ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019

10.12.2018 - (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Lefteris Christoforou

Postup : 2018/2074(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0453/2018
Předložené texty :
A8-0453/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019

(COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0281 – C8-0221/2018),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie[1],

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[2], a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[3], a zejména na bod 11 této dohody,

–  s ohledem na výsledky trialogu ze dne 4. prosince 2018,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0453/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením (EU) č. 661/2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, je v souhrnném rozpočtu Unie vyčleněna částka 50 000 000 EUR na vyplácení záloh prostřednictvím prostředků;

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
  • [2]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie[1], a zejména na čl. 4a odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[2], a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Cílem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii, aby mohla rychle, účinně a pružně reagovat na nouzové situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem regionů postižených katastrofami.

(2) Fond nesmí překročit maximální částku ve výši 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), kterou stanoví článek 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013[3].

(3)Ustanovení čl. 4a odst. 4 pozměněného nařízení (ES) č. 2012/2002 stanoví, že kdykoli je to nutné pro zajištění včasné dostupnosti rozpočtových zdrojů, lze z fondu uvolnit částku do výše 50 000 000 EUR na výplaty záloh, přičemž odpovídající prostředky se zapíší do souhrnného rozpočtu Unie.

(4)K zajištění včasné dostupnosti dostatečných rozpočtových zdrojů v souhrnném rozpočtu Unie na rok 2019 by měla být z fondu uvolněna částka ve výši 50 000 000 EUR na výplaty záloh.

(5) K tomu, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší, by se toto rozhodnutí mělo použít od začátku rozpočtového roku 2019,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro potřeby souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje částka ve výši 50 000 000 EUR v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby určená na výplatu záloh.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda/předsedkyně  předseda/předsedkyně

  • [1]   Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 143.
  • [2]   Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3]   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) byl vytvořen proto, aby Unie mohla reagovat na mimořádné situace v důsledku velkých přírodních katastrof a projevit celoevropskou solidaritu s evropskými regiony, které byly zasaženy pohromami. Z fondu může být poskytnuta finanční pomoc členským státům a zemím, s nimiž probíhají jednání o přistoupení, v případě závažné přírodní katastrofy, tj. pokud celkové přímé škody způsobené katastrofou přesáhnou částku 3 miliardy EUR v cenách  roku 2011 nebo 0,6 % HND dané země, podle toho, která z částek je nižší. Prostředky z fondu lze uvolnit i v případě katastrofy regionálního rozsahu. Podmínky pro uvolnění prostředků z fondu jsou stanoveny v příslušném základním právním aktu (nařízení Rady (ES) č.°2012/2002 ve znění nařízení (EU) č.°661/2014 z roku 2014).

Článek 10 nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[1], umožňuje z fondu uvolnit prostředky v maximální roční výši 50 milionů EUR (v cenách roku 2011), a to nad rámec příslušných okruhů finančního rámce.

Stávající návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady není spojen s žádnou konkrétní katastrofou. Místo toho usiluje o to, aby byla do souhrnného rozpočtu na rok 2019 zapsána částka 50 milionů EUR v prostředcích na závazky a na platby, která by sloužila k včasnému a účinnému vyplácení záloh, pokud by v příštím roce došlo k nějaké katastrofě.

Jde o přímý výsledek nového ustanovení (článek 4a) v nařízení v upraveném znění z roku 2014[2], které Evropský parlament rozhodně podporuje. Jeho smyslem je urychlit vyplácení pomoci postiženým zemím formou záloh ještě před přijetím konečného rozhodnutí, čímž se zefektivní čerpání prostředků z fondu. Na důrazné naléhání Parlamentu tak konečné kompromisní znění nařízení z roku 2014, které bylo poprvé přijato řádným legislativním postupem, obsahuje ustanovení, aby byla do rozpočtu každý rok zapsána částka 50 milionů EUR v prostředcích na závazky a platby v zájmu rychlého uvolnění rozpočtových prostředků.

Je třeba poznamenat, že zálohu lze vyplatit na žádost členského státu poté, co Komise předběžně posoudí příslušnou žádost o poskytnutí pomoci z fondu. Výše zálohy by neměla přesáhnout 10 % předpokládaného finančního příspěvku a neměla by být vyšší než 30 milionů EUR. Záloha se vyplácí bez ohledu na konečné rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu, přičemž neoprávněně vyplacenou zálohu bude Evropská komise od členských států zpětně inkasovat.

Zpravodaj připomíná, že Fond solidarity EU není pouze další formou finanční pomoci z prostředků EU, ale že rovněž vysílá jasné politické poselství solidarity tím, že dotčeným občanům zajišťuje velmi potřebnou pomoc. K dosažení těchto cílů napomůže, bude-li Unie schopna rychle reagovat, mimo jiné vyplácením záloh.

Zpravodaj proto doporučuje, aby byly tyto částky zapsány do rozpočtu na rok 2019.

  • [1]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  Úř. věst. L 189, 27.06.2014, s. 143.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Claudia Schmidt

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

-

1

0

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. prosince 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí