Ziņojums - A8-0451/2018Ziņojums
A8-0451/2018

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Apvienoto Karalisti, Austriju, Horvātiju, Kipru, Luksemburgu, Portugāli un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Dominikānas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

  10.12.2018 - (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)) - *

  Juridiskā komiteja
  Referente: Mary Honeyball

  Procedūra : 2018/0276(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0451/2018
  Iesniegtie teksti :
  A8-0451/2018
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Apvienoto Karalisti, Austriju, Horvātiju, Kipru, Luksemburgu, Portugāli un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Dominikānas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

  (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

  (Apspriešanās)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2018)0526),

  –  ņemot vērā 1980. gada Hāgas Konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem 38. panta ceturto daļu,

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 3. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0376/2018),

  –  ņemot vērā Tiesas atzinumu[1] par Eiropas Savienības ekskluzīvo ārējo kompetenci attiecībā uz deklarācijas par pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem akceptēšanu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu un 108. panta 8. punktu,

  –  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0451/2018),

  1.  apstiprina Apvienotās Karalistes, Austrijas, Horvātijas, Kipras, Luksemburgas, Portugāles un Rumānijas pilnvarojumu Eiropas Savienības interesēs akceptēt Dominikānas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem;

  2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Pastāvīgajam birojam.

  • [1]  Tiesas 2014. gada 14. oktobra atzinums, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

  PASKAIDROJUMS

  1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem ir ļoti svarīgs tiesību akts. To ir ratificējušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis.

  Šajā konvencijā ir noteikts mehānisms, ar kura palīdzību līgumslēdzējas valstis sadarbojas, lai rastu risinājumu starptautiskās bērnu nolaupīšanas gadījumos.

  Daudzos gadījumos šīs problēmas rodas pāriem, kas vairs nedzīvo kopā. Ja māte vai tēvs nav vienas valsts valstspiederīgie, viņiem var rasties vēlme izmantot attiecīgo dalībvalstu sadarbības trūkumu, lai iegūtu aizgādību pār bērnu. Presē bieži vien mēs lasām par tādas bērnu starptautiskās nolaupīšanas gadījumiem, kas tiek veikta pēc tam, kad bērna vecāki kopdzīvi ir pārtraukuši vai ir šķīrušies.

  Lielākā problēma šādās situācijās ir atsevišķo valstu tiesību sistēmu neobjektivitāte par labu saviem valstspiederīgajiem. Bieži var gadīties, ka abu attiecīgo valstu tiesas sevi pasludina par piekritīgajām tiesām un katra no tām aizgādību pār bērnu piešķir tam no vecākiem, kurš ir tiesas valsts valstspiederīgais.

  Šo konvenciju noslēdza, lai šīs situācijas risinātu starptautiskā līmenī, nosakot, ka piekritīgā tiesa ir bērna dzīvesvietas valsts tiesa un piemērojamās tiesības ir bērna dzīvesvietas valsts tiesības. Konvencijā papildus tam ir paredzēts mehānisms, lai nodrošinātu nolaupīto bērnu tūlītēju atgriešanu.

  Eiropas Savienībai tagad šajā jautājumā ir ekskluzīva ārējā kompetence, ko apstiprināja Eiropas Savienības Tiesa, pieņemot Atzinumu 1/13. Dalībvalstis līdz ar to vairs nerīkojas tikai savā vārdā. Problēma ir tāda, ka minētajā konvencijā nav paredzētas starptautisko organizāciju autonomas rīcības tiesības.

  Dominikānas Republika savu pievienošanās instrumentu attiecībā uz 1980. gada konvenciju deponēja 2004. gada 11. augustā. Konvencija Dominikānas Republikā stājās spēkā 2004. gada 1. novembrī.

  1980. gada konvencija jau ir spēkā attiecībās starp Dominikānas Republiku un 20 ES dalībvalstīm. Apvienotā Karaliste, Austrija, Dānija, Horvātija, Kipra, Luksemburga, Portugāle un Rumānija vēl nav akceptējušas Dominikānas Republikas pievienošanos konvencijai.

  Tā kā starptautiskās bērnu nolaupīšanas jautājums ietilpst Eiropas Savienības ekskluzīvajā ārējā kompetencē, lēmums par to, vai akceptējama Dominikānas Republikas pievienošanās, ir jāpieņem ES mērogā Padomes lēmuma veidā. Attiecīgi Austrijai būtu jādeklarē, ka tā Eiropas Savienības interesēs akceptē Dominikānas Republikas pievienošanos.

  Līdz ar Apvienotās Karalistes, Austrijas, Horvātijas, Kipras, Luksemburgas, Portugāles un Rumānijas akceptu Eiropas Savienības interesēs 1980. gada konvencija kļūtu piemērojama Dominikānas Republikas attiecībās ar visām ES dalībvalstīm, izņemot Dāniju.

  Dominikānas Republikas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem tiek vērtēta atzinīgi. Referents Parlamentam tādēļ ierosina apstiprināt priekšlikumu negrozītā veidā nolūkā nodrošināt, lai attiecīgajiem bērniem paredzētā aizsardzība attiektos uz visu ES teritoriju.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Padomes lēmums, ar ko Apvienoto Karalisti, Austriju, Horvātiju, Kipru, Luksemburgu, Portugāli un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Dominikānas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

  Atsauces

  COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)

  Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

  20.7.2018

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  10.9.2018

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Mary Honeyball

  24.9.2018

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  20.11.2018

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  6.12.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

  Iesniegšanas datums

  10.12.2018

  ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  22

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

  ECR

  Angel Dzhambazki

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  ENF

  Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Kostadinka Kuneva

  PPE

  Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  S&D

  Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 16. janvāris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika