MIETINTÖ Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Kirgisian tasavallan laaja-alaisesta sopimuksesta

10.12.2018 - (2018/2118(INI))

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Cristian Dan Preda

Menettely : 2018/2118(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0450/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0450/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Kirgisian tasavallan laaja-alaisesta sopimuksesta

(2018/2118(INI))

Euroopan parlamentti, joka

  ottaa huomioon 9. lokakuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2017/… luvan antamisesta Euroopan komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle neuvottelujen aloittamiseen ja käymiseen Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan välisen kattavan sopimuksen niistä määräyksistä, jotka kuuluvat unionin toimivaltaan (11436/1/17 REV 1),

  ottaa huomioon neuvostossa 9. lokakuuta 2017 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen Euroopan komission valtuuttamisesta neuvottelujen aloittamiseen ja käymiseen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan välisen kattavan sopimuksen niistä määräyksistä, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan (11438/1/17 REV 1),

  ottaa huomioon uuden laaja-alaisen sopimuksen ehdotetut oikeusperustat, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 37 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan sekä 207 ja 209 artiklan,

  ottaa huomioon EU:n ja Kirgisian tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1999,

  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilasta[1] ja 13. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanosta ja uudelleentarkastelusta[2],

  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kirgisiasta, erityisesti 15. tammikuuta 2015[3], 8. heinäkuuta 2010[4] ja 6. toukokuuta 2010[5] antamansa päätöslauselmat,

  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 16. lokakuuta 2017 antaman julkilausuman Kirgisian tasavallan presidentinvaaleista,

  ottaa huomioon Euroopan parlamentin, kansainvälisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön sekä demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Etyj/ODHIR) päätelmät presidentinvaaleista,

  ottaa huomioon EU:n ja Kirgisian 13. parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan 3. toukokuuta 2018 hyväksymän julistuksen,

  ottaa huomioon Euroopan unionin 2. helmikuuta 2016 tekemän päätöksen GSP+ ‑aseman myöntämisestä Kirgisian tasavallalle,

  ottaa huomioon 22. lokakuuta 2013 vahvistamansa kannan neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen hyväksymiseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Kirgisian tasavallalle[6],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0450/2018),

A.  toteaa, että EU ja Kirgisia aloittivat joulukuussa 2017 neuvottelut laaja-alaisesta sopimuksesta, joka korvaisi EU:n ja Kirgisian tämänhetkisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, ja että tarkoituksena oli lisätä ja syventää yhteistyötä yhteistä etua koskevilla aloilla soveltaen pohjana yhteisiä demokratian, oikeusvaltion ja hyvän hallinnon arvoja uudessa oikeudellisessa kehyksessä;

B.  toteaa, että laaja-alaisen sopimuksen voimaantulo edellyttää parlamentin hyväksyntää;

1.  suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

Yleiset periaatteet

a)  EU:n ja Kirgisian välillä neuvotellaan ja tehdään kunnianhimoinen, kattava ja tasapainoinen sopimus, jolla korvataan vuonna 1999 tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja luodaan perusta vahvoille ja kestäville suhteille sekä molempien osapuolten vakaalle, turvalliselle ja kestävälle kehitykselle;

b)  laaja-alaisessa sopimuksessa määritetään strategiset lyhyen ja pitkän aikavälin näkymät ja asetetaan hyvin määriteltyjä ja jäsenneltyjä tavoitteita Kirgisian kanssa tehtävää yhteistyötä varten; lisätään ponnisteluja ja syvennetään suhteita, jotta EU:sta tulisi näkyvämpi ja tehokkaampi Kirgisiassa ja kyseisellä alueella;

c)  edistetään markkinataloutta tuomalla sosiaalisia ja taloudellisia etuja molempien osapuolten kansalaisille; pidetään yllä kilpailusääntöjä ja oikeusvarmuutta myös riippumattomia ja avoimia instituutioita vahvistamalla;

d)  varmistetaan kummankin osapuolen vakaa sitoutuminen demokraattisten periaatteiden, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittamiseen ja edistämiseen kunnioittaen kaikilta osin perusteita, joilla Kirgisialle on myönnetty GSP+-asema, mukaan lukien asiaa koskevien kansainvälisten yleissopimusten ratifiointi ja kyseisten yleissopimusten mukaisesti perustettujen asianomaisten valvontaelinten päätelmien ja suositusten tosiasiallinen täytäntöönpano; edistetään ja käydään molempia osapuolia kiinnostavista ihmisoikeuskysymyksistä säännöllistä ja tuloshakuista vuoropuhelua, johon viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan olisi osallistuttava, jotta voidaan vahvistaa institutionaalista kehystä ja julkista politiikkaa; painotetaan Kirgisian rakentavaa jäsenyyttä YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuosina 2016–2018 ja kannustetaan sitä jatkamaan kansainvälistä osallistumistaan;

e)  edistetään monenvälisyyden ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamista ja kehitetään yhteisiä yhteistyömenettelyjä kirgisialaisten kumppaneiden kanssa, jotta voidaan edistää kansainvälistä turvallisuutta, torjua tehokkaasti globaaleja haasteita, kuten terrorismia, ilmastonmuutosta, muuttoliikettä ja järjestäytynyttä rikollisuutta, ja osallistua kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 sekä vuodet 2018–2040 kattavan uuden kansallisten kehitysstrategian täytäntöönpanoon, ja yleisemmin edistää Keski-Aasian vakautta ja kasvua;

Poliittinen vuoropuhelu ja kansainvälinen yhteistyö

f)  vahvistetaan poliittista vuoropuhelua ja alakohtaista yhteistyötä; käydään tarkoituksenmukaista ja säännöllistä vuoropuhelua kaikista merkityksellisistä aiheista olemassa olevien toimintamallien pohjalta;

g)  tehostetaan yhteistyötä kriisinhallinnassa, konfliktien ehkäisyssä, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden sekä kyberrikollisuuden torjumisessa, väkivaltaisen radikalisoitumisen ja rajat ylittävien rikosten estämisessä sekä yhdennetyssä rajavalvonnassa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kaikilta osin suojellen rikoslakiin tehtyjen muutosten mukaisesti; varmistetaan, että ääriliikkeiden torjunnasta vuonna 2005 annettu kansallinen laki nro 150 vastaa täysin kansainvälisiä normeja;

h)  laajennetaan kauppaan ja taloussuhteisiin liittyviä määräyksiä investointiedellytyksiä parantaen ja Kirgisian talouden monipuolistamista edistäen, mikä hyödyttää molempia osapuolia, ja vahvistetaan oikeusvarmuutta ja sääntelyn avoimuutta; tuetaan hyvää hallintotapaa, toimivaa oikeuslaitosta ja vähennetään byrokratiaa ja käytetään kaikkia tapoja, joilla voidaan tukea kestävää talouskehitystä niin, että voidaan vakiinnuttaa ja kehittää monenvälistä sääntöihin perustuvaa kaupan järjestelmää; edistetään pienten ja keskisuurten yritysten perustamisen ja kehittämisen tukemista; laajennetaan entisestään EU:n ja Kirgisian taloudellisia ja kauppasuhteita GSP+-aseman osalta ja kehotetaan Kirgisiaa panemaan täytäntöön tästä asemasta johtuvat kansainväliset sitoumukset maan talouskehityksen tukemiseksi;

i)  parannetaan yhteistyötä korruption, rahanpesun ja veropetosten torjunnassa; sisällytetään sopimukseen erityisiä jaksoja, joissa määritellään selkeitä ja vahvoja sitoumuksia ja toimenpiteitä, jotta voidaan torjua korruptiota sen kaikissa muodoissa ja panna täytäntöön kansainvälisiä normeja ja monenvälisiä korruption vastaisia yleissopimuksia; sisällytetään sopimukseen verotusalan hyvää hallintotapaa koskevia määräyksiä ja avoimuusvaatimuksia, joilla vahvistetaan osapuolten sitoumus noudattaa kansainvälisiä normeja veron välttelyn ja veropetosten torjumiseksi;

j)  edistetään Kirgisian roolia Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsenenä toteuttamalla asianmukaisia uudistuksia, jotka koskevat ulkomaisia sijoituksia, tulliviranomaisia ja pääsyä kansainvälisille markkinoille;

k)  parannetaan EU:n ja Kirgisian kantojen koordinointia kansainvälisillä foorumeilla;

l)  tehostetaan Kirgisian parlamentin ja Euroopan parlamentin välistä vuoropuhelua;

m)  varmistetaan, että sopimuksessa keskitytään voimakkaasti ilmastonmuutokseen, vesivarojen hoitoon ja katastrofien ehkäisemiseen sekä katastrofivalmiuteen, koska luonnonkatastrofien, kuten maanjäristysten, vaara alueella on suuri; tuetaan Kirgisiaa sen pyrkiessä suojelemaan ympäristöä ja edistämään määrätietoisesti kestävää kehitystä;

Toimielimiä koskevat määräykset

n)  varmistetaan neuvotteluohjeiden välittäminen Euroopan parlamentille luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä noudattaen, jotta parlamentti voi tarkastella neuvotteluprosessia asianmukaisesti ja jotta täytetään johdonmukaisesti SEUT-sopimuksen 218 artiklan 10 kohdasta johtuvat toimielinten väliset velvoitteet, joiden mukaan parlamentille on tiedotettava välittömästi ja täydellisesti menettelyn kaikissa vaiheissa;

o)  jaetaan kaikki neuvotteluihin liittyvät asiakirjat, kuten pöytäkirjat, neuvotellut tekstiluonnokset sekä tiedotetaan etenemisestä säännöllisesti Euroopan parlamentille;

p)  varmistetaan, että kaikilla tasoilla noudatetaan vakiintunutta käytäntöä, jonka mukaan uutta sopimusta ei sovelleta väliaikaisesti ennen kuin Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä;

q)  vahvistetaan ja laajennetaan nykyisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaista tämänhetkistä yhteistyötä, jonka avulla oli jo perustettu seuraavat yhteistyö- ja keskusteluelimet;

–  ministeritason yhteistyöneuvosto;

–  vanhempien virkamiesten yhteistyökomitea ja kaupan ja investointien sekä kehitysyhteistyön alakomiteat;

–  parlamentaarinen yhteistyövaliokunta;

r)  vahvistetaan uudessa sopimuksessa parlamenttien välistä seurantaa entistä vahvemman parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan avulla etenkin demokratian, oikeusvaltion ja korruption torjunnan alalla;

s)  varmistetaan kansalaisyhteiskunnan osallistuminen sekä neuvotteluiden että sopimuksen täytäntöönpanon aikana;

t)  varmistetaan, että sopimukseen sisällytetään ehdot, joiden nojalla yhteistyö voidaan keskeyttää, mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen keskeisiä osia, ja taataan Euroopan parlamentin kuuleminen tällaisissa tapauksissa;

u)  osoitetaan sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla riittävät resurssit laaja-alaisen sopimuksen täytäntöönpanoa varten, jotta varmistetaan neuvottelujen aikana asetettujen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen;

Sopimuksessa käsiteltyjä yhteisiä huolenaiheita ja etuja yhteistyön aloilla

v)  otetaan huomioon Kirgisian asema yhtenä alueen nousevista demokraattisista maista, mikä edellyttää EU:n pitkäaikaista poliittista, diplomaattista, rahallista ja teknistä tukea;

w)  pyritään vakiinnuttamaan toimiva parlamentaarinen demokratia, jossa on todellinen monipuoluejärjestelmä sekä perustuslaillinen valvonta ja tasapaino, ja varmistetaan toimeenpanovaltaa koskeva parlamentin valvonta, sillä kyseessä on yksi EU:n demokratiatuen pilottimaista; ilmaistaan huoli perustuslakiin vuonna 2016 tehdyistä muutoksista ja erityisesti pääministerin toimivaltuuksien merkittävästä lisäämisestä, kansallisten tuomioistuinten päätösten ensisijaisuudesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin nähden ja korkeimman oikeuden perustuslakijaoston riippumattomuuden menettämisestä; tuetaan kansalaisjärjestöjen osallistumista maan lainsäädännön ja politiikkojen kehittämiseen ja tarkasteluun erityisesti sellaisten mahdollisten välineiden tai mekanismien osalta, jotka vaikuttavat suoraan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden toimintaan;

x)  vahvistetaan sen merkitys, että tehdään järjestelmällisesti työtä demokratian ja ihmisoikeuksien arvojen edistämiseksi, mikä kattaa myös sananvapauden sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden;

y)  edistetään toimittajille ja riippumattomille tiedotusvälineille suotuisan ympäristön luomisessa; varmistetaan, että Kirgisia päästää kielletyt ulkomaiset ihmisoikeustyöntekijät ja toimittajat maahan ja antaa heidän jatkaa työtään häiriöttä;

z)  otetaan huomioon saavutettu edistys parlamenttivaalien ja presidentinvaalien rauhanomaisessa järjestämisessä ja niiden avoimuuden parantamisessa ja kehotetaan jatkamaan kansainvälisten vaalitarkkailijaryhmien esittämien suositusten täytäntöönpanoa;

aa)  kehotetaan Kirgisiaa kumoamaan kaikki negatiiviset autoritaariset suuntaukset, kuten lainkäytön hyödyntäminen politiikan välineenä, epäoikeudenmukaiset oikeudelliset rangaistukset, epäoikeudenmukaiset ja suljetut oikeudenkäynnit, puuttuminen tiedotusvälineiden vapauteen, lainvalvontaviranomaisten rankaisemattomuus sekä vangittuina olevien väitetty huono kohtelu ja kidutus, karkotukset maihin, joissa henkilöt saattavat joutua kidutetuiksi tai epäasiallisesti kohdelluiksi, samoin kuin vähemmistöjen syrjintä sekä kokoontumis- ja sananvapauden rajoitukset, ja kehotetaan Kirgisiaa tutkimaan perusteellisesti kaikki väitteet väärennetyistä todisteista, kiristyksestä, kidutuksesta ja huonosta kohtelusta; on huolissaan siitä, että poliittisia johtajia sekä mahdollisia presidenttiehdokkaita on vangittu syytettyinä väitetystä korruptiosta;

ab)  ilmaistaan tässä yhteydessä tyytymättömyys etnisten ryhmien välistä väkivaltaa vuonna 2010 dokumentoineelle ihmisoikeusaktivisti Azimjon Askaroville annetun elinkautistuomion vahvistamisesta ja pyydetään hänen vapauttamistaan välittömästi, hänen tuomionsa kumoamista, hänen maineensa palauttamista sekä korvausten maksamista hänelle;

ac)  muistutetaan, että korruptio heikentää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, kauppaa ja tervettä kilpailua sekä karkottaa ulkomaisia investointeja ja jarruttaa näin talouskasvua vähentäen samalla kansalaisten luottamusta valtiollisiin elimiin;

ad)  kehotetaan sitoutumaan vahvasti yhteiskunnalliseen edistykseen, hyvään hallintoon, demokratiaan, etnisten ja uskonnollisten ryhmien välisiin hyviin suhteisiin sekä koulutukseen, mikä on myös keino vahvistaa vakauden ja turvallisuuden perustaa; jatketaan tukea rauhanrakentamiseen ja turvallisuuteen liittyville toimille ja lisätään Kirgisiassa vuonna 2010 ilmenneiden etnisten selkkausten jälkeisiä ponnistuksia, joiden avulla vähemmistöt voidaan integroida täysin tulevien konfliktien välttämiseksi;

ae)  autetaan voittamaan sosioekonomiset ongelmat ja esteet, jollaisiin viitattiin ILO:n suosituksessa 202; kiinnitetään tässä yhteydessä erityistä huomiota nuoriin edistämällä akateemista vaihtoa sekä nuoriso- ja kulttuurivaihtoa; kiinnitetään erityistä huomiota aluekehitykseen ja etenkin pohjoisen ja etelän väliseen eriarvioisuuteen;

af)  tuetaan, edistetään ja helpotetaan edelleen alueellista yhteistyötä Keski-Aasiassa, joka on yksi maailman vähiten integroituneista alueista, nykyistä myönteistä kehitystä seuraten muun muassa koko Keski-Aasian vakauden ja kehityksen lisäämiseksi; annetaan tunnustusta maan osallistumiselle tämänsuuntaisiin EU:n ohjelmiin ja EU:n ja Keski-Aasian strategian täytäntöönpanoon energian, vesivarojen hoidon ja ympäristöhaasteiden alalla sekä EU:n kanssa käytäviin säännöllisiin poliittisiin ja ihmisoikeuksia koskeviin vuoropuheluihin;

ag)  varmistetaan, ettei Kirgisian jäsenyys Euraasian talousunionissa vaikuta sen EU-suhteiden vahvistamiseen, kuten hiljattain ratifioidussa EU:n ja Kazakstanin laajennetussa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa on osoitettu;

ah)  otetaan huomion Kirgisian Kiinan- ja Venäjän-suhteiden kehitys; kannustetaan Kirgisiaa monipuolistamaan talouttaan niin, että se voisi vähentää huomattavaa poliittista riippuvuuttaan näistä kahdesta ulkoisesta toimijasta; otetaan huomioon näiden suhteiden kehittyminen Kiinan OBOR-strategian (uusi silkkitie) täytäntöönpanon yhteydessä; varmistetaan, että Venäjän tiedotusvälineiden levittämän propagandan torjumista tehostetaan Kirgisiassa merkittävästi;

ai)  edistetään toimia, joilla pyritään lieventämään viimeaikaisia diplomaattisia ja taloudellisia jännitteitä alueella, myös Kazakstanin ja Kirgisian välillä;

aj)  tuetaan käynnissä olevaa diplomaattisuhteiden parantamista Uzbekistanin kanssa samoin kuin rakentavaa vuoropuhelua alueen niukkojen vesivarojen hoidosta;

ak)  otetaan huomioon Kirgisian turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet Afganistanin turvallisuustilanteen huonontuessa ja vastattaessa kasvavaan radikalisoitumiseen Keski-Aasian alueella; annetaan tukea, joka liittyy ulkomailta palaaviin ulkomaisiin islamistitaistelijoihin ja heidän perheenjäseniinsä; vahvistetaan Keski-Aasian maiden kanssa tehtävää alueellista yhteistyötä, joka koskee jihadistiliikkeiden ja kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa sellaisten oikeudellisten, institutionaalisten ja käytännön vastatoimintaan liittyvien terrorisminvastaisten rajavalvontatoimenpiteiden ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden täytäntöönpanon osalta, joilla torjutaan väkivaltaista uskonnollista radikalisoitumista;

°

°  °

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Kirgisian tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

  • [1]  EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
  • [2]  EUVL C 58, 15.2.2018, s. 119.
  • [3]  EUVL C 300, 18.2.2016, s. 10.
  • [4]  EUVL C 351 E, 2.12.2011, s. 92.
  • [5]  EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 80.
  • [6]  EUVL C 208, 10.6.2016, s. 177.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

6.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Asim Ademov, Tanja Fajon, Antonio López-Istúriz White, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Howarth, Miroslav Mikolášik, Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, John Howarth, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

1

-

NI

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. tammikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö