Menettely : 2018/0276(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0451/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0451/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0049

MIETINTÖ     *
PDF 163kWORD 53k
10.12.2018
PE 630.374v02-00 A8-0451/2018

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallalle, Kroatialle, Kyprokselle, Luxemburgille, Portugalille, Romanialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Dominikaanisen tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

(COM(2018)0526 – C8‑0376/2018 – 2018/0276(NLE))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Mary Honeyball

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallalle, Kroatialle, Kyprokselle, Luxemburgille, Portugalille, Romanialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Dominikaanisen tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

(COM(2018)0526 – C8‑0376/2018 – 2018/0276(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (COM(2018)0526),

–  ottaa huomioon kansainvälisestä lapsikaappauksesta tehdyn, yksityisoikeuden alaa koskevan vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen 38 artiklan neljännen kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan b alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0376/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon(1), jossa vahvistetaan, että sen hyväksyminen, että kolmas valtio liittyy Haagissa vuonna 1980 tehtyyn yksityisoikeuden alaa koskevaan yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta, kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen ulkoiseen toimivaltaan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan ja 108 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0451/2018),

1.  hyväksyy Itävallalle, Kroatialle, Kyprokselle, Luxemburgille, Portugalille, Romanialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle annettavan luvan hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Dominikaanisen tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin pysyvälle toimistolle.

(1)

Unionin tuomioistuimen lausunto, 14. lokakuuta 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


PERUSTELUT

Lokakuun 25 päivänä 1980 tehty yksityisoikeuden alaa koskeva Haagin yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta on erittäin tärkeä väline. Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen.

Yleissopimuksessa vahvistetaan järjestelmä, jonka avulla sopimusvaltiot voivat toimia yhteistyössä ratkaisun löytämiseksi kansainvälisissä lapsikaappaustapauksissa.

Hyvin usein ongelmia syntyy eroamassa olevan pariskunnan välillä. Toisesta valtiosta kotoisin olevalle puolisolle voi olla houkuttelevaa käyttää hyväksi valtioiden välisen yhteistyön puutetta lasten huoltajuuden saamiseksi. Tiedotusvälineissä kerrotaan usein kansainvälisistä lapsikaappaustapauksista vanhempien asumus- tai avioerotilanteissa.

Suurin ongelma näissä tapauksissa on valtioiden oikeusjärjestelmien kansallinen painotus. Usein käy niin, että kumpikin asianomainen valtio julistautuu toimivaltaiseksi ja antaa lapsen huoltajuuden omalle kansalaiselleen.

Haagin yleissopimuksella voidaan ratkaista tällaiset tilanteet kansainvälisesti: sovelletaan lapsen asuinvaltion lakia ja toimivaltainen tuomioistuin on lapsen asuinvaltion tuomioistuin. Lisäksi yleissopimuksessa vahvistetaan järjestelmä, jolla varmistetaan kaapatun lapsen palauttaminen välittömästi.

Nämä asiat kuuluvat nykyisin Euroopan unionin yksinomaiseen ulkoiseen toimivaltaan, kuten unionin tuomioistuin on todennut lausunnossaan 1/13. Jäsenvaltiot siis eivät enää toimi omaan lukuunsa. Ongelma on siinä, että yleissopimuksessa ei määrätä kansainvälisten järjestöjen itsenäisestä toiminnasta.

Dominikaaninen tasavalta talletti vuoden 1980 yleissopimusta koskevan liittymiskirjan 11. elokuuta 2004. Yleissopimus tuli Dominikaanisessa tasavallassa voimaan 1. marraskuuta 2004.

Vuoden 1980 yleissopimus on jo voimassa Dominikaanisen tasavallan ja 20 EU:n jäsenvaltion välillä. Itävalta, Kroatia, Kypros, Luxemburg, Portugali, Romania, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole vielä hyväksyneet Dominikaanisen tasavallan liittymistä vuoden 1980 yleissopimukseen.

Euroopan unionilla on yksinomainen ulkoinen toimivalta kansainvälisissä lapsikaappausasioissa, joten päätös siitä, hyväksytäänkö Dominikaanisen tasavallan liittyminen yleissopimukseen, on tehtävä EU:n tasolla neuvoston päätöksellä. Sen vuoksi Itävallan olisi Euroopan unionin edun mukaisesti annettava selitys Dominikaanisen tasavallan liittymisen hyväksymisestä.

Jos Itävalta, Kroatia, Kypros, Luxemburg, Portugali, Romania ja Yhdistynyt kuningaskunta hyväksyvät Dominikaanisen tasavallan liittymisen Euroopan unionin edun mukaisesti, vuoden 1980 yleissopimusta voitaisiin soveltaa Dominikaanisen tasavallan ja Tanskaa lukuun ottamatta kaikkien EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Dominikaanisen tasavallan liittymistä yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta on pidettävä hyvänä asiana. Esittelijä pyytää siksi parlamenttia hyväksymään ehdotuksen ilman tarkistuksia, jotta varmistetaan, että kyseisille lapsille tarjotaan unionin laajuinen suoja.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Neuvoston päätös Itävallalle, Kroatialle, Kyprokselle, Luxemburgille, Portugalille, Romanialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Dominikaanisen tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

20.7.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

10.9.2018

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 21. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö