SPRAWOZDANIE  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

10.12.2018 - (COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE)) - *

Komisja Prawna
Sprawozdawczyni: Mary Honeyball

Procedura : 2018/0277(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0452/2018
Teksty złożone :
A8-0452/2018
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

(COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2018)0527),

–  uwzględniając art. 38 akapit czwarty Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,

–  uwzględniając art. 81 ust. 3 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0375/2018),

–  uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości[1] w sprawie wyłącznej kompetencji zewnętrznej Unii Europejskiej w odniesieniu do kwestii wyrażenia zgody na przystąpienie państwa trzeciego do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,

–  uwzględniając art. 78c i art. 108 ust. 8 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0452/2018),

1.  zatwierdza upoważnienie Austrii do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stałemu Biuru Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

  • [1]  Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 r., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

UZASADNIENIE

Konwencja haska z dnia 25 października 1980 r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę jest instrumentem o szczególnym znaczeniu. Ratyfikowały ją wszystkie państwa członkowskie UE.

Konwencja ta wprowadza system współpracy umawiających się państw przy rozstrzyganiu spraw dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę.

W wielu przypadkach takie problemy pojawiają się, gdy dochodzi do rozpadu związku. Jeżeli matka lub ojciec pochodzą z różnych państw, istnieje pokusa wykorzystania braku współpracy między tymi państwami w celu uzyskania opieki nad dzieckiem. W prasie ukazuje się wiele doniesień o przypadkach uprowadzenia dziecka za granicę w następstwie separacji lub rozwodu.

Największym problemem w takich przypadkach jest perspektywa krajowa systemów prawnych w poszczególnych państwach. Często zdarza się, że sądy obu zainteresowanych państw stwierdzają swoją właściwość i każdy z sądów przyznaje opiekę nad dzieckiem rodzicowi posiadającemu obywatelstwo państwa, w którym znajduje się sąd.

Celem omawianej konwencji jest zaradzenie tego typu sytuacjom na szczeblu międzynarodowym poprzez ustalenie, że właściwe są sądy i przepisy prawne państwa, w którym zamieszkuje dziecko. Konwencja wprowadza również system gwarantujący niezwłoczny powrót uprowadzonego dziecka.

Unia Europejska posiada obecnie wyłączną kompetencję zewnętrzną w tym zakresie, potwierdzoną w opinii Trybunału Sprawiedliwości 1/13. Państwa członkowskie nie działają już zatem na własny rachunek. Problemem jest to, że konwencja nie przewiduje niezależnych działań prowadzonych przez organizacje międzynarodowe.

Ekwador złożył dokument przystąpienia do konwencji z 1980 r. w dniu 22 stycznia 1992 r. Konwencja weszła w życie w Ekwadorze w dniu 1 kwietnia 1992 r.

Konwencja z 1980 r. obowiązuje już między Ekwadorem i 26 państwami członkowskimi UE. Jedynie Austria i Dania nie wyraziły jeszcze zgody na przystąpienie Ekwadoru do tej konwencji.

Ukraina złożyła dokument przystąpienia do konwencji z 1980 r. w dniu 2 czerwca 2006 r. Konwencja weszła w życie na Ukrainie w dniu 1 września 2006 r.

Konwencja z 1980 r. obowiązuje już między Ukrainą i 26 państwami członkowskimi UE. Jedynie Austria i Dania nie wyraziły jeszcze zgody na przystąpienie Ukrainy do tej konwencji.

Z uwagi na fakt, że kwestia uprowadzenia dziecka za granicę należy do wyłącznej kompetencji zewnętrznej Unii Europejskiej, decyzję o ewentualnym wyrażeniu zgody na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy należy podjąć na poziomie UE w drodze decyzji Rady. Dlatego w interesie Unii Europejskiej Austria powinna złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy.

W wyniku wyrażenia zgody przez Austrię konwencja z 1980 r. miałaby zastosowanie między Ekwadorem i Ukrainą oraz wszystkimi państwami członkowskimi UE z wyjątkiem Danii.

Należy przyjąć z zadowoleniem przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Sprawozdawczyni proponuje zatem, aby Parlament zatwierdził wniosek bez poprawek, by zadbać o ochronę w całej UE dzieci znajdujących się w przedstawionej wyżej sytuacji.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja Rady upoważniająca Austrię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Odsyłacze

COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

20.7.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.9.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

6.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Data złożenia

10.12.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności