Procedūra : 2018/0276(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0451/2018

Pateikti tekstai :

A8-0451/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/01/2019 - 9.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0049

PRANEŠIMAS     *
PDF 178kWORD 48k
10.12.2018
PE 630.374v02-00 A8-0451/2019

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

(COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Mary Honeyball

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

(COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2018)0526),

–  atsižvelgdamas į 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 38 straipsnio ketvirtą pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį ir į 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0376/2018),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo nuomonę(1) dėl išimtinės Europos Sąjungos išorės kompetencijos padaryti pareiškimą dėl pritarimo prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį ir 108 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0451/2019),

1.  pritaria tam, kad Austrija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos Nuolatiniam biurui.

(1)

Teisingumo Teismo 2014 m. spalio 14 d. nuomonė Nr. 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


AIŠKINAMOJI DALIS

1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų yra labai svarbus dokumentas. Ją ratifikavo visos ES valstybės narės.

Konvencijoje numatoma susitariančiųjų šalių bendradarbiavimo sistema, skirta tarptautinio vaikų grobimo byloms nagrinėti.

Daugeliu atvejų šios problemos atsiranda porai išsiskyrus. Jeigu motina ir tėvas yra iš skirtingų valstybių, siekiant užsitikrinti vaiko globą kyla noras pasinaudoti šių valstybių bendradarbiavimo trūkumu. Žiniasklaidoje pilna pranešimų apie tarptautinį vaikų grobimą apsigyvenus skyrium arba po ištuokos.

Šiais atvejais didžiausia problema – atskirų valstybių teisinių sistemų nacionalinis šališkumas. Dažnai abiejų valstybių teismai pripažįsta save kompetentingais nagrinėti bylą ir kiekvienas vaiko globą skiria tam iš tėvų, kuris yra jų valstybės pilietis.

Šios Konvencijos tikslas – tarptautiniu lygmeniu spręsti šias problemas nustačius, kad kompetentingi teismai ir taikomi įstatymai yra tos valstybės, kurioje yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta. Konvencijoje taip pat numatoma sistema, pagal kurią užtikrinama, kad pagrobtas vaikas būtų nedelsiant grąžintas.

Dabar, kaip patvirtinta Teisingumo Teismo nuomonėje Nr. 1/13, ši sritis patenka į išimtinės ES išorės kompetencijos sritį. Taigi valstybės narės nebeturi teisės veikti savo iniciatyva. Sunkumų kelia tai, kad Konvencijoje nenumatyta galimybė savarankiškai veikti tarptautinėms organizacijoms.

2004 m. rugpjūčio 11 d. prisijungimo prie 1980 m. konvencijos dokumentą deponavo Dominikos Respublika. Konvencija Dominikos Respublikoje įsigaliojo 2004 m. lapkričio 1 d.

1980 m. konvencija jau galioja Dominikos Respublikos ir 20 ES valstybių narių santykiams. Dominikos Respublikos prisijungimui prie konvencijos dar nepritarė Austrija, Kipras, Kroatija, Danija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė.

Kovos su tarptautiniu vaikų grobimu sritis priklauso išimtinei Europos Sąjungos išorės kompetencijai, todėl nuspręsti pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui reikia ES lygmeniu – priimant Tarybos sprendimą. Todėl Austrija turėtų padaryti pareiškimą dėl pritarimo Dominikos Respublikos prisijungimui dėl Europos Sąjungos interesų.

Austrijai, Kiprui, Kroatijai, Liuksemburgui, Portugalijai, Rumunijai ir Jungtinei Karalystei pritarus tokiam prisijungimui dėl Europos Sąjungos interesų, 1980 m. konvencija būtų taikoma Dominikos Respublikos ir visų ES valstybių narių, išskyrus Daniją, santykiams.

Dominikos Respublikos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų sveikintinas. Todėl pranešėja siūlo Parlamentui pritarti pasiūlymui be pakeitimų siekiant užtikrinti, kad minėtiesiems vaikams būtų suteikta apsauga visoje ES.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos sprendimas, kuriuo Austrija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

Nuorodos

COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

20.7.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

10.9.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

20.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

6.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Pateikimo data

10.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika