SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2019

10.12.2018 - (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Lefteris Christoforou

Postup : 2018/2074(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0453/2018
Predkladané texty :
A8-0453/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2019

(COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0281 – C8-0221/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie[1],

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[2], a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[3], a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na výsledky trialógu zo 4. decembra 2018,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0453/2018),

A.  keďže v súlade s nariadením (EÚ) č. 661/2014, ktorým bolo zmenené nariadenie (ES) č. 2012/2002, sa na vyplácanie záloh prostredníctvom rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie poskytuje suma 50 000 000 EUR;

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2019

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie[1], a najmä na jeho článok 4a ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[2], a najmä na jej bod 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Cieľom Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) je umožniť Únii reagovať rýchlym, účinným a pružným spôsobom na núdzové situácie, a prejaviť tak solidaritu s obyvateľstvom regiónov postihnutých živelnými pohromami.

(2)  V súlade s článkom 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013[3] fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3)  V článku 4a ods. 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002 sa stanovuje, že ak je to potrebné s cieľom zabezpečiť včasnú dostupnosť rozpočtových zdrojov, môže sa z fondu uvoľniť suma do maximálnej výšky 50 000 000 EUR na vyplatenie záloh, zahrnutím zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov do všeobecného rozpočtu Únie.

(4)  S cieľom zabezpečiť včasnú dostupnosť dostatočných rozpočtových prostriedkov vo všeobecnom rozpočte Únie na rok 2019 by sa mal zmobilizovať fond vo výške 50 000 000 EUR na vyplácanie záloh.

(5)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu fondu by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od začiatku rozpočtového roku 2019.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2019 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť sumu 50 000 000 EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch na vyplácanie záloh.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2019.

V Bruseli

Za Európsky parlament      Za Radu

predseda          predseda

  • [1]  Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3]  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) bol zriadený, aby Únia mohla reagovať na núdzové situácie spôsobené veľkými prírodnými katastrofami a prejaviť európsku solidaritu s regiónmi v Európe postihnutými katastrofami. Z fondu môže byť poskytnutá finančná pomoc členským štátom a krajinám, ktoré sa zúčastňujú na prístupových rokovaniach, v prípade „veľkej prírodnej katastrofy“, t. j. ak priame škody spôsobené katastrofou presiahnu sumu 3 miliardy EUR v cenách roku 2011, resp. 0,6 % HND danej krajiny, podľa toho, ktorá suma je nižšia. Fond možno mobilizovať aj v prípade regionálnej katastrofy. Podmienky mobilizácie FSEÚ sú stanovené v príslušnom základnom akte (nariadení Rady (ES) č. 2012/2002), ktorý bol zmenený v roku 2014 (nariadením (EÚ) č. 661/2014).

Nariadenie o VFR na roky 2014 – 2020[1] (článok 10) umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011) nad rámec príslušných okruhov finančného rámca.

Súčasný návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady nesúvisí s konkrétnou katastrofou. Naopak, jeho cieľom je začleniť do všeobecného rozpočtu Únie na rok 2019 sumu 50 miliónov EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch, aby počas budúceho roka bolo možné včas a účinne vyplácať zálohy v prípade katastrofy.

Vyplýva to priamo z nového ustanovenia pozmeňujúceho nariadenia z roku 2014[2] (článku 4a), o ktoré sa výrazne zasadzoval Európsky parlament a ktorého cieľom je urýchliť rozdeľovanie pomoci pre postihnuté krajiny vyplatením zálohy ešte pred prijatím konečného rozhodnutia o poskytnutí zálohy, a tým zvýšiť účinnosť fondu. Na naliehanie Parlamentu bolo teda do konečného kompromisného znenia pozmeňujúceho nariadenia, ktoré bolo prvýkrát prijaté v rámci riadneho legislatívneho postupu, začlenené ustanovenie, ktorým sa navrhuje, aby sa do rozpočtu každý rok zahrnula suma do maximálnej výšky 50 miliónov EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch s cieľom zaistiť včasnú dostupnosť rozpočtových zdrojov.

Treba poznamenať, že zálohu možno poskytnúť na žiadosť členského štátu a po tom, ako Komisia predbežne posúdi príslušnú žiadosť o poskytnutie prostriedkov z FSEÚ. Výška zálohy by nemala presiahnuť 10 % predpokladanej výšky finančného príspevku a ani sumu 30 miliónov EUR. Vyplatením zálohy nie je dotknuté konečné rozhodnutie o mobilizácii fondu, pričom Európska komisia bude od členského štátu vymáhať vrátenie neoprávnene vyplatených záloh.

Spravodajca pripomína, že FSEÚ nie je len inou formou finančnej podpory EÚ, ale prispieva aj k vyslaniu jasného politického signálu solidarity a zároveň poskytuje postihnutým občanom tak veľmi potrebnú pomoc. Schopnosť rýchlo reagovať, a to aj prostredníctvom vyplatenia zálohy, pomôže Únii splniť tieto ciele.

Spravodajca preto odporúča, aby uvedené sumy boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2019.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Claudia Schmidt

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

-

1

0

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. decembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia