Betänkande - A8-0451/2018Betänkande
A8-0451/2018

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Cypern, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket att i Europeiska unionens intresse godta Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

  10.12.2018 - (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)) - *

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Mary Honeyball

  Förfarande : 2018/0276(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0451/2018
  Ingivna texter :
  A8-0451/2018
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Cypern, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket att i Europeiska unionens intresse godta Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

  (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

  (Samråd)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2018)0526),

  –  med beaktande av artikel 38 fjärde stycket i 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn,

  –  med beaktande av artikel 81.3 samt artikel 218.6 andra stycket b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0376/2018),

  –  med beaktande av domstolens yttrande över Europeiska unionens exklusiva externa befogenhet med avseende på godtagande av ett tredjelands anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn[1],

  –  med beaktande av artiklarna 78c och 108.8 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0451/2018),

  1.  Europaparlamentet godkänner bemyndigandet för Österrike, Cypern, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket att i Europeiska unionens intresse godta Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till Haagkonferensen för internationell privaträtts permanenta byrå.

  • [1]  Domstolens yttrande av den 14 oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

  MOTIVERING

  Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn är ett mycket viktigt instrument. Konventionen har ratificerats av samtliga EU-medlemsstater.

  Genom denna konvention införs ett system som gör det möjligt för de konventionsslutande staterna att samarbeta för att hitta en lösning i händelse av internationella bortföranden av barn.

  Dessa problem är ofta en följd av separationer. Om föräldrarna kommer från olika länder kan det vara frestande för dem att utnyttja avsaknaden av mellanstatligt samarbete för att få vårdnaden om barnet. I pressen rapporteras det ofta om internationella bortföranden av barn efter en separation eller skilsmässa.

  Det största problemet i dessa fall är att ländernas rättssystem har fått en nationalistisk anstrykning. Det händer inte sällan att domstolarna i båda länderna förklarar sig vara behöriga och att var och en av dem ger vårdnaden om barnet till den förälder som är medborgare i den berörda domstolens land.

  Syftet med konventionen är att lösa dessa situationer på internationell nivå genom att slå fast att de behöriga domstolarna och de tillämpliga lagarna ska vara de som finns i det land där barnet är bosatt. Genom konventionen införs också ett system för att säkerställa ett omedelbart återlämnande av barn som förts bort.

  EU har numera exklusiv extern befogenhet på området, vilket bekräftats av domstolen i yttrande 1/13. Medlemsstaterna agerar alltså inte längre för egen räkning. Problemet är att det i konventionen inte sägs något om självständiga åtgärder från internationella organisationers sida.

  Dominikanska republiken deponerade anslutningsinstrumentet för 1980 års Haagkonvention den 11 augusti 2004. Konventionen trädde i kraft i Dominikanska republiken den 1 november 2004.

  1980 års Haagkonvention har redan trätt i kraft mellan Dominikanska republiken och 20 av EU:s medlemsstater. Österrike, Cypern, Kroatien, Danmark, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket har ännu inte godtagit Dominikanska republikens anslutning till konventionen.

  Eftersom Europeiska unionen har exklusiv extern befogenhet när det gäller internationella bortföranden av barn, måste beslutet om godtagande av Dominikanska republikens anslutning fattas på EU-nivå genom ett rådsbeslut. Österrike bör därför avge en förklaring om godtagande av Dominikanska republikens anslutning i Europeiska unionens intresse.

  Österrikes, Cyperns, Kroatiens, Luxemburgs, Portugals, Rumäniens och Förenade kungarikets godtagande i Europeiska unionens intresse skulle göra 1980 års Haagkonvention tillämplig mellan Dominikanska republiken och alla EU:s medlemsstater utom Danmark.

  Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn måste välkomnas. Föredraganden föreslår därför att parlamentet godkänner förslaget utan ändringar, så att de berörda barnen skyddas i hela EU.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Cypern, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket att i Europeiska unionens intresse godta Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

  Referensnummer

  COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)

  Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

  20.7.2018

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  10.9.2018

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Mary Honeyball

  24.9.2018

   

   

   

  Behandling i utskott

  20.11.2018

   

   

   

  Antagande

  6.12.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

  Ingivande

  10.12.2018

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  22

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

  ECR

  Angel Dzhambazki

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  ENF

  Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Kostadinka Kuneva

  PPE

  Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  S&D

  Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  Senaste uppdatering: 22 januari 2019
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy