Pranešimas - A8-0452/2018Pranešimas
A8-0452/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija įgaliojama dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

10.12.2018 - (COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE)) - *

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Mary Honeyball

Procedūra : 2018/0277(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0452/2018
Pateikti tekstai :
A8-0452/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija įgaliojama dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2018)0527),

–  atsižvelgdamas į 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 38 straipsnio ketvirtą pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį ir į 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0375/2018),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo nuomonę[1] dėl išimtinės Europos Sąjungos išorės kompetencijos padaryti pareiškimą dėl pritarimo prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį ir 108 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0452/2019),

1.  pritaria tam, kad Austrija įgaliojama dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos Nuolatiniam biurui.

  • [1]  Teisingumo Teismo 2014 m. spalio 14 d. nuomonė Nr. 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

AIŠKINAMOJI DALIS

1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų yra labai svarbus dokumentas. Ją ratifikavo visos ES valstybės narės.

Konvencijoje numatoma susitariančiųjų šalių bendradarbiavimo sistema, skirta tarptautinio vaikų grobimo byloms nagrinėti.

Daugeliu atvejų šios problemos atsiranda porai išsiskyrus. Jeigu motina ir tėvas yra iš skirtingų valstybių, siekiant užsitikrinti vaiko globą kyla noras pasinaudoti šių valstybių bendradarbiavimo trūkumu. Žiniasklaidoje pilna pranešimų apie tarptautinį vaikų grobimą apsigyvenus skyrium arba po ištuokos.

Šiais atvejais didžiausia problema – atskirų valstybių teisinių sistemų nacionalinis šališkumas. Dažnai abiejų valstybių teismai pripažįsta save kompetentingais nagrinėti bylą ir kiekvienas vaiko globą skiria tam iš tėvų, kuris yra jų valstybės pilietis.

Šios Konvencijos tikslas – tarptautiniu lygmeniu spręsti šias problemas nustačius, kad kompetentingi teismai ir taikomi įstatymai yra tos valstybės, kurioje yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta. Konvencijoje taip pat numatoma sistema, pagal kurią užtikrinama, kad pagrobtas vaikas būtų nedelsiant grąžintas.

Dabar, kaip patvirtinta Teisingumo Teismo nuomonėje Nr. 1/13, ši sritis patenka į išimtinės ES išorės kompetencijos sritį. Taigi valstybės narės nebeturi teisės veikti savo iniciatyva. Sunkumų kelia tai, kad Konvencijoje nenumatyta galimybė savarankiškai veikti tarptautinėms organizacijoms.

1992 m. sausio 22 d. prisijungimo prie 1980 m. konvencijos dokumentą deponavo Ekvadoras. Konvencija Ekvadore įsigaliojo 1992 m. balandžio 1 d.

1980 m. konvencija jau galioja Ekvadoro ir 26 ES valstybių narių santykiams. Ekvadoro prisijungimui prie konvencijos dar nepritarė tik Austrija ir Danija.

2006 m. birželio 2 d. prisijungimo prie 1980 m. konvencijos dokumentą deponavo Ukraina. Konvencija Ukrainoje įsigaliojo 2006 m. rugsėjo 1 d.

1980 m. konvencija jau galioja Ukrainos ir 26 ES valstybių narių santykiams. Ukrainos prisijungimui prie konvencijos dar nepritarė tik Austrija ir Danija.

Kovos su tarptautiniu vaikų grobimu sritis priklauso išimtinei Europos Sąjungos išorės kompetencijai, todėl nuspręsti pritarti Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimui reikia ES lygmeniu – priimant Tarybos sprendimą. Todėl Austrija turėtų padaryti pareiškimą dėl pritarimo Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimui dėl Europos Sąjungos interesų.

Austrijai pritarus, 1980 m. Konvencija būtų taikoma Ekvadoro, Ukrainos ir visų ES valstybių narių, išskyrus Daniją, santykiams.

Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų sveikintinas. Todėl pranešėja siūlo Parlamentui pritarti pasiūlymui be pakeitimų siekiant užtikrinti, kad minėtiesiems vaikams būtų suteikta apsauga visoje ES.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos sprendimas, kuriuo Austrija įgaliojama dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

Nuorodos

COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

20.7.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

10.9.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

20.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

6.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Pateikimo data

10.12.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 21 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika