Procedure : 2018/0276(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0451/2018

Indgivne tekster :

A8-0451/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0049

BETÆNKNING     *
PDF 169kWORD 54k
10.12.2018
PE 630.374v02-00 A8-0451/2018

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig, Cypern, Kroatien, Luxembourg, Portugal, Rumænien og Det Forenede Kongerige til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

(COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

Retsudvalget

Ordfører: Mary Honeyball

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig, Cypern, Kroatien, Luxembourg, Portugal, Rumænien og Det Forenede Kongerige til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

(COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2018)0526),

–  der henviser til artikel 38, stk. 4, i Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser,

–  der henviser til artikel 81, stk. 3, samt artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0376/2018),

–  der henviser til Domstolens udtalelse(1) om Den Europæiske Unions eksterne enekompetence med hensyn til accept af en tredjestats tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c og artikel 108, stk. 8,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0451/2018),

1.  godkender bemyndigelsen af Østrig, Cypern, Kroatien, Luxembourg, Portugal, Rumænien og Det Forenede Kongerige til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Det Permanente Bureau under Haagerkonferencen om International Privatret.

(1)

Domstolens udtalelse af 14. oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


BEGRUNDELSE

Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser er et særdeles vigtigt instrument. Konventionen er ratificeret af alle EU-medlemsstaterne.

Konventionen fastlægger en ordning, der gør det muligt for de kontraherende stater at samarbejde med henblik på at finde en løsning i tilfælde af internationale børnebortførelser.

Disse problemer opstår meget ofte, når et par går fra hinanden. Hvis moderen og faderen kommer fra forskellige lande, kan det være fristende at udnytte manglen på samarbejde mellem de pågældende lande til at få tilkendt forældremyndigheden over barnet. I pressen hører vi hyppigt om tilfælde af internationale børnebortførelser i forbindelse med separationer eller skilsmisser.

Det største problem i disse sager er den nationale præference, der er indbygget i de enkelte staters retssystemer. Det sker ofte, at domstolene i begge de to berørte stater erklærer sig kompetente, og at de hver især tilkender den forældrepart, der er statsborger i deres land, forældremyndigheden over barnet.

Formålet med den her omhandlede konvention er at finde løsninger på disse situationer på internationalt plan ved at fastslå, at det er domstolene og loven i barnets bopælsstat, der er henholdsvis kompetente og gældende i sager om internationale børnebortførelser. Konventionen fastlægger også et system til sikring af umiddelbar tilbagegivelse af bortførte børn.

EU har nu ekstern enekompetence på dette politikområde, hvad Domstolen slog fast i sin udtalelse 1/13. Medlemsstaterne handler derfor ikke længere på egen hånd. Problemet er, at det i henhold til konventionen ikke er muligt for internationale organisationer at handle på egen hånd.

Den Dominikanske Republik deponerede sit instrument til tiltrædelse af konventionen af 1980 den 11. august 2004. Konventionen trådte i kraft i Den Dominikanske Republik den 1. november 2004.

Konventionen af 1980 er allerede trådt i kraft mellem Den Dominikanske Republik og 20 EU-medlemsstater. Østrig, Cypern, Kroatien, Danmark, Luxembourg, Portugal, Rumænien og Det Forenede Kongerige har endnu ikke accepteret Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af konventionen.

Eftersom internationale børnebortførelser hører ind under Den Europæiske Unions eksterne enekompetence, er det på EU-plan Rådet, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt Den Dominikanske Republiks tiltrædelse skal godkendes. Østrig bør således fremsætte en erklæring om accept af Den Dominikanske Republiks tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse.

Med Østrigs, Cyperns, Kroatiens, Luxembourgs, Portugals, Rumæniens og Det Forenede Kongeriges accept i Den Europæiske Unions interesse vil konventionen af 1980 finde anvendelse mellem Den Dominikanske Republik og alle EU's medlemsstater undtagen Danmark.

Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser bør hilses velkommen. Ordføreren foreslår derfor Parlamentet at godkende forslaget uden ændringer for at sikre sig, at de her omhandlede børn nyder beskyttelse på hele Den Europæiske Unions område.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig, Cypern, Kroatien, Luxembourg, Portugal, Rumænien og Det Forenede Kongerige til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

Referencer

COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

20.7.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

10.9.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

20.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

6.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Dato for indgivelse

10.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 22. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik