förbehandling, behandling, bearbetning, lagring och slutförvaring), samt säker avveckling av befintliga kärntekniska anläggningar och säker sanering av tidigare kärntekniska förläggningsplatser samt tidigare platser för uranbrytning eller radioaktiva föremål och material som sänkts.

Motivering

Om man stryker bilagan till rådets gällande förordning (EG) nr 237/2014 om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete, vars kriterier och prioriteringar är detaljerade, är det i nuläget viktigt att man fastställer målen i artikel 2 i den nya förordningen. Denna ändring syftar bara till att återinföra några bestämmelser som ingick i rådets gällande förordning (EG) nr 237/2014.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Inrättande av effektiva och säkra skyddssystem.

(c)  inrättande av effektiva, säkra och öppna skyddssystem i vilka även nationella myndigheter med ansvar för att motverka spridning medverkar, däribland finansiering av omfattande risk- och säkerhetsbedömningar (”stresstester”) av kärnkraftverk, genomförande av rekommendationer från sådana stresstester på grundval av unionens regelverk och relaterade övervakningsåtgärder, särskilt i anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater samt i grannskapsområdet.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Information till allmänheten om hur programmet har förbättrat kärnsäkerheten och framgångsrikt bidragit till avveckling av tidigare kärntekniska förläggningsplatser.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning för perioden 2021–2027 ska vara 300 miljoner EUR i löpande priser.

Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning för perioden 2021–2027 ska vara 350 miljoner EUR i löpande priser.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den övergripande politiska ramen för genomförandet av denna förordning ska utgöras av associeringsavtalen, partnerskaps- och samarbetsavtalen, de multilaterala avtalen och andra avtal om upprättande av en rättsligt bindande förbindelse med partnerländerna, samt Europeiska rådets slutsatser och rådets slutsatser, uttalanden och slutsatser från toppmöten eller högnivåmöten med partnerländerna, kommissionens meddelanden eller gemensamma meddelanden från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Den övergripande politiska ramen för genomförandet av denna förordning ska utgöras av associeringsavtalen, partnerskaps- och samarbetsavtalen, de multilaterala avtalen och andra avtal om upprättande av en rättsligt bindande förbindelse med partnerländerna, samt Europeiska rådets slutsatser och rådets slutsatser, uttalanden och slutsatser från toppmöten eller högnivåmöten med partnerländerna, kommissionens meddelanden eller gemensamma meddelanden från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt unionens regelverk om kärnsäkerhet.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De fleråriga vägledande programmen ska syfta till att tillhandahålla en enhetlig ram för samarbetet mellan Euratom och de berörda tredjeländerna eller regionerna, vilken är förenlig med Euratoms allmänna syfte och tillämpningsområde, mål, principer och policy och grundar sig på den politiska ram som avses i artikel 5.

2.  De fleråriga vägledande programmen ska syfta till att tillhandahålla en enhetlig ram för samarbetet mellan Euratom och de berörda tredjeländerna, regionerna eller internationella organisationerna, vilken är förenlig med Euratoms allmänna syfte och tillämpningsområde, mål, principer och policy och grundar sig på den politiska ram som avses i artikel 5.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De fleråriga vägledande programmen ska spegla Euratoms mål i internationella organisationer i enlighet med artikel 5 och dra nytta av de kärnsäkerhetsrelaterade kunskaperna och erfarenheterna från programmet i relevanta internationella organisationer.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  handlingsplaner, enskilda åtgärder och stödåtgärder för vilka det ekonomiska biståndet från unionen inte överstiger 10 miljoner EUR,

(a)  enskilda åtgärder och stödåtgärder för vilka det ekonomiska biståndet från unionen inte överstiger 10 miljoner EUR,

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Utgifter för att säkerställa en rättvis omställning för tidigare anställda och för samhällen vid avvecklingen av en kärnteknisk anläggning.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Alla varor och all materiel som finansieras genom denna förordning kan härröra från de länder och under de relevanta villkor som anges i punkt 1.

2.  Alla varor och all materiel som finansieras genom denna förordning kan härröra från de länder och under de relevanta villkor som anges i punkt 1 och i artikel 11a.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Villkor för och inställelse av stöd

 

1.  Unionens stöd enligt denna förordning ska villkoras av att det berörda partnerlandet respekterar följande:

 

(a)  Relevanta internationella IAEA-konventioner.

 

(b)  Konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, antagen i Esbo i Finland den 25 januari 1991, och konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, utfärdad i Aarhus i Danmark den 25 juni 1998, samt deras efterföljande ändringar.

 

(c)  Fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen och tillhörande tilläggsprotokoll.

 

(d)  Åtagandena enligt partnerskaps- och associeringsavtalen med unionen.

 

(e)  Åtagandena om att genomföra stresstester och relaterade åtgärder.

 

2.  Om villkoren i punkt 1 inte respekteras ska unionens ekonomiska stöd enligt denna förordning och [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] eller [förordningen om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen], i tillämpliga fall, omprövas och kan komma att begränsas eller tillfälligt ställas in.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Antalet rättsakter och regleringsakter som utarbetats, lagts fram eller setts över.

(a)  Rättsakter och regleringsakter som utarbetats, lagts fram eller setts över.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Antalet projekterings-, koncepts- eller genomförbarhetsstudier för konstruktion av anläggningar som följer de striktaste normerna för kärnsäkerhet.

(b)  Projekterings-, koncepts- eller genomförbarhetsstudier för konstruktion av anläggningar som följer de striktaste normerna för kärnsäkerhet.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Genomförandet av åtgärder för att förbättra kärnsäkerheten och hanteringen av radioaktivt avfall på grundval av högsta säkerhetsnormer, däribland rekommendationer från en internationell sakkunnigbedömning.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  I vilken utsträckning allmänheten i partnerländerna har informerats om programmet.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas i överensstämmelse med beslut 2010/427/EU.

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska garantera den övergripande politiska samordningen av unionens yttre åtgärder och säkerställa deras enhetlighet, samstämmighet och effektivitet, särskilt genom denna förordning. Europeiska utrikestjänsten ska bidra till programplanerings- och förvaltningscykeln för denna förordning på grundval av de politiska målen i artikel 2.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget

Referensnummer

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Ansvarigt utskott

 

ITRE

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Marek Jurek

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget

Referensnummer

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

3.7.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Vladimir Urutchev

5.9.2018

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Renate Sommer

Ingivande

10.12.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 3 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy