Pranešimas - A8-0451/2018Pranešimas
A8-0451/2018

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

  10.12.2018 - (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)) - *

  Teisės reikalų komitetas
  Pranešėja: Mary Honeyball

  Procedūra : 2018/0276(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0451/2018
  Pateikti tekstai :
  A8-0451/2018
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

  (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2018)0526),

  –  atsižvelgdamas į 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 38 straipsnio ketvirtą pastraipą,

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį ir į 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0376/2018),

  –  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo nuomonę[1] dėl išimtinės Europos Sąjungos išorės kompetencijos padaryti pareiškimą dėl pritarimo prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį ir 108 straipsnio 8 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0451/2019),

  1.  pritaria tam, kad Austrija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos Nuolatiniam biurui.

  • [1]  Teisingumo Teismo 2014 m. spalio 14 d. nuomonė Nr. 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų yra labai svarbus dokumentas. Ją ratifikavo visos ES valstybės narės.

  Konvencijoje numatoma susitariančiųjų šalių bendradarbiavimo sistema, skirta tarptautinio vaikų grobimo byloms nagrinėti.

  Daugeliu atvejų šios problemos atsiranda porai išsiskyrus. Jeigu motina ir tėvas yra iš skirtingų valstybių, siekiant užsitikrinti vaiko globą kyla noras pasinaudoti šių valstybių bendradarbiavimo trūkumu. Žiniasklaidoje pilna pranešimų apie tarptautinį vaikų grobimą apsigyvenus skyrium arba po ištuokos.

  Šiais atvejais didžiausia problema – atskirų valstybių teisinių sistemų nacionalinis šališkumas. Dažnai abiejų valstybių teismai pripažįsta save kompetentingais nagrinėti bylą ir kiekvienas vaiko globą skiria tam iš tėvų, kuris yra jų valstybės pilietis.

  Šios Konvencijos tikslas – tarptautiniu lygmeniu spręsti šias problemas nustačius, kad kompetentingi teismai ir taikomi įstatymai yra tos valstybės, kurioje yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta. Konvencijoje taip pat numatoma sistema, pagal kurią užtikrinama, kad pagrobtas vaikas būtų nedelsiant grąžintas.

  Dabar, kaip patvirtinta Teisingumo Teismo nuomonėje Nr. 1/13, ši sritis patenka į išimtinės ES išorės kompetencijos sritį. Taigi valstybės narės nebeturi teisės veikti savo iniciatyva. Sunkumų kelia tai, kad Konvencijoje nenumatyta galimybė savarankiškai veikti tarptautinėms organizacijoms.

  2004 m. rugpjūčio 11 d. prisijungimo prie 1980 m. konvencijos dokumentą deponavo Dominikos Respublika. Konvencija Dominikos Respublikoje įsigaliojo 2004 m. lapkričio 1 d.

  1980 m. konvencija jau galioja Dominikos Respublikos ir 20 ES valstybių narių santykiams. Dominikos Respublikos prisijungimui prie konvencijos dar nepritarė Austrija, Kipras, Kroatija, Danija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė.

  Kovos su tarptautiniu vaikų grobimu sritis priklauso išimtinei Europos Sąjungos išorės kompetencijai, todėl nuspręsti pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui reikia ES lygmeniu – priimant Tarybos sprendimą. Todėl Austrija turėtų padaryti pareiškimą dėl pritarimo Dominikos Respublikos prisijungimui dėl Europos Sąjungos interesų.

  Austrijai, Kiprui, Kroatijai, Liuksemburgui, Portugalijai, Rumunijai ir Jungtinei Karalystei pritarus tokiam prisijungimui dėl Europos Sąjungos interesų, 1980 m. konvencija būtų taikoma Dominikos Respublikos ir visų ES valstybių narių, išskyrus Daniją, santykiams.

  Dominikos Respublikos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų sveikintinas. Todėl pranešėja siūlo Parlamentui pritarti pasiūlymui be pakeitimų siekiant užtikrinti, kad minėtiesiems vaikams būtų suteikta apsauga visoje ES.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Tarybos sprendimas, kuriuo Austrija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

  Nuorodos

  COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  20.7.2018

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  10.9.2018

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Mary Honeyball

  24.9.2018

   

   

   

  Svarstymas komitete

  20.11.2018

   

   

   

  Priėmimo data

  6.12.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

  Pateikimo data

  10.12.2018

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  22

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

  ECR

  Angel Dzhambazki

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  ENF

  Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Kostadinka Kuneva

  PPE

  Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  S&D

  Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  Atnaujinta: 2019 m. sausio 21 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika