RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest

10.12.2018 - (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Lefteris Christoforou

Menetlus : 2018/2074(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0453/2018
Esitatud tekstid :
A8-0453/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest

(COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0281 – C8-0221/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta[1],

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[2], eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3], eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse 4. detsembri 2018. aasta kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusi,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0453/2018),

A.  arvestades, et kooskõlas määrusega (EL) nr 661/2014, millega muudeti määrust (EÜ) nr 2012/2002, tehti eelmaksete tegemiseks liidu üldeelarvest assigneeringutena kättesaadavaks 50 000 000 eurot;

1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
  • [2]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
  • [3]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta,[1] eriti selle artikli 4a lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[2] eriti selle punkti 11,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond“) eesmärk on võimaldada liidul kiiresti, tulemuslikult ja paindlikult reageerida kriisiolukordadele, et näidata üles solidaarsust looduskatastroofide tagajärjel kannatanud piirkondade elanikega.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013[3] artikli 10 kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 500 000 000 eurot (2011. aasta hindades).

(3)  Määruse (EÜ) nr 2012/2002 artikli 4a lõikes 4 on sätestatud, et eelarvevahendite õigeaegse olemasolu tagamiseks võib võtta kasutusele fondi vahendid summas kuni 50 000 000 eurot ettemaksete tegemiseks ning kanda vastavad assigneeringud liidu üldeelarvesse.

(4)  Selleks et tagada piisavate eelarvevahendite õigeaegne olemasolu liidu 2019. aasta üldeelarves, tuleks ettemaksete tegemiseks võtta kasutusele fondi vahendeid summas 50 000 000 eurot.

(5)  Fondi kasutuselevõtuaja minimeerimiseks tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 2019. eelarveaasta algusest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu 2019. aasta üldeelarves võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi raames ettemaksete tegemiseks kasutusele 50 000 000 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel      Nõukogu nimel

president          eesistuja

  • [1]   ELT L 189, 27.6.2014, lk 143.
  • [2]   ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
  • [3]   Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega sätestatakse mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

SELETUSKIRI

Euroopa Liidu Solidaarsusfond (edaspidi „fond“) loodi selleks, et võimaldada liidul reageerida suurte loodusõnnetuste poolt põhjustatud kriisiolukordadele ning väljendada Euroopa solidaarsust Euroopa katastroofipiirkondadega. Fondist antakse suurte loodusõnnetuste korral rahalist abi liikmesriikidele ja ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele juhul, kui katastroof on põhjustanud otsest kahju kokku rohkem kui 3 miljardi euro eest (2011. aasta hindades) või 0,6 % ulatuses riigi kogurahvatulust, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem. Fondi vahendeid võib kasutusele võtta ka piirkondliku mõõtmega katastroofi korral. Fondi kasutuselevõtu tingimused on sätestatud asjakohases alusaktis (nõukogu määrus (EÜ) nr 2012/2002), mida 2014. aastal muudeti (määrus (EL) nr 661/2014).

Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) määruse[1] artikli 10 kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades), mis lisandub finantsraamistiku vastavate rubriikide vahenditele.

Käesolev ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ei ole seotud ühegi konkreetse katastroofiga. Selle eesmärk on hoopis kanda liidu 2019. aasta üldeelarvesse 50 miljonit eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena, et võimaldada järgmisel aastal aset leidvate katastroofide korral õigeaegset ja tõhusat ettemaksete tegemist.

See tuleneb otseselt 2014. aasta muutmismääruse[2] uuest sättest (artikkel 4a), mida Euroopa Parlament tugevalt toetab ja mille eesmärk on kiirendada katastroofis kannatanud riikidele abi väljamaksmist, tehes enne lõpliku otsuse langetamist ettemakse ja parandades seeläbi asjaomase fondi tulemuslikkust. Muutmismääruse lõplikku kompromissteksti, mis võeti esimest korda vastu seadusandliku tavamenetluse alusel, lisati seetõttu parlamendi nõudmisel säte, millega tehti ettepanek kanda igal aastal eelarvesse kulukohustuste ja maksetena kuni 50 miljonit eurot, et tagada eelarvevahendite õigeaegne kättesaadavus.

Ühtlasi tuleks märkida, et ettemakseid saab teha liikmesriigi taotluse alusel, kuid alles pärast asjaomase fondi kasutuselevõtmise taotluse esialgset hindamist komisjonis. Ettemakse ei tohi olla suurem kui 10 % eeldatavast rahalisest toetusest ega ületada 30 miljonit eurot. Ettemakse tegemine ei mõjuta fondi vahendite kasutuselevõtu lõplikku otsust ja Euroopa Komisjon nõuab liikmesriigilt põhjendamatult tehtud ettemaksed tagasi.

Raportöör tuletab meelde, et fond ei ole lihtsalt järjekordne ELi rahalise toetuse andmise vahend, vaid sellega saadetakse ka selge ja poliitiline solidaarsussõnum ning antakse katastroofis kannatanud kodanikele väga vajalikku abi. Kiire reageerimine, muu hulgas ettemaksete tegemise kaudu, aitab liidul neid eesmärke saavutada.

Seetõttu soovitab raportöör kanda kõnealused summad 2019. aasta eelarvesse.

  • [1]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
  • [2]  ELT L 189, 27.06.2014, lk 143.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Claudia Schmidt

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

1

0

EFDD

Marco Valli

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika