SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię, Cypr, Chorwację, Luksemburg, Portugalię, Rumunię i Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

  10.12.2018 - (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)) - *

  Komisja Prawna
  Sprawozdawczyni: Mary Honeyball

  Procedura : 2018/0276(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0451/2018
  Teksty złożone :
  A8-0451/2018
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię, Cypr, Chorwację, Luksemburg, Portugalię, Rumunię i Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

  (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

  (Konsultacja)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2018)0526),

  –  uwzględniając art. 38 akapit czwarty Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,

  –  uwzględniając art. 81 ust. 3 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0376/2018),

  –  uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości[1] w sprawie wyłącznej kompetencji zewnętrznej Unii Europejskiej w odniesieniu do kwestii wyrażenia zgody na przystąpienie państwa trzeciego do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,

  –  uwzględniając art. 78c i art. 108 ust. 8 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0451/2018),

  1.  zatwierdza upoważnienie Austrii, Cypru, Chorwacji, Luksemburga, Portugalii, Rumunii i Zjednoczonego Królestwa do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stałemu Biuru Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

  • [1]  Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 r., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

  UZASADNIENIE

  Konwencja haska z dnia 25 października 1980 r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę jest instrumentem o szczególnym znaczeniu. Ratyfikowały ją wszystkie państwa członkowskie UE.

  Konwencja ta wprowadza system współpracy umawiających się państw przy rozstrzyganiu spraw dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę.

  W wielu przypadkach takie problemy pojawiają się, gdy dochodzi do rozpadu związku. Jeżeli matka lub ojciec pochodzą z różnych państw, istnieje pokusa wykorzystania braku współpracy między tymi państwami w celu uzyskania opieki nad dzieckiem. W prasie ukazuje się wiele doniesień o przypadkach uprowadzenia dziecka za granicę w następstwie separacji lub rozwodu.

  Największym problemem w takich przypadkach jest perspektywa krajowa systemów prawnych w poszczególnych państwach. Często zdarza się, że sądy obu zainteresowanych państw stwierdzają swoją właściwość i każdy z sądów przyznaje opiekę nad dzieckiem rodzicowi posiadającemu obywatelstwo państwa, w którym znajduje się sąd.

  Celem omawianej konwencji jest zaradzenie tego typu sytuacjom na szczeblu międzynarodowym poprzez ustalenie, że właściwe są sądy i przepisy prawne państwa, w którym zamieszkuje dziecko. Konwencja wprowadza również system gwarantujący niezwłoczny powrót uprowadzonego dziecka.

  Unia Europejska posiada obecnie wyłączną kompetencję zewnętrzną w tym zakresie, potwierdzoną w opinii Trybunału Sprawiedliwości 1/13. Państwa członkowskie nie działają już zatem na własny rachunek. Problemem jest to, że konwencja nie przewiduje niezależnych działań prowadzonych przez organizacje międzynarodowe.

  W dniu 11 sierpnia 2004 r. Republika Dominikańska złożyła dokument przystąpienia do konwencji z 1980 r. Konwencja weszła w życie w Republice Dominikańskiej w dniu 1 listopada 2004 r.

  Konwencja z 1980 r. obowiązuje już w stosunkach między Republika Dominikańską i 20 państwami członkowskimi UE. Austria, Cypr, Chorwacja, Dania, Luksemburg, Portugalia, Rumunia i Zjednoczone Królestwo nie wyraziły jeszcze zgody na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do konwencji.

  Z uwagi na fakt, że kwestia uprowadzenia dziecka za granicę należy do wyłącznej kompetencji zewnętrznej Unii Europejskiej, decyzję o ewentualnym wyrażeniu zgody na przystąpienie Republiki Dominikańskiej należy podjąć na poziomie UE w drodze decyzji Rady. Dlatego w interesie Unii Europejskiej Austria powinna złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do konwencji.

  Wyrażenie zgody przez Austrię, Cypr, Chorwację, Luksemburg, Portugalię, Rumunię i Zjednoczone Królestwo w interesie Unii Europejskiej sprawiłoby, że konwencja z 1980 r. obowiązywałaby w stosunkach między Republiką Dominikańską a wszystkimi państwami członkowskimi UE z wyjątkiem Danii.

  Należy przyjąć z zadowoleniem przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Sprawozdawczyni proponuje zatem, aby Parlament zatwierdził wniosek bez poprawek, by zadbać o ochronę w całej UE dzieci znajdujących się w przedstawionej wyżej sytuacji.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Decyzja Rady upoważniająca Austrię, Cypr, Chorwację, Luksemburg, Portugalię, Rumunię i Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

  Odsyłacze

  COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)

  Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

  20.7.2018

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  JURI

  10.9.2018

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Mary Honeyball

  24.9.2018

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  20.11.2018

   

   

   

  Data przyjęcia

  6.12.2018

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

  Data złożenia

  10.12.2018

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  22

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

  ECR

  Angel Dzhambazki

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  ENF

  Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Kostadinka Kuneva

  PPE

  Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  S&D

  Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2019
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności