Διαδικασία : 2018/2074(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0453/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0453/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.3
CRE 12/12/2018 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0502

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 605kWORD 56k
10.12.2018
PE 623.717v02-00 A8-0453/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019

(COM(2018)0281 – C8‑0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Λευτέρης Χριστοφόρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019

(COM(2018)0281 – C8‑0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0281 – C8‑0221/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου της 4ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0453/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 που τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, ποσό 50 000 000 EUR καθίσταται διαθέσιμο για την πληρωμή προκαταβολών μέσω πιστώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), και ιδίως το άρθρο 4α παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 11,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: «Ταμείο») έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Ένωση να αντιδρά με ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, ούτως ώστε να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

(2)  Το Ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 000 000 EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3)  Το άρθρο 4α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 προβλέπει ότι, όπου απαιτείται για τη διασφάλιση της έγκαιρης διαθεσιμότητας των δημοσιονομικών πόρων, το Ταμείο μπορεί να κινητοποιηθεί για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR για την πληρωμή προκαταβολών, εγγράφοντας τις οικείες πιστώσεις στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

(4)  Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα επαρκών δημοσιονομικών πόρων στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019, το Ταμείο θα πρέπει να κινητοποιηθεί για ποσό ύψους 50 000 000 EUR για την πληρωμή προκαταβολών.

(5)  Προκειμένου να περιορισθεί κατά το δυνατόν ο χρόνος που απαιτείται για την κινητοποίηση του Ταμείου, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από τις αρχές του οικονομικού έτους 2019,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού ύψους 50 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών για την πληρωμή προκαταβολών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο      Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος            Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 143.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) συστάθηκε με σκοπό να επιτρέπει στην Ένωση να αντιδρά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από μείζονες φυσικές καταστροφές και να εκφράζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές στην Ευρώπη. Το Ταμείο μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη και σε χώρες που συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις προσχώρησης, σε περίπτωση «μείζονος φυσικής καταστροφής», δηλαδή εάν η συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές 2011 ή το 0,6% του ΑΕΕ της χώρας, ανάλογα με το ποιο ποσό από τα δύο είναι χαμηλότερο. Μπορεί επίσης να κινητοποιείται στην περίπτωση περιφερειακής καταστροφής. Οι όροι για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ ορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου), όπως τροποποιήθηκε το 2014 (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 661/2014).

Ο κανονισμός για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020(1) (άρθρο 10) επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου έως το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), πέραν και επιπλέον των σχετικών κονδυλίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Η παρούσα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν συνδέεται με συγκεκριμένη καταστροφή. Αντιθέτως, αποσκοπεί στο να εγγραφεί στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ, σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών, για τη χορήγηση προκαταβολών κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό σε περίπτωση καταστροφής το προσεχές έτος.

Πρόκειται για άμεσο αποτέλεσμα της νέας διάταξης του τροποποιητικού κανονισμού(2) του 2014 (άρθρο 4α), την οποία υποστήριξε με σθένος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της εκταμίευσης της βοήθειας προς τις πληγείσες χώρες, με τη χορήγηση προκαταβολής πριν ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση βοήθειας, ώστε να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η αποτελεσματικότητα του Ταμείου. Χάρη στην επιμονή του Κοινοβουλίου, το τελικό συμβιβαστικό κείμενο του τροποποιητικού κανονισμού, που εγκρίθηκε για πρώτη φορά με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, περιλαμβάνει, ως εκ τούτου, διάταξη με την οποία προτείνεται η εγγραφή στον προϋπολογισμό ποσού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών κάθε έτος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα των δημοσιονομικών πόρων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προκαταβολή μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους και έπειτα από προκαταρκτική αξιολόγηση της αντίστοιχης αίτησης ΤΑΕΕ από την Επιτροπή. Το ποσό της προκαταβολής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% της αναμενόμενης χρηματοδοτικής συνεισφοράς και το όριο των 30 εκατομμυρίων EUR. Η προκαταβολή χορηγείται υπό την επιφύλαξη της τελικής απόφασης για την κινητοποίηση του Ταμείου, και οι αχρεωστήτως καταβληθείσες προκαταβολές επιστρέφονται από το κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι το ΤΑΕΕ δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη μορφή χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ, αλλά συμβάλλει επίσης στο να δίνεται ένα σαφές πολιτικό μήνυμα αλληλεγγύης, και παράλληλα να χορηγείται η αναγκαία βοήθεια στους πολίτες που έχουν πληγεί. Η δυνατότητα ταχείας αντίδρασης, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση προκαταβολής, θα βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει τους στόχους αυτούς.

Ο εισηγητής συνιστά, επομένως, να εγγραφούν τα ποσά αυτά στον προϋπολογισμό του 2019.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 189 της 27.06.2014, σ. 143.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Λευτέρης Χριστοφόρου, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claudia Schmidt


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

-

1

0

EFDD

Marco Valli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου