Postopek : 2018/2074(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0453/2018

Predložena besedila :

A8-0453/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.3
CRE 12/12/2018 - 12.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0502

POROČILO     
PDF 580kWORD 54k
10.12.2018
PE 623.717v02-00 A8-0453/2018

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2019

(COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou)

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2019

(COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0281 – C8-0221/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2) in zlasti člena 10,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) in zlasti točke 11,

–  ob upoštevanju rezultatov tristranskih pogovorov z dne 4. decembra 2018,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0453/2018),

A.  ker se v skladu z Uredbo (EU) št. 661/2014, ki spreminja Uredbo (ES) št. 2012/2002, v splošnem proračunu Unije da na voljo znesek 50.000.000 EUR za predplačila;

1.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2019

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1) in zlasti člena 4a(4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) in zlasti točke 11,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in izkaže svojo solidarnost s prebivalstvom območij, ki so jih prizadele nesreče.

(2)  Sredstva sklada ne smejo preseči najvišjega zneska 500.000.000 EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Člen 4a(4) Uredbe (ES) št. 2012/2002 določa, da se v primerih, ko morajo biti proračunska sredstva na voljo pravočasno, lahko sklad uporabi v znesku največ 50.000.000 EUR za predplačila, pri čemer se v splošni proračun Unije vnesejo ustrezna odobrena sredstva.

(4)  Da bi pravočasno zagotovili zadostna proračunska sredstva v splošnem proračunu Unije za leto 2019, bi bilo treba za predplačila uporabiti sredstva sklada v višini 50.000.000 EUR.

(5)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za črpanje sredstev sklada, bi morali ta sklep uporabljati od začetka proračunskega leta 2019 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Solidarnostni sklad Evropske unije se uporabi za to, da se v splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2019 zagotovi znesek 50.000.000 EUR v odobrenih sredstvih za prevzem obveznosti in odobrenih sredstvih za plačila, namenjen predplačilom.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019.

V Bruslju,

Za Evropski parlament      Za Svet

Predsednik          Predsednik

(1)

UL L 189, 27.6.2014, str. 143.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


OBRAZLOŽITEV

Solidarnostni sklad Evropske unije je bil ustanovljen, da bi se lahko Unija hitro odzivala na izredne razmere, ki jih povzročijo večje naravne nesreče, in izkazala evropsko solidarnost s prizadetimi evropskimi regijami. Iz sklada se lahko izplača finančna pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu, v primeru večje naravne nesreče, če skupna neposredna škoda, ki jo ta nesreča povzroči, presega 3 milijarde EUR v cenah iz leta 2011 ali 0,6 % BND države, odvisno od tega, kateri znesek je nižji. Sklad se lahko uporabi tudi v primeru regionalne nesreče. Pogoji za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije so določeni v temeljnem aktu (Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002), ki je bil spremenjen leta 2014 (Uredba (EU) št. 661/2014).

Uredba o večletnem finančnem okviru 2014–2020(1) (člen 10) dopušča uporabo sklada do letne zgornje meje 500 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011), ki ne štejejo k ustreznim razdelkom finančnega okvira.

Pričujoči predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta ni vezan na specifično nesrečo. Njegov namen je v splošni proračun Unije za leto 2019 vnesti znesek 50 milijonov EUR za obveznosti in plačila, da bodo mogoča pravočasna in učinkovita predplačila, če se bo prihodnje leto pripetila kaka nesreča.

To je neposreden rezultat nove določbe iz spremenjene uredbe iz leta 2014(2) (člen 4a), ki jo je Evropski parlament odločno zagovarjal in je namenjena hitrejšemu izplačevanju pomoči prizadetim regijam s predplačili, še preden se sprejme sklep o uporabi sklada, da bi bil slednji učinkovitejši. Na vztrajanje Parlamenta je končni kompromis o spremenjeni uredbi, ki je bil prvič sprejet v rednem zakonodajnem postopku, vseboval določbo, po kateri se vsako leto v proračun vnese znesek do 50 milijonov EUR v obveznostih in plačilih, da bodo proračunska sredstva na voljo pravočasno.

Opozoriti velja, da se predplačilo lahko odobri na prošnjo države članice za sredstva iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, potem ko Komisija to prošnjo oceni. Višina predplačila ne bi smela presegati 10 % predvidenega finančnega prispevka oziroma 30 milijonov EUR. Predplačilo se izplača brez poseganja v končni sklep o uporabi sklada, Evropska komisija pa bo od držav članic neupravičena predplačila izterjala.

Poročevalec opozarja, da Solidarnostni sklad Evropske unije ni zgolj ena od oblik finančne podpore EU, temveč ima tudi jasno politično sporočilo o solidarnosti, hkrati pa prizadetim državljanom zagotavlja prepotrebno pomoč. Hitro odzivanje, tudi s predplačili, bo tako Uniji pomagalo pri uresničitvi teh ciljev.

Poročevalec zato priporoča, da se omenjeni znesek vnese v proračun za leto 2019.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 189, 27.6.2014, str. 143.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

10.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Claudia Schmidt


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

-

1

0

EFDD

Marco Valli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov