ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.

10.12.2018 - (COM(2018)0281 – C8‑0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Лефтерис Христофору

Процедура : 2018/2074(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0453/2018
Внесени текстове :
A8-0453/2018
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.

(COM(2018)0281 – C8‑0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0281 – C8‑0221/2018),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[1],

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[2], и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3], и по-специално точка 11 от него,

–  като взе предвид резултатите от тристранната среща от 4 декември 2018 г.,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0453/2018),

А.  като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕС) № 661/2014, който измени Регламент (ЕО) № 2012/2002, сума в размер на 50 000 000 EUR се предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза,

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
  • [2]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [3]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[1], и по-специално член 4а, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[2], и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации и да покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013[3] на Съвета максималната сума, която Фондът не може да надхвърля, е 500 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  В член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 е предвидено, че когато е необходимо, и за да се гарантира своевременното наличие на бюджетни ресурси, от Фонда следва да се мобилизират суми до максимален размер от 50 000 000 EUR за авансови плащания, като съответните бюджетни кредити се записват в общия бюджет на Съюза.

(4)  С цел да бъде гарантирано своевременното наличие на достатъчни бюджетни ресурси в общия бюджет на Съюза за 2019 г., от Фонда следва да се мобилизира сума в размер на 50 000 000 EUR за авансови плащания.

(5)  С цел да се сведе до минимум необходимото време за мобилизиране на Фонда, настоящото решение следва да се прилага от началото на финансовата 2019 година,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 финансова година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 50 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за извършването на авансови плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2019 r.

Съставено в Брюксел на

За Европейския парламент      За Съвета

Председател          Председател

  • [1]  ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143.
  • [2]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
  • [3]  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е създаден, за да може Съюзът да реагира при извънредни ситуации, причинени от големи природни бедствия и като израз на европейска солидарност с регионите в Европа, засегнати от бедствия. Фондът може да предоставя финансова помощ на държави членки и държави, които са в процес на преговори за присъединяване към Съюза, в случай на „голямо природно бедствие“, когато причинените от него общи преки щети се оценяват или на над 3 милиарда евро по цени от 2011 г. или на над 0,6% от брутния национален доход на съответната държава (която от двете суми е по-ниска). Той може да бъде мобилизиран също така в случай на регионално бедствие. Условията за финансиране от фонд „Солидарност“ на ЕС са изложени в съответния основен акт (Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета), изменен през 2014 г. (Регламент (ЕС) № 661/2014).

Регламентът за МФР за периода 2014 ‒ 2020 г.[1] предвижда в своя член 10 възможност за мобилизиране на средства от Фонда в рамките на годишен таван от 500 милиона евро (по цени от 2011 г.) над съответните функции от финансовата рамка.

Настоящото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета не е свързано с конкретно бедствие. Вместо това целта му е в общия бюджет на Съюза за 2019 г. да се запише сумата от 50 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания за своевременно и ефикасно извършване на авансови плащания в случай на бедствие през следващата година.

Това е пряко свързано с нова разпоредба в изменящия регламент[2] от 2014 г. (член 4а), твърдо защитавана от Европейския парламент, която цели ускоряване на предоставянето на помощ на засегнатите държави чрез извършване на авансово плащане, преди да бъде прието окончателното решение за отпускане на средства, като по този начин се повишава ефективността на Фонда. По настояване на Парламента окончателният компромисен текст на изменящия регламент, приет за пръв път съобразно обикновената законодателна процедура, включва съответно разпоредба, с която се предлага ежегодното записване в бюджета на сума в размер до 50 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, за да се гарантира своевременното наличие на бюджетни ресурси.

Следва да се отбележи, че авансово плащане може да бъде извършено по искане на държава членка и след предварителна оценка от страна на Комисията на съответното заявление до фонд „Солидарност“ на ЕС. Размерът на авансовото плащане не следва да надвишава 10% от очаквания общ размер на финансовата помощ и не следва да превишава 30 милиона евро. Авансовото плащане се извършва, без това да оказва влияние върху окончателното решение за мобилизиране на средства от Фонда, а неправомерно извършените авансови плащания се възстановяват на Европейската комисия от държавата членка.

Докладчикът напомня, че фонд „Солидарност“ на ЕС не е просто още една форма на финансова подкрепа от ЕС, а че той също така допринася за изпращането на ясно политическо послание за солидарност, като същевременно предоставя така необходимата помощ на засегнатите граждани. Капацитетът за бърза реакция, включително чрез авансови плащания, ще помогне на Съюза за постигането на тези цели.

Следователно докладчикът препоръчва тази сума да бъде включена в бюджета за 2019 г.

  • [1]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [2]  ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Claudia Schmidt

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

-

1

0

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност