Tuarascáil - A8-0451/2018Tuarascáil
A8-0451/2018

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údarófar don Ostair, don Chipir, don Chróit, do Lucsamburg, don Phortaingéil, don Rómáin agus don Ríocht Aontaithe glacadh, chun leasa an Aontais Eorpaigh, le haontachas na Poblachta Doiminicí le Coinbhinsiún 1980 na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí

10.12.2018 - (COM(2018)0526 – C8‑0376/2018 – 2018/0276(NLE)) - *

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
Rapóirtéir: Mary Honeyball

Nós Imeachta : 2018/0276(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A8-0451/2018
Téacsanna arna gcur síos :
A8-0451/2018
Díospóireachtaí :
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údarófar don Ostair, don Chipir, don Chróit, do Lucsamburg, don Phortaingéil, don Rómáin agus don Ríocht Aontaithe glacadh, chun leasa an Aontais Eorpaigh, le haontachas na Poblachta Doiminicí le Coinbhinsiún 1980 na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí

(COM(2018)0526 – C8‑0376/2018 – 2018/0276(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle (COM(2018)0526),

–  ag féachaint d’Airteagal 38, an ceathrú mír, de Choinbhinsiún 1980 na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí,

–  ag féachaint d’Airteagal 81(3) agus d’Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a chuaigh an Comhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C8‑0376/2018),

–  ag féachaint do thuairim na Cúirte Breithiúnais[1] maidir le hinniúlacht eachtrach eisiach an Aontais Eorpaigh i gcomhair dearbhú glactha le haontachas le Coinbhinsiún 1980 na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí,

–  ag féachaint do Riail 78c agus do Riail 108(8) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0451/2018),

1.  Ag formheas an údaraithe don Ostair, don Chipir, don Chróit, do Lucsamburg, don Phortaingéil, don Rómáin agus don Ríocht Aontaithe glacadh, chun leasa an Aontais Eorpaigh, le haontachas na Poblachta Doiminicí le Coinbhinsiún 1980 na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí;

2.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát, agus chomh maith leis sin chuig Oifig Bhuan Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach.

  • [1]  Tuairim na Cúirte Breithiúnais an 14 Deireadh Fómhair 2014, 1/13, ECLI:AE:C:2014:2303.

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is ionstraim fhíorthábhachtach é Coinbhinsiún na Háige an 25 Deireadh Fómhair 1980 ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí. Tá sé daingnithe ag gach Ballstát de AE.

Tugann an Coinbhinsiún isteach córas comhair idir na stáit chonarthacha leis an aidhm cásanna fuadach idirnáisiúnta leanaí a réiteach.

Ina lán cásanna, tarlaíonn na fadhbanna sin nuair a scarann lánúin. Más é gur as dhá stát éagsúla don mháthair agus don athair, bíonn cathú ann leas a bhaint as an easpa comhair idir na stáit sin chun coimeád an linbh a fháil. Bíonn na meáin ag cur thar maoil le tuairiscí faoi chásanna ina bhfuadaítear leanaí tar éis idirscartha nó colscartha.

Is é an fhadhb is mó a bhaineann le cásanna den chineál sin ná an claonadh náisiúnta a bhíonn i gcóras dlí stáit ar leith. Is éard a tharlaíonn go minic ná go bhfógraíonn na cúirteanna sa dá stát lena mbaineann go bhfuil siad inniúil, agus dámhann an dá chúirt coimeád an linbh ar an tuismitheoir arb as stát na cúirte dó nó di.

Is é is aidhm leis an gCoinbhinsiúin ná cásanna den chineál sin a réiteach ar leibhéal idirnáisiúnta, trína leagan síos gurb iad na cúirteanna inniúla agus na dlíthe is infheidhme ná iad siúd den stát ina bhfuil cónaí ar an leanbh. Leis an gCoinbhinsiún, tugtar isteach freisin córas a áirithíonn go dtugtar leanaí a fuadaíodh ar ais láithreach bonn.

Tá inniúlacht eachtrach eisiach ag AE sa réimse sin feasta mar a dheimhnigh an Chúirt Bhreithiúnais ina Tuairim 1/13. Dá bharr sin, ní féidir leis na Ballstáit feidhmiú a thuilleadh as a stuaim féin. Is é an fhadhb atá ann ná nach bhforálann an Coinbhinsiún do ghníomh neamhspleách ag eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Thaisc an Phoblacht Dhoiminiceach an ionstraim aontachais leis an gCoinbhinsiún 1980 an 11 Lúnasa 2004. Tháinig an Coinbhinsiún i bhfeidhm sa Phoblacht Dhoiminiceach an 1 Samhain 2004.

Tá an Coinbhinsiún ó 1980 i bhfeidhm cheana idir an Phoblacht Dhoiminiceach agus 20 Ballstát de AE. Níor ghlac an Ostair, an Chipir, an Chróit, an Danmhairg, Lucsamburg, an Phortaingéil ná an Ríocht Aontaithe fós le haontachas na Poblachta Doiminicí leis an gCoinbhinsiún.

Ós rud é go gcumhdaíonn inniúlacht eachtrach eisiach an Aontais Eorpaigh fuadach idirnáisiúnta leanaí, caithfear an cinneadh cibé acu an nglacfar nó nach nglacfar le haontachas na Poblachta Doiminicí a dhéanamh ar leibhéal AE trí bhíthin Cinneadh ón gComhairle. Dá bharr sin, ba cheart don Ostair, chun leasa an Aontais Eorpaigh, a dhearbhú go nglactar le haontachas na Poblachta Doiminicí.

Dá nglacfadh an Ostair, an Chipir, an Chróit, Lucsamburg, an Phortaingéil, an Rómáin agus an Ríocht Aontaithe leis, chun leasa an Aontais Eorpaigh, bheadh Coinbhinsiún 1980 infheidhme idir an Phoblacht Dhoiminiceach agus gach Ballstát de AE cé is moite den Danmhairg.

Is díol sásaimh é aontachas na Poblachta Doiminicí le Coinbhinsiún 1980 na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí. Dá bharr sin, molann an Rapóirtéir go bhformheasfaidh an Pharlaimint an togra gan leasú, chu a áirithiú go gcuirfear cosaint ar fáil ar fud AE do na leanaí faoi thrácht.

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Ostair, don Chipir, don Chróit, do Lucsamburg, don Phortaingéil, don Rómáin agus don Ríocht Aontaithe glacadh, chun leasa an Aontais Eorpaigh, le haontachas na Poblachta Doiminicí le Coinbhinsiún 1980 na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí

Tagairtí

COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / iarraidh ar thoiliú

20.7.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

10.9.2018

 

 

 

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

20.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

6.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

22

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Dáta don chur síos

10.12.2018

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 21 Eanáir 2019
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais