Pranešimas - A8-0453/2018Pranešimas
A8-0453/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

10.12.2018 - (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Lefteris Christoforou

Procedūra : 2018/2074(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0453/2018
Pateikti tekstai :
A8-0453/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

(COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0281 – C8-0221/2018),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą[1],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[2], ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3], ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 4 d. trišalio dialogo rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0453/2018),

A.  kadangi, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 661/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, avansams mokėti galima naudoti Sąjungos bendrojo biudžeto 50 000 000 EUR asignavimų sumą;

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
  • [2]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
  • [3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą[1], ypač į jo 4a straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[2], ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – suteikti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais bei parodyti solidarumą su gaivalinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)  didžiausia Fondo suma neturi viršyti 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013[3] 10 straipsnyje;

(3)  Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4a straipsnio 4 dalyje numatyta, jog siekiant užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų gauti laiku, Fondo lėšos gali būti mobilizuotos avansams mokėti, neviršijant 50 000 000 EUR sumos, o atitinkami asignavimai įtraukti į Sąjungos bendrąjį biudžetą;

(4)  siekiant užtikrinti, kad 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete laiku būtų numatyta pakankamai biudžeto išteklių, avansams mokėti turėtų būti mobilizuota 50 000 000 EUR Fondo lėšų suma;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2019 finansinių metų pradžios,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2019 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuojama 50 000 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma avansams mokėti.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu      Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

  • [1]   OL L 189, 2014 6 27, p. 143.
  • [2]   OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
  • [3]   2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) tikslas – užtikrinti Sąjungai galimybę reaguoti į ekstremalias situacijas, kurias lėmė didelės gaivalinės nelaimės, ir išreikšti europietišką solidarumą su nelaimės ištiktais regionais Europoje. Iš Fondo galima teikti finansinę pagalbą valstybėms narėms ir šalims, kurios derasi dėl narystės Sąjungoje, didelio masto gaivalinės nelaimės atveju, t. y. kai bendra tiesioginė šios nelaimės padaryta žala viršija 3 mlrd. EUR 2011 m. kainomis arba 0,6 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų, atsižvelgiant į tai, kuris dydis mažesnis. Jo lėšos taip pat gali būti mobilizuojamos regioninės nelaimės atveju. ESSF lėšų mobilizavimo sąlygos nustatytos atitinkamu pagrindiniu teisės aktu (Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2002), kuris iš dalies pakeistas 2014 m. (Reglamentu (ES) Nr. 661/2014).

2014–2020 m. DFP reglamente[1] (10 straipsnis) numatyta galimybė mobilizuoti Fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR (2011 m. kainomis) ribos ir viršijant atitinkamų finansinės programos išlaidų kategorijų ribas.

Dabartinis Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymas dėl sprendimo nesusijęs su konkrečia nelaime. Iš tiesų juo siekiama į 2019 m. Sąjungos bendrąjį biudžetą įrašyti 50 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą, kad būtų galima laiku ir veiksmingai mokėti avansus, jei kitais metais įvyktų nelaimė.

Tai yra tiesioginis naujosios nuostatos, įrašytos 2014 m. reglamente[2], iš dalies keičiančiame ankstesnį reglamentą, (4a str.), rezultatas, šią nuostatą labai gynė Europos Parlamentas ir ja siekiama paspartinti paramos išmokėjimą nukentėjusioms šalims išmokant joms avansus anksčiau nei priimamas galutinis sprendimas suteikti paramą ir taip padidinti Fondo veiksmingumą. Taigi Parlamentui primygtinai reikalaujant į galutinį kompromisą dėl reglamento, iš dalies keičiančio ankstesnį reglamentą ir pirmą kartą priimto pagal įprastą teisėkūros procedūrą, įrašyta nuostata, pagal kurią siūloma kasmet į biudžetą įrašyti 50 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą siekiant užtikrinti, kad biudžete laiku būtų reikiamų išteklių.

Reikėtų pažymėti, kad avansas gali būti suteiktas valstybės narės prašymu ir Komisijai atlikus preliminarų atitinkamos ESSF paraiškos vertinimą. Avanso suma neturėtų viršyti 10 proc. numatytos finansinės paramos sumos ir neturėtų viršyti 30 mln. EUR. Avanso suma išmokama nedarant poveikio galutiniam sprendimui dėl ESSF lėšų mobilizavimo ir Europos Komisija susigrąžina valstybėms narėms neteisingai išmokėtas avanso sumas.

Pranešėjas primena, kas ESSF yra ne vien kitos rūšies ES finansinės paramos šaltinis, suteikiant labai reikalingą pagalbą nukentėjusiems piliečiams taip pat prisidedama prie aiškios politinės solidarumo žinios siuntimo. Sąjungai šių tikslų siekti padės greito reagavimo pajėgumai, įskaitant avanso išmokėjimą.

Taigi pranešėjas rekomenduoja įrašyti šias sumas į 2019 m. biudžetą.

  • [1]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
  • [2]  OL L 189, 2014 06 27, p. 143.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Claudia Schmidt

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

-

1

0

EFDD

Marco Valli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika