Procedure : 2018/2118(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0450/2018

Indgivne tekster :

A8-0450/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2019 - 8.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0004

BETÆNKNING     
PDF 390kWORD 58k
10.12.2018
PE 625.454v02-00 A8-0450/2018

om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den

omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik

(2018/2118(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Cristian Dan Preda

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den

omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik

(2018/2118(INI))

Europa-Parlamentet,

  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2017/… af 9. oktober 2017 om bemyndigelse af Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til på Den Europæiske Unions vegne at indlede og føre forhandlinger om de bestemmelser, der hører under Unionens kompetence, i en omfattende aftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side (11436/1/17 REV 1),

  der henviser til afgørelse vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 9. oktober 2017, om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til på medlemsstaternes vegne at indlede og føre forhandlinger om de bestemmelser, der hører under medlemsstaternes kompetence, i en omfattende aftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side, 11438/1/17 REV 1),

  der henviser til det foreslåede retsgrundlag for en ny omfattende aftale, nemlig artikel 37 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 91, 100, stk. 2, artikel 207 og 209 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

  der henviser til den nugældende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik, som trådte i kraft i 1999,

  der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om status for gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien(1) og af 13. april 2016 om gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien(2),

  der henviser til sine tidligere beslutninger om Kirgisistan, navnlig af 15. januar 2015(3), 8. juli 2010(4) og 6. maj 2010(5),

  der henviser til udtalelsen fra den højtstående repræsentant om præsidentvalget i Kirgisistan den 16. oktober 2017,

  der henviser til konklusionerne om præsidentvalget, fremsat af Europa-Parlamentet, den internationale valgobservationsmission IEOM og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa/Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR),

  der henviser til den erklæring, som Det 13. Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kirgisistan vedtog den 3. maj 2018,

  der henviser til Den Europæiske Unions beslutning af 2. februar 2016 om at give Den Kirgisiske Republik statussen GSP+,

  der henviser til sin holdning af 22. oktober 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 113,

–  der henviser til Udenrigsudvalgets betænkning (A8-0450/2018),

A.  der henviser til, at EU og Kirgisistan i december 2017 indledte forhandlinger om en omfattende aftale til afløsning af den nugældende EU-kirgisiske partnerskabs- og samarbejdsaftale med det formål at udbygge og uddybe samarbejdet på områder af gensidig interesse på grundlag af de fælles værdier demokrati, retsstatsprincippet og god regeringsførelse, inden for nye retlige rammer;

B.  der henviser til, at den omfattende aftale kræver Parlamentets samtykke for at kunne træde i kraft;

1.  henstiller til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

Generelle principper

a)  at forhandle og indgå en ambitiøs, omfattende og velafvejet aftale mellem EU og Kirgisistan til afløsning af partnerskabs- og samarbejdsaftalen af 1999, og som skal udgøre grundlaget for solide og varige forbindelser og stabil, sikker og bæredygtig udvikling for begge parter

b)  at indkredse de strategiske perspektiver på kort og lang sigt i den omfattende aftale og til at opstille en række velafgrænsede og strukturerede mål for samarbejdet med Kirgisistan; at gøre yderligere bestræbelser på at uddybe forbindelserne med henblik på at gøre EU's indsats mere synlig og mere virkningsfuld i landet og i regionen

c)  at fostre markedsøkonomiske forhold ved at skabe håndgribelige sociale og økonomiske fordele for borgerne på begge sider; at håndhæve konkurrencereglerne og retssikkerheden, herunder gennem styrkelse af uafhængige og gennemskueligt fungerende institutioner

d)  at tilsikre solidt engagement fra begge parter i at overholde og fremme demokratiske principper, menneskerettigheder og retsstatsprincippet i fuld efterlevelse af de kriterier, der skal være opfyldt for at nyde den GSP+-status, som Den Kirgisiske Republik er tilstået, herunder ratifikation af de relevante internationale konventioner og reel implementering af de konklusioner og henstillinger, der er fremsat af de relevante overvågningsorganer oprettet i medfør af disse konventioner; at fremme og gennemføre en regelmæssig og resultatorienteret dialog om menneskerettighedsspørgsmål af interesse for begge parter og inddrage myndighederne og civilsamfundet med henblik på at styrke den institutionelle ramme og de offentlige politikker; at fremhæve Kirgisistans konstruktive medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd i perioden 2016-2018 og at tilskynde landet til at intensivere sit internationale engagement

e)  at bidrage til at styrke multilateralisme og internationalt samarbejde og til at udvikle fælles tilgange til samarbejde med kirgisiske partnere med henblik på at fremme international sikkerhed og tage effektivt hånd om globale problemer såsom terrorisme, klimaforandringer, migration og organiseret kriminalitet såvel som bidrage til implementeringen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og den nationale udviklingsstrategi 2018-2040; og mere generelt at bidrage til stabilisering og vækst i Centralasien

Politisk dialog og internationalt samarbejde

f)  at styrke politisk dialog og sektorielt samarbejde; at tilsikre konkret, regelmæssig dialog om alle relevante emner på grundlag af de eksisterende formater

g)  at indgå i tættere samarbejde om krisestyring, konfliktforebyggelse, bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet, cyberkriminalitet, forebyggelse af voldelig radikalisering og grænseoverskridende kriminalitet samt integreret grænseforvaltning i fuld respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og i overensstemmelse med tillæggene til straffeloven; og at sikre, at den nationale lov nr. 150 af 2005 om bekæmpelse af ekstremistiske aktiviteter er i fuld overensstemmelse med internationale normer

h)  at udbygge bestemmelserne vedrørende handel og økonomiske relationer, forbedre investeringsklimaet og bidrage til at diversificere den kirgisiske økonomi, så den bliver til gensidig fordel og styrker den juridiske sikkerhed og lovgivningsmæssige gennemsigtighed; at støtte god regeringsførelse, et velfungerende retsvæsen og mindskelse af bureaukrati og anvende alle rådige foranstaltninger til at fremme en bæredygtig økonomisk udvikling med henblik på at konsolidere og udvikle det multilaterale, regelbaserede handelssystem; at bidrage til at støtte etableringen og udviklingen af små og mellemstore virksomheder; at udvide de EU-kirgisiske økonomiske og handelsmæssige relationer yderligere med hensyn til GSP+-status og til at opfordre Kirgisistan til at implementere de internationale forpligtelser, der følger af denne status, med henblik på at fremme den økonomiske udvikling i landet

i)  at forbedre samarbejdet om bekæmpelse af korruption, hvidvaskning af penge og skatteunddragelse; at inkludere specifikke afsnit med en beskrivelse af klare og fyldestgørende forpligtelser og tiltag til bekæmpelse af korruption i alle afskygninger og at anvende internationale standarder og multilaterale konventioner til korruptionsbekæmpelse; at inkludere bestemmelser om god skatteforvaltning og gennemsigtighedsstandarder, der bekræfter parternes forpligtelse til at anvende internationale normer i kampen mod skatteundgåelse og skatteunddragelse

j)  at bidrage til at udbygge det kirgisiske medlemskab af Verdenshandelsorganisationen WTO gennem fyldestgørende reformer vedrørende udenlandske investeringer, toldvæsen og adgang til internationale markeder

k)  at forbedre samordningen mellem EU's og Kirgisistans holdninger i internationale fora

l)  at optrappe den tværparlamentariske dialog mellem Kirgisistan og Europa-Parlamentet

m)  at tilsikre, at der i aftalen indgår et solidt fokus på klimaforandringer, forvaltning af vandressourcer og katastrofeforebyggelse og -beredskab som følge af den høje risiko for naturkatastrofer, herunder jordskælv; at bistå Kirgisistan i dets bestræbelser på at beskytte miljøet og betydelige bestræbelser på at opnå bæredygtig udvikling

Institutionelle bestemmelser

n)  at drage omsorg for, at Europa-Parlamentet forelægges forhandlingsdirektiverne, i det omfang fortrolighedsreglerne tillader, således at Parlamentet kan føre behørig kontrol med forhandlingsprocessen, og for konsekvent at efterleve de interinstitutionelle forpligtelser, der gælder i henhold til artikel 218, stk. 10, i TEUF, ifølge hvilken Parlamentet skal underrettes øjeblikkeligt og til fulde på alle stadier af proceduren

o)  at fremlægge alle dokumenter vedrørende forhandlingerne, herunder mødereferater og forhandlede udkast, såvel som til periodisk at aflægge rapport til Parlamentet

p)  at sikre respekt på alle niveauer for den langvarige praksis med ikke at anvende den nye aftale midlertidigt, før Parlamentet har givet sit samtykke

q)  at styrke og udvide det eksisterende samarbejde, der er fastsat i den nugældende partnerskabs- og associeringsaftale, der allerede har opstillet følgende organer for samarbejde og dialog:

–  Samarbejdsrådet på ministerniveau

–  Samarbejdsudvalget på højtstående embedsmandsniveau og underudvalgene om handel og investering og om udviklingssamarbejde

–  Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg

r)  at styrke den tværparlamentariske kontrol inden for et styrket parlamentarisk samarbejdsudvalg, som skal udvikles i forbindelse med denne aftale, navnlig inden for områderne demokrati, retsstatsprincippet og bekæmpelsen af korruption

s)  at tilsikre inddragelse af civilsamfundet både under forhandlingerne og i implementeringen af den færdige aftale

t)  at sikre, at kriterier for suspendering af samarbejdet indføjes i aftalen, såfremt en af parterne overtræder essentielle elementer, og herunder også skaber plads til samråd med Parlamentet

u)  at tildele tilstrækkelige ressourcer på både EU- og medlemsstatsniveau til implementering af den omfattende aftale for således at sikre indfrielse af alle de ambitiøse mål, der fastsættes under forhandlingerne

Anliggender af fælles interesse vedrørende de samarbejdsområder, der er omhandlet i aftalen

v)  at tage hensyn til Kirgisistans rolle som et af de spirende demokratier i regionen, hvad der nødvendiggør langsigtet politisk, diplomatisk, finansiel og teknisk støtte fra EU's side

w)  at gøre bestræbelser på at konsolidere et velfungerende parlamentarisk folkestyre med et reelt flerpartisystem og forfatningsbaserede kontrol- og ligevægtsmekanismer såvel som tilsikre parlamentarisk tilsyn med den udøvende magt, idet landet er et af flere lande, der fungerer som en prøveklud for EU's demokratistøtte; at udtrykke sine betænkeligheder ved de forfatningsændringer, der blev indført i 2016, navnlig den betydelige styrkelse af premierministerens beføjelser, nationale domstoles afgørelser, der tilsidesætter internationale menneskerettighedstraktater, og Højesterettens Forfatningskammers tab af uafhængighed; at tilskynde til inddragelse af NGO'er i udformningen og forbedringen af landets love og politikker, navnlig for så vidt angår instrumenter eller mekanismer, der direkte berører civilsamfundsorganisationers handlefrihed

x)  at indskærpe betydningen af at arbejde systematisk på at fremme værdierne demokrati og menneskerettigheder, herunder ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed og domstolenes uafhængighed;

y)  at skabe grundlag for et gunstigt miljø for journalister og uafhængige medier; at tilsikre, at Kirgisistan tillader udenlandske menneskerettighedsaktivister med indrejseforbud og journalister adgang til landet, således at de kan fortsætte deres arbejde uden indblanding

z)  at anerkende de fremskridt, der er gjort i relation til fredelig afvikling af og forbedret gennemsigtighed ved parlaments- og præsidentvalg, og indtrængende opfordre til fortsat implementering af de henstillinger, som er blevet fremsat af internationale valgobservatørdelegationer

aa)  indtrængende at opfordre Kirgisistan til at modvirke eventuelle negative autoritære tendenser såsom at gøre justitsvæsenet til et politisk redskab, uretfærdige straffedomme, uretfærdig og uigennemskuelig rettergang, indblanding i pressefriheden, straffrihed for medlemmer af ordensmagten og den angivelige misrøgt eller tortur af personer i myndighedernes varetægt, udlevering af individer til lande, hvor de risikerer at blive tortureret eller misrøgtet, samt forskelsbehandling af mindretal og indskrænkning af forsamlings- og ytringsfrihed og til indtrængende at opfordre Kirgisistan til at foretage grundige undersøgelser af alle anklager om brug af falske beviser, afpresning, tortur og anden misrøgt; at udtrykke bekymring over, at politiske ledere såvel som potentielle præsidentkandidater er blevet fængslet på anklager om korruption

ab)  i denne forbindelse at udtrykke utilfredshed med stadfæstelsen af livstidsdommen over menneskerettighedsforkæmperen Azimjon Askarov, der dokumenterede den etniske vold i 2010, og kræve, at han løslades øjeblikkeligt, at tiltalen mod ham frafaldes, og at han rehabiliteres og tildeles erstatning

ac)  at minde om, at korruption undergraver menneskerettighederne, lighed og handel og konkurrence på lige vilkår og således afskrækker udenlandske investeringer, hvormed den økonomiske vækst bremses samtidig med, at borgernes tillid til statslige institutioner undergraves

ad)  at tilskynde til et solidt engagement til fordel for sociale fremskridt, god regeringsførelse, demokrati og gode tværetniske og tværreligiøse relationer, læring og uddannelse, herunder også som et middel til at styrke grundlaget for stabilitet og sikkerhed; fortsat at støtte op om fredsopbygnings- og sikkerhedsforanstaltninger såvel som at intensivere bestræbelserne på fuld integration af mindretal, på baggrund af de etniske sammenstød, der fandt sted i Kirgisistan i 2010, med det mål at forebygge fremtidige konflikter

ae)  at bidrage til at overvinde de socioøkonomiske problemer og hindringer af den type, der henvises til i ILO's henstilling nr. 202; i denne forbindelse at lægge særlig vægt på unge ved at fremme akademisk, ungdomsrelateret og kulturel udveksling; især at rette bestræbelserne mod regional udvikling, med særligt øje for ulighederne mellem nord og syd

af)  at støtte, fremme og befordre yderligere regionalt samarbejde i Centralasien, der er en af verdens mindst integrerede regioner med afsæt i den aktuelle positive dynamik, bl.a. med det formål at forbedre stabiliteten og udviklingen i Centralasien som helhed; at anerkende landets inddragelse i EU-programmet med dette sigte såvel som implementeringen af den EU-centralasiatiske strategi inden for områderne energi, vandforvaltning og miljømæssige udfordringer og i regelmæssig politisk og menneskerettighedsorienteret dialog med EU

ag)  at sørge for, at Kirgisistans medlemskab af Den Eurasiske Økonomiske Union (EAEU) ikke påvirker indsatsen til styrkelse af dens relationer med EU, som det blev påvist ved den nyligt ratificerede udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale EU-Kasakhstan

ah)  at tage hensyn til udviklingen af Kirgisistans forbindelser med Kina og Rusland; at tilskynde Kirgisistan til at diversificere sin økonomi med henblik på at nedbringe landets betydelige politiske afhængighed af disse to eksterne magtfaktorer; at tage hensyn til udviklingen af disse relationer i forbindelse med gennemførelsen af Kinas et-bælte-en-vej-strategi (OBOR); at sikre en betydelig optrapning af modforanstaltningerne mod den propaganda, der spredes af russiske medier i landet

ai)  at bidrage til bestræbelserne på at bløde op for de seneste diplomatiske og økonomiske spændinger i regionen, herunder mellem Kasakhstan og Kirgisistan

aj)  at støtte op om den igangværende forbedring af de diplomatiske relationer med Usbekistan såvel som en konstruktiv dialog om forvaltningen af de knappe vandressourcer i regionen

ak)  at anerkende Kirgisistans sikkerhedshensyn i forbindelse med den forværrede sikkerhedssituation i Afghanistan og som reaktion på den tiltagende radikalisering i den centralasiatiske region; at yde assistance vedrørende tilbagevendelsen af islamiske udenlandske krigere og deres familier fra udlandet; at styrke det regionale samarbejde med andre centralasiatiske lande om bekæmpelsen af djihadistiske bevægelser og grænseoverskridende kriminalitet med afsæt i implementeringen af juridiske, institutionelle og praktiske antiterror-relaterede grænsekontrolforanstaltninger og forebyggende tiltag over for den tiltagende voldelige religiøse radikalisering;

°

°  °

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til Republikken Kirgisistans præsident, regering og parlament.

(1)

EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 91.

(2)

EUT C 58 af 15.2.2018, s. 119.

(3)

EUT C 300 af 18.2 2016, s. 10.

(4)

EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 92.

(5)

EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 80.

(6)

EUT C 208 af 10.6.2016, s. 177.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

6.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Asim Ademov, Tanja Fajon, Antonio López-Istúriz White, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Howarth, Miroslav Mikolášik, Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, John Howarth, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

1

-

NI

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik