ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko opravňuje, aby v zájmu Evropské unie přijalo přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

10.12.2018 - (COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE)) - *

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodajka: Mary Honeyball

Postup : 2018/0277(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0452/2018
Předložené texty :
A8-0452/2018
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko opravňuje, aby v zájmu Evropské unie přijalo přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

(COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2018)0527),

–  s ohledem na čl. 38 čtvrtý pododstavec Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980,

–  s ohledem na čl. 81 odst. 3 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0375/2018),

–  s ohledem na stanovisko Soudního dvora[1], že prohlášení o přijetí přistoupení k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 spadá do výlučné vnější pravomoci Evropské unie,

–  s ohledem na článek 78c a čl. 108 odst. 8 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0452/2018),

1.  schvaluje rozhodnutí, kterým se Rumunsko opravňuje, aby v zájmu Evropské unie přijalo přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států, jakož i Stálému výboru Haagské konference mezinárodního práva soukromého.

  • [1]  Posudek Soudního dvora ze dne 14. října 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí je nástrojem zásadního významu, který ratifikovaly všechny členské státy Evropské unie.

Tato úmluva zavádí systém spolupráce mezi smluvními státy, jehož cílem je nalézt řešení v případech mezinárodních únosů dětí.

K těmto problémům dochází často při rozluce párů. Pocházejí-li matka a otec z různých států, mohou být lákáni myšlenkou využít toho, že dané státy nespolupracují, a získat tak dítě do své péče. Ve sdělovacích prostředcích se často objevují zprávy o mezinárodních únosech dětí v souvislosti s rozlukou nebo rozvodem rodičů.

V těchto případech je hlavním problémem národnostně motivovaná podjatost právních systémů jednotlivých států. Často se totiž stává, že se soudy obou zemí prohlásí v této věci za pravomocné a dítě svěří do péče toho rodiče, který je státním příslušníkem daného státu.

Dotyčná úmluva by měla tyto situace řešit na mezinárodní úrovni tím, že jako pravomocné soudy a platné právní předpisy stanoví soudy a právní předpisy státu, v němž má dítě bydliště. Úmluva rovněž zavádí systém, který zaručí okamžitý návrat uneseného dítěte.

EU má nyní v této oblasti výlučnou vnější pravomoc, jak potvrdil posudek Soudního dvora 1/13. Členské státy tedy již nejednají každý sám za sebe. Problém spočívá v tom, že úmluva nezahrnuje ustanovení o samostatné činnosti mezinárodních organizací.

Ekvádor uložil dokument o přistoupení k úmluvě z roku 1980 dne 22. ledna 1992. Úmluva vstoupila v Ekvádoru v platnost dne 1. dubna 1992.

Úmluva z roku 1980 je již v platnosti mezi Ekvádorem a 26 členskými státy EU. Pouze Dánsko a Rakousko přistoupení Ekvádoru k úmluvě dosud nepřijaly.

Ukrajina uložila dokument o přistoupení k úmluvě z roku 1980 dne 2. června 2006. Úmluva vstoupila na Ukrajině v platnost dne 1. září 2006.

Úmluva z roku 1980 je již v platnosti mezi Ukrajinou a 26 členskými státy EU. Pouze Dánsko a Rakousko přistoupení Ukrajiny k úmluvě dosud nepřijaly.

Vzhledem k tomu, že oblast mezinárodních únosů dětí spadá do výlučné vnější pravomoci Evropské unie, musí se rozhodnutí, zda by se mělo přijmout přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny, na úrovni EU přijmout formou rozhodnutí Rady. Rakousko by tudíž mělo učinit prohlášení, že přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny v zájmu Evropské unie přijímá.

Přijetím ze strany Rakouska by byla úmluva z roku 1980 použitelná mezi Ekvádorem, Ukrajinou a všemi členskými státy EU s výjimkou Dánska.

Přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 je žádoucí. Zpravodajka tudíž Parlamentu navrhuje, aby přijal návrh beze změn, a zajistil tak, aby dotčeným dětem byla poskytována ochrana na celém území Unie.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko opravňuje, aby v zájmu Evropské unie přijalo přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

Referenční údaje

COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

20.7.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

10.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

20.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

6.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Datum předložení

10.12.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 22. ledna 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí