Ziņojums - A8-0450/2018Ziņojums
A8-0450/2018

ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Kirgizstānas Republikas visaptverošo nolīgumu

10.12.2018 - (2018/2118(INI))

Ārlietu komiteja
Referents: Cristian Dan Preda

Procedūra : 2018/2118(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0450/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0450/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Kirgizstānas Republikas visaptverošo nolīgumu

(2018/2118(INI))

Eiropas Parlaments,

  ņemot vērā Padomes 2017. gada 9. oktobra Lēmumu (ES) 2017/… , ar ko Eiropas Komisiju un Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos pilnvaro Eiropas Savienības vārdā sākt un risināt sarunas par visaptveroša nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, noteikumiem, kas ir Savienības kompetencē (11436/1/17 REV 1),

  ņemot vērā Padomē 2017. gada 9. oktobrī sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmumu, ar ko Eiropas Komisiju pilnvaro dalībvalstu vārdā sākt un risināt sarunas par visaptveroša nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, noteikumiem, kas ir dalībvalstu kompetencē (11438/1/17 REV 1);

  ņemot vērā jaunā visaptverošā nolīguma ierosinātos juridiskos pamatus, kuri ir Līguma par Eiropas Savienību (LES) 37. pants un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 91. pants, 100. panta 2. punkts, 207. un 209. pants,

  ņemot vērā ES un Kirgizstānas Republikas Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN), kas ir spēkā kopš 1999. gada,

  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. decembra rezolūciju par ES panākto progresu Vidusāzijas stratēģijas īstenošanā[1] un Eiropas Parlamenta 2016. gada 13. aprīļa rezolūciju par ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošanu un pārskatīšanu[2],

  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Kirgizstānu, tostarp tās, ko pieņēma 2015. gada 15. janvārī[3], 2010. gada 8. jūlijā[4] un 2010. gada 6. maijā[5],

  ņemot vērā 2017. gada 16. oktobra PV/AP paziņojumu par prezidenta vēlēšanām Kirgizstānas Republikā,

  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, starptautiskas vēlēšanu novērošanas misijas (IEOM), Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (EDSO/ODIHR) secinājumus par prezidenta vēlēšanām,

  ņemot vērā ES un Kirgizstānas 13. parlamentārās sadarbības komitejas deklarāciju, kas tika pieņemta 2018. gada 3. maijā,

  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. gada 2. februāra lēmumu piešķirt Kirgizstānas Republikai VPS + statusu,

  ņemot vērā tā 2013. gada 22. oktobra nostāju par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par makroekonomiskās finansiālās palīdzības piešķiršanu Kirgizstānas Republikai[6],

–  ņemot vērā Reglamenta 113. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A8-0450/2018),

A.  tā kā 2017. gada decembrī ES un Kirgizstāna uzsāka sarunas par visaptverošu nolīgumu, ar ko aizstātu pašreizējo ES un Kirgizstānas PSN, ar mērķi pastiprināt un padziļināt sadarbību savstarpēji interesējošās jomās, pamatojoties uz kopīgām vērtībām — demokrātiju, tiesiskumu un labu pārvaldību — jaunā tiesiskā regulējuma ietvaros;

B.  tā kā vispusīgajam nolīgumam būs vajadzīga Parlamenta piekrišana, lai tas stātos spēkā,

1.  iesaka Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos:

Vispārīgi principi

a)  risināt sarunas un noslēgt vērienīgu, visaptverošu un līdzsvarotu ES un Kirgizstānas nolīgumu, kas aizstās 1999. gada PSN un nodrošinās pamatu abu pušu stiprām un ilgstošām attiecībām un stabilai, drošai un ilgtspējīgai attīstībai;

b)  noteikt visaptverošajā nolīgumā stratēģiskās īstermiņa un ilgtermiņa izredzes un izveidot vairākus labi formulētus un strukturētus mērķus sadarbībai ar Kirgizstānu; pielikt papildu pūles un padziļināt attiecības, lai ES padarītu redzamāku un efektīvāku šajā valstī un reģionā;

c)  veicināt tirgus ekonomiku, sniedzot taustāmus sociālos un ekonomiskos ieguvumus abu pušu iedzīvotājiem; ievērot konkurences noteikumus un nodrošināt juridisko noteiktību, tostarp stiprinot neatkarīgas un pārredzamas iestādes;

d)  nodrošināt abu pušu stingru apņemšanos ievērot un veicināt demokrātijas principus, cilvēktiesības un tiesiskumu, pilnībā ievērojot kritērijus, kas nepieciešami Kirgizstānas Republikai piešķirtā VPS + statusa saglabāšanai, tostarp ratificējot attiecīgās starptautiskās konvencijas un efektīvi īstenojot attiecīgo pārraudzības struktūru, kas izveidotas saskaņā ar minētajām konvencijām, secinājumus un ieteikumus; veicināt un īstenot regulāru un uz rezultātiem orientētu dialogu par abu pušu interesēm nozīmīgiem cilvēktiesību jautājumiem, kurā būtu jāiesaista iestādes un pilsoniskā sabiedrība, lai stiprinātu iestāžu sistēmu un valsts politiku; uzsvērt Kirgizstānas konstruktīvo dalību ANO Cilvēktiesību padomē 2016.-2018. gada laikposmā un sekmēt tās turpmāku starptautisku iesaistīšanos;

e)  veicināt daudzpusējības un starptautiskās sadarbības stiprināšanu, lai izstrādātu kopīgu pieeju sadarbībai ar Kirgizstānas partneriem nolūkā sekmēt starptautisko drošību un efektīvi risināt tādas globālas problēmas kā terorisms, klimata pārmaiņas, migrācija un organizētā noziedzība un veicināt Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam un jaunās valsts attīstības stratēģijas 2018.-2040. gadam īstenošanu; un, vispārīgāk, atbalstīt Vidusāzijas stabilizāciju un izaugsmi;

Politiskais dialogs un starptautiskā sadarbība

f)  stiprināt politisko dialogu un nozaru sadarbību; nodrošināt jēgpilnu regulāru dialogu par visiem svarīgiem jautājumiem, izmantojot jau esošo formātu;

g)  pastiprināt sadarbību krīžu pārvarēšanā, konfliktu novēršanā, terorisma un organizētās noziedzības, kibernoziedzības apkarošanā, vardarbīgas radikalizēšanās un pārrobežu noziedzības novēršanā un integrētā robežu pārvaldībā, pilnībā ievērojot cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību un saskaņā ar kriminālkodeksa grozījumiem; un nodrošināt, ka 2005. gada valsts Likums Nr. 150 par ekstrēmistu darbības apkarošanu pilnībā atbilst starptautiskajiem standartiem;

h)  uzlabot noteikumus, kas saistīti ar tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām, uzlabojot investīciju vidi un veicinot Kirgizstānas ekonomikas dažādošanu, panākot abu pušu ieguvumus un stiprinot tiesisko noteiktību un regulatīvo pārredzamību; atbalstīt labu pārvaldību, funkcionējošu tiesu sistēmu un samazināt birokrātiju, kā arī izmantot visus pieejamos pasākumus, lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomikas attīstību nolūkā konsolidēt un izvērst daudzpusēju, uz noteikumiem balstītu tirdzniecības sistēmu; sekmēt atbalstu mazo un vidējo uzņēmumu izveidei un attīstībai; vēl vairāk stiprināt ES un Kirgizstānas ekonomiskās un tirdzniecības attiecības attiecībā uz VPS + statusu un aicināt Kirgizstānu īstenot starptautiskās saistības, kas izriet no šā statusa, lai sekmētu valsts ekonomisko attīstību;

i)  uzlabot sadarbību cīņā pret korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; iekļaut īpašas sadaļas, kurās izklāstīti skaidri un noteikti pienākumi un pasākumi, lai apkarotu korupciju visos tās veidos un īstenotu starptautiskos standartus un daudzpusējās pretkorupcijas konvencijas; iekļaut noteikumus par labu nodokļu pārvaldību un pārredzamības standartiem, kas apstiprina pušu apņemšanos īstenot starptautiskus standartus cīņā pret nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

j)  veicināt Kirgizstānas Republikas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijā, sekmējot atbilstošas reformas attiecībā uz ārvalstu ieguldījumiem, muitas iestādēm un piekļuvi starptautiskajiem tirgiem;

k)  uzlabot ES un Kirgizstānas nostāju saskaņotību starptautiskos forumos;

l)  stiprināt parlamentu dialogu starp Kirgizstānu un Eiropas Parlamentu;

m)  nodrošināt, lai nolīgumā nopietna uzmanība būtu pievērsta klimata pārmaiņām, ūdens resursu apsaimniekošanai un katastrofu riska novēršanai un sagatavotībai tām, ņemot vērā lielo dabas katastrofu, tostarp zemestrīču, risku; atbalstīt Kirgizstānas centienus aizsargāt vidi un tās aktīvos pūliņus panākt ilgtspējīgu attīstību;

Institucionālie noteikumi

n)  nodrošināt sarunu norāžu nosūtīšanu Eiropas Parlamentam saskaņā ar konfidencialitātes noteikumiem, lai Parlaments varētu pienācīgi pārbaudīt sarunu procesu un konsekventi izpildīt iestāžu pienākumus, kas izriet no LESD 218. panta 10. punkta, saskaņā ar kuru Parlamentu nekavējoties un pilnīgi jāinformē visos procedūras posmos;

o)  darīt pieejamus visus dokumentus, kas saistīti ar sarunām, piemēram, protokolus un apspriestos tekstu projektus, kā arī periodiski informēt Parlamentu;

p)  visos līmeņos nodrošināt atbilstību ilggadējai praksei provizoriski nepiemērot jauno nolīgumu, kamēr Parlaments nav devis savu piekrišanu;

q)  stiprināt un paplašināt esošo sadarbību, kas nostiprināta pašreizējā PSN, kurā jau ir izveidotas šādas sadarbības un dialoga struktūras:

–  sadarbības padome ministru līmenī;

–  sadarbības komiteja augstāko amatpersonu līmenī un tirdzniecības, ieguldījumu un attīstības sadarbības apakškomitejas;

–  parlamentārās sadarbības komiteja (PCC);

r)  stiprināt parlamentāro kontroli pilnvarotā parlamentārās sadarbības komitejā, ko jāparedz jaunajā nolīgumā, īpaši tādās jomās kā demokrātija, tiesiskums un cīņa pret korupciju;

s)  nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti gan sarunu, gan arī nolīguma īstenošanas posmā;

t)  nodrošināt, ka tiek iekļauti noteikumi par sadarbības iespējamo apturēšanu, ja kāda no pusēm ir pārkāpusi būtiskus elementus, tostarp par to, kāda loma šādos gadījumos ir apspriedēm ar Parlamentu;

u)  gan ES, gan dalībvalstu līmenī piešķirt pietiekamus resursus, lai īstenotu visaptverošo nolīgumu, tādējādi nodrošinot, ka tiek sasniegti visi sarunās noteiktie vērienīgie mērķi;

Kopīgas bažas un intereses, kas saistītas ar sadarbības jomām, uz kurām attiecas nolīgums

v)  ņemt vērā, ka Kirgizstāna ir viena no nedaudzajām jaunajām demokrātiskām valstīm šajā reģionā, kurai nepieciešams ES ilgtermiņa politiskais, diplomātiskais, finansiālais un tehniskais atbalsts;

w)  turpināt centienus, lai konsolidētu funkcionējošu parlamentāro demokrātiju ar patiesu daudzpartiju sistēmu un konstitucionālajām pārbaudēm un līdzsvarotības mehānismiem un nodrošinātu izpildvaras parlamentāro pārraudzību, kā daļu no ES demokrātijas atbalstam paredzētā izmēģinājuma projekta šajā valstī; darīt zināmas savas bažas par 2016. gada konstitucionālajiem grozījumiem, jo īpaši attiecībā uz būtisku premjerministra pilnvaru stiprināšanu, valstu tiesu nolēmumu pārākumu pār starptautiskajiem cilvēktiesību līgumiem un Augstākās tiesas Konstitucionālās palātas neatkarības zaudēšanu; sekmēt NVO iesaistīšanu, izstrādājot un pārskatot valsts tiesību aktus un politikas virzienus, īpaši attiecībā uz jebkuriem instrumentiem vai mehānismiem, kuri tieši ietekmē pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību;

x)  vēlreiz apliecināt, ka sistemātisks darbs ir svarīgs, lai veicinātu demokrātijas un cilvēktiesību vērtības, tostarp vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvības, un tiesu iestāžu neatkarību;

y)  veicināt žurnālistiem un neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem labvēlīgu vidi; nodrošināt, ka Kirgizstāna ļauj ārvalstu cilvēktiesību darbiniekiem un žurnālistiem, kuriem tas nebija atļauts, ieceļot Kirgizstānā un turpināt darbu bez iejaukšanās;

z)  atzīt, ka ir panākts progress attiecībā uz parlamenta un prezidenta vēlēšanu mierīgu norisi un labāku pārredzamību, un sekmēt starptautisko vēlēšanu novērošanas misiju ieteikumu turpmāku īstenošanu;

aa)  mudināt Kirgizstānu novērst jebkādas negatīvas autoritāras tendences, piemēram, tiesvedības izmantošanu politiskiem mērķiem, negodīgus tiesas sodus, negodīgu un nepārredzamu tiesvedību, iejaukšanos plašsaziņas līdzekļu brīvības izmantošanā, tiesībaizsardzības jomā strādājošo personu nesodāmību un aizturēto personu iespējamu spīdzināšanu un sliktu izturēšanos pret tām, izdošanu valstīm, kurās personām draud spīdzināšana vai slikta izturēšanās pret tām, kā arī mazākumtautību diskrimināciju un ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanās un vārda brīvību, un mudināt Kirgizstānu rūpīgi izmeklēt visus apgalvojumus par pierādījumu fabricēšanu, izspiešanu, spīdzināšanu un sliktu izturēšanos; paust bažas, ka uz iespējamas korupcijas apsūdzību pamata ir apcietināti politiskie līderi un potenciāli prezidenta kandidāti;

ab)  šajā sakarībā paust neapmierinātību, ka tika saglabāts mūža ieslodzījuma spriedums, kas piespriests cilvēktiesību aktīvistam Azimjon Askarov, kurš dokumentēja 2010. gada vardarbību starp etniskajām grupām, un pieprasa viņa tūlītēju atbrīvošanu, notiesājošā sprieduma atcelšanu, reabilitācijas un kompensācijas nodrošināšanu;

ac)  atgādināt, ka korupcija grauj cilvēktiesības, līdztiesību, tirdzniecību un godīgu konkurenci, kā arī mazina ārvalstu investīcijas, līdz ar to kavējot ekonomikas izaugsmi un arī mazinot iedzīvotāju ticību un uzticēšanos valsts iestādēm;

ad)  sekmēt stingru apņemšanos veicināt sociālo progresu, labu pārvaldību, demokrātiju un labas attiecības starp etniskajām un reliģiskajām grupām, apmācību un izglītību, arī kā līdzekli, lai stiprinātu stabilitātes un drošības pamatus; turpināt atbalstīt miera veidošanas un drošības pasākumus, kā arī pastiprināt centienus pilnībā integrēt minoritātes, ņemot vērā etniskās sadursmes Kirgizstānā 2010. gadā, lai novērstu turpmākus konfliktus;

ae)  palīdzēt pārvarēt sociālekonomiskās problēmas un šķēršļus, kas minēti SDO Ieteikumā Nr. 202; šajā sakarībā īpašu uzmanību pievērst jauniešiem, veicinot akadēmisko, jaunatnes un kultūras apmaiņu; īpašu uzmanību pievērst reģionālajai attīstībai, sevišķi pievēršoties ziemeļu–dienvidu nevienlīdzībai;

af)  atbalstīt, sekmēt un veicināt turpmāku reģionālo sadarbību Vidusāzijā, kas ir viens no vismazāk integrētajiem reģioniem pasaulē, turpinot pašreizējo pozitīvo attīstību, cita starpā, lai uzlabotu visas Vidusāzijas stabilitāti un attīstību; atzīt valsts iesaistīšanos ES programmās, kas vērstas uz šo virzienu, kā arī ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošanu enerģētikas, ūdens resursu apsaimniekošanas un vides problēmu novēršanas jomās, kā arī regulāru politisko un cilvēktiesību dialogu ar ES;

ag)  apliecināt, ka Kirgizstānas dalība Eirāzijas Ekonomiskajā savienībā (EES) neietekmē tās attiecību stiprināšanu ar ES, kā to pierādījis nesen ratificētais ES un Kazahstānas padziļinātais partnerības un sadarbības nolīgums;

ah)  ņemt vērā Kirgizstānas attiecību attīstību ar Ķīnu un Krieviju; mudināt Kirgizstānu dažādot savu ekonomiku, lai samazinātu tās ievērojamo politisko atkarību no šiem diviem ārējiem dalībniekiem; ņemt vērā šo attiecību attīstību saistībā ar Ķīnas stratēģijas “Viena josla, viens ceļš” (OBOR) īstenošanu; nodrošināt, ka tiek daudz labāk apkarota Krievijas plašsaziņas līdzekļu izplatītā propaganda valstī;

ai)  sekmēt darbu pie tā, lai mazinās nesenā diplomātiskā un ekonomiskā spriedze reģionā, aptverot arī Kazahstānu un Kirgizstānu;

aj)  atbalstīt pastāvīgu diplomātisko attiecību uzlabošanos ar Uzbekistānu, kā arī konstruktīvu dialogu par ierobežoto ūdens resursu apsaimniekošanu reģionā;

ak)  atzīt Kirgizstānas bažas par drošību saistībā ar drošības stāvokļa pasliktināšanos Afganistānā un reaģējot uz radikalizācijas pieaugumu Vidusāzijas reģionā; sniegt palīdzību saistībā ar islāmistu ārvalstu kaujinieku un viņu ģimenes locekļu atgriešanos no ārzemēm; stiprināt reģionālo sadarbību ar Vidusāzijas valstīm attiecībā uz cīņu pret džihādistu kustībām un starptautisko noziedzību, balstoties uz tiesiskiem, institucionāliem un praktiskiem pret terorismu vērstiem robežkontroles pasākumiem un preventīviem pasākumiem pret pieaugošu vardarbīgu reliģisko radikalizāciju;

°

°  °

2.  uzdod priekšsēdētājam šo ieteikumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Kirgizstānas Republikas prezidentam, valdībai un parlamentam.

  • [1]  OV C 168 E, 14.6.2013., 91. lpp.
  • [2]  OV C 58, 15.2.2018., 119. lpp.
  • [3]  OV L 300, 18.2.2016., 10. lpp.
  • [4]  OV C 351 E, 2.12.2011., 92. lpp.
  • [5]  OV C 81 E, 15.3.2011., 80. lpp.
  • [6]  OV C 208, 10.6.2016., 177. lpp.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

6.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Tanja Fajon, Antonio López-Istúriz White, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Howarth, Miroslav Mikolášik, Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, John Howarth, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

1

-

NI

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika