SPRÁVA  o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

10.12.2018 - (COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE)) - *

Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Mary Honeyball

Postup : 2018/0277(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0452/2018
Predkladané texty :
A8-0452/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

(COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2018)0527),

–  so zreteľom na článok 38 štvrtý odsek Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0375/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora[1], podľa ktorého vyhlásenie o prijatí pristúpenia k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí patrí do výlučnej vonkajšej právomoci Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 78c a článok 108 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0452/2018),

1.  schvaľuje oprávnenie Rakúska prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Stálej kancelárii Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

  • [1]  Stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EÚ:C:2014:2303.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí je mimoriadne dôležitý nástroj. Ratifikovali ho všetky členské štáty EÚ.

Týmto dohovorom sa ustanovuje systém umožňujúci zmluvným štátom spolupracovať pri hľadaní riešenia v prípadoch medzinárodných únosov detí.

Tento problém sa veľmi často týka párov po rozchode alebo rozvode. V prípade, že rodičia pochádzajú z rôznych štátov, môže sa im zdať lákavé využiť neexistujúcu spoluprácu medzi týmito štátmi na to, aby získali opatrovnícke právo na dieťa. V tlači sa často stretávame so správami o prípadoch medzinárodných únosov detí po rozchode alebo rozvode.

Hlavným problémom v týchto prípadoch je silne národný charakter právnych systémov jednotlivých štátov. Často pritom dochádza k situácii, že súdy oboch zainteresovaných štátov sa vyhlásia za príslušné a každý z nich udelí opatrovnícke právo rodičovi, ktorý je občanom štátu, ku ktorému tento súd prislúcha.

Cieľom tohto dohovoru je riešiť takéto situácie na medzinárodnej úrovni tak, že sa určí, že príslušný súd a príslušné právo je súd, resp. právo štátu, v ktorom má dieťa pobyt. Dohovor takisto ustanovuje systém na zaručenie okamžitého návratu uneseného dieťaťa do jeho štátu.

EÚ má teraz výlučnú vonkajšiu právomoc v tejto oblasti, ako to potvrdil Súdny dvor v stanovisku 1/13. To znamená, že členské štáty už nekonajú podľa vlastného uváženia. Problematické je, že dohovor neustanovuje nezávislé konanie medzinárodných organizácií.

Ekvádor uložil dokument o pristúpení k dohovoru z roku 1980 dňa 22. januára 1992. Dohovor nadobudol v Ekvádore platnosť 1. apríla 1992.

Dohovor z roku 1980 je už v platnosti medzi Ekvádorom a 26 členskými štátmi EÚ. Iba Rakúsko a Dánsko ešte neprijali pristúpenie Ekvádoru k dohovoru.

Ukrajina uložila dokument o pristúpení k dohovoru z roku 1980 dňa 2. júna 2006. Dohovor nadobudol na Ukrajine platnosť 1. septembra 2006.

Dohovor z roku 1980 je už v platnosti medzi Ukrajinou a 26 členskými štátmi EÚ. Iba Rakúsko a Dánsko ešte neprijali pristúpenie Ukrajiny k dohovoru.

Keďže problematika medzinárodných únosov detí patrí do výlučnej vonkajšej právomoci Európskej únie, rozhodnutie o prípadnom prijatí pristúpenia Ekvádoru a Ukrajiny sa musí prijať formou rozhodnutia Rady na úrovni EÚ. Rakúsko by preto malo v záujme Európskej únie urobiť vyhlásenie o prijatí pristúpenia Ekvádoru a Ukrajiny.

Prijatím Rakúskom by sa dohovor z roku 1980 mal stať uplatniteľným medzi Ekvádorom, Ukrajinou a všetkými členskými štátmi EÚ s výnimkou Dánska.

Pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí treba privítať. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby Európsky parlament prijal tento návrh bez pozmeňujúcich návrhov s cieľom zabezpečiť, že sa dotknutým deťom bude poskytovať ochrana na celom území EÚ.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozhodnutie Rady, ktorým sa Rakúsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

Referenčné čísla

COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

20.7.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

10.9.2018

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

6.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Dátum predloženia

10.12.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 22. januára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia