ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, η Κύπρος, η Κροατία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

  10.12.2018 - (COM(2018)0526 – C8‑0376/2018 – 2018/0276(NLE)) - *

  Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
  Εισηγήτρια: Mary Honeyball

  Διαδικασία : 2018/0276(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0451/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0451/2018
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, η Κύπρος, η Κροατία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

  (COM(2018)0526 – C8‑0376/2018 – 2018/0276(NLE))

  (Διαβούλευση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2018)0526),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0376/2018),

  –  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου[1] σχετικά με την αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δήλωση αποδοχής προσχώρησης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

  –  έχοντας υπόψη τα άρθρα 78γ και 108 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0451/2018),

  1.  εγκρίνει την εξουσιοδότηση προς την Αυστρία, την Κύπρο, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο μόνιμο γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

  • [1]  Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών αποτελεί εργαλείο ζωτικής σημασίας. Έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η σύμβαση θεσπίζει ένα σύστημα που παρέχει στα συμβαλλόμενα κράτη τη δυνατότητα να συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσης σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών.

  Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν συχνά όταν ένα ζευγάρι χωρίζει. Εάν η μητέρα και ο πατέρας προέρχονται από διαφορετικά κράτη, ενδέχεται να μπουν στον πειρασμό να εκμεταλλευτούν την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών αυτών για να εξασφαλίσουν την επιμέλεια του παιδιού. Ο Τύπος βρίθει δημοσιευμάτων για περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών έπειτα από χωρισμό ή διαζύγιο.

  Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις υποθέσεις αυτές έγκειται στην εθνική μεροληψία που χαρακτηρίζει τα νομικά συστήματα μεμονωμένων κρατών. Συμβαίνει συχνά να δηλώνουν αρμόδια τα δικαστήρια αμφότερων των ενδιαφερομένων κρατών, ενώ το κάθε δικαστήριο αναθέτει την επιμέλεια του παιδιού στον γονέα που είναι υπήκοος του κράτους του δικαστηρίου.

  Η σύμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών σε διεθνές επίπεδο, ορίζοντας ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια και εφαρμοστέα η νομοθεσία του κράτους στο οποίο διαμένει το παιδί. Η σύμβαση θεσπίζει επίσης ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την άμεση επιστροφή του απαχθέντος παιδιού.

  Η ΕΕ έχει επί του παρόντος την αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη γνωμοδότηση 1/13. Τα κράτη μέλη, επομένως, δεν ενεργούν πλέον για λογαριασμό τους. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η σύμβαση δεν προβλέπει την αυτόνομη δράση των διεθνών οργανισμών.

  Η Δομινικανή Δημοκρατία κατέθεσε το έγγραφο προσχώρησής της στη σύμβαση της Χάγης του 1980 στις 11 Αυγούστου 2004. Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στη Δομινικανή Δημοκρατία την 1η Νοεμβρίου 2004.

  Η σύμβαση του 1980 ισχύει ήδη μεταξύ της Δομινικανής Δημοκρατίας και 20 κρατών μελών της ΕΕ. Η Αυστρία, η Κύπρος, η Κροατία, η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση.

  Δεδομένου ότι το ζήτημα της διεθνούς απαγωγής παιδιών εμπίπτει στην αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση σχετικά με το αν θα γίνει αποδεκτή η προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο ΕΕ με απόφαση του Συμβουλίου. Η Αυστρία θα πρέπει, συνεπώς, να προβεί σε δήλωση αποδοχής σχετικά με την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η αποδοχή από μέρους της Αυστρίας, της Κύπρου, της Κροατίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καταστήσει τη σύμβαση του 1980 εφαρμοστέα μεταξύ της Δομινικανής Δημοκρατίας και όλων των κρατών μελών της ΕΕ εκτός της Δανίας.

  Η προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών αποτελεί θετική εξέλιξη. Η εισηγήτρια προτείνει, ως εκ τούτου, στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση χωρίς τροποποιήσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παρέχεται προστασία στα παιδιά αυτά σε όλη την ΕΕ.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Τίτλος

  Απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, η Κύπρος, η Κροατία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)

  Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

  20.7.2018

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  JURI

  10.9.2018

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Mary Honeyball

  24.9.2018

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  20.11.2018

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  6.12.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Lucy Anderson, Georges Bach, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

  Ημερομηνία κατάθεσης

  10.12.2018

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  22

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

  ECR

  Angel Dzhambazki

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  ENF

  Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Κωνσταντίνα Κούνεβα

  PPE

  Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  S&D

  Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιανουαρίου 2019
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου