Ziņojums - A8-0453/2018Ziņojums
A8-0453/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2019. gada vispārējā budžetā

10.12.2018 - (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Lefteris Christoforou

Procedūra : 2018/2074(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0453/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0453/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2019. gada vispārējā budžetā

(COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0281 – C8-0221/2018),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu[1],

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā 2018. gada 4. decembra trialoga rezultātus,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0453/2018),

A.  tā kā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 661/2014, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, avansa maksājumiem tiek darīta pieejama summa EUR 50 000 000 apmērā, izmantojot Savienības vispārējā budžeta apropriācijas,

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
  • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2019. gada vispārējā budžetā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu[1], un jo īpaši tās 4.a panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[2] un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (“Fonds”) mērķis ir ļaut Savienībai ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām un demonstrēt solidaritāti ar to reģionu iedzīvotājiem, kurus ir piemeklējušas dabas katastrofas.

(2)  Fondu var izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu, kas ir EUR 500 000 000 (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[3] 10. pantā.

(3)  Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4.a panta 4. punktā ir paredzēts, ka gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu budžeta līdzekļu savlaicīgu pieejamību, Fondu var izmantot avansa maksājumiem maksimāli EUR 50 000 000 apmērā, iekļaujot attiecīgās apropriācijas Savienības vispārējā budžetā.

(4)  Lai nodrošinātu Savienības 2019. gada vispārējā budžetā pietiekamu budžeta līdzekļu savlaicīgu pieejamību, avansa maksājumiem Fonds būtu jāizmanto EUR 50 000 000 apmērā.

(5)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs Fonda izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2019. finanšu gada sākuma,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžetā Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmanto, lai avansa maksājumiem nodrošinātu summu EUR 50 000 000 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs            priekšsēdētājs

  • [1]   OV L 189, 7.6.2014., 143. lpp.
  • [2]   OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
  • [3]   Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) tika izveidots, lai nodrošinātu Savienībai iespējas reaģēt uz lielu dabas katastrofu izraisītām ārkārtas situācijām un apliecināt solidaritāti ar katastrofu skarto Eiropas reģionu iedzīvotājiem. No ESSF var sniegt finansiālu atbalstu dalībvalstīm un valstīm, kas ir sākušas pievienošanās sarunas, lielas dabas katastrofas gadījumā, t. i., tad, ja šādas katastrofas radītie kopējie tiešie zaudējumi pārsniedz EUR 3 miljardus 2011. gada cenās vai 0,6 % no attiecīgās valsts NKI — atkarībā no tā, kura summa ir mazāka. Šo fondu var izmantot arī reģionāla mēroga katastrofas gadījumā. ESSF izmantošanas nosacījumi ir izklāstīti attiecīgajā pamataktā (Padomes Regula (EK) Nr. 2012/2002), kas grozīts 2014. gadā (Regula (ES) Nr. 661/2014).

DFS regulā 2014.–2020. gadam[1] (10. pants) ESSF atļauts izmantot, nepārsniedzot gada maksimālo summu, kas noteikta EUR 500 miljonu apmērā (2011. gada cenās), papildus finanšu shēmas attiecīgajām pozīcijām.

Šis Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma priekšlikums nav saistīts ar konkrētu dabas katastrofu. Tā mērķis ir iekļaut Savienības 2019. gada vispārējā budžetā EUR 50 miljonus saistību un maksājumu apropriācijās, lai nākamajā gadā būtu iespējams savlaicīgi un efektīvi izmaksāt avansus katastrofu gadījumā.

To paredz 2014. gadā pieņemtajā grozošajā regulā[2] iekļautais jaunais noteikums (4.a pants), kuru Eiropas Parlaments ļoti atbalstīja un kura mērķis ir paātrināt atbalsta izmaksu skartajām valstīm, izmaksājot avansu, pirms ir pieņemts galīgais lēmums par atbalsta piešķiršanu, un tādējādi palielināt ESSF efektivitāti. Līdz ar to Parlamenta neatlaidības rezultātā grozošās regulas galīgā kompromisa variantā, kuru pirmo reizi pieņēma saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, tika iekļauts noteikums katru gadu ieplānot budžetā līdz EUR 50 miljoniem saistību un maksājumu apropriācijās, lai nodrošinātu budžeta līdzekļu savlaicīgu pieejamību.

Jāatzīmē, ka avansa maksājumu var piešķirt pēc dalībvalsts pieprasījuma un pēc tam, kad Komisija ir sagatavojusi attiecīgā ESSF izmantošanas pieteikuma sākotnēju izvērtējumu. Avansa maksājums nepārsniedz 10 % no paredzamā finansiālā ieguldījuma, un tā apmērs nepārsniedz EUR 30 miljonus. Avansu izmaksā, neskarot galīgo lēmumu par ESSF izmantošanu, un nepamatoti izmaksātus avansus Eiropas Komisija liek dalībvalstij atmaksāt.

Referents atgādina, ka ESSF nav tikai vēl viens ES finansiālā atbalsta veids, bet tas arī palīdz nosūtīt skaidru politisku solidaritātes signālu, vienlaikus sniedzot ļoti nepieciešamu atbalstu dabas katastrofu skartajiem iedzīvotājiem. Ātras reaģēšanas spēja, tostarp izmantojot avansa maksājumu, palīdzēs Savienībai sasniegt šos mērķus.

Tādēļ referents iesaka minētās summas iekļaut 2019. gada budžetā.

  • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [2]  OV L 189, 27.06.2014., 143. lpp.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

10.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Claudia Schmidt

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

-

1

0

EFDD

Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. decembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika