Postupak : 2018/0276(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0451/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0451/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 31/01/2019 - 9.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0049

IZVJEŠĆE     *
PDF 171kWORD 54k
10.12.2018
PE 630.374v02-00 A8-0451/2018

o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

(COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Mary Honeyball

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

(COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Vijeća (COM(2018)0526),

–  uzimajući u obzir članak 38. stavak 4. Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.,

–  uzimajući u obzir članak 81. stavak 3. i članak 218. stavak 6. drugi podstavak točku (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0376/2018),

–  uzimajući u obzir mišljenje Suda Europske unije(1) o isključivoj vanjskoj nadležnosti Europske unije za izjavu o prihvaćanju pristupa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.,

–  uzimajući u obzir članak 78.c i članak 108. stavak 8. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0451/2018),

1.  odobrava ovlašćivanje Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica, kao i Stalnom uredu Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu.

(1)

Mišljenje Suda od 14. listopada 2014., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


OBRAZLOŽENJE

Haška konvencija od 25. listopada 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece instrument je od ključne važnosti koji su ratificirale sve države članice EU-a.

Njome se uvodi sustav suradnje država ugovornica namijenjen za rješavanje slučajeva međunarodne otmice djece,

do kojih često dolazi kad su roditelji djeteta rastavljeni. Kad su majka i otac iz različitih država, postoji opasnost da se manjak suradnje između tih država iskoristi za dobivanje skrbništva nad djetetom. U tisku se često izvješćuje o slučajevima međunarodnih otmica djece nakon rastave ili razvoda roditelja.

U takvim je slučajevima najveći problem pristranost pravnih sustava pojedinačnih država. Često se može dogoditi da se sudovi u objema državama proglase nadležnima i da svaki od njih dodijeli skrbništvo nad djetetom roditelju s državljanstvom države u kojoj se sud nalazi.

Svrha je Konvencije da se taj problem riješi na međunarodnoj razini tako da se odredi da su nadležni sudovi i primjenjivi zakoni oni iz države boravišta djeteta. Konvencijom se uvodi i sustav kojim se jamči hitan povratak otete djece.

EU sada ima isključivu vanjsku nadležnost u tom području, kao što je Sud potvrdio u Mišljenju 1/13, i zato države članice više ne mogu djelovati samostalno. Međutim, problem je činjenica da Konvencijom nije predviđeno samostalno djelovanje međunarodnih organizacija.

Dominikanska Republika je 11. kolovoza 2004. položila ispravu o pristupu Konvenciji iz 1980. Konvencija je u Dominikanskoj Republici stupila na snagu 1. studenog 2004.

Konvencija iz 1980. već je na snazi između Dominikanske Republike i 20 država članica EU-a. Austrija, Cipar, Hrvatska, Danska, Luksemburg, Portugal, Rumunjska i Ujedinjena Kraljevina još nisu prihvatili pristup Dominikanske Republike Konvenciji.

Budući da je pitanje međunarodne otmice djece u isključivoj vanjskoj nadležnosti Europske unije, odluka o tome hoće li se prihvatiti pristup Dominikanske Republike donosi se na razini EU-a u obliku Odluke Vijeća. Austrija bi stoga trebala u vezi s pristupom Dominikanske Republike dati izjavu o prihvatu u interesu Europske unije.

Prihvaćanjem Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine u interesu Europske unije Konvencija iz 1980. postala bi važeća između Dominikanske Republike i svih država članica EU-a osim Danske.

Potrebno je pozdraviti pristupanje Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. Izvjestiteljica stoga predlaže da Parlament odobri Prijedlog bez izmjena kako bi se osiguralo da ta djeca budu zaštićena u cijelom EU-u.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Odluka Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

Referentni dokumenti

COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

20.7.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

10.9.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

6.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Datum podnošenja

10.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 22. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti