Διαδικασία : 2018/2118(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0450/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0450/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2019 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0004

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 689kWORD 60k
10.12.2018
PE 625.454v02-00 A8-0450/2018

σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας

(2018/2118(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Cristian Dan Preda

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας

(2018/2118(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2017/… του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2017, με την οποία εξουσιοδοτούνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και να διαπραγματευθούν, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εμπίπτουσες στην αρμοδιότητα της Ένωσης διατάξεις μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, αφετέρου (11436/1/17 REV 1),

  έχοντας υπόψη την απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2017, με την οποία εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις και να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος των κρατών μελών, τις εμπίπτουσες στην αρμοδιότητα των κρατών μελών διατάξεις μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, αφετέρου, (11438/1/17 REV 1),

  έχοντας υπόψη ότι οι προτεινόμενες νομικές βάσεις για τη νέα συνολική συμφωνία είναι το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 91, 100 παράγραφος 2, 207 και 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, που είναι σε ισχύ από το 1999,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της Στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(1), και το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας(2),

  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για την Κιργιζία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 15ης Ιανουαρίου 2015(3), της 8ης Ιουλίου 2010(4) και της 6ης Μαΐου 2010(5),

  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Δημοκρατία της Κιργιζίας,

  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της διεθνούς αποστολής παρατήρησης εκλογών (IEOM) και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ODIHR / ΟΑΣΕ) σχετικά με τις προεδρικές εκλογές,

  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσε η 13η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ - Κιργιζίας στις 3 Μαΐου 2018,

  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, να χορηγήσει καθεστώς ΣΓΠ+ στη Δημοκρατία της Κιργιζίας,

  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργιζίας(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0450/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2017, η ΕΕ και η Κιργιζία ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις σχετικά με μια συνολική συμφωνία για την αντικατάσταση της ισχύουσας ΣΕΣΣ μεταξύ ΕΕ και Κιργιζίας, με σκοπό την ενίσχυση και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με βάση τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, εντός ενός νέου νομικού πλαισίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για να τεθεί σε ισχύ η συνολική συμφωνία·

1.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας:

Γενικές αρχές

α)  να διαπραγματευθούν και να συνάψουν μια φιλόδοξη, συνολική και ισορροπημένη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Κιργιζίας, η οποία θα αντικαταστήσει τη ΣΕΣΣ του 1999 και θα αποτελέσει τη βάση για δυνατές και μόνιμες σχέσεις, καθώς και για τη σταθερή, ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη και των δύο μερών·

β)  να προσδιορίσουν στρατηγικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές στη συνολική συμφωνία και να θέσουν μια σειρά από σαφώς καθορισμένους και διαρθρωμένους στόχους για τη συνεργασία με την Κιργιζία· να καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες και να εμβαθύνουν τη σχέση προκειμένου να ενισχύσουν την προβολή και την αποτελεσματικότητα της ΕΕ στη χώρα και στην περιοχή·

γ)  να προωθήσουν την οικονομία της αγοράς παρέχοντας απτά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στους πολίτες και των δύο πλευρών· να στηρίξουν τους κανόνες ανταγωνισμού και την ασφάλεια δικαίου, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας των θεσμών·

δ)  να εξασφαλίσουν τη σταθερή δέσμευση αμφότερων των πλευρών ότι θα σέβονται και θα προωθούν τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για το καθεστώς ΣΓΠ+ που έχει χορηγηθεί στη Δημοκρατία της Κιργιζίας, συμπεριλαμβανομένων της κύρωσης των σχετικών διεθνών συμβάσεων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των συμπερασμάτων και των συστάσεων των σχετικών φορέων παρακολούθησης που έχουν συσταθεί δυνάμει των συμβάσεων αυτών· να διευκολύνουν και να διεξάγουν τακτικά διάλογο προσανατολισμένο στην επίτευξη αποτελεσμάτων για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ενδιαφέρουν και τις δύο πλευρές, στον οποίο θα πρέπει να συμμετέχουν οι αρχές και η κοινωνία των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και των δημόσιων πολιτικών· να επισημάνουν την εποικοδομητική συμμετοχή της Κιργιζίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά την περίοδο 2016-2018 και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω διεθνή συμμετοχή της·

ε)  να συμβάλουν στην ενίσχυση της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας, και να αναπτύξουν κοινές προσεγγίσεις της συνεργασίας με τους κιργίζιους εταίρους, με στόχο να προωθήσουν τη διεθνή ασφάλεια και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων όπως η τρομοκρατία, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση και το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και να συμβάλουν στην υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της νέας Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2018-2040· και, γενικότερα, να συμβάλουν στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της Κεντρικής Ασίας·

Πολιτικός διάλογος και διεθνής συνεργασία

στ)  να ενισχύσουν τον πολιτικό διάλογο και την τομεακή συνεργασία· να προνοήσουν για ουσιαστικό, τακτικό διάλογο επί όλων των θεμάτων που έχουν σημασία, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες μορφές διαλόγου·

ζ)  να εντείνουν τη συνεργασία όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, την πρόληψη συγκρούσεων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος, την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του διασυνοριακού εγκλήματος, και την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, με πλήρη σεβασμό στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα· και να εξασφαλίσουν ότι ο εθνικός νόμος αριθ. 150 του 2005 σχετικά με την καταπολέμηση της εξτρεμιστικής δραστηριότητας συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα·

η)  να βελτιώσουν τις διατάξεις που αφορούν τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, ούτως ώστε να βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα και να συμβάλουν στη διαφοροποίηση της οικονομίας της Κιργιζίας, υπηρετώντας το συμφέρον και των δύο πλευρών και ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου και την κανονιστική διαφάνεια· να στηρίξουν τη χρηστή διακυβέρνηση, την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, και να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με στόχο την εδραίωση και την ανάπτυξη του πολυμερούς και βασισμένου σε κανόνες εμπορικού συστήματος· να συμβάλουν στη στήριξη της σύστασης και της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· να ενισχύσουν περαιτέρω τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κιργιζίας σε σχέση με το καθεστώς ΣΓΠ+ και να ζητήσουν από την Κιργιζία να υλοποιήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό το καθεστώς, προκειμένου να προαχθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας·

θ)  να ενισχύσουν τη συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής· να συμπεριλάβουν ειδικά τμήματα που θα περιγράφουν σαφείς και ισχυρές δεσμεύσεις και μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της και για την εφαρμογή διεθνών προτύπων και πολυμερών συμβάσεων κατά της διαφθοράς· να συμπεριλάβουν διατάξεις για τη χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα της φορολογίας και πρότυπα διαφάνειας που θα επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση των μερών να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής·

ι)  να συμβάλουν στην ενίσχυση της συμμετοχής της Κιργιζίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου μέσω κατάλληλων μεταρρυθμίσεων όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις, τις τελωνειακές αρχές και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές·

ια)  να βελτιώσουν τον συντονισμό μεταξύ των θέσεων της ΕΕ και της Κιργιζίας στα διεθνή φόρουμ·

ιβ)  να ενισχύσουν τον διακοινοβουλευτικό διάλογο μεταξύ της Κιργιζίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ιγ)  να εξασφαλίσουν ότι θα δοθεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας, μεγάλη έμφαση στην κλιματική αλλαγή, στη διαχείριση των υδάτων, καθώς και στην πρόληψη των κινδύνων καταστροφών και στην ετοιμότητα, λόγω του υψηλού κινδύνου φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των σεισμών· να στηρίξουν τις προσπάθειες της Κιργιζίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και τις έντονες προσπάθειές της για βιώσιμη ανάπτυξη·

Θεσμικές διατάξεις

ιδ)  να μεριμνήσουν για τη διαβίβαση των διαπραγματευτικών οδηγιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τηρουμένων των κανόνων εμπιστευτικότητας, προκειμένου να είναι δυνατός ο κατάλληλος έλεγχος της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το Κοινοβούλιο, και να τηρήσουν με συνέπεια τις διοργανικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

ιε)  να κοινοποιήσουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις, όπως πρακτικά και σχέδια κειμένων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων, καθώς και να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα·

ιστ)  να εξασφαλίσουν ότι θα τηρηθεί, σε όλα τα επίπεδα, η μακρόχρονη πρακτική της μη προσωρινής εφαρμογής της νέας συμφωνίας έως ότου δώσει την έγκρισή του το Κοινοβούλιο·

ιζ)  να ενισχύσουν και να επεκτείνουν την υφιστάμενη συνεργασία που κατοχυρώνεται στην ισχύουσα ΣΕΣΣ, με την οποία είχαν ήδη θεσπιστεί τα εξής όργανα συνεργασίας και διαλόγου:

–  το Συμβούλιο Συνεργασίας σε υπουργικό επίπεδο·

–  η Επιτροπή Συνεργασίας σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων, καθώς και η Υποεπιτροπή για το εμπόριο και τις επενδύσεις, και η Υποεπιτροπή για τη συνεργασία για την ανάπτυξη·

–  η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας (PCC)·

ιη)  να ενισχύσουν τον διακοινοβουλευτικό έλεγχο με την ισχυροποίηση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, ειδικότερα στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς·

ιθ)  να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών τόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και κατά το στάδιο υλοποίησης της συμφωνίας·

κ)  να εξασφαλίσουν τη συμπερίληψη όρων περί ενδεχόμενης αναστολής της συνεργασίας σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών στοιχείων από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο σε αυτές τις περιπτώσεις·

κα)  να διαθέσουν, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, επαρκείς πόρους για την υλοποίηση της συνολικής συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη όλων των φιλόδοξων στόχων που θα τεθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·

Κοινές ανησυχίες και συμφέροντα που συνδέονται με τους τομείς συνεργασίας που καλύπτονται από τη συμφωνία

κβ)  να λάβουν υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζει η Κιργιζία ως μία από τις λίγες αναδυόμενες δημοκρατικές χώρες στην περιοχή, η οποία χρειάζεται τη μακροπρόθεσμη πολιτική, διπλωματική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη της ΕΕ·

κγ)  να καταβάλουν προσπάθειες για την εδραίωση μιας εύρυθμης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με ένα γνήσιο πολυκομματικό σύστημα και συνταγματικές δικλείδες ασφαλείας, καθώς και να διασφαλίσουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, δεδομένου ότι αποτελεί μία από τις πιλοτικές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τη στήριξη της δημοκρατίας· να μεταφέρουν την ανησυχία του για τις συνταγματικές τροποποιήσεις του 2016, ειδικότερα δε για τη σημαντική ενίσχυση των εξουσιών του πρωθυπουργού, για την υπεροχή των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων έναντι των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και για την απώλεια της ανεξαρτησίας του Τμήματος Συνταγματικών Υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου· να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ΜΚΟ κατά την ανάπτυξη και την επανεξέταση της νομοθεσίας και των πολιτικών της χώρας, ιδίως όσον αφορά μέσα ή μηχανισμούς που επηρεάζουν άμεσα τη δράση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

κδ)  να τονίσουν εκ νέου πόσο σημαντικό είναι να καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες για την προώθηση των αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς και της ανεξάρτητης δικαιοσύνης·

κε)  να προωθήσουν ευνοϊκό περιβάλλον για τους δημοσιογράφους και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης· να διασφαλίσουν ότι η Κιργιζία θα επιτρέψει στους ξένους εργαζομένους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στους δημοσιογράφους, στους οποίους έχει απαγορεύσει την είσοδο, να εισέλθουν στη χώρα και να συνεχίσουν το έργο τους χωρίς παρεμβάσεις·

κστ)  να αναγνωρίσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ειρηνική διεξαγωγή και τη βελτίωση της διαφάνειας των βουλευτικών και προεδρικών εκλογών, και να ζητήσουν επιτακτικά να συνεχιστεί η εφαρμογή των συστάσεων που διατύπωσαν οι διεθνείς αποστολές παρατήρησης των εκλογών·

κζ)  να προτρέψουν την Κιργιζία να αναστρέψει τυχόν αρνητικές αυταρχικές τάσεις, όπως την πολιτική εργαλειοποίηση της απονομής δικαιοσύνης, τις αθέμιτες δικαστικές ποινές, τις αθέμιτες και αδιαφανείς δίκες, τις παρεμβάσεις στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ατιμωρησία των οργάνων επιβολής του νόμου και την εικαζόμενη κακομεταχείριση και τους βασανισμούς κρατουμένων, την έκδοση ατόμων σε χώρες όπου αντιμετωπίζουν κίνδυνο βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης, καθώς και τις διακρίσεις εις βάρος των μειονοτήτων και τους περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς και να ζητήσουν επιτακτικά από την Κιργιζία να διερευνήσει επισταμένως όλες τις καταγγελίες περί σκόπιμης τοποθέτησης ενοχοποιητικών στοιχείων, εκβιασμών, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης· να εκφράσουν ότι θεωρούν ανησυχητικό το γεγονός ότι πολιτικοί αρχηγοί, καθώς και δυνάμει προεδρικοί υποψήφιοι, έχουν φυλακιστεί με κατηγορίες εικαζόμενης διαφθοράς·

κη)  να εκφράσουν, στο πλαίσιο αυτό, δυσαρέσκεια για τη διατήρηση της ποινής ισόβιας κάθειρξης που επιβλήθηκε στον ακτιβιστή υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Azimjon Askarov, ο οποίος κατέγραψε το 2010 τη διεθνοτική βία, και να ζητήσουν την άμεση απελευθέρωσή του, την ακύρωση της εις βάρος του καταδικαστικής απόφασης, την αποκατάσταση και την αποζημίωσή του·

κθ)  να υπενθυμίσουν ότι η διαφθορά υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, το εμπόριο και τον θεμιτό ανταγωνισμό, και αποθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις, εμποδίζοντας ως εκ τούτου την οικονομική μεγέθυνση και μειώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του κράτους·

λ)  να ενθαρρύνουν τη σταθερή προσήλωση στην κοινωνική πρόοδο, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία και τις καλές σχέσεις μεταξύ των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, την κατάρτιση και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων για τη θωράκιση της σταθερότητας και της ασφάλειας· να συνεχίσουν να υποστηρίζουν μέτρα οικοδόμησης της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη ένταξη των μειονοτήτων, έπειτα από τις εθνοτικές συγκρούσεις στην Κιργιζία το 2010, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές συγκρούσεις·

λα)  να προσφέρουν βοήθεια ώστε να ξεπεραστούν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και εμπόδια τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία που αναφέρεται στη σύσταση 202 της ΔΟΕ· στο πλαίσιο αυτό, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους νέους, με την προώθηση ακαδημαϊκών και πολιτιστικών ανταλλαγών, καθώς και ανταλλαγών νέων· να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην περιφερειακή ανάπτυξη, με ειδική έμφαση στις ανισότητες βορρά-νότου·

λβ)  να υποστηρίξουν, να προωθήσουν και να διευκολύνουν την περαιτέρω περιφερειακή συνεργασία στην Κεντρική Ασία, ο βαθμός ολοκλήρωσης της οποίας είναι από τους χαμηλότερους στον κόσμο, αξιοποιώντας τη σημερινή θετική δυναμική, μεταξύ άλλων με σκοπό την ενίσχυση της σταθερότητας και της ανάπτυξης σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία· να αναγνωρίσουν τη συμμετοχή της χώρας στα προγράμματα της ΕΕ που βαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, την εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης των υδάτων και των περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς και τη συμμετοχή της στους τακτικούς πολιτικούς διαλόγους και τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ΕΕ·

λγ)  να εξασφαλίσουν ότι η συμμετοχή της Κιργιζίας στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAEU) δεν θα επηρεάσει τη σύσφιξη των σχέσεών της με την ΕΕ, όπως απέδειξε η ενισχυμένη ΣΕΣΣ ΕΕ-Καζαχστάν που κυρώθηκε πρόσφατα·

λδ)  να λάβουν υπόψη την εξέλιξη των σχέσεων της Κιργιζίας με την Κίνα και τη Ρωσία· να ενθαρρύνουν την Κιργιζία να διαφοροποιήσει την οικονομία της προκειμένου να μειωθεί η σημαντική πολιτική εξάρτησή της από τους δύο παραπάνω εξωτερικούς παράγοντες· να λάβουν υπόψη την εξέλιξη των σχέσεων αυτών στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της Κίνας «One Belt One Road» (Μία ζώνη, μία οδός)· να εξασφαλίσουν ότι θα ενισχυθεί σημαντικά η προσπάθεια καταπολέμησης της προπαγάνδας που διαδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης στη χώρα·

λε)  να συμβάλουν στην άμβλυνση των πρόσφατων διπλωματικών και οικονομικών εντάσεων στην περιοχή, μεταξύ άλλων ανάμεσα στο Καζαχστάν και την Κιργιζία·

λστ)  να υποστηρίξουν τη συνεχιζόμενη βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων με το Ουζμπεκιστάν, καθώς και τον εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με τη διαχείριση των περιορισμένων υδάτινων πόρων στην περιοχή·

λζ)  να αναγνωρίσουν τις ανησυχίες της Κιργιζίας όσον αφορά θέματα ασφάλειας που συνδέονται με την επιδεινούμενη κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν και με την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ριζοσπαστικοποίησης στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας· να παράσχουν βοήθεια σε σχέση με την επιστροφή ισλαμιστών ξένων μαχητών και μελών των οικογενειών τους από το εξωτερικό· να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας όσον αφορά την καταπολέμηση των τζιχαντιστικών κινημάτων και του διασυνοριακού εγκλήματος, μέσω της εφαρμογής νομικών, θεσμικών και πρακτικών μέτρων ελέγχου των συνόρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και προληπτικών μέτρων κατά της αύξησης της βίαιης θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης·

°

°  °

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κιργιζίας.

(1)

ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 91.

(2)

ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 119.

(3)

ΕΕ C 300 της 18.2.2016, σ. 10.

(4)

ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 92.

(5)

ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 80.

(6)

ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 177.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Γεώργιος Επιτήδειος, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Tanja Fajon, Antonio López-Istúriz White, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Howarth, Miroslav Mikolášik, Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, John Howarth, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

1

-

NI

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου