Izvješće - A8-0453/2018Izvješće
A8-0453/2018

IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova

10.12.2018 - (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestitelj: Lefteris Christoforou

Postupak : 2018/2074(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0453/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0453/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova

(COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0281 – C8-0221/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije[1],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[2], a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3], a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir ishode trijaloga od 4. prosinca 2018.,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0453/2018),

A.  budući da je u skladu s Uredbom (EU) br. 661/2014 o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 iznos od 50 000 000 EUR dostupan za isplatu predujmova preko odobrenih sredstava u općem proračunu Unije;

1.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

2.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

  • [1]  SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
  • [2]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
  • [3]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije[1], a posebno njezin članak 4.a stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[2], a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Fondom solidarnosti Europske unije („Fond”) Uniji se želi omogućiti da brzo, učinkovito i fleksibilno reagira na hitne situacije i da pokaže solidarnost sa stanovništvom regija pogođenih prirodnim katastrofama.

(2)  Sredstva Fonda ne smiju premašivati maksimalni iznos od 500 000 000 EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013[3].

(3)  Člankom 4.a stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002 utvrđeno je da se, kad je to potrebno kako bi se osigurala pravodobna dostupnost proračunskih sredstava, iz Fonda može mobilizirati iznos do najviše 50 000 000 EUR za isplatu predujmova, pri čemu se u opći proračun Unije unose odgovarajuća odobrena sredstva.

(4)  Kako bi se osigurala pravodobna dostupnost dostatnih proračunskih sredstava u općem proračunu Unije za 2019., potrebno je mobilizirati sredstva Fonda u iznosu od 50 000 000 EUR za isplatu predujmova.

(5)  Kako bi se vrijeme potrebno za mobilizaciju Fonda svelo na najmanju moguću mjeru, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od početka financijske godine 2019.,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2019. mobilizira se Fond solidarnosti Europske unije kako bi se osigurao iznos od 50 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja radi plaćanja predujmova.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament      Za Vijeće

Predsjednik          Predsjednik

  • [1]   SL L 189, 27.6.2014., str. 143.
  • [2]   SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
  • [3]   Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

OBRAZLOŽENJE

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) osnovan je kako bi se Uniji omogućilo da reagira na hitne situacije prouzročene prirodnim katastrofama velikih razmjera i da iskaže europsku solidarnost s regijama pogođenima katastrofama u Europi. Fond može pružiti financijsku pomoć državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju u slučaju „prirodnih katastrofa velikih razmjera”, tj. kad ukupna izravna šteta prouzročena katastrofom premašuje 3 milijarde EUR u cijenama iz 2011. ili 0,6 % BND-a te zemlje, ovisno o tome što je niže. Također se može mobilizirati u slučaju regionalne katastrofe. Uvjeti za mobilizaciju FSEU-a utvrđeni su u odgovarajućem temeljnom aktu (Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002), kako je izmijenjen 2014. (Uredba (EU) br. 661/2014).

Uredbom o VFO-u za razdoblje 2014. – 2020.[1] (članak 10.) omogućuje se mobilizacija Fonda u okviru godišnje granice od 500 milijuna EUR (po cijenama iz 2011.) iznad granica relevantnih naslova financijskog okvira.

Aktualni prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća nije povezan s određenom katastrofom. Umjesto toga njime se u opći proračun Unije za 2019. želi unijeti iznos od 50 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i plaćanja radi pravodobnoga i učinkovitog plaćanja predujmova ako tijekom sljedeće godine dođe do katastrofe.

To je izravni rezultat nove odredbe u Uredbi o izmjeni iz 2014.[2] (članak 4.a), koju je Europski parlament čvrsto branio, a kojom se nastoji ubrzati isplaćivanje pomoći pogođenim zemljama preko plaćanja predujma prije donošenja konačne odluke o dodjeli, čime bi se povećala djelotvornost Fonda. Na insistiranje Parlamenta u konačni je kompromis oko Uredbe o izmjeni, prvi put donesen u okviru redovnoga zakonodavnog postupka, stoga uvrštena odredba kojom se predlaže da se u proračunu svake godine predvidi iznos do 50 milijuna EUR u obvezama i plaćanjima kako bi se zajamčila pravodobna dostupnost proračunskih sredstava.

Valja naglasiti da se predujam može odobriti na zahtjev države članice i slijedom preliminarne procjene pripadajućega zahtjeva za mobilizaciju FSEU-a koju priprema Komisija. Iznos predujma ne bi trebao premašivati 10 % predviđenoga financijskoga doprinosa i 30 milijuna EUR. Predujam se isplaćuje ne dovodeći u pitanje konačnu odluku o mobilizaciji Fonda, a Europska komisija osigurat će povrat nepropisno isplaćenih predujmova od države članice.

Izvjestitelj podsjeća da FSEU nije samo još jedan oblik financijske potpore EU-a nego se njime također doprinosi slanju jasne političke poruke solidarnosti te se istodobno pruža silno potrebna pomoć pogođenim građanima. Sposobnost brzoga reagiranja, pa i isplaćivanjem predujmova, pomoći će Uniji da ostvari te ciljeve.

Izvjestitelj stoga preporučuje da se ti iznosi uvrste u proračun za 2019. godinu.

  • [1]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
  • [2]  SL L 189, 27.6.2014., str. 143.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Claudia Schmidt

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

-

1

0

EFDD

Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. prosinca 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti